Železniční infrastruktura a legislativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Železniční infrastruktura a legislativa"

Transkript

1 Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, , 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy Studentská 95, Pardubice Tel.: ,

2 Struktura prezentace A) Oblast provozování železniční dopravní cesty (dráhy) B) Oblast provozování drážní dopravy Závěr

3 A) Oblast provozování železniční dopravní cesty (dráhy) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 2012/34/EU, např. kategorizace železničních drah, aby odpovídala úpravě stanovené v právních předpisech EU, S tím souvisí dostavba 3. a 4. železničního koridoru a modernizace důležitých železničních uzlů, odstraňování nehodových míst a revitalizace rozhodujících celostátních i regionálních drah.

4 Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Vytvoření strategického dokumentu na vládní úrovni, který by stanovil ucelenou a udržitelnou koncepci rozvoje dopravy včetně zajištění ekonomicky efektivní a kvalitní dopravní obslužnosti jako základní veřejné služby pro občany s provázaností na rozvoj regionů. Může být vedena diskuse o zřízení centrálního orgánu pro návrh jízdních řádů s ohledem na zajištění bezpečnosti, kvality služeb, cenu, jízdní doklad apod. Dopravci by soutěžili jednotlivé linky. Dokument musí být vytvořen s platností na více volebních období. Předpoklad v programovém prohlášení vlády. Podklad pro parametry nutné pro rozhodnutí o nejlepší úrovni kvality infrastruktury a rozsahu železniční sítě.

5 Zákon o liniových stavbách Připravovaný zákon o liniových stavbách by měl zjednodušit: proces administrativního vyřízení stavebního povolení, stanovil postupy např. při výkupech pozemků, při vyvlastňování ve veřejném zájmu apod.

6 Zákon o zadávání veřejných zakázek Úprava by měla zohlednit specifika veřejných zakázek souvisejících s realizací železničních staveb, kdy by měla být akcentována při podávání nabídek zejména: kvalitativní kritéria pro hodnocení podaných nabídek k provedení stavby, před minimální cenou [minimální cena ovlivnila zadávací dokumentaci, zlikvidovala kvalitu staveb (technologická nekázeň) a zvýšila požadavky na výlukovou činnost (paralýza dopravní sítě podvázáním kapacity)], v oblasti zabezpečovacích systémů a informačních technologií (mnohdy se jedná o jedinečná zařízení resp. systémy) se jeví jako jistý problém výběrová řízení).

7 B) Oblast provozování drážní dopravy Musí být provedeny významné změny v souvislosti s úpravou podnětů vedoucích ke snižování nákladů na zajištění železniční infrastruktury (ŽI) a výši poplatků vybíraných za Přístup k ní. Rozsudek Evropského soudního dvora z 7/2013: Nedostatky ve stanovení výše poplatků za přístup k ŽI: s ohledem na stanovení max. ceny za používání ŽI každoročním výměrem Ministerstva financí; nebyla přijata opatření, na základě kterých se provozovateli poskytují podněty ke snižování nákladů na zajištění ŽI a výše poplatků za přístup k uvedené infrastruktuře; nebyl zaveden systém odměňování výkonu povzbuzující železniční podniky a provozovatele infrastruktury k minimalizaci závad a zvyšování výkonu železniční sítě.

8 Zákon o drahách Novela by měla upravit způsob určení cen za použití dopravní cesty aj.: za přidělení kapacity dopravní cesty, za užití služeb poskytovaných provozovatelem zařízení služeb, jejichž prostřednictvím jsou dopravcům poskytovány služby nezbytné nebo vhodné k zajištění výkonu činnosti provozování drážní dopravy, zakotvení i obecných pravidel určení cen za užití dopravní cesty (cena by měla být stanovena za vlak bez ohledu na jeho délku plus příplatky/slevy za použití ERTMS, hlukové emise; je nutné se zabývat i návrhem poplatku za nezkonzumovanou trasu, ) včetně stanovení ceny za použití manipulačních kolejí v železničních stanicích při odstavení vozidel dopravce,

9 Zákon o drahách konkrétněji vymezit ekonomicky oprávněné náklady, od nichž se bude odvíjet výše plnění požadavků za předmětné služby a jež budou zákonnou úpravou vymezeny jako nezbytné náklady přímo vznikající v souvislosti s poskytováním služeb. Osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení, včetně zařízení pro zobrazení cestovních informací a vhodného prostoru prodeje přepravních dokladů by měly být upraveny jako zařízení služeb, jejichž provozovatel bude mít stanované konkrétní práva i povinnosti, zapracovat do legislativy metodický pokyn pro výběrová řízení ve veřejné osobní dopravě (je nutné vyřešit společný tarif a vytvořit autoritu - řídící systém).

10 Regulační úřad Nová úprava podmínek pro udělování licencí k poskytování dopravních služeb na železničních drahách: vydávání licencí a regulace přístupu dopravců na dráhu z hlediska ochrany některých společensky významných dopravních služeb. Úprava pravomocí drážního úřadu jako dozorujícího správního orgánu, jenž vykonává působnost regulačního úřadu (otázkou je, zda nevytvořit samostatný a nezávislý institut regulačního úřadu), zejména pokud jde o jeho pravomoc prozkoumat prohlášení o dráze vydávaného provozovatelem dráhy. (Když provozovatel dráhy nesplní povinnost vydání prohlášení o dráze, vydá prohlášení o dráze drážní úřad a provozovateli uloží sankci za nesplnění této povinnosti).

11 Závěr Vláda, poslanci i senátoři při přijímání legislativních úprav musí jednoznačně vyjádřit, co očekávají od cílového stavu, zda likvidaci národního dopravce nebo přistoupí k citlivé regulaci liberalizace železniční dopravy, tak jak je obvyklé v ostatních vyspělých zemích EU. Oba přístupy mají úzké vazby na hospodářskou politiku, zda pozitivní nebo negativní, na to si musí každý odpovědět sám s nejvyšší mírou odpovědnosti.

12 Děkuji za pozornost