Opatření ke zlepšení kvality ovzduší za rok Opatření jednotlivých odborů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření ke zlepšení kvality ovzduší za rok 2012. Opatření jednotlivých odborů:"

Transkript

1 Příloha č. 1 Opatření ke zlepšení kvality ovzduší za rok 2012 V souladu s doporučenými metodickými postupy jsou nástroje a opatření, provedené v roce 2012, charakteru: 1) Normativní nástroje a opatření právní předpisy se stanoveným limite. Standardem, zákazem či příkazem, jehoţ dodrţování je kontrolováno a nedodrţování sankcionováno 2) Ekonomické nástroje a opatření ekonomické zvýhodnění činnosti, nebo produktů ţádoucích a ekonomickém zhodnocení činností, nebo produktů 3) Organizační nástroje a opatření změna vztahů mezi subjekty a nebo činnostmi 4) Informační nástroje a opatření oblast získávání, zpracování a předávání informací 5) Dobrovolné nástroje a opatření aktivita subjektů, která není uloţena zákonem Opatření jednotlivých odborů: Sdělení odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Ţivotní prostředí: Stavební řízení: - OSÚŢPD v rámci svého vyjádření pro stavební řízení ke zdrojům znečišťování ovzduší klade povinnost fyzické, či právnické osobě, aby provedla opatření k zamezení úletu znečišťujících látek - Orgán ochrany ovzduší vydal 21 závazných stanovisek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (účinnost zákona od ). Do základních podmínek byly uloţeny povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů např. dodrţování emisních limitů, tmavosti kouře, pouţívání předepsaných paliv výrobcem aj. V závazném stanovisku byla uplatněna také doporučení, která se týkají smogových situací a zhoršených rozptylových podmínek. Smogová situace: - OSÚŢPD vypracoval externí dokument Manuál pro smogovou situaci Městského úřadu Hranice. Zpracovaný manuál stanovuje postup pro informování a vyhlašování smogových situací na území města Hranic. Ve spolupráci s Národním dopravním informačním centrem se informace o smogové situaci zobrazuje na informačních portálech na dálnici D1. Očista komunikací a výsadba zeleně: - V rozpočtu města Hranic byla na rok 2012 zahrnuta finanční částka 700 tisíc Kč na zvýšenou očistu místních komunikací, zahrnující také očistu historického jádra. V rámci této akce bylo na místních komunikací zameteno 214,82 tun uličních smetků, tj. jemného prachu, který by byl neustále vířen pod koly automobilů. - OSÚŢPD vydal v roce 2012 dvě rozhodnutí (pro k.ú. Bělotín a Zámrsky) k pěstování rychlerostoucích dřevin (kříţenci japonských topolů). Ekologické akce: - V září roku 2012 se uskutečnila ekologická akce Den bez aut, kde byl prezentován autobus MHD s nejvyšší emisní třídou. Této akce se zúčastnily stovky dětí a desítky dospělých. (V celostátní soutěţi TIMUR kvalita zveřejňovaných informací v ŢP uspěl a umístil se Městský úřad Hranice na 5. místě z celé České republiky.) Dotace: - Projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu 3

2 Pokračování v realizaci projektu ( ), v rámci které byl vytvořen ţivý informační systém pro veřejnost, kde můţe široká veřejnost sledovat imise znečišťujících látek a jejich stav. o Vyjádření zpracovatele zakázky společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. k online informacím (v systému 2 denní zpoţdění): Vzhledem ke značné nejistotě aktuálně naměřených dat, která vychází z možností a principu měření zařízení AQM 60, bychom rozhodně nedoporučovali zobrazovat online aktuálně naměřená data. Dlouhodobější průměry vykazují solidní stabilitu a důvěryhodnost, ale krátkodobá, okamžitá data mohou vykazovat i řádové chyby. Uvedená data je třeba validovat, k čemuž je nutné využití lidského faktoru. V Envitechu probíhá validace dat každodenně, což je patrně nejkratší možný interval. Budete-li zveřejňovat okamžitá data, musíte počítat s tím, že budou zobrazovány také nesmyslné hodnoty. Předpokládám, že občané města sledují data pravidelně a v případě zveřejňování okamžitých dat od nich můžete očekávat neustálé telefonáty, kde budete nuceni vysvětlovat, že data nejsou validována a např. pro prachové částice existují imisní limit pouze pro kalendářní den a ne pro okamžité hodnoty. Zařízení AQM60 není technologicky na stejné úrovni jako jsou profesionální analyzátory používané v síti ČHMÚ (jejich cena je v součtu několikanásobná). Proto je i kvalita dat logicky nižší. Měření probíhalo a stále probíhá ve 12-ti lokalitách. Jedna měřící stanice byla umístěna na Tř. 1.máje, jako reprezentativní místo a druhá stanice se po 4 týdnech přemisťuje. Pro udrţitelnost projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dobu 5-ti let. Veřejnost byla o stavu projektu informována tiskovými zprávami. Shrnutí procesu realizace projektu i s výsledky bylo informováno Zastupitelstvo města na svém říjnovém zasedání. - Výsadba a ošetření zeleně v Hranicích Cílená výsadba zeleně k omezené prašnosti na území města Hranic. Jedná se především o výsadbu keřů kolem komunikace II/440 na ulici Tř. 1.máje a Purgešova ulice. Výměna stromů ve špatném zdravotním stavu, které jiţ neplní svoji funkci, novými stromy na místě samém. Výsadba se bude týkat např. různých druhů lip, okrasných jabloní a olší, keřů tavolníků, meruzalky a skalníků. Dlouhodobá opatření: - Vzhledem k dlouhodobým opatřením nepříznivým koncentracím PM 10 v centru Hranic podporovat změnu prašného štěrkového povrchu parkoviště města Hranic u místní komunikace Komenského u letního kina na povrch bezprašný, např. asfaltový - Podpora výstavby palačovské spojky a severovýchodního obchvatu: Ze závěrečné zprávy projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu vyplývá, ţe ke sníţení imisní zátěţe napomůţe vybudování uvaţovaného severovýchodního obchvatu města pod silnice II/440 k areálu Sigma a dále jihovýchodním směrem podél ţelezniční trati aţ k silnici I/47 s napojením dnes slepé obsluţné komunikace okolo průmyslového areálu Cetris. Doprava: - V rámci povolení zvláštního uţívání komunikací (rozhodnutí) byly uplatňovány podmínky, které byly v povoleních překopů po posouzení na místě samém (níţe uvedeny některé příklady): 4

3 Povrch vozovky komunikace v ulici bude neprodleně po ukončení prací uveden do řádného stavu, tj. zhutněn a dosypán asfaltoţivičným recyklátem ( vyfrézky ), popřípadě kamennou drtí frakce 8/16. Bude zamezeno nadměrné prašnosti. Výkop bude do doby jeho konečné úpravy (obalované kamenivo) pravidelně kropen. - OSÚŢPD zpracoval Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic. Jménem starostky města byla největším dopravcům a provozovatelům lomů na území města Hranic zaslána informace o platnosti nové obecně závazné vyhlášky. V dopise byli všichni upozorněni na pravidelné kontroly ze strany policie a na sankce za nedodrţování povinností stanovených vyhláškou. - Byla provedena jarní očista, která na parkovacích plochách byla prováděna formou tzv. blokového čištění. V horkých letních dnech byly kropeny místní komunikace za účelem sníţení prašnosti v městských ulicích a centru města. - V roce 2012 bylo do rozvoje veřejné dopravy zapojeno 6 nových zastávek MHD. - Opakovaně bylo v roce 2012 předmětem jednání Zastupitelstva města jeden vjezd a výjezd z Masarykova náměstí. Změna by znamenala zásah i do platné smlouvy o provozování parkovacího systému. - Moţnost nahradit retardéry na ulici Komenského jiným technickým opatřením nebyl v roce 2012 odsouhlasen Úřadem regionální rady, který stavbu dotoval. Sdělení Odboru správy majetku (OSM) k opatřením za rok 2012: - Při zpracování projektových dokumentací, zajišťované investičním oddělením OSM, je kladen důraz na sniţování energetické náročnosti budov - Byly realizovány tyto akce: zateplení domova seniorů (včetně zateplení střechy) čp. 551 Hranická ulice Hranice IV Drahotuše dokončení zateplení objektu zateplení ZŠ Drahotuše rekonstrukce ZŠ Šromotovo a ZŠ 1.máje (výměna zastaralých plynových kotlů, částečná rekonstrukce topných těles, včetně rozvodů) realizace akce Dětské dopravní hřiště, kde byly související budovy hygienického zařízení a skladu kol s přístřeškem zatepleny. - V roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace pro území řízení a vydáno území rozhodnutí na Cyklostezku Slavíč I-etapa. - Byla vypracována projektová dokumentace pro území rozhodnutí na cyklostezku Bečva III. etapa. Sdělení Městské policie (MP) k opatřením za rok 2012: - U vjezdů do centra města (na začátku Svatoplukovy a začátek ulice 28.října) jsou umístěny dopravní značky č. IP 25a Zóna s dopravním omezením, jehoţ součástí je také dopravní značka č. B 32 Průjezd zakázán. Platnost této značky končí výjezdem z centra města.- na konci Jiráskovy ulice a ulice 28.října, kde jsou umístěny dopravní značky č. IP 25b. Řidič nesmí projet takto označeným úsekem, aniţ by jízdu přerušil, například za účelem naloţení nebo sloţení nákladu. Záměrem při osazování těchto dopravních značek na výše uvedených místech bylo zamezení projíţdění motorových vozidel přes centrum města. V praxi se ovšem porušení tohoto zákazu velmi těţko prokazuje. Městská policie provádí a bude provádět kontroly, zaměřené na porušování tohoto průjezdu o víkendu a večerních hodinách, z důvodu niţšího počtu vozidel a tím lepšího prokázání porušení této dopravní značky. Doporučujeme změnu dopravního 5

4 označení, nebo umístění technických zábran uzavření centra města tak, aby bylo neprůjezdné. Sdělení Finančního odboru (FO) k opatřením za rok 2012: - Začátkem roku 2012 byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR program Efekt, oblast podpory Úspory energie, aktivita B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově 2 ţádosti o dotaci na výměnu kotlů ZŠ 1.máje a ZŠ Šromotovo. Sdělení Odboru školství a sociálních věcí (OŠSV) + tiskového mluvčí k opatřením za rok 2012: - Investiční akce hřiště Jaslo celková rekonstrukce hřiště, výměna za bezprašný, umělohmotný povrch - V Hranické radnici a na internetových stránkách města byly pravidelně zveřejňovány články a materiál o ţivotním prostředí. V Hranické radnici bylo celkem publikováno 80 článků s tématikou ţivotního prostředí, z toho zejména 27 článků o odpadech a kompostování (včetně upozornění na rozmisťování kontejnerů pro zahrádkáře), 11 článků z úseku ochrany ovzduší, 8 článků o propagaci akcí pozvánky a vyhodnocení, 8 článků o Sadech Čs. legií, 8 článků o zvířatech, 6 článků z úseku zeleně a lesního hospodářství 6 článku o EIA, 3 články z úseku vodního hospodářství a 3 články věnované dětským prvkům. Sdělení společnosti EKOLTES Hranice, a.s. k k opatřením za rok 2012: - Důleţitou změnou v roce 2012 je vznik samostatné organizace Teplo Hranice s.r.o. Do další modernizace kotelen a dispečinku tepelného hospodářství bude investováno tisíc Kč. - V oblasti CZT ve městě Hranice se v uplynulých letech ukázala jako rozhodující skutečnost, ţe se nepodařilo přes enormní úsilí vedení společnosti stabilizovat odběratelskou základu. Přes všechna opatření, učiněna společností EKOLTES Hranice a.s., ve věcech technických a technologických úprav, investic do tepelných zařízení za účelem zefektivnění provozu a hlavně stabilizace cen za teplou energii pokračoval, i přes vyvinutou informační kampaň směrem k občanům, nepříznivý trend odhlašování se odběratelů od stávajícího systému CZT a zřizování malých domovních kotelen. Plány společnosti EKOLTES Hranice, a.s. na vstup strategického partnera nebyly z mnoha důvodů, hlavně ekonomických, také naplněny. Bohuţel se z objektivně daných důvodů nepodařilo získat další odběratele z řad především průmyslových podniků a jiných organizací, neboť historickým vývojem daný systém CZT ve městě Hranice většinu organizací jiţ v minulosti donutil zřídit si vlastní zdroje zásobování teplem. - S ohledem na stávající situaci zvolilo vedení společnosti EKOLTES Hranice, a.s. v CZT strategii boje o udrţení si odběratelů a tím i cílených investic do lokalit určité stabilizace zákazníků. Jako hlavní topné médium pro CZT ve města Hranice byl stanoven zemní plyn. Bylo tedy opuštěno od všech plánů na zbudování zdroje na alternativní paliva (biomasu apod. a také záleţitost ekonomicky výhodnější výroby tepla kogenerace) samozřejmě také vzhledem k tomu, ţe investiční náročnost takového projektu byla za hranicemi moţností společnosti EKOLTES Hranice, a.s., ale hlavně vzhledem k tomu, ţe návratnost vloţených investic se zatím ukazuje více neţ nejistá. 6

5 - V roce 2012 byly dokončena revitalizace VO ve městě Hranicích a místních částech v objemu cca 8,5 mil. Kč. Ačkoliv bylo v roce 2012 zaţádáno spol. EKOLTES Hranice, a.s. o dotaci ze státního programu na podporu úspor osvětlovacích soustav, tato nebyla získána. Proto také poslední část revitalizace tj. centrální dispečink VO ve městě Hranicích, byl přesunut na rok 2013, kdy opět bude vyhlášena příslušná dotace. 7