ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Charitativní projekty 2013/2014 Počítač simuluje nejen techniku Vánoční ťukání 2 Mladí vědci a technici v Arizoně 5 2 ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X V I I I., Č Í S L O 4 Charitativní projekty 2013/2014 Nina Strejčková Sbírka Světlušky Sponzorství ZOO rys kanadský Nadace pro transplantace kostní dřeně Sběr víček pro nemocného Daníka P R O S I N E C Kč Kč Kč zatím 12 kg Ukrajina: Kyjev s exkurzí do Černobylu 4 Učitelské humoresky 6 Okřídlená rčení 7 Poezie J. Sojky 7 A U T O Ř I : Mgr. N. Strejčková Ing. J. Vejvarová Ing. P. Hlávka Ing. P. Vlček Mgr. I. Macnerová Mgr. J. Sojka Ing. J. Gruber

2 S T R Á N K A 2 Počítač simuluje nejen techniku, ale i člověka Josef Gruber Dne přednášeli pro žáky tříd 4ST, 3ST, 1STA, 4ME, 3ME odborníci z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. a Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. Jejich přednáška byla na téma, které by mělo být maximálně přitažlivé pro všechny zájemce o techniku: Počítačové modelování v technické praxi. Byla uspořádána jako jedna z aktivit projektu CZ.1.07/1.1.30/ Modernizace výuky, technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství. V první části hovořil prof. Křen o metodách řešení technických problémů, zaměřil se pochopitelně na počítačové modelování. Ukazoval nesmírně zajímavé simulace nárazových testů vozidel, příklady z biomechaniky (průtok krve, riziko infarktu, kloubní náhrady, důsledky autonehody na jednotlivé části lidského těla apod.). Prof. Laš pak pokračoval ukázkou výpočtových metod v technické praxi, zejména se zaměřil na mechaniku moderních kompozitních materiálů. Ukazoval i průběh validace počítačových simulací, tj. srovnání s výsledky experimentů. Tato atraktivní oblast techniky je i náplní studia na fakultě aplikovaných věd. Ţáci střední školy s hlubším zájmem o tuto problematiku mají moţnost se s ní potkat uţ během vzdělávání na střední škole. Vánoční ťukání Jiřina Vejvarová V posledním týdnu před Vánocemi se studenti a studentky humanitních oborů (třídy 1.A, 1.BC, 1.D a 1.E) zúčastnili soutěže v psaní na počítači. Šlo o pětiminutový opis textu na rychlost a přesnost. Byl použitý text z programu ATF, ve kterém studenti píší od začátku školního roku. Hodnoceny byly jenom ty práce, kde chybovost nepřekročila 0,5 % chyb (stejné hodnocení jako při soutěžích pořádaných Státním těsnopisným ústavem). Konečné umístění závisí na počtu napsaných čistých úhozů za minutu při dodržení přesnosti psaní. A zde jsou výsledky 10 nejlepších soutěţících: Bártová Denisa 1. BC 284 úhozy za minutu Kopřivová Markéta 1. A 254 Školová Andrea 1. A 229 Protivová Renata 1. BC 228 Plocková Monika 1. A 213 Bubeníčková Kateřina 1. D 202 Grešáková Tereza 1. E 201 Gleissnerová Kateřina 1. E 187 Mottlová Zuzana 1. A 177 Klassová Simona 1. A 172 Všem úspěšným soutěţícím blahopřeji a doufám, ţe pro ostatní jsou zveřejněné výsledky dobrou motivací do nového roku. V březnu nás čeká další soutěţ pod názvem Aţ jako zaťuká. Mladí vědci a technici se sešli v Arizoně (5) Petr Hlávka Phoenix sobota V 7:30 odjíždíme dvěma minibusy do Grand Canyonu. Postupně vystoupáme z nadmořské výšky 330 m ve Phoenixu až do nadmořské výšky 2243 m na okraji Grand Canyonu. Jede s námi mladičká novinářka z Pakistánu, je akreditována na ISEF. Řidič hispánského původu nám cestou ukazuje hory, jednou z nich je Leţící indián. Před rudými skalami Red Rocks Sedona míjíme cyklisty (jediné, které jsme toho dne viděli), účastníky rekreačního závodu. Od 9:35 v Sedoně fotíme skalní útvary vzniklé zvětráváním sedimentů. Stolové hory jsou podobné těm v Saském Švýcarsku na Labi u Königsteinu, jen ta pouštní květena se u Labe za českými hranicemi nenachází. Z kaktusových květů se tu dokonce dělá zmrzlina. Pokračujeme na sever, vlevo se nám otevírá pohled na posvátnou navaţskou horu Mt. San Francisco, v popředí vidíme domky indiánské osady.

3 S T R Á N K A 3 V 11:40 obědváme v Cameronu v restauraci indiánů z kmene Navajo (čti Navaho). Objednávám si indiánský guláš, kukuřičnou placku k němu přikusuji. Řidiči a současně průvodci se mi smějí, ţe se má placka jíst jako moučník, ale mě to dohromady chutná. Podávají oběda k nejbliţší terénní vlně za restaurací průzračný vzduch klame, mají co dělat, aby se potom klusem vrátili včas zpět. Divoká příroda je uchvátila. Pohyb po rezervaci je přitom pouze na povolení. Ve 13:15 odjíţdíme. Po zaplacení vstupného vjíţdíme do rezervace a ve 13:45 zastavujeme na vyhlídce Lipan Point ve výšce se pouze nealkoholické nápoje. Indiánská restaurace je součástí obchodního střediska, kde si můţete zakoupit 2243 m n. m. Krásné pohledy na Grand Canyon ozvláštní od západu se přibliţující déšť, fouká studený vítr. Řeka Colorado se proplétá v kaňonu pod námi v hloubce spousty různých suvenýrů. Ty nádherné luky a šípy! Po takových jsme jako kluci touţili. Zatímco jíme, tak skupinka ţáků vyráţí pod vlivem okamţitého nápadu bez našeho vědomí místo větší neţ 1000 m. Za hodinu přijíţdíme do západněji umístěného

4 S T R Á N K A 4 Grand Canyon Visitor Center. Zde sledujeme vystoupení indiánských tanečníků, pojaté jako oslavu všeho lidského. nich mi připomínají ty naše české folklórní. V 17:45 zastávka ve Flagstaffu na pověstné Route 66. Cestou do Phoenixu ţáci s kolegyní Jitkou zpívají Nohavicu a Plíhala, já si pobrukuji starou trempskou Ruty šuty Arizona Texas, ale teprve nyní se divím slovům nechtěj více Arizonu znáti Příjezd do hotelu ve 20:10, čekáme ještě na druhý minibus zdrţeli se kvůli ztracené (zcizené?) peněţence. Kolegyně Květa si také konečně sáhla na kaktus saguaro, symbol zdejší pouště i poznávacích značek automobilů. Kdo chce odtud sestoupit dolů k řece, musí počítat s cestou dlouhou 10 mil, chodí se na dvě části s přespáním v chatě na půli cesty. Zaujala mě deska na památku poloţení telefonního kabelu přes Grand Canyon v r (v pozadí je vidět v rokli stoţárek s vedením). Před odjezdem v 16:05 ještě stíhám zakoupit pro vnučku omalovánky s indiánskými motivy, jedny z Ukrajina: Kyjev s exkurzí do Černobylu Lvov Gorgány 1 V. Č Á S T : V O J E N S K Á M U S E A V K O N T R A S U S K L Á Š T E R Y, K I E V S K É M O Ř E N A D N Ě P R U Petr Vlček Ještě večer jsem si zjistil v recepci hotelu, jak se dostaneme k přístavu a na další místa v Kyjevě. Ráno pro změnu jedeme mašrůtkou. Jsou to malé autobusy s různými čísly, které jezdí po své trase. Na zastávkách se stopuje příslušné číslo. Kromě toho tu ještě funguje trolejbusová doprava. Vystupujeme na kraji parku na návrší. Stojí tu obelisk na památku obětem Velké vlastenecké války. O kousek dál je pomník všem padlým ukrajinským důstojníkům. Vévodí symbolickému hřbitovu v podzemí pod ním. Kousek od pomníku lze vidět sochy trpících dětí, které symbolizují utrpení za války. Od pomníků

5 S T R Á N K A 5 je krásný výhled na Dněpr a níţinné kyjevské čtvrtě. Za parkem se rozkládá komplex Kyjevsko-pečerské lávry. Má svoji nadzemní a podzemní část. Je to areál kostelů se zlatými báněmi, budovami kláštera a podzemím, kde jsou rozsáhlé jeskyně s rakvemi významných duchovních a mnichů. Jeskyně se prohlíţí se svíčkami v ruce. Pravoslavní věřící chodí od rakve k rakvi a líbají kaţdou z nich. Začátky Kyjevskopečerské lávry sahají do roku 1051, kdyţ se mnich Antonij ubytoval v jeskyni ve svahu hory. Brzy se k němu připojili další, stejně smýšlející mniši, kteří začali jeskyně rozšiřovat, a později, kdyţ uţ podzemní jeskyně nestačily, začali stavět první nadzemní stavby. Klášter se stavěl po mnoho století. Kníţata a bojaři podporovali mnichy, darovali jim zlato, stříbro a půdu s rolníky. V století byl postaven Uspenský chrám Jana Křtitele, kostel nad branou Svaté Trojice, kostel Spásy na Berestově, Trapeznaya palata (refektář jídelna mnichů) a celý areál kláštera byl obehnán kamennou zdí o šířce přibliţně dvou metrů. Klášter byl pojmenován podle: pečera jeskyně a lavra označuje status kláštera, který získávaly velké a významné kláštery svou rozsáhlostí, připomínající spíše menší městečka s uličkami (v překladu z řeckého lavra ulice). Klášter hrál významnou úlohu v rozvoji ukrajinské kultury podobu chrámu zdokonalovalo mistrovství architektů a malířů a byla zde zaloţena také první tiskárna na Rusi. V lávře ţili a pracovali známí letopisci, spisovatelé, vědci, malíři, lékaři nebo vydavatelé. Právě zde letopisec Nestor napsal Pověst vremennych let hlavní zdroj současných poznatků o Kyjevské Rusi. V současnosti je na území památkové rezervace velké 28 ha rozmístěno 122 architekturních památek z období století. Území lávry je rozděleno na dvě části Horní a Dolní. Horní lávra je národní historicko-kulturní památka a v Dolní lávře se nachází muţský klášter. Za klášterem pokračují parky. Tady byla v kontrastu zbudována vojenská musea. Prvním z nich je Muzeum operací Rudé armády po druhé světové válce. Jsou tu dokumenty z okupace Afghánistánu, vietnamské války, korejské války atd. Nacházíme tu fotky i ze společných cvičení Varšavské smlouvy na území bývalého SSSR. Na jedné fotografii hromadné skupiny vojáků poznávám svého kamaráda, který se, kdyţ byl na vojně, jednoho takového cvičení v Uzbekistánu zúčastnil. Za muzeem je park zbraní. Je tu moţné vidět ponorky, raketu středního i krátkého doletu, tanky a děla. Tomu všemu vévodí Eiffelovka Kyjeva Kievská mať. Je to socha bojovnice s mečem a štítem. Na štítu nese znak SSSR. Byla vztyčena k 50. výročí konce druhé světové války ještě za doby SSSR. Pod sochou je v podzemí obrovské muzeum věnované právě válce. V prostranství před sochou stojí kamenné monumenty připomínající válečná utrpení. Stojí tu také 2 růţové tanky. Na sochu se dá vyjet výtahem. Vstupné je však velmi astronomické. Je moţnost vyjet buď do štítu (250 m) nebo 45 metrů pouze na kopuli, na níţ socha stojí. Cena nám dovoluje vyjet jen na podstavec. I tak je to záţitek. Je odtud nádherný výhled nejen na Kyjev, ale i na kontrast duchovního ţivota s válečným utrpením. Park zbraní totiţ stojí přímo pod zlatými kopulemi Kievsko-pečerské lávry. Vracíme se parkem na metro a odcházíme do přístavu. Necháme se nalákat na loď, která popluje proti proudu Dněpru aţ za Kyjev k městu Višgorod. Tady je hráz jedné z největších přehrad na Ukrajině, která se nazývá Kievské moře. Stavbaři hráze vyuţili několika ostrovů. Hráz jsme překonali cca 15metrovou plavební komorou. Pohled na obrovskou vodní plochu je impozantní. Dohlédnout konce nelze. Přehrada zasahuje aţ do Běloruska. Na březích vyrostlo několik rekreačních objektů a táborů, plánoval se velký turistický rozvoj i provoz lodní dopravy. Všechny tyto vize bohuţel vzaly za své v roce 1986 havárií černobylské elektrárny, která zamořila přehradu a její okolí především v severní části a zamoření trvá aţ do dnešních dnů. Do Kyjevského moře se vlévá řeka Pripjať, která přímo protéká radioaktivní zónou a Černobylem. V přehradě i pod hrází na toku tedy není doporučeno se koupat, přesto mnoho místních doporučení nedbá, vyuţívají zdejší kamínkové pláţe a provozují tu i vodní sporty. I plavba po Dněpru směrem k nádrţi byla záţitkem. V Kyjevě je na řece několik ostrovů a všechny se vyuţívají k rekreaci, koupání a vodním sportům. Na březích stojí mnoho stanů, lidé se koupou, chytají ryby a po řece se prohání mnoho malých soukromých lodí. Za Kyjevem pak se ukáţe široká řeka v plné mocnosti a na obzoru pak byla zmíněná hráz přehrady. Kouzlo zpáteční cesty umocnil pohled na centrum Kyjeva, které ozařovalo zapadající slunce 2013 pro Školní zpravodaj (pokračování příště)

6 S T R Á N K A 6 Učitelské humoresky Z P O Z Ů S T A L O S T I J O S E F A G R U B E R A S T. V Y B Í R Á J. G R U B E R M L. Díl čtvrtý, závěrečný - Jak jsem byl také obráncem vlasti Když jsem se narodil, byl jsem velmi neduživé dítě. Po neúspěšných radách některých pánů doktorů se se mnou maminka odebrala k velmi důvěryhodnému lékaři, jenž byl zároveň starostou města. Když mu vylíčila moje potíže a on mě důkladně prohlédl, naordinoval nějaký dryják se slovy: Jestli mu ho podáte, záleží jen na vás. Ale když to přežije, bude z něho voják. Kdyţ se blíţila léta, kdy o mladých muţích rozhoduje armáda, byl jsem odveden. Brzy se začal blíţit konec uděleného odkladu. Armáda na mne nezapomněla. Uţ jsem učil daleko od domova a dostal jsem pozvánku k dvouletému pobytu v jedné ozdravovně někde ve východních Čechách. Ale V té době se zřizovalo vysokoškolské studium a mně se zalíbilo se dál vzdělávat. I vzal jsem milou pozvánku a doprovodil ji dopisem o svých záměrech. Vše jsem pečlivě zabalil a poslal v doporučeném dopisu na příslušnou vojenskou správu. Nějaký týden bylo ticho po pěšině. Vojenská správa se ale nedala. Okamţitě mi nařídila, abych se k ní dostavil. Učinil jsem tak Tam mi vyšší důstojník hlasem stále se zesilujícím (tehdy jsem začal chápat, ţe na vojně se většinou řve) vysvětlil, ţe se tak vlídné pozvánce neodporuje a ţe se odtud odeberu okamţitě na nádraţí a odjedu k útvaru. Ještě štěstí, ţe si dal vyloţit, ţe to není moţné, protoţe musím zajet domů a vypravit se. Pozvánka tentokrát zněla do Karviné. Následující večer jsem z domova odjel a druhý den dopoledne jsem byl v neznámém městě. Doptal jsem se na místní posádku, ale tam mě nechtěli. Patřil jsem jinam. Do jednotky sídlící asi čtyři kilometry od města. Kdyţ jsem se blíţil k cíli své cesty, slyšel jsem stále silněji zvuky vycházející z provozu dolu jménem Klement Gottwald. Na místě jsem pak spatřil skupinu dřevěných baráků obehnanou drátěným plotem a přísně střeţenou. Dojem z představy neblaze proslulých táborů v nedaleké minulosti nebyl docela neshodný. Byl to tábor vojáků přidělených pomocným technickým praporům. Stal se ze mne horník. Druhý den dopoledne jsem s osmi marody ještě v civilu pochodoval znovu do Karviné na lékařskou prohlídku. Odpoledne hned po obědě následovalo poučení o bezpečnosti práce, které se skládalo zhruba z těchto dvou vět: Drţ se pořád svého havíře. Nelez nikam dál od něho. Pak uţ byla odpolední směna. První cesta těţní klecí připomínala start do vesmíru. Došli jsme na místo, kde se uţ těţilo, přidělili mi lopatu a postavili k jednomu horníkovi. Ten sbíječkou likvidoval kousek uhelné stěny a já jsem narubané uhlí házel do dopravního ţlabu. Hned první směnu se vyvalila uhelná stěna. Přišel o ţivot voják stejně postiţený jako já. Pozoroval jsem pokles stropu a říkal si zastaví se, nebo nezastaví Po pár dnech se vznítila sloj a od rána se nefáralo. Čekalo se, co se bude dít. Odpoledne uţ nás na směnu poslali, ale havíři zůstávali v šatně. Nic nedali na výklady, ţe situace je bezpečná. Jeden z horníků vyjádřil, co si ostatní myslí, a za chvíli uţ jsme pozorovali, jak v doprovodu nějakých pán v civilu nastupuje do osobního auta. Na nás přišel velitel jednotky a vyhroţoval: Já můţu dát rozkaz! Horníci nefárají, my sami přece nemůţeme. Došlo na rozkaz, protoţe asi patnáct havířů dobrovolníků se vydalo k těţní kleci. Sfárali jsme tedy také a zbytek směny jsme uklízeli hlavní překop a odbočující chodbu k sousední jámě Barbora. Hořící sloj pak odborníci neprodyšně zazdívali. Jak říkali temovali. Jednu z nejbliţších odpoledních směn přišel nějaký štajgr, Hledal dva chlapce na práci, která není těţká, ale chlapci se nesmějí bát. S Vaškem, se kterým jsem se uţ skamarádil, jsme si mysleli, co se nám můţe stát, a přihlásili jsme se. Napochodovali jsme do blízkosti ohroţeného místa. Tam uţ byla instalována asi pětihektolitrová káď vody. Do ní ústil běţící pás a vycházela z ní silná sací roura. Po kolejích přijíţděly vozíky taţené malou lokomotivou, naloţené drcenou škvárou. Všechno poháněly motory na stlačený vzduch a celé zařízení vydávalo zvuk silné sirény. Nesměli jsme si sednout na zem. Naším úkolem bylo nahazovat na dopravník škváru, která padala kolem. Kaţdou půlhodinu přicházeli technici kontrolovat situaci. To jsme dělali asi tři směny. Kdyţ na pracovišti na úseku, kde jsem se oháněl lopatou, přišel ke konci ranní směny o ţivot pomocník, voják převelený z Košic před týdnem, začal jsem uvaţovat o moţnosti dálkového studia. V těch týdnech byl otec na Slovensku a při té příleţitosti se stavěl u našeho tábora. Mluvili jsme spolu jenom přes plot, ale domluvili jsme se, ţe se o studiu budu informovat. Poţádal jsem o opuštění prostoru a po třech dnech, bylo to v pátek, mi to bylo povoleno. V sobotu ráno jsem na fakultě (tehdy se ještě v sobotu pracovalo) byl přijat na ústavu pedagogické praxe. Tajemník ředitele mě trpělivě vyslechl, vzal si mou vojenskou kníţku a odešel do kanceláře šéfa. Kdyţ se po chvíli vrátil, přinesl mi papír s podpisem a razítkem, kde stálo, ţe jsem posluchačem fakulty a toto potvrzení ţe se mi vydává za účelem odkladu vojenské sluţby. Otec pak tento doklad doručil na krajskou vojenskou správu. Vrátil jsem se na své pracoviště a vyčkával. Asi po třech týdnech, kdyţ jsem si právě umýval ešus a lţíci po obědě, hlaholila na chodbě baráku sluţba: Gruber hned do kanceláře! Tam jsem se dověděl, ţe se mám z nějakého důvodu dostavit do Karviné na velitelství praporu. To bylo nadějné. Dostal jsem ze skladu vycházkový stejnokroj a rozkaz: Pojedete na kole, abyste byl do začátku odpolední směny zpátky! Pravil jsem: Já neumím na kole. Stihla mě nová dávka řevu, ale mohl jsem vykročit.

7 S T R Á N K A 7 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz Kolem sousedního dolu jsem si všiml mohutného černého praporu a uţ jsem věděl, ţe tam přišlo o ţivot šest horníků. Na velitelství praporu jsem zaklepal, vstoupil a předpisově se hlásil. Seděl tam četař absolvent a přes rameno mi řekl: Člověče, neblbni, jdeš do civilu. Tady mi to podepiš a měj se dobře. Na rozhodnutí bylo napsáno, a to bylo důleţité, ţe jsem propuštěn okamţitě. Neváhal jsem zajít to města, na poště poslat telegram domů, posedět chvilku v kavárně a koupit si nějaké čtení na cestu. Vrátil jsem se aţ za tmy. V kanceláři uţ byl velitel roty a mě čekala nepříliš laskavá slova. Pak jsem se vytasil s písemným rozhodnutím. A ţe prý ještě musím na směnu. Noční. Opřel jsem se o slůvko okamţitě a hrdě jsem odešel. Měl jsem s sebou pečlivě ukrytý civilní oblek, převlékl jsem se a odešel pro večeři. Pak jsem odevzdal, co nebylo mého, rozloučil se s kamarády a ti mě doprovodili k bráně. Mávali jsme si, dokud jsme se viděli, a já teprve teď chápu, jak jim asi bylo. Hluk od těţní věţe slábl a já se podruhé ten den blíţil ke Karviné. Jenţe tentokrát jsem mířil na nádraţí. Po návratu domů mi maminka řekla: To je dost, ţe uţ jsi tady. Vrátil jsem se do školy. Byl jsem nabit novými zkušenostmi, ne zrovna radostnými. Dodnes jsem nepochopil, jak jsem mohl být s uhelnou lopatou obráncem vlasti. Za dobu strávenou v dole, jsem zaţil všelicos. I menší zával. Později jsem se divil, jak rychle jsem se naučil rozlišovat praskání uhlí, stropu a vrzání výdřevy. Teprve po letech jsem se dověděl z dobře informovaných zdrojů, ţe za mnou na vojnu šel nepříliš lichotivý posudek. Také označení útvaru, kam jsem byl původně poslán, znamenalo jednotku, kde osobními zbraněmi byly krumpáč a lopata. S L I B Y Jan Sojka Okřídlená rčení J A K, K D E A P R O Č V Z N I K L A N Ě K T E R Á S L O V A, J M É N A, R Č E N Í, Ú S L O V Í, P O Ř E K A D L A A P Ř Í S L O V Í, K T E R Á S E V Y S K Y T U J Í V S O U Č A S N É Č E Š T I N Ě? Izabela Macnerová Flamendr Tento výraz, který se i dnes používá jako synonymum pro hýřila a opilce, vznikl v době třicetileté války. Panovník Ferdinand II. Rakouský neměl po vyhrané bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 ani tušení, ţe vítězství je pouhým začátkem vleklé třicetileté války, která ho bude stát celé jmění. Jiţ po pěti letech válčení musel poţádat movitého Albrechta z Valdštejna, aby mu na vlastní náklady sestavil vojenský pluk. Albrecht panovníkovi vyhověl a vyslal do Německa, Nizozemí a Flander své verbíře, kteří slibovali budoucím ţoldnéřům hory doly. Nakonec se jim podařilo naverbovat asi muţů, hlavně Vlámů, kteří prosluli v boji svou prudkostí, odvahou a nebojácností, o čemţ se nejednou přesvědčilo i obyvatelstvo v Čechách. Se stejnou zarputilostí se prý dokázali veselit a vyplacený ţold většinou prohýřili a propili v místních krčmách. Dělali to určitě všichni ţoldnéři, ale Češi si bůh ví proč pamatovali zrovna Vlámy, nad jejichţ pijáckým uměním se velice pohoršovali. Podle Němců je nazývali Flamendry, coţ se záhy stalo běţným označením pro pijáka. Z flamendra později vznikla slova fláma a flámovat. jsou hry které končí jen porážkou a jsou porážky které začínají slibem jsou sliby které nesmějí být dodrženy a sliby co ti ohnou záda jsou sliby co se mění ve zbraň a jsou zbraně které si vynutí slib jsou sliby které rodí nenávist a je nenávist co popírá vinu jsou viny které začínají hrou a jsou hry ve kterých je vítězstvím že neprohraješ všechno Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v prosinci 2013.

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA 10 - denní zájezd Poznávací zájezd, 10 dní, 3* hotel, vlastní strava Skupinový zájezd s anglicky hovořícím průvodcem CK! Cenu garangujeme již při min. počtu 2 osob.

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan...

Obsah. Obsah... 1. Kde byli páťáci v létě?... 2. Grand Canyon... 3. Hluboká nad Vltavou... 4. Potápění v moři... 5. Maroko-Tetouan... Obsah Obsah... 1 Kde byli páťáci v létě?... 2 Grand Canyon... 3 Hluboká nad Vltavou... 4 Potápění v moři... 5 Maroko-Tetouan... 5 Den bez aut... 6 Kůň... 7 Zkuste si křížovku!!!... 8 1 Kde byli páťáci

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011

MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 MORAVSKÁ EXPEDICE 1. - 4. srpna 2011 Itinerář: 1/8 2011 pondělí Česká Lípa Sever 13 30 Praha 15 00 17 10 Praha-Strahov, nešpory 18 00 Praha-Strahov, Mše svatá a kompletorium 2/8 2011 úterý 5 30 Praha,

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN NABÍDKA VÝLETŮ 2017 SVATÝ KONSTANTIN Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Výlet do Nesebru Výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrámy, která je zahrnuta do seznamu UNESCO od

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Od jezu Geesthacht až po Severní moře

Od jezu Geesthacht až po Severní moře Od jezu Geesthacht až po Severní moře Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Nord-Ostsee-Kanal Brunsbüttel Stör

Více

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37

A l b A t r o s zlom_vnitrni_ce_v2.indd :37 A l b a t r o s Alena Čálková Borůvky na prodej Alena Čálková i l u s t r o v a l a a n n a m a s t n í k o v á Borůvky na prodej A l b a t r o s Alena Čálková, 2015 Illustrations Anna Mastníková, 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Jméno a příjmení: Patrik Hajas Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA

SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA SEVER MADAGASKARU + TSARABANJINA ANKIFY ANKARANA DIEGO SUAREZ - TSARABANJINA PROGRAM ZÁJEZDU: DEN 1: ODLET Z PRAHY 12:25 odlet z Prahy s přestupem v Paříži mezi letišti autobusem. DEN 2: PŘÍLET MADAGASKAR

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník listopad 2011. Listopad. Historie hotelu Pod Zvičinou. str. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2011 Historie hotelu Pod Zvičinou Ve zpravodaji naleznete: Historie hotelu Pod Zvičinou str. 1 a 2 Historická pohlednice hotelu

Více

ČISTIČKA. Miloš Nekvasil

ČISTIČKA. Miloš Nekvasil ČISTIČKA Miloš Nekvasil 1 V březnovém nedělním odpoledni jsem navštívil Muzeum stará čistírna (odpadních vod) v pražské Bubenči. Dojel jsem tam po kolejích tramvají a metra městskou dopravou. Pak jsem

Více

Vladimír Ráček ČLOVĚK, KŘESŤAN, PÉTÉPÁK

Vladimír Ráček ČLOVĚK, KŘESŤAN, PÉTÉPÁK Vladimír Ráček ČLOVĚK, KŘESŤAN, PÉTÉPÁK Mládí Vladimír Ráček se narodil ve Křoví, 18. května 1927. Vyrůstal na venkově, kde měli malé hospodářství. Chodil do obecné školy ve Křoví a později do měšťanky

Více

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An

Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Poznávací cesta do Vietnamu Hanoj - Halong Bay - Hoi An Termín cesty: 14. - 25. 4. 2016 Během této 11ti denní zahraniční poznávací cesty zavítáte do severní části Vietnamu, která je neprávem tak trochu

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Pozvánka TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ II. Milí studenti, pedagogové, přátelé a zájemci o přírodní vědy, srdečně Vás zveme na mimořádně zajímavé víkendové soustředění tentokrát zaměřené na geologii, paleontologii

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Číslo: 1 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV

Číslo: 1 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV Číslo: 1 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV JAVOR 1. část Modrá barva ve znaku Voděrad je podle potoku Javor. Javor se nachází na jihozápadě od Voděrad a těsně

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Termín konání: 26.4.2010 30.4.2010 Místo konání: Linköping ve Švédsku Přítomni: Pracovní stáţe se zúčastnili zástupci předkladatele projektu a partnerů projektu

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. CHORVATSKO Podgora. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. CHORVATSKO Podgora. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 CHORVATSKO Podgora Horský masív Biokovo Zveme vás ke krásné projížďce pohořím Biokovo. Minibusem se dostaneme do překrásné části tohoto parku a k pohoří Sv. Jure (1762 m n. m.), odkud

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

Astronomicky zajímavá místa Arizony

Astronomicky zajímavá místa Arizony Peter s home Lowell observatory Meteor crater Happy Jack - DCT Astronomicky zajímavá místa Arizony... A jedno astronauticky jako přídavek LBT Vlajka státu Arizona Kitt Peak Pečení zrcadel Green valley

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2015 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie. 35 - denní zájezd

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie. 35 - denní zájezd VELKÁ ZEMĚ 35 - denní zájezd New York Philadelphia Washington Nashville Memphis Dallas El Paso Tucson Grand Canyon Monument Valley Zion Las Vegas Los Angeles Sequoia San Francisco Mt. Rainier Seattle Yellowstone

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zpráva o výchovně vzdělávacím zájezdu na ostrov Korfu pořádaném Základní školou a mateřskou školou Přerov nad Labem, okres Nymburk

Zpráva o výchovně vzdělávacím zájezdu na ostrov Korfu pořádaném Základní školou a mateřskou školou Přerov nad Labem, okres Nymburk Zpráva o výchovně vzdělávacím zájezdu na ostrov Korfu pořádaném Základní školou a mateřskou školou Přerov nad Labem, okres Nymburk 22. 6. 1. 7. 2007 Zájezdu se zúčastnilo 54 žáků školy, jejich rodičů,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 2. Cyklista jede z osady do města. První polovinu cesty vedoucí přes kopec jel

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. CHORVATSKO Krk. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. CHORVATSKO Krk. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 CHORVATSKO Krk Národní park Plitvická Jezera celodenní výlet Jedná se o soustavu 16 jezer vzájemně propojených nesčetnými vodopády a kaskádami. Tato přírodní památka je zapsána na seznamu

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014

ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 ZÁVĚREČNÁ EXKURZE KPÚ a VVK 21.6. 25.6. 2014 Vašimi průvodci budou: Katka Zímová (KBUK) hlavní organizátor Jakékoli dotazy a komplikace ohledně exkurze řešte zde: zimovak@fzp.czu.cz ; 605 505 529 Vraťka

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Ročník VIII, číslo 37, září 2014

Ročník VIII, číslo 37, září 2014 Ročník VIII, číslo 37, září 2014 Vážení čtenáři, co nového a zajímavého prožili v letních měsících uživatelé STROOMu se dozvíte z dalšího čísla STROOMOVIN, které máte zrovna před sebou. Tentokrát jsme

Více

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Počátek r.1945 byl asi pro Horní Planou velmi rušný.již před tímto rokem se její německy psaná kronika zmiňuje o uprchlících z Německa a Rakouska.Tehdy

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Jaro 2015 Činnost přípravné třídy LEDEN V měsíci lednu se děti zúčastnily velmi zajímavé a poučné besedy v naší škole. Navštívit a spoustu zajímavých informací

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

D A Č I C E R U H O S K OST K O U

D A Č I C E R U H O S K OST K O U D A Č I C E R U H O S K OST K O U 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. AHOJ KAMARÁDI, jmenuji se Kostička Cukrová a ráda bych vám ukázala své Dačice. Tady jsem se totiž v roce 1843 narodila, a představ si, že jsem byla

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Ict1-ČJ-16 G F. Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová. Šlitr, naklad. Slávka Kopecká, Použitá literatura: Olga Sommerová, Jiří Šlitr

Ict1-ČJ-16 G F. Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová. Šlitr, naklad. Slávka Kopecká, Použitá literatura: Olga Sommerová, Jiří Šlitr Ict1-ČJ-16 Jiří Šlitr - kresby A B C D E Ict1-ČJ-16 G F H I J Použitá literatura: Olga Sommerová, Jiří Šlitr Šlitr, naklad. Slávka Kopecká, 2004 K Jiří Šlitr kresby Jiří Šlitr jak známo byl členem Svazu

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více