OBSAH 1 Úvod Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin Genové základny... 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23"

Transkript

1

2 OBSAH 1 Úvod Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný Zdroje reprodukčního materiálu kategorie selektovaný Zdroje reprodukčního materiálu kategorie kvalifikovaný Zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný Druh vlastnictví zdrojů reprodukčního materiálu Využívání zdrojů reprodukčního materiálu ke sběru semenného materiálu Podíl kategorií reprodukčního materiálu na celkových sběrech semenného materiálu Genové základny Ústřední evidence genových základen Aktualizace ústřední evidence Lesní semenářství Produkce semenného materiálu Kontrola získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin Lesní školkařství Školkařská činnost Plocha lesních školek Rozpěstovaný sadební materiál Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu Licence Uvádění sadebního materiálu do oběhu Vývoz a dovoz reprodukčního materiálu Obchodní výměna RM lesních dřevin mezi členskými zeměmi ES Mezinárodní obchod - třetí země Kontrola dodavatelů Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin Souhrn Prameny Přílohy Seznam zkratek dřevin použitých příloze č Rozpěstovaný sadební materiál hlavních druhů dřevin podle přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů Uznané zdroje v České republice členěné dle přírodních lesních oblastí, dřevin a kategorií reprodukčního materiálu, tabulky č. 1 až 41, uznané zdroje v České republice členěné na jehličnaté a listnaté dřeviny ~ 2 ~

3 1 Úvod V souladu s Pověřením Ministerstva zemědělství vydaným Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen ÚHÚL) č. j. 1103/2014-MZE ze dne , Předmětem činnosti organizační složky státu ÚHÚL Brandýs nad Labem bodů 19 a 20, zákonem č. 149/2003 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a jeho prováděcími vyhláškami č. 29/2004 Sb. v platném znění, č. 393/2013 Sb. a č. 132/2014 Sb. (dále jen vyhláška) vykonává ÚHÚL odborné úkony a kontrolu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a odborné úkony a kontrolu v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. ÚHÚL je ve smyslu zákona a vyhlášky tzv. pověřenou osobou (zákon, 30, odst. 1). Na základě výše uvedeného vykonával ÚHÚL v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v roce 2014 činnosti uvedené v 30, odst. 2) zákona, podle kterého pověřená osoba: a) koordinuje Národní program, b) provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu ( 2a odst. 3), c) ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin ( 2b odst. 3), d) zařazuje ( 2c odst. 1), mění ( 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení ( 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního programu, e) vede ústřední evidenci ( 2d odst. 4, 2g odst. 2, 2i odst. 2, 6 odst. 6, 18 a 24 odst. 3), f) ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů ( 2g odst. 3), g) přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu ( 2g odst. 4), h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následném vegetativním množení, i) je oprávněna být přítomna při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, ~ 3 ~

4 j) vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci, k) vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci, l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání, m) přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla, n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky, o) doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech, p) povoluje mýtní úmyslnou těžbu v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty, q) vyhlašuje genové základny a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách, r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty ( 25c odst. 1), s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem, t) vykonává kontrolu ( 31), u) ukládá zvláštní opatření ( 36 odst. 2 a 3). Veškeré údaje související s reprodukčním materiálem lesních dřevin mající vztah k povinnostem pověřené osoby jsou archivovány jednak v analogové podobě a zároveň jsou uloženy v digitální podobě v databázi ERMA2. ~ 4 ~

5 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu Ústřední evidenci uznaných jednotek na území České republiky vede pověřená osoba v Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu, přičemž u každé uznané jednotky eviduje druh dřeviny, kategorii reprodukčního materiálu (dále jen RM), typ zdroje RM, evidenční číslo, polohu, nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, plochu, původ a v případě testovaného RM údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus. Od byl zprovozněn nový systém evidence reprodukčního materiálu ERMA2, který je veřejně přístupný na internetovém portálu Ministerstva zemědělství na adrese Obr úvodní stránka veřejné internetové aplikace ERMA Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný Nejnižší stupeň kvalitativní selekce představuje kategorie zdroje reprodukčního materiálu (dále jen ZRM) identifikovaný. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu se uznávají zdroje semen nebo porosty zařazené do fenotypové třídy C. Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je možné uznat také porosty fenotypové třídy A nebo B všech dřevin mimo tak zvané vybrané dřeviny (smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý), nebyly-li uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu. ~ 5 ~

6 K eviduje pověřená osoba v DS ERMA ,50 ha plochy zdroje typu porost v uznaných jednotkách a 478 uznaných jednotek zdroje typu zdroj semen. Tabulka č Zdroje RM kategorie identifikovaný (ha) Typ zdroje 2014 Porost A 115,73 Porost B 2564,19 Porost C 68322,58 Celkem ,50 identifikovaný Zdroj semen 478 Počet stromů ve zdrojích semen Významnější informací, než počet uznaných jednotek typu zdroje zdroj semen, je počet stromů v nich. Jejich počet v jedné uznané jednotce vysoký, přičemž trend vývoje počtu stromů ve zdrojích semen je vzrůstající. Jedná se o uznané jednotky, které jsou pestrou směsí jedinců rostoucích na různých místech, v několika katastrálních územích, v různých nadmořských výškách. Vzhledem k nekvalitě tohoto typu zdroje a nevhodnosti využití pro lesní hospodářství je reprodukční materiál použitý pro obnovu lesa nebo zalesňování pocházející z těchto zdrojů je pro vlastníka lesa tou nejhorší investicí. Graf č podíl fenotypových tříd zdrojů RM kategorie identifikovaný, typ zdroje porost Podíl fenotypových tříd Porost A Porost B Porost C ZRM kategorie identifikovaný porost jehličnatých dřevin V roce 2014 byly evidovány zdroje reprodukčního materiálu (dále jen ZRM) kategorie identifikovaný u 13 druhů jehličnatých dřevin. Celková plocha ZRM této ~ 6 ~

7 kategorie činila 4 264,60 ha. V přehledu ZRM dle dřevin se vyskytují i smrk ztepilý, borovice lesní a modřín evropský, jejichž reprodukční materiál je dle zákona č. 149/2003 Sb. možné uvádět do oběhu pouze v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Obdobně zákon o lesích zařazuje tyto dřeviny mezi tzv. vybrané, u kterých je možné k obnově lesa a k zalesňování použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a to i pro vlastní potřebu. Legislativa však do nezakazovala uznávat ZRM těchto dřevin v kategorii identifikovaný. Použití reprodukčního materiálu pocházející z těchto zdrojů je však výjimečné, a to pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství v případě nedostatku reprodukčního materiálu kategorií selektované a výše. Uznávání takových zdrojů již neprobíhá. Smrk ztepilý (Picea abies) Plocha ZRM smrku ztepilého činila v roce 2014 v kategorii identifikovaný 424,20 ha. Borovice lesní (Pinus sylvestris) Plocha ZRM borovice lesní činila v roce 2014 v kategorii identifikovaný 50,34 ha. Modřín opadavý (Larix decidua) Plocha ZRM modřínu opadavého činila v roce 2014 v kategorii identifikovaný 90,89 ha. Ostatní jehličnaté Plocha ZRM kategorie identifikovaný ostatních jehličnatých druhů dřevin v roce 2014 byla 3 654,17 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je jedle bělokorá, která dosahuje plochy 2 048,70 ha. ~7~

8 Tabulka č Zdroje RM kategorie identifikovaný porost jehličnatých dřevin (ha) Druh dřeviny 2014 Smrk ztepilý 424,20 Borovice lesní 50,34 Modřín opadavý 90,89 Jedle bělokorá 2048,70 Ostatní jehličnaté 1650,47 Celkem 4 264,60 Graf č Zdroje RM kategorie identifikovaný - porost jehličnatých dřevin Podíl dřevin Smrk ztepilý Borovice lesní Modřín opadadvý Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté ZRM kategorie identifikovaný - porost listnatých dřevin V roce 2014 byly evidovány ZRM kategorie identifikovaný u 47 druhů listnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila ,89 ha. Buk lesní (Fagus sylvatica) Buk lesní, jako jedna z hlavních listnatých dřevin v České republice, dosáhl v roce 2014 plochy ZRM kategorie identifikovaný ,51 ha. Dub letní (Quercus robur) Dub letní představuje hospodářsky významný listnatý druh dřeviny zejména nižších poloh. V roce 2014 dosáhla plocha ZRM kategorie identifikovaný 9 124,07 ha. Dub zimní (Quercus petraea) Stejně hospodářsky významným druhem dubu jako je dub letní je v ČR dub zimní. V roce 2014 dosáhla plocha ZRM kategorie identifikovaný ,02 ha. Ostatní listnaté Plocha ZRM kategorie identifikovaný ostatních listnatých druhů dřevin v roce 2014 byla ,29 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je bříza bělokorá, která dosahuje plochy 5 585,75 ha. ~ 8 ~

9 Tabulka č Zdroje RM kategorie identifikovaný - porost listnatých dřevin (ha) Druh dřeviny 2014 Buk lesní 22710,51 Dub letní 9124,07 Dub zimní 12690,02 Bříza bělokorá 5585,75 Ostatní listnaté 16627,54 Celkem ,90 Graf č Zdroje RM kategorie identifikovaný - porost listnatých dřevin Podíl dřevin Buk lesní Dub letní Dub zimní Bříza bělokorá Ostatní listnaté Zdroje reprodukčního materiálu kategorie selektovaný Nejrozšířenějším a nejčastěji využívaným zdrojem reprodukčního materiálu lesních dřevin používaného k obnově lesa je zdroj reprodukčního materiálu kategorie selektovaný. Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště. Podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu se porost při fenotypové klasifikaci zařazuje do fenotypových tříd, a to A, B, C nebo D. Porosty fenotypové třídy A jsou hospodářsky vysoce hodnotné porosty, které jsou autochtonní, nebo nejsou-li autochtonní, vynikají množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky či odolností. Porosty fenotypové třídy B jsou porosty nadprůměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu. Porosty fenotypové třídy B je možné se souhlasem vlastníka zdroje v rámci stejné přírodní lesní oblasti, stejného lesního vegetačního stupně, téhož druhu dřeviny a téhož vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Porosty fenotypové třídy A se neslučují, a proto jeden porost tvoří vždy jednu uznanou jednotku. ~ 9 ~

10 K je evidováno ,22 ha plochy zdroje typu porost v uznaných jednotkách. Plocha porostů fenotypové třídy činí A je 8 514,79 ha. Porostů fenotypové třídy B je uznáno ,43 ha. Tabulka č Zdroje RM kategorie selektovaný (ha) Druh dřeviny 2014 Porost A 8514,79 Porost B 62594,43 Celkem 71109,22 selektovaný Graf č Zdroje RM kategorie selektovaný podíl fenotypových tříd porostů Podíl fenotypových tříd Porost "A" Porost "B" ZRM kategorie selektovaný - porost jehličnatých dřevin V roce 2014 byly evidovány ZRM kategorie selektovaný u 13 druhů jehličnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila ,46 ha. Smrk ztepilý (Picea abies) Smrk ztepilý jako hlavní jehličnatá dřevina v České republice dosáhl plochy ZRM kategorie selektovaný ,51 ha. Borovice lesní (Pinus sylvestris) Borovice lesní jako druhá lesnicky nejvýznamnější jehličnatá dřevina v České republice dosáhla plochy ZRM kategorie selektovaný 7 748,85 ha. Modřín opadavý (Larix decidua) Plocha ZRM kategorie selektovaný této dřeviny činila v roce ,31 ha. ~ 10 ~

11 Ostatní jehličnaté Plocha ZRM kategorie selektovaný ostatních jehličnatých druhů dřevin byla v roce 2014 v součtu 2 019,79 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je jedle bělokorá, jejíž ZRM kategorie selektovaný dosahují plochy 1 585,95 ha. Tabulka č Zdroje RM kategorie selektovaný - porost jehličnatých dřevin dle fenotypových tříd A a B (ha) Druh dřeviny 2014 A B Celkem Smrk ztepilý 4218, , ,51 Borovice lesní 527, , ,85 Modřín opadavý 259, , ,31 Jedle bělokorá 223, , ,95 Ostatní jehličnaté 86,70 347,14 433,84 Celkem 5 316, , ,46 Graf č Zdroje RM kategorie selektovaný - porost jehličnatých dřevin Podíl dřevin Smrk ztepilý Borovice lesní Modřín opadadvý Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté ZRM kategorie selektovaný - porost listnatých dřevin V roce 2014 byly evidovány ZRM kategorie selektovaný u 33 druhů listnatých dřevin. Celková plocha ZRM této kategorie činila ,75 ha. Buk lesní ( Fagus sylvatica ) Buk lesní, jedna z hlavních listnatých dřevin v České republice, dosáhl plochy ZRM kategorie selektovaný ,18 ha. ~ 11 ~

12 Dub letní (Quercus robur) V roce 2014 dosáhl dub letní plochy ZRM kategorie selektovaný 2 373,90 ha. Dub zimní (Quercus petraea) V roce 2014 dosáhl plochy ZRM kategorie selektovaný 2 071,84 ha. Ostatní listnaté Plocha ZRM kategorie selektovaný ostatních listnatých druhů dřevin v roce 2014 byla 1 815,83 ha. Nejvýznamněji zastoupenou dřevinou z této skupiny dřevin je jasan ztepilý, který dosahuje plochy 494,47 ha. Tabulka č Zdroje RM kategorie selektovaný - listnatých dřevin dle fenotypových tříd A a B (ha) Druh dřeviny 2014 A B Celkem Buk lesní 2537, , ,18 Dub letní 226, , ,90 Dub zimní 209, , ,84 Jasan ztepilý 10,00 484,47 494,47 Ostatní 214, , ,36 listnaté Celkem 3 198, , ,75 Graf č Zdroje RM kategorie selektovaný porost listnatých dřevin Podíl dřevin Buk lesní Dub letní Dub zimní Jasan ztepilý Ostatní listnaté Zdroje reprodukčního materiálu kategorie kvalifikovaný ~ 12 ~

13 Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze typ zdroje semenný sad, rodič rodiny, klon, ortet, směs klonů, který vyhovuje požadavkům na postup při založení zdroje a při jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na jeho genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a který splňuje podmínku vhodnosti stanoviště ZRM kategorie kvalifikovaný rodiče rodiny / klony K je v databázi Rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu evidováno kusů klonů. Z toho je ks jehličnanů a ks listnáčů. Celkem jsou registrovány klony pro 34 druhů dřevin, z toho 10 jehličnatých a 24 listnatých druhů. Hlavním důvodem pro uznávání klonů je zakládání semenných sadů. Proto je v návaznosti na projekty zakládání nových semenných sadů prováděno uznávání tohoto typu zdroje. Tabulka č a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný klon jehličnatý (ks) Druh dřeviny 2014 Smrk ztepilý 2551 Borovice lesní 1877 Borovice blatka 80 Borovice černá 2 Borovice vejmutovka 17 Jedle bělokorá 233 Jedle obrovská 15 Modřín evropský 999 Douglaska tisolistá 305 Zerav obrovský 1 Celkem jehličnany Graf č a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný - klon jehličnatý (ks) ~ 13 ~

14 Podíl dřevin Smrk ztepilý Borovice lesní Borovice blatka Borovice černá Borovice vejmutovka Jedle bělokorá Jedle obrovská Modřín evropský Tabulka č b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný klon listnatý (ks) Druh dřeviny 2014 Buk lesní 279 Dub letní 53 Dub slavonský 102 Dub zimní 64 Jilm habrolistý 33 Jilm drsný 263 Jilm vaz 56 Lípa malolistá 364 Lípa velkolistá 69 Javor klen 448 Javor mléč 7 Jasan ztepilý 121 Třešeň ptačí 305 Jeřáb břek 71 Jeřáb oskeruše 27 Jabloň lesní 6 Hrušeň polní 29 Bříza bradavičnatá 130 Olše lepkavá 60 Olše šedá 5 Topol osika 7 Topol černý 89 Topoly šlechtěné 11 Vrba sp. 9 Celkem listnáče Celkem jehličnany a listnáče Graf č b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný klon listnatý (ks) ~ 14 ~

15 Podíl dřevin Buk lesní Dub letní Dub slavonský Dub zimní Jilm habrolistý Jilm drsný Jilm vaz Lípa malolistá Lípa velkolistá Javor klen Javor mléč Jasan ztepilý Třešeň ptačí Jeřáb břek Jeřáb oskeruše Jabloň lesní Hrušeň polní Bříza bradavičnatá Olše lepkavá Olše šedá Topol osika Topol černý Topoly šlechtěné Vrba sp ZRM kategorie kvalifikovaný semenné sady Semenný sad se zakládá podle dokumentace registrované a schválené pověřenou osobou. Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu ho lze uznat pouze, pokud je jeho stav v souladu se zaregistrovanou a schválenou dokumentací, tzn., že mimo jiné zůstal zachován potřebný počet a skladba klonů s dobrým zdravotním stavem a semenný sad je ve věku, kdy nastoupila plodnost, na které se podílí nadpoloviční většina zastoupených klonů. Semenné sady je nutné obhospodařovat tak, aby bylo dosaženo cíle semenného sadu. Od založení semenného sadu do fáze jeho uznání jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu uplyne poměrně dlouhá doba, proto jsou v databázi ERMA2 evidovány i neuznané, avšak v souladu s ~ 15 ~

16 platnou legislativou a podle u pověřené osoby zaregistrované a schválené dokumentace založené semenné sady. K je v Rejstříku uznaných zdrojů evidováno 130 semenných sadů o celkové ploše 308,35 ha. Semenné sady jsou založeny pro 9 jehličnatých a 13 listnatých druhů dřevin. Jehličnaté dřeviny s plochou 253,80 ha a plocha semenných sadů listnatých dřevin činí 54,55 ha. Tabulka č a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný semenné sady jehličnaté (ha/ks) Druh dřeviny Plocha semenných sadů/ z toho Počet semenných sadů/ z toho registrovaných registrovaných Borovice blatka 1,32 2 Borovice lesní 97,47/5,3 28/2 Douglaska tisolistá 2,24 2 Jedle bělokorá 1,6 1 Jedle obrovská 2,34 1 Borovice limba 4,65 1 Modřín evropský 80,77/6,95 24/4 Smrk ztepilý 63,6/18,97 24/8 Borovice vejmutovka 1,05/1,05 1/1 Celkem jehličnaté 253,8/31,03 84/15 Tabulka č b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný semenné sady listnaté (ha/ks) Druh dřeviny Plocha semenných sadů/ z toho Počet semenných sadů / z toho registrovaných registrovaných Buk lesní 6,83 4 Jeřáb břek 2,42/1,64 3/2 Hrušeň obecná 0,6 1/1 Jilm habrolistý 1,69 2 Jilm horský 8,74/1,12 6/1 Jilm vaz 2,75/1,15 2/1 Javor klen 6,54/1,94 5/2 Lípa srdčitá 9,95/4,07 7/3 Lípa velkolistá 1,35 1 Olše lepkavá 1,4 1 Topol osika 0,93/0,67 2/1 Jeřáb oskeruše 0,87 1 Třešeň ptačí 10,48/3,82 11/4 Celkem listnaté 54,55/15,01 46/15 Celkem 308,35/46,04 130/30 ~ 16 ~

17 Graf č a Zdroje RM kategorie kvalifikovaný - semenné sady (ha) Podíl dřevin Jehličnaté Listnaté Graf č b Zdroje RM kategorie kvalifikovaný - semenné sady (ks) Podíl dřevin Jehličnaté Listnaté ZRM kategorie kvalifikovaný směsi klonů Směsi klonů podléhají při uznávání jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu obdobné proceduře, jako semenné sady. Platí i tady, že před založením směsi klonů musí být registrována dokumentace objektu pověřenou osobou. V roce 2014 bylo v České republice evidováno 25 uznaných směsí klonů pro 5 druhů dřevin - topol osika (1 ks), smrk ztepilý (14 ks), topol černý (6 ks), topoly šlechtěné (2 ks) a vrba bílá (2 ks), o celkové ploše 17,77 ha. Ve stavu registrovaných jsou 2 ks směsi klonů smrku ~ 17 ~

18 ztepilého a 1 ks směsi klonů jilmu drsného. V roce 2014 byla uznána pověřenou osobou jedna směs klonů dřeviny topol černý Zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný V roce 2005 byl uznán první zdroj reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie testovaný. Jedná se o směs klonů rodu topol ze sekcí Aigeiros a Tacamahaca založenou a spravovanou VÚLHM výzkumnou stanicí Kunovice. Užití tohoto testovaného zdroje reprodukčního materiálu je možné po celé České republice podle přírodně klimatických podmínek. Z tohoto původního zdroje pocházejí prozatím všechny další uznané zdroje testovaného reprodukčního materiálu šlechtěných topolů. V roce 2014 byly uznány 3 zdroje testovaného reprodukčního materiálu. Tabulka č zdroje reprodukčního materiálu kategorie testovaný Typ zdroje Dřevina Množství (ks) Rodičovský strom Topol šlechtěný 6 (TPS) Klon Topol šlechtěný 34 (TPS) Směs klonů Topol šlechtěný (TPS) Druh vlastnictví zdrojů reprodukčního materiálu Podíl druhu vlastnictví v kategoriích ZRM identifikovaný a selektovaný Uvedené grafy znázorňují podíly druhu vlastnictví uznaných zdrojů reprodukčního materiálu v kategoriích identifikovaný a selektovaný. ~ 18 ~

19 Graf č a druh vlastnictví u ZRM identifikovaný (%) Podíl druhu vlastnictví Státní - LČR Ostatní státní Právnické osoby ostatní Obce a města Fyzické osoby Graf č b druh vlastnictví u ZRM selektovaný (%) Podíl druhu vlastnictví Státní - LČR Ostatní státní Právnické osoby ostatní Obce a města Fyzické osoby Je patrné významné zastoupení vlastnictví uznaných zdrojů reprodukčního materiálu obou kategorií ve správě institucí majících právo hospodařit s lesy ve vlastnictví státu, a to téměř 95% v případě ZRM identifikovaných a cca 82% ZRM selektovaných. Dalším významným vlastníkem uznaných zdrojů, zejména zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, jsou obce a města. Těžiště uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování leží tedy zejména ve veřejném sektoru (97% identifikovaných a 89% selektovaných zdrojů). ~ 19 ~

20 Podíl kategorií ZRM identifikovaný a selektovaný podle druhu vlastnictví U jednotlivých druhů vlastnictví jsou zaznamenávány určité odchylky v podílech kategorií ZRM. Níže uvedené grafy znázorňují podíly kategorií ZRM dle základních druhů vlastnictví. Graf č a, b, c, d podíl kategorií ZRM identifikovaný a selektovaný podle druhu vlastnictví (%) Státní - LČR Identifikovaný Selektovaný Ostatní státní Identifikovaný Selektovaný ~ 20 ~

21 Právnické osoby ostatní Identifikovaný Selektovaný Obce a města Identifikovaný Selektovaný Fyzické osoby Identifikovaný Selektovaný ~ 21 ~

22 2.1.6 Využívání zdrojů reprodukčního materiálu ke sběru semenného materiálu Tabulka č uvádí podíl využívání zdrojů reprodukčního materiálu z jejich celkového počtu. Potenciál zdrojů je relativně vysoký a jejich využívání ke sběru semenného materiálu je poměrně nízké. Tabulka č Využívání zdrojů reprodukčního materiálu ke sběru semenného materiálu (%) Dřevina ZRM Identifikovaný ZRM Selektovaný ZRM Kvalifikovaný Smrk ztepilý 0 9,58 0,28 Borovice lesní 0 9,22 2,86 Dub letní 11,32 9,92 0 Dub zimní 8,35 13,31 0 Buk lesní 6,89 5, Podíl kategorií reprodukčního materiálu na celkových sběrech semenného materiálu Tabulka č uvádí podíly kategorií reprodukčního materiálu na celkových sběrech. Podíl identifikovaného reprodukčního materiálu listnatých dřevin je vysoký. Tabulka č Podíl kategorií reprodukčního materiálu na celkových sběrech semenného materiálu (%) Dřevina ZRM Identifikovaný ZRM Selektovaný ZRM Kvalifikovaný Smrk ztepilý 0 99,98 0,02 Borovice lesní 0 76,44 23,56 Dub letní 85,34 14,66 0 Dub zimní 42,62 57,38 0 Buk lesní 87,06 12,94 0 ~ 22 ~

23 3 Genové základny 3.1 Ústřední evidence genových základen Ústřední evidenci vyhlášených genových základen (dále jen GZ) na území České republiky vede pověřená osoba. U každé GZ jsou evidovány druhy dřevin, přírodní lesní oblast, lesní vegetační stupně, vlastník a zásady hospodaření ve vyhlášené GZ. Ústřední evidence je vedena v databázi ERMA2 a od je veřejně přístupná na stránkách portálu K je na území České republiky v souladu s platnou legislativou vyhlášeno 130 genových základen, pro 20 druhů dřevin o celkové ploše ,26 ha. ~ 23 ~

24 4 Aktualizace ústřední evidence Ústřední evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin na území České republiky, vyhlášených genových základen, vydaných potvrzení o původu a vydaných nových potvrzení o původu, o oddílech reprodukčního materiálu u dodavatelů v držení a oddílech reprodukčního materiálu uváděných do oběhu vede pověřená osoba. Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu je veřejně přístupný, přičemž každý má právo si dle 18, odst. 3 zákona č. 149/2003 Sb., pořizovat z rejstříku opisy a výpisy údajů. Ústřední evidence uznaných zdrojů reprodukčního materiálu je vedena na ústředí pověřené osoby Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem jednak v digitální podobě v databázi ERMA2 a v analogové podobě archivací pověřenou osobou vydaných Dokladů o uznání zdroje reprodukčního materiálu. Orgány veřejné správy byly povinny dle 11, odst. 5) zákona platného před novelizací s účinností do zaslat jedno vyhotovení rozhodnutí o uznání pověřené osobě. Rozhodnutí o uznání vydaná orgány veřejné správy v období od do jsou archivována na ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, rozhodnutí vydaná před tímto datem jsou archivována ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích. Ústřední evidence vyhlášených genových základen je vedena obdobně jako u uznaných zdrojů na ústředí pověřené osoby Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem jednak v digitální podobě v databázi ERMA2 a v analogové podobě archivací Dokladů o vyhlášení vydaných pověřenou osobou. Orgány veřejné správy byly povinny dle 11, odst. 5) zákona platného před novelizací s účinností do zaslat jedno vyhotovení rozhodnutí o vyhlášení pověřené osobě. Rozhodnutí o vyhlášení vydaná orgány veřejné správy v období od do jsou archivována na ústředí Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, rozhodnutí vydaná před tímto datem jsou archivována ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích. Ústřední evidence vystavených potvrzení o původu a vystavených nových potvrzení o původu je vedena v digitální podobě v databázi ERMA2, kdy pověřená osoba Potvrzení o původu vystaví přímo v systému ERMA2. Potvrzení o původu vydaná orgány veřejné správy v období účinnosti zákona do jsou archivována v digitální podobě v systému ERMA2. Ústřední evidence oddílů reprodukčního materiálu, které jsou u dodavatelů v držení a jsou uváděny do oběhu, je stejně jako u všech předchozích vedena v databázi ERMA2. Dodavatelé jsou povinni pověřené osobě předat údaje do každého kalendářního roku se stavem k kalendářního roku předcházejícího. Tyto údaje jsou tipovány do databáze ERMA2 buď ručně samotnými dodavateli přes webové rozhraní na portálu Ministerstva zemědělství eagri nebo pracovníky pověřené osoby na základě analogových podkladů dodavatelů anebo jsou dodavateli načítány ve výměnném formátu *.XML. Tato možnost je pro účastníka systému výhodná, neboť zde dochází k logickým kontrolám a kontrolám vnitřních vazeb. ~ 24 ~

25 5 Lesní semenářství 5.1 Produkce semenného materiálu Rok 2014 byl charakterizován výrazně nadprůměrnou produkcí semenného materiálu smrku ztepilého, nadprůměrnou produkcí semenného materiálu borovice lesní a znovu významně nadprůměrnou produkcí žaludů dubu letního. Naopak u jedle bělokoré a buku lesního sběr semenného materiálu zdaleka nenaplnil orientační potřebu lesního hospodářství. Údaje o produkci semenného materiálu jsou uvedeny v tabulce č. 5.1, grafické vyjádření je uvedeno v grafech číslo 5.1 a, b, c, d. Tabulka č produkce semenného materiálu (kg) Rok 2014 ORP * Smrk ztepilý Borovice lesní Jedle bělokorá Buk lesní Dub letní Dub zimní * Orientační roční potřeba šišek/semen Údaje o produkci semenného materiálu jsou čerpány z Rejstříku vystavených potvrzení o původu. U jehličnanů se jedná o údaj o množství sklizených šišek a jejich orientační roční potřeby, u listnáčů se jedná o množství semen. Rejstřík vystavených potvrzení o původu je od přístupný na webové adrese v systému evidence reprodukčního materiálu ERMA Graf č a, b, c, d porovnání produkce semenného materiálu a orientační roční potřeby dřevin SM, BO, BK, DB Orientační roční potřeba Sběr Smrk ztepilý ~ 25 ~

26 Orientační roční potřeba Sběr Borovice lesní Orientační roční potřeba Sběr Buk lesní Orientační roční potřeba Sběr Dub letní Kontrola získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin Výkon kontroly sběru reprodukčního materiálu ze zdrojů identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu je podle zákona oprávněna provádět pověřená osoba. Kontroly získávání reprodukčního materiálu byly prováděny dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole kontrolní řád, zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění - správní řád, zákona č. 149/2003 Sb. o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu ~ 26 ~

27 v platném znění a dle schválené interní Metodiky kontrol dodavatelů. Výstupem kontrol byly vždy Protokoly o kontrole, kde byly zaznamenány zjištěné skutečnosti a byly následně podkladem pro vystavení nebo nevystavení potvrzení o původu. V průběhu roku 2014 vykonala pověřená osoba při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů kategorie identifikovaný, kategorie selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný 412 kontrol dodavatelů reprodukčního materiálu lesních dřevin (dále jen RMLD). Nejčastějšími zjištěnými pochybeními bylo nesprávné uvedení množství sbíraného semenného materiálu, nesprávné místo a čas sběru semenného materiálu, nedodržování lhůt pro oznámení sběru a podání žádosti o vystavení potvrzení o původu, chybně uvedené evidenční číslo uznané jednotky, sběr semenného materiálu bez platné licence. ~ 27 ~

28 6 Lesní školkařství 6.1 Školkařská činnost Na základě údajů předkládaných pověřené osobě (ÚHÚL) vlastníky licencí pro uvádění RMLD do oběhu lze konstatovat, že školkařskou činností se v roce 2014 zabývaly právnické a fyzické osoby na 303 školkařských provozovnách (252 dodavatelů vlastnících alespoň jednu provozovnu). 6.2 Plocha lesních školek Celková plocha školkařských provozů uvádějících RMLD do oběhu k byla 1816,52 ha, z toho bylo 1453,73 ha produkční plochy. Mimo venkovních produkčních ploch bylo evidováno 3,90 ha skleníků, 18,90 ha fóliovníků a 9,22 ha pařenišť. Tabulka č plocha lesních školek Jednotka ha Rok 2014 Fóliovníky 18,90 Skleníky 3,90 Pařeniště 9,22 Volné plochy 1421,71 Produkční plocha 1 453,73 Celková plocha 1 816,52 školek ~ 28 ~

29 6.3 Rozpěstovaný sadební materiál Množství rozpěstovaného sadebního materiálu ve školkařských provozech dle dřevin a věku jednoho a dvou let k je uvedeno v tabulce číslo 6.3. Pro přehlednost jsou tyto údaje znázorněny v porovnání s orientační roční potřebou sazenic v grafech číslo 6. 3 a, b, c, d. Tabulka č rozpěstovaný sadební materiál (ks) Jednotka Kusy Rok 2014 Orientační roční potřeba sazenic Věk materiálu Jednoletý Dvouletý Smrk ztepilý Borovice lesní Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté Buk lesní Dub letní Dub zimní Ostatní listnaté Celkem jehličnaté Celkem listnaté Celkem Pozn. údaje z Hlášení dodavatele v DS ERMA, orientační roční potřeba sazenic je určena z plochy obnovy lesa a zalesnění včetně nezdarů a z minimálních hektarových vyhláškou č. 139/2004Sb. daných počtů sazenic Graf č a, b, c, d rozpěstovaný jednoletý sadební materiál SM, BO, BK, DB Orientační roční potřeba Jednoletý Smrk ztepilý ~ 29 ~

30 Orientační roční potřeba Jednoletá Borovice lesní Orientační roční potřeba Jednoletý Buk lesní Orientační roční potřeba Jednoletý Dub letní ~ 30 ~

31 V případě hlavní hospodářské jehličnaté dřeviny smrku ztepilého je množství rozpěstovaného sadebního materiálu s ohledem na ztráty v dalších letech pěstování na hranici odpovídající potřebě. U borovice lesní je množství rozpěstovaného jednoletého sadebního materiálu s ohledem na ztráty v dalších letech pěstování v lesních školkách pro umělou obnovu lesa a zalesňování dostačující, viz graf č a, b. U hlavních listnatých dřevin buku lesního a dubu letního jsou patrné výkyvy v množství rozpěstované produkce, v zásadě kopírující úrody semenného materiálu. Poslední údaje ukazují množství rozpěstované produkce s ohledem na ztráty v dalších letech pěstování na úrovni požadované lesním hospodářstvím, u dubu letního množství rozpěstované produkce v posledním roce výrazně převýšilo roční potřebu, viz graf č c, d. Podrobné informace o rozpěstovaném reprodukčním materiálu hlavních druhů lesních dřevin členěné podle přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů jsou uvedeny v příloze č ~ 31 ~

32 7 Uvádění reprodukčního materiálu do oběhu 7.1 Licence Základním předpokladem pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin (RMLD) je vlastnictví licence k této činnosti. K bylo v ústřední evidenci dodavatelů Ministerstva zemědělství registrováno 575 držitelů těchto licencí, přičemž 275 držitelů jsou fyzické osoby a 300 jsou osoby právnické. Rejstřík držitelů licencí pro nakládání s RMLD je od přístupný na webové adrese v systému evidence reprodukčního materiálu ERMA2. Obr. 7.1 náhled do veřejné části Rejstříku držitelů licencí v DS ERMA ~ 32 ~

33 7.2 Uvádění sadebního materiálu do oběhu Po dobu platnosti přechodného ustanovení v zákoně, kdy je reprodukční materiál shromážděný před účinností zákona možné uvádět do oběhu do , je reprodukční materiál uváděn do oběhu buď s průvodním listem (RM shromážděný dle zákona) nebo s listem o původu (RM v režimu přechodného ustanovení). Množství reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu školkařskými subjekty v podmínkách České republiky je uvedeno v tabulce č Uvedená čísla představují množství sadebního materiálu uvedeného do oběhu pouze subjekty provozujícími školkařskou činnost a neobsahují množství RM uvedené do oběhu následně firmami provádějícími služby vlastníkům lesa obnovu lesa a zalesnění. Tabulka č. 7.2 množství reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu Jednotka kusy Rok 2014 Druh dokumentu Průvodní list List o původu Celkem (za dřevinu) (dle ES 105/1999) (dle 82/1996 Sb.) Smrk ztepilý Borovice lesní Jedle bělokorá Ostatní jehličnaté Buk lesní Dub letní Dub zimní Ostatní listnaté Celkem jehličnaté Celkem listnaté Celkem Z uvedených čísel je zřejmé, že s blížícím se rokem 2015 postupně dochází ke zmenšování podílu reprodukčního materiálu vzniklého před účinností zákona, zejména je tento trend patrný u listnatých dřevin, kde vzhledem k celkovému objemu tento materiál téměř vymizel. Avšak ani u jehličnatých dřevin není podíl takového materiálu vysoký, dodavatelé musí vzít konec platnosti přechodného ustanovení na vědomí. Celkově se na uvádění RM do oběhu v roce 2014 podílelo 354 držitelů licence, z toho 256 se školkařskou provozovnou. ~ 33 ~

34 7.3 Vývoz a dovoz reprodukčního materiálu Pohyb reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi ČR a členskými státy ES, popř. ČR a třetími zeměmi, začal být centrálně evidován v souladu s platnými legislativními předpisy od roku V předkládané zprávě jsou soustředěny veškeré dostupné informace týkající se jak obchodní výměny reprodukčního materiálu mezi ČR a členskými státy ES, tak obchodu ČR se třetími zeměmi za období roku Obchodní výměna RM lesních dřevin mezi členskými zeměmi ES Uvedená činnost (pravidla pro předávání informací mezi příslušnými úřady členských zemí ES) je po formální stránce upravena nařízením Komise 1598/2002. Činnost byla průběžně zajišťována po celý rok 2014, komunikace probíhala především prostřednictvím ové pošty, údaje byly přijímány i odesílány na standardizovaném formuláři. V nutných nebo nejasných případech probíhala potřebná komunikace v rozšířeném rozsahu dle vzájemných potřeb. Uváděná data jsou oficiálními údaji veškerých případů, které byly v případě vývozů z ČR nahlášeny dodavateli v ČR v rámci jejich zákonných povinností pověřené osobě (popř. zjištěny v rámci kontrol dodavatelů), v případě dovozů nahlášeny našimi zahraničními partnery (příslušnými úředními místy zemí ES). Veškerá dokumentace je založena v analogové podobě. Údaje z hlášení byly využity v rámci realizovaných kontrol dodavatelů k ověření deklarovaných údajů. Vývozy osiva a sazenic do zemí ES Celkem bylo vyvezeno ks sazenic, nejvíce borovice lesní a olše lepkavé a kg osiva, nejvíce buku lesního a dubu zimního. Dovozy osiva a sazenic ze zemí ES Dovozy představovaly kg semenného materiálu, nejvíce dubu letního a dovoz sadebního materiálu nebyl pověřené osobě nahlášen Mezinárodní obchod - třetí země Dovoz reprodukčního materiálu z třetích zemí do ČR probíhá v souladu s Rozhodnutím Rady 2008/971/EC (přímé dovozy do zóny ES). Přímý dovoz reprodukčního materiálu nebyl pověřené osobě nahlášen. Dovoz v souladu s Rozhodnutím Komise 2008/989/ES (tedy na základě dovozního povolení MZe) nebyl do ČR v roce 2013 realizován. U vývozů z ČR do třetích zemí nemají dodavatelé stanovenou povinnost tyto údaje předávat. ~ 34 ~

35 8 Kontrola dodavatelů Pověřená osoba vykonala v roce kontrol dodavatelů ve smyslu dodržování ustanovení zákona a vyhlášky. Při kontrolách bylo postupováno v souladu se zákonem a vyhláškou, dále v souladu se zákonem o kontrole číslo 255/2012 Sb., v součinnosti s ostatními orgány státní správy. Nejčastěji zjištěnými porušeními dodržení ustanovení zákona a vyhlášky bylo uvádění nesprávného množství reprodukčního materiálu v držení (inventury) a reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu (nesprávně vyplněné průvodní listy), nepředložení údajů o reprodukčním materiálu v držení a o reprodukčním materiálu uvedeném do oběhu, nesprávné uvedení původu reprodukčního materiálu uvedeného do oběhu a reprodukčního materiálu v držení, zjištění reprodukčního materiálu bez prokázaného uvedení jeho původu. 9 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin V souvislosti s účinností zákona od byl do šesti měsíců Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlášen dne Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období (dále jen Národní program ). Tento Národní program zajišťuje oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s právními předpisy, mezinárodními úmluvami a dohodami a národními strategiemi České republiky. Na Národní program navazuje dokument nazvaný Zásady, kterými se na základě 2j zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů stanovují pravidla pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období (dále jen Zásady ). Zásady byly podepsány ministrem zemědělství 27. Srpna Národní program je ucelený systém, podporující ve svých důsledcích uznávání geneticky kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu, sběr geneticky kvalitního reprodukčního materiálu, jeho uchování a reprodukci, a také vyhlašování genových základen. Za tím účelem jsou oprávněným vlastníkům genetických zdrojů poskytovány finanční příspěvky v souladu se Zásadami. Národní program podporuje ochranu a reprodukci genetických zdrojů jednak v místě svého původního výskytu, tak zvaně in situ (lesní porosty, rodiče rodiny, ortety, klony, genové základny) a také mimo místo svého původního výskytu, tak zvaně ex-situ. Za účelem vhodného způsobu ochrany a reprodukce genetických zdrojů ex-situ byla zřízena Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin provozovaná určenou osobou. Určenou osobou je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., přičemž část banka osiva je vybudována ve výzkumné stanici Kunovice a část banka explantátů je provozována ve Strnadech. ~ 35 ~

36 10 Souhrn ÚHÚL Brandýs nad Labem je ve smyslu zákona tzv. pověřenou osobou, která vykonává v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin řadu činností. Provozuje databázi ERMA2, kde jsou evidovány všechny údaje o reprodukčním materiálu, tzn. od uznaných zdrojů reprodukčního materiálu, přes vystavená potvrzení o původu, údaje o rozpěstované produkci až po informace o reprodukčním materiálu uvedeném do oběhu. Dále uznává zdroje reprodukčního materiálu kategorií identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, vyhlašuje genové základny a vystavuje Potvrzení o původu. Povinností pověřené osoby je též výkon kontroly a dozoru nad dodržováním ustanovení zákona. Od roku 2014 došlo ke změně zákona zejména ve smyslu ustanovení Národního programu zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin a změny kompetencí ve výkonu státní správy. Pověřenou osobou i nadále zůstal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. V souvislosti s touto změnou byl zprovozněn nový systém evidence reprodukčního materiálu ERMA2 přístupný na webové adrese 11 Prameny Údaje uvedené v této Informaci o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin České republiky jsou čerpány z databáze evidence reprodukčního materiálu ERMA2. 12 Přílohy 1. Seznam zkratek dřevin použitých v příloze č Rozpěstovaný sadební materiál hlavních druhů dřevin podle přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů 3. Uznané zdroje v České republice členěné dle přírodních lesních oblastí, dřevin a kategorií reprodukčního materiálu tabulky č. 1 až 41, uznané zdroje v České republice členěné na jehličnaté, listnaté dřeviny a ~ 36 ~

37 12.1 Seznam zkratek dřevin použitých příloze č. 3 Zkratka Český název Vědecký název AK Trnovník akát Robinia pseudoacacia L. BB Javor babyka Acer campestre L. BK Buk lesní Fagus sylvatica L. BKS Borovice Banksova Pinus Banksiana Lamb. BL Borovice blatka Pinus rotundata Link. BO Borovice lesní Pinus sylvestris L. BOB Borovice bělokorá Pinus leucodermis Antonie BOC Borovice černá Pinus nigra Arnold BOH Borovice halabská Pinus halepensis Mill. BOK Borovice kalabrijská Pinus brutia Ten BOM Borovice montereyská Pinus radiata D.Don BON Borovice kanárská Pinus canaricensis C.Smith BOP Borovice pokroucená Pinus contorta Loud. BOS Borovice přímořská Pinus pinaster Ait BOX Borovice rumelská Pinus peuce Griesebach BR Bříza bělokorá Betula pendula Roth. BRC Bříza karpatská Betula carpatica BRK Jeřáb břek Sorbus torminalis (L.) Cra BRP Bříza pýřitá Betula pubescens BRX Bříza pýřitá Betula pubescens Ehrh. CDA Cedr atlaský Cedrus atlantika Carr. CDL Cedr libanonský Cedrus libani A.Richard CER Dub cer Quercus cerris L. CES Dub cesmínový Quercus ilex DB Dub letní Quercus robur L. DBB Dub bahenní Quercus palustris Muenchh. DBC Dub červený Quercus rubra L. DBJ Dub jadranský Quercus virgiliana DBK Dub korkový Quercus suber DBM Dub mnohoplodý Quercus polycarpa DBP Dub pýřitý Quercus pubescens Willd DBS Dub slavonský Quercus robur f. slavonica DBT Dub žlutavý Quercus dalechampii DBX Dub cer Quercus cerris L. DBZ Dub zimní Quercus petraea Liebl. DG Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Fran HB Habr obecný Carpinus betulus L. HR Hrušeň obecná Pyrus communis L. JAL Jalovec obecný Juniperus communis L. JB Jabloň lesní Malus sylvestris Mill. ~ 37 ~

38 JD Jedle bělokorá Abies alba Mill. JDJ Jedle ojíněná Abies concolor (Gord.) Eng JDK Jedle kavkazská Abies nordmanniana Steven JDO Jedle obrovská Abies grandis Lindl. JDR Jedle řecká Abies cephalonica Loud. JDS Jedle španělská Abies pinsapo Boiss JDV Jedle vznešená Abies procera Rehd. JDX Jedle řecká Abies cephalonica Loud. JIV Vrba jíva Salix caprea L. JL Jilm habrolistý Ulmus minor Mill. JLD Jilm horský Ulmus glabra Huds. JLH Jilm horský Ulmus glabra Huds. JLV Jilm vaz Ulmus laevis Pallas JR Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. JRD Jeřáb dunajský Sorbus danubialis JRP Jeřáb prostřední Sorbus intermedia (EHRH.)PERS. JS Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. JSA Jasan americký Fraxinus americana L. JSU Jasan úzkolistý Fraxinus angustifolia Vahl. JSX Jasan úzkolistý Fraxinus angustifolia Vahl. JV Javor mléč Acer platanoides L. JVJ Javor jasanolistý Acer negundo L. KJ Kaštanovník jedlý Castanea sativa Mill. KL Javor klen Acer pseudoplatanus L. KOS Borovice kleč Pinus mugo Turrax KR Keře NULL KS Jírovec maďal Aesculus hippocastanum L. LMB Borovice limba Pinus cembra L. LP Lípa srdčitá Tillia cordata LPM Lípa malolistá Tilia cordata Mill. LPS Lípa stříbrná Tilia tomentosa Moench. LPV Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. MD Modřín evropský Larix decidua Mill. MDE Modřín opadavý x japonský Larix x eurolepis MDJ Modřín japonský Larix kaempferi (Lamb.) Carr. MDS Modřín sibiřský Larix sibirica Ledeb. MDX Modřín japonský Larix kaempferi (Lamb.) Carr. MK Jeřáb muk Sorbus aria (L.) Crantz MOA Morušovník bílý morus alba MON Morušovník černý Morus nigra MOR Morušovník červený Morus rubra OL Olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaert OLS Olše šedá Alnus incana (L.) Moench OLZ Olše (křestice) zelená Duschekia alnobetula OR Ořešák královský Juglans regia L. ORC Ořešák černý Juglans nigra L. ~ 38 ~

39 OS Topol osika Populus spp. OSK Jeřáb oskeruše Sorbus domestica L. PIN Borovice pinie Pinus pinea L. PJ Pajasan žláznatý Ailanthus altissima Mill. PL Platan javorolistý Platanus acerifolia Willd. SM Smrk ztepilý Picea abies Karst. SMC Smrk černý Picea mariana Mill. SME Smrk Englmanův Picea Engelmannii Engelm. SMI Smrk sitka Picea sitchensis Carr. SMO Smrk omorika Picea omorica (Pancic)Purk SMP Smrk pichlavý Picea pungens Engelm. SMS Smrk sivý Picea glauca (Moench) Voss STO Střemcha obecná Padus avium STR Střemcha pozdní Prunus serotina Ehrh. TP Topol bílý Populus spp. TPC Topol černý Populus spp. TPE Topol šedý Populus x canescens (Aiton) Smith TPK topol kanadský Populus x canadensis TPS topoly kanadské -euroamericana Populus spp. TPS topoly šlechtěné Populus (hybr.) TPX ostatní topoly nešlechtěné Populus spp. TR Třešeň ptačí Prunus avium L. TS Tis červený Taxus baccata L. VJ Borovice vejmutovka Pinus strobus L. VR ostatní vrby Salix. sp. diversa VR vrba bílá Salix alba VRC Vrba černající Salix myrsinifolia VRD Vrba dvoubarevná Salix bicolor VRE Vrba šedá Salix elaeagnos VRH Vrba křehká Salix fragilis VRK Vrba košíkařská Salix viminalis VRL Vrba lýkovcová Salix daphnoides VRN Vrba nachová Salix purpurea VRO Vrba popelavá Salix cinerea VRP Vrba pětimužná Salix pentandra VRS Vrba slezská Salix silesiaca VRT Vrba trojmužná Salix triandra VRU Vrba ušatá Salix aurita ZO Zerav obrovský Thuja plicata D.DON ~ 39 ~

40 12.2 Rozpěstovaný sadební materiál hlavních druhů dřevin podle přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů Na základě požadavků lesnického provozu byly do této zprávy doplněny údaje o množství rozpěstovaného sadebního materiálu ve věku jednoho roku podle hlavních hospodářských dřevin, přírodních lesních oblastí a lesních vegetačních stupňů. V kombinaci s ročními výhledy potřeb sadebního materiálu ve stejném členění může tato informace poskytnout obraz o kvalitativním a kvantitativním naplňování potřeb vlastníků lesa při umělé obnově a zalesňování. Roční výhledy potřeb umělé obnovy lesa a zalesňování jsou zpracovány pro hlavní hospodářské dřeviny smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, dub letní, dub zimní a buk lesní. Při interpretaci prezentovaných hodnot je potřeba si uvědomit, že se jedná o množství jednoletého sadebního materiálu, že pro umělou obnovu lesa a zalesňování je obvykle používán sadební materiál starší, a že mezi jednotlivými lety pěstování dochází ke ztrátám a tedy ke snižování počtu jedinců (orientačně např. 30% mezi prvním a druhým rokem pěstování). ~ 40 ~

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ČÍSLO: SM/23/ZK (ev.č. 07/06) ZMĚNA Č. : 4 PLATNÁ OD: 7. 3. 2006 ROZSAH PŮSONOSTI: území Jihočeského

Více

Sbírka zákonů ČR 402/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR 402/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 402/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Lenka Kratochvílová Ministerstvo zemědělství Odbor koncepcí a ekonomiky LH lenka.kratochvilova2@mze.cz PRV lesnická opatření v období 2014-2020 Rozpočet

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Název projektu: NÁVRH MOŽNOSTÍ PRO VYUŽITÍ KAPACIT SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A ZLEPŠENÍ SYSTÉMU KOMUNIKACE, PROPAGACE A MARKETINGU Řešitel:. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_381. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_381 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Obnova lesních porostů úvod Vyučovací předmět:

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

RÁDCE VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY

RÁDCE VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY RÁDCE VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY 50 ha III. Standard sadebního materiálu lesních dřevin Zákon č.149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin URČENO: pro vlastníky lesů do výměry 50 hektarů,

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu Směrnice MŽP č. 2/2008 pro rok 2008 k Programu stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu Účinnost od 25. března 2008 Č. j.: 1403/M/08 20923/ENV/08 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 25.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-995-8 ZPRÁVA O STAVU LESA A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ZPRÁVA

Více

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 39 zákona č. 149/2003 Sb.,

Více

Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice

Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice Historie a význam genových základen lesních dřevin v České republice Josef Frýdl, Petr Novotný Úvod V České republice i ostatních evropských zemích s vyspělým lesním hospodářstvím je v posledních desetiletích

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI Expertní a poradenské činnosti pro drobné vlastníky lesů v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů přímým i nepřímým působením imisí a dalšími

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních.

Protokol č. 7. Jednotné objemové křivky. Je zadána výměra porostu, výška dřevin a počty stromů v jednotlivých tloušťkových stupních. Protokol č. 7 Jednotné objemové křivky Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí JOK tabulek. Součástí protokolu bude tabulka obsahující střední Weisseho tloušťku, Weisseho procento, číslo JOK,

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE

INFORMACE PRO ŽADATELE INFORMACE PRO ŽADATELE Karlovarský kraj PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Zastupitelstvo Karlovarského

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

lesnický průvodce Metodika zakládání semenných sadů Ing. Jan Kaňák; Ing. Josef Frýdl, CSc.; Ing. Petr Novotný, Ph.D.; Ing.

lesnický průvodce Metodika zakládání semenných sadů Ing. Jan Kaňák; Ing. Josef Frýdl, CSc.; Ing. Petr Novotný, Ph.D.; Ing. lesnický průvodce Metodika zakládání semenných sadů Ing. Jan Kaňák; Ing. Josef Frýdl, CSc.; Ing. Petr Novotný, Ph.D.; Ing. Jiří Čáp Recenzovaná metodika 9/2008 Metodika zakládání semenných sadů Recenzovaná

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo zemědělství České republiky Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky Stav k 31. 12. 2004 Ministerstvo zemědělství ČR, Úsek lesního hospodářství 52 Obsah 1. Rámcové makroekonomické

Více

Ceník laminátových podlahových krytin MEISTER

Ceník laminátových podlahových krytin MEISTER LC 50 W3/31, zámek Multiclic, v balení - 3,06 m² (12 lamel), impregnace nosné HDF desky (systém Aquasafe), povrch melamin, rozměr r lamely 1288 x 198 x 7 mm, záruka 10 let bytové / 3 roky komerční prostory

Více

Podlahové lišty LIŠTY MDF - FOLIOVANÉ. 6. Podlahy PARADOR. SL 18 16,5 x 70 x 2570

Podlahové lišty LIŠTY MDF - FOLIOVANÉ. 6. Podlahy PARADOR. SL 18 16,5 x 70 x 2570 1. SL 18 16,5 x 70 x 2570 1371566 BANANE ABACA, 1371556 BÍLÁ DŘEVO PÓR, 1371561 BOROVICE BĚLENÁ, 1174925 BOTICCINO, 1254930 BŘÍZA MULTIPLEX, 1138266 BUK, 1254924 BUK SVĚTLÝ, 1371572 CEDR, 1371586 DEKOR

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

TŘÍVRSTVÉ DŘEVO CLASSIC

TŘÍVRSTVÉ DŘEVO CLASSIC TŘÍVRSTVÉ DŘEVO CLASSIC LIVING NATUR SELECT Provedení matný lak matný lak lak matný lak olej bílý olej lak matný lak bílý bílý olej bílý olej lak 1 Buk parketový vzor - 3 pásy 1193235 1193236 1193274 1193299

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Nabídkový list profilových lišt

Nabídkový list profilových lišt 1/14 Nabídkový ist profiových išt BOROVICE nebo déka v cm: KRuhové a KR Vroubkované KR 06 KR 08 KR 10 KR 12 KR 15 KR 20 KR 25 KR 28 KRV 06 KRV 08 KRV 10 Trojúheníkové T 1616 T 2222 Krycí K 1806 K 1808

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

PRV 2014-2020 lesnická opatření

PRV 2014-2020 lesnická opatření PRV 2014-2020 lesnická opatření Dušek Petr petr.dusek@mze.cz +420 221 812 830 PRV průběh schvalování diskuse k návrhu PD PRV s partnery z řad nevládních organizací a i ostatními resorty v průběhu příprav

Více

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol

Vodnické vycházky. Pracovní listy pro žáky základních škol Vodnické vycházky Pracovní listy pro žáky základních škol Milé děti, v blízkosti Ondřejova, Kaliště a Senohrab se nachází tři vycházkové trasy nazvané Vodnické vycházky. Cesta vede malebnou krajinou Josefa

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

DÝHOVANÉ PRODUKTY VÝBĚR DŘEVINY

DÝHOVANÉ PRODUKTY VÝBĚR DŘEVINY DÝHOVANÉ PRODUKTY VÝBĚR DŘEVINY DŘEVINY BÍLO-ŽLUTÉ BARVY ANČAR JEDOVATÝ ANČAR JEDOVATÝ LOUPANÝ OLŠE ČERVENÁ MLÉKOVEC KOTO PAŘENÉ BÍLÝ JASAN OBECHE BAMBUS HORIZONTÁLNÍ BAMBUS VERTIKÁLNÍ BUK LESNÍ SVĚTLÝ

Více

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013 bez 4006850112647 10300023 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,375 L 4 478 578 4006850104444 10300001 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,75 L 4 752 910

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Výroba dřevěných lišt Zaječov, Kvaň 13, 267 62

Výroba dřevěných lišt Zaječov, Kvaň 13, 267 62 0 Hranolky Materiál : smrk, borovice, 1 Borovice masiv, délky od 2m do 4m, nekonečný vlis (cink 2,5m). P+K Lišty s.r.o. 2 9828 9x20/výřez 13,-Kč 25x50 60,-Kč cink 48,-Kč Výroba dřevěných lišt Zaječov,

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili

Slovo předsedy správní rady. O nás. V roce 2008 se o rozkvět organizace zasloužili VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Slovo předsedy správní rady Vážené dámy, vážení pánové, obecně prospěšná společnost Suchopýr má za sebou další rok úspěšné existence, který byl ovšem výsledkem tvrdé a cílevědomé práce.

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru.

D U B. Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. D U B Barevný tón podlahy je teplý, středně hnědý až intenzivně hnědý. Hlazení až k dostatečné struktuře fládru. Dub Arkáde, antický vzhled v olejovém vosku, fasetované, silně sukovité, svěží struktura

Více