ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ"

Transkript

1 ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří Jedlička Ostrava 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 2 Název: Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji ochrany životního prostředí v dopravě (část modelování emisí, imisí v dopravě) Autoři: Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Mgr. Ivo Dostál, Ing. Jakub Tichý, Ing. Jiří Jedlička Vydání: první, 2012 Počet stran: 62 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor Dopravní prostředky, dopravní management, marketing a logistika, Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury, Technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Mgr. Ivo Dostál, Ing. Jakub Tichý, Ing, Jiří Jedlička

3 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

4 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 4 POKYNY KE STUDIU Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji ochrany životního prostředí v dopravě Pro předmět Environmentální informační systémy, 4. semestru oboru Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury, zaměření Ochrana životního prostředí a pro předmět Environmentální informační systémy, 3. semestru oboru Dopravní prostředky, zaměření Ochrana životního prostředí jste obdrželi studijní balík obsahující: přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové animacemi vybraných částí kapitol, Některé kapitoly této opory mohou být využity samostatně i při výuce ostatních předmětů týkajících se ochrany životního prostředí na Dopravní fakultě Jana Pernera. Prerekvizity Studium tohoto předmětu není podmíněno studiem žádného předmětu. Cílem učební opory Cílem učební opory je seznámení se základními informačními zdroji (databázemi, popř. softwarem, které jsou využívány ke zpracování podkladových informací k rozhodování orgánů státní správy, územní samosprávy a podnikatelských subjektů v oblasti ochrany životního prostředí a dalších specifických případech. Po prostudování modulu by měl student být schopen orientovat se v dané problematice, identifikovat potřebné informační zdroje a umět je použít při zpracování jednoduchých podkladů a hodnocení, které jsou požadovány současnými environmentálními předpisy. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia oboru Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury a oboru Dopravní prostředky studijního programu Dopravní technologie a spoje, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.

5 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 5 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protože většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a využití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli.

6 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 6 Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přejí autoři. Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Mgr. Ivo Dostál, Ing. Jakub Tichý, Jiří Jedlička

7 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J. 7 OBSAH 1 EMISE Z DOPRAVY SW pro modelování emisí COPERT ARTEMIS GAINS MEFA Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy Příklady praktické využití IMISE Z DOPRAVY SW pro modelování imisí Modelování intenzit dopravy Programy pro dopravní modelování Modelování hlukové zátěže Výpočetní program SoundPLAN Vstupní data Výstupní data Přesnosti výpočtů Modelování imisních koncentrací SYMOS ATEM AEOLIUS STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPOVÁNÍ, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ Vývoj hlukového mapování v ČR, legislativa Hlukové mapování v ČR Legislativa Strategické hlukové mapování Strategické hlukové mapy Akční plány Výsledky I. kola strategického hlukového mapování Současný stav snižování hlukové zátěže Intenzita dopravy na silničních komunikacích a vliv na silniční hluk... 46

8 Křivánek, V., Dostál, I., Tichý, J., Jedlička, J Složení dopravního proudu na silničních komunikacích a vliv na silniční hluk Snížení rychlosti a vliv na silniční hluk Sklon vozovky a vliv na silniční hluk Povrch vozovky a vliv na silniční hluk Dodatečná opatření na vozidle a vliv na silniční hluk Protihlukové stěny, valy a vliv na silniční hluk Zeleň a vliv na silniční hluk Protihluková okna... 57

9 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 9 1 EMISE Z DOPRAVY Emise jsou obecně látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí. V literatuře se tento pojem nejčastěji používá pro látky vypouštěné do ovzduší. Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách vypouštěné škodlivé látky za určitou dobu, většinou za rok. Jedním z nejzávažnějších problémů dopravy a to zejména v důsledku jejich významného rizika pro zdraví člověka je znečištění ovzduší emisemi. V posledních letech výrazně roste podíl především automobilové dopravy na tomto znečištění, což se projevuje zejména v městských aglomeracích s vysokou intenzitou dopravy. Příčinou emisí škodlivin z motorů vozidel do volného ovzduší jsou výfukové plyny vznikající při spalování pohonných hmot. Jsou to komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích přispívající k dlouhodobému oteplování atmosféry, k tzv. "skleníkovému efektu" nebo často s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Nejvýznamnější škodliviny znečišťující ovzduší z dopravy je možné rozdělit na látky limitované, na které se vztahují emisní limity a látky nelimitované. Mezi limitované škodliviny jsou řazeny oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NO x ), ne-metanové plynné uhlovodíky (NM VOC) a pevné částice pro dieselová vozidla (PM). S výjimkou PM dochází sice u nových vozidel v důsledku přísnějších limitů, daných normami EURO, k jejich poklesu, ale vzhledem ke zvyšujícímu se objemu dopravy, zejména nákladní, však dochází k celkovému růstu emisí. Produkce emisí se nejčastěji stanovuje měřením konkrétních škodlivin na specializovaných přístrojích. Další možností jak stanovit emise jsou výpočty na základě hmotnostních toků spalovaného paliva. Kombinací výše uvedených postupů se následně vypočítávají produkce emisí pro jednotlivé zdroje za jednotku času, které slouží k celkové kvantifikaci a k porovnání s příslušnými emisním i limity. 1.1 SW pro modelování emisí Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat co jsou to emise. Vysvětlit jaké existují emisní modely a k čemu slouží. Interpretovat principy výpočtu emisí z mobilních zdrojů znečištění. Výklad Ve světě existuje řada přístupů a metodik pro kvantifikaci produkce emisí z mobilních zdrojů znečišťování. V následující části se pokusíme stručně popsat nejpoužívanější metodiky včetně jejich základních principů a využitelnosti. Uvedené příklady reprezentují především

10 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 10 evropské přístupy, přesto se např. COPERT či GAINS používají celosvětově především pro porovnání scénářů produkce emisí COPERT COPERT (Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport) je program fungující v prostředí MS Windows zaměřených na výpočet emisí znečišťujících látek ovzduší ze silniční dopravy. Technický rozvoj tohoto nástroje je financován Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Od roku 2007 je tento nástroj společně s EEA rozvíjen i ve Výzkumné centrum Evropské komise (JRC), kde probíhá především koordinace dalšího vědeckého vývoje modelu. COPERT byl v zásadě vyvinut pro použití národních expertů k odhadu emisí ze silniční dopravy, které mají být zahrnuty do každoročního oficiálního hlášení pro Evropskou unii. Kalkulované emise zahrnují jak limitované škodliviny (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, uhlovodíky, pevné částice), tak některé nelimitované chemické látky jako např. oxid dusný (N 2 O), amoniak (NH 3 ), oxid siřičitý (SO 2 ), ne-metanové uhlovodíky (NM VOC) a další. Dále je počítána spotřeba pohonných hmot, postup je však obrácený než u metodiky používané v České republice. Metodika se řadí k metodám typu "bottom up" (= "zdola nahoru") založených na sčítání parametrů jednotlivých vozidel. Pro národní emisní inventury se metody tohoto typu v ČR nepoužívají, používají se metody založené na spotřebě pohonných hmot (tzv. "top down"). Metodika COPERT a její softwarová aplikace umožňuje transparentní a standardizovaný výpočet emisí silniční dopravy, proto konzistentní a srovnatelné údaje v rámci jednotlivých evropských států v souladu s požadavky mezinárodních úmluv a protokolů a legislativy EU. Metodika COPERT je rovněž součástí příručky pro emisní inventury EMEP/CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions), kterou využívá Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) pro přípravu zpráv podle úmluvy UNECE o dálkovém znečišťování ovzduší přecházející hranice států a směrnice o národních emisních stropech. Metodika CORINAIR sleduje počet a roční proběh podle stanovených kategorií, s danou databankou emisních faktorů sledovaných složek, pro průměrné rychlosti ve městě, na silnici a dálnici. Dále metodika sleduje i spotřebu paliv a obsahy olova, síry a těžkých kovů v palivech. Metodiky COPERT kombinuje dva přístupy k výpočtům emisí: jednak ze spotřebovaného paliva a jednak z ročních kilometrických proběhů vozidel. Na rozdíl např. od Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy (dále "Metodika CDV") neobsahuje COPERT kontrolní mechanismy pro shodu zajištění souhlasu součtů km proběhů s evidovanou spotřebou paliv. Zásadní rozdíl spočívá v kategorizaci zdrojů, která je v COPERTu velmi podrobná: existuje celkem 113 kategorií silniční dopravy. Hlavní vstupní údaje metodiky COPERT jsou (pro každou kategorii vozidel): - početní stavy vozového parku, - průměrné roční kilometrické proběhy, - emisní faktory vztažené na 1 km jízdy. Dále COPERT pracuje s následujícími údaji: - spotřeba benzínu, nafty a LPG,

11 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J poměr uhlíku a vodíku v palivu, - obsahy síry, olova a těžkých kovů v palivu, - zastoupení jednotlivých režimů (městský, silniční, dálniční), - průměrná rychlost v jednotlivých režimech, - podíl odpařování benzínu. Kategorie se navzájem liší podle druhu dopravy (osobní, lehká nákladní, těžká nákladní, autobusy a motocykly), používaného paliva (benzín, nafta, LPG), objemu motoru (do 1400 ccm, ccm a nad 2000 ccm) a emisní normy, které příslušné vozidlo musí splňovat (před-ehk, EHK, ), konvenční, EURO I - EURO III (případně EURO IV. COPERT pracuje s vlastní sadou emisních faktorů, pro každou ze 113 kategorií, v členění na městský, silniční a dálniční režim jízdy a na studený a teplý start. Emisní faktory studených startů závisí na ročním období a liší se v jednotlivých měsících ARTEMIS Artemis (Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems) byl řešen jako mezinárodní projekt, jehož cílem bylo spojit zkušenosti z různých používaných modelů pro výpočet emisí a dospět k harmonizované metodice pro odhady emisí všech druhů dopravy na mezinárodní, národní i regionální úrovni (André, 2004). Prvotním úkolem bylo především lepší pochopení příčin používání různých emisních faktorů, na což navázal další základní výzkum. ARTEMIS je určen pro tři hlavní oblasti: (i) klasické emisní inventury (na regionální či národní úrovni, za měsíc nebo rok), (ii) výpočet scénářů pro posuzování dopadů navrhovaných opatření (časové řady, roky), (iii) vstupy pro modely kvality ovzduší (imisní modely) pro posuzování místních a časových dopadů na životní prostředí. Model byl pak navržen tak, aby výpočet mohl probíhat jak na agregované úrovni, tak na úrovni silnic. Hlavními výsledky projektu a následná aplikace metodiky (Boulter et. al., 2007): - Vypracování postupů pro měření emisí vozidel (jízdní cykly pro osobní automobily - viz Obrázek 1.1, testovací podmínky pro těžká vozidla, atd.) a systematickou analýzu metodologických aspektů, které vedou k nejistotě v odhadu emisí (měření, zkušební podmínky, paliva, atd.). - Byl měřen velký počet nákladních vozidel, motorek a osobních vozů se zaměřením na nelimitované látky, a dále se zaměřením na studený start, vypařování emisí, při využívání různých asistentů řidičů a klimatizací. - Proběhlo modelování v různých měřítcích (od regionální po silnice) a jejich integraci do nástroje, které umožňuje odhad složení vozidel a emisních kategorií. - Shromáždění národních a evropských statistik a vypracování předpokladů ohledně dopravních charakteristik (vozový park, jízdní podmínky, atd.).

12 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J GAINS Obrázek 1.1 ARTEMIS městský jízdní cyklus pro osobní vozidla. Model GAINS (The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies) poskytuje jednotný rámec pro cost-benefit analýzu strategií, které si kladou za cíl snížení znečištění ovzduší a redukci zdrojů skleníkových plynů. Model pracuje s následujícími škodlivinami: oxid uhličitý (CO 2 ), metan (CH 4 ), oxidy dusíku (NO x ), oxid dusný (N 2 O), pevné částice (TSP, PM 10, PM 2.5 a PM 1, oxid siřičitý (SO 2 ) a těkavé organické sloučeniny (VOC). GAINS model se skládá z několika částí, které poskytují informace týkající se: - Ekonomické aktivity - činnosti způsobující emise (energetická produkce a spotřeba, osobní a nákladní doprava, průmyslové a zemědělské činnosti, používání rozpouštědel, atd.). - Strategie řízení emisí - vývoj emisí a kontrolu daném časovém horizontu. - Scénáře emisí - emise jsou počítány pro vybrané emisní scénáře (kombinace strategií), emisní faktory. - Emisní kontrola nákladů - emisní kontrola nákladů vypočítaná pro vybrané emisní scénáře. - Dopady - dopady znečištění ovzduší na ekosystém a lidské zdraví. - Správa dat - poskytuje interaktivní rozhraní, kde mohou být data specifická pro různé země. GAINS model současně řeší dopady na zdraví a ekosystém znečištěním pevných částic, acidifikací, eutrofizací a troposférickým ozonem. Současně GAINS počítá emise skleníkových plynů a zároveň je přepočítává na hodnotu CO 2 ekvivalentní. Historické emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů se odhadují pro každou zemi na základě shromážděných informací dostupných z mezinárodní emisní inventury a na základě informací z jednotlivých zemí. GAINS hodnotí emise ve střednědobém časovém horizontu, emisní projekce jsou specifikovány v intervalech pěti let až do roku Model může pracovat v režimu "analýzy scénářů", tj. identifikuje cestu emisí ze zdrojů k jejich dopadům. V tomto případě poskytuje model odhady regionální nákladů a ekologické přínosy různých strategií. Model také pracuje v "režimu optimalizace", který identifikuje

13 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 13 nákladově optimální alokace emisí za účelem dosažení úrovně zadané depozice nebo emisí stropy skleníkových plynů. Současnou verzi modelu lze použít pro zobrazení úrovně aktivity a strategie řízení emisí, tak i pro výpočet emisí a řízení nákladů na tyto strategie (Amann et. al., 2009) MEFA Ministerstvo životního prostředí iniciovalo vznik výpočetního programu MEFA, který slouží pro výpočet emisních faktorů motorových vozidel. Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel poháněných jak kapalnými, tak alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel a umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek (NO x, NO 2, SO 2, CO, PM 10, C x H y, metan, propan, 1,3-butadien, styren, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, benzo(a)pyren). Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA Handbook Emission Factors for Road Transport, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u těžkých nákladních vozidel, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady (Štěbor a kol., 2010). Hlavní funkcí MEFA je výpočet emisí z dopravy pro definované úseky silničních komunikací. Při databázovém výpočtu je ze vstupních údajů generován výstupní soubor, který obsahuje hodnoty emisí (vyjádřené v g/s) pro uživatelem vybrané látky. Vedle této hlavní funkce počítá program také emise pro vozidla jednotlivých kategorií osobní (OA), lehká nákladní (LDV), těžká nákladní (HDV) a autobusy (BUS), používaného paliva benzin, motorová nafta, LPG a stlačený zemní plyn (CNG) a emisních předpisů EURO. Uživatel má možnost definice vlastní skladby vozového parku (viz kap. Editor vozového parku) nebo využít vestavěných schémat, která vycházejí z průzkumů automobilové dopravy a jeho statistického zpracování. Její využití je především na lokální či regionální úrovni.

14 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy Metodika byla jedním z hlavních realizačních výstupů projektu VaV Stabilizace a postupné snižování zátěže životního prostředí z dopravy v České republice, které Centrum dopravního výzkumu řešilo v letech V roce 2010 proběhla její aktualizace (Adamec a kol., 2010). Metodika zahrnuje pouze emise vzniklé přímo při provozu dopravních prostředků a zatím nezahrnuje emise z výroby elektrické energie spotřebované elektrickými vozidly ani emise z motorů ne-dopravních strojů a prostředků, používaných např. v zemědělství, stavebnictví, armádě nebo domácnostech. Metodika prošla oponentním řízením. Komise byla složena ze zástupců MŽP ČR, ČHMÚ, ÚVMV a doporučila tuto metodiku k praktické aplikaci. Základní principy - Rozdělení dopravních prostředků do celkem 23 kategorií, při kterých byla použita následující kritéria: druh dopravy, používané palivo, hmotnost vozidel (u silniční nákladní dopravy a vybavení vozidel účinnými katalyzátory (u osobních automobilů). Ke každé kategorii jsou přiřazeny emisní faktory CO 2, CO, NO x, N 2 O, CH 4, NM VOC, SO 2, Pb a pevných částic, dle dostupných měřených údajů. Emisní faktory jsou vyjádřeny v g * kg -1 paliva a jsou zpracovány v databázi MS Access, která tvoří nedílnou součást metodiky. - Z počtu 23 výše uvedených kategorií se vyčlení celkem 5 kategorií (tzv. kp) s největšími rozdíly v počtu ujetých km za rok. Pro tyto kategorie vozidel se spotřeba počítá dvakrát: paralelně shora, tj. rozdělením celkových spotřeb dle přepravních výkonů a počtů vozidel, a zdola, tj. z ročních kilometrických proběhů a průměrné spotřeby v l * 100km -1. Jsou to: 1. motocykly, 2. benzínové osobní automobily bez řízených katalytických systémů, 3. benzínové osobní automobily s řízenými katalytickými systémy, 4. naftová nákladní vozidla do 3,5t, 5. naftová nákladní vozidla nad 3,5t. Kilometrické proběhy se zadávají tak, aby součet spotřeb kategorií 1-3 počítaných zdola byl shodný se spotřebou benzínu individuální dopravy, vyjádřenou shora. Obdobně je postupováno u silniční nákladní dopravy. Rovněž vzájemný poměr nastavených km proběhů musí souhlasit se zjištěnými poměry uvedených kategorií ve skutečném provozu. - Je dosazována celková spotřeba pohonných hmot u příslušného druhu dopravy (nikoli tedy měrná spotřeba na jednotku přepravního výkonu jak tomu bylo v minulosti) a přepravní výkon je použit k vyjádření poměrné spotřeby paliv jednotlivými druhy dopravy. - Vzhledem k oddělenému výpočtu všech hmotností emisí pro každé palivo odpadá přímá závislost výsledků na palivovém koeficientu (tzv. koeficient přerozdělení podle původní metodiky) a tento je použit, obdobně jako přepravní výkony, pro vyjádření spotřeby paliv jednotlivými druhy dopravy.

15 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J Kategorizace umožňuje oddělit produkce oxidu dusného (N 2 O) od ostatních oxidů dusíku (NO x ), rovněž organické látky (VOC) jsou rozděleny na metan a ne-metanové VOC. - Odstraněna je přímá závislost výsledků na přepravních výkonech udávaných v oskm (osobní doprava) nebo tkm (nákladní doprava). Je vycházeno z celkové spotřeby pohonných hmot u příslušného druhu dopravy. Přepravní výkony jsou použity k vyjádření poměrné spotřeby paliv jednotlivými druhy dopravy. - Odečtena je spotřeba pohonných hmot mimo resort dopravy, na základě kvantifikace spotřeby nafty v resortu zemědělství a odhadu spotřeby v dalších resortech. - Metodika je vhodná především pro stanovení emisí na celostátní úrovni a jejich prognózy v časovém horizontu. Je však možno ji využít i na regionální úrovni, pro stanovení emisní na úrovni okresů či krajů. Emise na regionální úrovni se zjišťují rozdělením celkových emisí kalkulovaných podle této metodiky. U silniční dopravy se využívají výsledky celostátního dopravního sčítání, ke kterým se připočítají intenzity dopravy v Praze a také nesčítaná síť v intravilánu ostatních měst. Emise z železniční dopravy se rozdělí do regionů podle zastoupení neelektrifikovaných tratí, emise z vodní dopravy dle délky splavných řek. Emise z letecké dopravy, režim start přistání, se rozdělí podle výkonů letišť, emise z přeletů se rozdělí mezi regiony rovnoměrně, podle velikosti regionu. Metodika je rovněž vhodná pro emisní prognózy. Prognózy jsou založeny přímo na rozdílných scénářích rozvoje dopravy, které se promítají do sledovaných ukazatelů. Tyto ukazatele, tj. přepravní objemy a výkony, spotřeba pohonných hmot a početní stavy a skladba vozového parku v ČR jsou současně vstupními daty této metodiky. Metodika umožňuje dát konkrétní odpověď na otázku jaké parametry, objemy a energetickou bilanci by mohla mít doprava v ČR při dosažení jakékoli konkrétní emisní hodnoty. V tomto ohledu se metodika již uplatnila při stanovení tzv. národních emisních stropů, ke kterým se ČR zavázala (Dufek, 2001) Příklady praktické využití Praktické využití Metodiky pro stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy se realizuje například pro Studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2011, která podává souhrnný přehled o vývoji dopravy v České republice a navazuje na předchozí Studie, které jsou zpracovávány již od roku Jako příklad jsou níže uvedeny hodnoty produkce oxidu dusného způsobené dopravou.

16 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 16 Tabulka Produkce N 2 O podle druhů dopravy [t]. Druh dopravy Rok/Year IAD Silniční veřejná Silniční nákladní Železniční Motorová trakce Vodní Letecká Doprava celkem Shrnutí pojmů 1.1. Emise, Kategorie vozidel, Jízdní cyklus, Metodika, Skleníkové plyny. Otázky Co jsou emise? 2. Vyjmenuj a stručně popiš aspoň 3 metodiky sledování a výpočtů emisí? 3. Pro jaké škodliviny se emise většinou počítají? Zdroj: CDV

17 Emise z dopravy Tichý, J., Křivánek V., Jedlička, J. 17 Klíč k řešení O 1.1.1,... str. 15 Emise jsou obecně látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí. O 1.1.2,... str. 15 CORINAIR (COPERT), ARTEMIS, GAINS, MEFA viz kapitola až O 1.1.3,... str. 15 Oxid uhličitý (CO 2 ), metan (CH 4 ), oxidy dusíku (NO x ), oxid dusný (N 2 O), pevné částice (TSP, PM 10, PM 2.5 a PM 1, oxid siřičitý (SO 2 ) a těkavé organické sloučeniny (VOC). Další zdroje Použitá literatura v kapitole 1: ADAMEC, V., DUFEK, J., JEDLIČKA, J. a kol., (2006). Výzkum zátěže životního prostředí z dopravy. Závěrečná zpráva projektu VaV MD ČR č. CE , Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2006, 86 s. AMANN, M, et. al., (2009). Potentials and Costs for Greenhouse Gas Mitigation in Annex I Countries: Methodology. IIASA Interim Report IR (11 09). ANDRÉ, M., (2004). The ARTEMIS European driving cycles for measuring car pollutant emissions. Sc. of the Tot. Envir., n , p , BOULTER, P., et. al., (2007). ARTEMIS: Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems Final Report, Deliverable 15. Commission Européenne. Crowthorne, UK: TRL, TRL Report UPR/IE/044/07, 333 p. DUFEK, J., HUZLÍK, J., ADAMEC, V., (2001). Metodika pro stanovení emisní zátěže látek znečišťujících ovzduší v České republice. Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2001, 21 s. ŠEBOR, G., a kol., (2010). Souhrnná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy. Projekt VaV č. 1F54E/121/520, Praha 2010.

18 Imise z dopravy Křivánek, V., Dostál, I., Jedlička, J IMISE Z DOPRAVY V první kapitole byla probrána problematika emisí, což jsou znečišťující látky vypouštěné ze zdroje do ovzduší. Naproti tomu imise jsou znečišťující látky přítomné v ovzduší rozptýlené často do značných vzdáleností i od emisního zdroje, které mohou mít v některých případech i jiné fyzikálně-chemické vlastnosti než původní emise. Imisní limity lze považovat za mez přijatelného rizika, nikoliv za bezpečný práh. 2.1 SW pro modelování imisí Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat základní principy využívané v programech pro modelování imisí. Vysvětlit jednotlivé používané softwary pro modelování imisí. Interpretovat výstupy z jednotlivých modelů imisí Výklad Měření je vázáno na konkrétní měřící místo a podmínky v průběhu měření, je proto nutné značné množství měřících bodů. Při modifikaci měřené situace je nutné provést nový soubor měření. Vlastním měřením tak není zcela možné postihnout rozsáhlou plochu území, což u množství imisí, které se šíří na velké vzdálenosti od vlastního zdroje v kombinaci s dalšími zdroji může být často vyžadováno k posouzení a hodnocení vlivů. Z měření byť jsou velmi přesná, vyplývají určité nevýhody, jako značná časová, organizační, finanční náročnost a proto se velmi často využívá výpočtové modelování. Při výpočtovém modelování jsou nutná vstupní data, pomocí nichž se daná situace vytvoří a na jejich kvalitě také závisí přesnost výsledků. Modelování lze použít pro existující situace i prognózu očekávaného stavu. Zásadní výhodou postupů založených na výpočtových procedurách je vysoká míra automatizace při získávání požadovaných deskriptorových údajů, unifikovanost postupu výpočtu, omezení vlivu lidského činitele na získané výsledky, snížení pracnosti, organizační a časové náročnosti na zjištění plošného stavu akustické situace v území, možnost rychlé reakce na změny ve vstupních údajích, možnost vytvoření databanky, stanovení počtu zasažených lidí a dalších informací v rámci území a v rámci zpracování GIS. Nevýhodou je závislost výsledků na kvalitě dodaných, resp. získaných vstupních dat a to jak pro sestavení modelu, tak i pro vlastní výpočty (jde tedy o kvalitu dopravně-inženýrských dat). Ovšem pro co nejvěrnější přiblížení studií realitě v dané oblasti, je nutné v několika dobře zvolených místech provést reálná měření zkoumaných parametrů. Změřené hodnoty pak jsou následně porovnány s hodnotami vypočtenými prostřednictvím výpočtového programu, čímž se ověřuje správnost daného výpočtového modelu.

19 Imise z dopravy Křivánek, V., Dostál, I., Jedlička, J Modelování intenzit dopravy Hlavním cílem modelování dopravy je předvídání celkové poptávky po dopravě a identifikování očekávané změny v prostorovém rozložení a intenzitách dopravy. Tyto údaje nám pak mj. slouží jako základní vstupní údaj pro stanovení emisní a hlukové zátěže. Na základě prostorového rozsahu modelové oblasti a celkové podrobnosti modelu lze rozlišit dva základní přístupy k modelování: - Makroskopický jde o strategicko-plánovací model zahrnující obvykle větší město, region (např. kraj) nebo dokonce i celý stát. Takový model je využíván především k ověření dopadů různých navrhovaných opatření a k porovnání jejich různých variant (výstavba nové silnice, rekonstrukce části města, výskyt různých krizových stavů např. uzavření komunikace v důsledku hromadné havárie nebo přírodní katastrofy). - Mikroskopický modeluje se konkrétní křižovatka, průmyslový areál, obvykle slouží k evaluaci konkrétního dopravně-inženýrského řešení posouzení křižovatky z pohledu její konfigurace, dostatečné kapacity, uspořádání návrhových prvků, aj. Při emisních výpočtech hrají roli zejména modely strategicko-plánovací. Dnes klasickým přístupem k dopravnímu modelu tohoto typu je tzv. čtyřstupňový model, který se poprvé objevil v druhé polovině padesátých let minulého století v USA (např. CATS, 1959). V modelech je uplatněn zonální přístup modelové území je rozděleno na homogenní celky, zvané dopravní zóny, tj. oblasti kde začíná nebo končí doprava. Je-li modelována městská oblast, mohou představovat zóny např. sídliště, centrum, velké nákupní středisko nebo průmyslovou zónu. Při modelování většího regionu jsou zóny představovány jednotlivými městy a obcemi. Dále jsou do modelu implementovány dopravní sítě pro jednotlivé dopravní módy formou uzlů a úseků, jež je navzájem propojují. Jednotlivé úseky mají základní charakteristiky (u silnic např. délka, kapacita, počet pruhů, povolená rychlost, atd.; u linek veřejné dopravy jde o zastávkové body, průměrné zdržení spojů v jednotlivých zastávkách, interval spojů, apod.), uzly zase představují křižovatky charakterizované jednotlivými křižovatkovými pohyby (turns), kde se zadávají zákazy odbočení a časová penalizace, která zohledňuje zdržení vozidla na křižovatce. Není-li uzel označen jako křižovatka, všechna odbočování jsou povolena a nejsou penalizována, tedy se nepředpokládá žádné zdržení. Dále se do modelu zadávají údaje o dopravním omezení jako zákazy vjezdu těžkých vozidel nebo určitá forma zpoplatnění vjezdu (mýtné). Vedle informací o dopravních sítích pro jednotlivé druhy dopravy potřebuje každý dopravní model spoustu informací charakterizujících jednotlivé zóny z pohledu toho, jak jejich obyvatelé přistupují k dopravě a uspokojení svých mobilitních potřeb. Mnohé z těchto údajů nejsou běžně sledovány a lze je zjistit pouze specializovaným průzkumem dopravního chování. Kvalita těchto údajů přitom významně ovlivňuje přesnost a vypovídací schopnost modelu. K vstupním informacím o dopravním chování obyvatelstva pro model zjišťovaných při průzkumech patří: zdroj, cíl, cestovní čas, volba dopravního prostředku, účel cesty, volba trasy.

20 Imise z dopravy Křivánek, V., Dostál, I., Jedlička, J. 20 Dále je důležité znát celkovou charakteristiku jednotlivých dopravních zón z pohledu funkčního zařazení ve struktuře modelové oblasti (např. obytné území x průmyslová zóna x rekreační areál) a také obecné socio-ekonomické charakteristiky (počet obyvatel, počet pracovních míst, stupeň motorizace, průměrný příjem, aj.) Ke kalibraci modelu potom slouží intenzity dopravy zjištěné přímo v terénu sčítáním nebo z indukčních smyček při dopravním průzkumu. Vlastní modelování lze rozdělit do čtyř základních kroků (odtud název čtyřstupňový): 1. Vznik cest (trip gereration) stanovení celkového počtu cest, které v každé jednotlivé zóně vznikají (dopravní produkce), a které v dané zóně končí (dopravní atraktivita). A to pro každý ze základních účelů cest samostatně (dojížďka do zaměstnání, nakupování, příp. volnočasové aktivity). 2. Rozdělení cest (trip distribution) stanovení matice dopravních vztahů mezi jednotlivými dopravními zónami na základě jejich produkce a atraktivity. Nejčastěji se využívá gravitačních modelů. Z matice přepravních vztahů můžeme odvodit celkové objemy poptávky po dopravě v dělení na dopravu: - Vnitřní se zdrojem i cílem uvnitř modelovaného území (v Brně např. cesta z Bystrce do Líšně). - Vnější zdroj nebo cíl cesty leží vně modelovaného území, protějšek uvnitř území (v Brně např. cesta ze Slatiny do Vyškova). - Tranzitní se zdrojem i cílem vně modelovaného území, ale cestou procházející přes řešené území (v Brně např. průjezd po dálnici D1 z Prahy do Olomouce). 3. Podíl jednotlivých druhů dopravy (modal split) známý celkový počet cest mezi dvěma zónami se rozdělí mezi jednotlivé modelované druhy dopravy. 4. Zatěžování sítě (assignment) objemy poptávky po dopravě stanovené ve třetím kroku jsou přiděleny na implementované dopravní sítě, samostatně pro každý z modelovaných dopravních módů. Přidělení dopravy na síť je iteračním procesem, při kterém je hledána taková rovnováha (equlibrium), při které již není možné zlepšit cestovní čas pro žádný z dopravních vztahů. Tento proces je kapacitně závislý zohledňuje kapacitu jednotlivých komunikací, v případě, že tato je na dané komunikaci překročena, snižuje se cestovní rychlost, čímž dochází k prodloužení času nutného k překonání daného úseku a tím i ke snížení jeho atraktivity. Tento přístup odráží výskyt kongescí na přetížených úsecích sítě. Výsledkem popsaného procesu jsou dopravní objemy přidělené k dané dopravní síti a to samostatně v jednotlivých modelovaných druzích dopravy, viz Obrázek 2.1. Mezi další údaje, které lze zjistit, patří kapacitně závislá rychlost nebo čas, který je potřebný k překonání jednotlivých úseků i celé trasy, mezi zdrojovou a cílovou zónou. Doprava realizovaná na krátké vzdálenosti v rámci jednotlivých zón (intrazonální) není součástí modelu.

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší

Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší Mgr. Jiří Dufek, Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ Jiří Jedlička, Jiří Huzlík Obsah Informace o Centru Výzkumný program Doprava a životní prostředí Stávající a plánované přístrojové vybavení Řešené a připravované

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách

Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách Vojtěch Máca Centrum pro otázky životního prostředí UK Konceptuální rámec pro hodnocení environmentálních

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Strategické hlukové mapy ČR - 2.kolo

Strategické hlukové mapy ČR - 2.kolo ČR - 2.kolo Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. (tomas.hellmth@zuova.cz) Ing. Pavel Junek (pavel.junek@zuova.cz ) Národní referenční laboratoř pro komunální hluk TK SZÚ Praha, 27.5.2015 Rozsah zpracování Způsob

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička Obsah Doprava Vozový park - věková skladba, typ pohonu, EURO Sčítání dopravy Emise

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ Vlivy hodnocených záměrů na ovzduší jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na změnu emisní zátěže, resp. imisní situace řešeného území. V případě silničních staveb

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého kraje a CPE,

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI V uvedeném vyjádření jsou komentovány následující skutečnosti: Zpracovatel

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.cz Obsah prezentace KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA Specifické vlastnosti dopravy jako zdroje znečištění ovzduší Zonální přístup

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více