R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í Z P R Á V A 2013"

Transkript

1 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

2 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., Dobřany IČO Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., Dobřany IČO: Tel: (3) Fax: Zřízení organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP jako státní příspěvková organizace. Zakládacím dokladem je zřizovací listina vydaná ministrem zdravotnictví dne 29. března 2013 pod č. j IV/2013. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborníci pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog 1

3 vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy pracovníci dalších útvarů: vedoucí sekretariátu ředitele interní auditor bezpečností referent právník vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. 2

4 II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 3

5 Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,38 61 let a více ,90 Celkem ,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání ,09 základní ,32 vyučen ,63 střední odborné ,40 úplné střední všeobecné ,73 úplné střední odborné ,42 vyšší odborné ,72 bakalářské ,35 vysokoškolské ,33 Celkem ,00 Celkem v % 21,85 78,15 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2013 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Počet Nástupy 56 Odchody 114 4

6 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let ,46 do 10 let ,84 do 15 let ,41 do 20 let ,24 nad 20 let ,05 Celkem ,00 6. Čerpání prostředků na platy plán/skutečnost r Údaje Plán Skutečnost Rozdíl Rozdíl v % Mzdové náklady , , ,00-0,56 Zákonné sociální pojištění , , ,00-0,67 Zákonné sociální náklady , , ,05-6,37 Průměrný plat , ,50 73,55 0,28 Průměrný počet zaměstnanců 1130, ,581-21,42-1,90 7. Počet pracovníků k Kategorie Fyzické osoby Přepočtený počet osob k k Lékaři, zubní lékaři 78 68,925 Farmaceuti 1 1,000 Sestry ,550 Ostatní zdrav. odbor ,250 Zdravotní pracovníci speciál ,400 Zdravotní pracovníci pod dohledem ,625 Ostatní odborní pracovníci 20 19,600 Vychovatelé 8 7,000 THP 72 69,800 Dělníci ,938 Celkem ,088 5

7 8. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2013 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 80,667 71, Farmaceuti 1,000 1, Sestry 373, , Ostatní zdrav. odbor. 34,250 33, Zdravotní pracovníci speciál. 14,500 13, Zdravotní pracovníci pod dohledem 288, , Ostatní odborní pracovníci 22,500 21, Vychovatelé 7,500 6, THP 71,083 69, Dělníci 234, , Celkem 1128, , Vývoj průměrné mzdy v letech Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor Zdravotní pracovníci speciál Zdravotní prac. pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem

8 Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2012 snížil o 22,354 osob na 1108,581 osob, což je pokles o 1,98 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb. Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. V roce 2013 došlo ke snížení celkových odpisů, které bylo způsobeno novou kategorizací majetku. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2013 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby byl během roku 2013 rekonstruován dům čp. 496 na pavilon č. 31, který byl financován z dotace ve výši tis. Kč, z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč. Realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30 byla během roku 2013 financována z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč, z dotace ve výši tis. Kč. Tím budou získány nové lůžkové kapacity, které jsou nutné k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Dále byla provedena výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3; zhotovena přípojka topení a teplé vody. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). 7

9 Z vlastních zdrojů byla pořízena nová telefonní ústředna za 601 tis. Kč, konvektomat za 693 tis. Kč. Zdravotní přístroje ve výši 375 tis. Kč byly pořízeny z dotace. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu tis. Kč. Jednalo se hlavně o nové vybavení lůžkového pavilónu č. 31. Pořízené investice v r Částka Informační systém RAMSES ,00 Nehmotná investice ,00 Přenosné EKG ,87 Defibrilátor ,05 Hydraulická zvedací židle ,90 Laboratorní a zdrav.technika ,82 Konvektomat ,63 Telefonní ústředna ,05 Úprava kamerového systému (odd. 13) ,15 Rozšíření kamerového systému (odd. 28) ,20 Ostatní investice ,03 Výměna tansformátorů, posílení rozvaděče RH ,30 Topný kanál ,00 Výtah (odd ) ,00 Kuchyně (montáž vzduchotechniky) ,63 Oddělení č. 7 (posudek) ,00 Oddělení č. 12, 13, 28 (zhodnocení vzduchotechniky) ,60 Oddělení č. 13 (kamery) ,89 Oddělení č. 18 (schodiště) ,41 Oddělení č. 19 (schodiště) ,41 Oddělení č. 28 (kamery) ,29 Oddělení č ,19 Oddělení č ,96 Oddělení č. 31 (komunikace) ,24 Stavební investice ,92 Investice celkem ,77 v Kč 8

10 Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 564 tis. Kč a do ostatních oprav tis. Kč. Významnější stavební opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd oprava betonového plotu 113,4 Odd oprava betonového plotu 113,4 Odd oprava vodovodního řádu 177,5 Budova MTZ + sklady - oprava osvětlení, elektroinstalace 549,1 Významnější ostatní opravy v roce 2013 Částka v tis. Kč Odd. 5 - malířské, natěračské práce 552,7 Odd. 6 - malířské, natěračské práce 956,4 Odd malířské, natěračské práce 160,4 Odd natěračské práce 226,5 Odd malířské, natěračské práce 552,4 Odd malířské, natěračské práce 564,4 Odd malířské, natěračské práce 189,9 Řídící a správní aparát - oprava telefonní ústředny 180,9 Údržba - oprava elektroinstalace 156,9 Kuchyně - malířské práce 194,4 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 149,4 Doprava - oprava vozového parku 584,3 MTZ + sklady - malířské, natěračské práce 185,5 Prádelna + sklad svršků - malířské práce 143,7 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 514,8 Areál PND + park - oprava telekomunikačního zařízení 135,5 Kotelna plynová - oprava armatur, redukčního ventilu 205,2 9

11 Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2013 sestaven v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty běžné provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (96,5%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši tis. Kč na úhradu potřeb, nezajištěných výnosy. Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši tis. Kč činily tržby za prodej služeb tis. Kč, tj. 99,09 %, z toho tis. Kč za regulační poplatky a tis. Kč od pacientů za péči v souvislosti se sociálně zdravotními lůžky. Oproti předcházejícímu roku se celkové tržby z prodeje služeb snížily. Důvodem poklesu bylo vykázání nižšího počtu ošetřovacích dnů následné péče a vyššího počtu ošetřovacích dnů za zvláštní ambulantní péči a dále z důvodu poklesu paušální částky za ošetřovací den. Výnosy z pronájmů činily tis. Kč, tj. 0,25 % a ostatní výnosy včetně čerpání fondů tis. Kč, tj. 0,66 %. Počet vykázaných ošetřovacích dnů meziročně klesl o 0,38 %. Plánované celkové výnosy činily tis. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k poklesu výnosů o tis. Kč, tj. o 1,11 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k Tržby Obrat k Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty ,76 93,32 2 za ambulantní pacienty ,66 1,93 3 za zdravotní transporty ,16 0,23 4 za ostatní zdravotní péči ,16 0,04 5 za zdravotní péči cizinci ,09 0,47 6 za ostatní nezdravotní služby ,85 0,01 7 za sociálně zdravotní lůžka ,33 0,43 8 regulační poplatky ,00 3,58 Tržby celkem ,01 100,00 10

12 Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou tis. Kč dosáhly 75,64 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady snížily o tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše ,- Kč a oproti roku 2012 se snížila o 134,- Kč, tj. o 0,51 %. U všeobecných sester byla průměrná hrubá mzda ,- Kč (pokles o 816,- Kč, tj. o 2,59 %) a u lékařů ,- Kč (nárůst o 439, Kč, tj. o 0,85 %). Celkové mzdové náklady meziročně klesly o tis. Kč na tis. Kč, tj. o 1,92 % a oproti plánovanému rozpočtu o tis. Kč, tj. o 0,56 %. Důvodem poklesu celkových mzdových nákladů bylo snížení celkového počtu pracovníků na 1103, tj. pokles o 58 pracovníků. U mzdových nákladů došlo vlivem vyplacení odstupného k nárůstu ostatních osobních nákladů. Plánované celkové náklady činily tis. Kč. Oproti plánu došlo ke snížení celkových nákladů o tis. Kč, tj. o 1,12 %. V roce 2013 došlo k nárůstu spotřeby energií, ale oproti předchozímu roku došlo u spotřeby elektřiny a plynu k poklesu celkových nákladů z důvodu nižší cen za jednotku. Na opravy a udržování bylo použito tis. Kč, tj. o tis. Kč méně než v předešlém roce. Pokles nákladů na opravy a údržbu byl způsoben snahou o zajištění vyrovnaného hospodaření. Realizovány byly pouze nutné opravy. U ostatních nákladových položek nedošlo v porovnání s rokem 2012 k významným změnám. 11

13 Vývoj spotřeby elektřiny za období Období Spotřeba Cena rok kwh Kč Kč/kWh ,45 2, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3, ,00 3,110 Spotřeba elektřiny v roce 2013 stoupla o kwh na kwh. Celkově jsme zaplatili ,- Kč, tj. o ,- Kč méně. Úspory bylo při nákupu dosaženo lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kwh elektřiny klesla cca o 10 %. 12

14 Vývoj spotřeby plynu za období Období Spotřeba Spotřeba Cena rok m 3 kwh Kč Kč/kWh ,08 0, ,37 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1,007 Spotřeba plynu v roce 2013 stoupla o m 3 plynu na m 3. Celkově jsme zaplatili ,- Kč, tj. o ,- Kč méně. Úspory bylo dosaženo vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kwh plynu klesla cca o 16 %. 13

15 Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech Období Leden 53,05 54,45 54,51 59,48 56,61 57,33 60,97 61,09 64,32 Únor 54,20 53,19 59,26 59,25 56,16 58,76 59,77 63,15 65,03 Březen 53,76 57,53 55,32 59,00 56,59 57,31 60,91 65,00 63,87 Duben 53,62 55,95 58,68 59,53 58,16 55,57 63,02 63,90 62,35 Květen 55,88 55,98 57,72 60,69 56,10 57,82 61,00 64,01 62,57 Červen 54,88 57,10 55,87 57,69 58,51 58,39 63,75 62,78 64,50 Červenec 53,70 55,93 62,32 56,45 56,59 59,33 61,15 61,85 63,75 Srpen 54,68 56,06 58,43 56,96 57,33 59,39 60,35 64,12 61,44 Září 54,08 55,66 49,12 56,93 56,25 61,11 61,28 63,74 62,39 Říjen 55,39 53,91 52,96 56,87 56,44 60,00 60,47 66,00 61,14 Listopad 56,06 56,80 55,21 57,77 56,40 62,03 60,46 64,95 63,57 Prosinec 59,93 57,80 57,82 61,60 60,45 65,25 66,23 69,17 67,09 Průměr 54,94 55,86 56,44 58,52 57,13 59,36 61,61 64,15 63,50 Spotřeba potravin pro pacienty klesla meziročně o 1,27 % snížením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin. 14

16 Podíl jednotlivých nákladových položek k Položka Obrat 1 potraviny ,88 2 léky, krev ,23 3 zdravotní materiál ,16 4 ostatní materiál ,75 5 energie ,74 6 opravy a udržování ,85 7 služby ,03 8 osobní náklady ,95 9 ostatní náklady ,93 Celkem ,52 v Kč 15

17 Pohledávky K vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, tis. za regulační poplatky, 265 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši tis. Kč; z toho ve splatnosti tis. Kč, po splatnosti 905 tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 58. tis. Kč příjmy příštích období a 116 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Z těchto důvodů jsme k odepsali částku ,24 Kč jako nedobytnou pohledávku. Závazky K vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jsou závazky vůči pacientům nemocnice z titulu uložení jejich finančních prostředků na bankovním účtu cizích prostředků, který je veden v aktivech pod číslem účtu 245 a je v plné výši kryt okamžitými disponibilními peněžními prostředky. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční tis. Kč a investiční tis. Kč; z toho závazky ve splatnosti tis. Kč, závazky po splatnosti tis. Kč. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 717 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 974 tis. Kč. 16

18 Dary V roce 2013 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě ,00 Kč. Z této částky činily věcné dary ,00 Kč a finanční dary ,00 Kč. U věcných darů se jednalo o jízdní kola, televizor a květinovou dekoraci. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2013 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění ,57 Kč Zisk byl rozdělen ve výši ,89 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši ,68 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu. 17

19 Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k Smluvní partner Kód Obrat k Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,72 77,63 2 Vojenská zdravotní pojišťovna ,14 5,66 3 Oborová zdravotní pojišťovna ,71 2,75 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ,37 5,92 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,80 8,08 6 Ostatní příjemci služeb ,56-0,04 Tržby celkem ,18 100,00 18

20 Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Dotace získané v roce 2013 se podílely na financování následujících projektů. Projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní a medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Projekt je registrován pod č. CZ.1.04/1.1.00/ a jeho realizace probíhala v průběhu tří let, tj. od r do r V rámci tohoto projektu bylo nemocnicí čerpáno v letech 2012 a Část projektu byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a část ze státního rozpočtu ČR. Jedná se bezplatné postgraduální vzdělávání, které přispělo ke zvýšení kvalifikované péče s využitím nejmodernějších trendů v poskytování zdravotní péče. Celkem bylo v roce 2013 čerpáno ,- Kč. Poskytnutá neinvestiční dotace Dotace - čerpáno z EU (85%) v Kč z SR ČR (15%) v Kč za rok , ,00 za rok , ,00 Projekt Výměna transformátorů a posílení rozvaděče RH3 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Z důvodu pokrytí kapacit rekonstruovaných budov a nového pavilonu došlo k výměně transformátorů a posílení rozvaděče RH3. Realizace probíhala v roce Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Výměna transformátorů , , ,00 Uveřejnění formuláře (3x) 762,30 762,30 Výpis z KN 150,00 150,00 Požární zpráva 2 420, ,00 Správní poplatek ,00 Celkem , , ,30 19

21 Projekt Přípojka vytápění a teplé vody Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem této akce byla havárie potrubí ve stávajícím topném kanálu, které bylo několikrát renovováno. Realizace probíhala v roce Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Stavební práce , , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Přípojka vytápění 1 210, ,00 Výpis z KN 150,00 150,00 Správní poplatek , ,00 Kopírování 142,00 142,00 Celkem , , ,00 Projekt Adaptace objektu čp. 496 pavilon č. 31 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Důvodem adaptace byla nutnost zřízení nových lůžkových kapacit a tím přispět ke snížení počtu lůžek na jednotlivých stávajících odděleních. Realizace probíhá od Typ nákladů Období Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Studie , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Správní poplatek (2x) , ,00 Projektová dokumentace , ,00 Stavební povolení , ,00 Skenování projekt. dok , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Uveřejnění formuláře (2x) ,00 504,00 Autorský dozor , ,00 Správní poplatek , ,00 Výkon koordinátora BOZP (2x) , ,00 Zpracování nálezové zprávy , ,00 Informační tabulky , ,00 Stavební práce , , ,86 Zaměření přístavby , ,00 Ověření kolaudačního rozhodnutí ,00 60,00 Uveřejnění formuláře (4x) ,10 506,10 Celkem , , ,96 20

22 Projekt Novostavba pavilonu č. 30 Jedná se o investiční akci č. 235V , která byla spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Novostavbou pavilonu léčebné péče bylo dosaženo nových lůžkových kapacit, nutných k náhradě za uvolněná lůžka na přeplněných ložnicích stávajících pavilonů. Výstavba nového dvoupodlažního pavilonu obsahuje 60 lůžek, rozdělených do dvou samostatných stanic po 10 pokojích. Na jednom pokoji je kapacita pro 3 pacienty, přičemž sociální zařízení je vždy společné pro 2 pokoje. Realizace probíhá od roku Typ nákladů Období Počet Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady ks Kč Kč Kč Studie , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Správní poplatek (2x) , ,00 Projekt , ,00 Kopírování ,00 12,00 Projektová dokumentace , ,00 Správní poplatek , ,00 Výpis z KN ,00 150,00 Skenování , ,00 Uveřejnění formuláře (7x) , ,60 Vypracování kalkulace , ,00 Znalecký posudek , ,00 Autorský dozor (6x) , ,00 Stavební práce , , ,59 Archeologický výzkum , ,00 Stavební investice , , ,19 Přenosné EKG , ,87 Defibrilátor , ,05 Hydraulická zvedací židle , ,90 Zdravotní přístroje inv , ,82 Celkem investiční zdroje , , ,01 Elektrická odsávačka , ,83 Ambuvak , ,72 Sedací digitální váha , ,89 Alkohotest , ,30 Glukometr , ,60 Tonometr digitální , ,90 Tonometr digitální , ,30 Digitální teploměr , ,20 Germocidní mobilní svítidlo , ,44 Zdravotní přístroje neinv , ,18 Nábytek , ,00 Celkem neinvestiční zdroje , ,18 Celkem , , ,19 21

23 Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech Období Leden Únor Březen čtvrtl Duben Květen Červen čtvrtl Červenec Srpen Září čtvrtl Říjen Listopad Prosinec čtvrtl Celkem

24 Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech Období Leden 124,03 131,90 136,30 122,98 123,68 136,98 130,19 122,84 118,13 Únor 125,87 132,32 126,28 128,04 114,59 128,30 135,68 137,33 129,33 Březen 125,05 109,40 125,34 141,09 117,62 137,43 126,24 128,73 137,00 1. čtvrtletí 124,96 123,22 129,17 130,39 118,62 134,31 130,42 129,22 127,64 Duben 117,07 127,55 130,48 127,93 111,83 134,64 133,06 141,52 127,38 Květen 130,63 122,80 140,78 118,70 127,28 129,51 129,22 145,73 128,98 Červen 115,87 112,24 126,17 118,51 105,74 135,27 124,72 128,30 127,07 2. čtvrtletí 120,94 120,63 132,28 121,52 114,41 133,05 128,94 138,24 127,82 Červenec 142,15 121,28 126,78 116,82 136,16 127,71 140,17 122,72 113,28 Srpen 138,53 124,22 131,15 119,20 132,15 125,06 130,41 118,83 127,01 Září 139,17 130,16 158,17 136,34 165,24 140,96 129,73 132,26 125,17 3. čtvrtletí 139,94 125,07 137,28 123,38 143,06 130,80 133,29 124,26 121,48 Říjen 126,24 118,25 131,81 123,35 131,49 152,48 149,24 122,43 134,95 Listopad 130,19 122,03 126,31 125,57 143,79 134,40 136,94 133,41 126,99 Prosinec 117,74 132,17 137,52 126,48 127,86 129,08 139,01 150,91 122,13 4. čtvrtletí 124,52 123,83 131,75 125,61 134,00 138,06 141,56 134,60 127,84 Celkem 127,18 123,16 132,58 125,00 126,28 134,00 133,37 131,35 126,14 23

25 24

26 Vývoj průměrné obložnosti v letech Období čtvrtletí 94,49 94,75 96,44 97,18 96,6 98,29 97,49 98,16 94,95 2. čtvrtletí 95,58 96,44 96,25 98,18 98,18 98,39 97,63 96,81 98,11 3. čtvrtletí 92,36 95,38 97,78 97,3 97,3 95,96 94,75 95,32 95,33 4. čtvrtletí 93,95 95,14 97,34 97,16 97,16 96,09 96,15 93,91 97,43 Celkem 94,10 95,43 96,88 97,26 96,31 97,17 96,50 96,04 96,68 25

27 Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 21. března 2014 MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND 26

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2008 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2006 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Obsah: Úvod 1. Provozní rozpočet 1.1. Výnosy 1.2. Náklady 1.3. Výsledek hospodaření 2. Kapitálový rozpočet 3. Tvorba rozpočtu 4. Závěr 5. Tabulková část

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof.

Více

Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí

Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Příspěvková organizace Pardubického kraje zřízena na základě zřizovací listiny č.j. KrÚ 8730/2003/OSZ ze dne 17. 4. 2003 Lázeňská 58 561 12 Brandýs

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN 17 274 17 174 99 - DZU (DPS) 3 100 3 082 99 - PMC Facility 19 300 20 105 104 - ÚMČ P-15 2 240 2 240 100

z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN 17 274 17 174 99 - DZU (DPS) 3 100 3 082 99 - PMC Facility 19 300 20 105 104 - ÚMČ P-15 2 240 2 240 100 Rozbor hospodaření VHČ k 31.12.2014 Rozpočet výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) MČ Praha 15 byl projednán dne 2.12.2013 Radou MČ P-15 (R-1495) a následně dne 18.12.2013 schválen Zastupitelstvem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů.

1. Všemi legálními dostupnými prostředky chránit opodstatněné existenční a ekonomické zájmy svých členů. Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky (dříve Sdružení smluvních lékařů ČR) pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906 190 00 Praha 9 Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření. za rok 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření. za rok 2013 Město Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63 tel./fax 469660275, e-mail : domov.duchodcu.hm@iol.cz www.domov-duchodcu.cz Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 IČO: 75123932

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Významné události ve sledovaném období: Březen: - Dne 26. 3. probělo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout Jihomoravského kraje. Během dne byl v provozu

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

NÁVRH ROZPOČTU. na rok 2014

NÁVRH ROZPOČTU. na rok 2014 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉHO ROZHLASU na rok 2014 Předkládá: Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu Zpracovali: Ladislav Musil, náměstek pro správu a provoz Michal Koliandr, ředitel ekonomického odboru

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 46 ze dne 8.12.2010 k Prohlášení vlastníka dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více