Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN"

Transkript

1 Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network (IRICoN) - Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Název zrcadlové skupiny (ZS): System solutions - Složení ZS a odborná způsobilost (charakteristika) jejich členů: Předseda: Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. manažer aktivity pracuje jako vedoucí oddělení koncepce infrastruktury na SŽDC. V jeho gesci je problematika interoperability i nákladních koridorů jako jednoho z prioritních projektů implementace interoperability. Tutor sekretář: Ing. Václav Souček tutor pracuje jako vedoucí inspekčního orgánu Výzkumného Ústavu Železničního. V jeho gesci je problematika posuzování shody dle směrnice o interoperabilitě. Tutoři: Ing. Roman Adamek, - tutor pracuje jako vedoucí kanceláře autorizované osoby Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ). V jeho gesci je problematika certifikací výrobků železničního průmyslu a železničních staveb ve shodě s požadavky technických specifikací interoperability Ing. Petr Kolář tutor pracuje jako projektový manažer na Generálním ředitelství ČD, a.s. V jeho gesci je problematika interoperability a TSI subsystému řízení a zabezpečení, zejména problematika GSM-R a ETCS. Název a hlavní obsah činnosti institucí (oblasti), které budou systémově podporovány: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. SŽDC je na základě mandátu MD gestorem přípravy národní pozice pro jednání Výboru Evropské komise pro interoperabilitu a bezpečnost. Pozice musí reflektovat činnost a výstupy ostatních skupin. SŽDC je členem CER ERA Steering unit pozice musí reflektovat činnost ostatních skupin. SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. SŽDC hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu.

2 SŽDC je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení. (zdroj: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. poskytuje široký sortiment služeb v oboru železničního systému: - Autorizované činnosti - posuzování shody - Rozsah autorizace je vymezen pro strukturální subsystémy evropského železničního systému (včetně příslušných prvků interoperability) Infrastruktury, Řízení a zabezpečení a Energie. - Akreditované činnosti - provádění zkoušek - certifikace výrobku - Služby Zkušebního centra VUZ Velim - železniční zkušební okruhy - dynamický zkušební stav - haly pro přípravu zkoušek - vlastní napájecí soustavy - systémy GSM-R a ETCS - Expertní činnosti 1/ Autorizace, notifikace, akreditace - Autorizovaná osoba č. AO 258 / Notifikovaná osoba č Akreditovaná zkušební laboratoř č Akreditovaný certifikační orgán certifikující výrobky č Akreditovaný inspekční orgán č / Akreditovaná zkušební laboratoř č Zkoušky jízdních vlastností - Hygienické zkoušky - Trakční a brzdové zkoušky - Elektrotechnické zkoušky - Pevnostní a únavové zkoušky kolejových vozidel a jejich komponentů prováděné na Dynamickém zkušebním stavu 3/ Zkušební centrum VUZ Velim - VUZ provádí zkoušky ve svém zkušebním centru nebo nabízí firmám možnost pronájmu: - Malý železniční okruh Celková délka trati: 3,951 km Maximální rychlost (dle poloměru oblouku) km/hod. - Velký železniční okruh Celková délka trati 13,276 km Maximální rychlost 210 km/hod.

3 VUZ jako notifikovaná osoba je členem pracovní skupiny NB-RAIL zřízené podle směrnice 2008/57/ES pro koordinaci notifikovaných osob k projednávání záležitostí týkajících se uplatňování postupů při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability a postupu ověřování subsystémů nebo uplatňování TSI v této oblasti. VUZ dále zastupuje mateřskou společnost České dráhy, a.s. při vybraných expertních jednáních v Mezinárodní železniční unii (UIC). VUZ spolupracuje se Společenstvím evropských železnic a společenství působících v infrastruktuře (CER) a je přidruženým členem v Mezinárodní organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD). České Dráhy, a.s. Společnost České dráhy, a.s. je dopravní společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Poskytuje regionální, dálkovou a mezinárodní osobní železniční dopravu a komplexní služby železniční nákladní dopravy po celé Evropě. Dále poskytuje telematické služby železničním dopravcům a správcům železniční infrastruktury, komplexní opravárenské služby v oblasti železničních kolejových vozidel. České dráhy jsou akciovou společností, kde 100% vlastníkem je stát. Jsou hlavním národním železničním dopravcem v České republice s dlouholetou tradicí. ČD přepraví ročně na 166 milionů cestujících a vypravují každý pracovní den více než osobních vlaků, které každý den odvezou přes cestujících, což představuje více jak 99 % podíl na trhu osobní železniční dopravy v ČR. V nákladní dopravě přepraví ČD Cargo, a.s. ročně téměř 80 milionů tun zboží a to představuje podíl na trhu nákladní železniční dopravy v ČR ve výši 85 %. ČD jsou členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies). Jméno, zařazení a rozsah působnosti podporované osoby : - Skupina bude podporovat výstup České republiky směrem k RISC, ČD a SŽDC k CER ERA Steering unit a VUZ k NB Rail a ERA CSG. Podkladem budou mj. výstupy a podněty ostatních skupin. Všechny uvedené orgány řeší finální návrhy TSI, jejich přijímání, naplňování pravidla implementace a systémovou koordinaci aplikace interoperability. Dalším důležitým výstupem bude spolupráce se SŽDC v oblasti přenosu a výměny informací směrem ke koordinaci aplikace interoperability na koridorech zřízených dle nařízení 913/2010 (EU), národních tranzitních koridorech a případně dalších celostátních drahách v ČR. Stanovený obsah a rozsah podpory Úvod Činnost zrcadlové skupiny System solution Sítě kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury navazuje na činnost ostatních pracovních skupin. Smyslem je koordinace a přenášení výstupů ostatních skupin do činnosti vrcholových orgánů CER ERA Steering unit a RISC.

4 Zrcadlová skupina bude vytvářet prostředí pro diskusi aktuálně řešených problémů, souvisejících s celým standardizačním procesem, směřujícím k vytvoření podmínek interoperability a bude vytvářet podporu pro celou skupinu odborníků, podílejících se na tomto procesu na různých úrovních od přípravy směrnic a jejich aplikačních dokumentů a manuálů až po přípravu evropských norem. V rámci zrcadlové skupiny budou diskutovány aktuální projednávané problémy v RISC a CER ERA Steering unit. Členové ZS budou dále v rámci svého působení projednávat přednesenou problematiku se zainteresovanými osobami cílových skupin, hledat aplikaci výsledků získaných v rámci VaV činnosti a jejich dopad na projednávání dotčených okruhů. Získané poznatky a náměty budou dále předávány podporované osobě nebo dalším zástupcům, které je budou tlumočit na zasedáních pracovních skupin a orgánů. Hlavní cíle činnosti zrcadlové skupiny Hlavním cílem ZS System solutions je vytvořit platformu, na které se budou setkávat národní aktivity, směřující k přípravě a realizaci opatření pro zavedení interoperability železniční infrastruktury. Tohoto cíle bude dosaženo následujícími způsoby: Obecný analýza, připomínkování dokumentů RISC, CER ERA Steering unit, ERA CSG a tvorba koordinované celkové pozice k jednotlivým dokumentům, připomínkování finálních překladů TSI v rámci jednacího řádu RISC, připomínkování ostatních souvisejících dokumentů jako např. aplikačních příruček k TSI konkrétní (četnost porad, účast na aktivitách,,podporované osoby nebo zrcadlové skupiny), účast na jednáních RISC, CER ERA Steering unit, ERA CSG cca 6 krát ročně, jednání zrcadlové skupiny jedenkrát měsíčně, či častěji dle aktuální potřeby vymezení výstupů ze spolupráce: Poznatky pro členy TP (zejména průmyslové a výzkumné organizace, případně Univerzity) zprostředkování dokumentů, příprava koordinované pozice mj. z připomínek členů z průmyslu, výzkumných organizací, SŽDC a ČD, návrhy TSI před jejich schválením, možnost získat odpovědi na otázky ohledně jejich implementace poznatky pro implementaci do cílových skupin projektu a ostatních vysokých škol poznatky o systémovém řešení přípravy, projednání a přijímání standardů interoperability stanovení charakteristiky a potřebných znalostí,,připravované osoby (adept do evropských organizací) pro účast v dané oblasti činnosti základní znalosti o principech práva EU,

5 základní znalosti o struktuře a činnosti evropských železničních institucích, základní znalosti o jednotlivých subsystémech interoperability a principu jejich projednávání a schvalování Stanovení obsahu a rozsahu řešené a sledované oblasti činnosti zrcadlové skupiny: Hlavní cíl činnosti ZS v období od do příprava připomínek, stanovisek k dokumentům RISC a ERA, následně jejich projednání a tvorba koordinované pozice rozdělení a vymezení věcné činnosti do několika zásadních oblastí činnost lze členit vertikálně po jednotlivých subsystémech (infrastruktura, energie, kolejová vozidla, řízení a zabezpečení resp. vertikálně podle stádia projednávaného dokumentu (mandát, první návrh, středně pokročilý návrh, finální návrh, překlad, dotazy k implementaci) přijetí metodiky předávání výsledků práce členům TP a cílovým skupinám projektu (semináře, publikační činnosti, přednášky apod.) elektronicky po jednání RISC, semináře o aktuálním vývoji v oblasti systémových řešení interoperability a její aplikaci Konkrétní (četnost porad, účast na aktivitách podporované osoby nebo zrcadlové skupiny) Zrcadlová skupina System solutions se schází zpravidla dvakrát ve dvou měsících. Jedno zasedání zrcadlové skupiny je zaměřeno na organizaci činnosti ZS a druhé je zaměřeno na přímou diskusi problematiky podpory zúčastněných odborníků v evropské síti pro interoperabilitu železniční infrastruktury. Vymezení výstupů ze spolupráce: Poznatky pro členy TP (zejména průmyslové a výzkumné organizace) Činností ZS Infrastruktura bude podpořena zejména systémově koordinační činnost správce železniční infrastruktury SŽDC. Na to navazuje možnost průmyslových podniků a výzkumných organizací aktivně a přímo ovlivňovat proces přípravy standardů týkajících se interoperability železniční infrastruktury. Poznatky pro implementaci do cílových skupin projektu a ostatních vysokých škol Poznatky z činnosti ZS System solutions umožní zpětně ovlivňovat směřování VaV činnosti cílových skupin výzkumných pracovníků, studentů doktorského studia a témat jejich disertačních prací. Stanovení charakteristiky a potřebných znalostí připravované osoby (adept do evropských organizací) pro účast v dané oblasti činnosti Potřebné znalosti připravovaných osob je možné rozdělit do následujících oblastí: - Odborné znalosti:

6 o současný stav technických specifikací interoperability: - Legislativa pro infrastrukturu; pro telematické aplikace v nákladní dopravě; pro bezpečnost v železničních tunelech; pro telematické aplikace v osobní dopravě; pro systém řízení a zabezpečení pro hnací kolejová vozidla pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. o evropské a národní normy; o předpisy a další standardy; o zákony (Zákon o drahách), prováděcí vyhlášky (stavební a technický řád drah), nařízení; o směrnice o interoperabilitě evropské železniční infrastruktury; - Procesy a systémy o evropská síť pro interoperabilitu, struktura pracovních skupin a orgánů; o implementace evropských standardů, příprava a novelizace národních norem. Stanovení obsahu a rozsahu řešené a sledované oblasti činnosti zrcadlové skupiny: Hlavní cíl činnosti ZS v období od do Hlavním cílem činnosti ZS System solutions je: - podpora českého zastoupení v evropské síti interoperability železniční infrastruktury; - výchova pracovníků pro budoucí kvalifikované zastoupení ve vybraných klíčových orgánech a skupinách; Rozdělení a vymezení věcné činnosti do několika zásadních oblastí Podle projednávané tematiky je možné činnost ZS rozdělit do těchto zásadních oblastí: - problematika geometrických parametrů koleje a jejich interoperabilita: návrh a posouzení konstrukčního a geometrického uspořádání koleje a její prostorová poloha, kritéria pro převzetí traťových prací; - interoperabilita železniční infrastruktury s ohledem na dynamické chování soustavy vozidlo-kolej, statická a dynamická analýza konstrukce železničního svršku a spodku a jejich součástí; - interoperabilita železniční infrastruktury a kolejových vozidel z pohledu subsystému řízení a zabezpečení; - interoperabilita železniční infrastruktury s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

7 Rozdělení působnosti tutorů ZS Působnost tutorů je vymezena jednak jejich příslušností k instituci, v níž jsou zaměstnáni, jednak rozdělení působnosti tutorů ZS. Ing. Roman Adamek, Ing. Václav Souček subsystém infrastruktura a energie Ing. Petr Kolář subsystém řízení a zabezpečení a kolejová vozidla Ing. Radek Čech, manažer skupiny tvorba koordinované pozice Způsob realizace aktivit ZS pro cílové skupiny HMG aktivit Viz samostatná příloha Přehled stanovených monitorovacích indikátorů projektu pro ZS Stanovený způsob průběžného hodnocení činnosti ZS Činnost zrcadlové skupiny bude průběžně hodnocena: - na schůzkách zrcadlové skupiny, z každé schůzky bude pořízen zápis, jehož přílohami bude prezenční listina, projednávané dokumenty a v elektronické podobě přednesené prezentace. Doklady budou kromě tištěné podoby ukládány na společném úložišti, přístupném všem členům zrcadlové skupiny a VUT manažerovi projektu; - prostřednictvím výročních zpráv (bulletinů) o činnosti zrcadlové skupiny; - na výročních konferencích projektu IRICoN. Stanovení osnovy ročního bulletinu ZS a způsob jeho zpracování členy ZS Bulletin ZS o roční činnosti bude sestaven podle následující osnovy: - popis složení a struktury ZS: o stálí členové z RT manažer projektu, manažer aktivit, tutoři; o stálí členové z CS pracovníci a studenti; o systémové řešení přenosu poznatků mezi ZS System solutions, expertními skupinami TP a evropskými orgány a organizacemi; - zástupci z členů ZS v evropských orgánech a jejich pracovních skupinách; - chronologie zasedání ZS; - zápisy ze zasedání ZS; - souhrn projednávané problematiky s podporovanou osobou a s dalšími ad hoc podporovanými osobami; - popis realizace KA a DA, účast členů ZS na realizaci KA a DA; - podpora členů CS členů ZS; - spolupráce s dalšími ZS; - přehled splněných monitorovacích indikátorů; - ostatní akce, organizované ZS.

8 Bulletin sestaví tutor sekretář ZS z podkladů dodaných manažery projektů, manažery aktivit a jednotlivými tutory takto: - Předseda ZS (Manažer projektu, manažer aktivit): složení zrcadlové skupiny, podporované osoby, zástupci z členů ZS v evropských orgánech a jejich pracovních skupinách, souhrn projednávané problematiky s podporovanou osobou a s dalšími ad hoc podporovanými osobami, spolupráce s dalšími ZS, ostatní akce, organizované ZS; - Tutoři: popis realizace KA a DA, účast na realizaci KA a DA, konkrétní projednávaná problematika s podporovanou osobou a s dalšími ad hoc podporovanými osobami, podpora členů CS členů ZS; - Tutor sekretář: chronologie zasedání ZS, zápisy ze zasedání ZS, přehled splněných monitorovacích indikátorů. Účast na vedení a aktualizaci webových stránek projektu IRICoN Tento dokument společně s HMG poslouží jako základní informační zdroj pro informace o ZS na webových stránkách projektu. Struktura informací na webových stránkách o činnosti ZS bude následující: - popis složení a struktury ZS: - podporované osoby; - zástupci z členů ZS v evropských orgánech a jejich pracovních skupinách; - HMG; - chronologie zasedání ZS a zápisy ze zasedání ZS; - popis realizace KA a DA - přehled splněných monitorovacích indikátorů; - ostatní akce, organizované ZS. Účast na konferencích, seminářích organizovaných institucemi a organizacemi v ČR Účast na konferencích, seminářích a workshopech, organizovaných institucemi a organizacemi, bude doplňována ad hoc podle aktuálního vývoje čerpání rozpočtu, realizaci KA a DA. DA budou zaměřeny především na legislativu a hodnocení VaV a využití informačních zdrojů. Náměty pro vytvoření informačního systému výsledků činnosti ZS a jejich implementace Základním nástrojem pro výměnu informací budou: Závěr: - webové stránky projektu s vyhraženou částí pro ZS, - společné datové uložiště (cloud Dropboxu), - intranetová část webových stránek projektu. Předložený dokument bude v průběhu projektu postupně upravován a doplňován s vývojem činnosti ZS a s realizací DA a KA. V Praze dne

9 Zpracoval: členové ZS Přehled zkratek: CEN CER CS ČD ČVUT DA DFJP ERA FAST FSv HMG KA NB RT SC SŽDC TP TC UIC UPCE VUT VUZ WG ZS Comité Europeén de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci); Comunity of European Railways and Infrastructure Companies (Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností); Cílové skupiny; České dráhy, a.s. České vysoké učení technické v Praze; Doplňková aktivita / aktivity; Dopravní fakulta Jana Pernera; European Railway Agency (Evropská železniční agentura); Fakulta stavební (VUT v Brně); Fakulta stavební (ČVUT); Harmonogram činnosti zrcadlové skupiny; Klíčová aktivita / aktivity Notified Bodies (notifikované osoby); Realizační tým; Subcommittee (Podvýbor); Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Technologická platforma Technical Committee (Technická komise) International Union of Railways (Mezinárodní železniční unie) Univerzita Pardubice; Vysoké učení technické v Brně; Výzkumný Ústav Železniční, a.s.; Working Group (pracovní skupina); Zrcadlová skupina.