Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, Jeseník Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne předána školské radě dne: předána na Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne: PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ

2 a )Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Sídlo: Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: Obec Bělá pod Pradědem Ředitelka školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Školská rada: Zřizovací listina č.j.1122/2005, zřízena ke dni , 6 členů se řídí ve své činnosti podle 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Součásti školy: základní škola: IZO mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita základní školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 55 žáků Kapacita školní družiny: 90 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů 2

3 Třídy, žáci, učitelé: Počet tříd: 9 Počet žáků k : 164, počet žáků na třídu: 18,2 Počet žáků k : 159, počet žáků na třídu: 17,6 Počet žáků k : 159, počet žáků na třídu: 17,6 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Školní vzdělávací program V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP Učit se znát, učit se, jak na to, učit se žít spolu, a to podle šesté upravené verze. Na začátku školního roku byly provedeny změny v ŠVP v 5. a 9. ročníku v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk - zapracování standardů Na konci školního roku byly provedeny tyto změny: ročník/jiné předmět specifikace identifikační údaje učební plány poznámky k učebním plánům projekty Turistika a pobyt v přírodě projekty Dopravní výchova 1. stupeň Anglický jazyk celkově 2. stupeň Anglický jazyk celkově 7. Další cizí jazyk - ruský nově 8. Další cizí jazyk - ruský nově 1. stupeň Matematika zlomky a desetinná čísla 2. stupeň Matematika návaznost na 1. stupeň 1. stupeň Prvouka přepracování podle nového RVP 2. stupeň Přírodopis přepracování podle nového RVP 3

4 2. stupeň Zeměpis přepracování podle nového RVP 2. stupeň Výchova k občanství přepracování podle nového RVP 2. stupeň Výchova ke zdraví přepracování podle nového RVP 2. stupeň Tělesná výchova přepracování podle nového RVP 1., 2. stupeň Osobnostní a sociální zařazení nových podle výchova nového RVP 2. stupeň Dějepis úpravy v ročnících c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: celkem muži ženy věk vzdělání celkem muži ženy VŠ ped VŠ jiné SŠ ped SŠ jiné z toho 1 studující délka praxe

5 Některé výrazné zvláštnosti personálního zabezpečení: Tělesnou výchovu vyučoval držitel trenérského průkazu, t.č. studující Tv, získal titul Bakalář, obdržel certifikát instruktora lyžování, který získal na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Zeměpis vyučoval učitel, který tento obor studoval, studium nedokončil. Jedna vyučující má vystudován magisterský studijní program Vychovatelství, studijní obor Řízení volnočasových aktivit. Na částečný úvazek pracovala vyučující s aprobací biologie - základy zemědělské výroby pro učitelství 2. stupně a učňovské školství. Jedna vyučující má aprobaci speciální pedagogika hudební výchova. Jeden vyučující je nekvalifikovaný, studuje Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání. Jeden vyučující inženýrského zaměření absolvoval program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd, zaměření učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a získal tak pedagogickou způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na druhém stupni základní školy a středních školách v oboru své vysokoškolské magisterské kvalifikace. Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem v 2., a 8. ročníku působily jako další pracovnice asistentky pedagoga, které absolvovaly vzdělávací projekt určený k získání odborné kvalifikace Studium pedagogiky - Speciální modul pro asistenty pedagoga. Dále zde pracovala asistentka pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, která absolvovala vzdělávací program Asistent pedagoga. O finanční prostředky na zřízení místa asistentky pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním žádala škola Krajský úřad Olomouckého kraje již třetím kalendářním rokem. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ, praxe 33 let. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 21 let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí 3 roky a 1 rok. 5

6 Ve funkci vedoucí stravovny pracovala pracovnice s praxí 12 let. Jako kuchařky jsou zaměstnány 3 vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 37 let, 34 let a 9 let). Část jejich mzdy byla pokryta ziskem z vedlejší hospodářské činností - vaření pro cizí strávníky. Absolventi, kteří nastoupili na školu: 1 Učitelé v důchodovém věku: 0 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další rozhodnutí ředitelky školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy a kariérním poradenství Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku: 17 odklad školní docházky: 0 přestup z jiné ZŠ: 11 uvolnění z Tv (zdravotní důvody): 3 povolení IVP: 10 prominutí úplaty ve ŠD: 1 pokračování v povinné školní docházce: 2 Profesionální orientace vycházejících úspěch při přijímání na SŠ Informační systém výchovného poradce : Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy V letošním školním roce vycházelo 12 žáků 9. ročníku a z 5. ročníku se 2 žáci hlásili na gymnázium. Všichni žáci byli přijati na střední školy v 1. termínu, z 5. ročníku byl 1 žák neúspěšný. 6

7 Tabulka - umístění žáků na střední školy Počet střední škola obor 2 žáci SPŠ Šumperk informační technologie 1 žák SOŠ gastronomie a kuchař - číšník potravinářství Jeseník 1 žák SZeŠ Lanškroun veterinářství 1 žák SSOŠ PRAKTIK Horní Benešov ekonomika a podnikání 1 žák SOŠ a SOU Šumperk kadeřnice 1 žák 1 žák 2 žáci SOŠ a SOU strojírenské a instalatér stavební Jeseník SSOŠ CZECH SALES ekonomika a podnikání ACADEMY Trutnov Hotelová škola V. Priessnitze hotelnictví Jeseník 2 žáci SSOŠ Jeseník obchodní akademie 1 žák Gymnázium Jeseník osmileté gymnázium Celý školní rok výchovná poradkyně pracovala s žáky 9. ročníku 1 x týdně v předmětu praktické činnosti - volba povolání. Žáci pracovali s těmito informacemi: 1. přihlášky na SŠ 2. přijímací řízení 3. zápisové lístky 4. odvolání 5. činnost úřadu práce 6. testování - sebehodnocení, učební typy, učební styly 7. střední školy 8. komunikační činnosti 9. individuální konzultace - probíhaly osobně v konzultační hodinu nebo písemně kdykoliv. 7

8 Tabulka - projekty a akce k volbě povolání ročník projekt, akce 7. Technika má zelenou 8. Technika má zelenou 9. Technika má zelenou Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník 9. Prezentace středních škol a SOŠ gastronomie a učilišť potravinářství Jeseník 9. Úřad práce Jeseník 9. Exkurze ve školách 9. Prezentace SŠ ve třídě 9. Prezentace SŠ Na správné cestě Informační a poradenské středisko SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník SSOŠ Jeseník - celostátní den otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SOU Lipová-lázně PRIMA Rýmařov SOU lesnické Šternberk SZeŠ Bruntál SPŠ automobilní Krnov Okresní hospodářská komora Jeseník SOŠ řezbářská Tovačov MIELE Uničov SOŠ a SOU strojírenské Uničov 8

9 e) Údaje o výsledcích zdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky vzdělávání žáků: k třída počet samé1 prospěli neprospěli průměr pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3. st. oml. průměr neoml. průměr žáků vyznam. (neklasif.) Prospěch Chování Absence I , , II , , III , , IV , , V , , VI , ,04 1 0,043 VII , , VIII , ,75 0 0,00 IX , ,08 0 0,00 I.-IX , ,34 1 0,005 k Prospěch Chování Absence třída vyzn. prospěli nepro- Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. oml. průměr neoml. průměr Počet žáků spěli průměr I , ,00 0 0,00 II , , III , , IV , ,19 1 0,06 V , ,13 0 0,00 I. - V , ,80 1 0,01 VI , , VII , ,38 0 0,00 VIII , , IX , , VI.-IX , , I.-IX , ,19 1 0,03 9

10 Pro zjišťování vzdělávání využívá škola komerční testy i systém vlastních vstupních prověrek, testů. Dále škola získává přehled z výsledků soutěží a výsledků přijímacího řízení ke studiu na SŠ. Naše škola byla opět vybrána a v březnu proběhlo Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 žáků osmého ročníku. V červnu proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - integrovaných žáků ročník jméno zařazení 1. 0 žáků 2. 4 žáci Zrakové postižení, vývojové poruchy chování, vývojové poruchy učení 3. 2 žáci Vývojové poruchy učení 4. 1 žák Vývojové poruchy učení 5. 3 žáci 6. 2 žáci Zrakové postižení, vývojové poruchy učení, k jedna integrace zrušena Vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování 7. 1 žák Vývojové poruchy učení 8. 1 žák Tělesné postižení 9. 0 žáků Tabulka - zdravotně znevýhodněných žáků třída jméno zařazení 7. 1 žák zdravotní oslabení ovlivňující docházku do výuky 10

11 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami probíhá podle individuálního vzdělávacího programu. Související činnosti v rámci práce s integrovanými žáky probíhají následujícími formami: konzultace s rodiči, učiteli, vedením probíhá průběžně dle potřeby školy, PPP, SPC návštěva PPP, SPC probíhá průběžně telefonicky, em individuální hodiny s integrovanými probíhají průběžně, vykonávají učitelé žáky českého jazyka, cizího jazyka, matematiky zajištění specifických potřeb pracovní probíhá průběžně sešity, literatura zajištění specifických potřeb probíhá podle potřeby Ve škole pracují 3 asistentky pedagoga: 2x zrakové postižení žáka 1x tělesné postižení žáka 1x porucha chování žáka Od pracuje asistentka pro sociálně znevýhodněné. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Informační systém školního metodika prevence: Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Schránka důvěry - zajištěno ŘŠ Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy Vyhodnocení MPP V tomto školním roce byly sledovány následující oblasti: Zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého jednání 11

12 splněno především v OSV: rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí sebeorganizace psychohygiena škodlivost návykových látek - CH v 8. a 9. ročníku (znalost a odpovědnost) zdravý životní styl Posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku splněno především v OSV: hodnoty a postoje mezilidské vztahy komunikace řešení problémů - modelové situace reakce na kritiku orientace v sociálních vztazích 3. ročník - PRV - co je stres a jak se s ním vypořádat návykové látky - odmítnutí schopnost - trénování dovednosti vyjádřit své pocity, problémy a potřeby Vytváření pozitivního sociálního klimatu vytvoření atmosféry pohody a klidu nejen ve vrstevnických skupinách, pocit důvěry, podíl žáků (pracuje Žákovský parlament pod vedením koordinátora učitelka ZŠ a řeší situace s ředitelkou ZŠ, dále mají žáci k dispozici Schránku důvěry v kompetenci ředitelky ZŠ) splněno: projekt Pobyt v přírodě - ve všech třídách Spaní ve škole - 8. ročník, 5. ročník, ŠD vandalismus - zodpovědnost za své chování zodpovědnost za dění ve třídě řešení vzniklých situací v komunitním kruhu 2. ročník - beseda s PaedDr. Baslerovou - žák s poruchou zraku - situace při simulované vadě zraku jako zkouška pro všechny žáky - jak se žije ve třídě zrakově postiženému spolužákovi 12

13 OSV 5. ročník - šikana, násilí, návykové látky, vztahy žáků mezi sebou, vztahy žáků a dospělých osob Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje splněno: 9. ročník - VO - právo - rozdíl přestupek, trestný čin, trestná činnost mladistvých, soudní řízení s mladistvými 8. ročník - VO - zvládání konfliktních situací, typy konfliktů - agrese, pasivita, asertivní jednání - nácvik technik 8. ročník - OSV - pěstování morálních hodnot (incident v Alkronu - svědci), zodpovědnost za své chování 9. ročník - OSV - mravní zásady a postoje ročník - Linka bezpečí - šikana, násilí, agrese ročník - počítač, internet a jeho rizika rodina, stáří, vztahy v rodině, tolerance, spoluzodpovědnost tolerance ve třídě, ve škole, na ulici - lidé různých kultur 8. ročník - vypracování projektu Pravidla bezpečného internetu a etiketa na škole pracuje Žákovský parlament Snaha o rozšíření nebo udržení nabídky volnočasových aktivit splněno: počet zájmových útvarů se zvýšil o sportovní hry tvorba webových stránek v kroužku mladých hasičů - posilování soudržnosti, spolupráce, tolerance, bezpečnost při manipulaci s ohněm Udržení tradice celoškolních projektů věnovaných spolupráci žáků různého věku splněno: projekt Napříč školou projekt Mezinárodní olympiáda projekt Ledová Praha projekt Comenius Dotazník na požívání omamných látek (alkohol, tabák, drogy) nesplněno: 13

14 V letošním školním roce se neobjevily žádné známky nebo podezření na užívání omamných látek - situaci bude mapována v příštím školním roce - zaměření: kouření Projekty a akce v rámci jedné třídy Projekt Zdravé zuby ( ročník) - zodpovědnost za své zdraví Dopravní výchova ( ročník) - předcházení rizikovému chování v dopravě Vánoční jarmark (7. ročník) - přínosem byla výroba zboží - práce ve skupinách pod vedením,,šéfů" - zodpovědnost, respektování rolí Školní výlet (7. ročník) - program zaměřený na týmovou spolupráci pod vedením instruktorů Péče o své zdraví - 2. ročník - beseda o práci v laboratoři s pí Zámoravcovou Školní výlet (5. ročník) - dvoudenní - sjednocení kolektivu Beseda s hasiči (2. ročník) - prevence rizikového chování dětí g),l) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 1. Spoluúčast rodiny na předškolním Schola Servis Jeseník 880,- vzdělávání 2. Martinská slavnost Schola Servis Jeseník 380,- 3. Metodika výuky Aj ZŘETELs.r.o. 660,- společnost pro vzdělávání Brno 4. Jak inovovat ŠVP v MŠ DDM Vila Doris 600,- Šumperk 5. Základní norma zdravotních znalostí pro Schola Servis Jeseník 2600,- pedagogické pracovníky 6. Pracovní seminář Ke Standardům pro ZŠ - NIDV Olomouc 0,- AJ 7. Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost v Schola Servis Jeseník 650,- prvouce a přírodovědě 8. Celostátní seminář pro pedagogické NIDV Praha 2256,- pracovníky SVC, SD, SK 14

15 9. Normální je nekouřit - mezinárodní Krajská hygienická 0.- konference stanice Olomouc, PF Olomouc 10. DUMy "Jak se z toho nezbláznit" Conzulta Burotechnik 0,- s.r.o. Olomouc 11. Práce s pohádkovou knihou Schola servis Jeseník 0,- 12. Jak kreslit pastelkou Schola servis Jeseník 370,- 13. Recy věci - textil Schola servis Jeseník 380,- 14. Kurz první pomoci rozšíření Schola servis Jeseník 1100,- zdravotnických znalostí pedagogů 15. Aktuální stav školské legislativy Městský úřad Jeseník 1000,-Obec 16. Jak individualizovat, když je třída plná Schola servis Jeseník 850,- dětí 17. Jarní nápady Schola servis Jeseník 370,- 18. Integrační korekční program pro děti s PhDr. Nora Gavrndová 2000,- ADHD - Opava 19. E- Kariera - elearingové studium 0,- 20. Konference učitelů Aj Olomouc Oxford 200,- 21. Genetická metoda čtení a psaní STEP BY STEP ČR o.s. 1210,- 22. Krizové situace Schola Servis Jeseník Čtenářská gramotnost NIDV Ostrava 50,- 24. Kurz k sexuální výchově PF UP Olomouc 1360,- 25. Čtenářská gramotnost NIDV Olomouc 50,- 27. Krizové situace Schola Servis Jeseník 650,- 28. Jóga pro děti Schola Servis Jeseník 500,- 29. Neklidné dítě NIDV Olomouc 0,- 30 Možné přístupy současného vzdělávání pro Vila Doris Šumperk 600,- děti předškolního věku 31. Soudobé dějiny a moderní výuka Pant o.s.polanka nad 0,- Odrou 15

16 32. Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky - asistenty pedagoga a ověřovatele Metodiky práce se žákem se zrakovým postižením Olomouc Další vzdělávání v rámci celoživotního učení: Metodička prevence dokončila kurz, který je organizován jako součást projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR v rozsahu 250 hodin. Jeden pedagog studuje Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden vyučující inženýrského zaměření absolvoval program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd, zaměření učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a získal tak pedagogickou způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na druhém stupni základní školy a středních školách v oboru své vysokoškolské magisterské kvalifikace. V rámci zapojení do projektů se pedagogové zúčastnili následujících vzdělávání: Projekt Comenius - Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty Projekt globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji - Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací energetického a elektrotechnického vzdělávání AEV Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel (CZ.1.07/1.1.04/ ) - 1 pedagog Dvě asistentky pedagoga se zúčastnily Vzdělávací kurzu pro pedagogické pracovníky - asistenty pedagoga a ověřovatele Metodiky práce se žákem se zrakovým postižením 16

17 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Celoškolní akce -sběr papíru a plastů, projekt Tonda Obal na cestách - interaktivní aktivita zaměřená na třídění odpadu, podzimní jednodenní pobyt třídních kolektivů v přírodě, Den Země, přírodovědecká korespondenční soutěž - žáci ročníku se umístili na 3. místě, práce byly zpracovány výtvarně formou koláže, projekt Ukliďme si svět - sběr elektroodpadu organizovaného firmou Elektrovin - škola nasbírala 6 bagů starých nepotřebných elektrospotřebičů Akce jednotlivých tříd - spolupráce s LČR - projekt Lesní pedagogika, soutěž Střediska volného času DUHA Jeseník - Zelená stezka, projekt Ovoce do škol, exkurze ve Stanici mladých přírodovědců Jeseník a Hvězdárně Jeseník, preventivní program Zdravé zuby, projekt Planeta Země Madagaskar, úklid okolí školy. Žáci ročníku si v rámci hodin ČSP vyzkoušeli práci s recyklovaným materiálem, výsev aksamitníku, výrobu svíček a ozdob na vánoční strom z voskových plátů. Žáci ročníku v hodinách VV při tvoření koláží pracovali s recyklovaným materiálem. Žáci z kroužku Mladých hasičů se ve spolupráci s LŘ podíleli na sběru odpadů a čištění lesa na Vidly. Žáci 5. ročníku si připravili pro žáky 1. ročníku Pets Day, kde jim připravili své domácí mazlíčky. Školní družina - tvoření z recyklovaných materiálů - tučňáci, rampouchy, krmítko z PET lahví, hra s uzávěry lahví, čerti a andělé z toaletního papíru, zahrádka vajíčka z obalů od vajíček, výsev řeřichy do skořápek, lodičky a zvířátka ze skořápek, výroba ručního papíru, růže z listů, svíčky a obrazy z parafínu a vosku, kresba na kameny a ulity, krmení ptáčků. Škola usiluje o výchovu dětí k toleranci a pomoci druhým. Již několik let škola zasílá finanční prostředky na pomoc africké škole Kirikou ve městě Conakre v Guinei.Tyto prostředky jsou získávány sběrem papíru, plastů, prodejem dětmi namalovaných pohlednic rodičům a hostům při Vánočním jarmarku a také finančními dary od zaměstnanců školy. 17

18 Žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary: minibasketbal, basketbal, florbal, paličkování, zpěv, mladí hasiči, hudební hry, náboženství, internetová odpoledne, keramika, sportovní hry, řemesla. Nepovinné předměty se v tomto školním roce vyučovaly. V průběhu školního roku byl používán internet pro žáky. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané a také místní knihovnu. Činnost žákovského parlamentu Hlavní činnosti Řešení návrhů a připomínek žáků Hodnocení vánoční výzdoby ve třídách Pomoc při Vánočním jarmarku Vyhlášení Dne naruby- bez zkoušení Organizace Pyžamové party Organizace dne Svatého Valentýna Pomoc při sběru plastu a papíru Význam parlamentu Žákovský parlament slouží především k zapojení žáků do života školy, podávání návrhů a připomínek, pomoc učitelům při řešení problémů, podíl na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podpora jejich dodržování a předávání informací mezi třídami a spolupráce napříč ročníky. Hodnocení V tomto školním roce bylo o něco méně akcí s parlamentem než vloni. Členové měli hodně práce před Vánocemi s Vánočním jarmarkem, na jaře s projektem Comenius. Proto se některé naplánované činnosti neuskutečnily - např. Sportovní den před Vánocemi, péče o pořádek v naší obci a na zastávkách, Talentmánie, Tříkrálová sbírka nebo soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Na konci školního roku se uskutečnil tradiční na výlet parlamentu, který hradí SRPZŠ. Některé akce školy: Září volby do školního parlamentu, Zátopkova štafeta, pobyty tříd v přírodě, dožínky, Den zvířat, literárně hudební pořad České balady, den s ISZ, MH závod v požární všestrannosti, zahájení JBL 18

19 Říjen Halloweenský týden, projekt Comenius návštěva Polska, exkurze do Vlastivědného muzea Jesenicka, Přírodovědný klokan, MH střelba ze vzduchovky a štafetový běh, návštěva výstavy Zvěř našich lesů, utkání v minikopané, vystoupení v klubu důchodců u příležitosti 10.vyročí založení Listopad vystoupení žáků na OÚ při vítání občánků, projekt Technika má zelenou, prezentace středních škol a učilišť, zdobení perníčků, návštěva Střední odborné školy gastronomie a potravinářství, beseda s babičkou o tom, jak se žilo dříve prvouka, konverzační soutěž v anglickém jazyce ve Šternberku, Loučenská vločka DPS Běláčci, prezentace Gymnázia Jeseník Prosinec školou chodil Mikuláš, 3. Vánoční jarmark, přednáška o Indonésii Ekosystémy, turnaj v dámě, projekt Na správné cestě, návštěva SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Vánoční laťka, JBL mladších žákyň Ruda nad Moravou, návštěva expozice Historie budovy Policie ČR v Jeseníku, vánoční besídky, návštěva výstavy Kouzlo hraček, turnaj v basketbale starších žáků, prezentace SSOŠ PRIMA Rýmařov, Leden návštěva speciálního pedagoga ve druhé třídě poruchy zraku, lesní pedagogika druhé třídy, přednáška na téma škodlivosti mobilních telefonů, vystoupení herců divadla Slunečnice, zeměpisná olympiáda kategorie C, Únor Ledová Praha, pohádkový zápis do první třídy, Den naruby, projekt první třídy Už jsem čtenář, okresní kolo v anglickém jazyce, JLB mladších žákyň, Pythagoriáda, Valentýnská přáníčka, lyžařský kurz žáků sedmého ročníku, soutěž v Hula Hop, turnaj v minibaskatbale Březen beseda s pracovníkem horské služby, návštěva interaktivní výstavy ve Vlastivědném muzeu, výstava velikonočních kraslic a perníčků, Matematický klokan, Projektové dny, Pyžamová párty, exkurze v Miele technika s.r.o., Formela Cup Duben turnaj v And 1 cup v basketbale mladších žákyň, Coca Cola cup v kopané, beseda s hasiči, pěvecké vystoupení DPS Běláčci v muzeu v Jeseníku, JBL mladších a starších žáků, projekt Četní pomáhá, školní pěvecká soutěž Zvoneček, bubenické vystoupení Jumping Drums, návštěva státu projektu Comenius v naší škole, vystoupení žáků ZUŠ Jeseník, Planeta Země Madagaskar Květen beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem, zkouška znalostí DV žáků 4. ročníku, vystoupení v divadle Petra Bezruče, školní výlety, den s LČR, 19

20 olympiáda pro žáky I. stupně, projekt Comenius Turecko, recitační přehlídka dětí z I. stupně Červen - ukončení projektu Už jsem čtenář, cyklistická časovka, školní výlety, den v ZD Jeseník, obhajoby absolventských prací, beseda s místostarostou, výstava Žehličky naší babičky, dopravní soutěž šestých ročníků, přijetí žáků 9. ročníku starostou obce, výlet školního parlamentu, zahradní slavnost, Sportovní úspěchy: Vánoční laťka Josef Knebl první místo 5. místo v AND 1 cup mladších žákyň v kraji. Další úspěchy: Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce na gymnáziu ve Šternberku Anna Kolaříková 4. místo První místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce ve své kategorii získal Daniel Pražák. Tereza Kratochvílová získala ve své kategorii krásné 5. místo. V přírodovědné korespondenční soutěži obsadili zúčastnění žáci ve své kategorii 3. místo. V celkovém hodnocení v LMH okresu Jeseník (liga mladých hasičů) obsadili mladší hasiči 1. místo a starší hasiči 5. místo. Za velký úspěch škola považuje získání grandu EUR na období od do na projekt Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. V projektu spolupracujeme se školami z Polska, Chorvatska, Litvy, Itálie a Turecka. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce v tomto školní roce školu navštívila. Ve dnech listopadu a 4. prosince 2012 proběhla veřejnosprávní kontrola vyžívání finančních prostředků poskytnutých ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem podle 160 odst. 1 písm. c) a podle 163 školského zákona, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Při inspekční činnosti byl zjištěn následující nedostatek: "kniha úrazů školní družiny neuvádí vždy všechny požadované údaje podle 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., on evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů." Přijetí opatření: " Ředitelka školy vydala s účinností od Pokyn ředitelky školy k postupu při úrazu a k evidenci úrazů. Současně od stejného data byla zavedena 20

21 Kniha úrazů, která obsahuje všechny požadované údaje podle 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Všichni zaměstnanci byli prokazatelně seznámeni s přijatými opatřeními. j) Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou výroční zprávy. Úpravy ve škole Součástí školy je mateřská škola, která byla dnem přestěhována do nově vybudovaných oddělení v budově základní školy. Z půdních prostor vznikly 3 odborné učebny - učebna fyziky, chemie a biologie, učebna cizích jazyků a učebna estetické výchovy, která byla rovněž vybavena interaktivní tabulí. Přístavba byla dokončena včetně vnitřních úprav. V průběhu prázdnin došlo ke generální rekonstrukci kotelny, novým nábytkem byla vybavena učebna. Spojením finančních prostředků projektu EU školám a finančních prostředků zřizovatele byly všechny kmenové učebny a odborná učebna cizích jazyků vybaveny novými tabulemi s dataprojektory (celkem 10), které umožňují interakitvní výuku. Celková investice činila ,- Kč včetně DPH. U školního hřiště bylo zřizovatelem dovybaveno dětské hřiště pro mateřskou školu. Stále chybí kvalitní sportoviště pro žáky základní školy a venkovní odpočinková plocha pro školní družinu. k),m) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel: MŠMT Název výzvy: EU peníze školám 2. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb Program Partnerství škol Comenius Název projektu: Join Hands and Hug Europe projekt schválen na období v celkové výši EUR. Do projektu zapojeny školy z Itálie, Polska, Litvy Chorvatska a Turecka. 21

22 3. Projekt Environmentální výchova a průřezová témata na klíč aneb Evvoluce Ochrana fauny ČR, Centrum ekologické výchovy v Táboře 4. Projekt PlaNETa dětí - projekt Centre for Modern Education ve spolupráci s Českou televizí a neziskovými organizacemi Job a Erudis 5. Pomáháme dětem v Africe - Kampaň lidské podpory Humanistického centra Dialog - probíhal 3. rokem. V rámci tohoto projektu děti MŠ a žáci školy sbírali víčka PET lahví, papír a plasty. 6. Technika má zelenou - projekt pro zvýšení zájmů o technické předměty - SOŠ stavební a strojní Jeseník 7. Na správné cestě - projekt pro zvýšení zájmu o technické obory zaměřený na sociálně znevýhodněné žáky - SOŠ stavební a strojní Jeseník 8. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Název projektu: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel 9. Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Název projektu: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka s podporou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti - ve spolupráci s Místní knihovnou Bělá pod Pradědem - listopad duben Rozvojový program MŠMT Název programu: Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - zakoupení PC počítačů pro zrakově postižené - neúspěšný 11. Projekt Vlády ČR a MŠMT Název projektu: Ovoce do škol - určen pro ročník 12. Celoplošný výukový program ZDRAVÉ ZUBY 13. MŠMT rozvojový program: Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 14. Čtení pomáhá - projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 15. ELEKTROWIN ekologický projekt: Ukliďme si svět 16. Lesy České republiky ekologický projekt Lesní pedagogika 22