Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro dodržování Etického kodexu"

Transkript

1 Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční výsledky jsou vykazovány přímo společnosti Skanska AB i sama společnost Skanska AB) jsou tyto pokyny vodítkem při zavádění Etického kodexu skupiny Skanska AB. Etický kodex nebrání žádné ze společností skupiny Skanska AB v tom, aby se věnovala místním a dalším tématům, pokud při tom nebude obcházet definované zásady. Etický kodex, pravidla pro jeho dodržování společně s politikami platnými pro celou skupinu Skanska, postupy, školeními a hodnoceními vytvářejí program implementace Etického kodexu. Všichni zaměstnanci skupiny Skanska jednají v souladu s Etickým kodexem, těmito pravidly pro jeho dodržování i programem implementace Etického kodexu stanoveným společností Skanska a.s. Účelem těchto pravidel pro dodržování Etického kodexu je kromě jiného zajistit plnění závazků, které pro společnosti skupiny Skanska vyplývají z deseti zásad iniciativy Global Compact vyhlášené OSN. Její text je možné nalézt na adrese Závazky stanovené v Etickém kodexu se odpovídajícím způsobem odrazí i v pokynech vydávaných společnostmi skupiny Skanska a jejích pracovních smlouvách. Pravidla jsou řídícím dokumentem pro systém managementu Společenské odpovědnosti (dále jen SM CSR) v souladu s požadavky jak Normativu CSR Corporate Social Responsibility, tak mezinárodní normy Společenská odpovědnost SA8000 Social Accountability. Vrcholové vedení společnosti Skanska a.s. se tímto dokumentem zavazuje plnit požadavky Normativu CSR i normy SA8000. Oblast SM CSR je vymezena ve skupině Skanska pro oblasti stavební výroby všeho druhu a developerskou činnost a je specifikovaná Kódy NACE: 41, 42 a 43. SM CSR zahrnuje všechny dokumenty požadované Normativem CSR a SA8000, které jsou řízeny a tvořeny analogicky s dalšími certifikovanými systémy a řídí se Příručkou integrovaného systému managementu, resp. Dokumentačním řádem a Spisovým řádem. 1 Všeobecné zásady Hlavním úkolem všech společností skupiny Skanska je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Skupina Skanska přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči obcím a prostředím, kde působíme, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti. Společnost Skanska a.s. se zavazuje zajistit dodržování pravidel Etického kodexu všemi společnostmi skupiny Skanska. Vedení jednotlivých společností skupiny Skanska je odpovědno za řízení a zavádění pravidel Etického kodexu a jejich dodržování ze strany zaměstnanců. Samotné dodržování je pod obecným dohledem Etického výboru společnosti Skanska AB.

2 Společnost Skanska a.s.: vypracovala program implementace vycházející z Etického kodexu a jasně stanovila odpovědnosti, aby v souladu s těmito pravidly podpořila dodržování Etického kodexu; připravila plán komunikace tak, aby se příslušné informace z Etického kodexu dostaly ke všem zaměstnancům skupiny Skanska i jejím klientům, dodavatelům, zhotovitelům, zprostředkovatelům, partnerům v joint venture i dalším spolupracujícím partnerům, kteří se společnostmi skupiny Skanska vstupují do obchodních vztahů; ustavila interní Etický výbor, který je podřízen vedení společnosti Skanska a.s. Etický výbor tvoří zaměstnanci společnosti Skanska a.s., jeho členy minimálně jsou podnikový právník, manažer pro lidské zdroje a zkušený manažer z provozu. V pravomoci Etického výboru je: o poskytování poradenství v oblasti etických otázek a o prošetřování domnělých porušení Etického kodexu a doporučování kroků, které by mělo vedení přijmout; zajišťuje školení zásad Etického kodexu a pravidel jejich dodržování, kterého se všichni noví zaměstnanci musí zúčastnit nejpozději do tří měsíců od nástupu do kterékoliv společnosti skupiny Skanska. Všichni zaměstnanci jsou školeni nejméně jednou za dva roky. Jednotlivé společnosti skupiny Skanska vedou přesné záznamy o dokončených školeních včetně jmen všech zaměstnanců, kteří se jednotlivých školení zúčastnili. Po každém školení zaměstnanci doloží, že: se školení zúčastnili; porozuměli Etickému kodexu; a souhlasí, že budou jako zaměstnanci společnosti skupiny Skanska při svých činnostech jednat odpovídajícím způsobem. Politika MS CSR je určena Etickým kodexem, cíle a programy/projekty MS CSR jsou určeny úkoly souvisejícími s naplňováním Etického kodexu a této instrukce. Politika (Etický kodex) je veřejně dostupná na Vrcholové vedení Skanska a.s. jmenovalo představitele vedení MS CSR Ing. Jiřího Koudelku. Další odpovědnosti a pravomoci jsou specifikovány v Organizačním řádu Skanska a.s. Skanska a.s. plánuje a realizuje investice do komunity, výsledky výkonnosti a sleduje přímé i nepřímé vlivy na komunitu. Plánování se řídí pravidly uvedenými v Příručce IMS. Skanska a.s. se aktivně podílí na rozvoji komunity mimo jiné formou rozvoje vzdělávacích, sportovních, společenských a volnočasových aktivit, neustálým zlepšováním přístupu občanů / subjektů v komunitě k informacím a ochraně kulturního dědictví v komunitě. Všechny tyto aktivity lze doložit podklady uloženými v personálním úseku a v odboru Komunikace, př. v Právním odboru. Skanska a.s. vede evidenci všech poplatků a sankcí, které řeší jako nežádoucí události podle postupů popsaných v Příručce IMS. Jak vyplývá z dlouhodobého průzkumu spokojenosti zákazníků, je Skanska a.s. velmi dobře vnímána v oblasti ochrany spotřebitelů. Pravidla pro hodnocení spokojenosti zákazníků a

3 poskytování informací o produktech a službách a výsledky jsou přístupné v oddělení Správa společnosti. Skanska a.s. řídí finanční zdroje nezbytné pro svou současnou i budoucí potřebu, a to včetně zdrojů pro udržování a zlepšování SM CSR. Reporting rizik porušení Etického kodexu: Každá společnost skupiny Skanska je povinna poskytnout svému výkonnému viceprezidentovi (Executive vice president) ze Skanska AB a příslušné Group Staff Unit včasné a relevantní informace zahrnující popis dané situace společně s předběžným oceněním rizik a předběžným akčním plánem, pokud by nastala některá z následujících situací: událost, u které by její vystavení veřejnosti mohlo poškodit naši značku (obchodní etika, životní prostředí, bezpečnost, zdraví), situace, ve které jsme mohli značně porušit právní povinnosti, smrtelný úraz nebo jiná závažná nehoda vztažená k činnostem příslušné společnosti skupiny Skanska, značná nesrovnalost plynoucí z externího auditu našich certifikovaných systémů řízení, situace s akumulovaným rizikem, ve kterém i nižší úroveň rizika trvá dlouhodobě (například dlouhodobé znečišťování životního prostředí s nízkým rizikem, které ovšem může způsobit závažnou ekologickou nehodu). 1.1 Bezúhonnost a etika Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky. Zaměstnanci skupiny Skanska při plnění svých povinností používají dobrý úsudek, jednají čestně a bezúhonně, aby předešli i pouhému zdání nevhodného chování či podezření na něj. K jednání se zachováním vysokého stupně morálky a etiky patří i to, že děláme, co je správné a vždy se snažíme jeden k druhému i vůči klientům, dodavatelům, zhotovitelům, zprostředkovatelům, partnerům v joint venture a dalším spolupracovníkům společnosti skupiny Skanska chovat slušně a s úctou. Zaměstnanci společnosti skupiny Skanska mohou při ověřování některých postupů použít následující test: Je to v souladu se zákonem? Je to v souladu s programem implementace Etického kodexu dané společnosti skupiny Skanska? Bude to mít pro mě i pro skupinu Skanska nebo skupinu Skanska AB pozitivní přínos? Pokud si nejsou zaměstnanci jistí, měli by tyto otázky projednat se svým přímým nadřízeným. Pokud zaměstnanec zůstává nadále na pochybách, měl by se se svou záležitostí obrátit na podnikového právníka své společnosti skupiny Skanska, Etický výbor, personální úsek nebo na zástupce odpovědného za udržitelný rozvoj. Další pokyny, jak ve společnostech skupiny Skanska zajistit dodržování vysokého stupně bezúhonnosti a etiky, jsou uvedeny v čl. 3.3.

4 Skanska a.s. naplňuje tato pravidla prostřednictvím Etického kodexu a dále rovněž prostřednictvím instrukce Smlouvy - vzory, oběh, evidence a ukládání a příkazu GŘ Politika bezpečnosti informací a majetku skupiny Skanska v ČR a SR. 1.2 Dodrţování zákonů Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme. V zemích, obcích i v prostředí, ve kterém působíme, jednáme v souladu se zákonnými předpisy a to i v případech, kdy tyto požadavky jdou nad rámec standardů uvedených v Etickém kodexu. A opačně standardy formulované v Etickém kodexu dodržujeme i tam, kde tyto standardy (jako jsou požadavky na minimální věk pro vstup do zaměstnání) jdou nad rámec v místě platných zákonných předpisů, ale nejsou s nimi v rozporu. Vlastní či místní zvyklosti nikdy nesmí mít přednost před zákonnými předpisy. Všechny společnosti skupiny Skanska informují své zaměstnance o vnitrostátních i místních právních předpisech týkajících se jejich práce, zaměstnanci společnosti skupiny Skanska se musí s těmito předpisy seznámit a jednat v souladu s nimi. Budou-li zaměstnanci společnosti skupiny Skanska při plnění svých pracovních povinností tyto zákony úmyslně porušovat, může takové jednání vést k postihům včetně, v odůvodněných případech, ukončení pracovního poměru v souladu s platným právním řádem České republiky a Slovenské republiky. Otázky týkající se souladu s vnitrostátními či místními právními předpisy by měly směřovat na podnikového právníka dané společnosti skupiny Skanska nebo na Etický výbor. Požadavky právních a jiných předpisů, stejně jako mezinárodních standardů pro CSR, jsou řízeny podle postupů popssaných v Příručce IMS a instrukci O postupu zaměstnanců ve vztahu ke státním orgánům a orgánům EU při výkonu jejich pravomocí. 1.3 Lidská práva Dodržujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznáváme svou odpovědnost za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působíme. Tento závazek se týká také činností spojených s právy a nároky původních obyvatel. Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Organizací spojených národů v roce 1948 je dokumentem obsahujícím nejsměrodatnější výčet lidských práv. Její text naleznete na adrese (česky) Skupiny Skanska se zejména týkají následující články: Její text naleznete na adrese Skupiny Skanska se zejména týkají následující články: článek 1, 2 a 7 týkající se lidské důstojnosti, rovnosti mezi lidmi a zákazu diskriminace; článek 4 týkající se nucené práce;

5 článek 18 týkající se svobody myšlení, svědomí a náboženství; článek 19 o právu na svobodu přesvědčení a projevu; článek 23 o právu na práci, na svobodnou volbu povolání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, na stejný plat za stejnou práci, na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala pracovníkům i jejich rodinám živobytí odpovídající lidské důstojnosti a na právo na zakládání odborových organizací a přistupování k nim; článek 24 o právu na rozumné vymezení pracovních hodin a pravidelnou placenou dovolenou; a článek 25 týkající se práva na odpovídající životní úroveň a sociální zabezpečení. Všeobecné normy týkající se práce jsou dále rozpracovány v řadě úmluv formulovaných Mezinárodní organizací práce působící pod Organizací spojených národů ( ILO ). Tento text je k dispozici na webové adrese (česky) Skupiny Skanska se zejména týkají ustanovení týkající se vztahů se zaměstnanci, která jsou rozvedena dále v čl. 3.2 těchto Pravidel. Aby společnosti skupiny Skanska mohly zásady uvedené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v úmluvách Mezinárodní organizace práce dodržovat, musí se snažit vyhýbat se dodavatelům, zhotovitelům, zprostředkovatelům, partnerům v joint venture i spolupracujícím partnerům, kteří tyto zásady porušují. 1.4 Vztahy s těmi, kterých se dotýkají naše činnosti Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně. Snažíme se informovat klienty, dodavatele, zhotovitele, zprostředkovatele, partnery v joint venture i další spolupracující partnery, veřejnost a ostatní, které mohou naše projekty ovlivňovat, a otevíráme dialog s nimi. Také je zapojujeme do našich snah majících za cíl předcházení negativním dopadům našich projektů a jejich zmírňování. Vždy, když očekáváme výrazně negativní zásah do prostředí, informujeme zúčastněné strany a hledáme cestu k zajištění efektivní, otevřené a zdvořilé komunikace související s danou záležitostí. Pravidla pro komunikaci s externími zainteresovanými stranami jsou popsána v Příručce IMS. Strategie komunikace byla zpracována jako řídící dokument pro celosvětovou skupinu Skanska v listopadu 2010, jejím cílem je poskytnout společnou platformu pro všechny komunikátory Skanska a jako prostředek pro zajištění shodné komunikace s třetími stranami. Naše hlavní cílové skupiny: interní zaměstnanci + management externí zákazníci, akcionáři, veřejnost, dodavatelé a subdodavatelé, národní, regionální a místní orgány státní správy, místní obyvatelé (regiony), dobrovolnické organizace Naše hlavní složky komunikace - strategická komunikační témata: bezpečnost zelená (Green)

6 lidé etika (transparentnost podnikání) řízení rizik 1.5 Dodavatelé, zhotovitelé, zprostředkovatelé, partneři v joint venture a další partneři Snažíme se v rámci sféry svého vlivu zajišťovat, aby naši dodavatelé, zhotovitelé, zástupci, partneři ve společném podniku i ostatní partneři dodržovali při realizaci našich projektů zásady stanovené v našem Etickém kodexu. Jednotlivé společnosti skupiny Skanska svým dodavatelům, zhotovitelům, zprostředkovatelům, partnerům v joint venture i dalším spolupracujícím partnerům předají řádně přeložený výtisk Etického kodexu, vyžádají si jejich příslib, že se budou při své obchodní spolupráci s danou společností skupiny Skanska těmito zásadami řídit, případně že se budou řídit principy, které odpovídají jejich základním zásadám, a zajistí účinná nápravná opatření, jako je například smluvně stanovená možnost odstoupení od smlouvy v případě zásadní neschopnosti obchodních partnerů tyto zásady dodržovat. Způsob, jakým budou zásady dodržovány, i možnost odstoupení od smlouvy budou obsaženy ve standardním znění smlouvy připravené podnikovým právníkem příslušné společnosti skupiny Skanska. Všechny společnosti skupiny Skanska přistoupí, pokud takový krok uznají za vhodný, při hodnocení svých dodavatelů, subdodavatelů, zprostředkovatelů a partnerů v joint venture a ostatních partnerů k procesu due diligence, aby před uzavřením smlouvy zjistily, zda jejich jednání obecně odpovídá zásadám definovaným v Etickém kodexu. Další informace týkající se ochrany před korupcí ve vztazích se zprostředkovateli jsou uvedeny v článku Postupy pro přípravu a uzavírání smluvních vztahů s dodavateli se řídí instrukcemi Průchod zakázky firmou a Smlouvy - vzory, oběh, evidence a ukládání; postupy pro nakupování prací u subdodavatelů s externími zainteresovanými stranami jsou popsána v Příručce IMS. Skanska a.s. provádí hodnocení dodavatelů podle instrukce Zásady nákupu materiálu a služeb ve skupině Skanska a směrnice Základní pravidla nákupu subdodávek v ČR a SR pomocí softwaru ConBid. Skanska a.s. ověřuje dodržování Etického kodexu i u dodavatelů, zhotovitelů, zprostředkovatelů, partnerů v joint venture a dalších partnerů prostřednictvím závazků, které jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, viz instrukce Smlouvy - vzory, oběh, evidence a ukládání. 2 Zaměstnanecké vztahy Pro skupinu Skanska má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

7 Základní hodnotou, kterou skupina Skanska vyznává, je stejný přístup vůči všem zaměstnancům. Snažíme se pracovat jako jeden tým a podporujeme otevřenou, přímou a zdvořilou komunikaci mezi všemi zaměstnanci. Ve skupině Skanska by se měli všichni cítit dobře, pokud si přejí vyjádřit svůj názor. Podrobná pravidla poskytuje Pracovní řád Skanska a.s. a Kolektivní smlouva. 2.1 Zdravé a bezpečné pracovní prostředí Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování. Cílem skupiny Skanska je podporovat postupy, které při všech projektech zajišťují bezpečnost osob a pomáhají předcházet nehodám. Skupina Skanska se snaží své výsledky v oblasti bezpečnosti a prevence výskytu nehod trvale zlepšovat. Jednou ze zásad, které skupina Skanska v oblasti zdraví a bezpečnosti uplatňuje, je zřetelné vedení. Všechny společnosti skupiny Skanska jsou odpovědné za dosahování tohoto cíle prostřednictvím přísných a důsledně prosazovaných bezpečnostních postupů, mezi které patří i školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců na pracovištích (kterých se účastní i zaměstnanci našich zhotovitelů) přizpůsobená konkrétní situaci a pracovnímu prostředí. Ve všech společnostech skupiny Skanska budou zavedeny řídicí systémy umožňující trvalé zlepšování i odpovídající následnou kontrolu. Všechny společnosti v rámci skupiny Skanska budou jednat v souladu se zavedeným systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikovaným podle OHSAS 18001, který se vztahuje na všechny činnosti, nad kterými má společnost Skanska a.s. manažerskou kontrolu, nebo je jejich většinovým vlastníkem. Nové firmy tento požadavek splní do dvou let od akvizice. Bezpečnost práce, celosvětová Safety Policy skupiny Skanska AB a bezpečnostní standardy jsou k dispozici na následující adrese: politiky/bozp/. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci skupiny Skanska pro Českou a Slouvenskou republiku je k dispozici na adrese Zajišťování výše uvedených pravidel je popsáno v MP BOZP a PO oblast: péče o lidské zdroje. 2.2 Rovné příleţitosti a zákaz diskriminace Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme diskriminaci či obtěžování. Závazek skupiny Skanska týkající se zajištění rovných příležitostí pro zaměstnávání se týká přijímání do zaměstnání, školení, kariérního postupu i všech ostatních podmínek uplatňovaných

8 v pracovně právních vztazích. Žádná společnost skupiny Skanska netoleruje jakoukoliv formu diskriminace nebo obtěžování směřovanou vůči jejím zaměstnancům, nebo jimi páchanou. Zajišťování výše uvedených pravidel je popsáno v Kolektivní smlouvě. 2.3 Stíţnosti zaměstnanců Zaměstnancům a jiným osobám spojeným se skupinou Skanska poskytujeme prostředky, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížnosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu, bez jakýchkoli postihů. Zaměstnance každé společnosti skupiny Skanska podporujeme v tom, aby vedení společnosti informovali o všech podezřeních na porušování Etického kodexu. Pokud existuje podezření na (i) závažné a trvalé porušování zákona nebo (ii) jiné závažné porušování Etického kodexu, které může mít na skupinu Skanska zásadní negativní dopad, musí zaměstnanci o těchto skutečnostech informovat vedení společnosti. Informovat mohou přímého nadřízeného nebo podnikového právníka příslušné společnosti skupiny Skanska, Etický výbor nebo personální úsek nebo využít jiný postup používaný v rámci příslušné společnosti skupiny Skanska, pokud existuje. Jiné osoby než zaměstnanci, spojené se skupinou Skanska mohou svá podezření, týkající se porušování Etického kodexu směrovat na manažera z provozu příslušné jednotky dané společnosti skupiny Skanska. Je-li tato oznamující osoba přesvědčena, že za daných okolností nebude vhodná či možná ani jedna z výše uvedených možností a jedná-li se o vážné porušení Etického kodexu, může informace postoupit prostřednictvím Hotline Etického kodexu skupiny Skanska, jejíž použití je popsáno ve čl. 3.5 a na Ohlásí-li oznamující osoby vedení společnosti podezření na porušování Etického kodexu, nebude mít tato skutečnost žádné negativní důsledky ani pro jejich zaměstnání, ani nebudou vystaveni jakýmkoliv postihům, ale zaměstnanci mohou být pracovně právně postihnuti, pokud (i) závažné porušení v souladu s výše uvedeným neohlásí, nebo (ii) pokud informace, které předají, budou ve chvíli, kdy je oznamují, nepravdivé, a oni si této skutečnosti budou vědomi. Další pravidla pro komunikaci jsou popsána v Příručce IMS. 2.4 Právo sdruţovat se v odborech Uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat v souladu s platnými národními zákony a zásadami. Skupina Skanska se bude snažit udržovat dobré vztahy s pracovními organizacemi, odbory i se zástupci zaměstnanců a bude dodržovat všechny příslušné zákony upravující její vztah se zaměstnanci. Tato zásada však nevyžaduje, aby zaměstnanci společnosti skupiny Skanska byli členy těchto organizací s výjimkou případů, kdy je tento požadavek stanoven příslušnými zákony nebo dohodami.

9 Informace o odborové organizaci Skanska a.s., doklady o právu sdružovat se v odborech a další záležitosti jsou popsány v Kolektivní smlouvě. 2.5 Školení a vzdělávání zaměstnanců Dáváme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje. Všechny společnosti skupiny Skanska musí svým zaměstnancům poskytovat možnost školení a vzdělávání, které podpoří jejich současnou i budoucí kariéru ve skupině Skanska. Nejméně jednou za rok budou zaměstnanci společnosti skupiny Skanska hovořit o svých rozvojových plánech se svým přímým nadřízeným. Pracovníci Skanska a.s. jsou školeni o systémech managementu řízení v souladu s čl ; podrobnější pravidla jsou popsána v Příručce IMS, metodickém pokunu BOZP a PO oblast: péče o lidské zdroje a další dokumentaci z oblasti výchovy a vzdělávání. 2.6 Dětská práce Nezaměstnáváme žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání. Skupina Skanska nezaměstnává nikoho, komu ještě nebylo 15 let, ani nikoho, kdo nedosáhl minimálního věku pro vstup do zaměstnání, pokud je tento dle místní zákonné úpravy vyšší. Skupina Skanska také od svých dodavatelů, zhotovitelů, zprostředkovatelů, partnerů v joint venture a dalších spolupracujících partnerů vyžaduje písemně formulovaný smluvní závazek odmítající zaměstnávání mladších osob. Tento závazek je obsažen ve standardním znění smlouvy připraveném podnikovým právníkem příslušné společnosti skupiny Skanska. Vyloučení zaměstnávání mladších osob je zaručeno postupem při náboru a výběru nových zaměstnanců. 2.7 Nucená nebo otrocká práce Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců. Přestože se otrocká práce vyskytuje zřídka a je snadné ji rozpoznat a vyhnout se jí, je možné práci vynucovat různými způsoby, jako jsou: dlužní otroctví, kdy je jednotlivec nucen pracovat, aby svému zaměstnavateli splácel údajný dluh; zaměstnání podmíněné tím, že zaměstnanec složí určitou

10 částku, která ovšem při jeho odchodu ze zaměstnání propadne; zadržování osobních dokladů zaměstnanců zaměstnavatelem a nezákonné zadržování částí mzdy zaměstnavatelem. Skupina Skanska důsledně odmítá všechny praktiky, které brání svobodnému pohybu zaměstnanců a bude od svých dodavatelů, zhotovitelů, zprostředkovatelů, partnerů v joint venture i dalších spolupracujících partnerů vyžadovat, aby se ve smlouvě písemně přihlásili ke stejnému závazku. Tyto závazky budou obsaženy ve standardním znění smlouvy připraveném podnikovým právníkem příslušné společnosti skupiny Skanska. Výše uvedené zásady Etického kodexu nevylučují, aby se jednotlivé společnosti skupiny Skanska účastnily programů na zaměstnávání vězňů, pokud je jejich účast dobrovolná a je součástí oficiálně vedeného programu pro resocializaci osob ve výkonu trestu. Příslušné společnosti skupiny Skanska by se ale měly vyhnout zaměstnávání vězňů v zemích, kde takový krok zahrnuje nedobrovolné vykořisťování vězňů, nebo představuje způsob porušování základních lidských práv, jako jsou svoboda projevu, sdružování a pohybu. Běžná týdenní pracovní doba, přesčasová práce a právo na odpočinek odpovídají zákonným předpisům a mezinárodním úmluvám. Skupina Skanska respektuje platné právní a dalšími závazné předpisy a úmluvy, které upravují odměňování zaměstnanců za práci. Další odkazy týkající se základních lidských práv jsou uvedeny v článku výše. Zajišťování výše uvedených pravidel je popsáno v Kolektivní smlouvě, Pracovním řádu Skanska a.s. a v jednotlivých příkazech VŘD Pracovní doba, kde je stanovena konkrétní pracovní doba pro zaměstnance jednotlivých divizí a závodů. 3 Chování na trhu Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku hospodářského, sociálního a demokratického vývoje. Skanska žádnou z těchto aktivit netoleruje. Etika v podnikání se vztahuje na všechny aspekty podnikání skupiny Skanska. Etický kodex a tato pravidla se zaměřují na následující zásadní etické otázky: právo hospodářské soutěže; dávání a přijímání úplatků, příspěvky politickým stranám a usnadňující platby, řádné účetní postupy uplatňované na finanční i obchodní transakce a ochrana dat klientů. V souladu s Etickým kodexem a těmito pravidly pro jeho dodržování vypracují všechny společnosti skupiny Skanska v nutném rozsahu instrukce, které budou upravovat etické chování při podnikání v dalších ohledech. 3.1 Soutěţní právo Nebudeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži. Jednání týkající se hospodářské soutěže je podrobně upraveno v následujících dokumentech: pokyny týkající se dodržování soutěžního práva ve společnostech skupiny Skanska působících v zemích Evropské unie a Norsku (český překlad je uveden v příloze č. 1); pokyny pro dodržování soutěžního práva ve společnostech skupiny Skanska působících ve Spojených státech; a pokyny

11 týkajících se dodržování soutěžního práva ve společnostech skupiny Skanska působících v Latinské Americe, které jsou k nalezení na Před vytvořením joint venture nebo při zahájení obchodní spolupráce se stranami mimo skupinu Skanska si musí příslušné společnosti skupiny Skanska vyžádat stanovisko podnikového právníka, aby se předešlo případnému rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži. Všechny společnosti skupiny Skanska přijmou instrukce, které budou vyžadovat, aby vznik joint venture nebo jiné obchodní spolupráce s partnery mimo skupinu Skanska podléhal předchozímu schválení ze strany vrcholového vedení této společnosti a vedení skupiny Skanska. Pro skupinu Skanska jsou stanoveny následující zásady: Stavební sdružení lze uzavírat pouze v mimořádných a odůvodněných případech, vždy o nich rozhoduje generální ředitel po posouzení etiky sdružení právním útvarem. Nestavební sdružení jsou zakázána. Výjimky povoluje generální ředitel po provedené due diligence partnera. Nepřijatelnými důvody pro sdružení jsou: o dobré vztahy partnera ve sdružení s klientem, o snížení počtu účastníků v tendru. Obecně přijatelným důvodem je dosažení kvalifikace pro vstup do tendru. Pravomoc schvalovat vstup do sdružení, joint venture a asociací je dále řešena Řádem rozhodovacích a podpisových pravomocí Skanska a.s. 3.2 Korupce a úplatkářství a. Nebudeme přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit skupiny Skanska. b. Nebudeme přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi. Všeobecný pokyn. Skupina Skanska se zavázala, že bude dohlížet na to, aby jej podnikání nebylo ovlivňováno korupčním jednáním. Další odpovědnosti související se zaváděním této zásady jsou uvedeny v kapitole Některé z částí tohoto pokynu související s předcházením korupci a úplatkářství mají za cíl zajistit splnění závazků skupiny Skanska AB vyplývajících z 10. zásady iniciativy Global Compact OSN, její text je publikován na a iniciativy Světového obchodního fóra Partnering Against Corruption Initiative (PACI), informace o ní jsou zveřejněny na tato iniciativa vychází

12 z obchodních zásad pro potírání úplatkářství (Business Principles for Countering Bribery) formulovaných organizací Transparency International. S těmito pravidly rovněž úzce souvisí směrnice Grandfather Principles - sledování nákladů členů představenstva, dozorčí rady a statutárních orgánů a instrukce Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zprostředkovatel. Zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, jejíž služby si zajistila společnost v rámci skupiny Skanska a dala jí oprávnění zastupovat společnost skupiny Skanska při prosazování obchodních zájmů, může jí být obchodní agent, konzultant v oblasti rozvoje podnikání, lobbista, poradce nebo jiná fyzická či právnická osoba zastávající obdobnou funkci. Všechny společnosti skupiny Skanska musí věnovat velkou péči vyhodnocování pověsti a bezúhonnosti případných zprostředkovatelů, dále musí přijmout instrukce, které budou vyžadovat předchozí souhlas vrcholového vedení dané společnosti dříve, než dojde k uzavření smlouvy se zprostředkovatelem. Protikorupční zásady skupiny Skanska zakazují všechny protizákonné platby nebo dary poskytované přes zprostředkovatele, jejichž cílem má být získání, podržení nebo nasměrování zakázky ke společnostem skupiny Skanska. Jakákoliv provize či honorář vyplácený zprostředkovateli musí být: v přiměřené výši a odpovídající rozsahu a charakteru služeb zprostředkovatelem skutečně poskytnutých; uhrazen v souladu s obvyklými platebními postupy jednotlivé společnosti skupiny Skanska a řádně zaznamenán v účetnictví firmy a poskytnut na základě písemné dohody se zprostředkovatelem, ve které budou nezákonné platby a dary výslovně zakázány a ve které bude obsaženo i ustanovení o okamžitém ukončení dohody a nevyplacení budoucích úhrad v případě nesprávného chování. Pokud se zprostředkovatel při zastupování společnosti v rámci skupiny Skanska dopustí nesprávného jednání, mohou být na danou společnost skupiny Skanska uvaleny velmi vysoké pokuty. Sankce mohou být uvaleny i na zaměstnance dané společnosti skupiny Skanska, pokud tito zprostředkovateli dovolí nesprávné chování, nebo pokud budou i nadále využívat služeb zprostředkovatele, o kterém vědí, že se bude chovat nesprávným způsobem, nebo pokud vědomě ignorovali zřetelné důkazy o tom, že k nesprávnému jednání pravděpodobně dochází. Usnadňující platby. Skupina Skanska takzvané usnadňující platby, jejichž cílem je zajistit včasné plnění povinností na straně státních zaměstnanců, nedovoluje. Zákonné poplatky hrazené státním úřadům nepředstavují usnadňující platby. Příspěvky politickým stranám. Skupina Skanska nedovoluje nabízení nebo dávání příspěvků politickým stranám společností v rámci skupiny Skanska, joint venture nebo jiným sdružením, jejímž obchodním partnerem nebo akcionářem je společnost v rámci skupiny Skanska. Tento zákaz neplatí na příspěvky politickým stranám, pokud je hradí sami zaměstnanci vlastním jménem a ze svých vlastních prostředků v souladu s platnými zákony. Pohostinnost a firemní dary. Pohostinnost poskytovaná kteroukoliv společností skupiny Skanska v omezené míře je obecně přijímaným prvkem budování dobrých obchodních vztahů a Etický kodex zaměstnancům společnosti skupiny Skanska nezakazuje, aby pohostinnost a dary dávali, nebo přijímali, ovšem za předpokladu, že: jsou v souladu se zákony a zvyky platnými v daném místě; nijak příjemce vůči dárci nezavazují, ani nebudí takové zdání; slouží legitimnímu obchodnímu účelu a

13 nejsou zakázány instrukcemi, které přijal zaměstnavatel příjemce. Všechny společnosti skupiny Skanska mají přijmout písemně vypracované instrukce, které předepisují finanční limity i postupy pro ohlašování a sledování poskytovaného pohostinství a darů. Všechny společnosti skupiny Skanska budou, kde je to vhodné, své dodavatele, zhotovitele, zprostředkovatele, partnery v joint venture i další spolupracující partnery o těchto limitech informovat. Firemní pohostinnost a dárky ve skupině Skanska 1. Poskytovaná i přijímaná firemní pohostinnost a dárky musí být za všech okolností (i) skromné, (ii) transparentní, (iii) sloužit obchodnímu účelu a (iv) přiměřené (na příklad jakákoli firemní pohostinnost či dárky v průběhu poptávkového nebo nabídkového řízení či v souvislosti s ním jsou nevhodné). 2. Finanční limit pro firemní pohostinnost, poskytovanou i přijímanou, se stanovuje jednotný pro všechny zaměstnance ve výši 2.500,-- Kč na osobu a událost (včetně daní); na Slovensku v odpovídajícím ekvivalentu. Jsou-li však pravidla firemní pohostinnost druhé strany přísnější, použijí se vždy pravidla firemní pohostinnosti druhé strany. Pokud je firemní pohostinnost poskytována současně více zaměstnanci společnosti skupiny Skanska (např. večeře více zaměstnanců společnosti Skanska s hosty), platí vždy útratu zaměstnanec nejvýše postavený. Ve všech případech je však nutno dbát maximální úspornosti a přiměřenosti. 3. Finanční limit pro dárky poskytované i přijímané činí 500,-- Kč (včetně daní). Jsou-li však pravidla pro poskytování a přijímaní dárků druhé strany přísnější, použijí se vždy pravidla druhé strany pro dárky. 4. Všichni vedoucí zaměstnanci mají povinnost přiměřeně informovat dodavatele, zhotovitele, zprostředkovatele, partnery ve sdružení a další spolupracující partnery o limitu firemní pohostinnosti a dárků. 5. Další zásady firemní pohostinnosti a dárků: firemní pohostinnost znamená pozvat obchodního partnera či třetí osobu nebo být pozván obchodním partnerem či třetí osobou na oběd, večeři, společenskou událost (kino, operu, golf, jiné sportovní události atd.) nebo na podobné události; obdarování (poskytování i přijímání) musí přímo souviset s obchodními aktivitami skupiny Skanska; v případě přijímání firemní pohostinnosti skupina Skanska platí vždy za své zaměstnance veškeré cestovní náklady i náklady ubytování (zaměstnanec skupiny Skanska se nesmí zúčastnit žádné události spadající do firemní pohostinnosti, při které skupina Skanska za něj neplatí dopravu a ubytování); není přípustné nabízet ani přijímat firemní pohostinnost či dárky, které jsou v rozporu s právními předpisy nebo které porušují hodnoty skupiny Skanska popsané v Etickém kodexu nebo této instrukci (například erotika, potlačování lidské důstojnosti, projevy rasismu nebo odporující dobrým mravům); v žádném případě není přípustné přijímat nebo dávat jakékoli finanční dary (hotovost, šeky, poukázky); výjimky z limitu může na svoji zodpovědnost povolit každý člen představenstva společnosti ve své působnosti; výkonný ředitel divize určí osoby oprávněné schvalovat vynakládání těchto prostředků a dále určí okruh osob, které mohou čerpat tyto prostředky;

14 zaměstnanec skupiny Skanska je povinen informovat svého přímého nadřízeného o všech pozvánkách jak od obchodních partnerů, které chce přijmout, tak pro obchodní partnery, které chce nabídnout; zaměstnanec je vždy povinen informovat svého nadřízeného o úmyslu dát anebo nabídnout nějakou hodnotu svému obchodnímu partnerovi, četnost poskytnuté i přijaté jak firemní pohostinnosti, tak dárků pro jednu osobu či od jedné osoby musí být omezena na několik málo případů a musí být přiměřená, tak aby nevznikaly pochybnosti o tom, že to není vhodné; pokud má zaměstnanec pochybnosti o tom, zda může či nemůže přijmout jemu nabízené hodnoty, vždy se musí poradit se svým nadřízeným; pokud má stále pochybnosti, může se obrátit na Etický výbor prostřednictvím adresy nebo se obrátit na kteréhokoli člena Etického výboru, viz Při zvažování každé firemní pohostinnosti a každého dárku se musí zohledňovat všechny okolnosti a hodnota není jediným faktorem, který by se měl hodnotit; 6. Reporting: Každý zaměstnanec je povinen do tří pracovních dnů nahlásit příslušnému sekretariátu ředitele závodu/divize/společnosti, že poskytl firemní pohostinnost nebo dar v hodnotě nad výše uvedené limity, jeho finanční hodnotu, obdarovanou osobu a důvod poskytnutí (včetně důvodu, proč překročil limit). Každý zaměstnanec, který obdržel firemní pohostinnost či dar v hodnotě nad výše uvedené limity, nahlásí příslušnému sekretariátu co, od koho a v jaké finanční výši přijal plnění a důvodu přijetí (včetně důvodu, proč přes překročení limitu neodmítl). Uvedené sekretariáty vedou jednoduchou písemnou či elektronickou evidenci. 7. Monitoring: Sekretariáty, které vedou evidenci firemní pohostinnosti a dárků jsou povinny buď na vyzvání členem Etického výboru anebo čtvrtletně zasílat výše uvedené evidence. Etický výbor posuzuje úplnost evidence a přiměřenost poskytovaných a přijímaných výhod a jejich zdůvodnění. V případě pochybností navrhuje opatření k nápravě. 8. Aby bylo zamezeno nakupování nevhodných dárků a tím plýtvání finančními prostředky, budou dárkové předměty, vstupenky na kulturní a sportovní akce a případně další předměty hmotné povahy zajišťovány podle samostatně vydané instrukce Zásady nákupu a hospodaření s reklamními předměty. 9. Tato pravidla jsou závazná a platí pro všechny organizační složky skupiny Skanska v ČR a SR a všechny zaměstnance skupiny Skanska v ČR a SR. Příspěvky na charitativní projekty a sponzoring. Všechny společnosti skupiny Skanska přijmou instrukce, které budou vyžadovat, aby příspěvky na charitativní projekty a sponzoring předem schválilo vrcholové vedení dané společnosti. Příspěvky na charitativní projekty a sponzoring nesmí být používány k tomu, aby se obcházel zákaz poskytování úplatků. Instrukce o zapojování skupiny Skanska do komunitních aktivit je k dispozici na Policies/Code-of-conduct/Corporate-community-involvement/ Střet zájmů. Zaměstnanci skupiny Skanska se musejí vyhýbat střetu zájmů mezi jejich osobními finančními zájmy a jejich zapojením do činností skupiny Skanska. Všichni zaměstnanci skupiny Skanska, kteří mají pravomoc ovlivňovat její rozhodnutí s ohledem na uzavírání transakcí s jakýmkoliv subjektem, a jsou na nich finančně zainteresováni (s výjimkou investic do portfolia akcií veřejně obchodovaných společností), musí o této skutečnosti informovat svého přímého nadřízeného a nesmí se takové transakce zúčastnit.

15 Počítače a vybavení společnosti skupiny Skanska nejsou používány pro nezákonné či neetické jednání. Společnosti skupiny Skanska přijaly zásady, které tento zákaz v nezbytném rozsahu upřesní; pro skupinu Skanska v ČR a SR se tak stalo v instrukci Užívání výpočetní techniky a MP Uživatelské účty k informačním systémům. Zaměstnanci skupiny Skanska se vyhýbají situacím, které mohou představovat konflikt zájmů, nebo se tak mohou jevit. Patří sem situace, kdy vztah zaměstnance s jinou osobou může narušovat schopnost zaměstnance přijímat dobrá obchodní rozhodnutí v nejlepším zájmu skupiny Skanska. Zaměstnanci jsou povinni své přímé nadřízené informovat o jakémkoliv svém přímém nebo nepřímém spojení se subjektem, který je konkurentem skupiny Skanska, nebo který s ní spolupracuje. Zaměstnanci skupiny Skanska se mohou zapojovat do činnosti komunit, ve kterých žijí a pracují, a přispívat jim. Pokud zaměstnanec zastává pozici zástupce nebo ředitele charitativní nebo jiné neziskové organizace, není tato skutečnost sama o sobě považována za střet zájmů. 3.3 Řádné zaúčtování všech transakcí Věrně evidujeme všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s místně přijatými účetními zásadami a ve všech výkazech skupiny se řídíme Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušnými metodikami a pravidly skupiny Skanska. Všechny společnosti skupiny Skanska zavedou postupy, které zajistí, aby účtování všech obchodních a finančních transakcí odpovídalo výše uvedené zásadě formulované v Etickém kodexu. Vedení všech obchodních a finančních záznamů, jako jsou výkazy o čase a výdajích, faktury, zápisy v deníku a vykazování projektů, bude úplné, přesné a včasné. Za zajišťování přesných a úplných obchodních a finančních výkazů jsou odpovědní všichni zaměstnanci, kteří do těchto výkazů přispívají. 3.4 Ochrana dat Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany údajů našich zákazníků. Elektronická data. Zavádění odpovídající úrovně ochrany dat, které společnostem skupiny Skanska svěřují její klienti, není vyžadováno jen zákonem, je to i nezbytný předpoklad pro úspěšné pokračování podnikatelských činností skupiny Skanska a zachování její pověsti. Všechny společnosti skupiny Skanska přijmou instrukce a postupy, které zajistí nutnou úroveň ochrany těchto dat. Zaměstnanci skupiny Skanska musí dodržovat důvěrnost dohod i jinak dodržovat důvěrný charakter informací o podnikání skupiny Skanska a jejích klientů a pomlčet o nich. Ochrana soukromí. Přestože se zásady uvedené v Etickém kodexu výslovně týkají pouze klientů, jednotlivé společnosti skupiny Skanska také uplatňují kontrolní opatření, která zajišťují

16 odpovídající úroveň ochrany dat jejich zaměstnanců, dodavatelů, zhotovitelů, zprostředkovatelů, partnerů v point venture i dalších spolupracujících partnerů. S osobními daty a neveřejnými informacemi musí být nakládáno v souladu s platnými zákony a se smluvními závazky. Informace budou použity pouze pro legitimní obchodní účely a je třeba věnovat péči tomu, aby se předešlo nedovolenému poskytování citlivých informací. Společnost Skanska a.s. vydala Politiku bezpečnosti informací a majetku skupiny Skanska v ČR a SR, kde deklaruje svým zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům, zaměstnancům a široké veřejnosti schopnost skupiny efektivně ochránit informace a majetek vlastní i svěřený. 4 Ţivotní prostředí Skupina Skanska pevně věří, že projektový development a stavební činnost mohou významně přispět k vytvoření trvale udržitelnějšího světa a v souladu s tímto přesvědčením uplatňuje na všech úrovních proaktivní řízení s ohledem na ochranu životního prostředí. Cílem skupiny Skanska je dosažení nulového výskytu ekologických nehod, skupina Skanska se zavázala k aktivnímu environmentálnímu řízení na všech úrovních od místních činností až po činnosti globální. Za zavádění tohoto přístupu jsou odpovědné všechny společnosti skupiny Skanska a to prostřednictvím plánování a odpovědného chování, které má pozitivní dopad na životní prostředí, ve kterém pracují. Environmentální politika skupiny Skanska AB je k dispozici na Policies/Sustainability/Environment/Environmental-Policy-/. Environmentální politika skupiny Skanska je k dispozici na adrese Dále se jedná o naplnění instrukce Zajištění ochrany ŽP ve skupině Skanska v ČR a SR a jednotlivých MP, které stanovují principy, postupy a odpovědnosti v oblastech ochrany životního prostředí (voda, ovzduší, příroda, odpadové hospodářství, nakládání s chemickými látkami a přípravky) na pracovištích skupiny Skanska. 4.1 Organizace a systémy Zavádíme takové organizační struktury, systémy řízení, postupy a plány školení, které minimálně zaručují splnění všech relevantních zákonů, předpisů a norem. Základní postupy pro řízení rizik, jako jsou STAP a ORA, zahrnují požadavek na určování a snižování rizik nepřijatelných pro životní prostředí. Informace naleznete na stránkách

17 Tam, kde to vyžaduje zákon nebo předpisy, musí být provedeno posouzení vlivu na životní prostředí ( EIA ), které schvalují příslušné orgány. Pokud se společnosti skupiny Skanska zapojují do stavebních činností, iniciuje řízení EIA zpravidla klient, který jej pak předkládá ke schválení příslušným orgánům. Schválená EIA je formálním požadavkem, který musí být splněn před tím, než mohou začít práce. Daná společnost skupiny Skanska zapojená do výstavby musí připravit příslušné odpovědi na otázky identifikované prostřednictvím EIA. Pokud je klientem společnost skupiny Skanska (sama nebo ve spojení s druhými) je povinna zajistit dokončení EIA a předložit ji ke schválení příslušným úřadům. V případech, kdy strany ovlivňované činností společnosti skupiny Skanska samy závažná rizika pro životní prostředí nebo příležitosti neurčily, měla by je daná společnost skupiny Skanska o tomto tématu informovat. Všechny společnosti skupiny Skanska budou upřednostňovat preventivní opatření a budou se snažit, aby negativní dopad na životní prostředí snížily tím, že využijí nejlepší dostupnou technologii a zváží, co je technicky možné, ekonomicky reálné a odpovědné vůči životnímu prostředí. 4.2 ISO Náš systém environmentálního řízení (EMS) má certifikaci dle ISO Jelikož za naše výsledky v oblasti ochrany životního prostředí odpovídá liniový management, tato oblast spadá do základních postupů a plánů našich klíčových podnikatelských činností. Všechny společnosti v rámci skupiny Skanska budou jednat v souladu se zavedeným systémem pro řízení ochrany životního prostředí certifikovaným podle ISO 14001, který se vztahuje na všechny činnosti, nad kterými má společnost Skanska a.s. manažerskou kontrolu, nebo je jejich většinovým vlastníkem. Nové firmy tento požadavek splní do dvou let od akvizice Zhotovitelé a partneři V duchu neustálého zlepšování zapojujeme do procesu environmentálního řízení své pracovníky i zhotovitele, partnery a jiné dotčené strany. Všechny společnosti skupiny Skanska zapojují všechny své pracovníky včetně zhotovitelů, dodavatelů, partnerů v joint venture a dalších spolupracujících partnerů do odpovědného řízení ochrany životního prostředí s důrazem na dobrou komunikaci a jejich zapojování i na efektivní zavádění technických řešení. Jednotlivé společnosti skupiny Skanska jsou podporovány v budování vztahů i s ostatními zúčastněnými stranami jako jsou komunitní skupiny a nevládní organizace, které se zajímají o ochranu životního prostředí. Tato pravidla jsou ve skupině Skanska v ČR a SR naplňována mimo jiné také uplatňováním dokumentovaných postupů z oblasti ochrany životního prostředí Přístup zaloţený na ţivotním cyklu

18 Naším cílem je neustále zlepšovat hodnocení našich projektů, produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí pomocí aktivního hledání způsobů, jak snížit negativní vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto projektů, produktů a služeb. Všechny společnosti skupiny Skanska prostřednictvím řádného projektování a plánování zajišťují co nejnižší spotřebu materiálů během výstavby. Proto musí společně se svými klienty, partnery v joint venture i dalšími spolupracujícími partnery myslet dopředu, vzít do úvahy hospodářskou situaci i další okolnosti a zajistit, aby bylo pečlivě zváženo použití materiálů, které dnes, a to i z pohledu zákona, mohou být sice považovány za ekologicky přijatelné, ale jejich vhodnost je přezkoumávána uznávanými odborníky. Tam, kde je to možné, by mělo být redukováno používání materiálů, které zanechávají výraznou stopu na životním prostředí nebo jsou vázány na vysokou spotřebu uhlíku nebo materiálů, systémů, prvků, součástek, technologií atd. velice náročných na energii, zejména energii elektrickou. 5 Hotline Etického kodexu skupiny Skanska V souladu s článkem skupina Skanska nabízí několik způsobů pro oznámení porušování Etického kodexu a tyto způsoby jsou primárně určeny pro tento účel. Nicméně pokud takový způsob, dle okolností, není uskutečnitelný nebo vhodný, je možné vážné porušení Etického kodexu oznámit přímo, prostřednictvím Hotline Etického kodexu, která je dostupná každý den. Oznamující osoba tak může využít bezplatné telefonní číslo nebo ovou adresu. Stačí zadat přístupová kód a zvolit jazyk. Oznamující osoba si zapíše jedinečné číslo, které během komunikace obdrží a zanechá zprávu. Toto číslo může být využito k obdržení odezvy, popř. upřesňujících dotazu ze strany Etického výboru. Oznámení je pak doručeno prostřednictvím externího poskytovatele služby Hotline Etického kodexu přímo Etickému výboru a oznamující osoba může zůstat v anonymitě. Hotline Etického kodexu skupiny Skanska je k dispozici na stránkách: kde je i popsán způsob jejího použití, tj. příslušné telefonní linky v ČR a SR, vč. přístupových kódů a ová adresa. Je třeba si ale vţdy uvědomit, ţe vědomé křivé obvinění je minimálně povaţováno za porušení Etického kodexu. 6 Přezkoumání a měření Pravidlo dodrţování: Přezkoumání Všechny společnosti skupiny Skanska své programy implementace Etického kodexu přezkoumávají nejméně jednou za dva roky a výsledky pak využívají pro zlepšení tohoto svého programu. Měření Měření pokroku při zavádění Etického kodexu se provádí jednou za šest měsíců, výsledky měření pak vedení dané společnosti skupiny Skanska předá Etickému výboru skupiny Skanska, který je dále předá Etickému výboru společnosti Skanska AB.

19 Procento zaměstnanců dané společnosti skupiny Skanska, kteří absolvovali během dvou let před koncem každého z vykazovaných období školení ohledně Etického kodexu a kteří k danému datu zůstávají v pracovním poměru. Procento zaměstnanců dané společnosti skupiny Skanska, kteří nastoupili do zaměstnání v období tří měsíců před koncem vykazovaného období, absolvovali školení a zůstávají k danému datu v pracovním poměru. Nejaktuálnější výsledky každoročního průzkumu mezi zaměstnanci, kteří odpovídají na následující otázky: a. Rozumím, jaké chování se ode mě očekává, aby mé jednání bylo v souladu s Etickým kodexem. b. Kroky přijímané vedením příslušné společnosti skupiny Skanska, pro kterou pracuji, trvale demonstrují, že vedení podporuje způsoby práce, které jsou v souladu s Etickým kodexem. Společnost Skanska a.s. měří spokojenost zákazníků, zaměstnanců a významných zainteresovaných stran a provádí hodnocení souladu a sebehodnocení Skanska a.s. v celé řadě ukazatelů výkonnosti, které úzce souvisí se zavedenými systémy managementu řízení. Interní audity SM CSR probíhají v souladu s pravidly popsanými v Příručky IMS, jsou plánovány a GŘ společnosti Skanska a.s. vyhlašuje na daný rok Program interních auditů systémů řízení formou příkazu GŘ. Ve skupině Skanska je funkční i úsek Interního auditu společnosti Skanska a.s., který je nedílnou součástí Group Staff Unit Internal Audit and Compliance of Skanska AB (GSIAC). Kromě činností uvedených ve statutu GSIAC, klade tým zvláštní důraz na posouzení řídících a kontrolních procesů, na systém řízení rizik a řízení a správu společnosti, což je popsáno v dokumentu Statut interního auditu ve Skanska a.s. Zavedený SM CSR je každoročně přezkoumáván, prvky týkající se pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s SA8000 jednou za půl roku. Přezkoumání je prováděno v souladu s pravidly popsanými v Příručce IMS. Oblast zlepšování, nápravných a preventivních opatření se řídí pravidly uvedenými v Příručce IMS. V Praze dne 25. dubna Ing. Dan Ťok Generální ředitel Skanska a.s. a předseda představenstva