Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola N. Seznam použitých zkratek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola N. Seznam použitých zkratek"

Transkript

1 Kapitola N Seznam použitých zkratek 321

2 322

3 N. Seznam použitých zkratek (A) AGC AGN AGTC ASD B+R BP CDV CORINE CSD č. číslo Republika Rakousko Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách (European Agreement on Main International Railway Lines) Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované přepravy a souvisejících objektech (European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations) automatické sčítání dopravy parkoviště bike and ride bezpečnostní pásmo č. j. číslo jednací čl. ČNR ČR ČSR ČSSR DETR DN D-O-L DP DÚR el. EU EÚoK EuroRAP EV EVL GVD ha hl. n. CHKO CHOPAV IAD Centrum dopravního výzkumu evropská databáze pro sběr, koordinaci a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích využívající satelitní snímky (Coordination of Information on the Environment) celostátní sčítání dopravy článek Česká národní rada Česká republika Československá republika Československá socialistická republika metoda hodnocení infrastrukturních projektů (Department Environment Transport Region) jmenovitý vnitřní průměr potrubí = světlost potrubí (Diamètre Nominal) průplavní spojení Dunaj Odra Labe dobývací prostor dokumentace k územnímu řízení elektrický Evropská unie Evropská úmluva o krajině Evropský program hodnocení bezpečnosti silnic (European Road Assessment Programme) dálkový cyklistický koridor EuroVelo evropsky významná lokalita grafikon vlakové dopravy hektar hlavní nádraží chráněná krajinná oblast chráněná oblast přirozené akumulace vod individuální automobilová doprava 323

4 IDS integrovaný dopravní systém JČK Jihočeský kraj JE jaderná elektrárna JMK Jihomoravský kraj JT jižní tangenta JVT jihovýchodní tangenta JZT jihozápadní tangenta K nadregionální biokoridor K+R parkoviště kiss and ride KC krajinný celek k. ú. katastrální území KPÚ komplexní pozemkové úpravy KPZ krajinná památková zóna KrÚ JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje KS kompresní stanice kv kilovolt LAPV lokality pro akumulaci povrchových vod m metr MD Ministerstvo dopravy ČR MK Ministerstvo kultury ČR MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPR městská památková rezervace MPZ městská památková zóna MÚK mimoúrovňová křižovatka MZe Ministerstvo zemědělství ČR MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR MV Ministerstvo vnitra ČR NIV neinvestiční NPP národní přírodní památka NP národní park NPR národní přírodní rezervace NRBC nadregionální biocentrum ÚSES územní systém ekologické stability OLK Olomoucký kraj OOLP Odbor ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR OP ochranné pásmo ORP obec s rozšířenou působností P+R záchytné parkoviště park and ride PEÚ předelektrizační úpravy PF půdní fond 324

5 písm. PAK PN PO POH pozn. PP PPk PPO PR PRVK JMK příl. PUPFL PÚR ČR PS PZP RBC RK ROP JV RPDI RS ŘSD Sb. SEA SJKD SLBD SO ORP SR SRN st. SV SŽDC SWOT TEMMK TEN-T TEN-T Comprehensive TEN-T Core TERFN TINA písmeno Pardubický kraj jmenovitý tlak ptačí oblast plán odpadového hospodářství poznámka přírodní památka přírodní park protipovodňové opatření přírodní rezervace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje příloha pozemky určené k plnění funkcí lesa Politika územního rozvoje České republiky předávací stanice podzemní zásobník plynu regionální biocentrum regionální biokoridor Regionální operační program Jihovýchod roční průměrné denní intenzity Ramsarské lokality (Ramsar Sites) Ředitelství silnic a dálnic ČR sbírka posuzování vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (Strategic Environmental Assessment) Severojižní kolejový diametr v Brně Celostátní sčítání lidu, bytů a domů správní obvod obce s rozšířenou působností Slovenská republika Spolková republika Německo státní všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) Správa železniční dopravní cesty analýza identifikující silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) transevropský multimodální koridor transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) transevropská dopravní síť globální (Trans-European Transport Networks Comprehensive) transevropská dopravní síť hlavní (Trans-European Transport Networks Core) transevropská železniční síť nákladní dopravy (Trans-European xxx) páteřní a doplňková dopravní infrastruktura společného evropského zájmu v zemích před jejich vstupem do EU (Transport Infrastructure Needs Assessment) po přijetí do EU 325

6 TO TP TR TS TSI TŽK TV zahrnuté do sítě TEN-T třída ochrany zemědělské půdy technické podmínky trafostanice transformovna technické specifikace interoperability tranzitní železniční koridor těžká motorová vozidla celkem ÚAP JMK Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 ÚK UNESCO ÚPD ÚPG JMK úrovňová křižovatka Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) územně plánovací dokumentace Územní prognóza Jihomoravského kraje ÚTP ÚSES Územně technický podklad nadregionálního a regionálního ÚSES ČR, MMR MŽP, 1996 URÚ ÚS UV ČR VKVP VLC VMO VPO VPR VPS VPZ VRT VVN VTL VV VVTL VVURÚ vyhl. ZLK ZPF ZÚR ZÚR JMK ZÚR PK ZVN ŽP žst. ŽUB udržitelný rozvoj území územní studie usnesení vlády České republiky zařízení vodovodů a kanalizací pro veřejnou službu veřejné logistické centrum Velký městský okruh v Brně veřejně prospěšné opatření vesnická památková rezervace veřejně prospěšná stavba vesnická památková zóna vysokorychlostní železniční trať velmi vysoké napětí vysokotlaký plynovod vyhodnocení vlivů velmi vysokotlaký plynovod (vysokotlaký plynovod nad 40 barů) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyhláška Zlínský kraj zemědělský půdní fond zásady územního rozvoje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Pardubického kraje zvláště vysoké napětí životní prostředí železniční stanice Železniční uzel Brno 326