A & M STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A & M STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY A & + Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p Velké Přílepy tel.: Spis. zn.: Výst /2011-RR Dne: Cj.: OVP-3545/2014 Archiv: Stat a 288/28 (288/4) Vyřizuje: Revťák e mail: su,revtak ve1ke-pňlepy.cz Výroková část: ROZHODNUTÍ Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle Š' 13 odst.1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle g 129 odst. 2 a 3 a až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne podal GERA - TRADE, s.r.o., Alexander Grozev Stalev_, IČO , Veverkova č.p. 1229/9, Holešovice, Praha 7 (dálejen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle & 129 odst. 3 a stavebního zákona a 5 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu p o v o l e n i na stavbu: přístřešku u rozestavěné "povolené" garáže a u 1/2 dvojdomu na poz. č. 288/5 a přesahující na daný pozemek č. 288/28 (vzniklý z poz. č. 288/4) v kat. území Statenice, který je ve vlastnictví daného stavebníka (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 677, parc. č. 288/5 v katastrálním území Statenice, kterým stavbu povoluje. Stavba obsahuje: - Jedná se o stavbu krytého přístřešku o velikosti 4,450m x 6,150m u rozestavěné "povolené" garáže a u 1/2 dvojdomu na poz. č. 288/5 a přesahující na daný pozemek č. 288/28 (vzniklý rozdělením z poz. č. 288/4) v kat. území Statenice, který je ve vlastnictví daného stavebníka (stávající garáž byla povolené rozhodnutím ze dne pod Č.j. Výst. 332/5-1009/05-Km a 1/2 dvojdomu byla povolena stavebním povolení vč. daných změn stavby před dokončením,) Il. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ivan Kopínec, U Potoka č.p. 186, Statenice, Horoměřice, Ing. Jan Kopinec, U Potoka č.p. 186, Statenice, Horoměřice; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavba krytého přístřešku je nalepena, přistavěná k V: dvojdomu, je u hranice pozemku (komunikace) č. 13/35 aje na hranici s pozemkem č. 288/27 (využívanýjako přístup a schody k pozemkům č. 288/26 a 288/1 ]) a kopíruje rozestavěnou garáž s terasou při hranici s pozemkem č. 288/ Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 4. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor, který bude stavebnímu úřadu nahlášen 5 dní po nabytí právní moci daného rozhodnutí.

2 Č.j. OVP str Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy subjektem k tomu oprávněným. Použité stavební materiály musí být testovány s ohledem na radon. 7. Při realizaci stavby zajistí stavebník bude dodržena sjízdnost místní komunikace a nebude znečišťována a budou respektovány inženýrské sítě a kabelová vedení. 8. Stavbou nebude narušen sousední objekt vč. jejich statiky, (zatékaní atd...) a pozemky vč. jejich odtok. poměrů. III. Vydává rozhodnutí 0 námitkách účastníků řízení: Stavební úřad zamítl tyto námitky: - Jaroslav Hojer námitka dne č.j. do protokolu při svolaném zahájeném řízení o vyda nesouhlasím s vydáním daného dodatečného povolení na danou na stavbu přístřešku u rozestavěné "povolené" garáže a u 1/2 dvojdomu na poz. č. 288/5 a přesahující na daný pozemek č. 288/28 (vzniklý z poz. č. 288/4) v kat. území Statenice a trvám na dodržení věcného břemena. Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: GERA - TRADE, s.r.o. námitka dne č.j. do protokolu při řízení překážkou vydání povolení je zřejmě nárok pana Hojera užívat věcné břemeno chůze. Toto mu bylo umožněno zřízením nového schodiště podél vzniknuvší stavby přístřešku u rozestavěné "povolené" garáže a u 1/2 dvojdomu na poz. č. 288/5 a přesahující na daný pozemek č. 288/28 (vzniklý z poz. č. 288/4) v kat. území Statenice Ve věci práva plynoucího z věcného břemene bylojiž rozhodnuto Okresním soudem Praha západ viz. c j 3C 209/2007. Úmyslem není krátit pana Hojera na jeho právech a z tohoto důvodu bylo vybudováno podstatně komfortnější schodiště přístup než byl původní. Smyslem našim je dospět k dohodě ke spokojenosti všech zainteresovaných. Za tímto účelem bude naší snahou kontaktovat paní JUDr. Weiníger za účelem vložení věcného břemena chůze do katastru nemovitostí na poz.č. 288/27. Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám: Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: GERA TRADE, s.r.o., Veverkova č.p. 1229/9, Holešovice, Praha 7 Odůvodnění: Stavebník požádal podle odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady jako k žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad podle odst. 3 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti. Stavební úřad oznámil zahájení, pokračování průběhu řízení vč. možnosti se vyjádřit kdaným podkladům známým účastníkům řízení & dotčeným orgánům po zrušení předešlého dodatečného povolení rozhodnutí Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne pod Spis. zn.: SZ /2013/KUSK REG/AB, Č.j.: /2014/KUSK, kde dané rozhodnutí zrušil a vrátil knove'mu projednání, doplnění stavebnímu úřadu. Stavební úřad podle ustanovení stavebního zákona nařídil ústní jednání na den se schůzkou pozvaných kde mohou nejpozději účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených vě 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zajmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými

3 Č.j. OVP-3545/2014 str. 3 k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu sustanoveními 129 odst. 2 stavebního zákona a proto ji lze povolit. Stavební úřad prozkoumal daný stav s ohledem na věcného břemene chůze p. Hojera po pozemku č. 288/4 nyní po pozemcích č. 288/28 a 288/27 vkat. území Statenice evidovaný vrozsahu dle geometrického plánu č /2010 na katastru nemovitostí na LV 290 a zjistil, že dle zákona byly vydány dva soudní rozsudky ohledně stavby a porušení práva věcného břemene chůze p. Hojera a to Okresního soudu Praha západ pod č.j.: 3C 209/2001 ze dne (soud ]. stupně) a Krajského soudu v Praze pod č.j.: 26Co 490/ ze dne (odvolací soud). Stavební úřad s ohledem na dané věcné břemeno chůze a na základě daných rozsudků Okresního soudu Praha západ, tak i odvolacího Krajského soudu v Praze, ve kterém bylo konstatováno (stavební úřad se z danými rozsudky ztotožňuje), Že soud I. stupně po ohledání na místě samém zjistil, že možnost chůze žalobce (pana Hojera, žalovanými byl pan Verner a spol. Gera Trade sro. vte' tobě) přes pozemek parc. č. 288/4 (288/28 a 27) je zajištěn. Proto dospěl k závěru, že právo žalobce vyplývající ze zmíněného věcného břemene není porušeno a není proto důvod činit žalobcem požadované opatření k jeho ochraně ve smyslu n) odst. 1,2 Občanského zákoníku. Dle názoru odvolacího soudu provedl soud 1. stupně dokazování v rozsahu dostačujícím pro učinění potřebných skutkových zjištění. Tato skutková zjištění se považují za správná a zcela na ně odkazuje. Za správné se považuje i právní závěry, které vedly soud [. stupně k zamítnutí žaloby. V podrobnostech odkazuje odvolací soud zcela na správné odůvodnění napadeného rozsudku. citace z rozsudku Kraj ského úřadu v Praze. Stavební úřad při ohledání taktéž zjisti, že právo chůze panu Hojerovi je zajištěno daným novým a opraveným schodištěm podél postaveného krytého přístřešku a garáže a to na pozemku č. 288/27 vzniklý dělením z pozemku č. 288/4. Přístup k danému pozemku pana Hojera (č. 288/11) Stavební úřad i sohledem na předešlé rozsudky soudů, Okresního soudu pod č.j.: JC 209/ Krajského soudu pod č.j.. 26Co 490/2008 _ 88 a daného zjištěného stavu na místě stavby, stavbu dodatečně povolil. Stavební úřad zjistil, že daný pozemek se nachází ve svahu, vzhůtu od dané přístupové komunikace. Přístup k danému pozemku pana Hojera je zajištěn cca 1,00m širokou uličkou začínající zahradní brankou vedoucí podél přístřešku a garáže. V místě, kde se terén začíná zvedat do kopce jsou vybudovány schůdky, které vedou až khranicí pozemkům č. 288/11 a 288/26 a jsou zakončené zahradní brankou k daným pozemkům. S ohledem na danou skutkovou podstatu a skutečný stav má být vložen geometrický plán s vyznačením věcného břemene po daném pozemku k parc. č. 288/11. Daná soudní rozhodnutí jsou uložena ve spisu. Stanoviska sdělili: Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Statenice, Ing. František Bouška, František Bouška, Ota Šulc, Michaela Šulcová, Anna Marková, JUDr. Jindřiška Weiniger, Jaroslav Hojer Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Zamitnuté návrhy a námitky: Jaroslav Hojer námitka dne č.j. do protokolu při svolaném zahájeném řízení o vydá nesouhlasím s vydáním daného dodatečného povolení na danou na stavbu přístřešku u rozestavěné "povolené" garáže a u 1/2 dvojdomu na poz. č. 288/5 a přesahující na daný pozemek č. 288/28 (vzniklý z poz. č. 288/4) v kat. území Statenice a trvám na dodržení věcného břemena. Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: GERA - TRADE, s.r.o. námitka dne č.j. do protokolu při řízení překážkou vydání povolení je zřejmě nárok pana Hojera užívat věcné břemeno chůze. Toto mu bylo umožněno zřízením nového schodiště podél vzniknuvší stavby přístřešku u rozestavěné "povolené" garáže a u 1/2 dvojdomu na poz. č. 288/5 a přesahující na daný pozemek č. 288/28 (vzniklý z poz.

4 Č.j. OVP str. 4 č. 288/4) v kat. území Statenice. Ve věci práva plynoucího z věcného břemene bylo již rozhodnuto Okresním soudem Praha západ viz. č.j.: 3C 209/ Úmyslem není krátit pana Hojera na jeho právech a z tohoto důvodu bylo vybudováno podstatně komfortnější schodiště, přístup než byl původní. Smyslem naším je dospět k dohodě ke spokojenosti všech zainteresovaných. Za tímto účelem bude naší snahou kontaktovat paní JUDr. Weiniger za účelem vložení věcného břemena chůze do katastru nemovitostí na poz.č. 288/27. Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně: Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, oddělení stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanoveni. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje opovolene' stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není Stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označitjiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Robert Revťa'k samostatný odborný referent Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se položky 17 odst. 1 výši 300,-Kč byl zapacen dne Obdrží: účastnici (dodejky) GERA TRADE, s.r.o., IDDS: xdp77kn Bc. Petr Ulrich, Za zámečkem 745/13, Jinonice Obec Statenice, IDDS: ypeamab Ing. František Bouška, Statenická č.p. 8, Statenice, Horoměřice František Bouška, Statenická č.p. 8, Statenice, Horoměřice Ota Šulc, Gammeltoftsgade 18, STH, 1355 Kodaň Michaela Šulcová, IDDS: 7vdiarm trvalý pobyt: Ve Smečkách č.p. 606/1, l 10 Praha 1 Nové Město Anna Marková, U Pohádky čp. 600, Nebušice, Praha 619 JUDr. Jindřiška Weiniger, U Obory č.p. 1 l 17, Břve, Hostivice Jaroslav Hojer, Sokolská č.p. 464/27, Praha 2-Nové Město písm d) ve

5 Č.j. OVP str. 5 ostatní Hypoteční banka a.s. Radlická 333/150, Radlice, Praha 5 Ivan Kopinec, U Potoka č.p. 186, Statenice, Horoměřice lng. Jan Kopinec, U Potoka č.p. l86, Statenice, Horoměřice Účastníkovi řízení Otovi Šulcovi, Gammeltoftsgade 18, 5m, 1355 Kodaň, Dánsko, 5 uvedenou doručovací adresou: Ve Smečkách č_p. 606/1, l 10 Praha 1 Nové Město Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje po dobu 15 dnů. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.