DESTOR (CZ: ) Datum vydání Datum revize Číslorevize:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESTOR (CZ: ) Datum vydání Datum revize Číslorevize:3"

Transkript

1 DESTOR (CZ: ) Bezpečnostnílist Datum vydání Datum revize Číslorevize:3 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód produktu HDF01 Název výrobku DESTOR (CZ: ) Synonyma - Čistálátka/přípravek Přípravek 1.2 Příslušnáurčenápoužitílátkynebosměsianedoporučenápoužití Doporučenépoužití Herbicid 1.3 Podrobnéúdajeododavatelibezpečnostníholistu Dodavatel ová adresa UPL Europe Ltd 1st Floor The Centre Birchwood Park Warrington WA3 6YN Velká Británie Tel. : +44 (0) Fax : +44 (0) Odbornězpůsobiláosobaodpovědnázabezpečnostnílist Jméno:Mr. Sjak Nouws Adresaelektronicképošty 1.4 Telefonníčíslopronaléhavésituace Telefonníčíslopronaléhavésituace(CARECHEM 24): +44 (0) Českárepublika KlinikapracovníholékařstvíVFNa1.LFUK Toxikologickéinformačnístředisko Nabojišti1,12808 Praha2 Telefon(nepřetržitě): nebo STRANA 1 / 12

2 2.Identifikacenebezpečnosti 2.1 Klasifikacesměsi Klasifikacepodlenařízení(ES)č.1272/2008[CLP] Chronickátoxicitaprovodníprostředí Kategorie 2 - H411 PlnýtextH-údajůuvedenýchvtomtooddílevizoddíl Prvkyoznačení Označovánívsouladusnařízením (ES)č.1272/2008[CLP] Signální slovo Žádný Standardnívětyonebezpečnosti H411-Toxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky Bezpečnostnípokyny-EU( 28,1272/2008) P273-Zabraňteuvolněnídoživotníhoprostředí P391 - Uniklý produkt seberte P501-Odstraňteobsah/obalpodlestátníchpředpisů. EUspecifickéstandardnívětyonebezpečnosti EUH401-Dodržujtepokynypropoužívání,abystesevyvarovalirizikprolidskézdravíaživotníprostředí 2.3 Dalšínebezpečnost STRANA 2 / 12

3 3.Složení/informaceosložkách 3.2. SMĚSI Chemický název ČísloES Č.CAS Hmotnostní procento Klasifikace EU - GHS Klasifikace látky Desmedipham Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) č.reach žádnédostupné údaje Propylene Glycol Alkyaryl sulphonate Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 žádnédostupné údaje PlnýtextH-údajůuvedenýchvtomtooddílevizoddíl Popis první pomoci 4. Pokyny pro první pomoc Obecné rady Kontakt s okem Stykskůží Požití Inhalace Ukažteošetřujícímulékařitentobezpečnostnílist Vpřípaděkontaktusočimaodstraňtekontaktníčočkyaokamžitěokovypláchněte dostatečným množstvím vody(ipodvíčky)podobunejméně15minut Konzultujteslékařem Ihnedomyjtemýdlem avelkým množstvím vody.potřísněnýoděvaobuvodložte Pokudpříznakypřetrvávají,zavolejtelékaře Vypláchněteústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení Přiexpozicinebonecítíte-lisedobře,volejteSTŘEDISKO PRO OTRAVYnebolékaře Připožitíokamžitěvyhledejtelékařskoupomocaukažtetentoobalnebooznačení Vyjdětenačistývzduch Pokudpříznakypřetrvávají,zavolejtelékaře 4.2 Nejdůležitějšíakutníaopožděnésymptomyaúčinky 4.3 Pokyntýkajícíseokamžitélékařsképomociazvláštníhoošetření Symptomatickyošetřete. STRANA 3 / 12

4 5.Opatřeníprohašenípožáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Vodnípostřik Suchá chemikálie Oxiduhličitý(CO2) Pěna Nepoužívejtesouvislýproudvody-můžeseroztříštitarozšířitoheň 5.2 Zvláštnínebezpečnostvyplývajícízlátkynebosměsi Zvláštnínebezpečí Přihořenívznikajípáchnoucíajedovatévýpary 5.3 Pokynyprohasiče Použijteautonomnídýchacípřístrojaochrannýoděv Vpřípaděpožáruneboexplozenevdechujtevýpary 6.Opatřenívpřípaděnáhodnéhoúniku 6.1 Opatřenínaochranuosob,ochrannéprostředkyanouzovépostupy Zameztestykuskůžíaočima Používejteochrannérukavice/ochrannýoděvaochrannébrýle/obličejovýštít Používejtevhodnéochrannéprostředky 6.2 Opatřenínaochranuživotníhoprostředí Je-litobezpečněproveditelné,zabraňtedalším únikům Zabraňtevniknutíproduktudoodpadu Nedopusteznečištěníspodníchvodmateriálem Nesplachujtedopovrchovýchvodaniběžnéhokanalizačníhosystému Nevpouštejtedovodníchtoku 6.3 Metodyamateriálproomezeníúnikuapročištění Uchovávejtepouzevpůvodním obalu Uniklýmateriálabsorbujtedoinertníhomateriálu(např.suchéhopískunebozeminy)apakjejpřenestedonádobyprochemický odpad STRANA 4 / 12

5 7. Zacházení a skladování 7.1 Opatřeníprobezpečnézacházení Zacházení Zajistětedostatečnévětrání Zajistěte,abyvblízkostipracovníchlokalitbylystaniceprovýplachočíabezpečnostnísprchy Přifumigacineborozprašovánípoužívejtevhodnýochrannýprostředekkochranědýchacíchorgánů Zameztestykuskůží Používejteochrannérukavice/ochrannýoděvaochrannébrýle/obličejovýštít Hygienickáopatření Používejtepouzevenkunebovdobřevětranýchprostorách Pomanipulacidůkladněomyjteruce Znečištěnýoděvodložteapřednovým použitím vyperte 7.2 Podmínkyprobezpečnéskladovánílátekasměsívčetněneslučitelnýchlátekasměsí Uchovávejtemimodosahdětí Udržujtenádobupevněuzavřenounasuchém adobřevětraném místě Uchovávejtepouzevpůvodním obalunachladném adobřevětraném místě 7.3 Specifickékonečné/specifickákonečnápoužití. STRANA 5 / 12

6 8.Omezováníexpozice/Osobníochrannéprostředky 8.1 Kontrolní parametry Expozičnílimity Prodosaženísouladusexpozičnímilimitynapracovištipoužijtetechnickáopatření Chemický název Eu Velká Británie Francie Španělsko Německo Propylene Glycol STEL: 450 ppm STEL: 1422 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 TWA: 150 ppm TWA: 474 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 Chemický název Rakousko Švýcarsko Polsko Norsko Irsko Propylene Glycol TWA: 25 ppm TWA: 79 mg/m 3 STEL: 37.5 ppm STEL: mg/m 3 TWA: 150 ppm TWA: 470 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 Odvozenáúroveň,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (DNEL) Odhadovanákoncentrace,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (PNEC) 8.2 Omezování expozice Technické kontroly Zajistětedostatečnévětrání,zvlášťvuzavřenýchprostorách Osobníochrannéprostředky Ochranaočí Ochranakůže Ochrana rukou Ochrana dýchacích cest Ochrannébrýlesbočnímikryty. Používejteochrannérukavice/oděv. Ochranné rukavice. Jsou-lipracovnícivystavenikoncentracím přesahujícím expozičnílimit,musípoužívat vhodné certifikované respirátory Omezováníexpoziceživotního prostředí Nedopusteznečištěníspodníchvodmateriálem Zabraňtevniknutíproduktudoodpadu Neznečistětepovrchovévody STRANA 6 / 12

7 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Zápach bílý Kapalina Mírněchemický Vlastnost HODNOTY Poznámky/ Metoda ph 3.90 ( 1 %-ní roztok) Bod tání / bod tuhnutí Bod varu/rozmezí bodu varu Bod vzplanutí > 76 C Hořlavost(pevnélátky,plyny) Nevztahuje se Povrchovénapětí 31 mn/m Relativní hustota Rozpustnostvevodě Mísitelný s vodou Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovacíkoeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita Oxidačnívlastnosti Nepodporuje spalování Výbušnévlastnosti Č 9.2 DALŠÍINFORMACE Obsah VOC 10. Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek Možnostnebezpečnýchreakcí Podmínky,kterým jetřebazabránit Uchovávejtemimodosahotevřenéhoohně,horkýchpovrchůazdrojůzapálení 10.5 Neslučitelnémateriály Silné kyseliny Silné zásady Silnáoxidačníčinidla 10.6 Nebezpečnéproduktyrozkladu STRANA 7 / 12

8 11. Toxikologické informace 11.1 Informaceotoxikologickýchúčincích Akutní toxicita Místnípůsobení Inhalace Kontakt s okem Stykskůží Požití O produktuneexistujížádnéúdaje. O produktuneexistujížádnéúdaje. O produktuneexistujížádnéúdaje. O produktuneexistujížádnéúdaje. Chemický název LD50orálně LD50dermálně LC50 Inhalation Desmedipham > 5000 mg/kg (rat) >2000 mg/kg (rat) >7.4 mg/l Chronická toxicita Žíravost/dráždivostprokůži Senzibilizace Karcinogenníúčinky Mutagenníúčinky Účinkynareprodukci STOT - jednorázová expozice STOT - opakovaná expozice.... STRANA 8 / 12

9 12. Ekologické informace 12.1 Toxicita EC50/72h/řasy= 6.95 mg/l EC50/48h/ dafnie (hrotnatka) = 5.48 mg/l CL50/ryba/96 h = 12 mg/l 12.2 Perzistencearozložitelnost 12.3 Bioakumulačnípotenciál Bioakumulačnípotenciál Chemický název Log Pow Desmedipham 3, Mobilitavpůdě Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Jinénepříznivéúčinky Metody nakládání s odpady 13.Pokynyproodstraňování Odpadzezbytků/nepoužitých produktů Znečištěnýobal Č.EIWC DALŠÍINFORMACE Zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy. Prázdnénádobybymělybýtodevzdánykmístnírecyklaci,novémupoužitínebo zlikvidovány jako odpad Agrochemickéodpadyobsahujícínebezpečnélátky. PodleEvropskéhokataloguodpadůnejsoukódyodpadůcharakteristicképroprodukt,nýbrž projehopoužití. STRANA 9 / 12

10 14.Informacepropřepravu ADR/RID 14.1 Č.OSN UN Příslušnýnázevprozásilku Látkaohrožujícíživotníprostředí,kapalná,j.n (Desmedipham ) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíAno 14.6 Zvláštníustanovení 274, 335, 375, 601 Kódomezeníprůjezdutunelem (E) IMDG/IMO 14.1 Č.OSN UN Příslušnýnázevprozásilku Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Desmedipham ) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíLátkaznečišťujícímoře 14.6 Zvláštníustanovení 274, 335, 969 IATA/ICAO 14.1 Č.OSN UN Příslušnýnázevprozásilku Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Desmedipham ) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíAno 14.6 Zvláštníustanovení A97, A158, A197 STRANA 10 / 12

11 15.Informaceopředpisech 15.1 Nařízenítýkajícísebezpečnosti,zdravíaživotníhoprostředí/specificképrávnípředpisy týkajícíselátkynebosměsi Registračníčíslopřípravku: Dodržujtepokynypropoužívání,abystesevyvarovalirizikpročlověkaaživotníprostředí Mezinárodní seznamy TSCA EINECS/ ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS Čína - AICS KECL Legenda TSCA -UnitedStatesToxicSubstancesControlActSection8(b)Inventory(ZákonokontroletoxickýchlátekSpojenýchstátů,oddíl8(b) DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek/evropský seznam oznámených chemických látek - EINECS/ELINCS PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek ENCS - japonský seznam existujících a nových chemických látek IECSC -čínskýseznam existujícíchchemickýchlátek AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances) KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek 15.2 Posouzeníchemickébezpečnosti Zprávaoposouzeníchemickébezpečnostisenevyžaduje. STRANA 11 / 12

12 16.Dalšíinformace Odkaznaúplnýtextprohlášeníonebezpečnostinaleznetevoddílech2a3 H315-Dráždíkůži H319-Způsobujevážnépodrážděníočí H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy H410-Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky H411-Toxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky Datum revize Poznámka k revizi Update section 2 TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Upozornění Informaceobsaženévtomtodokumentujsouúdaje,kteréodpovídajísoučasnémustavunašichvědomostíkdatupublikace. TýkajísePŘÍPRAVKU,TAKOVÉHO JAKÝJE.Vpřípaděformulacenebosměsiseujistěte,ženemůženastatnovénebezpečí. Pozornostuživatelůsevztahujenanebezpečí,kekterým bymohlodojít,kdybybyltentopřípravekpoužívánprojinéúčely,nežpro kteréjeurčen. Tentolistsmíbýtpoužívánareprodukovánpouzepropreventivníabezpečnostníúčely. PropoužitíaschválenédávkováníVásodkazujemenainformaceuvedenénaobalu. Odpovědnostímajitelepřípravkujedáttentobezpečnostnízáznamovýlistkdispozicikaždéosobě,kterábymohlavstoupitdo stykustímtopřípravkem. Konecbezpečnostníholistu STRANA 12 / 12