Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Zvýraznní dlezitých cástí textu. AG nepebírá záruku za správnost obsahu nebo za skody, které vyplývají z pouziiacute;stroje, postupujte takto: 1. Vypnte navigacní pístroj. Drzte klávesu (Zap/Vyp/Pohotovostní rezim) stisknutou mimimáln po dobu 6 sekund. 2. Zamácknte pamovou kartu lehce do pístroje, dokud se neuvolní. Nez zacnete -9- Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Vlozit pamovou kartu Vlozte do pístroje pamovou kartu, která je soucástí dodávky (viz obrázek). Zamácknte kartu do pístroje, dokud nezacvakne Zprovoznit navigacní systém Pozor! drzák, který je soucástí píslusenství, pomocí písavky k celnímu sklu. 3. Pitlacte pácku u písavky k celnímu sklu. Pipevnit navigacní pístroj k drzáku Nasate navigacní pístroj do autodrzáku nejprve nasazením do spodních úchytek a poté lehkým sklopením dozadu, dokud nezacvakne svorka. Napájení navigacního pístroje V dodávce navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation je autonabíjecka, pomocí které jej mzete napájet pes cigaretový zapalovac vaseho vozidla. Nabíjecí autokabel se pipojí pes Mini USB zdíku na spodní stran navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation. Pozor! Nabíjecí autokabel se smí pipojit pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 12 V Pipojení TMC antény SUNGOO Mobile Navigation má integrovaný TMC pijímac. Pro optimalizaci jeho píjmu byste mli pipojit TMC anténu, která je soucástí dodávky. 1. Pipojte TMC anténu ke zdíce na sluchátka na spodní stran navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation. 2. Pipevnte anténu písavkami na celní sklo. 2.4 Navigace s GPS GPS je zalozené na celkem 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a nepetrzit vysílají signály o své poloze a casu. GPS pístroj pijímá tato data a z rozdílných údaj o poloze a casu rzných satelit vypocítává svou vlastní zempisnou polohu. Pro dostatecn pesné urcení polohy je zapotebí dat minimáln tí satelit. Pomocí dat 4 nebo více satelit je mozné zjistit také nadmoskou výsku. Poloha se pitom urcí s pesností az na 3 metry. Jakmile urcí navigacní systém vasi polohu, mze tato poloha slouzit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vaseho navigacního pístroje obsahuje zempisné souadnice vsech digitáln evidovaných dlezitých míst, ulic a mst. Nez zacnete Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Navigacní pístroj tedy mze vygenerovat cestu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Výpocet aktuální polohy a její zobrazení na map probíhá jednou za sekundu. Mzete tak na map sledovat, kde se pohybujete. 2.5 Dlezité bezpecnostní pokyny Ped spustním navigacního systému si ve vlastním zájmu pecliv proctte následující bezpecnostní pokyny a upozornní Bezpecnostní pokyny pro navigaci Pouzití navigacního systému na vlastní nebezpecí. Pozor! Neobsluhujte navigacní systém za jízdy, chráníte tím sebe a ostatní úcastníky silnicního provozu ped dopravními nehodami! Pozor! Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpecné dopravní situaci! Pozor! Vedení silnice a dopravní znacky mají pednost ped pokyny navigacního systému. Pozor! ite se pokyny navigacního systému pouze, pokud Vám to dovolí okolnosti a pravidla silnicního provozu! Navigacní systém vás dovede k cíli, i kdyz musíte z vygenerované trasy odbocit. Pozor! Zkontrolujte správnou polohu a upevnní ped kazdou jízdou. Upozornní: Pokud jste hlasovým pokynm nerozumli nebo si nejste jistí, co udlat na pístí kizovatce, mzete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo sipky Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj Pozor! Chrate pístroj ped vlhkostí. Není vodotsný ani chránný proti stíkající vod. Pozor! Neumísujte kabel do pímé blízkosti pístroj, dlezitých pro bezpecnost, a elektrických kabel. Pozor! Po instalaci zkontrolujte veskerá zaízení ve vozidle, dlezitá pro bezpecnost Nez zacnete Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Pozor! Kdyz nebudete vozidlo dlouho pouzívat, vytáhnte zástrcku napájení navigacního pístroje. Je-li navigacní pístroj v pohotovostním rezimu, spotebovává jest proud a mohl by vybít baterii vozidla. Pozor! Za zádných okolností neotvírejte skíku navigacního pístroje. Pozor! Nevystavujte navigacní pístroj nadmrnému horku nebo chladu. Mohl by se poskodit nebo by se mohla narusit jeho funkcnost. Pozor! Pouzívejte jen nabíjecku, která je soucástí dodávky, nebo nabíjecku, urcenou výrobcem pro tento navigacní pístroj. Pipojte nabíjecku na vhodný zdroj proudu. Potebné naptí je vyznacené na nabíjecce a/nebo na balení. Upozornní: Neohýbejte kabel a dbejte na to, aby se neposkodil o pedmty s ostrými hranami. Upozornní: K cistní navigacního pístroje pouzívejte pouze navlhcený hadík. Upozornní: Netahujte konektor ze zástrcky za kabel. Mzete tím kabel poskodit. Upozornní: Poite si zálohu dat na pamové kart, která je soucástí dodávky. Upozornní: Pamová karta musí zstat vlozena v pístroji po dobu pouzívání navigacního systému.

3 Upozornní: Pouzívejte pouze SD nebo MMC karty! Dbejte na to, aby nebyly kontakty pamové karty poskozené nebo znecistné Bezpecnostní pokyny pro zapojení ve vozidle Pozor! Upevnte drzák a anténu TMC tak, aby nebránily idici ve výhledu. Pozor! Neupevujte drzák v dosahu airbagu. Nez zacnete Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Pozor! Pi instalaci drzáku dbejte na to, aby ani v pípad nehody nepedstavoval bezpecnostní riziko. Pozor! Neumísujte kabel do pímé blízkosti pístroj, dlezitých pro bezpecnost, a napájecích kabel. Pozor! Po instalaci zkontrolujte veskerá zaízení ve vozidle, dlezitá pro bezpecnost. Pozor! Nabíjecí autokabel se smí pipojit pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 12 V Ovládání navigacního softwaru Hlasitost Hlasitost namluvených jízdních pokyn je mozné regulovat bhem navigace. Spustili jste navigaci. Mapa je otevená v rezimu Navigace nebo v rezimu Hledat cíl. 1. Klepnte na tlacítko Hlasitost. Oteve se lista s regulací hlasitosti. Obsahuje ti tlacítka k regulaci hlasitosti: Hlasitji, 2. Klepnte znovu na tlacítko Lista regulace hlasitosti se zave. Tiseji, Zvuk zap./vyp.. Hlasitost. 3.2 Informace Na horním okraji displeje se nacházejí rzné ikony, které zobrazují informace. GPS Ikona GPS mze zobrazovat tyto stavy píjmu GPS: Bez GPS: Zabudovaný GPS pístroj není pipraven k provozu. Obrate se na zákaznický servis, pokud bude tento problém petrvávat Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Není signál: Pijímají se data mén nez tí satelit. Není mozné urcit polohu. GPS pipraveno: Pijímají se data minimáln tí satelit. Je mozné urcit polohu. Podrobnjsí informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 41. Energie Ikona Energie mze zobrazovat tyto stavy zabudované baterie: Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se práv nabíjí. Pístroj se napájí ze své baterie. Stav nabití baterie je dostacující. Pístroj se napájí ze své baterie. Stav nabití baterie je nízký. Smr Ikona Smr ukazuje, kterým smrem se práv pohybujete. Mze ukazovat jednu ze svtových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. TMC (Dopravní hlásení) V navigacním pístroji SUNGOO Mobile Navigation je integrován TMC pijímac, který dodává navigacnímu systému aktuální dopravní informace. V pípad poteby mze dynamicky mnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy. Upozornní: Tuto funkci je mozné pouzít, pouze pokud se v zemi, do které cestujete, vysílají dopravní informace pes TMC. Tomu tak není ve vsech zemích. Ikona TMC mze zobrazovat tyto stavy píjmu TMC: Bez symbolu: Není pipojený zádný TMC pijímac anebo není pipojený, resp. zabudovaný TMC pijímac pipraven k provozu. Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenachází ale vysílac, který vysílá signály TMC. TMC v pohotovosti: Je mozné pijímat dopravní informace. Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlásení)" na stránce 43. Bluetooth SUNGOO Mobile Navigation má integrovaný handsfree modul na bázi Bluetooth. Mzete jej pouzívat i jako handsfree pro mobil s Bluetooth. Ikona Bluetooth mze zobrazovat tyto stavy handsfree modulu: Bez Bluetooth: Bluetooth je deaktivováno. Spojeno: SUNGOO Mobile Navigation je spojen s jiným pístrojem. Není spojeno: SUNGOO Mobile Navigation není spojen s jiným pístrojem. Je aktivováno Bluetooth. 3.3 Softwarová klávesnice Má-li se zadávat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici mzete vse zadávat prstem. Je mozné pouzívat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat interpo systému. Neovládejte pístroj za jízdy." 2. Pokud s textem souhlasíte, klepnte po jeho pectení na tlacítko OK. 3. Nechcete-li toto upozornní akceptovat, klepnte na tlacítko Storno pro optovné ukoncení navigacního softwaru. Oteve se HLAVNÍ OKNO. Z HLAVNÍHO OKNA máte pístup ke vsem funkcím navigacního softwaru Inicializace GPS pístroje Upozornní: První inicializace integrovaného GPS pístroje mze trvat az 20 minut. Pi kazdém dalsím zapnutí navigacního pístroje se spustí píjem GPS bhem jedné minuty. Nebyl-li navigacní pístroj zapnutý déle nez týden, mze dalsí inicializace trvat az 10 minut. Po zapnutí navigacního pístroje se spustí inicializace GPS. V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Pi píjmu dat z minimáln 3 satelit se zmní ikona na GPS pipraveno Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Upozornní: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS pipraveno po výrazn kratsí dob nez 20 minutách, nechte navigacní pístroj pro jistotu jest minimáln dalsích 15 minut zapnutý, aby byl zarucen spolehlivý provoz pístroje. Pozor! Pokud jste pipojili navigacní pístroj k napájení pes cigaretový zapalovac, odpojte jej, pokud vozidlo necháte delsí dobu stát. Protoze GPS pístroj neustále spotebovává energii, mohla by se vybít baterie vozu. Otevít Hlavní okno HLAVNÍ OKNO se oteve pi spustní navigacního softwaru.

4 Je-li oteveno jiné okno softwaru, klepnte na tlacítko Vrátíte se k oknu, ze kterého jste pisli. Klepnte na tlacítko HLAVNÍ OKNO. (Zpt) tolikrát, dokud se neoteve (Zpt). 4.2 Zadat nový cíl Nové cíle jsou pro SUNGOO Mobile Navigation vsechny cíle, ke kterým jste se jest nenechali navigovat nebo které jste neulozili. Mzete sem zadat adresu, zvolit dlezité místo nebo cíl rychlého pístupu. Zadáváte-li poprvé nový cíl, oteve se seznam ZEM NA MAP. Klepnte na zemi, ve které se nachází vás cíl Zadat cílovou zemi Nad pravým horním rohem horního zadávacího pole oken ADRESA, DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT a DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI se nachází tlacítko Zem. Ukazuje znacku zem, ze které je mozné aktuáln zadávat navigacní cíle. Lezí-li vás cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepnte na tlacítko Zem. Oteve se seznam ZEM NA MAP. 2. Klepnte na zemi, ve které se nachází vás cíl. Seznam ZEM NA MAP se opt zave. Na ikon se zobrazí znacka cílové zem. Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Upozornní: Mzete vybírat pouze zem, z nichz je alespo cást pokryta aktuáln nactenou mapou Cílová adresa 1. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Nový cíl > Zadat adresu. Chcete-li zadat adresu v USA nebo Kanad (a zvolili jste píslusnou mapu), oteve se nabídka POADÍ ZADÁNÍ. 1a Zvolte si, zda chcete nejprve zadat ulici a poté msto (Nejdíve ulici) nebo nejprve msto a poté ulici (Nejdíve msto). Upozornní: Následující popis vychází z toho, ze jste jako poadí pro zadání adresy zvolili Nejdíve msto. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte název cílové ulice. Mzete ale také zadat název známého objektu, nap. "Olympijsky stadion" nebo "Eiffelova vez". 4. Zadejte císlo domu. Neznáte-li císlo domu, nebo pokud jste v pedchozím kroku zadali objekt, nechte toto pole prázdné. Neznáte-li císlo domu, ale název pícné ulice v blízkosti, klepnte na pole Pícná ulice a zadejte do nj její název. Navigacní systém pak vygeneruje trasu ke kizovatce obou zadaných ulic. Upozornní: Nemusíte zadávat vsechna data adresy. Zadáte-li pouze msto, vygeneruje navigacní pístroj trasu k jeho stedu. Zadáte-li pouze msto a ulici, ale ani císlo domu ani pícnou ulici, vygeneruje navigacní pístroj trasu do stedu zadané ulice. 5. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Upozornní: Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam Dlezité místo Dlezitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou uzitecné adresy, které jsou katalogizovány podle urcitých kritérií. K dlezitým místm patí letist a pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení, lékai, nemocnice, nákupní stediska a dalsí Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Dlezitá místa je mozné zobrazit na map jako symbol. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Moznosti > Nastavení > Dlezitá místa pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na map. Dlezité místo v okolí Dlezitá místa v okolí jsou dlezitá místa, která se nacházejí v urcitém okruhu okolo vasí aktuální polohy. Mzete tak nap. vzdy snadno najít nejblizsí cerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornní: Píjem GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný píjem GPS poznáte podle symbolu (GPS pipraveno). Blizsí informace naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 41. Upozornní: V rychlém pístupu jsou k dispozici ti kategorie dlezitých míst z aktuálního okolí, podle kterých je mozné rychle a bez dalsího zadání hledat. Blizsí informace naleznete v kapitole "Dlezitá místa v rychlém pístupu" na stránce Klepnte v HLAVNÍM OKN na Nový cíl > Vyhledat dlezité místo > v okolí. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 4. Klepnte na Oznacení cíle. 5. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo celostátního významu Dlezitá místa celostátního významu jsou letist, pamtihodnosti a památky národního významu, vtsí pístavy a dalsí. Mzete tak nap. najít známé památky i tehdy, nevíte-li, ke kterému mstu patí. 1. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Nový cíl > Vyhledat dlezité místo > celostátní dlezitosti. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI. Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle.

5 Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na Oznacení cíle. 4. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo z urcité lokality Dlezitá místa z urcité lokality mohou být uzitecná pi navigaci v cizím mst. 1. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Nový cíl > Vyhledat dlezité místo > v urcité lokalit. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle abecedy. 5. Klepnte na Oznacení cíle. 6. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam Dlezitá místa v rychlém pístupu V rychlém pístupu jsou k dispozici ti kategorie dlezitých míst. Rychle a bez dalsího zadání mzete sestavit seznam cíl ve vasí blízkosti, které odpovídají jedné z tchto kategorií. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Moznosti > Nastavení > Dlezitá místa pro nastavení, které kategorie mají být dostupné v rychlém pístupu Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Upozornní: Píjem GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný píjem GPS poznáte podle symbolu (GPS pipraveno). Blizsí informace naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce Klepnte v HLAVNÍM OKN na tlacítko Nový cíl. Oteve se nabídka NOVÝ CÍL. Dole v nabídce jsou ikony tch kategorií, jejichz dlezitá místa jsou k dispozici v rychlém pístupu. 2. Klepnte na kategorii, v níz hledáte dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na Oznacení cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam Informace o cíli O ad cíl, které zadáváte, jsou v databázi navigacního systému ulozeny blizsí informace. U ady resturací je nap. ulozeno telefonní císlo. Mzete tam hned zavolat a nap. si rezervovat stl. Je otevené jedno z výse uvedených oken pro zadání cíle. Klepnte na tlacítko (Informace o cílové lokalit). Oteve se okno INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Obsahuje vsechny informace o zadaném cíli, které jsou ulozeny v databázi navigacního systému. Klepnte na tlacítko Storno pro optovné zavení okna INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Klepnte na tlacítko map. Klepnte na tlacítko (Zobrazit na map) pro náhled na cíl na (Zavolat) pro vytocení uvedeného císla. Upozornní: Funkce Zavolat je dostupná jen tehdy, kdyz je SUNGOO Mobile Navigation spojený pes Bluetooth s mobilním telefonem. Blizsí informace o pipojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Handsfree sada" na stránce 46. Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Zvolit ulozený cíl V polozce Moje cíle jsou v navigacním pístroji SUNGOO Mobile Navigation na výbr tyto seznamy cíl, resp. adresy: POSLEDNÍ CÍLE: cíle, ke kterým jste se jiz nkdy nechali navigovat, OBLÍBENÉ: vsechny cíle, které jste ulozili do navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation Poslední cíle SUNGOO Mobile Navigation ukládá posledních 30 cíl, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Moje cíle > Poslední cíle. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovan, mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit az 300 cíl. Informace o ulození cíle naleznete v kapitole "Ulozit cílovou lokalitu" na stránce Klepnte v Hlavním okn na Moje cíle > Oblíbené. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam. 4.4 Nechat se navigovat dom V SUNGOO Mobile Navigation mzete jednu adresu ulozit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak mozné spustit kdykoliv aktivací jediného tlacítka Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Klepnete-li poprvé na tlacítko Dom, budete vyzváni k zadání vasí adresy. Dalsí informace o zadání domovské adresy naleznete v kapitole "Definovat cíl jako domovskou adresu" na stránce 28. Klepnte v HLAVNÍM OKN na tlacítko Dom. Pokud jste jest nazadali svou adresu, budete na to upozornni v dialogovém okn. Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako u poslední navigace.

6 4.5 Hlasové ovládání K cílm ze seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit hlasový píkaz, takze k nim mzete spustit navigaci "na povel". Je platný stejný profil trasy jako u poslední navigace. Hlasový pokyn mzete vytvoit pi ukládání cíle, ale také kdykoliv pozdji. Jak mzete vytvoit hlasový pokyn, se dozvíte v kapitole "Vytvoit hlasový pokyn" na stránce Klepnte v HLAVNÍM OKN na tlacítko Hlasové ovládání. 2. Po výzv namluvte do navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation povel, který jste ulozili pro pozadovaný cíl. Dialogové okno zobrazí název cíle. 3. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam. 4.6 Urcit cíl na map Cíl navigace mzete urcit pímo na map. Vedle míst a ulic tak mzete rychle zvolit dlezitá místa. 1. Klepnte v HLAVNÍM OKN na Moznosti > Zobrazit mapu. 2. Klepnte na tlacítko (Hledat cíl). Mapa se oteve v rezimu Hledat cíl. 3. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Upozornní: Jak zmnit zobrazený výez mapy tak, aby na nm byl dobe viditelný vás cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v rezimu Hledat cíl" na stránce 39. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice a píslusná adresa. 4. Klepnte na tlacítko (OK). Oteve se okno CÍL NA MAP. V levém horním rohu se zobrazuje podrobná adresa zvolené cílové lokality. 5. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustit navigaci" na stránce 26. Pokracujte ve ctení tam. 4.7 Spustit navigaci Mapa je otevená v rezimu Náhled. Navigacní cíl symbolizuje vlajecka. Zobrazuje se trasa a pedbzná délka jízdy. Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je takzvaný profil trasy. Chcete-li si tento profil trasy nyní prohlédnout nebo jej zmnit, klepnte na tlacítko Profil trasy. Upozornní: Zmníte-li volby trasy, zstanou tyto zmny platné také pro následující navigace. o funkcích okna POPIS TRASY naleznete v kapitole "Popis trasy" na stránce Navigace Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Spustit navigaci Klepnte na tlacítko Spustit navigaci nebo vyjete. Bez signálu GPS Není-li píjem signálu GPS dostacující, objeví se toto hlásení: "GPS signál není momentáln dostupný. na tlacítko Storno. Oteve se HLAVNÍ OKNO. Vás cíl je ulozen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepnte na tlacítko Demo. Trasa se vygeneruje se stedem zadaného místa jako výchozím bodem. Poté se simuluje navigace po této trase. Klepnte na tlacítko (Zpt) pro ukoncení rezimu demo. 5 Správa cílových lokalit Kazdý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. To má smysl zejména tehdy, pokud k tomuto cíli jezdíte castji. 5.1 Ulozit cílovou lokalitu 1. Zadejte cíl, jak je popsáno v kapitole "Zadat nový cíl" na stránce 19. Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. - NEBO 1. Zvolte jeden z cíl v seznamu POSLEDNÍ CÍLE, jak je popsáno v kapitole "Poslední cíle" na stránce 24. Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit do Oblíbených. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. Chcete-li definovat cíl jako domovskou adresu, klepnte na tlacítko (Zmnit), tak, aby se bíl zvýraznilo Ano. 5. Klepnte na tlacítko Ulozit. Správa cílových lokalit Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Definovat cíl jako domovskou adresu Pesn jeden cíl ze seznamu OBLÍBENÉ mzete ulozit jako domovskou adresu. Mzete pak vzdy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na tlacítko Dom v HLAVNÍM OKN. 1. Zvolte v seznamu OBLÍBENÉ cíl, který chcete definovat jako domovskou adresu. (viz kapitola "Oblíbené", stránka 24) 2. Klepnte na Moznosti > Domovská adresa. Zvolený cíl je ulozený jako vase domovská adresa. V seznamu OBLÍBENÉ je domovská adresa vyznacena domeckem. 5.3 Vytvoit hlasový pokyn 1. Zvolte v seznamu OBLÍBENÉ cíl, ke kterému chcete vytvoit hlasový pokyn. (viz kapitola "Oblíbené", stránka 24) 2. Klepnte na Moznosti > Nahrát hlasový pokyn. Dialogové okno vás pozádá o namluvení hlasového pokynu pro zvolený cíl do navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation. 3. Namluvte hlasový pokyn pro zvolený cíl do navigacního pístroje SUNGOO Mobile Navigation. Dialogové okno se opt zave. V seznamu OBLÍBENÉ je tento cíl nyní vyznacen symbolem. 6 Trasy s etapami Plánování trasy mzete provést i bez píjmu GPS, napíklad v pohodlí domova. Vygenerované trasy mzete ulozit pro opakované pouzití a naplánovat tak libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou. 6.1 Plánování trasy 1. Klepnte v HLAVNÍM OKN na tlacítko Moznosti. Oteve se seznam voleb. 2. Klepnte na volbu Plánování trasy. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY Zadat místo startu Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete zahájit jízdu.

7 Nemusí to být vzdy aktuální poloha: Pokud plánujete jiz doma trasu výletu na dovolené, mzete nap. zadat vás hotel jako místo startu trasy Trasy s etapami Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Místo startu je dlezité jen tehdy, chcete-li vidt plánovanou trasu na map, ale nemáte zrovna píjem GPS nebo se nenacházíte na plánovaném míst startu. Místo startu, které zadáte, má proto také poadové císlo "0". Klepnte na pole Stanovit místo startu. Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. na polozku nabídky Aktuální poloha. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepnte na píslusné tlacítko. 3. Zadejte místo startu. na tlacítko Nastavit místo startu. nyní zadat jiné místo startu. Klepnte na pole Pidat bod trasy. Oteve se nabídka BOD TRASY. 2. Zadejte bod trasy. na tlacítko Pidat. jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. 1. Klepnte na Moznosti > Ulozit trasu. 2. Zadejte oznacení trasy. 3. Klepnte na tlacítko Ulozit. Cíl je nyní ulozen v seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno se zave Nactení trasy 1. Klepnte na tlacítko Moznosti > Ulozené trasy. 2. Klepnte na trasu, kterou chcete nacíst. 3. Klepnte na tlacítko Nacíst trasu. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. 1. Klepnte na tlacítko Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Místo startu a body trasy jsou vyznaceny vlajeckami. Pro simulaci trasy nepotebujete píjem GPS. se vygeneruje trasa se pro simulaci. na tlacítko Storno. Oteve se HLAVNÍ OKNO. na volbu, kterou chcete pouzít. je poté prázdný. do Oblíbených: Ulozí zadaný cíl do seznamu OBLÍBENÉ Volby Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation na map: Ukáze zadanou adresu na map. Nastavení: Oteve okno NASTAVENÍ. V nm mzete navigacní systém konfigurovat. Blizsí informace naleznete v kapitole "Konfigurace SUNGOO Mobile Navigation 43.01" na stránce 44. Kniha jízd: Oteve okno KNIHA JÍZD. V nm mzete spustit, resp. ukoncit záznam do knihy jízd. Blizsí informace naleznete v kapitole "Kniha jízd" na stránce 44. Ulozené trasy: Oteve se okno, do kterého mzete nacíst ulozenou trasu. Stav GPS: Oteve okno STAV GPS. V nm si mzete prohlédnout podrobnosti k píjmu GPS. Mzete také ulozit data vasí aktuální polohy. Blizsí informace naleznete v kapitole "Stav GPS" na stránce 41. Domovská adresa: Ulozí zvolenou adresu jako vasi domovskou adresu. Mzete pak vzdy velmi rychle spustit navigaci k tomuto cíli klepnutím na tlacítko Dom v HLAVNÍM OKN. Kalibrace: Oteve okno, ve kterém mzete dotykový displej nov kalibrovat (nastavit), kdyz reaguje nepesn na dotyky. Zobrazit mapu: Oteve mapu v rezimu Hledat cíl. V nm mzete urcit cíl navigace pímo na map. Blizsí informace naleznete v kapitole "Urcit cíl na map" na stránce 25. Smazat: Smaze zvolený cíl ze seznamu OBLÍBENÉ nebo zvolenou trasu ze seznamu ULOZENÉ TRASY. trasa: Smaze místo startu a vsechny body trasy z okna PLÁNOVÁNÍ TRASY, abyste mohli plánovat novou trasu. Ulozte pípadn díve naplánovanou trasu! Informace o produktu: Oteve okno, ve kterém získáte informace o nainstalované verzi softwaru. Zde vidíte také cas navigacního systému. Ulozit trasu: Oteve okno, ve kterém mzete plánovanou trasu ulozit pod urcitým oznacením. Blizsí informace naleznete v kapitole "Ulození trasy" na stránce 30. Plánování trasy: Oteve okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. V nm mzete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a spustit navigaci po plánované trase. Blizsí informace naleznete v kapitole "Trasy s etapami" na stránce 28. Volby Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Profil trasy: Oteve okno PROFIL TRASY. V nm si mzete prohlédnout a pípadn zmnit volby pro vygenerování trasy. Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci mzete provést také bez píjmu GPS. Je mozné ovsem simulovat pouze trasy s maximální délkou 100 km. Nahrát hlasový pokyn: Vyzve vás k ulození hlasového pokynu ke zvolenému cíli, abyste k nmu mohli v budoucnu spustit navigaci "na povel". Blizsí informace naleznete v kapitole "Vytvoit hlasový pokyn" na stránce 28. k trase: Oteve Plánování trasy. na Moznosti > Nastavení > Aktuální mapa, abyste vidli, která mapa se momentáln pouzívá. V nm mzete také zvolit jinou mapu Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Mapa v rezimu Náhled Zadali jste cíl a klepli na tlacítko Spustit navigaci. - NEBO Naplánovali nebo nacetli jste trasu a klepli na tlacítko Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Vidíte celou trasu. 1 Cíl je vyznacen vlajeckou. Necháteli si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, je místo startu a kazdý bod trasy vyznacen vlajeckou. 2 3 Trasa je zvýraznna oranzová [oranzov]. oranzový trojúhelník pedstavuje aktuální polohu. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu a zadané místo startu není vase aktuální poloha, mozná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí. 4 V malém infoboxu vidíte celou trasu, pedbznou dobu jízdy a pedbznou dobu píjezdu. Tyto informace je mozné zobrazit nebo skrýt pes Moznosti > Nastavení > Základní nastavení.

8 Kdyz si necháte zobrazit trasu s nkolika etapami, vidíte tyto informace také pro kazdou etapu. Klepnte na tlacítko Profil trasy pro náhled a píp. zmnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy. Klepnte na tlacítko Spustit navigaci pro zahájení jízdy. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, trasa se pípadn nov vygeneruje. Jako místo startu se pevezme pi generování vase aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy. Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Zobrazit popis trasy. (viz "Popis trasy", stránka 41) Klepnte na tlacítko (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", strana 39) 8.3 Mapa v rezimu Navigace Poté, co bylo trasu mozné vidt v rezimu Náhled, spustila se navigace. Mapa se oteve v rezimu Navigace Zde se zobrazuje, jakým znacením se máte ídit. Zde se zobrazují píp. rychlostní omezení. V malém poli s sipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sob, zobrazí pespístí akce. Velké pole s sipkou ukazuje schématické znázornní pístí kizovatky, na které máte odbocit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této kizovatce. Kdyz se blízíte kizovatce, objeví se místo údaje o vzdálenosti zobrazení bod: Cím více zlutých bod se zobrazí, tím blíze jste kizovatce. Nemusíte-li dlouho odbocovat, objeví se pouze sipka rovn, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat prbh silnice Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Klepnete-li na velké pole s sipkou pro poslechnutí aktuáln platného jízdního pokynu Trasa je vyznacena oranzovou barvou. Zde se zobrazuje nadmoská výska a aktuální rychlost. V poli Celkem vidíte zbývající vzdálenost k cíli, pedbznou dobu jízdy a pedbznou dobu píjezdu. oranzový trojúhelník pedstavuje vasi aktuální polohu na map. Prbzn mnící se výez mapy zajisuje, aby byla aktuální pozice vzdy zobrazena pokud mozno ve stedu mapy. Necháte-li se navigovat po trase s nkolika etapami, vidíte v poli Etapa zbývající vzdálenost k dalsímu prjezdnímu bodu, pedbznou dobu jízdy a pedbznou dobu píjezdu. Jízdní pruhy, které vedou k vasemu cíli, jsou zobrazeny oranzovou barvou. V horním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, po kterém musíte dále pokracovat. Ve spodním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, na kterém se práv nacházíte. Upozornní: Zobrazení mnoha výse uvedených údaj mzete konfigurovat pes Moznosti > Nastavení > Základní nastavení. Nkterá zobrazení fungují také jen tehdy, jsou-li píslusné informace dostupné v mapovém materiálu. Upozornní: Klepnete-li na velké pole s sipkou, aktuáln platný jízdní pokyn se zopakuje Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Zobrazit popis trasy. (viz "Popis trasy", stránka 41) Klepnte na tlacítko (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", stránka 39) Ukoncit navigaci Klepnte na tlacítko okno vás vyzve k potvrzení. (Zpt) pro ukoncení navigace. Dialogové Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Funkce mapy v rezimu Navigace Klepnte na libovolný bod mapy v rezimu Navigace. Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. 2D/3D: Pepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona aktuáln nastaveného rezimu je zobrazená oranzov. Den/Noc: Pepíná mezi rezimy "Den" a "Noc". Ikona aktuáln nastaveného rezimu je zobrazená oranzov. Prjezdní bod: Oteve nabídku pro zadání prjezdního bodu. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Peskocit bod trasy: Klepnte na toto tlacítko pro vynechání dalsího bodu trasy. Toto tlacítko je neaktivní, nelezí-li ped vámi jest minimáln 2 body trasy. Blokování: Klepnte na toto tlacítko pro zablokování úseku trasy ped vámi, tzn. vygenerování trasy okolo tohoto úseku, nap. protoze jste slyseli v rádiu o dopravní zácp na tomto úseku trasy. Klepnte jest jednou na toto tlacítko pro optovné zrusení zablokování. Dlezitá místa na trase: Klepnte na toto tlacítko pro zobrazení dlezitých míst na vasí trase. Tak se nap. rychle dozvíte, jak daleko je to jest k nejblizsímu odpocívadlu. Zde zobrazený cíl mzete vlozit také jako prjezdní bod klepnutím na tlacítko jeho záznamu v seznamu. (Prjezdní bod) vpravo vedle 8. 4 Reality View Kdyz se bhem navigace blízíte dálnicní kizovatce, pepne se mapa do rezimu Reality View Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Rezim Reality View ukazuje velmi pehledn, kterými informacemi o smru se máte ídit a do kterého pruhu se máte zaadit. Toto zobrazení zstane beze zmny, dokud nedojedete k dálnicní kizovatce. Poté se mapa pepne opt do rezimu Navigace. Klepnte na libovolný bod mapy pro pepnutí do rezimu Navigace v dívjsí okamzik. Upozornní: Rezim Reality View není dostupný pro kazdou dálnicní kizovatku.

9 Dostupnost je závislá na pouzitém mapovém materiálu. 8.5 Mapa v rezimu Hledat cíl Mapa je v rezimu Hledat cíl, je-li na ní vidt zamovací kíz. Jste-li práv na cest, mapa se nemní. Je vzdy zamena tak, ze sever je nahoe. Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Zmensit: Zobrazený výez mapy se zvtsí, ale vidíte mén detail. Zvtsit: Zobrazený výez mapy se zmensí, ale vidíte více detail. Zoomovat: Je-li toto tlacítko aktivní, mzete vymezit výez mapy stylusem nebo prstem. Zakreslíte-li výez mapy zleva nahoe doprava dol, zvtsí se poté na velikost displeje. Nakreslíte-li výez mapy zprava dole doleva nahoru, mapa se zmensí. Pesunout: Je-li toto tlacítko aktivní, mzete zmnit zobrazený výez mapy stylusem nebo prstem. Pesute mapu jednoduse pozadovaným smrem. Celá trasa: Zoom mapy tak, aby byla vidt celá trasa. Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výezu mapy, aby byla aktuální poloha uprosted Práce v rezimu Hledat cíl 1. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice a píslusná adresa. 2. Klepnte na tlacítko (OK). Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. Spustit navigaci: Spustí navigaci ke zvolenému bodu. Nacházíte-li se práv v navigaci, dojde k jejímu perusení. Prjezdní bod: Nastaví zvolený bod jako prjezní bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Tato funkce je aktivovaná jedin tehdy, nacházíte-li se práv v navigaci. Definovat jako cíl: Vlozí zvolený bod jako poslední bod Itineráe. Nebylo-li jest oteveno plánování trasy, zvolený bod bude prvním bodem nového plánování trasy Práce s mapou Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Ulozit: Oteve okno CÍL ULOZIT JAKO... Mzete zadat oznacení, pod kterým bude zadaný bod ulozen v seznamu OBLÍBENÉ. v okolí: Oteve okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. Mzete v nm hledat cíle poblíz zadaného bodu. (viz "Dlezité místo v okolí", stránka 21) Klepnte na tlacítko (Hledat cíl) pro ukoncení rezimu Hledat cíl. Dostanete se opt k oknu, ze kterého jste tento rezim spustili. Klepnte na tlacítko (Zpt) pro návrat k HLAVNÍMU OKNU. Nacházíte-li se práv v navigaci, budete pozádáni o potvrzení perusení navigace Uzitecné funkce Stav GPS, ulozit aktuální polohu V okn STAV GPS naleznete pehled dat, která navigacní systém vypocítává z pijímaných signál GPS. Stav GPS je dostupný pes volby mnoha oken. 1. Klepnte na Moznosti > Stav GPS. Aktuální polohu je mozné ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. 2. Klepnte na tlacítko Ulozit polohu. Oteve se dialogové okno CÍL ULOZIT JAKO.... Kurzor bliká v poli Oznacení. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. Zadejte, zda chcete ulozit aktuální polohu jako domovskou adresu. 5. Klepnte na tlacítko Ulozit. 9.2 Popis trasy Nez spustíte navigaci nebo kdykoliv bhem ní si mzete nechat zobrazit podrobný itinerá vygenerované trasy. V tomto seznamu jsou vsechny jízdní pokyny zobrazeny v podob tabulky. Mapa je otevená v rezimu Náhled, v rezimu Navigace nebo v rezimu Reality View. Klepnte na Moznosti > Zobrazit popis trasy Uzitecné funkce Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Oteve se okno POPIS TRASY Schématické zobrazení pístí kizovatky, na které máte zahnout. Vzdálenost k této kizovatce. Oznacení ulice, ve které musíte odbocit. Ukazuje, zda chcete jet po píslusném úseku trasy nebo ne. (Povolit): Píslusný úsek smí být soucástí trasy. (Zakázat): Trasa nemá vést pes píslusný úsek Zablokovat úseky trasy 1. Klepnte na úseky trasy, po kterých nechcete jet, takze se vedle nich objeví ikona 2. Klepnte na tlacítko (Zakázat). (Zmnit trasu). Navigacní systém vygeneruje objízku, takze se úseky trasy objedou. V okn POPIS TRASY se zobrazí nové jízdní pokyny. 3. Klepnte na tlacítko POPIS TRASY. (Zpt) pro optovné zavení okna Zrusit blokování a pouzít pvodní trasu Zablokování úsek mzete kdykoliv opt zrusit. Klepnte v okn POPIS TRASY na Moznosti > Vygenerovat pvodní trasu Uzitecné funkce Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation TMC (Dopravní hlásení) Díky integrovanému TMC pijímaci má navigacní systém k dispozici aktuální dopravní hlásení. V pípad poteby mze dynamicky mnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy Zobrazit dopravní informace Aktuáln platné dopravní informace jsou dostupné pes volby mnoha oken. 1. Klepnte na Moznosti > Doprava. Oteve se okno DOPRAVNÍ HLÁSENÍ. Nad seznamem ukazuje tlacítko Dopravní hlásení, jaký druh dopravních informací je v seznamu a kolik je k dispozici informací této kategorie. 2. Klepnte na tlacítko Dopravní hlásení pro urcení dopravních informací, které se mají zobrazit. U kazdé dopravní informace v seznamu se zobrazují informace o míst a druhu omezení dopravy. Klepnte na nkterou informaci pro zobrazení jejích detail. ) nebo Ignorovat Omezení na trase mze navigacní systém Objet ( ( ).

10 Powered by TCPDF ( Tlacítko Objet / Ignorovat ukazuje píslusný stav. Klepnte na tlacítko pro výbr druhého z obou nastavení. Klepnte na tlacítko DOPRAVNÍ HLÁSENÍ. (Zpt) pro optovné zavení okna Nastavení TMC Klepnte v okn DOPRAVNÍ HLÁSENÍ na Moznosti > Nastavení TMC. V okn NASTAVENÍ TMC mzete nastavit vysílac TMC a konfigurovat, zda a jak se projeví na navigaci píjem dopravní informace, která se týká vasí trasy. Rezim naladní Klepnte na tlacítko Rezim naladní a urcete, jak se má naladit vysílac, ze kterého se pijímají dopravní informace. Automaticky: Pomocí tlacítek s sipkama v cásti Vysílac mzete naladit jiný vysílac. Systém zkousí naladit jiný vysílac, je-li spatný píjem. Uzitecné funkce Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Pidrzet vysílac: Pomocí tlacítek s sipkama v cásti Vysílac mzete naladit jiný vysílac. Systém zkousí naladit stejný vysílac na jiné frekvenci, je-li spatný píjem. Pidrzet frekvenci: Pomocí tlacítek s sipkama v cásti Vysílac mzete naladit jinou frekvenci. Systém nezkousí naladit jiný vysílac, je-li spatný píjem. Nové vygenerování Klepnte na tlacítko Nové vygenerování a urcete, jak se mají zohlednit nové dopravní informace, které se týkají vasí trasy. Automaticky: Automaticky se vygeneruje objízka. Na vyzádání: Zobrazí se dopravní informace. V tomto okn mzete urcit, zda se má nebo nemá vygenerovat objízka. 9.4 Kniha jízd V SUNGOO Mobile Navigation mzete vést knihu jízd. Kniha jízd se ukládá do souboru "Logbook.xls". Je mozné jej otevít v Microsoft Excelu. Kazdá ulozená jízda se pidá do tohoto souboru jako nový ádek na konci tabulky. Soubor "Logbook.xls" se ulozí pi prvním záznamu jízdy na pamovou kartu v navigacním pístroji do adresáe "MN6\Logbook". Smazete nebo pesunete-li tento soubor, vytvoí se pi dalsím záznamu jízdy nový soubor. Upozornní: Zárove se jízdy ukládají také v dalsím souboru, který je kompatibilní s programem WISO Sparbuch Název tohoto souboru je "MN6DriversLog.bin". Ukládá se také na pamovou kartu v navigacním pístroji do adresáe "MN6\Logbook". Upozornní: Je-li spustný záznam do knihy jízd, ukládá se kazdý pohyb vozidla, i tehdy, kdyz jste nespustili navigaci. Spustní záznamu 1. Klepnte na Moznosti > Kniha jízd. 2. Zadejte potebné údaje. 3. Klepnte na tlacítko Spustit. Ukoncení záznamu 1. Klepnte na Moznosti > Kniha jízd. 2. Klepnte na tlacítko Zastavit Uzitecné funkce Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Upozornní: Kdyz dojedete do cíle navigace, oteve se dialogové okno. Urcete, zda chcete nyní ukoncit záznam do knihy jízd nebo ne. 10 Konfigurace SUNGOO Mobile Navigation Okno NASTAVENÍ je výchozím bodem vsech úprav, pomocí kterých si upravíte SUNGOO Mobile Navigation podle svých osobních poteb. Nastavení jsou dostupná pes volby mnoha oken. Klepnte na Moznosti > Nastavení. V okn NASTAVENÍ je nkolik tlacítek: Aktuální mapa, Dlezitá místa, Základní nastavení a Profil trasy. Klepnte na nkteré tlacítko pro otevení píslusného okna nastavení. Nastavení jednotlivých oken je rozdleno na nkolik stránek displeje. Pomocí tlacítek (Doleva) a (Doprava) jimi mzete listovat. V nkterých oknech je mozné provést pouze dv nebo ti rzná (Zmnit). nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlacítka Vsechna mozná nastavení jsou viditelná. Aktuáln platné nastavení je zvýraznno bíl. Klepnte na tlacítko nastaveními. (Zmnit) pro pepnutí mezi moznými V nkterých oknech je mozné provést mnoho rzných nastavení. Tato nastavení poznáte podle tlacítka nastavení je viditelné. 1. Klepnte na tlacítko (Seznam). Aktuáln platné (Seznam). Oteve se seznam mozných nastavení. Je vyznacené aktuáln platné nastavení. 2. Klepnte na pozadované nastavení. Nyní je vyznacené. Konfigurace SUNGOO Mobile Navigation Uzivatelská pírucka SUNGOO Mobile Navigation Klepnte na tlacítko OK. Seznam se opt zave. Zobrazí se nové nastavení. (Nápovda). Klepnete-li Ke kazdému nastavení je jedno tlacítko na nj, naleznete pesné vysvtlení píslusného nastavení. Okno nastavení mzete zavít dvojím zsobem: Klepnte na tlacítko Hotovo. Provedené zmny se pevezmou. Klepnte na tlacítko Storno. Provedené zmny se nepevezmou. Okno NASTAVENÍ je opt otevené. 11 Handsfree sada Handsfree modul vám nabízí moznost pouzít SUNGOO Mobile Navigation jako handsfree pro vás mobilní telefon Otevít handsfree modul Klepnte v navigacním softwaru na Oteve se okno KLÁVESNICE. (Handsfree modul). Je-li vás mobilní telefon jiz pipojen k SUNGOO Mobile Navigation, mzete nyní vytocit císlo. Klepnte na (HF telefon Bluetooth) pro otevení okna HF TELEFON BLUETOOTH. V nm mzete pipojit SUNGOO Mobile Navigation k mobilnímu telefonu nebo otevít seznam HISTORIE HOVOR Zavít handsfree modul Klepnte v okn HF TELEFON BLUETOOTH na (Zavít) Pipojení k telefonu SUNGOO Mobile Navigation musí být pipojený k mobilnímu telefonu, abyste mohli vyuzívat jeho telefonní funkce.

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 1400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 1400 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština Uživatelská příručka SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Čeština Říjen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation Čeština

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation Čeština Uživatelská příručka SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Čeština Říjen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110 Čeština Únor 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 72. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 72 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110 Čeština Červen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 13xx 23xx Čeština Duben 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 92 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 92 PREMIUM v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: Srpen 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110 Čeština Červen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 42 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 42 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 42 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 42 PREMIUM v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 12xx 22xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 21xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 21xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 21xx max Čeština Červen 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 81xx Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 33xx 43xx max Čeština Leden 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština Uživatelská příručka MN7 PDA Čeština Září 2008 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7310 Čeština Březen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 25xx Explorer. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 25xx Explorer. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 25xx Explorer Čeština Únor 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PIONEER AVIC-S2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PIONEER AVIC-S2 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 83xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 83xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 83xx Čeština Květen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Srpen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka AVIC-S1

Uživatelská příručka AVIC-S1 Uživatelská příručka AVIC-S1 Stav: květen 2006 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného svolení PIONEER Corporation se žádná část

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE Čeština Duben 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN S-SERIES. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN S-SERIES v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO IGO 8. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO IGO 8 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Srpen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více