R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í Z P R Á V A 2013"

Transkript

1 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

2 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., Dobřany IČO Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., Dobřany IČO: Tel: (3) Fax: Zřízení organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP jako státní příspěvková organizace. Zakládacím dokladem je zřizovací listina vydaná ministrem zdravotnictví dne 29. března 2013 pod č. j IV/2013. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborníci pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog 1

3 vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy pracovníci dalších útvarů: vedoucí sekretariátu ředitele interní auditor bezpečností referent právník vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. 2

4 II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 3

5 Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,38 61 let a více ,90 Celkem ,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,09 základní ,32 vyučen ,63 střední odborné ,40 úplné střední všeobecné ,73 úplné střední odborné ,42 vyšší odborné ,72 bakalářské ,35 vysokoškolské ,33 Celkem ,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2013 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet Nástupy 56 Odchody 114 4

6 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,46 do 10 let ,84 do 15 let ,41 do 20 let ,24 nad 20 let ,05 Celkem ,00 6. Čerpání prostředků na platy plán/skutečnost r Údaje Plán Skutečnost Rozdíl Rozdíl v % Mzdové náklady , , ,00-0,56 Zákonné sociální pojištění , , ,00-0,67 Zákonné sociální náklady , , ,05-6,37 Průměrný plat , ,50 73,55 0,28 Průměrný počet zaměstnanců 1130, ,581-21,42-1,90 7. Počet pracovníků k Kategorie Fyzické osoby Přepočtený počet osob k k Lékaři, zubní lékaři 78 68,925 Farmaceuti 1 1,000 Sestry ,550 Ostatní zdrav. odbor ,250 Zdravotní pracovníci speciál ,400 Zdravotní pracovníci pod dohledem ,625 Ostatní odborní pracovníci 20 19,600 Vychovatelé 8 7,000 THP 72 69,800 Dělníci ,938 Celkem ,088 5

7 8. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2013 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 80,667 71, Farmaceuti 1,000 1, Sestry 373, , Ostatní zdrav. odbor. 34,250 33, Zdravotní pracovníci speciál. 14,500 13, Zdravotní pracovníci pod dohledem 288, , Ostatní odborní pracovníci 22,500 21, Vychovatelé 7,500 6, THP 71,083 69, Dělníci 234, , Celkem 1128, , Vývoj průměrné mzdy v letech Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor Zdravotní pracovníci speciál Zdravotní prac. pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem

8 Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2012 snížil o 22,354 osob na 1108,581 osob, což je pokles o 1,98 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb. Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. V roce 2013 došlo ke snížení celkových odpisů, které bylo způsobeno novou kategorizací majetku. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2013 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby byl během roku 2013 rekonstruován dům čp. 496 na pavilon č. 31, který byl financován z dotace ve výši tis. Kč, z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč. Realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30 byla během roku 2013 financována z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč, z dotace ve výši tis. Kč. Tím budou získány nové lůžkové kapacity, které jsou nutné k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Dále byla provedena výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3; zhotovena přípojka topení a teplé vody. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). 7

9 Z vlastních zdrojů byla pořízena nová telefonní ústředna za 601 tis. Kč, konvektomat za 693 tis. Kč. Zdravotní přístroje ve výši 375 tis. Kč byly pořízeny z dotace. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se hlavně o nové vybavení lůžkového pavilónu č. 31. Pořízené investice v r Částka Informační systém RAMSES ,00 Nehmotná investice ,00 Přenosné EKG ,87 Defibrilátor ,05 Hydraulická zvedací židle ,90 Laboratorní a zdrav.technika ,82 Konvektomat ,63 Telefonní ústředna ,05 Úprava kamerového systému (odd. 13) ,15 Rozšíření kamerového systému (odd. 28) ,20 Ostatní investice ,03 Výměna tansformátorů, posílení rozvaděče RH ,30 Topný kanál ,00 Výtah (odd ) ,00 Kuchyně (montáž vzduchotechniky) ,63 Oddělení č. 7 (posudek) ,00 Oddělení č. 12, 13, 28 (zhodnocení vzduchotechniky) ,60 Oddělení č. 13 (kamery) ,89 Oddělení č. 18 (schodiště) ,41 Oddělení č. 19 (schodiště) ,41 Oddělení č. 28 (kamery) ,29 Oddělení č ,19 Oddělení č ,96 Oddělení č. 31 (komunikace) ,24 Stavební investice ,92 Investice celkem ,77 v Kč 8

10 Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 564 tis. Kč a do ostatních oprav tis. Kč. Významnější stavební opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd oprava betonového plotu 113,4 Odd oprava betonového plotu 113,4 Odd oprava vodovodního řádu 177,5 Budova MTZ + sklady - oprava osvětlení, elektroinstalace 549,1 Významnější ostatní opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd. 5 - malířské, natěračské práce 552,7 Odd. 6 - malířské, natěračské práce 956,4 Odd malířské, natěračské práce 160,4 Odd natěračské práce 226,5 Odd malířské, natěračské práce 552,4 Odd malířské, natěračské práce 564,4 Odd malířské, natěračské práce 189,9 Řídící a správní aparát - oprava telefonní ústředny 180,9 Údržba - oprava elektroinstalace 156,9 Kuchyně - malířské práce 194,4 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 149,4 Doprava - oprava vozového parku 584,3 MTZ + sklady - malířské, natěračské práce 185,5 Prádelna + sklad svršků - malířské práce 143,7 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 514,8 Areál PND + park - oprava telekomunikačního zařízení 135,5 Kotelna plynová - oprava armatur, redukčního ventilu 205,2 9

11 Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2013 sestaven v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty běžné provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (96,5%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši tis. Kč na úhradu potřeb, nezajištěných výnosy. Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši tis. Kč činily tržby za prodej služeb tis. Kč, tj. 99,09 %, z toho tis. Kč za regulační poplatky a tis. Kč od pacientů za péči v souvislosti se sociálně zdravotními lůžky. Oproti předcházejícímu roku se celkové tržby z prodeje služeb snížily. Důvodem poklesu bylo vykázání nižšího počtu ošetřovacích dnů následné péče a vyššího počtu ošetřovacích dnů za zvláštní ambulantní péči a dále z důvodu poklesu paušální částky za ošetřovací den. Výnosy z pronájmů činily tis. Kč, tj. 0,25 % a ostatní výnosy včetně čerpání fondů tis. Kč, tj. 0,66 %. Počet vykázaných ošetřovacích dnů meziročně klesl o 0,38 %. Plánované celkové výnosy činily tis. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k poklesu výnosů o tis. Kč, tj. o 1,11 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k Tržby Obrat k Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty ,76 93,32 2 za ambulantní pacienty ,66 1,93 3 za zdravotní transporty ,16 0,23 4 za ostatní zdravotní péči ,16 0,04 5 za zdravotní péči cizinci ,09 0,47 6 za ostatní nezdravotní služby ,85 0,01 7 za sociálně zdravotní lůžka ,33 0,43 8 regulační poplatky ,00 3,58 Tržby celkem ,01 100,00 10

12 Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou tis. Kč dosáhly 75,64 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady snížily o tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše ,- Kč a oproti roku 2012 se snížila o 134,- Kč, tj. o 0,51 %. U všeobecných sester byla průměrná hrubá mzda ,- Kč (pokles o 816,- Kč, tj. o 2,59 %) a u lékařů ,- Kč (nárůst o 439, Kč, tj. o 0,85 %). Celkové mzdové náklady meziročně klesly o tis. Kč na tis. Kč, tj. o 1,92 % a oproti plánovanému rozpočtu o tis. Kč, tj. o 0,56 %. Důvodem poklesu celkových mzdových nákladů bylo snížení celkového počtu pracovníků na 1103, tj. pokles o 58 pracovníků. U mzdových nákladů došlo vlivem vyplacení odstupného k nárůstu ostatních osobních nákladů. Plánované celkové náklady činily tis. Kč. Oproti plánu došlo ke snížení celkových nákladů o tis. Kč, tj. o 1,12 %. V roce 2013 došlo k nárůstu spotřeby energií, ale oproti předchozímu roku došlo u spotřeby elektřiny a plynu k poklesu celkových nákladů z důvodu nižší cen za jednotku. Na opravy a udržování bylo použito tis. Kč, tj. o tis. Kč méně než v předešlém roce. Pokles nákladů na opravy a údržbu byl způsoben snahou o zajištění vyrovnaného hospodaření. Realizovány byly pouze nutné opravy. U ostatních nákladových položek nedošlo v porovnání s rokem 2012 k významným změnám. 11

13 Vývoj spotřeby elektřiny za období Období Spotřeba Cena rok kwh Kč Kč/kWh ,45 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3,110 Spotřeba elektřiny v roce 2013 stoupla o kwh na kwh. Celkově jsme zaplatili ,- Kč, tj. o ,- Kč méně. Úspory bylo při nákupu dosaženo lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kwh elektřiny klesla cca o 10 %. 12

14 Vývoj spotřeby plynu za období Období Spotřeba Spotřeba Cena rok m 3 kwh Kč Kč/kWh ,08 0, ,37 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1,007 Spotřeba plynu v roce 2013 stoupla o m 3 plynu na m 3. Celkově jsme zaplatili ,- Kč, tj. o ,- Kč méně. Úspory bylo dosaženo vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kwh plynu klesla cca o 16 %. 13

15 Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech Období Leden 53,05 54,45 54,51 59,48 56,61 57,33 60,97 61,09 64,32 Únor 54,20 53,19 59,26 59,25 56,16 58,76 59,77 63,15 65,03 Březen 53,76 57,53 55,32 59,00 56,59 57,31 60,91 65,00 63,87 Duben 53,62 55,95 58,68 59,53 58,16 55,57 63,02 63,90 62,35 Květen 55,88 55,98 57,72 60,69 56,10 57,82 61,00 64,01 62,57 Červen 54,88 57,10 55,87 57,69 58,51 58,39 63,75 62,78 64,50 Červenec 53,70 55,93 62,32 56,45 56,59 59,33 61,15 61,85 63,75 Srpen 54,68 56,06 58,43 56,96 57,33 59,39 60,35 64,12 61,44 Září 54,08 55,66 49,12 56,93 56,25 61,11 61,28 63,74 62,39 Říjen 55,39 53,91 52,96 56,87 56,44 60,00 60,47 66,00 61,14 Listopad 56,06 56,80 55,21 57,77 56,40 62,03 60,46 64,95 63,57 Prosinec 59,93 57,80 57,82 61,60 60,45 65,25 66,23 69,17 67,09 Průměr 54,94 55,86 56,44 58,52 57,13 59,36 61,61 64,15 63,50 Spotřeba potravin pro pacienty klesla meziročně o 1,27 % snížením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin. 14

16 Podíl jednotlivých nákladových položek k Položka Obrat 1 potraviny ,88 2 léky, krev ,23 3 zdravotní materiál ,16 4 ostatní materiál ,75 5 energie ,74 6 opravy a udržování ,85 7 služby ,03 8 osobní náklady ,95 9 ostatní náklady ,93 Celkem ,52 v Kč 15

17 Pohledávky K vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, tis. za regulační poplatky, 265 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč; z toho ve splatnosti tis. Kč, po splatnosti 905 tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 58. tis. Kč příjmy příštích období a 116 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Z těchto důvodů jsme k odepsali částku ,24 Kč jako nedobytnou pohledávku. Závazky K vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou závazky vůči pacientům nemocnice z titulu uložení jejich finančních prostředků na bankovním účtu cizích prostředků, který je veden v aktivech pod číslem účtu 245 a je v plné výši kryt okamžitými disponibilními peněžními prostředky. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční tis. Kč a investiční tis. Kč; z toho závazky ve splatnosti tis. Kč, závazky po splatnosti tis. Kč. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 717 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 974 tis. Kč. 16

18 Dary V roce 2013 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Z této částky činily věcné dary ,00 Kč a finanční dary ,00 Kč. U věcných darů se jednalo o jízdní kola, televizor a květinovou dekoraci. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2013 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění ,57 Kč Zisk byl rozdělen ve výši ,89 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši ,68 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu. 17

19 Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k Smluvní partner Kód Obrat k Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,72 77,63 2 Vojenská zdravotní pojišťovna ,14 5,66 3 Oborová zdravotní pojišťovna ,71 2,75 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,37 5,92 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,80 8,08 6 Ostatní příjemci služeb ,56-0,04 Tržby celkem ,18 100,00 18

20 Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Dotace získané v roce 2013 se podílely na financování následujících projektů. Projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní a medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Projekt je registrován pod č. CZ.1.04/1.1.00/ a jeho realizace probíhala v průběhu tří let, tj. od r do r V rámci tohoto projektu bylo nemocnicí čerpáno v letech 2012 a Část projektu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a část ze státního rozpočtu ČR. Jedná se bezplatné postgraduální vzdělávání, které přispělo ke zvýšení kvalifikované péče s využitím nejmodernějších trendů v poskytování zdravotní péče. Celkem bylo v roce 2013 čerpáno ,- Kč. Poskytnutá neinvestiční dotace Dotace - čerpáno z EU (85%) v Kč z SR ČR (15%) v Kč za rok , ,00 za rok , ,00 Projekt Výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Z důvodu pokrytí kapacit rekonstruovaných budov a nového pavilonu došlo k výměně transformátorů a posílení rozvaděče RH3. Realizace probíhala v roce Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Výměna transformátorů , , ,00 Uveřejnění formuláře (3x) 762,30 762,30 Výpis z KN 150,00 150,00 Požární zpráva 2 420, ,00 Správní poplatek ,00 Celkem , , ,30 19

21 Projekt Přípojka vytápění a teplé vody Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem této akce byla havárie potrubí ve stávajícím topném kanálu, které bylo několikrát renovováno. Realizace probíhala v roce Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Stavební práce , , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Přípojka vytápění 1 210, ,00 Výpis z KN 150,00 150,00 Správní poplatek , ,00 Kopírování 142,00 142,00 Celkem , , ,00 Projekt Adaptace objektu čp. 496 pavilon č. 31 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem adaptace byla nutnost zřízení nových lůžkových kapacit a tím přispět ke snížení počtu lůžek na jednotlivých stávajících odděleních. Realizace probíhá od Typ nákladů Období Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Studie , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Správní poplatek (2x) , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Stavební povolení , ,00 Skenování projekt. dok , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Uveřejnění formuláře (2x) ,00 504,00 Autorský dozor , ,00 Správní poplatek , ,00 Výkon koordinátora BOZP (2x) , ,00 Zpracování nálezové zprávy , ,00 Informační tabulky , ,00 Stavební práce , , ,86 Zaměření přístavby , ,00 Ověření kolaudačního rozhodnutí ,00 60,00 Uveřejnění formuláře (4x) ,10 506,10 Celkem , , ,96 20

22 Projekt Novostavba pavilonu č. 30 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Novostavbou pavilonu léčebné péče bylo dosaženo nových lůžkových kapacit, nutných k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Výstavba nového dvoupodlažního pavilonu obsahuje 60 lůžek, rozdělených do dvou samostatných stanic po 10 pokojích. Na jednom pokoji je kapacita pro 3 pacienty, přičemž sociální zařízení je vždy společné pro 2 pokoje. Realizace probíhá od roku Typ nákladů Období Počet Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady ks Kč Kč Kč Studie , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Správní poplatek (2x) , ,00 Projekt , ,00 Kopírování ,00 12,00 Projektová dokumentace , ,00 Správní poplatek , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Skenování , ,00 Uveřejnění formuláře (7x) , ,60 Vypracování kalkulace , ,00 Znalecký posudek , ,00 Autorský dozor (6x) , ,00 Stavební práce , , ,59 Archeologický výzkum , ,00 Stavební investice , , ,19 Přenosné EKG , ,87 Defibrilátor , ,05 Hydraulická zvedací židle , ,90 Zdravotní přístroje inv , ,82 Celkem investiční zdroje , , ,01 Elektrická odsávačka , ,83 Ambuvak , ,72 Sedací digitální váha , ,89 Alkohotest , ,30 Glukometr , ,60 Tonometr digitální , ,90 Tonometr digitální , ,30 Digitální teploměr , ,20 Germocidní mobilní svítidlo , ,44 Zdravotní přístroje neinv , ,18 Nábytek , ,00 Celkem neinvestiční zdroje , ,18 Celkem , , ,19 21

23 Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech Období Leden Únor Březen čtvrtl Duben Květen Červen čtvrtl Červenec Srpen Září čtvrtl Říjen Listopad Prosinec čtvrtl Celkem

24 Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech Období Leden 124,03 131,90 136,30 122,98 123,68 136,98 130,19 122,84 118,13 Únor 125,87 132,32 126,28 128,04 114,59 128,30 135,68 137,33 129,33 Březen 125,05 109,40 125,34 141,09 117,62 137,43 126,24 128,73 137,00 1. čtvrtletí 124,96 123,22 129,17 130,39 118,62 134,31 130,42 129,22 127,64 Duben 117,07 127,55 130,48 127,93 111,83 134,64 133,06 141,52 127,38 Květen 130,63 122,80 140,78 118,70 127,28 129,51 129,22 145,73 128,98 Červen 115,87 112,24 126,17 118,51 105,74 135,27 124,72 128,30 127,07 2. čtvrtletí 120,94 120,63 132,28 121,52 114,41 133,05 128,94 138,24 127,82 Červenec 142,15 121,28 126,78 116,82 136,16 127,71 140,17 122,72 113,28 Srpen 138,53 124,22 131,15 119,20 132,15 125,06 130,41 118,83 127,01 Září 139,17 130,16 158,17 136,34 165,24 140,96 129,73 132,26 125,17 3. čtvrtletí 139,94 125,07 137,28 123,38 143,06 130,80 133,29 124,26 121,48 Říjen 126,24 118,25 131,81 123,35 131,49 152,48 149,24 122,43 134,95 Listopad 130,19 122,03 126,31 125,57 143,79 134,40 136,94 133,41 126,99 Prosinec 117,74 132,17 137,52 126,48 127,86 129,08 139,01 150,91 122,13 4. čtvrtletí 124,52 123,83 131,75 125,61 134,00 138,06 141,56 134,60 127,84 Celkem 127,18 123,16 132,58 125,00 126,28 134,00 133,37 131,35 126,14 23

25 24

26 Vývoj průměrné obložnosti v letech Období čtvrtletí 94,49 94,75 96,44 97,18 96,6 98,29 97,49 98,16 94,95 2. čtvrtletí 95,58 96,44 96,25 98,18 98,18 98,39 97,63 96,81 98,11 3. čtvrtletí 92,36 95,38 97,78 97,3 97,3 95,96 94,75 95,32 95,33 4. čtvrtletí 93,95 95,14 97,34 97,16 97,16 96,09 96,15 93,91 97,43 Celkem 94,10 95,43 96,88 97,26 96,31 97,17 96,50 96,04 96,68 25

27 Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 21. března 2014 MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND 26

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK Ředitel Vojenské nemocnice

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 2 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní asistentky = 28 706,- Proti roku 2012 pokles 0,8% Zákon o cenách

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2005

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2005 Dětská psychiatrická léčebna Opařany 391 61 Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 OBSAH 1. ÚVOD 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NADAČNÍ 375,1, 742 35 ODRY, IČ 66183596 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZMĚNY 2. HLAVNÍ ČINNOSTI MN PŘEHLED

Více

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPRÁVA MAJETKU MĚSTA KOMENTÁŘ 1. PRODEJ BYTŮ K 31.12.2014 bylo ve vlastnictví města 753 bytů. V roce 2014 bylo prodáno 12 bytů. Celkové tržby činily 4 131 tis. Kč, náklady 527 tis. Kč. Přehled jednotlivých

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2010 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA. Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava. Název:

EKONOMICKÁ ANALÝZA. Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava. Název: EKONOMICKÁ ANALÝZA Název: Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava IČ: 00090638 DIČ:

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více