ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Charitativní projekty 2013/2014 Počítač simuluje nejen techniku Vánoční ťukání 2 Mladí vědci a technici v Arizoně 5 2 ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X V I I I., Č Í S L O 4 Charitativní projekty 2013/2014 Nina Strejčková Sbírka Světlušky Sponzorství ZOO rys kanadský Nadace pro transplantace kostní dřeně Sběr víček pro nemocného Daníka P R O S I N E C Kč Kč Kč zatím 12 kg Ukrajina: Kyjev s exkurzí do Černobylu 4 Učitelské humoresky 6 Okřídlená rčení 7 Poezie J. Sojky 7 A U T O Ř I : Mgr. N. Strejčková Ing. J. Vejvarová Ing. P. Hlávka Ing. P. Vlček Mgr. I. Macnerová Mgr. J. Sojka Ing. J. Gruber

2 S T R Á N K A 2 Počítač simuluje nejen techniku, ale i člověka Josef Gruber Dne přednášeli pro žáky tříd 4ST, 3ST, 1STA, 4ME, 3ME odborníci z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. a Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. Jejich přednáška byla na téma, které by mělo být maximálně přitažlivé pro všechny zájemce o techniku: Počítačové modelování v technické praxi. Byla uspořádána jako jedna z aktivit projektu CZ.1.07/1.1.30/ Modernizace výuky, technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství. V první části hovořil prof. Křen o metodách řešení technických problémů, zaměřil se pochopitelně na počítačové modelování. Ukazoval nesmírně zajímavé simulace nárazových testů vozidel, příklady z biomechaniky (průtok krve, riziko infarktu, kloubní náhrady, důsledky autonehody na jednotlivé části lidského těla apod.). Prof. Laš pak pokračoval ukázkou výpočtových metod v technické praxi, zejména se zaměřil na mechaniku moderních kompozitních materiálů. Ukazoval i průběh validace počítačových simulací, tj. srovnání s výsledky experimentů. Tato atraktivní oblast techniky je i náplní studia na fakultě aplikovaných věd. Ţáci střední školy s hlubším zájmem o tuto problematiku mají moţnost se s ní potkat uţ během vzdělávání na střední škole. Vánoční ťukání Jiřina Vejvarová V posledním týdnu před Vánocemi se studenti a studentky humanitních oborů (třídy 1.A, 1.BC, 1.D a 1.E) zúčastnili soutěže v psaní na počítači. Šlo o pětiminutový opis textu na rychlost a přesnost. Byl použitý text z programu ATF, ve kterém studenti píší od začátku školního roku. Hodnoceny byly jenom ty práce, kde chybovost nepřekročila 0,5 % chyb (stejné hodnocení jako při soutěžích pořádaných Státním těsnopisným ústavem). Konečné umístění závisí na počtu napsaných čistých úhozů za minutu při dodržení přesnosti psaní. A zde jsou výsledky 10 nejlepších soutěţících: Bártová Denisa 1. BC 284 úhozy za minutu Kopřivová Markéta 1. A 254 Školová Andrea 1. A 229 Protivová Renata 1. BC 228 Plocková Monika 1. A 213 Bubeníčková Kateřina 1. D 202 Grešáková Tereza 1. E 201 Gleissnerová Kateřina 1. E 187 Mottlová Zuzana 1. A 177 Klassová Simona 1. A 172 Všem úspěšným soutěţícím blahopřeji a doufám, ţe pro ostatní jsou zveřejněné výsledky dobrou motivací do nového roku. V březnu nás čeká další soutěţ pod názvem Aţ jako zaťuká. Mladí vědci a technici se sešli v Arizoně (5) Petr Hlávka Phoenix sobota V 7:30 odjíždíme dvěma minibusy do Grand Canyonu. Postupně vystoupáme z nadmořské výšky 330 m ve Phoenixu až do nadmořské výšky 2243 m na okraji Grand Canyonu. Jede s námi mladičká novinářka z Pakistánu, je akreditována na ISEF. Řidič hispánského původu nám cestou ukazuje hory, jednou z nich je Leţící indián. Před rudými skalami Red Rocks Sedona míjíme cyklisty (jediné, které jsme toho dne viděli), účastníky rekreačního závodu. Od 9:35 v Sedoně fotíme skalní útvary vzniklé zvětráváním sedimentů. Stolové hory jsou podobné těm v Saském Švýcarsku na Labi u Königsteinu, jen ta pouštní květena se u Labe za českými hranicemi nenachází. Z kaktusových květů se tu dokonce dělá zmrzlina. Pokračujeme na sever, vlevo se nám otevírá pohled na posvátnou navaţskou horu Mt. San Francisco, v popředí vidíme domky indiánské osady.

3 S T R Á N K A 3 V 11:40 obědváme v Cameronu v restauraci indiánů z kmene Navajo (čti Navaho). Objednávám si indiánský guláš, kukuřičnou placku k němu přikusuji. Řidiči a současně průvodci se mi smějí, ţe se má placka jíst jako moučník, ale mě to dohromady chutná. Podávají oběda k nejbliţší terénní vlně za restaurací průzračný vzduch klame, mají co dělat, aby se potom klusem vrátili včas zpět. Divoká příroda je uchvátila. Pohyb po rezervaci je přitom pouze na povolení. Ve 13:15 odjíţdíme. Po zaplacení vstupného vjíţdíme do rezervace a ve 13:45 zastavujeme na vyhlídce Lipan Point ve výšce se pouze nealkoholické nápoje. Indiánská restaurace je součástí obchodního střediska, kde si můţete zakoupit 2243 m n. m. Krásné pohledy na Grand Canyon ozvláštní od západu se přibliţující déšť, fouká studený vítr. Řeka Colorado se proplétá v kaňonu pod námi v hloubce spousty různých suvenýrů. Ty nádherné luky a šípy! Po takových jsme jako kluci touţili. Zatímco jíme, tak skupinka ţáků vyráţí pod vlivem okamţitého nápadu bez našeho vědomí místo větší neţ 1000 m. Za hodinu přijíţdíme do západněji umístěného

4 S T R Á N K A 4 Grand Canyon Visitor Center. Zde sledujeme vystoupení indiánských tanečníků, pojaté jako oslavu všeho lidského. nich mi připomínají ty naše české folklórní. V 17:45 zastávka ve Flagstaffu na pověstné Route 66. Cestou do Phoenixu ţáci s kolegyní Jitkou zpívají Nohavicu a Plíhala, já si pobrukuji starou trempskou Ruty šuty Arizona Texas, ale teprve nyní se divím slovům nechtěj více Arizonu znáti Příjezd do hotelu ve 20:10, čekáme ještě na druhý minibus zdrţeli se kvůli ztracené (zcizené?) peněţence. Kolegyně Květa si také konečně sáhla na kaktus saguaro, symbol zdejší pouště i poznávacích značek automobilů. Kdo chce odtud sestoupit dolů k řece, musí počítat s cestou dlouhou 10 mil, chodí se na dvě části s přespáním v chatě na půli cesty. Zaujala mě deska na památku poloţení telefonního kabelu přes Grand Canyon v r (v pozadí je vidět v rokli stoţárek s vedením). Před odjezdem v 16:05 ještě stíhám zakoupit pro vnučku omalovánky s indiánskými motivy, jedny z Ukrajina: Kyjev s exkurzí do Černobylu Lvov Gorgány 1 V. Č Á S T : V O J E N S K Á M U S E A V K O N T R A S U S K L Á Š T E R Y, K I E V S K É M O Ř E N A D N Ě P R U Petr Vlček Ještě večer jsem si zjistil v recepci hotelu, jak se dostaneme k přístavu a na další místa v Kyjevě. Ráno pro změnu jedeme mašrůtkou. Jsou to malé autobusy s různými čísly, které jezdí po své trase. Na zastávkách se stopuje příslušné číslo. Kromě toho tu ještě funguje trolejbusová doprava. Vystupujeme na kraji parku na návrší. Stojí tu obelisk na památku obětem Velké vlastenecké války. O kousek dál je pomník všem padlým ukrajinským důstojníkům. Vévodí symbolickému hřbitovu v podzemí pod ním. Kousek od pomníku lze vidět sochy trpících dětí, které symbolizují utrpení za války. Od pomníků

5 S T R Á N K A 5 je krásný výhled na Dněpr a níţinné kyjevské čtvrtě. Za parkem se rozkládá komplex Kyjevsko-pečerské lávry. Má svoji nadzemní a podzemní část. Je to areál kostelů se zlatými báněmi, budovami kláštera a podzemím, kde jsou rozsáhlé jeskyně s rakvemi významných duchovních a mnichů. Jeskyně se prohlíţí se svíčkami v ruce. Pravoslavní věřící chodí od rakve k rakvi a líbají kaţdou z nich. Začátky Kyjevskopečerské lávry sahají do roku 1051, kdyţ se mnich Antonij ubytoval v jeskyni ve svahu hory. Brzy se k němu připojili další, stejně smýšlející mniši, kteří začali jeskyně rozšiřovat, a později, kdyţ uţ podzemní jeskyně nestačily, začali stavět první nadzemní stavby. Klášter se stavěl po mnoho století. Kníţata a bojaři podporovali mnichy, darovali jim zlato, stříbro a půdu s rolníky. V století byl postaven Uspenský chrám Jana Křtitele, kostel nad branou Svaté Trojice, kostel Spásy na Berestově, Trapeznaya palata (refektář jídelna mnichů) a celý areál kláštera byl obehnán kamennou zdí o šířce přibliţně dvou metrů. Klášter byl pojmenován podle: pečera jeskyně a lavra označuje status kláštera, který získávaly velké a významné kláštery svou rozsáhlostí, připomínající spíše menší městečka s uličkami (v překladu z řeckého lavra ulice). Klášter hrál významnou úlohu v rozvoji ukrajinské kultury podobu chrámu zdokonalovalo mistrovství architektů a malířů a byla zde zaloţena také první tiskárna na Rusi. V lávře ţili a pracovali známí letopisci, spisovatelé, vědci, malíři, lékaři nebo vydavatelé. Právě zde letopisec Nestor napsal Pověst vremennych let hlavní zdroj současných poznatků o Kyjevské Rusi. V současnosti je na území památkové rezervace velké 28 ha rozmístěno 122 architekturních památek z období století. Území lávry je rozděleno na dvě části Horní a Dolní. Horní lávra je národní historicko-kulturní památka a v Dolní lávře se nachází muţský klášter. Za klášterem pokračují parky. Tady byla v kontrastu zbudována vojenská musea. Prvním z nich je Muzeum operací Rudé armády po druhé světové válce. Jsou tu dokumenty z okupace Afghánistánu, vietnamské války, korejské války atd. Nacházíme tu fotky i ze společných cvičení Varšavské smlouvy na území bývalého SSSR. Na jedné fotografii hromadné skupiny vojáků poznávám svého kamaráda, který se, kdyţ byl na vojně, jednoho takového cvičení v Uzbekistánu zúčastnil. Za muzeem je park zbraní. Je tu moţné vidět ponorky, raketu středního i krátkého doletu, tanky a děla. Tomu všemu vévodí Eiffelovka Kyjeva Kievská mať. Je to socha bojovnice s mečem a štítem. Na štítu nese znak SSSR. Byla vztyčena k 50. výročí konce druhé světové války ještě za doby SSSR. Pod sochou je v podzemí obrovské muzeum věnované právě válce. V prostranství před sochou stojí kamenné monumenty připomínající válečná utrpení. Stojí tu také 2 růţové tanky. Na sochu se dá vyjet výtahem. Vstupné je však velmi astronomické. Je moţnost vyjet buď do štítu (250 m) nebo 45 metrů pouze na kopuli, na níţ socha stojí. Cena nám dovoluje vyjet jen na podstavec. I tak je to záţitek. Je odtud nádherný výhled nejen na Kyjev, ale i na kontrast duchovního ţivota s válečným utrpením. Park zbraní totiţ stojí přímo pod zlatými kopulemi Kievsko-pečerské lávry. Vracíme se parkem na metro a odcházíme do přístavu. Necháme se nalákat na loď, která popluje proti proudu Dněpru aţ za Kyjev k městu Višgorod. Tady je hráz jedné z největších přehrad na Ukrajině, která se nazývá Kievské moře. Stavbaři hráze vyuţili několika ostrovů. Hráz jsme překonali cca 15metrovou plavební komorou. Pohled na obrovskou vodní plochu je impozantní. Dohlédnout konce nelze. Přehrada zasahuje aţ do Běloruska. Na březích vyrostlo několik rekreačních objektů a táborů, plánoval se velký turistický rozvoj i provoz lodní dopravy. Všechny tyto vize bohuţel vzaly za své v roce 1986 havárií černobylské elektrárny, která zamořila přehradu a její okolí především v severní části a zamoření trvá aţ do dnešních dnů. Do Kyjevského moře se vlévá řeka Pripjať, která přímo protéká radioaktivní zónou a Černobylem. V přehradě i pod hrází na toku tedy není doporučeno se koupat, přesto mnoho místních doporučení nedbá, vyuţívají zdejší kamínkové pláţe a provozují tu i vodní sporty. I plavba po Dněpru směrem k nádrţi byla záţitkem. V Kyjevě je na řece několik ostrovů a všechny se vyuţívají k rekreaci, koupání a vodním sportům. Na březích stojí mnoho stanů, lidé se koupou, chytají ryby a po řece se prohání mnoho malých soukromých lodí. Za Kyjevem pak se ukáţe široká řeka v plné mocnosti a na obzoru pak byla zmíněná hráz přehrady. Kouzlo zpáteční cesty umocnil pohled na centrum Kyjeva, které ozařovalo zapadající slunce 2013 pro Školní zpravodaj (pokračování příště)

6 S T R Á N K A 6 Učitelské humoresky Z P O Z Ů S T A L O S T I J O S E F A G R U B E R A S T. V Y B Í R Á J. G R U B E R M L. Díl čtvrtý, závěrečný - Jak jsem byl také obráncem vlasti Když jsem se narodil, byl jsem velmi neduživé dítě. Po neúspěšných radách některých pánů doktorů se se mnou maminka odebrala k velmi důvěryhodnému lékaři, jenž byl zároveň starostou města. Když mu vylíčila moje potíže a on mě důkladně prohlédl, naordinoval nějaký dryják se slovy: Jestli mu ho podáte, záleží jen na vás. Ale když to přežije, bude z něho voják. Kdyţ se blíţila léta, kdy o mladých muţích rozhoduje armáda, byl jsem odveden. Brzy se začal blíţit konec uděleného odkladu. Armáda na mne nezapomněla. Uţ jsem učil daleko od domova a dostal jsem pozvánku k dvouletému pobytu v jedné ozdravovně někde ve východních Čechách. Ale V té době se zřizovalo vysokoškolské studium a mně se zalíbilo se dál vzdělávat. I vzal jsem milou pozvánku a doprovodil ji dopisem o svých záměrech. Vše jsem pečlivě zabalil a poslal v doporučeném dopisu na příslušnou vojenskou správu. Nějaký týden bylo ticho po pěšině. Vojenská správa se ale nedala. Okamţitě mi nařídila, abych se k ní dostavil. Učinil jsem tak Tam mi vyšší důstojník hlasem stále se zesilujícím (tehdy jsem začal chápat, ţe na vojně se většinou řve) vysvětlil, ţe se tak vlídné pozvánce neodporuje a ţe se odtud odeberu okamţitě na nádraţí a odjedu k útvaru. Ještě štěstí, ţe si dal vyloţit, ţe to není moţné, protoţe musím zajet domů a vypravit se. Pozvánka tentokrát zněla do Karviné. Následující večer jsem z domova odjel a druhý den dopoledne jsem byl v neznámém městě. Doptal jsem se na místní posádku, ale tam mě nechtěli. Patřil jsem jinam. Do jednotky sídlící asi čtyři kilometry od města. Kdyţ jsem se blíţil k cíli své cesty, slyšel jsem stále silněji zvuky vycházející z provozu dolu jménem Klement Gottwald. Na místě jsem pak spatřil skupinu dřevěných baráků obehnanou drátěným plotem a přísně střeţenou. Dojem z představy neblaze proslulých táborů v nedaleké minulosti nebyl docela neshodný. Byl to tábor vojáků přidělených pomocným technickým praporům. Stal se ze mne horník. Druhý den dopoledne jsem s osmi marody ještě v civilu pochodoval znovu do Karviné na lékařskou prohlídku. Odpoledne hned po obědě následovalo poučení o bezpečnosti práce, které se skládalo zhruba z těchto dvou vět: Drţ se pořád svého havíře. Nelez nikam dál od něho. Pak uţ byla odpolední směna. První cesta těţní klecí připomínala start do vesmíru. Došli jsme na místo, kde se uţ těţilo, přidělili mi lopatu a postavili k jednomu horníkovi. Ten sbíječkou likvidoval kousek uhelné stěny a já jsem narubané uhlí házel do dopravního ţlabu. Hned první směnu se vyvalila uhelná stěna. Přišel o ţivot voják stejně postiţený jako já. Pozoroval jsem pokles stropu a říkal si zastaví se, nebo nezastaví Po pár dnech se vznítila sloj a od rána se nefáralo. Čekalo se, co se bude dít. Odpoledne uţ nás na směnu poslali, ale havíři zůstávali v šatně. Nic nedali na výklady, ţe situace je bezpečná. Jeden z horníků vyjádřil, co si ostatní myslí, a za chvíli uţ jsme pozorovali, jak v doprovodu nějakých pán v civilu nastupuje do osobního auta. Na nás přišel velitel jednotky a vyhroţoval: Já můţu dát rozkaz! Horníci nefárají, my sami přece nemůţeme. Došlo na rozkaz, protoţe asi patnáct havířů dobrovolníků se vydalo k těţní kleci. Sfárali jsme tedy také a zbytek směny jsme uklízeli hlavní překop a odbočující chodbu k sousední jámě Barbora. Hořící sloj pak odborníci neprodyšně zazdívali. Jak říkali temovali. Jednu z nejbliţších odpoledních směn přišel nějaký štajgr, Hledal dva chlapce na práci, která není těţká, ale chlapci se nesmějí bát. S Vaškem, se kterým jsem se uţ skamarádil, jsme si mysleli, co se nám můţe stát, a přihlásili jsme se. Napochodovali jsme do blízkosti ohroţeného místa. Tam uţ byla instalována asi pětihektolitrová káď vody. Do ní ústil běţící pás a vycházela z ní silná sací roura. Po kolejích přijíţděly vozíky taţené malou lokomotivou, naloţené drcenou škvárou. Všechno poháněly motory na stlačený vzduch a celé zařízení vydávalo zvuk silné sirény. Nesměli jsme si sednout na zem. Naším úkolem bylo nahazovat na dopravník škváru, která padala kolem. Kaţdou půlhodinu přicházeli technici kontrolovat situaci. To jsme dělali asi tři směny. Kdyţ na pracovišti na úseku, kde jsem se oháněl lopatou, přišel ke konci ranní směny o ţivot pomocník, voják převelený z Košic před týdnem, začal jsem uvaţovat o moţnosti dálkového studia. V těch týdnech byl otec na Slovensku a při té příleţitosti se stavěl u našeho tábora. Mluvili jsme spolu jenom přes plot, ale domluvili jsme se, ţe se o studiu budu informovat. Poţádal jsem o opuštění prostoru a po třech dnech, bylo to v pátek, mi to bylo povoleno. V sobotu ráno jsem na fakultě (tehdy se ještě v sobotu pracovalo) byl přijat na ústavu pedagogické praxe. Tajemník ředitele mě trpělivě vyslechl, vzal si mou vojenskou kníţku a odešel do kanceláře šéfa. Kdyţ se po chvíli vrátil, přinesl mi papír s podpisem a razítkem, kde stálo, ţe jsem posluchačem fakulty a toto potvrzení ţe se mi vydává za účelem odkladu vojenské sluţby. Otec pak tento doklad doručil na krajskou vojenskou správu. Vrátil jsem se na své pracoviště a vyčkával. Asi po třech týdnech, kdyţ jsem si právě umýval ešus a lţíci po obědě, hlaholila na chodbě baráku sluţba: Gruber hned do kanceláře! Tam jsem se dověděl, ţe se mám z nějakého důvodu dostavit do Karviné na velitelství praporu. To bylo nadějné. Dostal jsem ze skladu vycházkový stejnokroj a rozkaz: Pojedete na kole, abyste byl do začátku odpolední směny zpátky! Pravil jsem: Já neumím na kole. Stihla mě nová dávka řevu, ale mohl jsem vykročit.

7 S T R Á N K A 7 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz Kolem sousedního dolu jsem si všiml mohutného černého praporu a uţ jsem věděl, ţe tam přišlo o ţivot šest horníků. Na velitelství praporu jsem zaklepal, vstoupil a předpisově se hlásil. Seděl tam četař absolvent a přes rameno mi řekl: Člověče, neblbni, jdeš do civilu. Tady mi to podepiš a měj se dobře. Na rozhodnutí bylo napsáno, a to bylo důleţité, ţe jsem propuštěn okamţitě. Neváhal jsem zajít to města, na poště poslat telegram domů, posedět chvilku v kavárně a koupit si nějaké čtení na cestu. Vrátil jsem se aţ za tmy. V kanceláři uţ byl velitel roty a mě čekala nepříliš laskavá slova. Pak jsem se vytasil s písemným rozhodnutím. A ţe prý ještě musím na směnu. Noční. Opřel jsem se o slůvko okamţitě a hrdě jsem odešel. Měl jsem s sebou pečlivě ukrytý civilní oblek, převlékl jsem se a odešel pro večeři. Pak jsem odevzdal, co nebylo mého, rozloučil se s kamarády a ti mě doprovodili k bráně. Mávali jsme si, dokud jsme se viděli, a já teprve teď chápu, jak jim asi bylo. Hluk od těţní věţe slábl a já se podruhé ten den blíţil ke Karviné. Jenţe tentokrát jsem mířil na nádraţí. Po návratu domů mi maminka řekla: To je dost, ţe uţ jsi tady. Vrátil jsem se do školy. Byl jsem nabit novými zkušenostmi, ne zrovna radostnými. Dodnes jsem nepochopil, jak jsem mohl být s uhelnou lopatou obráncem vlasti. Za dobu strávenou v dole, jsem zaţil všelicos. I menší zával. Později jsem se divil, jak rychle jsem se naučil rozlišovat praskání uhlí, stropu a vrzání výdřevy. Teprve po letech jsem se dověděl z dobře informovaných zdrojů, ţe za mnou na vojnu šel nepříliš lichotivý posudek. Také označení útvaru, kam jsem byl původně poslán, znamenalo jednotku, kde osobními zbraněmi byly krumpáč a lopata. S L I B Y Jan Sojka Okřídlená rčení J A K, K D E A P R O Č V Z N I K L A N Ě K T E R Á S L O V A, J M É N A, R Č E N Í, Ú S L O V Í, P O Ř E K A D L A A P Ř Í S L O V Í, K T E R Á S E V Y S K Y T U J Í V S O U Č A S N É Č E Š T I N Ě? Izabela Macnerová Flamendr Tento výraz, který se i dnes používá jako synonymum pro hýřila a opilce, vznikl v době třicetileté války. Panovník Ferdinand II. Rakouský neměl po vyhrané bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 ani tušení, ţe vítězství je pouhým začátkem vleklé třicetileté války, která ho bude stát celé jmění. Jiţ po pěti letech válčení musel poţádat movitého Albrechta z Valdštejna, aby mu na vlastní náklady sestavil vojenský pluk. Albrecht panovníkovi vyhověl a vyslal do Německa, Nizozemí a Flander své verbíře, kteří slibovali budoucím ţoldnéřům hory doly. Nakonec se jim podařilo naverbovat asi muţů, hlavně Vlámů, kteří prosluli v boji svou prudkostí, odvahou a nebojácností, o čemţ se nejednou přesvědčilo i obyvatelstvo v Čechách. Se stejnou zarputilostí se prý dokázali veselit a vyplacený ţold většinou prohýřili a propili v místních krčmách. Dělali to určitě všichni ţoldnéři, ale Češi si bůh ví proč pamatovali zrovna Vlámy, nad jejichţ pijáckým uměním se velice pohoršovali. Podle Němců je nazývali Flamendry, coţ se záhy stalo běţným označením pro pijáka. Z flamendra později vznikla slova fláma a flámovat. jsou hry které končí jen porážkou a jsou porážky které začínají slibem jsou sliby které nesmějí být dodrženy a sliby co ti ohnou záda jsou sliby co se mění ve zbraň a jsou zbraně které si vynutí slib jsou sliby které rodí nenávist a je nenávist co popírá vinu jsou viny které začínají hrou a jsou hry ve kterých je vítězstvím že neprohraješ všechno Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v prosinci 2013.

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015

Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Meditační cesta na tajuplném ostrově Bali s Milošem Matulou 14 dní / Duben 2015 Bali / Jimbaran / Ubud / Sidemen / Kimntamani / Lovina / Munduk / Canggu / / Bali Duben 2015 / minimální počet osob 4 (Dojde-li

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Calypso Ladyboys Cabaret

Calypso Ladyboys Cabaret Kulturní fenomén, nákupní ráj a turistické poklady. Vítejte v Bangkoku, v jednom z nejvíce kosmopolitních, kontrastních a lákavých měst Asie. Přijeďte nalézt impozantní chrámy, hotely pro každou kapsu

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši

Nabídka výletů. Albánie - Skadar. Noční Budva. Montenegro tour, Cetinje, Njeguši Nabídka výletů Albánie - Skadar Tento výlet Vás provede černohorským pobřežím přes Bar a Ulcinj až k hraničnímu přechodu Sukobin. Za hraničním přechodem následuje krátká přestávka v kafe-baru. Program

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE PROHLÍDKA ŠKOLY SE ZÁSTUPCEM ŘEDITELE JORUNDEM OFSADEM RELAXAČNÍ PROSTORY PRO UČITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ KNIHOVNA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL STŘEDNÍ ŠKOLY POHLED DO SÁLU ŠACHOVÝ KOUTEK PRO

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Školení a výcvik báňských záchranářů

Školení a výcvik báňských záchranářů Školení a výcvik báňských záchranářů Václav Smička smicka@hbzs-ov.cz Nařízení č. 692 c. k. báňského hejtmanství ve Vídni z 6. dubna 1897 V používání dýchacích přístrojů na každém dole vycvičený co největší

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 3 9 Tyto fejetony vycházely

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015 Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají M ilý spoluskauti, vítam Vás v dalším vydání našeho oddílového časopisu a chtěl bych Vás upozornit na pár věcí. V prvé řadě byste neměli zapomenout na jednu

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny:

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: POZVÁNKA Vážení přátelé přívlače, dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: Mistrovství republiky v přívlači 2004 MRS

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X V I I I., Č Í S L O 6 Ú N O R 2 0 1 4 1. ročník Technické

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více