Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému"

Transkript

1 Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve vztahu k nařízení (ES) č. 352/2009 A) Legislativa Přímo platná legislativa EU TSI Technické specifikace pro interoperabilitu (nařízení nebo rozhodnutí Komise), k dohledání v Úředním věstníku Evropské unie, na stránkách ERA a MD ČR Zákony Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 5 Stavba dráhy a stavba na dráze (3) Stavba dráhy a stavba na dráze musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Technické podmínky a požadavky jednotlivých druhů drah stanoví prováděcí předpis. 7 Stavební řízení (2) Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před vydáním kolaudačního souhlasu ověřena technicko bezpečnostní zkouškou. U staveb, které svým charakterem a účelem ovlivňují podmínky bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní správní úřad ve stavebním povolení též zavedení zkušebního provozu. Rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis. 23a Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy (1) Provozovatel dráhy musí mít ke dni zahájení provozování dráhy celostátní nebo regionální osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy vydává drážní správní úřad na základě žádosti provozovatele dráhy na dobu 5 let. (3) Osvědčením o bezpečnosti provozovatele dráhy se dokládá, že provozovatel dráhy a) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajišťování provozování dráhy a má vytvořen systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy, kterým se rozumí soubor organizačních a technologických opatření pro bezpečné provozování dráhy, b) vydal vnitřní předpisy pro provozování dráhy, o provozování určených technických zařízení, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a o způsobu jejich ověřování, včetně systému pravidelného školení. 34h Osvědčení dopravce (1) Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální osvědčení dopravce, které se vztahuje na dráhy celostátní a regionální nebo na jejich část. Osvědčení vydává drážní správní úřad na základě žádosti dopravce na dobu 5 let a uvede v něm druh dopravy a rozsah služeb, na něž se vztahuje. (3) Osvědčením dopravce se dokládá, že dopravce a) má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění drážní dopravy a má vytvořen systém zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy, kterým se rozumí soubor organizačních a technologických opatření pro bezpečné provozování drážní dopravy, 43 DRÁŽNÍ VOZIDLA 1

2 (1) Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem. Drážní vozidla hnací, drážní vozidla tažená s rychlostí nad 160 km/h na dráhách železničních, drážní vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové musí mít technickou způsobilost kromě prokázané shody se schváleným typem ještě ověřenou drážním správním úřadem. Na základě tohoto ověření vydá drážní správní úřad průkaz způsobilosti vozidla, to neplatí u vozidel uvedených v 43b odst. 1. Způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti stanoví prováděcí předpis. (2) Shodu se schváleným typem prokazuje výrobce typovým osvědčením pro každé vozidlo. (3) O schválení typu drážního vozidla rozhoduje drážní správní úřad na základě žádosti tuzemského nebo zahraničního výrobce nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla. (5) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti pro drážní vozidlo, které splňuje technické specifikace propojenosti platné v době uvedení vozidla do provozu na základě certifikátu shody, kterým autorizovaná osoba stvrzuje naplnění všech požadavků na strukturální subsystémy vozidla. (6) Pokud bylo pro drážní vozidlo vydáno ES prohlášení o ověření subsystému, vydá drážní správní úřad průkaz způsobilosti na základě ověření, zda drážní vozidlo naplňuje podmínky a) technické propojenosti mezi subsystémy vozidla, b) technické propojenosti vozidla a dráhy, c) bezpečného začlenění subsystémů vozidla do železničního systému a d) technických požadavků nezahrnutých v technických specifikacích propojenosti, které se týkají technické propojenosti vozidla a konkrétní dráhy. (7) Změnu na drážním vozidle, jejíž podstatou je zásah do konstrukce vozidla znamenající odchylku od schváleného typu, schvaluje drážní správní úřad podle podmínek stanovených prováděcím předpisem. 47 URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (1) Technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. (2) Podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení a jejich konkretizaci stanoví prováděcí předpis. (3) Před uvedením určeného technického zařízení do provozu musí být schválena jeho způsobilost k provozu. Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním průkazu způsobilosti. (4) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti určeného technického zařízení na základě technické prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení určeného technického zařízení, na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy. Je-li určené technické zařízení současně stanoveným výrobkem podle zvláštního předpisu 7h), je podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu doklad o shodě vydaný podle zvláštního právního předpisu 7i). 7h) zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 7i) 13 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 48 (1) Určená technická zařízení v provozu podléhají pravidelným revizím, prohlídkám a zkouškám, kterými se ověřuje jejich technický stav a provozní způsobilost. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu mohou provádět jen fyzické osoby, které mají platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává drážní správní úřad. Rozsah odborných znalostí a způsob ověřování těchto znalostí stanoví prováděcí předpis. 2

3 49a (5) Posuzování shody nebo vhodnosti užití jednotlivých součástí propojenosti subsystémů evropského železničního systému se řídí zvláštním právním předpisem 7f). 7f) 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 49b (2) Drážní správní úřad vydá kolaudační rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se stane součástí evropského železničního systému za podmínky, že vlastník dráhy nebo její provozovatel předloží ověření o splnění základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti (dále jen "ověření o shodě"). Ověření o shodě vydává právnická osoba, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s Ministerstvem dopravy podle zvláštního právního předpisu 7f). (3) Výrobce drážních vozidel a výrobce určených technických zařízení jsou povinni zajistit, aby konstrukce a technický stav drážních vozidel a určených technických zařízení dráhy, která jsou nebo se stanou součástí evropského železničního systému, splňovaly základní požadavky na konstrukční a provozní podmínky a technické specifikace propojenosti. Na schvalování technické způsobilosti drážního vozidla a určeného technického zařízení se vztahují ustanovení 43, 44 a 47 zákona. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 9 Státní zkušebnictví 10 Certifikace 11 Autorizace 11a Autorizované osoby 12 Posuzování shody (1) Vláda nařízeními stanoví a) výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (dále jen "stanovené výrobky"); ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek, b) technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, pokud by vznikl rozpor s nařízeními vlády, c) které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády (dále jen "stanovené označení"), d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody, (4) Pokud nařízení vlády přejímají předpisy Evropských společenství a v postupech posuzování shody uvedených v odstavci 3 je stanovena účast autorizované osoby, tuto činnost provádějí notifikované osoby, popřípadě osoby, jejichž oprávnění k činnostem při posuzování shody vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. 13 (1) Stanovený výrobek může být uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden do provozu pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle 12 odst. 1 písm. b), po posouzení shody postupem stanoveným podle 12 odst. 3 a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2. 3

4 (14) Jestliže výrobek splňuje podmínky stanovené v 12 a 13, nesmí být bráněno jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu, pokud z významných důvodů ochrany oprávněného zájmu zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů. 14 Akreditace Výkon působnosti, který vyplývá pro Českou republiku z předpisů Evropských společenství pro oblast akreditace, zajišťuje a provádí Ministerstvo. 18 Dozor (1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1a), nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona, provádí Česká obchodní inspekce, nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a) Český báňský úřad, b) Drážní úřad 4b), c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví. 1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 4b) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády a vyhlášky MD Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 1 Předmět úpravy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie 2) a upravuje a) technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému 3), b) podmínky pro pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků a jejich vhodnosti pro použití podle 11, 11a a 12 odst. 4 zákona, 3 Součásti interoperability (1) Jednotlivé součásti interoperability musí zajišťovat celkovou interoperabilitu. Používat a na trh a do provozu lze uvádět jen takové součásti drah konvenčního a vysokorychlostního evropského železničního systému, které zajišťují dokonalou slučitelnost technických charakteristik dopravní cesty dráhy s technickými charakteristikami použitých kolejových vozidel včetně palubních součástí všech dotčených subsystémů. (2) Součásti interoperability a) smí být uvedeny na trh a do provozu pouze v případě, jestliže umožňují dosažení interoperability evropského železničního systému a zároveň vyhovují technickým specifikacím interoperability a základním požadavkům na konstrukční a provozní vlastnosti podle zvláštního právního předpisu 5), 6 Ověřování subsystému (1) Před uvedením subsystému do provozu musí být vydán certifikát o přezkoumání typu subsystému, certifikát o ověření subsystému, nebo jiný dokument stanovený v příslušné technické specifikaci interoperability, rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh 12) nebo v rozhodnutí o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování v oblasti železniční dopravy 13) (dále jen certifikát o ověření subsystému ). Certifikát o ověření subsystému vydává notifikovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce. Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na 4

5 základě vydaného certifikátu o ověření subsystému ES prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci. (2) Notifikovaná osoba při vypracování certifikátu o ověření subsystému posuzuje projekt a jeho respektování během výroby a výrobu až po přejímku, a to před uvedením subsystému do provozu a odpovídá za správnost a spolehlivost subsystému. Rovněž ověří rozhraní dotčeného subsystému se systémem, do kterého je začleňován, přičemž se vychází z informací dostupných v příslušné technické specifikaci interoperability a v registrech součástí evropského železničního systému. Ověření interoperability strukturálního subsystému, který v souladu se základními požadavky tvoří evropský železniční systém, musí být provedeno na základě odkazu na technické specifikace interoperability, jsou-li vytvořeny; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být subsystém ve shodě s evropskými specifikacemi. (3) Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 11) a příslušných technických specifikací interoperability a byla k nim vydána ES prohlášení o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující. (4) Splňuje-li subsystém technické požadavky oznámené Evropské komisi podle zákona o dráhách 14), vydá autorizovaná osoba na žádost provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství 2) Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES 5) Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 11) Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES 12) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS 13) Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES. 14) 49e odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 134/2011 Sb. Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád, ve znění pozdějších předpisů 59 Způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti drážního vozidla 60 Technickobezpečnostní zkouška 61 Technické podmínky pro schválení typu drážního vozidla 62 Podmínky pro schvalování změny na drážním vozidle, jejíž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného typu 5

6 Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 5 Podmínky technickobezpečnostní zkoušky 6 Rozsah technickobezpečnostní zkoušky Technickobezpečnostní zkouška se u jednotlivých staveb drah provádí v tomto rozsahu a) u tratí 1. ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy koleje, 2. ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry koleje nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí nepřekračující traťovou rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v obloucích nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 % a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; při jízdě se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla a zabezpečovacího zařízení, b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení, včetně měření technických parametrů zařízení a ověření jejich funkce, c) u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části zařízení, včetně měření technických parametrů zařízení a provedení jejich funkčních zkoušek. Ověřením úplnosti a správnosti vzájemných závislostí a ověřením činnosti zařízení zkušební jízdou hnacího drážního vozidla a vyhodnocením výsledků těchto prohlídek, kontrol a měření z hlediska shody provedení stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení za provozu musí být provedeny tak, aby neohrozily bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, případně i silničního provozu. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových a pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících drážních elektroenergetických zařízení. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobných provedením hlavní prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování konstrukce při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky anebo po jejím provedení. Postup provádění zatěžovací zkoušky je obsažen v technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 149. Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí zpravidla od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí s rozpětím větším než 8 m před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních konstrukcí, pokud byla navržena projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Dynamická zatěžovací zkouška se provádí, nevyhoví-li mostní konstrukce požadavkům při opakovaném statickém zatížení. Dále se dynamická zatěžovací zkouška zpravidla provádí u mostů s rozpětím větším než 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce větší než 80 m, a u všech konstrukcí, u nichž byly předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky, f) u tunelů prokázáním prostorové průchodnosti podrobným fotogrammetrickým zaměřením a provedením prohlídky (hlavní prohlídky). 7 Podmínky a rozsah zkušebního provozu (1) Zkušební provoz slouží k ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její samostatné části. (2) Zkušební provoz se zavádí před vydáním příslušného rozhodnutí speciálního stavebního úřadu zápisem, který obsahuje a) požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy po dobu zkušebního provozu, 6

7 b) dobu jeho trvání podle povahy stavby, c) způsob sledování stavby, d) údaje, které je nutné zaznamenávat k vyhodnocení zkušebního provozu v souladu s projektem a podle potřeb vyplývajících z charakteru stavby (např. maximální výkony, zatížení, spotřeba energie, závady a účinky provozování dráhy a drážní dopravy). 10 Technické podmínky a požadavky staveb drah a staveb na dráze jsou podmínky a požadavky prostorového uspořádání, traťových tříd zatížení a geometrického uspořádání koleje a uspořádání tělesa železničního spodku, staveb železničního spodku, zařízení železničního spodku, podmínky stavby přejezdu, technické parametry železničního svršku, způsobu označování tratě, vybavenosti železničních stanic a železničních zastávek, uspořádání elektrických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení upřesňují technické podmínky a stavební požadavky 22 Uspořádání elektrických zařízení 23 Uspořádání zabezpečovacího zařízení 24 Uspořádání sdělovacího zařízení Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MD č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů B) Oznámené předpisy Informace o národních bezpečnostních předpisech vydána viz Právním základem pro vydání a zveřejnění závazných národních bezpečnostních předpisů je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 a 2008/110/ES ze dne 16. prosince Národními bezpečnostními předpisy se rozumějí všechny předpisy obsahující požadavky na železnici stanovené na úrovni členského státu a použitelné na více než jednoho dopravce, bez ohledu na to, který orgán je vydal. Národní bezpečnostní předpisy, které jsou často založeny na národních technických normách, by měly být postupně nahrazovány předpisy založenými na harmonizovaných normách stanovených v technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI). Podle čl. 8 směrnice o bezpečnosti železnic členské státy vydají závazné národní bezpečnostní předpisy a zajistí, aby byly zveřejněny a zpřístupněny všem provozovatelům infrastruktury, dopravcům, žadatelům o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a žadatelům o vydání osvědčení dopravce. Členské státy měly oznámit Komisi všechny příslušné závazné národní bezpečnostní předpisy včetně uvedení oblasti jejich použití. Národní bezpečnostní předpisy zahrnují předpisy týkající se existujících národních bezpečnostních cílů a bezpečnostních metod; předpisy týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti a bezpečnostní certifikaci dopravců; 7

8 společné provozní předpisy pro železniční síť, na kterou se dosud nevztahují TSI, včetně předpisů týkajících se zabezpečovacího systému a systému řízení provozu; předpisy, kterými se stanoví požadavky na doplňující vnitřní provozní předpisy (podnikové předpisy), které musí vydat provozovatelé infrastruktury a dopravci; předpisy o požadavcích na zaměstnance, kteří plní důležité úkoly týkající se bezpečnosti, včetně kritérií výběru, zdravotní způsobilosti a odborného výcviku a certifikace, pokud s na ně dosud nevztahuje TSI; předpisy týkající se odborného zjišťování příčin vzniku nehod a mimořádných událostí. Přepracovaný seznam národních bezpečnostních předpisů oznámených Komisi je uveden na internetových stránkách Drážního úřadu. Seznam obsahuje 22 položek, z toho je 8 legislativních dokumentů (zákon o dráhách, 5 vyhlášek MD: Vyhláška č. 100/1995 Sb., Vyhláška č. 173/1995 Sb., Vyhláška č. 177/1995 Sb., Vyhláška č. 352/2004 Sb., Vyhláška č. 376/2006 Sb., 1 nařízení vlády: Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 1 sdělení MZV: Sdělení č. 19/2007 Sb.m.s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)), 9 předpisů SŽDC (ČD) provozní předpisy řady D, Op16 a Z1 1 předpis Viamont D3 pro trať Sokolov Kraslice 3 ČSN EN (50110, 50126, 50238) 1 TNŽ C) Technické dokumenty (mimo dokumenty, které byly oznámeny ERA) Evropská agentura pro železnice (ERA) Průvodce pro uplatňování nařízení CSM ( ) publikovaný i v češtině Průvodce pro uplatňování nařízení Komise o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice o bezpečnosti železnic Soubor příkladů posuzování rizik a některých možných nástrojů podporujících nařízení CSM Zpráva o posouzení bezpečnosti osnova Soubor dokumentů a údajů prokazujících způsobilost Subjektu pro posuzování bezpečnosti Drážní úřad Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik ( ) má 3 části: Metodický pokyn MP pdf Příloha 1 MP121208P1.pdf Metodický pokyn pro vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce ( ) Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy ( ) (ve smyslu 23a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) 8