ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ"

Transkript

1 ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří Jedlička Ostrava 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 2 Název: Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji ochrany životního prostředí v dopravě (část modelování emisí, imisí v dopravě) Autoři: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Mgr. Ivo Dostál, Ing. Jakub Tichý, Ing. Jiří Jedlička Vydání: první, 2012 Počet stran: 62 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor Dopravní prostředky, dopravní management, marketing a logistika, Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury, Technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Mgr. Ivo Dostál, Ing. Jakub Tichý, Ing, Jiří Jedlička

3 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

4 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 4 POKYNY KE STUDIU Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji ochrany životního prostředí v dopravě Pro předmět Environmentální informační systémy, 4. semestru oboru Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury, zaměření Ochrana životního prostředí a pro předmět Environmentální informační systémy, 3. semestru oboru Dopravní prostředky, zaměření Ochrana životního prostředí jste obdrželi studijní balík obsahující: přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové animacemi vybraných částí kapitol, Některé kapitoly této opory mohou být využity samostatně i při výuce ostatních předmětů týkajících se ochrany životního prostředí na Dopravní fakultě Jana Pernera. Prerekvizity Studium tohoto předmětu není podmíněno studiem žádného předmětu. Cílem učební opory Cílem učební opory je seznámení se základními informačními zdroji (databázemi, popř. softwarem, které jsou využívány ke zpracování podkladových informací k rozhodování orgánů státní správy, územní samosprávy a podnikatelských subjektů v oblasti ochrany životního prostředí a dalších specifických případech. Po prostudování modulu by měl student být schopen orientovat se v dané problematice, identifikovat potřebné informační zdroje a umět je použít při zpracování jednoduchých podkladů a hodnocení, které jsou požadovány současnými environmentálními předpisy. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia oboru Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury a oboru Dopravní prostředky studijního programu Dopravní technologie a spoje, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.

5 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 5 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protože většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a využití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli.

6 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 6 Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přejí autoři. Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Mgr. Ivo Dostál, Ing. Jakub Tichý, Jiří Jedlička

7 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 7 OBSAH 1 EMISE Z DOPRAVY SW pro modelování emisí COPERT ARTEMIS GAINS MEFA Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy Příklady praktické využití IMISE Z DOPRAVY SW pro modelování imisí Modelování intenzit dopravy Programy pro dopravní modelování Modelování hlukové zátěže Výpočetní program SoundPLAN Vstupní data Výstupní data Přesnosti výpočtů Modelování imisních koncentrací SYMOS ATEM AEOLIUS STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPOVÁNÍ, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ Vývoj hlukového mapování v ČR, legislativa Hlukové mapování v ČR Legislativa Strategické hlukové mapování Strategické hlukové mapy Akční plány Výsledky I. kola strategického hlukového mapování Současný stav snižování hlukové zátěže Intenzita dopravy na silničních komunikacích a vliv na silniční hluk... 46

8 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J Složení dopravního proudu na silničních komunikacích a vliv na silniční hluk Snížení rychlosti a vliv na silniční hluk Sklon vozovky a vliv na silniční hluk Povrch vozovky a vliv na silniční hluk Dodatečná opatření na vozidle a vliv na silniční hluk Protihlukové stěny, valy a vliv na silniční hluk Zeleň a vliv na silniční hluk Protihluková okna... 57

9 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 9 1 EMISE Z DOPRAVY Emise jsou obecně látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí. V literatuře se tento pojem nejčastěji používá pro látky vypouštěné do ovzduší. Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách vypouštěné škodlivé látky za určitou dobu, většinou za rok. Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy a to zejména v důsledku jejich významného rizika pro zdraví člověka je znečištění ovzduší emisemi. V posledních letech výrazně roste podíl především automobilové dopravy na tomto znečištění, což se projevuje zejména v městských aglomeracích s vysokou intenzitou dopravy. Příčinou emisí škodlivin z motorů vozidel do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných hmot. Jsou to komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu" nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Nejvýznamnější škodliviny znečišťující ovzduší z dopravy je možné rozdělit na látky limitované, na které se vztahují emisní limity a látky nelimitované. Mezi limitované škodliviny jsou řazeny oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NO x ), ne-metanové plynné uhlovodíky (NM VOC) a pevné částice pro dieselová vozidla (PM). S výjimkou PM dochází sice u nových vozidel v důsledku přísnějších limitů, daných normami EURO, k jejich poklesu, ale vzhledem ke zvyšujícímu se objemu dopravy, zejména nákladní, však dochází k celkovému růstu emisí. Produkce emisí se nejčastěji stanovuje měřením konkrétních škodlivin na specializovaných přístrojích. Další možností jak stanovit emise jsou výpočty na základě hmotnostních toků spalovaného paliva. Kombinací výše uvedených postupů se následně vypočítávají produkce emisí pro jednotlivé zdroje za jednotku času, které slouží k celkové kvantifikaci a k porovnání s příslušnými emisním i limity. 1.1 SW pro modelování emisí Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat co jsou to emise. Vysvětlit jaké existují emisní modely a k čemu slouží. Interpretovat principy výpočtu emisí z mobilních zdrojů znečištění. Výklad Ve světě existuje řada přístupů a metodik pro kvantifikaci produkce emisí z mobilních zdrojů znečišťování. V následující části se pokusíme stručně popsat nejpoužívanější metodiky včetně jejich základních principů a využitelnosti. Uvedené příklady reprezentují především

10 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 10 evropské přístupy, přesto se např. COPERT či GAINS používají celosvětově především pro porovnání scénářů produkce emisí COPERT COPERT (Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport) je program fungující v prostředí MS Windows zaměřených na výpočet emisí znečišťujících látek ovzduší ze silniční dopravy. Technický rozvoj tohoto nástroje je financován Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Od roku 2007 je tento nástroj společně s EEA rozvíjen i ve Výzkumné centrum Evropské komise (JRC), kde probíhá především koordinace dalšího vědeckého vývoje modelu. COPERT byl v zásadě vyvinut pro použití národních expertů k odhadu emisí ze silniční dopravy, které mají být zahrnuty do každoročního oficiálního hlášení pro Evropskou unii. Kalkulované emise zahrnují jak limitované škodliviny (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, uhlovodíky, pevné částice), tak některé nelimitované chemické látky jako např. oxid dusný (N 2 O), amoniak (NH 3 ), oxid siřičitý (SO 2 ), ne-metanové uhlovodíky (NM VOC) a další. Dále je počítána spotřeba pohonných hmot, postup je však obrácený než u metodiky používané v České republice. Metodika se řadí k metodám typu "bottom up" (= "zdola nahoru") založených na sčítání parametrů jednotlivých vozidel. Pro národní emisní inventury se metody tohoto typu v ČR nepoužívají, používají se metody založené na spotřebě pohonných hmot (tzv. "top down"). Metodika COPERT a její softwarová aplikace umožňuje transparentní a standardizovaný výpočet emisí silniční dopravy, proto konzistentní a srovnatelné údaje v rámci jednotlivých evropských států v souladu s požadavky mezinárodních úmluv a protokolů a legislativy EU. Metodika COPERT je rovněž součástí příručky pro emisní inventury EMEP/CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions), kterou využívá Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) pro přípravu zpráv podle úmluvy UNECE o dálkovém znečišťování ovzduší přecházející hranice států a směrnice o národních emisních stropech. Metodika CORINAIR sleduje počet a roční proběh podle stanovených kategorií, s danou databankou emisních faktorů sledovaných složek, pro průměrné rychlosti ve městě, na silnici a dálnici. Dále metodika sleduje i spotřebu paliv a obsahy olova, síry a těžkých kovů v palivech. Metodiky COPERT kombinuje dva přístupy k výpočtům emisí: jednak ze spotřebovaného paliva a jednak z ročních kilometrických proběhů vozidel. Na rozdíl např. od Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy (dále "Metodika CDV") neobsahuje COPERT kontrolní mechanismy pro shodu zajištění souhlasu součtů km proběhů s evidovanou spotřebou paliv. Zásadní rozdíl spočívá v kategorizaci zdrojů, která je v COPERTu velmi podrobná: existuje celkem 113 kategorií silniční dopravy. Hlavní vstupní údaje metodiky COPERT jsou (pro každou kategorii vozidel): - početní stavy vozového parku, - průměrné roční kilometrické proběhy, - emisní faktory vztažené na 1 km jízdy. Dále COPERT pracuje s následujícími údaji: - spotřeba benzínu, nafty a LPG,

11 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J poměr uhlíku a vodíku v palivu, - obsahy síry, olova a těžkých kovů v palivu, - zastoupení jednotlivých režimů (městský, silniční, dálniční), - průměrná rychlost v jednotlivých režimech, - podíl odpařování benzínu. Kategorie se navzájem liší podle druhu dopravy (osobní, lehká nákladní, těžká nákladní, autobusy a motocykly), používaného paliva (benzín, nafta, LPG), objemu motoru (do 1400 ccm, ccm a nad 2000 ccm) a emisní normy, které příslušné vozidlo musí splňovat (před-ehk, EHK, ), konvenční, EURO I - EURO III (případně EURO IV. COPERT pracuje s vlastní sadou emisních faktorů, pro každou ze 113 kategorií, v členění na městský, silniční a dálniční režim jízdy a na studený a teplý start. Emisní faktory studených startů závisí na ročním období a liší se v jednotlivých měsících ARTEMIS Artemis (Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems) byl řešen jako mezinárodní projekt, jehož cílem bylo spojit zkušenosti z různých používaných modelů pro výpočet emisí a dospět k harmonizované metodice pro odhady emisí všech druhů dopravy na mezinárodní, národní i regionální úrovni (André, 2004). Prvotním úkolem bylo především lepší pochopení příčin používání různých emisních faktorů, na což navázal další základní výzkum. ARTEMIS je určen pro tři hlavní oblasti: (i) klasické emisní inventury (na regionální či národní úrovni, za měsíc nebo rok), (ii) výpočet scénářů pro posuzování dopadů navrhovaných opatření (časové řady, roky), (iii) vstupy pro modely kvality ovzduší (imisní modely) pro posuzování místních a časových dopadů na životní prostředí. Model byl pak navržen tak, aby výpočet mohl probíhat jak na agregované úrovni, tak na úrovni silnic. Hlavními výsledky projektu a následná aplikace metodiky (Boulter et. al., 2007): - Vypracování postupů pro měření emisí vozidel (jízdní cykly pro osobní automobily - viz Obrázek 1.1, testovací podmínky pro těžká vozidla, atd.) a systematickou analýzu metodologických aspektů, které vedou k nejistotě v odhadu emisí (měření, zkušební podmínky, paliva, atd.). - Byl měřen velký počet nákladních vozidel, motorek a osobních vozů se zaměřením na nelimitované látky, a dále se zaměřením na studený start, vypařování emisí, při využívání různých asistentů řidičů a klimatizací. - Proběhlo modelování v různých měřítcích (od regionální po silnice) a jejich integraci do nástroje, které umožňuje odhad složení vozidel a emisních kategorií. - Shromáždění národních a evropských statistik a vypracování předpokladů ohledně dopravních charakteristik (vozový park, jízdní podmínky, atd.).

12 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J GAINS Obrázek 1.1 ARTEMIS městský jízdní cyklus pro osobní vozidla. Model GAINS (The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies) poskytuje jednotný rámec pro cost-benefit analýzu strategií, které si kladou za cíl snížení znečištění ovzduší a redukci zdrojů skleníkových plynů. Model pracuje s následujícími škodlivinami: oxid uhličitý (CO 2 ), metan (CH 4 ), oxidy dusíku (NO x ), oxid dusný (N 2 O), pevné částice (TSP, PM 10, PM 2.5 a PM 1, oxid siřičitý (SO 2 ) a těkavé organické sloučeniny (VOC). GAINS model se skládá z několika částí, které poskytují informace týkající se: - Ekonomické aktivity - činnosti způsobující emise (energetická produkce a spotřeba, osobní a nákladní doprava, průmyslové a zemědělské činnosti, používání rozpouštědel, atd.). - Strategie řízení emisí - vývoj emisí a kontrolu daném časovém horizontu. - Scénáře emisí - emise jsou počítány pro vybrané emisní scénáře (kombinace strategií), emisní faktory. - Emisní kontrola nákladů - emisní kontrola nákladů vypočítaná pro vybrané emisní scénáře. - Dopady - dopady znečištění ovzduší na ekosystém a lidské zdraví. - Správa dat - poskytuje interaktivní rozhraní, kde mohou být data specifická pro různé země. GAINS model současně řeší dopady na zdraví a ekosystém znečištěním pevných částic, acidifikací, eutrofizací a troposférickým ozonem. Současně GAINS počítá emise skleníkových plynů a zároveň je přepočítává na hodnotu CO 2 ekvivalentní. Historické emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů se odhadují pro každou zemi na základě shromážděných informací dostupných z mezinárodní emisní inventury a na základě informací z jednotlivých zemí. GAINS hodnotí emise ve střednědobém časovém horizontu, emisní projekce jsou specifikovány v intervalech pěti let až do roku Model může pracovat v režimu "analýzy scénářů", tj. identifikuje cestu emisí ze zdrojů k jejich dopadům. V tomto případě poskytuje model odhady regionální nákladů a ekologické přínosy různých strategií. Model také pracuje v "režimu optimalizace", který identifikuje

13 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 13 nákladově optimální alokace emisí za účelem dosažení úrovně zadané depozice nebo emisí stropy skleníkových plynů. Současnou verzi modelu lze použít pro zobrazení úrovně aktivity a strategie řízení emisí, tak i pro výpočet emisí a řízení nákladů na tyto strategie (Amann et. al., 2009) MEFA Ministerstvo životního prostředí iniciovalo vznik výpočetního programu MEFA, který slouží pro výpočet emisních faktorů motorových vozidel. Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel poháněných jak kapalnými, tak alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel a umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek (NO x, NO 2, SO 2, CO, PM 10, C x H y, metan, propan, 1,3-butadien, styren, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, benzo(a)pyren). Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA Handbook Emission Factors for Road Transport, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u těžkých nákladních vozidel, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady (Štěbor a kol., 2010). Hlavní funkcí MEFA je výpočet emisí z dopravy pro definované úseky silničních komunikací. Při databázovém výpočtu je ze vstupních údajů generován výstupní soubor, který obsahuje hodnoty emisí (vyjádřené v g/s) pro uživatelem vybrané látky. Vedle této hlavní funkce počítá program také emise pro vozidla jednotlivých kategorií osobní (OA), lehká nákladní (LDV), těžká nákladní (HDV) a autobusy (BUS), používaného paliva benzin, motorová nafta, LPG a stlačený zemní plyn (CNG) a emisních předpisů EURO. Uživatel má možnost definice vlastní skladby vozového parku (viz kap. Editor vozového parku) nebo využít vestavěných schémat, která vycházejí z průzkumů automobilové dopravy a jeho statistického zpracování. Její využití je především na lokální či regionální úrovni.

14 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy Metodika byla jedním z hlavních realizačních výstupů projektu VaV Stabilizace a postupné snižování zátěže životního prostředí z dopravy v České republice, které Centrum dopravního výzkumu řešilo v letech V roce 2010 proběhla její aktualizace (Adamec a kol., 2010). Metodika zahrnuje pouze emise vzniklé přímo při provozu dopravních prostředků a zatím nezahrnuje emise z výroby elektrické energie spotřebované elektrickými vozidly ani emise z motorů ne-dopravních strojů a prostředků, používaných např. v zemědělství, stavebnictví, armádě nebo domácnostech. Metodika prošla oponentním řízením. Komise byla složena ze zástupců MŽP ČR, ČHMÚ, ÚVMV a doporučila tuto metodiku k praktické aplikaci. Základní principy - Rozdělení dopravních prostředků do celkem 23 kategorií, při kterých byla použita následující kritéria: druh dopravy, používané palivo, hmotnost vozidel (u silniční nákladní dopravy a vybavení vozidel účinnými katalyzátory (u osobních automobilů). Ke každé kategorii jsou přiřazeny emisní faktory CO 2, CO, NO x, N 2 O, CH 4, NM VOC, SO 2, Pb a pevných částic, dle dostupných měřených údajů. Emisní faktory jsou vyjádřeny v g * kg -1 paliva a jsou zpracovány v databázi MS Access, která tvoří nedílnou součást metodiky. - Z počtu 23 výše uvedených kategorií se vyčlení celkem 5 kategorií (tzv. kp) s největšími rozdíly v počtu ujetých km za rok. Pro tyto kategorie vozidel se spotřeba počítá dvakrát: paralelně shora, tj. rozdělením celkových spotřeb dle přepravních výkonů a počtů vozidel, a zdola, tj. z ročních kilometrických proběhů a průměrné spotřeby v l * 100km -1. Jsou to: 1. motocykly, 2. benzínové osobní automobily bez řízených katalytických systémů, 3. benzínové osobní automobily s řízenými katalytickými systémy, 4. naftová nákladní vozidla do 3,5t, 5. naftová nákladní vozidla nad 3,5t. Kilometrické proběhy se zadávají tak, aby součet spotřeb kategorií 1-3 počítaných zdola byl shodný se spotřebou benzínu individuální dopravy, vyjádřenou shora. Obdobně je postupováno u silniční nákladní dopravy. Rovněž vzájemný poměr nastavených km proběhů musí souhlasit se zjištěnými poměry uvedených kategorií ve skutečném provozu. - Je dosazována celková spotřeba pohonných hmot u příslušného druhu dopravy (nikoli tedy měrná spotřeba na jednotku přepravního výkonu jak tomu bylo v minulosti) a přepravní výkon je použit k vyjádření poměrné spotřeby paliv jednotlivými druhy dopravy. - Vzhledem k oddělenému výpočtu všech hmotností emisí pro každé palivo odpadá přímá závislost výsledků na palivovém koeficientu (tzv. koeficient přerozdělení podle původní metodiky) a tento je použit, obdobně jako přepravní výkony, pro vyjádření spotřeby paliv jednotlivými druhy dopravy.

15 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J Kategorizace umožňuje oddělit produkce oxidu dusného (N 2 O) od ostatních oxidů dusíku (NO x ), rovněž organické látky (VOC) jsou rozděleny na metan a ne-metanové VOC. - Odstraněna je přímá závislost výsledků na přepravních výkonech udávaných v oskm (osobní doprava) nebo tkm (nákladní doprava). Je vycházeno z celkové spotřeby pohonných hmot u příslušného druhu dopravy. Přepravní výkony jsou použity k vyjádření poměrné spotřeby paliv jednotlivými druhy dopravy. - Odečtena je spotřeba pohonných hmot mimo resort dopravy, na základě kvantifikace spotřeby nafty v resortu zemědělství a odhadu spotřeby v dalších resortech. - Metodika je vhodná především pro stanovení emisí na celostátní úrovni a jejich prognózy v časovém horizontu. Je však možno ji využít i na regionální úrovni, pro stanovení emisní na úrovni okresů či krajů. Emise na regionální úrovni se zjišťují rozdělením celkových emisí kalkulovaných podle této metodiky. U silniční dopravy se využívají výsledky celostátního dopravního sčítání, ke kterým se připočítají intenzity dopravy v Praze a také nesčítaná síť v intravilánu ostatních měst. Emise z železniční dopravy se rozdělí do regionů podle zastoupení neelektrifikovaných tratí, emise z vodní dopravy dle délky splavných řek. Emise z letecké dopravy, režim start přistání, se rozdělí podle výkonů letišť, emise z přeletů se rozdělí mezi regiony rovnoměrně, podle velikosti regionu. Metodika je rovněž vhodná pro emisní prognózy. Prognózy jsou založeny přímo na rozdílných scénářích rozvoje dopravy, které se promítají do sledovaných ukazatelů. Tyto ukazatele, tj. přepravní objemy a výkony, spotřeba pohonných hmot a početní stavy a skladba vozového parku v ČR jsou současně vstupními daty této metodiky. Metodika umožňuje dát konkrétní odpověď na otázku jaké parametry, objemy a energetickou bilanci by mohla mít doprava v ČR při dosažení jakékoli konkrétní emisní hodnoty. V tomto ohledu se metodika již uplatnila při stanovení tzv. národních emisních stropů, ke kterým se ČR zavázala (Dufek, 2001) Příklady praktické využití Praktické využití Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy se realizuje například pro Studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2011, která podává souhrnný přehled o vývoji dopravy v České republice a navazuje na předchozí Studie, které jsou zpracovávány již od roku Jako příklad jsou níže uvedeny hodnoty produkce oxidu dusného způsobené dopravou.

16 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 16 Tabulka Produkce N 2 O podle druhů dopravy [t]. Druh dopravy Rok/Year IAD Silniční veřejná Silniční nákladní Železniční Motorová trakce Vodní Letecká Doprava celkem Shrnutí pojmů 1.1. Emise, Kategorie vozidel, Jízdní cyklus, Metodika, Skleníkové plyny. Otázky Co jsou emise? 2. Vyjmenuj a stručně popiš aspoň 3 metodiky sledování a výpočtů emisí? 3. Pro jaké škodliviny se emise většinou počítají? Zdroj: CDV

17 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 17 Klíč k řešení O 1.1.1,... str. 15 Emise jsou obecně látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí. O 1.1.2,... str. 15 CORINAIR (COPERT), ARTEMIS, GAINS, MEFA viz kapitola až O 1.1.3,... str. 15 Oxid uhličitý (CO 2 ), metan (CH 4 ), oxidy dusíku (NO x ), oxid dusný (N 2 O), pevné částice (TSP, PM 10, PM 2.5 a PM 1, oxid siřičitý (SO 2 ) a těkavé organické sloučeniny (VOC). Další zdroje Použitá literatura v kapitole 1: ADAMEC, V., DUFEK, J., JEDLIČKA, J. a kol., (2006). Výzkum zátěže životního prostředí z dopravy. Závěrečná zpráva projektu VaV MD ČR č. CE , Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2006, 86 s. AMANN, M, et. al., (2009). Potentials and Costs for Greenhouse Gas Mitigation in Annex I Countries: Methodology. IIASA Interim Report IR (11 09). ANDRÉ, M., (2004). The ARTEMIS European driving cycles for measuring car pollutant emissions. Sc. of the Tot. Envir., n , p , BOULTER, P., et. al., (2007). ARTEMIS: Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems Final Report, Deliverable 15. Commission Européenne. Crowthorne, UK: TRL, TRL Report UPR/IE/044/07, 333 p. DUFEK, J., HUZLÍK, J., ADAMEC, V., (2001). Metodika pro stanovení emisní zátěže látek znečišťujících ovzduší v České republice. Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2001, 21 s. ŠEBOR, G., a kol., (2010). Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy. Projekt VaV č. 1F54E/121/520, Praha 2010.

18 Imise z dopravy Křivánek, V., Dostál, I., Jedlička, J IMISE Z DOPRAVY V první kapitole byla probrána problematika emisí, což jsou znečišťující látky vypouštěné ze zdroje do ovzduší. Naproti tomu imise jsou znečišťující látky přítomné v ovzduší rozptýlené často do značných vzdáleností i od emisního zdroje, které mohou mít v některých případech i jiné fyzikálně-chemické vlastnosti než původní emise. Imisní limity lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný práh. 2.1 SW pro modelování imisí Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat základní principy využívané v programech pro modelování imisí. Vysvětlit jednotlivé používané softwary pro modelování imisí. Interpretovat výstupy z jednotlivých modelů imisí Výklad Měření je vázáno na konkrétní měřící místo a podmínky v průběhu měření, je proto nutné značné množství měřících bodů. Při modifikaci měřené situace je nutné provést nový soubor měření. Vlastním měřením tak není zcela možné postihnout rozsáhlou plochu území, což u množství imisí, které se šíří na velké vzdálenosti od vlastního zdroje v kombinaci s dalšími zdroji může být často vyžadováno k posouzení a hodnocení vlivů. Z měření byť jsou velmi přesná, vyplývají určité nevýhody, jako značná časová, organizační, finanční náročnost a proto se velmi často využívá výpočtové modelování. Při výpočtovém modelování jsou nutná vstupní data, pomocí nichž se daná situace vytvoří a na jejich kvalitě také závisí přesnost výsledků. Modelování lze použít pro existující situace i prognózu očekávaného stavu. Zásadní výhodou postupů založených na výpočtových procedurách je vysoká míra automatizace při získávání požadovaných deskriptorových údajů, unifikovanost postupu výpočtu, omezení vlivu lidského činitele na získané výsledky, snížení pracnosti, organizační a časové náročnosti na zjištění plošného stavu akustické situace v území, možnost rychlé reakce na změny ve vstupních údajích, možnost vytvoření databanky, stanovení počtu zasažených lidí a dalších informací v rámci území a v rámci zpracování GIS. Nevýhodou je závislost výsledků na kvalitě dodaných, resp. získaných vstupních dat a to jak pro sestavení modelu, tak i pro vlastní výpočty (jde tedy o kvalitu dopravně-inženýrských dat). Ovšem pro co nejvěrnější přiblížení studií realitě v dané oblasti, je nutné v několika dobře zvolených místech provést reálná měření zkoumaných parametrů. Změřené hodnoty pak jsou následně porovnány s hodnotami vypočtenými prostřednictvím výpočtového programu, čímž se ověřuje správnost daného výpočtového modelu.

19 Imise z dopravy Křivánek, V., Dostál, I., Jedlička, J Modelování intenzit dopravy Hlavním cílem modelování dopravy je předvídání celkové poptávky po dopravě a identifikování očekávané změny v prostorovém rozložení a intenzitách dopravy. Tyto údaje nám pak mj. slouží jako základní vstupní údaj pro stanovení emisní a hlukové zátěže. Na základě prostorového rozsahu modelové oblasti a celkové podrobnosti modelu lze rozlišit dva základní přístupy k modelování: - Makroskopický jde o strategicko-plánovací model zahrnující obvykle větší město, region (např. kraj) nebo dokonce i celý stát. Takový model je využíván především k ověření dopadů různých navrhovaných opatření a k porovnání jejich různých variant (výstavba nové silnice, rekonstrukce části města, výskyt různých krizových stavů např. uzavření komunikace v důsledku hromadné havárie nebo přírodní katastrofy). - Mikroskopický modeluje se konkrétní křižovatka, průmyslový areál, obvykle slouží k evaluaci konkrétního dopravně-inženýrského řešení posouzení křižovatky z pohledu její konfigurace, dostatečné kapacity, uspořádání návrhových prvků, aj. Při emisních výpočtech hrají roli zejména modely strategicko-plánovací. Dnes klasickým přístupem k dopravnímu modelu tohoto typu je tzv. čtyřstupňový model, který se poprvé objevil v druhé polovině padesátých let minulého století v USA (např. CATS, 1959). V modelech je uplatněn zonální přístup modelové území je rozděleno na homogenní celky, zvané dopravní zóny, tj. oblasti kde začíná nebo končí doprava. Je-li modelována městská oblast, mohou představovat zóny např. sídliště, centrum, velké nákupní středisko nebo průmyslovou zónu. Při modelování většího regionu jsou zóny představovány jednotlivými městy a obcemi. Dále jsou do modelu implementovány dopravní sítě pro jednotlivé dopravní módy formou uzlů a úseků, jež je navzájem propojují. Jednotlivé úseky mají základní charakteristiky (u silnic např. délka, kapacita, počet pruhů, povolená rychlost, atd.; u linek veřejné dopravy jde o zastávkové body, průměrné zdržení spojů v jednotlivých zastávkách, interval spojů, apod.), uzly zase představují křižovatky charakterizované jednotlivými křižovatkovými pohyby (turns), kde se zadávají zákazy odbočení a časová penalizace, která zohledňuje zdržení vozidla na křižovatce. Není-li uzel označen jako křižovatka, všechna odbočování jsou povolena a nejsou penalizována, tedy se nepředpokládá žádné zdržení. Dále se do modelu zadávají údaje o dopravním omezení jako zákazy vjezdu těžkých vozidel nebo určitá forma zpoplatnění vjezdu (mýtné). Vedle informací o dopravních sítích pro jednotlivé druhy dopravy potřebuje každý dopravní model spoustu informací charakterizujících jednotlivé zóny z pohledu toho, jak jejich obyvatelé přistupují k dopravě a uspokojení svých mobilitních potřeb. Mnohé z těchto údajů nejsou běžně sledovány a lze je zjistit pouze specializovaným průzkumem dopravního chování. Kvalita těchto údajů přitom významně ovlivňuje přesnost a vypovídací schopnost modelu. K vstupním informacím o dopravním chování obyvatelstva pro model zjišťovaných při průzkumech patří: zdroj, cíl, cestovní čas, volba dopravního prostředku, účel cesty, volba trasy.

20 Imise z dopravy Křivánek, V., Dostál, I., Jedlička, J. 20 Dále je důležité znát celkovou charakteristiku jednotlivých dopravních zón z pohledu funkčního zařazení ve struktuře modelové oblasti (např. obytné území x průmyslová zóna x rekreační areál) a také obecné socio-ekonomické charakteristiky (počet obyvatel, počet pracovních míst, stupeň motorizace, průměrný příjem, aj.) Ke kalibraci modelu potom slouží intenzity dopravy zjištěné přímo v terénu sčítáním nebo z indukčních smyček při dopravním průzkumu. Vlastní modelování lze rozdělit do čtyř základních kroků (odtud název čtyřstupňový): 1. Vznik cest (trip gereration) stanovení celkového počtu cest, které v každé jednotlivé zóně vznikají (dopravní produkce), a které v dané zóně končí (dopravní atraktivita). A to pro každý ze základních účelů cest samostatně (dojížďka do zaměstnání, nakupování, příp. volnočasové aktivity). 2. Rozdělení cest (trip distribution) stanovení matice dopravních vztahů mezi jednotlivými dopravními zónami na základě jejich produkce a atraktivity. Nejčastěji se využívá gravitačních modelů. Z matice přepravních vztahů můžeme odvodit celkové objemy poptávky po dopravě v dělení na dopravu: - Vnitřní se zdrojem i cílem uvnitř modelovaného území (v Brně např. cesta z Bystrce do Líšně). - Vnější zdroj nebo cíl cesty leží vně modelovaného území, protějšek uvnitř území (v Brně např. cesta ze Slatiny do Vyškova). - Tranzitní se zdrojem i cílem vně modelovaného území, ale cestou procházející přes řešené území (v Brně např. průjezd po dálnici D1 z Prahy do Olomouce). 3. Podíl jednotlivých druhů dopravy (modal split) známý celkový počet cest mezi dvěma zónami se rozdělí mezi jednotlivé modelované druhy dopravy. 4. Zatěžování sítě (assignment) objemy poptávky po dopravě stanovené ve třetím kroku jsou přiděleny na implementované dopravní sítě, samostatně pro každý z modelovaných dopravních módů. Přidělení dopravy na síť je iteračním procesem, při kterém je hledána taková rovnováha (equlibrium), při které již není možné zlepšit cestovní čas pro žádný z dopravních vztahů. Tento proces je kapacitně závislý zohledňuje kapacitu jednotlivých komunikací, v případě, že tato je na dané komunikaci překročena, snižuje se cestovní rychlost, čímž dochází k prodloužení času nutného k překonání daného úseku a tím i ke snížení jeho atraktivity. Tento přístup odráží výskyt kongescí na přetížených úsecích sítě. Výsledkem popsaného procesu jsou dopravní objemy přidělené k dané dopravní síti a to samostatně v jednotlivých modelovaných druzích dopravy, viz Obrázek 2.1. Mezi další údaje, které lze zjistit, patří kapacitně závislá rychlost nebo čas, který je potřebný k překonání jednotlivých úseků i celé trasy, mezi zdrojovou a cílovou zónou. Doprava realizovaná na krátké vzdálenosti v rámci jednotlivých zón (intrazonální) není součástí modelu.