Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky"

Transkript

1 Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12

2 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 4 TŘÍDY INTENZIT MOTOROVÉHO PROVOZU 4 TEMATICKÉ DATOVÉ VRSTVY INTENZIT PROVOZU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ A SKUPIN SLEDOVANÝCH VOZIDEL 5 2. METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ INTENZIT PROVOZU NA SÍTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ČR 8 CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 8 1. ROZSAH SČÍTÁNÍ 8 Druhy pozemních komunikací 8 Časový rozsah 8 2. ORGANIZACE 9 Sčítací úseky 9 Typy vozidel ZDROJOVÁ DATA OD SPRÁVCŮ DI A GESTORŮ ZA SČÍTÁNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU 11 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 11 TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 11 Struktura dat ze sčítání provozu 11 Projekce sčítacích úseků u Technické správy komunikací Praha 12 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě 13 BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S. 14 Struktura dat ze sčítání provozu 14 Projekce sčítacích úseků u Brněnských komunikací 14 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě 15 OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE A.S. 16 Struktura dat ze sčítání provozu 16 Projekce sčítacích úseků u Ostravských komunikací 16 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě PROJEKCE SČÍTACÍCH ÚSEKŮ V PROSTŘEDÍ GIS 19 Projekce sčítacích úseků v extravilánu 20 Projekce sčítacích úseků v intavilánu ALGORITMUS PRO GENEROVÁNÍ MAPY INTENZIT DOPRAVY 26 SEZNAM CITACÍ 30 Strana 2 (celkem 30)

3 Seznam použitých zkratek CDV EHK/OSN MD ŘSD ČR Centrum dopravního výzkumu Evropská hospodářská komise OSN Ministerstvo dopravy Ředitelství silnic a dálnic Strana 3 (celkem 30)

4 1. Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na území by měla sloužit jako základní informační zdroj pro analýzy vlivu dopravy na životní prostředí a nehodovosti ve vztahu k intenzitě motorové dopravy na pozemních komunikacích včetně místních komunikacích. Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na území byla vytvořena v rámci výzkumného záměru MD Udržitelná doprava - šance pro budoucnost ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, Brněnskými komunikacemi a.s. a Ostravskými komunikacemi, a.s. Díky této spolupráci tematická úloha Intenzita provozu motorových vozidel na území České republiky obsahuje data za rok 2010 ze sčítání na pozemních komunikacích v extravilánu od ŘSD a intravilánů měst Praha, Brno a Ostrava. Třídy intenzit motorového provozu Intenzity provozu motorových vozidel naměřené na pozemních komunikacích na síti silnic ŘSD a místních komunikací měst Praha, Brno a Ostrava jsou rozděleny do následujících tříd: třída intenzity motorového provozu od do a více Strana 4 (celkem 30)

5 Tematické datové vrstvy intenzit provozu jednotlivých druhů a skupin sledovaných vozidel V ideálním případě by měla tematická úloha Intenzita provozu motorových vozidel na území obsahovat následující tematické datové vrstvy: 1. intenzita provozu všech motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 2. intenzita provozu osobních a dodávkových automobilů na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 3. intenzita provozu nákladních motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 4. intenzita provozu autobusů na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 5. intenzita provozu tramvají a trolejbusů na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 6. intenzita provozu těžkých motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 7. intenzita provozu jednostopých motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku. Ovšem sčítání provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích provádí ŘSD a jednotlivá města podle druhů a skupin motorových vozidel, které jednotlivým orgánů veřejné správy vyhovují pro jejich dopravní analýzy a modely. Pro potřeby tematické úlohy Intenzita provozu motorových vozidel na území bylo zapotřebí využít ty údaje ze sčítání, které jsou jednotné pro všechny zdroje dat. V následujícím schématu je patrno, že do celostátního pojetí tematické mapy lze zahrnout pouze tři tematické okruhy dat. Strana 5 (celkem 30)

6 Strana 6 (celkem 30)

7 Proto byly v první fázi vytvořeny pouze tyto tři datové vrstvy: 1. intenzita provozu všech motorových vozidel na daném úseku celkem; 2. intenzita provozu osobních a dodávkových automobilů na daném úseku celkem; 6. intenzita provozu těžkých motorových vozidel na daném úseku celkem; Strana 7 (celkem 30)

8 2. Metodika zjišťování intenzit provozu na síti pozemních komunikací v ČR Celostátní sčítání dopravy Celostátní sčítání dopravy, které se uskutečnilo v roce 2010, zajišťuje metodicky a organizačně Ředitelství silnic a dálnic. Celostátní sčítání se provádí pravidelně každých 5 let na základě stejné metodiky a ve stejně stanovených termínech s co možná nejvíce harmonizovanými postupy s cílem získat harmonizované informace o intenzitě dopravy na silniční síti. Celostátní sčítání v roce 2010 bylo provedeno podle metodiky Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010 zpracované sdružením dodavatelů CSD CEDIVAMP 1. Rozsah sčítání Druhy pozemních komunikací Pro získání úplné informace o intenzitě provozu na silniční síti (mimo městské aglomerace) se provádí sčítaní dopravy na: a) všech homogenních úsecích dálniční sítě b) mezinárodních silnicích třídy E c) na silnicích I. třídy a d) na vybraných úsecích ostatních silnic Sčítací úseky pokrývají co největší rozsah silniční sítě, to znamená 10 až 20%. Výsledky ručního sčítání jsou upřesňovány a doplňovány výsledky z automatizovaných sčítačů, které monitorují dopravu na nejzatíženějších úsecích celoročně i s možností rozlišit až 13 typů vozidel. V místech, kde intenzitu provozu sledují automatizované sčítače, není zapotřebí ruční sčítání provádět. Časový rozsah Sčítání dopravy se na vybraných sčítacích úsecích provedlo v rozsahu alespoň 10 sčítacích dnů po dobu 4 hodin. Sčítání proběhlo v období duben - říjen v 7 pracovních a 3 dnech pracovního volna ve čtyřhodinových sčítacích dobách. Celoroční průměrné intenzity za 24 hodin se získaly přepočtem pomocí koeficientů. Čtyřhodinový interval je stanoven ve stejných měsících, dnech v týdnu a hodinách jako při předchozím sčítání. Tím je zajištěna maximální srovnatelnost výsledků sčítání s předcházejícím obdobím. Rozvrh sčítacích dnů a hodin sčítání je stanoven následovně: Strana 8 (celkem 30)

9 sčítací doba Den měsíc den v týdnu Hodiny (základní) Hodiny (další přípustné) 1. duben běžný pracovní den květen běžný pracovní den červen pátek červen neděle červenec neděle červenec běžný pracovní den v létě srpen běžný pracovní den v létě srpen neděle září I. běžný pracovní den září pátek září II. běžný pracovní den říjen I. běžný pracovní den říjen II. běžný pracovní den Organizace Sčítací úseky Sčítací stanoviště byla z pravidla obsazena dvěma sčítači, z nich každý sledoval jeden jízdní směr. Některé méně zatížené úseky byly obsazeny jen jedním sčítačem, který sledoval oba směry odděleně anebo dohromady. Oddělené sčítaní směrů dopravy se provádí na dálnicích, na mezinárodních cestách, dále na úsecích, kde byla v předchozím sčítání překročená intenzita 3500 vozidel/24hodín, na vybraných úsecích cest pro získávání výchozích údajů pro posuzování kapacity komunikací a také na všech sčítacích úsecích 16-hodinového sčítání. Sčítání v neděli bylo omezeno na úseky s absolutně nebo relativně vysokým nedělním provozem. Například tam, kde intenzita provozu při minulém sčítání byla v neděli větší než 2000 voz/24h. Pro stanovení přepočítacích koeficientů ze 4 na 16hod se provádí sčítání 16 hodin v době 5 21h na vybraných význačných sčítacích úsecích, které zahrnují až 3% celkového počtu úseků. Sčítací termíny jsou shodné se 4 hod. sčítáním. Na vybraných úsecích na mezinárodních silnicích se provádí sčítání v nočních hodinách (21 5 hodin), aby bylo možno zpracovat hodnoty požadované v metodice Evropské hospodářské Komise OSN pro sčítání na mezinárodních silnicích (E). Strana 9 (celkem 30)

10 Typy vozidel Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích Jednotlivé druhy silničních vozidel mají rozdílný vliv na opotřebení vozovky, různě ovlivňují požadavky na příčné uspořádání, řešení únosnosti vozovky a mají různé trendy vývoje. Při sčítání jsou proto sledovány odděleně, resp. v určitých skupinách. Pro získání úplnějších informaci o skladbě dopravního proudu je pro sčítání použito následující členění vozidel, ze kterého je možno vypočítávat i hodnoty požadované podle mezistátních dohod pro sčítání na mezinárodních silnicích: LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP O M Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 10t) bez přívěsů Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 10t) s přívěsy Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy Návěsové soupravy nákladních vozidel Autobusy Autobusy kloubové Traktory bez přívěsů Traktory s přívěsy Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy Jednostopá motorová vozidla Z výše uvedených kategorií se pro výpočtu hlukového a emisního zatížení životního prostředí z dopravy vypočítávají následující souhrnné kategorie motorových vozidel: TNV Těžká nákladní vozidla (0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK) TV SV Těžká motorová vozidla celkem Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) V průběhu celostátního sčítání silničního provozu se odhaduje také intenzita cyklistického provozu na pozemních komunikacích. C Cyklisté [cyklo/den] Strana 10 (celkem 30)

11 3. Zdrojová data od správců DI a gestorů za sčítání silničního provozu Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘSD má sčítací úseky na pozemních komunikacích I. až III. třídy i hodnoty intenzit silničního provozu na nich naměřené definované v prostředí technologie GIS již za sčítání v letech 1995, 2000, 2005 i Z toho důvodu je možná přímá implementace jejich datové vrstvy do GIS MD JDVM z formátu shp. Technická správa komunikací hlavního města Prahy Struktura dat ze sčítání provozu Technická správa komunikací Praha zajišťuje měření intenzit automobilové dopravy na sledované síti místních komunikací v Praze. V tematické mapě jsou obsažena data měřená v průměrný pracovní den v časovém rozpětí 0-24 h. Údaje ze sčítání jsou setříděné podle čísel uzlů, počty tramvají a autobusů MHD jsou převzaty z linkových jízdních řádů. Pomalá vozidla = nákladní a autobusy mimo MHD. Čísla uzlů Délka Osobní Pomalá Vozidel Bus Vozidel Tram. U1 U2 ULICE Začátek Konec (m) autom. vozidla bez MHD MHD celkem spojů KLÁROV VALDŠTEJNSKÁ NÁB.E.BENEŠE KLÁROV NÁB.E.BENEŠE VALDŠTEJNSKÁ VALDŠTEJNSKÁ KLÁROV MALOSTRAN.N VALDŠTEJNSKÁ MALOSTRAN.N. KLÁROV Strana 11 (celkem 30)

12 Projekce sčítacích úseků u Technické správy komunikací Praha Průběh sčítacích úseků má Technická správa komunikací Praha vytvořen v GIS a byl do tematické mapy poskytnut ve formátu shp. Strana 12 (celkem 30)

13 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě Do tematické mapy byly intenzity naměřené při sčítání na místních komunikacích v Praze převedeny podle skupiny tříd uvedených výše. Strana 13 (celkem 30)

14 Brněnské komunikace a.s. Struktura dat ze sčítání provozu Brněnské komunikace zajišťují sčítání silničního provozu v následujícím rozsahu Uzel 1 Uzel 2 Intenzita v tisících Procento nákladních a autobusů Projekce sčítacích úseků u Brněnských komunikací Projekce sčítacích úseků je uzlovém schématu komunikační sítě Strana 14 (celkem 30)

15 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě Vrstva sčítacích úseků v Brně byla do tematické mapy převedena ručně a byla vytvořena následující datová vrstva Strana 15 (celkem 30)

16 Ostravské komunikace a.s. Struktura dat ze sčítání provozu Ostravské komunikace zajišťují sčítání silničního provozu v následujícím rozsahu Úsek mezi uzly údaje pro směr číslování uzlů údaje pro protisměr číslování uzlů od čísla do čísla voz. celkem z toho z toho neobsazené voz. celkem nákl.+bus nákl.+bus neobsazené Projekce sčítacích úseků u Ostravských komunikací Projekce sčítacích úseků je uzlovém schématu komunikační sítě Strana 16 (celkem 30)

17 Strana 17 (celkem 30)

18 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě Vrstva sčítacích úseků v Ostravě byla do tematické mapy převedena ručně a byla vytvořena následující datová vrstva Strana 18 (celkem 30)

19 4. Projekce sčítacích úseků v prostředí GIS Pro zajištění jednotné projekce sčítacích úseků s intenzitami provozu silničních motorových vozidel z výše uvedených zdrojů bylo zapotřebí jednak využít jednotnou datovou vrstvu pozemních komunikací (včetně místních komunikací v obcích) a jednak převést schéma sčítacích úseků v městech Brno a Ostrava na tuto vektorovou datovou vrstvu. Výsledkem je jednotná tematická vrstva intenzit provozu motorových vozidel na území ČR a v městech Praha, Brno a Ostrava zpracovaná v prostředí technologie GIS, která bue přístupná přes internet prostřednictvím Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa. Pro lepší orientaci uživatelů se postupně přidávají zobrazení více tříd intenzit motorového provozu, a to nejdříve v intravilánu, a potom v extraviálnech měst Praha, Brno a Ostrava. Strana 19 (celkem 30)

20 Projekce sčítacích úseků v extravilánu V měřítku mapy > 1: se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 15 až 18. V měřítku mapy 1: : se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 11 až 18. Strana 20 (celkem 30)

21 V měřítku mapy 1: : se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 6 až 18. V měřítku mapy <1: se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 1 až 18. Strana 21 (celkem 30)

22 V tematické mapě lze využít i funkci Street View a zobrazit pozemní komunikaci v terénu. Strana 22 (celkem 30)

23 Projekce sčítacích úseků v intavilánu Stejný způsob projekce od největších tříd intenzit motorového provozu je použit i v intravilánu Strana 23 (celkem 30)

24 Strana 24 (celkem 30)

25 K jednotlivým sčítacím úsekům jsou připojeny následující údaje uložené v databázi Úseky popsané kódem CDV, jsou úseky získané o dsprávců dopravní infrastruktury (zed TSK Praha), úseky bez kódu byly získány dopočtem z měřených úseků v rámci modelování inetzit v obvodu měst (Praha, Brno, Ostrava) Strana 25 (celkem 30)

26 5. Algoritmus pro generování mapy intenzit dopravy (MGE Data, spol s. r. o.) Standardní postup generování mapy intenzit dopravy vychází z tzv. Origin-Destination (OD) dat (viz např. Ran, Boyce, Leblanc: A New Class of Instantaneous Dynamic User-Optimal Traffic Assignment Models, Operations Research 41 (1993)). Na základě znalosti dvojic začátek-cil pro relevantní vzorek cest v dopravním systému je pomoci vhodného modelu chováni účastníků spočtena intenzita dopravního toku na jednotlivých úsecích. V situaci, kdy tato data nejsou k dispozici, standardní OD přístup selhává. Použitý algoritmus je navržen tak, aby generoval tematickou mapu intenzit na základě dat získaných měřením intenzity provozu na vybraných úsecích dopravní sítě. Algoritmus sestává ze dvou částí. V první heuristické části dochází k distribuci intenzit po síti směrem od měřicích bodů (intenzity provozu se rozloží po síti). Vzhledem k tomu, že rozložení měřicích bodů v síti není rovnoměrné, dochází v této fázi též k zajištění minimálního toku v těch částech sítě, kde je nedostatek měřicích bodů. Tento minimální tok se počítá velmi konzervativním odhadem na základě různých dat (počet obyvatel v dané oblasti, rychlostní třida dané komunikace, apod.). Ve druhé fázi dochází k "zahlazeni" nesrovnalosti, které vznikly v důsledku nepřesnosti v datech, resp. v důsledku heuristického vypočtu první fáze. Intenzity jsou upraveny tak, aby splňovaly základní konzistenční kritérium, tj. součet intenzit "příchozích" je v každém uzlu roven součtu intenzit "odchozích". V této fázi se používá standardní ε-relaxačni algoritmus z oblasti konvexních síťových toků (konkrétní algoritmus je popsán v článku Bertsekas, Polymenakos,Tseng: An ε-relaxation Method for Separable Convex Network Flow Problems, SIAM J. of Optimization (1995)). Strana 26 (celkem 30)

27 Krok 1: Intenzita je propagována z měřících bodů do sousedních komunikací Strana 27 (celkem 30)

28 Krok 2.: Intenzita je propagována dále do komunikací sousedících s již inicializovanými. Strana 28 (celkem 30)

29 Krok 3: Intenzita je propagována hlouběji do sítě Strana 29 (celkem 30)

30 Seznam citací Metodika Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy Článek Bertsekas, Polymenakos,Tseng: An ε-relaxation Method for Separable Convex Network Flow Problems, SIAM J. of Optimization (1995) Ran, Boyce, Leblanc: A New Class of Instantaneous Dynamic User-Optimal Traffic Assignment Models, Operations Research 41 (1993) Strana 30 (celkem 30)

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Alena Daňková Ing. Luděk Bartoš Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁNÍ Rozsah sčítání celá síť dálnic, silnic I.

Více

Význam použitých zkratek:

Význam použitých zkratek: 2 Význam použitých zkratek: LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 0t) bez přívěsů SNP Střední nákladní vozidla

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Jiří Hanzl i, Petr Kumpošt ii Abstract: In the Czech Republic, the Nationwide Traffic Survey is probably the most important transport

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik

Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o., Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o. Anotace V roce 2010 proběhlo další Celostátní

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY sídlo: Pařížská 13/1, 31 Plzeň telefon: 377 4 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY KVĚTEN 15 15-19 Klokočná, III/11315, průzkum intenzit

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE Martin Blatoň 1, Vladislav Křivda 2 Anotace: Článek posuzuje vliv zprovoznění úseku dálnice D47 z

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

KAPACITA NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY dána počtem vozidel, která mohou projet křižovatku za určitý časový interval určuje se výpočtem kapacity vedlejších podřazených dopravních proudů a z toho plynoucí doby zdržení

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM)

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Autor: Emil Doupal, Jiří Novotný, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Projektování silnic a dálnic Vznik silniční sítě na našem uzemí : roku 1725, za vlády císaře Karla VI., ustavena silniční reparační komise pro řízení silničních prací. (Tehdejší silnice měly kamennou konstrukci

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR

IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR IDEKO Nový přístup k identifikaci nehodových lokalit v ČR Ing. Radim Striegler, CDV v.v.i. 1. Anotace Cílem tohoto článku je představit řešení výzkumného projektu Identifikace a řešení kritických míst

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Územní studie propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 Stanovení intenzit dopravy

Územní studie propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 Stanovení intenzit dopravy Územní studie propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 Stanovení intenzit dopravy Dodavatel: Objednatel: HBH Projekt, spol. s r.o. Urbanistické stedisko Brno Kabátníkova 216/5 spol. s r. o. 602 00 Brno

Více

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní Obecné cíle a řešené dílčí etapy 6.5.1.1. Výpočet dynamických charakteristik vybraných vozidel pro modelování některých dopravních situací 6.5.1.2. Výpočet spekter zatížení pro experiment VŠB. 1. Využití

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

3. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ASPEKTY NÁVRHU ŘEŠENÍ

3. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ASPEKTY NÁVRHU ŘEŠENÍ 3. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ ASPEKTY NÁVRHU ŘEŠENÍ 3.1. INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY DLE PODKLADŮ ŘSD ČR Stávající dopravní zatížení dokládá výřez kartogramu ze sčítání dopravy na silniční a dálniční síti

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV

PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV Zkoušený výrobek: Vyvažovací závaží 1/14 Protokol neakreditovaný CZ.R09.dot Protokol 27015-06 Vyvazovaci zavazi Rotobalanc PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV Zkoušky vyvažovacích závaží pro silniční motorová

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička Obsah Doprava Vozový park - věková skladba, typ pohonu, EURO Sčítání dopravy Emise

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 PavEx Consulting, s.r.o. 2011 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2010

Více

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská Dopravní pr zkum na k ižovatce x x 1 Úvod Znovuotev ením zrekonstruované komunikace Malá Hradební a U Nádraží se o ekává velký vliv na sm rování a chování dopravních proud. Aby bylo možné zhodnotit vliv

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2014/2015 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz), Ing. Vladislav Rozsypal (EDIP s.r.o., rozsypal@edip.cz), Ing. Jiří Kašpar (DHV CR s.r.o.,

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více