Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, Jeseník Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne předána školské radě dne: předána na Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne: PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ

2 a )Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Sídlo: Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: Obec Bělá pod Pradědem Ředitelka školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Školská rada: Zřizovací listina č.j.1122/2005, zřízena ke dni , 6 členů se řídí ve své činnosti podle 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Součásti školy: základní škola: IZO mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita základní školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 55 žáků Kapacita školní družiny: 90 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů 2

3 Třídy, žáci, učitelé: Počet tříd: 9 Počet žáků k : 164, počet žáků na třídu: 18,2 Počet žáků k : 159, počet žáků na třídu: 17,6 Počet žáků k : 159, počet žáků na třídu: 17,6 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Školní vzdělávací program V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP Učit se znát, učit se, jak na to, učit se žít spolu, a to podle šesté upravené verze. Na začátku školního roku byly provedeny změny v ŠVP v 5. a 9. ročníku v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk - zapracování standardů Na konci školního roku byly provedeny tyto změny: ročník/jiné předmět specifikace identifikační údaje učební plány poznámky k učebním plánům projekty Turistika a pobyt v přírodě projekty Dopravní výchova 1. stupeň Anglický jazyk celkově 2. stupeň Anglický jazyk celkově 7. Další cizí jazyk - ruský nově 8. Další cizí jazyk - ruský nově 1. stupeň Matematika zlomky a desetinná čísla 2. stupeň Matematika návaznost na 1. stupeň 1. stupeň Prvouka přepracování podle nového RVP 2. stupeň Přírodopis přepracování podle nového RVP 3

4 2. stupeň Zeměpis přepracování podle nového RVP 2. stupeň Výchova k občanství přepracování podle nového RVP 2. stupeň Výchova ke zdraví přepracování podle nového RVP 2. stupeň Tělesná výchova přepracování podle nového RVP 1., 2. stupeň Osobnostní a sociální zařazení nových podle výchova nového RVP 2. stupeň Dějepis úpravy v ročnících c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: celkem muži ženy věk vzdělání celkem muži ženy VŠ ped VŠ jiné SŠ ped SŠ jiné z toho 1 studující délka praxe

5 Některé výrazné zvláštnosti personálního zabezpečení: Tělesnou výchovu vyučoval držitel trenérského průkazu, t.č. studující Tv, získal titul Bakalář, obdržel certifikát instruktora lyžování, který získal na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Zeměpis vyučoval učitel, který tento obor studoval, studium nedokončil. Jedna vyučující má vystudován magisterský studijní program Vychovatelství, studijní obor Řízení volnočasových aktivit. Na částečný úvazek pracovala vyučující s aprobací biologie - základy zemědělské výroby pro učitelství 2. stupně a učňovské školství. Jedna vyučující má aprobaci speciální pedagogika hudební výchova. Jeden vyučující je nekvalifikovaný, studuje Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání. Jeden vyučující inženýrského zaměření absolvoval program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd, zaměření učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a získal tak pedagogickou způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na druhém stupni základní školy a středních školách v oboru své vysokoškolské magisterské kvalifikace. Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem v 2., a 8. ročníku působily jako další pracovnice asistentky pedagoga, které absolvovaly vzdělávací projekt určený k získání odborné kvalifikace Studium pedagogiky - Speciální modul pro asistenty pedagoga. Dále zde pracovala asistentka pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, která absolvovala vzdělávací program Asistent pedagoga. O finanční prostředky na zřízení místa asistentky pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním žádala škola Krajský úřad Olomouckého kraje již třetím kalendářním rokem. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ, praxe 33 let. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 21 let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí 3 roky a 1 rok. 5

6 Ve funkci vedoucí stravovny pracovala pracovnice s praxí 12 let. Jako kuchařky jsou zaměstnány 3 vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 37 let, 34 let a 9 let). Část jejich mzdy byla pokryta ziskem z vedlejší hospodářské činností - vaření pro cizí strávníky. Absolventi, kteří nastoupili na školu: 1 Učitelé v důchodovém věku: 0 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další rozhodnutí ředitelky školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy a kariérním poradenství Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku: 17 odklad školní docházky: 0 přestup z jiné ZŠ: 11 uvolnění z Tv (zdravotní důvody): 3 povolení IVP: 10 prominutí úplaty ve ŠD: 1 pokračování v povinné školní docházce: 2 Profesionální orientace vycházejících úspěch při přijímání na SŠ Informační systém výchovného poradce : Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy V letošním školním roce vycházelo 12 žáků 9. ročníku a z 5. ročníku se 2 žáci hlásili na gymnázium. Všichni žáci byli přijati na střední školy v 1. termínu, z 5. ročníku byl 1 žák neúspěšný. 6

7 Tabulka - umístění žáků na střední školy Počet střední škola obor 2 žáci SPŠ Šumperk informační technologie 1 žák SOŠ gastronomie a kuchař - číšník potravinářství Jeseník 1 žák SZeŠ Lanškroun veterinářství 1 žák SSOŠ PRAKTIK Horní Benešov ekonomika a podnikání 1 žák SOŠ a SOU Šumperk kadeřnice 1 žák 1 žák 2 žáci SOŠ a SOU strojírenské a instalatér stavební Jeseník SSOŠ CZECH SALES ekonomika a podnikání ACADEMY Trutnov Hotelová škola V. Priessnitze hotelnictví Jeseník 2 žáci SSOŠ Jeseník obchodní akademie 1 žák Gymnázium Jeseník osmileté gymnázium Celý školní rok výchovná poradkyně pracovala s žáky 9. ročníku 1 x týdně v předmětu praktické činnosti - volba povolání. Žáci pracovali s těmito informacemi: 1. přihlášky na SŠ 2. přijímací řízení 3. zápisové lístky 4. odvolání 5. činnost úřadu práce 6. testování - sebehodnocení, učební typy, učební styly 7. střední školy 8. komunikační činnosti 9. individuální konzultace - probíhaly osobně v konzultační hodinu nebo písemně kdykoliv. 7

8 Tabulka - projekty a akce k volbě povolání ročník projekt, akce 7. Technika má zelenou 8. Technika má zelenou 9. Technika má zelenou Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník 9. Prezentace středních škol a SOŠ gastronomie a učilišť potravinářství Jeseník 9. Úřad práce Jeseník 9. Exkurze ve školách 9. Prezentace SŠ ve třídě 9. Prezentace SŠ Na správné cestě Informační a poradenské středisko SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník SSOŠ Jeseník - celostátní den otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SOU Lipová-lázně PRIMA Rýmařov SOU lesnické Šternberk SZeŠ Bruntál SPŠ automobilní Krnov Okresní hospodářská komora Jeseník SOŠ řezbářská Tovačov MIELE Uničov SOŠ a SOU strojírenské Uničov 8

9 e) Údaje o výsledcích zdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky vzdělávání žáků: k třída počet samé1 prospěli neprospěli průměr pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3. st. oml. průměr neoml. průměr žáků vyznam. (neklasif.) Prospěch Chování Absence I , , II , , III , , IV , , V , , VI , ,04 1 0,043 VII , , VIII , ,75 0 0,00 IX , ,08 0 0,00 I.-IX , ,34 1 0,005 k Prospěch Chování Absence třída vyzn. prospěli nepro- Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. oml. průměr neoml. průměr Počet žáků spěli průměr I , ,00 0 0,00 II , , III , , IV , ,19 1 0,06 V , ,13 0 0,00 I. - V , ,80 1 0,01 VI , , VII , ,38 0 0,00 VIII , , IX , , VI.-IX , , I.-IX , ,19 1 0,03 9

10 Pro zjišťování vzdělávání využívá škola komerční testy i systém vlastních vstupních prověrek, testů. Dále škola získává přehled z výsledků soutěží a výsledků přijímacího řízení ke studiu na SŠ. Naše škola byla opět vybrána a v březnu proběhlo Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 žáků osmého ročníku. V červnu proběhla druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - integrovaných žáků ročník jméno zařazení 1. 0 žáků 2. 4 žáci Zrakové postižení, vývojové poruchy chování, vývojové poruchy učení 3. 2 žáci Vývojové poruchy učení 4. 1 žák Vývojové poruchy učení 5. 3 žáci 6. 2 žáci Zrakové postižení, vývojové poruchy učení, k jedna integrace zrušena Vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování 7. 1 žák Vývojové poruchy učení 8. 1 žák Tělesné postižení 9. 0 žáků Tabulka - zdravotně znevýhodněných žáků třída jméno zařazení 7. 1 žák zdravotní oslabení ovlivňující docházku do výuky 10

11 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami probíhá podle individuálního vzdělávacího programu. Související činnosti v rámci práce s integrovanými žáky probíhají následujícími formami: konzultace s rodiči, učiteli, vedením probíhá průběžně dle potřeby školy, PPP, SPC návštěva PPP, SPC probíhá průběžně telefonicky, em individuální hodiny s integrovanými probíhají průběžně, vykonávají učitelé žáky českého jazyka, cizího jazyka, matematiky zajištění specifických potřeb pracovní probíhá průběžně sešity, literatura zajištění specifických potřeb probíhá podle potřeby Ve škole pracují 3 asistentky pedagoga: 2x zrakové postižení žáka 1x tělesné postižení žáka 1x porucha chování žáka Od pracuje asistentka pro sociálně znevýhodněné. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Informační systém školního metodika prevence: Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Schránka důvěry - zajištěno ŘŠ Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy Vyhodnocení MPP V tomto školním roce byly sledovány následující oblasti: Zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého jednání 11

12 splněno především v OSV: rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí sebeorganizace psychohygiena škodlivost návykových látek - CH v 8. a 9. ročníku (znalost a odpovědnost) zdravý životní styl Posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku splněno především v OSV: hodnoty a postoje mezilidské vztahy komunikace řešení problémů - modelové situace reakce na kritiku orientace v sociálních vztazích 3. ročník - PRV - co je stres a jak se s ním vypořádat návykové látky - odmítnutí schopnost - trénování dovednosti vyjádřit své pocity, problémy a potřeby Vytváření pozitivního sociálního klimatu vytvoření atmosféry pohody a klidu nejen ve vrstevnických skupinách, pocit důvěry, podíl žáků (pracuje Žákovský parlament pod vedením koordinátora učitelka ZŠ a řeší situace s ředitelkou ZŠ, dále mají žáci k dispozici Schránku důvěry v kompetenci ředitelky ZŠ) splněno: projekt Pobyt v přírodě - ve všech třídách Spaní ve škole - 8. ročník, 5. ročník, ŠD vandalismus - zodpovědnost za své chování zodpovědnost za dění ve třídě řešení vzniklých situací v komunitním kruhu 2. ročník - beseda s PaedDr. Baslerovou - žák s poruchou zraku - situace při simulované vadě zraku jako zkouška pro všechny žáky - jak se žije ve třídě zrakově postiženému spolužákovi 12

13 OSV 5. ročník - šikana, násilí, návykové látky, vztahy žáků mezi sebou, vztahy žáků a dospělých osob Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje splněno: 9. ročník - VO - právo - rozdíl přestupek, trestný čin, trestná činnost mladistvých, soudní řízení s mladistvými 8. ročník - VO - zvládání konfliktních situací, typy konfliktů - agrese, pasivita, asertivní jednání - nácvik technik 8. ročník - OSV - pěstování morálních hodnot (incident v Alkronu - svědci), zodpovědnost za své chování 9. ročník - OSV - mravní zásady a postoje ročník - Linka bezpečí - šikana, násilí, agrese ročník - počítač, internet a jeho rizika rodina, stáří, vztahy v rodině, tolerance, spoluzodpovědnost tolerance ve třídě, ve škole, na ulici - lidé různých kultur 8. ročník - vypracování projektu Pravidla bezpečného internetu a etiketa na škole pracuje Žákovský parlament Snaha o rozšíření nebo udržení nabídky volnočasových aktivit splněno: počet zájmových útvarů se zvýšil o sportovní hry tvorba webových stránek v kroužku mladých hasičů - posilování soudržnosti, spolupráce, tolerance, bezpečnost při manipulaci s ohněm Udržení tradice celoškolních projektů věnovaných spolupráci žáků různého věku splněno: projekt Napříč školou projekt Mezinárodní olympiáda projekt Ledová Praha projekt Comenius Dotazník na požívání omamných látek (alkohol, tabák, drogy) nesplněno: 13

14 V letošním školním roce se neobjevily žádné známky nebo podezření na užívání omamných látek - situaci bude mapována v příštím školním roce - zaměření: kouření Projekty a akce v rámci jedné třídy Projekt Zdravé zuby ( ročník) - zodpovědnost za své zdraví Dopravní výchova ( ročník) - předcházení rizikovému chování v dopravě Vánoční jarmark (7. ročník) - přínosem byla výroba zboží - práce ve skupinách pod vedením,,šéfů" - zodpovědnost, respektování rolí Školní výlet (7. ročník) - program zaměřený na týmovou spolupráci pod vedením instruktorů Péče o své zdraví - 2. ročník - beseda o práci v laboratoři s pí Zámoravcovou Školní výlet (5. ročník) - dvoudenní - sjednocení kolektivu Beseda s hasiči (2. ročník) - prevence rizikového chování dětí g),l) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 1. Spoluúčast rodiny na předškolním Schola Servis Jeseník 880,- vzdělávání 2. Martinská slavnost Schola Servis Jeseník 380,- 3. Metodika výuky Aj ZŘETELs.r.o. 660,- společnost pro vzdělávání Brno 4. Jak inovovat ŠVP v MŠ DDM Vila Doris 600,- Šumperk 5. Základní norma zdravotních znalostí pro Schola Servis Jeseník 2600,- pedagogické pracovníky 6. Pracovní seminář Ke Standardům pro ZŠ - NIDV Olomouc 0,- AJ 7. Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost v Schola Servis Jeseník 650,- prvouce a přírodovědě 8. Celostátní seminář pro pedagogické NIDV Praha 2256,- pracovníky SVC, SD, SK 14

15 9. Normální je nekouřit - mezinárodní Krajská hygienická 0.- konference stanice Olomouc, PF Olomouc 10. DUMy "Jak se z toho nezbláznit" Conzulta Burotechnik 0,- s.r.o. Olomouc 11. Práce s pohádkovou knihou Schola servis Jeseník 0,- 12. Jak kreslit pastelkou Schola servis Jeseník 370,- 13. Recy věci - textil Schola servis Jeseník 380,- 14. Kurz první pomoci rozšíření Schola servis Jeseník 1100,- zdravotnických znalostí pedagogů 15. Aktuální stav školské legislativy Městský úřad Jeseník 1000,-Obec 16. Jak individualizovat, když je třída plná Schola servis Jeseník 850,- dětí 17. Jarní nápady Schola servis Jeseník 370,- 18. Integrační korekční program pro děti s PhDr. Nora Gavrndová 2000,- ADHD - Opava 19. E- Kariera - elearingové studium 0,- 20. Konference učitelů Aj Olomouc Oxford 200,- 21. Genetická metoda čtení a psaní STEP BY STEP ČR o.s. 1210,- 22. Krizové situace Schola Servis Jeseník Čtenářská gramotnost NIDV Ostrava 50,- 24. Kurz k sexuální výchově PF UP Olomouc 1360,- 25. Čtenářská gramotnost NIDV Olomouc 50,- 27. Krizové situace Schola Servis Jeseník 650,- 28. Jóga pro děti Schola Servis Jeseník 500,- 29. Neklidné dítě NIDV Olomouc 0,- 30 Možné přístupy současného vzdělávání pro Vila Doris Šumperk 600,- děti předškolního věku 31. Soudobé dějiny a moderní výuka Pant o.s.polanka nad 0,- Odrou 15

16 32. Vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky - asistenty pedagoga a ověřovatele Metodiky práce se žákem se zrakovým postižením Olomouc Další vzdělávání v rámci celoživotního učení: Metodička prevence dokončila kurz, který je organizován jako součást projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR v rozsahu 250 hodin. Jeden pedagog studuje Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden vyučující inženýrského zaměření absolvoval program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd, zaměření učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a získal tak pedagogickou způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na druhém stupni základní školy a středních školách v oboru své vysokoškolské magisterské kvalifikace. V rámci zapojení do projektů se pedagogové zúčastnili následujících vzdělávání: Projekt Comenius - Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty Projekt globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji - Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací energetického a elektrotechnického vzdělávání AEV Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel (CZ.1.07/1.1.04/ ) - 1 pedagog Dvě asistentky pedagoga se zúčastnily Vzdělávací kurzu pro pedagogické pracovníky - asistenty pedagoga a ověřovatele Metodiky práce se žákem se zrakovým postižením 16

17 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Celoškolní akce -sběr papíru a plastů, projekt Tonda Obal na cestách - interaktivní aktivita zaměřená na třídění odpadu, podzimní jednodenní pobyt třídních kolektivů v přírodě, Den Země, přírodovědecká korespondenční soutěž - žáci ročníku se umístili na 3. místě, práce byly zpracovány výtvarně formou koláže, projekt Ukliďme si svět - sběr elektroodpadu organizovaného firmou Elektrovin - škola nasbírala 6 bagů starých nepotřebných elektrospotřebičů Akce jednotlivých tříd - spolupráce s LČR - projekt Lesní pedagogika, soutěž Střediska volného času DUHA Jeseník - Zelená stezka, projekt Ovoce do škol, exkurze ve Stanici mladých přírodovědců Jeseník a Hvězdárně Jeseník, preventivní program Zdravé zuby, projekt Planeta Země Madagaskar, úklid okolí školy. Žáci ročníku si v rámci hodin ČSP vyzkoušeli práci s recyklovaným materiálem, výsev aksamitníku, výrobu svíček a ozdob na vánoční strom z voskových plátů. Žáci ročníku v hodinách VV při tvoření koláží pracovali s recyklovaným materiálem. Žáci z kroužku Mladých hasičů se ve spolupráci s LŘ podíleli na sběru odpadů a čištění lesa na Vidly. Žáci 5. ročníku si připravili pro žáky 1. ročníku Pets Day, kde jim připravili své domácí mazlíčky. Školní družina - tvoření z recyklovaných materiálů - tučňáci, rampouchy, krmítko z PET lahví, hra s uzávěry lahví, čerti a andělé z toaletního papíru, zahrádka vajíčka z obalů od vajíček, výsev řeřichy do skořápek, lodičky a zvířátka ze skořápek, výroba ručního papíru, růže z listů, svíčky a obrazy z parafínu a vosku, kresba na kameny a ulity, krmení ptáčků. Škola usiluje o výchovu dětí k toleranci a pomoci druhým. Již několik let škola zasílá finanční prostředky na pomoc africké škole Kirikou ve městě Conakre v Guinei.Tyto prostředky jsou získávány sběrem papíru, plastů, prodejem dětmi namalovaných pohlednic rodičům a hostům při Vánočním jarmarku a také finančními dary od zaměstnanců školy. 17

18 Žáci mohli navštěvovat tyto zájmové útvary: minibasketbal, basketbal, florbal, paličkování, zpěv, mladí hasiči, hudební hry, náboženství, internetová odpoledne, keramika, sportovní hry, řemesla. Nepovinné předměty se v tomto školním roce vyučovaly. V průběhu školního roku byl používán internet pro žáky. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané a také místní knihovnu. Činnost žákovského parlamentu Hlavní činnosti Řešení návrhů a připomínek žáků Hodnocení vánoční výzdoby ve třídách Pomoc při Vánočním jarmarku Vyhlášení Dne naruby- bez zkoušení Organizace Pyžamové party Organizace dne Svatého Valentýna Pomoc při sběru plastu a papíru Význam parlamentu Žákovský parlament slouží především k zapojení žáků do života školy, podávání návrhů a připomínek, pomoc učitelům při řešení problémů, podíl na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podpora jejich dodržování a předávání informací mezi třídami a spolupráce napříč ročníky. Hodnocení V tomto školním roce bylo o něco méně akcí s parlamentem než vloni. Členové měli hodně práce před Vánocemi s Vánočním jarmarkem, na jaře s projektem Comenius. Proto se některé naplánované činnosti neuskutečnily - např. Sportovní den před Vánocemi, péče o pořádek v naší obci a na zastávkách, Talentmánie, Tříkrálová sbírka nebo soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Na konci školního roku se uskutečnil tradiční na výlet parlamentu, který hradí SRPZŠ. Některé akce školy: Září volby do školního parlamentu, Zátopkova štafeta, pobyty tříd v přírodě, dožínky, Den zvířat, literárně hudební pořad České balady, den s ISZ, MH závod v požární všestrannosti, zahájení JBL 18

19 Říjen Halloweenský týden, projekt Comenius návštěva Polska, exkurze do Vlastivědného muzea Jesenicka, Přírodovědný klokan, MH střelba ze vzduchovky a štafetový běh, návštěva výstavy Zvěř našich lesů, utkání v minikopané, vystoupení v klubu důchodců u příležitosti 10.vyročí založení Listopad vystoupení žáků na OÚ při vítání občánků, projekt Technika má zelenou, prezentace středních škol a učilišť, zdobení perníčků, návštěva Střední odborné školy gastronomie a potravinářství, beseda s babičkou o tom, jak se žilo dříve prvouka, konverzační soutěž v anglickém jazyce ve Šternberku, Loučenská vločka DPS Běláčci, prezentace Gymnázia Jeseník Prosinec školou chodil Mikuláš, 3. Vánoční jarmark, přednáška o Indonésii Ekosystémy, turnaj v dámě, projekt Na správné cestě, návštěva SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Vánoční laťka, JBL mladších žákyň Ruda nad Moravou, návštěva expozice Historie budovy Policie ČR v Jeseníku, vánoční besídky, návštěva výstavy Kouzlo hraček, turnaj v basketbale starších žáků, prezentace SSOŠ PRIMA Rýmařov, Leden návštěva speciálního pedagoga ve druhé třídě poruchy zraku, lesní pedagogika druhé třídy, přednáška na téma škodlivosti mobilních telefonů, vystoupení herců divadla Slunečnice, zeměpisná olympiáda kategorie C, Únor Ledová Praha, pohádkový zápis do první třídy, Den naruby, projekt první třídy Už jsem čtenář, okresní kolo v anglickém jazyce, JLB mladších žákyň, Pythagoriáda, Valentýnská přáníčka, lyžařský kurz žáků sedmého ročníku, soutěž v Hula Hop, turnaj v minibaskatbale Březen beseda s pracovníkem horské služby, návštěva interaktivní výstavy ve Vlastivědném muzeu, výstava velikonočních kraslic a perníčků, Matematický klokan, Projektové dny, Pyžamová párty, exkurze v Miele technika s.r.o., Formela Cup Duben turnaj v And 1 cup v basketbale mladších žákyň, Coca Cola cup v kopané, beseda s hasiči, pěvecké vystoupení DPS Běláčci v muzeu v Jeseníku, JBL mladších a starších žáků, projekt Četní pomáhá, školní pěvecká soutěž Zvoneček, bubenické vystoupení Jumping Drums, návštěva státu projektu Comenius v naší škole, vystoupení žáků ZUŠ Jeseník, Planeta Země Madagaskar Květen beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem, zkouška znalostí DV žáků 4. ročníku, vystoupení v divadle Petra Bezruče, školní výlety, den s LČR, 19

20 olympiáda pro žáky I. stupně, projekt Comenius Turecko, recitační přehlídka dětí z I. stupně Červen - ukončení projektu Už jsem čtenář, cyklistická časovka, školní výlety, den v ZD Jeseník, obhajoby absolventských prací, beseda s místostarostou, výstava Žehličky naší babičky, dopravní soutěž šestých ročníků, přijetí žáků 9. ročníku starostou obce, výlet školního parlamentu, zahradní slavnost, Sportovní úspěchy: Vánoční laťka Josef Knebl první místo 5. místo v AND 1 cup mladších žákyň v kraji. Další úspěchy: Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce na gymnáziu ve Šternberku Anna Kolaříková 4. místo První místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce ve své kategorii získal Daniel Pražák. Tereza Kratochvílová získala ve své kategorii krásné 5. místo. V přírodovědné korespondenční soutěži obsadili zúčastnění žáci ve své kategorii 3. místo. V celkovém hodnocení v LMH okresu Jeseník (liga mladých hasičů) obsadili mladší hasiči 1. místo a starší hasiči 5. místo. Za velký úspěch škola považuje získání grandu EUR na období od do na projekt Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. V projektu spolupracujeme se školami z Polska, Chorvatska, Litvy, Itálie a Turecka. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce v tomto školní roce školu navštívila. Ve dnech listopadu a 4. prosince 2012 proběhla veřejnosprávní kontrola vyžívání finančních prostředků poskytnutých ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem podle 160 odst. 1 písm. c) a podle 163 školského zákona, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Při inspekční činnosti byl zjištěn následující nedostatek: "kniha úrazů školní družiny neuvádí vždy všechny požadované údaje podle 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., on evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů." Přijetí opatření: " Ředitelka školy vydala s účinností od Pokyn ředitelky školy k postupu při úrazu a k evidenci úrazů. Současně od stejného data byla zavedena 20

21 Kniha úrazů, která obsahuje všechny požadované údaje podle 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Všichni zaměstnanci byli prokazatelně seznámeni s přijatými opatřeními. j) Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou výroční zprávy. Úpravy ve škole Součástí školy je mateřská škola, která byla dnem přestěhována do nově vybudovaných oddělení v budově základní školy. Z půdních prostor vznikly 3 odborné učebny - učebna fyziky, chemie a biologie, učebna cizích jazyků a učebna estetické výchovy, která byla rovněž vybavena interaktivní tabulí. Přístavba byla dokončena včetně vnitřních úprav. V průběhu prázdnin došlo ke generální rekonstrukci kotelny, novým nábytkem byla vybavena učebna. Spojením finančních prostředků projektu EU školám a finančních prostředků zřizovatele byly všechny kmenové učebny a odborná učebna cizích jazyků vybaveny novými tabulemi s dataprojektory (celkem 10), které umožňují interakitvní výuku. Celková investice činila ,- Kč včetně DPH. U školního hřiště bylo zřizovatelem dovybaveno dětské hřiště pro mateřskou školu. Stále chybí kvalitní sportoviště pro žáky základní školy a venkovní odpočinková plocha pro školní družinu. k),m) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel: MŠMT Název výzvy: EU peníze školám 2. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb Program Partnerství škol Comenius Název projektu: Join Hands and Hug Europe projekt schválen na období v celkové výši EUR. Do projektu zapojeny školy z Itálie, Polska, Litvy Chorvatska a Turecka. 21

22 3. Projekt Environmentální výchova a průřezová témata na klíč aneb Evvoluce Ochrana fauny ČR, Centrum ekologické výchovy v Táboře 4. Projekt PlaNETa dětí - projekt Centre for Modern Education ve spolupráci s Českou televizí a neziskovými organizacemi Job a Erudis 5. Pomáháme dětem v Africe - Kampaň lidské podpory Humanistického centra Dialog - probíhal 3. rokem. V rámci tohoto projektu děti MŠ a žáci školy sbírali víčka PET lahví, papír a plasty. 6. Technika má zelenou - projekt pro zvýšení zájmů o technické předměty - SOŠ stavební a strojní Jeseník 7. Na správné cestě - projekt pro zvýšení zájmu o technické obory zaměřený na sociálně znevýhodněné žáky - SOŠ stavební a strojní Jeseník 8. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Název projektu: Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel 9. Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Název projektu: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka s podporou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti - ve spolupráci s Místní knihovnou Bělá pod Pradědem - listopad duben Rozvojový program MŠMT Název programu: Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - zakoupení PC počítačů pro zrakově postižené - neúspěšný 11. Projekt Vlády ČR a MŠMT Název projektu: Ovoce do škol - určen pro ročník 12. Celoplošný výukový program ZDRAVÉ ZUBY 13. MŠMT rozvojový program: Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 14. Čtení pomáhá - projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 15. ELEKTROWIN ekologický projekt: Ukliďme si svět 16. Lesy České republiky ekologický projekt Lesní pedagogika 22

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více