TETČICKÝ ZPRAVODAJ. 78 září 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TETČICKÝ ZPRAVODAJ. 78 září 2018"

Transkript

1 TETČICKÝ ZPRAVODAJ 78 září 2018

2 Školnívýukouprovázížákypětpaníučitelek.Vdružiněseodětistarápaní vychovatelkaspanem vychovatelem aspolusdalšímivedoucímizájmových kroužkůučídětiefektivnětrávitvolnýčas.práciučitelůivychovatelůdoplňují asistentipedagoga.dočinnostiškolyvletošním školním rocezařadímetaké spoluprácismístnímiseniory. Každičkémístoveškolejevyužitoakaždátřídamásvékouzlo.Ožilyvšechny učebnyv1.patře,kterévzniklypoloňskérekonstrukci.jsouvýborněvybaveny vším,cojepotřebnépromoderníkvalitnívýuku.vkaždétříděmámeinteraktivní tabuli,novýnábytekacelouřaduvhodnýchpomůcek,kterézpestřujížákům výuku.vprůběhunásledujícíchtýdnůproběhnerekonstrukcehřištěaškoleuž nebudenicchybětvjejíkráseifunkčnostiprospokojenéděti.získávápozitivní

3 ohlasyatonejenztetčic.žezatímtovším stáloastálestojímnohoúsilí,práce, spolupráceifinancí,sijistědokážekaždýpředstavit. Poděkovánípatřívšem,kteřízajišťovalinebosepodílelinautvářenízázemí. Vznikánovákvalitaaprohlubujesestabilita. Děkujeme,kolektivškoly. OZNÁMENÍ O DOBĚAMÍSTĚKONÁNÍVOLEBDO ZASTUPITELSTVAOBCE

4 JanŠonstarosta

5 VÁŽENÍOBČANÉAPŘÁTELÉZTETČIC! DovoltemněabychVám oznámildobrouzprávu.zastupitelétetčicserozhodli, usnesením zroku2016,umístitnabudovuvašehoobecníhoúřadupamětní desku.památka nám připomene pana Karla Holešovského,kterýbyl vprotektorátuodsouzenzazločinyrušeníveřejnéhopořádku,bezpečnostia podlevyhláškyoválečném hospodařeníktrestusmrtioběšením.podrobně Tetčickýzpravodajč.54/2012.Stručnýpopisdávnéudálosti:PookupaciČSR seodporprotifašistickémudiktátuajehozákonům trestalsmrtínebovězením beznávratu.výjimečnostodsouzenípanaholešovskéhojevtom,žepoprava senekonalapodlerozsudkustannéhosoudu,alepodlerozhodnutíodsouzeného. Tenpřiodchodunapopravujednohogestapákazabiladruhýstrážnývězně zastřelil.napodlazezůstalaležetdvělidskátělaakrev.taksemůjstatečnýstrýc vyhnuloběšeníapadlvbojisnašim nepřítelem!pravduosmrtistrýcekarla znám odsvéhootceaméhobratrajana.panaloismarekzrosiczprávudoplnila rozšířilvrosickém zpravodajirosa.poslednípamětník této utajované skutečnostijepanzdeněkrůžička,držitelněkolikavyznamenáníaúčastník olympijskýchher.žijevtetčicích.nápisnapamětnídescenám budepřipomínat událost,kterounesmímezapomenout!

6 ZdravíVás AntonínRůžičkazRosic.

7 100LETNAŠÍREPUBLIKY Letos vzpomínáme sté výročí vzniku samostatné nové republiky Československo.Stalosetak28.října1918.TomupředcházelačtyřletáI.světová válkavletech ,kterourakousko-uherskémocnářstvíprohráloadříve podmaněnénárodysedomáhalysamostatnosti.takvznikloičeskoslovensko. Velkézásluhynatom mělt.g.masaryk,kterýsestalprvním prezidentem nově vzniklérepubliky.za100letrepublikaněkolikrátzměnilanázevaprezidentů sevystřídalo12. Vzpomeňmevšaktěch,kteříseosvobozenínedočkaliaveválcepadli.Obec padlým nechalavroce1930nanávsipostavitpomníknajejichpamátku.ztetčic tobylinásledujícíspoluobčané: CísařFrantišek,synFrantiškaaMarie(zč.87) nar zemř Bukač FukanStanislav,synVincenceaAnežky(zč.37) nar zemř Komárno HalouzkaMartin,synFrantiškaaAnny(zč.67) nar zemř nezvěstný HolešovskýFlorián,synTomášeaMagdaleny(zč.9) nar zemř Vídeň KadaňkaJosef,synJosefaaFrantišky(zč.12) nar zemř Tyrolsko KloskaAntonín,synJanaaMarie(zč.30) nar zemř Rusko KörblerMiloš,syntetčickéhonadučiteleJanaKörblera(zč.52) nar zemř Itálie,nezvěstný KusíkFrantišek(ženatý),synFrantiškaaMarie(zč.22) nar zemř Rusko MecerodIgnác,synIgnáceaAntonie(zč.56) nar zemř Halič

8 StaněkTomáš,synJanaaFrantišky(zč.20) nar zemř Rusko,nezvěstný SvobodaJiljí,ženatýsmanželkouAnastásií(zč.15) nar zemř Rusko SvobodaFrantišek,synFrantiškaaMarie(zč.24) nar zemř Rusko TesařFrantišek(učitelvNeslovicích),synFrantiškaaMariány(zč.27) nar zemř Rusko TylečekFrantišek,synAntonínaaMarie(zč.39) nar zemř.vzajetívrusku VrbkaStanislav,synJanaaApolonie(zč.57) nar zemř Rusko Foto1:Pomníkpadlým zr.1930 Foto2:PrvnípohledniceTetčicnověvzniklérepublikyzr.1918 KarelMejzlík

9 ZANIKLÁRANĚSTŘEDOVĚKÁVESBRAHOVICE VARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH ZdeňkaMěchurová VestarésbírcearcheologiestředověkuMoravskéhozemskéhomuzeasenachází souborzlomkůkeramikyzpozdněhradištníhoobdobí(2.polovina12.století až1.polovina13.století),kterépředalv60.letechdomoravskéhozemského muzea(dále MZM )amatérskýarcheolognarosicko-oslavanskujaroslav Mikulášek,rodákzNeslovic,učitelvTroubsku.Jakomístonálezuuvedlzaniklou středověkouvesbrahovice(vrahovice)poblížvrchubučínutetčic(okr.brno- -venkov)nedaleko Rosic.Ztéto rozsáhlé zalesněné polohy pocházívíce středověkýchnálezů(dokoncemeččiostruhy).vpísemnýchpramenechvšak ovsistímtonázvem zmínkynejsou.lokalizacizaložímenaúdajíchregionálního zájemceovlastivědu FrantiškaŠirokého,kterýzřejměvycházízinformací založenýchnaústním podáníapojmenováníjednélučnítratinakatastruobce Tetčice,jenpársetmetrůvýchodněodhranicekatastruobceNeslovice.Vtěchto místechvedlyzalesněnýmikopcovitýmioblastmistředověkékomunikace,které bylopotřebaudržovatihlídat,cožmohlabýtjednazpovinnostíobyvatelzdejších vsí. PolesíBučíndnespatříkPřírodnímuparkuBobravaanavazujenačernouhelnou Rosicko-oslavanskoupánev.Náležíkestarémusídelnímuprostorusbohatým pravěkým osídlením;vraném středověkusezdesetkávalznojemskýabrněnský úděla tato hranice,protkaná důležitýmikomunikacemi,byla centrem významnéhohistorickéhodění.díkyarcheologům neprofesionálům zkonce19. století(v.čapek,j.knies)ajejichpokračovatelům vedruhépolovině20.století (V.Gross,J.Mikulášek)jeoblastznámaipoarcheologickéstránce.Jejich poznatkyzhodnotil,vterénu ověřiladohistorických souvislostíuvedlz. Měřínský(1976).Kjehoidentifikovaným zaniklým raněstředověkým vsím PotěchuŘeznovic,ŘevušínaStudýňuZbýšova,kterésouvisíshospodařením oslavanskéhoklášteracisterciaček,bybylomožnonovězařaditizaniklouves Brahovice(Vrahovice)vjižníčástiBučínskéhopolesí.Stejnějakobezejmenné sídlištěvpoloze včerných uzbýšova,neníanitatozmíněnavdobových písemnýchpramenech.jakotraťovápolohavúdolízlatého(brahovického) potokanedalekoostrožnyskalkažijeovšem vmístnítradici.právěnepočetným souborem zdobených fragmentů tuhové inetuhové keramiky,uložených vdepozitářiarcheologiestředověkumzm,bysedalourčitjejíshodnéčasové zařazenídoprvnípoloviny13.století.našiúvahu bylo potřebapodložit rekognoskacíterénu,příp.aktuálním povrchovým sběrem přímonamístě,jakto ostatněučinilz.měřínský(1976)usvýchprozkoumanýchlokalit.doterénu jsmevyrazilivnepřílišpříznivém počasízadoprovoduznalcezdejšíhoregionu dr.f.širokého,lučníúdolíbrahovickéhopotokajsmeseznaliprolokalizaci zanikléosady,jížlidováetymologiepřisoudilapojmenováníbrahovice,jako vhodné,ikdyžarcheologickýsběrnálezůsenám bohuželvlehcezasněžené krajiněuskutečnitnepodařilo.nalesním okrajibysesnaddalyvystopovatrelikty polníchplužin. Středověkýtransport,obchod,aletéžpřesunyvojskvdoběválekseodehrával posítidálkových imístních cest.zvláštěbylopotřebadbátokomunikace vzalesněnýchkopcovitýchúzemích,zhlediskaúdržby,průchodnostiazejména bezpečnosti.cestyvedlyvětšinoudobřepročištěnýmiprůsmykyanejhlubšími

10 údolímitakovýchhvozdů.u nichčastoleželyvesnice,jejichžobyvatelstvojednak cestustrážilo,zajišťovalopřístřešíakrmipoutníkům iformanům avnejistých časech mohlo dorovin hlásitblížícísenebezpečívpodobě nepřátelských vojenskýchhord.taktozřejměfungovalyněkteréosadynapř.veždánickém lese (Konůvky)navýchododBrna.U zaniklévsibrahovice,jejípolohyvhlubokém údolísprudkýmisrázy,potokem anedalekou ostrožnou Skalkou najihu Bučínskéhopolesí,tentokrátjihozápadněodBrna,seopravdutakovámožnost nabízítaké Literatura Adam,D.2014:Hlínskévody.Hlínskérozhledy6, Adam,D.2015:Hlínskécesty.Díl2.CestaZnojmo BrnoanebstaráBrněnka.Hlínskérozhledy7, Adam,D.2016:Hlínskécesty.Díl7,Tetčickácesta.Hlínskérozhledy8, Hájek,Z.akol.2015:Tetčice.Archeologickédokladylidskýchaktivitnakatastruobceablízkéhookolí. Tetčice. Hosák,L.2004:HistorickýmístopiszeměMoravsko/slezské.Brno. Kolek,A.,1994:Rosicevprůběhustaletí.Rosice. Kratochvíl,A.1904:Vlastivědamoravská.I,Ivančickýokres.Brno. Mejzlík,K.1993:RanáhistorieTetčic.Tetčickýzpravodaj1,nestr. Měchurová,Z.2016: Znovuobjevené nálezyváclavačapkaajanakniesezkatastruzbýšovaurosicvesbírkácharcheologiestředověkumzm.actamuseimoraviae ČasopisMoravskéhomuzea, Sci.soc.CI/1, Měchurová,Z.2017:ZanikláraněstředověkávesBrahovicevarcheologickýchnálezech.ActaMuseiMoraviae-ČasopisMoravskéhomuzea,Sci.Soc.CI/2, Měřínský,Z.1976:Zanikléstředověkéosadynapanstvíklášteraoslavanského.Archaeologiahistorica1, Novotný,B.1981a:Archeologickývýzkum hradu Rokyten z11.ažprvnípoloviny12.století,jehohradskýobvodarománskýdvorecřeznovice.archaeologiahistorica6, Novotný,B.1981b:Výzkum výšinnéhomladohradištníhoopevněnírokytnénamoravsko-krumlovsku,jehohradskýobvodarománskýdvorecřeznovice.vlastivědnývěstníkmoravskýxxx I/3, Richter,V.1957:RokytnicenadRokytnouaRokytná.SborníkpracífilosofickéfakultybrněnskéuniversityF1, Široký,F.,2000:OmáloznáméhistoriTetčicaokolí.Tetčickýzpravodajč.11,nestr.,dlewebutetcice.cz-rana-historie-tetcic. Unger,J.1984:Základníhorizontykeramiky stol.nasoutokuJihlavyaSvratky,okr.Břeclav.Archeologickérozhledy36, Válka,J.1991:DějinyMoravy1StředověkáMorava.VlastivědaMoravskáNř.sv.5,MuzejníavlastivědnáspolečnostvBrně. Vermouzek,R.1988:Znojemskácesta.JižníMorava24, Vermouzek,R.1990:Znojemskácesta,západnívětev.JižníMorava26, Wolny,G.1837:DieMarkgrafschaftMähren.Bd.I.Abt.I,Brünn. Wolny,G.1856:DieKirchlicheTopographieI1,Brünn. Textykobrázkům Obr.1.MapajižníčástiBučínskéhopolesísvyznačením Brahovickýchluka ostrožnyskalky.

11 Obr.2.Plasticky profilovanéazdobené okrajetuhovékeramiky zpolohybrahovice (Vrahovice) vbučínském polesíze sbírkyj.mikuláška. FotoS.Doleželová, počítačováúpravat. Janků. PodkladydozpravodajedodalFrantišekŠiroký

12 TRADIČNÍROZMARÝNOVÉHODY2018 Roksesrokem sešelatetčicesiopětužívalitradičníchrozmarýnovýchhodů. Chasaseopětrozrostlaoněkoliknovýchmladýchnadšenýchhodovníků,kteří, jakdoufáme,budouvtradicipokračovat,ažbudečasnásstaršíchseschasou rozloučit.toalehnedtaknebude. Letosbylodevětpárů,třiapůlsklepníků,asipatnáctkrojovanýchdětía samozřejměbaronjohanesaobecnípolicajt.počasíklaplonajedničku,což jsmesimimochodem zasloužilipoloňskýchpropršenýchhodech,ajakpátektak sobotasetěšilivelkénávštěvnosti.kapelazlaťankazkobylnicnásdoprovázelai letos.májunám nepodřízliahodovéprávoklucistatečněubránili.dokoncejsme zvládlinacvičitdvěpřekvapení.řeklabychhodynajedničku. Tradičníhodymajítradičníprůběh.Vpátekjsmesenaladilicimbálem,zazpívali si,zatancovaliaochutnalivíno.vsobotuzvaní,průvod,zábavapodmájoua večernízábavavsokolovně.všaktoužasivšichniznáme.o tom serozepisovat nemusím.spíšbychchtělacestoutohotočlánkupoděkovatvšem,bezkterýchby hodynebyly.nebudujmenovat,určitěbychnaněkohozapomnělaatobyměpak mrzelo.onijistěbudouvědět. Hodyjsounejvětšíakce,coseunáspořádáatakneníradnopodcenitpřípravu. Začínámeužnajaře,postupněsestavujemepodobuhodovéchasy,tedyté,cose dofináleobléknedokroje,azačínámesplánováním chystáním azařizováním. Chasaalenejsmejenmykrojovaní.Ikdyžjsmepartaopravdušikovná,jsoutu lidi,bezkterýchbytonešlo.jsoutomamky,conásdotohokrojeoblečou,uvaří nám večeřiacelkověsestarajíoto,abychom tyhodyvůbecpřežili.jsouto tatínci,conám postavípředbarákmájku,poradístárkům adržičům,jakna máju,abynám nespadlaajsounastartovaní,kdykolivjepotřeba.jsoutobabičky, conám upečoubuchtyacukroví.tetičky,sousedi,kamarádi,conám tybuchty pakroznesouaplnodalších. Asamozřejmějsoutotidobrovolníci,aťužjsoutomaminky,tatínci,kamarádi nebojenochotníkolemjdoucí,cosnámizdobísál,škraboumájuachystají lavičky.ti,cosiodpustítuodpoledníavečernízábavuajdouobsluhovatdobaru, prodávatvstupenky,vydávattombolu.nebosestarajíoudírnu,nalívajístárkům víno,skáčoukolem muzikantů,abymělicopítsjístatakdále. Jetohohodně,cojepotřebaudělat,abyhodybylyhody.Amystárci,stárkya držičisitohonesmírněcenímeaděkujemevám zato,žetoděláte. Takynezapomínámenaštědrésponzory,děkujemezafinančnípodporuavěcné daryavneposlednířaděděkujemeobcitetčiceasokoluzazáštitu. Jsem hrdá,žejsem tytohodymohlabýtprvnístárka,děkujuvám všem za možnost,mocjsem sitoužila. IvetaHnízdilová

13

14 Váženíspoluobčané Těchpárlet,cojsem strávilvzastupitelstvuobcetetčicebychsidovolilho přirovnatkvínu. Čím déleje,tím jelepší,plnějšíchutnějšíazralejší Takičlenovézastupitelstvajsouspřibývajícímirokyzkušenější,moudřejšía zralejší. Pročto měnitzamladé,nezraléanezkušené,kteřísebudou musetučit odzačátku,bezzkušeností Koupilibystesina4rokyzásobuvínaokterém nicnevíteanebudevám chutnata neboradějisáhnetepojistotěadobréchuti. PřejiVám moudrérozhodovánípřivolbáchdozastupitelstvaobcí. Děkuji JosefPokorný,Mlýnská,Tetčice. INFORMACEZESVČROSICE

15 VÍTÁNÍOBČÁNKŮ VTETČICÍCH Dne obecTetčicepřivítala17občánků,10holčičeka7chlapců. Zaposlední4rokyjdeonejvyšípočetdětínarozenýchvobciTetčice.Doživota vobcijepřivítalnejenpanstarosta,aleidětizeškolky.atmosférabylaipřes úmornévedropříjemnáamožná,žesezdepoprvésetkalibudoucíkamarádia spolužáci.všem dětem přejemekrásnýživotplnýláskyaporozumění.

16 POSLEDNÍSLOVO STAROSTY Dobrýdendámyapánové,váženíspoluobčané, vostatníchzpravodajíchjsem psalslovoúvodní,alednesbudupsátslovo poslední.nebudusevněm snažithodnotitjednovolebníobdobí,alepokusím sepoděkovatlidem,kteřísesnažiliobcinějakpomáhat. Vprvnířadětojsouzastupiteléobce.Jeažkneuvěření,jakrychleletíčas,vždyťje totéměřjakovčera,cojsmeměliprvníveřejnézasedání.můjdíkpatřítaké předsedům ačlenům školského,stavebního,finančníhoakontrolníhovýboru. PoděkovatchcidobrédušinašehoúřadupaníJaněVontrobové.Bezníbychčasto bloudilvpraleseparagrafůamotalsepodkopytyúředníhošimla.akdyžjsme utohoúřadutakděkujiizaměstnancům rychléroty. Dálemusím poděkovatjakzaměstnancům MŠTetčice,takizaměstnancům ZŠ Neslovice,kteřísestarajíotetčickouškolu. DalšívdlouhéřadějsoučlenovéinečlenovéTJSokolTetčice,kteřízajišťují kulturníasportovníděnívobciatakéčlenkyspolkužentetčice. Jelikožnejsmenasvětěsami,jenamístěpoděkovatzaspoluprácistarostům okolníchobcízdso Kahanazaměstnancům Kahanu.Akdyžjsmeuokolních obcí,musím sezastavituobce,čivlastněměsta,kteréjenám nejbližší.tímto městem jsourosiceajejichúřadpronašiobecvykonáváčinnostorp,takže bychchtělpoděkovatnejenvedeníměsta,aleivšem zaměstnancům Městského úřadurosice. Noanakonecjsoutuidvěorganizace,bezkterýchbyjsmevobcizapadli doodpadkůanemělisevčem umýt.prvníznichjektsekologieadruhou Svazekvodovodůakanalizací. Závěrem midovolte,váženíspoluobčané,abychvám popřálkrásnýslunný podzim,aťnavásnedoléhajídepresepodmračenýchdeštivýchdnůapoklidně sepřipravítenapříchodzimyavánoc. VTetčicích JanŠon

17 PREVENTIVNÍOČNÍVYŠETŘENÍPROSENIORYZDARMA Zrakjenášnejdůležitějšísmysl.Očimapřijímámeaž80% informacíznašeho okolí.protojedobréoočipečovatachoditnapravidelnépreventivníprohlídky kočnímulékaři.neléčenáočníonemocněnímohoutotižvéstažkúplnéztrátě zrakuasociálníizolaci. ProjektmedbusNadačníhofonduJosefaHyclanabízíbezplatnoupreventivní očnípéčiseniorům starším 65let,kteřínemajímožnostpravidelněnavštěvovat očníholékaře.součástíslužebmedbusu jeibezplatnádopravakočnímu specialistoviazpět.důležitéje,abybylseniorpojištěnukterékolizčeských zdravotníchpojišťoven.pakužstačíjenzavolatnatelefonníčíslo Koordinátorkymedbusuzajistítermínvyšetření.Řidičmedbusuvdenvyšetření objednanésenioryvyzvednevblízkostijejichbydlištěadopravíjekočnímulékaři izpětdomůzcelazdarma.specializovanépreventivnívyšetřenízrakujeplně hrazenozveřejnéhozdravotníhopojištěníazahrnujekomplexníočnívyšetření nejmodernějšímidiagnostickýmipřístrojiakonzultacislékařem. Pokudbudepřipreventivním vyšetřenízjištěnoočníonemocnění,kterévyžaduje dalšíléčbu,vrámciprojektumedbusbudepacientoviopětzajištěnadoprava klékařiazpěttak,abysemudostalopotřebnéterapie. VespoluprácisOčníklinikouNeoVizeBrno,kteráposkytuješpičkovouočnípéči tisícům pacientůročně,seprojektmedbuszaměřujepředevším naprevencia včasnouléčbušedéhoazelenéhozákaluanadiagnostikualéčbuonemocnění sítniceasklivce.ukazujesetotiž,žepokudtatoočníonemocněnízůstanou neléčena,mohouvéstažkúplnéztrátězrakuatím pádem kvyloučení nemocnéhozespolečnosti.sezhoršujícím sezrakem selidéosebenedokáží postarat,zasvojiočnívadučionemocněnísemnohdystydíatřebaaninemají tušení,žeprávějejichproblém jemožnéléčit. Cílem projektumedbusjetedynabídnoutseniorům starším 65letbezplatnou očnípéčivčetnědopravyasoučasnětakzvýšitpovědomíseniorůoočních onemocněníchamožnostechjejichléčby. Projektmedusbylspuštěnvříjnuloňskéhorokuakdnešnímudnimájiždesítky spokojenýchklientů,kteřívyužilinabízenýchslužeb. Pokudjevám tedyvícenež65letadlouhojstenebyliuočního,neváhejtese obrátitnanadačnífondjosefahycla projektmedbus. Kontaktyproobjednání: Tel.: Web: