5. výro í. titul. vydal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. výro í. titul. vydal"

Transkript

1

2 titul vydal tv rce projektu a grafiky texty fotografie tisk vazba pod kování týmu ISM 5. výro í International Sports Marketing s.r.o. Zahradní 9, Osoblaha office: Automotodrom Brno - Masaryk v okruh, P.O.BOX 98, Brno Copyright 2007 ArtStudio Archa All rights reserved ArtStudio Archa - Petr Kup ek Petr Kup ek, Mgr. Evžen Doležal Lukáš Pelech, Ing. Karel Hrn í, Karel Kašák, Mgr. Evžen Doležal a Petr Škvrn Olivetti d-color P160 Unibind XU138 Mgr. Evžen Doležal, Helena Pot ková, Daniel Chmelí ek, Martin Štefec, Marcela Ježová, Eva Šk rková, Michal Škorvánek, Mgr. Kate ina Palounková, Lukáš Pelech, Ing. Karel Hrn í Vydáno 12/2007 v limitované edici 88 kus, 1. vydání

3 v nováno Ing. Marcele Kup ekové

4

5 Historie Aktivity týmu marketingových odborník p ed založením ISM FIA EUROPEAN TRUCK RACING CUP Czech Truck Prix Most Stanislav Mat jovský Truck Racing Team FIA THOROUGHBRED F1 GRAND PRIX Jeden s nejúsp šn jších motoristických podnik své doby v R. WEST McLAREN CHAMPIONS OF THE FUTURE CHAMPIONSHIPS 1997, UK Ú ast na projektu p. Rona Dennise ve spolupráci s p. Martinem Hinesem. Organiza ní výbor Týmový manažer Organiza ní výbor FIA TGP Most Týmový manažer WEST McLAREN MERCEDES ADRENALINE PROGRAMME Praha-Brno-Bratislava-Pozna, nejvýznamn jší sportovní a event projekt své doby v R, SR a Polsku. FERRARI SHOW 2002, BRNO Historicky nejvýznamn jší FERRARI a Made in Italy projekt v R se záštitou a podporou Italské ambasády v Praze. Koordina ní výbor Promotér a organizátor TARGA FLORIO, SICÍLIE 2002 Organiza ní výbor Legendární motoristický a spole enský podnik konaný za ú asti významných osobností obchodního a politického života z celého sv ta. MISTROVSTVÍ R ZÁVOD AUTOMOBIL DO VRCHU, od 2002 Závodní technika LUCCHINI P3/BMW ARMAROLI, t ída CN, Vicemistr R Spolumajitel a manažer MARKETINGOVÉ STRATEGIE, REKLAMNÍ KAMPAN A ORGANIZACE AKCÍ Komplexní mediální a propaga ní kampan ; organizace spole enských a sportovních akcí, ples, módních p ehlídek, charitativních ve er, firemních seminá a školení, tiskových konferencí.

6

7 Souþasnost Aktivity týmu International Sports Marketing s.r.o. International Sports Marketing s.r.o. byla založena v roce 2002, jako logické vyústční pĝedchozích zkušeností marketingových specialistĥ z oblasti motorsportu a organizace spoleþenských i sportovních akcí. PĜedstavení know-how a marketingu týmu ISM se zhmotnilo ve vlastním prestižním podniku FERRARI SHOW na Automotodromu v BrnČ, uspoĝádaným na poþest založení spoleþnosti. Tato akce doposud zĥstává jedinou významnou okruhovou prezentací myšlenky a sportovního srdce znaþky Ferrari a Made in Italy v ýr. ISM je spolumajitelem a marketingovým partnerem GMS Racing Teamu, vicemistra ýr v Závodech automobilĥ do vrchu tĝídy CN za roky se závodním speciálem Lucchini BMW Armaroli. Marketingový a produkþní tým ISM je pro Vaši spoleþnost pĝipraven navrhnout a zajistit atraktivní a úþinnou firemní událost. Skladba probíhá po vzájemné diskuzi na základč propracovaných zásad Event Marketingu. Pro naše partnery zajišģujeme návrhy a realizaci veletržních expozic s kompletním servisem v rámci ýr i EU. Potvrzením úspčšné spolupráce ve všech oborech þinnosti ISM jsou reference partnerĥ a široký zábčr organizovaných akcí. V roce 2006 se ISM stala þlenem Italsko-þeské obchodní a prĥmyslové komory, pod jejíž záštitou organizuje významné þesko-italské události soustĝedčné v projektu per-italia.

8

9 Ing. Marcela Kup eková Zakladatelka a jednatelka International Sports Marketing s.r.o. Do roku 2002 se Ing. Marcela Kup eková v nuje marketingovým a organiza ním aktivitám v motoristickém sportu. P edevším jako týmová manažerka závodního týmu mistra Evropy Stanislava Mat jovského v ETRC, lenka organiza ního výboru jednotlivých sportovních podnik na Autodromu Most, jako je Mistrovství Evropy závod taha, závod historických GT a F1 pod FIA. P sobnost však sahá po celém starém kontinentu. V Itálii je lenkou organiza ního výboru legendárního závodu Targa Florio, ve Velké Británii je v kontaktu s mladým objevem sv ta Formule 1 Lewisem Hamiltonem v projektu West McLaren Mercedes Champion of the Future Championships pod vedením Martina Hinese. Majitelka a jednatelka ISM, Ing. Marcela Kup eková se již historicky v nuje charitativním aktivitám. V listopadu 2007 ukon ila své t íleté funk ní období a p sobení v Nada ním fondu NIKÉ, který spoluzakládala a ve funkci p edsedkyn správní rady etablovala Nada ní fond NIKÉ odborné i laické ve ejnosti. V lednu 2008 Ing. Marcela Kup eková zakladá Nada ní fond PHOENIX, který bude nést dále úsp šné charitativní projekty " V pohybu" a "Senio i mezi námi". Hlavním cílem Nada ního fondu PHOENIX je vybudování kosmopolitní regenera ní farmy pro pot ebné lidi v Osoblaze a rozvoj aktivit v oblasti cestovního ruchu, obnovy venkova a tradi ních hodnot na Osoblažsku, nazývaného "Slezská Haná".

10

11 Ferrari Show Prestižní p ehlídka monopost F1 a historických voz Ferrari Seriál Grand Prix Formule 1 p edstavuje bezesporu celosv tov nejprofesionáln jší, nejatraktivn jší a nejsledovan jší sportovní disciplínu. FERRARI SHOW pat í k velice zajímavé a celosv tov uznávané p ehlídce stroj, které pat ily ke špi ce technické dokonalosti. Na brn nském automotodromu se tato koordina n a bezpe nostn náro ná akce uskute nila ve dnech ervence 2002 v režii eské sportovn -marketingové spole nosti International Sports Marketing s.r.o. a anglické Motor Race Management Ltd. Již v tu dobu se jednalo o personáln velmi tradi ní spojení z realizací závod TGP F1, West McLaren Mercedes Adrenaline Programme. Nabídku estné záštity nad tímto prestižním motoristickým podnikem oficiáln p evzala Italská ambasáda v Praze ve vazb na Italsko- eskou obchodní a pr myslovou komoru - CAMIC. Program tvo ily historické vozy GT, expozice klasických Ferrari voz a jejich defilé, V.I.P. taxi jízdy, a zcela premiérov jedine né monoposty F1 z posledních let v simulovaném závod Grand Prix. Samoz ejmostí byla atraktivní struktura doprovodného programu pro diváky a pozvané VIP osobnosti. HP-Exclusiv s.r.o.

12

13 Trofeo Niké 444 km - giro unikátních historických voz jednotlivými kraji eské Republiky TROFEO NIKÉ prezentuje projekt zam ený na podporu turistického ruchu v eské republice. Hlavní myšlenkou projektu je propagace daného kraje na pozadí unikátních historických automobil. Projekt spo ívá ve t ídenní spanilé jízd historických vozidel konkrétním krajem. Trasa prochází nejzajímav jšími místy z hlediska domácího i zahrani ního cestovního ruchu jako jsou p írodní krásy, technické a kulturní památky, s d razem na regionální tradice a gastronomii. Úsp šný pilotní projekt se pod názvem TROFEO NIKÉ SILESIA 2006 odehrál ve spolupráci s HIKOP s.r.o. v kv tnu 2006 v Moravskoslezském kraji. Druhý ro ník projektu s názvem TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 se zam il na propagaci významných m st a turisticky atraktivních destinací celé Moravy a v ervnu a zá í 2007 se p edstavil ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Cílovými výstupy projektu jsou dokumentární film eské televize, exkluzivní CD fotobanka a interní DVD dokument. Dokumenty využívá eská centrála cestovního ruchu - CzechTourism na prezentacích eské republiky na domácích a zahrani ních konferencích cestovního ruchu. Pro vlastní prezentaci dokumenty dále z stávají jednotlivým kraj m v etn zú astn ných m st a obcí.

14

15 Mmotion Víc než jen pohyb a styl Mmotion je prestižní, mediáln sledovaná p ehlídka zam ená na p sobivou prezentaci exkluzivních automobilových, motocyklových a lifestylových zna ek v reprezentativních prostorách Veletržního paláce v Praze, sídle Národní galerie. Dle slov hlavního organizátora AC EXPO s.r.o. jsou exkluzivita, luxus, jedine nost, krása a rychlost asi nejvhodn jší výrazy, které se Vám vybaví v souvislosti s p ehlídkou Mmotion. International Sports Marketing s.r.o. je exkluzivním marketingovým partnerem této p ehlídky. Mmotion lze ozna it za výjime ný projekt, jehož vysokou úrove zaru uje výb r nejluxusn jších automobilových, motocyklových, lifestylových zna ek a jejich posledních novinek, cílený directmarketing pozvánek a estných vstupenek sm ovaných na VIP klientelu z R a st edoevropského regionu. Ojedin lou událost p edstavuje Mmotion párty slavnostní spole enský ve er v den zahájení p ehlídky pro významné hosty a obchodní partnery v etn individuální prohlídky exponát. Letošního 3. ro níku p ehlídky se zú astnilo rovných 60 vystavovatel sv tových zna ek a hodnota exponát dosáhla úctyhodných ,- K.

16

17 Event Marketing Organizace významných sportovních, spoleþenských a firemních událostí Produkce klasických i netradiþních inauguraþních, prezentaþních a propagaþních událostí ve smyslu komunikace výrobku þi služby smčrem k zákazníkovi. Organizace semináĝĥ a teambuildingu v atraktivním prostĝedí s incentivním programem. Peþlivý výbčr lokace pro indoor a outdoor, letní a zimní aktivity. VýbČr kvalitních destinací v ýr, EU i v exotických zemích. Akce s myšlenkou a nábojem propojení strategie výrobku þi spoleþnosti s danou místní kulturou. Postup pĝi stavbč a skladbč akce podle vlastního originálního strategického programu Bellow-TheLine a Under-The-Supervision. Realizace akcí s nápaditou doprovodnou kulturní, spoleþenskou nebo sportovní strukturou Ĝešenou na míru hostĥm zadavatele.

18

19 Pirelli Golf Cup Italsko - eské spole enské setkání p i prestižním golfovém turnaji. PIRELLI GOLF CUP je prestižní golfový turnaj s ú astí p edstavitel p edních italsko- eských spole ností a VIP osobností kulturního života. Nedílnou sou ástí turnaje je p edstavení kulturních, spole enských a obchodních novinek roku. Turnaj se od svého prvního ro niku v roce 2005 tradi n odehrává na golfovém h išti Astoria Golf Resort Cihelny, Karlovy Vary, jednom z nejkvalitn jších green v eské republice. Termín na po átku ervence je volen v souladu s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech, což dodává turnaji další dávku exkluzivity. Generálním partnerem je spole nost Pirelli Tyre (Europe) S.A. - Czech. Oficiální záštitu nad tímto turnajem od jeho vzniku p ebírá Italsko- eská obchodní a pr myslová komora. V rámci turnaje je kladen d raz na prezentaci p edních italsko- eských korporací, v italské režii je také celodenní gastronomický servis. Samoz ejmostí je kvalitní tématická hudební produkce provázející kulturním programem, který graduje módní p ehlídkou a vyhlášením celkových výsledk. Turnaj má tradi n také sv j dobro inný rozm r v podob dražby kalendá e Pirelli. Výt žek pomáhá realizovat konkrétní charitativní programy nada ních fond Niké a Phoenix.

20

21 Picnic at Ascot Sortiment originálních luxusních výrobk z Velké Británie PICNIC AT ASCOT je široký sortiment luxusních výrobk s rozmanitými zp soby využití. P vodní nabídka byla sm ována ke komfortu piknikových výlet i pouze krátkých p estávek b hem pracovního dne. Dnešní sortiment se již konkrétn specializuje na jednotlivé z soby volno asových aktivit a v nabídce tak m žete nalézt barbecue kolekce, zahradní kolekci, plážovou kolekci, kolekci klasických prout ných koš a celou adu designových kolekcí. Sortiment Picnic at Ascot je vyroben z velmi kvalitních a odolných materiál což spole n s britským citem pro design znamená další možnost využití a tou jsou korporátní dárky. Picnic at Ascot se dnes stává stále ast ji ocen ným korpotárním dárkem i díky možnosti opat it každý z výrobk brandingem dle konrétních požadavk. Naše spole nost je exkluzivním dovozcem tohoto zboží do eské republiky.

22

23 Exhibition Realizace výstavních a veletržních expozic International Sports Marketing s.r.o. disponuje v ýr ojedinčlým systémem GOLDEN EXPO, který pro vystavovatele pĝedstavuje ideální pomčr ceny a kvality. Expozice se tak odlišují od Ĝady typizovaný oktanormových stánkĥ pĝi vynaložení nízkých nákladĥ. Realizace expozic již od 12 m2. Komplexní výstavárenské služby zaþínají již pĝi zajištční optimálního umístční budoucí expozice v hale výstavištč, následuje návrh dispozice ve vztahu k zámčru vystavovatele, 3D vizualizace, optimalizace rozpoþtu, realizace expozice, doprovodné služby tzn. gastroservis, hostesky, audiovideo zaĝízení, kvčtiny, úklid, foto a video dokumentace, systém evidence kontaktĥ a jednání, moderátor, osobnosti z kulturního a spoleþenského života, autogramiády, atd. Realizujeme nejen veletržní expozice, ale i kongresy, inaugurace, módní pĝehlídky, tiskové konference, zástčny v závodních boxech atd. Výstavní systém ideálnč splėuje požadavky na stavby expozic vþetnč vypracovaných detailních prvkĥ.

24

25 Reference D kujeme za spolupráci všem, nejen vybraným partner m na uvedených událostech 20. výro í novodobého Masarykova okruhu 75. výro í Masarykova okruhu Adventní koncert Bella Italia Cadillac Party Credium Den s Fleetem D ti a auta pod k ídly NIKÉ Ernesto Colnago v R Ferrari Show Grand Prix Kooperativa Grand Prix Masterfoods Inaugurace SIAD Rajhradice Infosem Camic Brno Infosem Camic Ostrava Isola d Italia GastroFestival Ostrava Italia MotorShow Karlínský desetiboj Mistr kávy 2006 Mmotion Oldtimer festival Slavkov Pirelli Golf Cup Niké Rock'n'Roll žije Oldies Party Semtex culture na sn hu Senio i mezi námi Trofeo Niké Moravia Jihomoravským krajem Trofeo Niké Moravia Olomouckým krajem Trofeo Niké Moravia Zlínským krajem Trofeo Niké Silesia Moravskoslezským krajem Trofeo Niké Štúrovo Tuning Party

26 Pod kování všem obchodním partner m, šlechetným osobnostem a milým kamarád m speciální pod kování firmám AC Expo - Ing. Josef Sléha, CSc., Ing. Aleš Beneš Alfa Romeo R - Lasha Menabde, Šárka Králová Automotodrom Brno a.s. - Mgr. Ivana Ulmanová Best Western International Brno - JUDr. Radim Barton k, Michal í ánek CAMIC - Italsko- eská obchodní a pr myslová komora - Petr Dostál Catherine - Lukáš Janošík C.I.P.A. - Alena ervenková Club 91 -Ing. Martin Mensa Complet - Mgr. Renata Šustová eská centrála cestovního ruchu CzechTourism - Ing. Rostislav Vondruška DeLonghi - Andrea Natale Ferrari Deutschland - Dr. Helmut Mander Grapo - Mgr. Barbora Králíková Gusto Italia Club - Avelino Sorgato Hikop - Zden k Kopka Hospodá ská komora eské republiky - Ing. Pavel Bartoš Hudy Sport - Jind ich Hude ek Imperial Karlovy Vary - Ing. Alexander Rebjonok Jihomoravský kraj - Ing. Milan Venclík Kooperativa pojiš ovna - Ing. Bronislav Bösserle Mareti - Luboš Zábojník, MBA Matos Sound - Jaroslav Materna, Petr Nohejl Mistr Kávy - Roberto Trevisan, Št pánka Havrlíková Motor Race Management - Steve Lydon Nissan R - Michal Krátký Nova Art - Radka Fro ková TIP Pro Oldtimer - Miroslav Gomola Pinelli - Ing. Kamila Viková Pirelli - Ing. Zden k Vacl Playboy - Milan Kapec RWE - Ing. Ji í Wrobel SIAD - Dott. Roberto Sestini, Ing. Ivo Lukas, Karel Ku era ZanziBar - Pavel Juri, František Kosatka Rohá ek speciální osobní pod kování Bra o Neumair Hans Georg von den Marwitz Martin Klein Stuart Wingham Corrado Cupellini Hugo Malinovský Martin Šámal Tom Gryf David Coulthard Ivana Christová Míla a Pepa Vep ekovi Václav Masner Duncan Rabagliati Jaroslav Kerda Pavel Halamka Valentina Armandi Egon Hofer Ji í Lukeš Roman Švorc Vilko Miklík Ernesto Colnago John Morrisson Ron Dennis Vladimír Cettl Gabriela Rezlerová Jonathan Baker Sally a Dudley Mason-Styron Vlastimil Matula Giuseppe Valenza Karel Loprais Salvatore Ilardo Zden k Sedlák Hans Ernst Martin Grant Peterkin Stanislav Mat jovský s úctou a pokorou t m, kte í již nejsou mezi námi Creighton Brown Clay Regazzoni Jaroslav Zvona Petr Škvrn Josef Jaroš Martin Tom ík

27 Kontakt International Sports Marketing s.r.o. sídlo office Zahradní 9, Osoblaha Automotodrom Brno - Masaryk v okruh, P.O.BOX 98, Brno I DI CZ telefon GSM web