Agro - Ethofumesat. Datum vydání Datum revize Číslorevize:3 ETHOFUMESATE 500 G/L SC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agro - Ethofumesat. Datum vydání Datum revize Číslorevize:3 ETHOFUMESATE 500 G/L SC"

Transkript

1 Agro - Ethofumesat Bezpečnostnílist Datum vydání Datum revize Číslorevize:3 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód produktu Název výrobku Synonyma Čistálátka/přípravek HBX07 Agro - Ethofumesat ETHOFUMESATE 500 G/L SC Přípravek 1.2 Příslušnáurčenápoužitílátkynebosměsianedoporučenápoužití Doporučenépoužití Herbicid 1.3 Podrobnéúdajeododavatelibezpečnostníholistu Dodavatel UPL Europe Ltd The Centre Birchwood Park Warrington WA3 6YN Cheshire UK Telefon +44 (0) Telefax +44 (0) ová adresa 1.4 Telefonníčíslopronaléhavésituace Telefonníčíslopronaléhavésituace(CARECHEM 24): +44 (0) Českárepublika KlinikapracovníholékařstvíVFNa1.LFUK Toxikologickéinformačnístředisko Nabojišti1,12808 Praha2 Telefon(nepřetržitě): nebo STRANA 1 / 12

2 2.Identifikacenebezpečnosti 2.1 Klasifikacesměsi Klasifikacepodlenařízení(ES)č.1272/2008[CLP] Chronickátoxicitaprovodníprostředí Kategorie 2 - H411 PlnýtextH-údajůuvedenýchvtomtooddílevizoddíl Prvkyoznačení Označovánívsouladusnařízením (ES)č.1272/2008[CLP] Signální slovo Žádný Standardnívětyonebezpečnosti H411-Toxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky Bezpečnostnípokyny-EU( 28,1272/2008) P273-Zabraňteuvolněnídoživotníhoprostředí P391 - Uniklý produkt seberte P501-Odstraňteobsah/obalpodlestátníchpředpisů. EUspecifickéstandardnívětyonebezpečnosti EUH401-Dodržujtepokynypropoužívání,abystesevyvarovalirizikprolidskézdravíaživotníprostředí 2.3 Dalšínebezpečnost STRANA 2 / 12

3 3.Složení/informaceosložkách 3.2. SMĚSI Chemický název ČísloES Č.CAS Hmotnostní procento Klasifikace EU - GHS Klasifikace látky Ethofumesate Aquatic Chronic 2 (H411) Ethylene glycol Acute Tox. 4 (H302) Polyethoxylated Aquatic Chronic polyarylphenol 3 (H412) PlnýtextH-údajůuvedenýchvtomtooddílevizoddíl16 č.reach žádnédostupné údaje žádnédostupné údaje žádnédostupné údaje 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné rady Kontakt s okem Stykskůží Požití Inhalace Vpřípaděnehodynebonevolnostiokamžitěvyhledejtelékařskoupomoc(pokudjeto možné,ukažteštítek) Vpřípaděkontaktusočimaodstraňtekontaktníčočkyaokamžitěokovypláchněte dostatečným množstvím vody(ipodvíčky)podobunejméně15minut Připřetrvávajícím podrážděníočívyhledejteodbornéholékaře Ihnedomyjtemýdlem avelkým množstvím vody.potřísněnýoděvaobuvodložte Vypláchněteústa Přiexpozicinebonecítíte-lisedobře,volejteSTŘEDISKO PRO OTRAVYnebolékaře Vyjdětenačistývzduch Pokudpříznakypřetrvávají,zavolejtelékaře 4.2 Nejdůležitějšíakutníaopožděnésymptomyaúčinky 4.3 Pokyntýkajícíseokamžitélékařsképomociazvláštníhoošetření Symptomatickyošetřete. STRANA 3 / 12

4 5.Opatřeníprohašenípožáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Vodnípostřik Oxiduhličitý(CO2) Suchá chemikálie Nepoužívejtesouvislýproudvody-můžeseroztříštitarozšířitoheň 5.2 Zvláštnínebezpečnostvyplývajícízlátkynebosměsi Zvláštnínebezpečí Přihořenívznikajípáchnoucíajedovatévýpary Únikmůžeznečistitvodnítoky 5.3 Pokynyprohasiče Vpřípaděpožáruneboexplozenevdechujtevýpary Použijteautonomnídýchacípřístrojaochrannýoděv 6.Opatřenívpřípaděnáhodnéhoúniku 6.1 Opatřenínaochranuosob,ochrannéprostředkyanouzovépostupy Zameztestykuskůžíaočima Používejteochrannérukavice/ochrannýoděvaochrannébrýle/obličejovýštít Používejtevhodnéochrannéprostředky Evakuujtezaměstnancedobezpečnéoblasti 6.2 Opatřenínaochranuživotníhoprostředí Je-litobezpečněproveditelné,zabraňtedalším únikům Nedopusteznečištěníspodníchvodmateriálem Nesplachujtedopovrchovýchvodaniběžnéhokanalizačníhosystému Nevpouštejtedovodníchtoku 6.3 Metodyamateriálproomezeníúnikuapročištění Uniklýmateriálabsorbujtedoinertníhomateriálu(např.suchéhopískunebozeminy)apakjejpřenestedonádobyprochemický odpad STRANA 4 / 12

5 7. Zacházení a skladování 7.1 Opatřeníprobezpečnézacházení Zacházení Zajistětedostatečnévětrání Zajistěte,abyvblízkostipracovníchlokalitbylystaniceprovýplachočíabezpečnostnísprchy Zameztestykuskůžíaočima Používejteochrannérukavice/ochrannýoděvaochrannébrýle/obličejovýštít Hygienickáopatření Používejtepouzevenkunebovdobřevětranýchprostorách Zameztestykuskůžíaočima Pomanipulacidůkladněomyjteruce Znečištěnýoděvodložteapřednovým použitím vyperte 7.2 Podmínkyprobezpečnéskladovánílátekasměsívčetněneslučitelnýchlátekasměsí Uchovávejtemimodosahdětí Uchovávejtepouzevpůvodním obalunachladném adobřevětraném místě 7.3 Specifickékonečné/specifickákonečnápoužití. STRANA 5 / 12

6 8.Omezováníexpozice/Osobníochrannéprostředky 8.1 Kontrolní parametry Expozičnílimity Prodosaženísouladusexpozičnímilimitynapracovištipoužijtetechnickáopatření Chemický název Eu Velká Británie Francie Španělsko Německo Ethylene glycol S* TWA 20 ppm TWA 52 mg/m 3 STEL 40 ppm STEL 104 mg/m 3 52 mg/m 3 S* 52 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 52 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 MAK: 10 ppm MAK: 26 mg/m 3 Ceiling / Peak: 20 ppm Ceiling / Peak: 52 mg/m 3 TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m 3 Component Itálie Portugalsko Nizozemsko Finsko Dánsko Ethylene glycol Ceiling: 100 mg/m ( 5-10 ) 52 mg/m 3 TWA: 52 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 50 mg/m 3 STEL: 100 mg/m 3 TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 Chemický název Rakousko Švýcarsko Polsko Norsko Irsko Ethylene glycol STEL 20 ppm STEL 52 mg/m 3 TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m 3 STEL: 20 ppm STEL: 52 mg/m 3 TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m 3 STEL: 50 mg/m 3 TWA: 15 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 52 mg/m 3 Ceiling: 25 ppm TWA: 10 mg/m 3 52 mg/m 3 Odvozenáúroveň,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (DNEL) Odhadovanákoncentrace,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (PNEC) 8.2 Omezování expozice Technické kontroly Zajistětedostatečnévětrání,zvlášťvuzavřenýchprostorách Osobníochrannéprostředky Ochranaočí Ochranakůže Ochrana rukou Ochrana dýchacích cest Ochrannébrýlesbočnímikryty. Oblečenísdlouhýmirukávy. Ochranné rukavice. Jsou-lipracovnícivystavenikoncentracím přesahujícím expozičnílimit,musípoužívat vhodné certifikované respirátory Omezováníexpoziceživotního prostředí STRANA 6 / 12

7 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Zápach bílý Kapalina suspenzní koncentrát charakteristický Vlastnost HODNOTY Poznámky/ Metoda ph 7.59 ( 1 %-ní roztok) Bod tání / bod tuhnutí Bod varu/rozmezí bodu varu Bod vzplanutí > 80 C Hořlavost(pevnélátky,plyny) Nevztahuje se Povrchovénapětí 42.5 mn/m Relativní hustota 1.13 kg/m 3 Rozpustnostvevodě Mísitelný s vodou Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovacíkoeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita mpas 40 C, Dynamická viskozita Oxidačnívlastnosti Nepodporuje spalování Výbušnévlastnosti Podlechemickéstrukturyseneočekávážádnávýbušnáreakce 9.2 DALŠÍINFORMACE Obsah VOC 10. Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek Možnostnebezpečnýchreakcí Podmínky,kterým jetřebazabránit Uchovávejtemimodosahotevřenéhoohně,horkýchpovrchůazdrojůzapálení 10.5 Neslučitelnémateriály Kyseliny Silnáoxidačníčinidla 10.6 Nebezpečnéproduktyrozkladu Přihořenívznikajípáchnoucíajedovatévýpary STRANA 7 / 12

8 11. Toxikologické informace 11.1 Informaceotoxikologickýchúčincích Akutní toxicita Místnípůsobení Inhalace Kontakt s okem Stykskůží Požití nenípožadováno. Žádnépodrážděníočí. Nedráždípokožku. O produktuneexistujížádnéúdaje. Chemický název LD50orálně LD50dermálně LC50 Inhalation Ethofumesate > 2000 mg/kg (rat) > 2000 mg/kg ( Rat ) > 0.16 mg/l ( Rat ) 4 h, whole body Ethylene glycol = 4000 mg/kg ( Rat ) Chronická toxicita Žíravost/dráždivostprokůži Senzibilizace Karcinogenníúčinky Mutagenníúčinky Účinkynareprodukci STOT - jednorázová expozice STOT - opakovaná expozice. kůže:ulaboratorníchzvířatnezpůsobujesenzibilizaci... STRANA 8 / 12

9 12. Ekologické informace 12.1 Toxicita EC50/72h/řasy= mg/l EC50/48h/ dafnie (hrotnatka) = mg/l CL50/ryba/96 h = mg/l 12.2 Perzistencearozložitelnost 12.3 Bioakumulačnípotenciál Chemický název Log Pow Ethofumesate 2.7 Ethylene glycol Mobilitavpůdě Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Jinénepříznivéúčinky Metody nakládání s odpady 13.Pokynyproodstraňování Odpadzezbytků/nepoužitých produktů Znečištěnýobal Č.EIWC DALŠÍINFORMACE Nakládejtejakosnebezpečným odpadem vsouladusmístnímianárodnímipředpisy. Tentomateriálajehoobalmusíbýtzneškodněnyjakonebezpečnýodpad.Můžebýt skládkovánnebospálen,je-litovsouladusmístnímipředpisy. Prázdnénádobyopakovaněnepoužívejte.Nádobyvyčistětevodou.Zlikvidujtevsouladus místními predpisy Agrochemickéodpadyobsahujícínebezpečnélátky. PodleEvropskéhokataloguodpadůnejsoukódyodpadůcharakteristicképroprodukt,nýbrž projehopoužití. STRANA 9 / 12

10 14.Informacepropřepravu ADR/RID 14.1 Č.OSN UN Příslušnýnázevprozásilku Látkaohrožujícíživotníprostředí,kapalná,j.n (Ethofumesate ) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíNEBEZPEČNÝPRO ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ 14.6 Zvláštníustanovení 274, 335, 375, 601 Kódomezeníprůjezdutunelem (E) IMDG/IMO 14.1 Č.OSN UN Příslušnýnázevprozásilku Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Ethofumesate ) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíLátkaznečišťujícímoře 14.6 Zvláštníustanovení 274, 335, 969 IATA/ICAO 14.1 Č.OSN UN Příslušnýnázevprozásilku Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Ethofumesate ) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíNEBEZPEČNÝPRO ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ 14.6 Zvláštníustanovení A97, A158, A197 STRANA 10 / 12

11 15.Informaceopředpisech 15.1 Nařízenítýkajícísebezpečnosti,zdravíaživotníhoprostředí/specificképrávnípředpisy týkajícíselátkynebosměsi Registračníčíslopřípravku: Dodržujtepokynypropoužívání,abystesevyvarovalirizikpročlověkaaživotníprostředí Mezinárodní seznamy TSCA EINECS/ ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS Čína - AICS KECL Legenda TSCA -UnitedStatesToxicSubstancesControlActSection8(b)Inventory(ZákonokontroletoxickýchlátekSpojenýchstátů,oddíl8(b) DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek/evropský seznam oznámených chemických látek - EINECS/ELINCS PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek ENCS - japonský seznam existujících a nových chemických látek IECSC -čínskýseznam existujícíchchemickýchlátek AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances) KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek 15.2 Posouzeníchemickébezpečnosti Zprávaoposouzeníchemickébezpečnostisenevyžaduje. STRANA 11 / 12

12 16.Dalšíinformace Odkaznaúplnýtextprohlášeníonebezpečnostinaleznetevoddílech2a3 H302-Zdravíškodlivýpřipožití H411-Toxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky H412-Škodlivýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky Datum revize Poznámka k revizi Nelze aplikovat TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Upozornění Informaceobsaženévtomtodokumentujsouúdaje,kteréodpovídajísoučasnémustavunašichvědomostíkdatupublikace. TýkajísePŘÍPRAVKU,TAKOVÉHO JAKÝJE.Vpřípaděformulacenebosměsiseujistěte,ženemůženastatnovénebezpečí. Pozornostuživatelůsevztahujenanebezpečí,kekterým bymohlodojít,kdybybyltentopřípravekpoužívánprojinéúčely,nežpro kteréjeurčen. Tentolistsmíbýtpoužívánareprodukovánpouzepropreventivníabezpečnostníúčely. PropoužitíaschválenédávkováníVásodkazujemenainformaceuvedenénaobalu. Odpovědnostímajitelepřípravkujedáttentobezpečnostnízáznamovýlistkdispozicikaždéosobě,kterábymohlavstoupitdo stykustímtopřípravkem. Konecbezpečnostníholistu STRANA 12 / 12