Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka"

Transkript

1 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

2 Základní charakteristika školy Název: Právní forma: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 příspěvková organizace IČO: Telefon: Fax: Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ Rada Jihomoravského kraje Ředitel: Škola sdružuje: Mgr. Anna Sedláčková, Lány 23, Brno PSČ Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna

3 KOMENTÁŘ Základní charakteristika školy Datum zařazení do sítě: Kapacita: Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna 214 žáků 24 žáků 17 žáků 16 dětí 100 jídel Zaměření: Učební dokumenty: ZŠ se profiluje ve výtvarné oblasti Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s LMP PŠ Praktická škola dvouletá, kód C/002 Školská rada byla ustanovena dne Členové ŠR jsou seznamováni s aktuálním děním v celém zařízení. Spolupráce je na dobré úrovni. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Veškeré školní a volnočasové aktivity dětí jsou vyučujícími cíleně vedeny tak, aby byly v co největší míře podchyceny jejich zájmy i nadání. I. stupeň Řečová výchova Bystré hlavy Počítače II. stupeň Anglický jazyk Individuální reedukace Ergoterapie Historie PŠ Pohybové aktivity Chytráci Výukové programy Zájmové čtení Poznáváme přírodu Knihovna Čtenářský kroužek Výtvarný kroužek Chceme žákům poskytnout optimální možnosti výchovy, výuky a osobního rozvoje. Každému tak umožnit nejvyšší míru vzdělanosti podle vlastních možností a tím přispívat k hladkému zařazení do praktického života.

4 B. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita a účinnost celého výchovně vzdělávacího procesu je zajišťována týmovou prací všech pracovníků školy. Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Na základě psychologického vyšetření a doporučení poradenských pracovišť byli vzděláváni žáci dle školního vzdělávacího programu: Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, kteří byli do přijati v rámci 25% žáků bez postižení. Pro žáky s jiným typem postižení vývojové poruchy chování a vývojové poruchy učení byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s příslušným poradenským zařízením a se zákonnými zástupci žáků. Individuální vzdělávací plány byly dvakrát ročně vyhodnoceny. Vyučující měli stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i pro žáky, kde pravidelně konzultovali probírané učivo, eventuelně doučovali zameškanou výuku. Kasuistická setkání se konají pravidelně čtvrtletně. Tým pedagogů řeší výchovné a výukové problémy žáků, navrhují se řešení a další postupy ve výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogové se zaměřují ve svých třídách na mapování vzájemných vztahů mezi žáky, snaží se vytvářet přátelské prostředí v kolektivu třídy. Na třídnických hodinách formou netradičních metod se učí vzájemné toleranci a pochopení. V jednotlivých předmětech se věnují tématům prevence rizikového chování, kyberšikany, šikany a projevům rasismu a xenofobie. Jedním z hlavních úkolů prevence je pak řešení zameškané absence. Další důležitou součástí výchovného působení na žáky je spolupráce a vzájemná komunikace s rodiči, kteří jsou ve výchovně vzdělávacím procesu partnery pedagogů. Environmentální výchova Roční plán environmentální výchovy, který obsahuje činnosti realizované průběžně ve školním roce a přehled akcí a výukových programů dle jednotlivých měsíců vychází ze Školního plánu environmentálního vzdělávání a osvěty, který obsahuje teoretickou část a část realizace EVVO na naší škole. Při realizaci cílů environmentální výchovy škola ve školním roce 2012/2013 spolupracovala především s Eko Centrem Brno a Lipkou. Ve školním roce 2012/2013 se průběžně uskutečnily v rámci EVVO následující akce: cvičení v přírodě, péče o zeleň ve třídách a prostorách školy, práce na pozemku, vycházky proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, sběr a práce s přírodninami, přikrmování ptáků, školní projekty, sběr papíru. Žákům byla připomenuta ekologická data v kalendáři (Den Země 22.4., Den vody, Den životního prostředí 7.6., Den stromů).

5 Výukové programy: Barevný podzim Ekologie domácnosti Otevřená zahrada Životní styl budoucnosti Koloběh vody, počasí a podnebí Odpadové hospodářství, třídění a recyklace Environmentální výchova, setkávání se živou přírodou se díky práci a pobytu žáků na zahradě naší školy prolínala hodinami přírodovědy, pracovního vyučování, naukových předmětů i výchov. Přínosem pro cítění dětí s přírodou byl i týdenní pobyt na škole v přírodě, kdy děti poznávaly přírodní památky a krásy blízkého okolí Brna. Měly možnost celodenního pobytu v přírodě, což bylo pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijící ve městě většinou vzácností. Soutěže s EVVO tématikou: Moje veličenstvo kniha soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu pořádaná Ekocentrem Brno, žáci vytvářeli knihu z přírodních a odpadových materiálů. Velmi dobře se umístily práce Petalík (kolektiv žáků 3. ročníku 3.A), Nejlepší léčivka (kolektiv žáků 8. a 9. tříd) a také práce SOS ZEMĚ (kolektiv žáků Praktické školy 1. a 2. ročník). Máme rádi přírodu výtvarná soutěž vyhlášená Hnutím Brontosaurus. Poslali jsme do soutěže obrázky na téma Okno do kraje. Soutěžíme s panem Popelou sběr papíru organizovaná společností A.S.A.. Třídní učitelé se svými žáky měli vyrobenou a vyzdobenou krabici na třídění papíru. Svázaný papír se skladoval v přízemí školy. Tato akce byla letos dokončena. Tematicky zaměřená škola v přírodě pro žáky I. a II. stupně, Sloup v Moravském krasu ( ). Proběhly hry v lese, v klubovně, uskutečnily se výlety do okolí. Projekty Projekt: Recyklace třídění odpadu dlouhodobý projekt pro 6. ročníky na téma třídění odpadu. Třídní učitelé vhodně zařazovali téma recyklace do vyučovacích hodin. V rámci Pv získali žáci teoretické a praktické znalosti o třídění odpadu. Své vědomosti si vyzkoušeli při řešení pracovních listů. Projekt: Hrajeme si s přírodou dlouhodobý projekt pro žáky I. stupně zaměřený na radosti, které může příroda dětem poskytnout. Škola je zapojena do celorepublikového projektu M.R.K.E.V., jehož krajským koordinátorem je Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Škole jsou pravidelně rozesílány metodické a informační materiály, časopis Bedrník, aktuální akce, nabídka dalšího vzdělávání atd. Škola byla také zapojena do projektu Ovoce do škol zdarma ovoce pro žáky tříd. Cílem projektu Ovoce do škol je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí,

6 zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti epidemii dětské obezity. Také příležitost mluvit s dětmi o zdravém životním stylu a správné výživě. Ve škole proběhla výstavka I. stupně Dary podzimu. Každá třída měla na starosti svůj díl výstavky pastviny, louky, les, zahrada, pole, sad. Výstavka byla velmi úspěšná i pro výuku prvouky a přírodovědy. Metodické pomůcky Zelený ostrov metodická pomůcka pro kompletní výuku env. na I. stupni, pomůcka je propracovaná, poskytuje inspiraci a přesné návody k pokusům, pozorováním i výtvarné činnosti. Zlatá nit metodická pomůcka pro výuku představující slunce jako životodárnou energii, opět inspirace a možnost využití pro předměty Př, Z, F, Ch, Vv, Pv. Na ověření se podíleli žáci 7., 8. a 9. tříd. Ve sborovně funguje nástěnka EVVO, která seznamuje pedagogy s aktuálními informacemi, akcemi a výukovými programy, seznam materiálů k zapůjčení. B 1. PRAKTICKÁ ŠKOLA Výuka v praktické škole je velmi specifická. Je zaměřena na budoucí praktický život žáků, aby zvládli roli občanů, zaměstnanců, partnerů a rodičů. Část žáků je po absolvování PrŠ přijata na některý z učebních oborů. Jsou schopni ho úspěšně zvládnout, a to díky tomu, že během dvouletého studia v PŠ dozráli mentálně, sociálně i fyzicky. Během školního roku 2012/2013 probíhalo ověřování školního vzdělávacího plánu v I. ročníku. Kladně bylo hodnoceno týdenní navýšení hodin v předmětu matematika ze dvou na tři hodiny, a český jazyk ze dvou na čtyři hodiny týdně. V ostatních předmětech byla skladba učiva vhodně sestavena a žáci je zvládli bez větších obtíží. Výuka základních předmětů Čj a M se nezabývá rozšířením učiva, ale upevňuje učivo již zvládnuté. Tyto znalosti jsou pak využívány pro praktický život (např. manipulace s úředními dokumenty, korespondence, poštovní zásilky, rodinný rozpočet, nákupy, základy finanční gramotnosti). Žáci jsou teoreticky i prakticky vedeni ke znalostem a tím i k odpovědnosti za vlastní zdraví (oblast hygieny, prevence proti drogám, sexuální výchova, příprava k rodičovství a obsluha PC). Děvčata získávají mnoho manuálních dovedností v péči o rodinu, ve vedení domácnosti, údržbě a opravách textilií a v manipulaci s kuchyňskými spotřebiči. Chlapci jsou vedeni k údržbě a malým opravám bytu a bytového zařízení. Všichni vyučující v PŠ byli zapojeni do tvorby ŠVP, který je připraven k dotvoření v příštím školním roce. Byly vybrány učebnice a rámcově sestaven vzdělávací program.

7 Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/14 Termín konání přijímacího řízení: 1.kolo kolo kolo Počet podaných přihlášek: Počet odevzdaných zápisových lístků: Počet zpětně vyžádaných zápisových lístků: Závěrečné zkoušky za rok 2012/ června se konala praktická část z přípravy pokrmů. Žáci museli připravit slavnostní menu skládající se z předkrmu, polévky, hlavního chodu a dezertu. Součástí praktické zkoušky byla i příprava slavnostní tabule s vybraným stolním inventářem, servírování jídel a používání základních pravidel při obsluhování. 19. června se konala teoretická část zkoušek z předmětů informatika, příprava pokrmů, ruční práce a drobná údržba. Součástí zkoušek byla i výstavka výrobků z ručních prací a drobné údržby. C. DĚTSKÝ DOMOV Dětský domov je součástí Základní školy a Praktické školy v Brně, Vídeňská 26/28. Je umístěn v samostatné budově na ulici Jílová 13, Brno. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byla provedena také přístavba. Od má zařízení kapacitu 24 míst. Děti jsou rozděleny do 3 skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny. Prostorové členění každého bytu je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele. Skupiny jsou koedukované. Věkové rozmezí dětí je od 4 do 18 let. Pět předškolních dětí pracuje podle RVP MŠ. Práce je velmi náročná, neboť tyto děti byly velmi zanedbané a některé i týrané. Chyběly jim základní hygienické návyky i sociální kompetence. Dva chlapci jsou v péči dětského psychiatra a logopeda. Dvě děti mají oční vadu, která vyžaduje dlouhodobou lékařskou péči. Po celý rok jsme intenzivně spolupracovali s rodiči, kteří svoje děti často navštěvovali. Společně jsme se snažili o řešení výchovných, vzdělávacích i jiných problémů. Velké úsilí jsme vynaložili o navázání kontaktu i s rodiči, jež o své děti neprojevují téměř žádný zájem. Pravidelně informujeme i rodiče, kteří jsou ve výkonu trestu. Výchovná činnost vychází z Rámcového plánu výchovné činnosti, který je každoročně aktualizován. Základní formy výchovně vzdělávací činnosti tvoří: - pravidelná činnost - příležitostné akce - odpočinkové činnosti - dlouhodobé projekty Výchovné působení je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvují zájmové kroužky mimo DD, jiní potřebují celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti skupin je

8 práce velmi namáhavá. O každou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Ve svém bytě se děti učí běžným domácím pracím a také se musí naučit žít ve,,velké rodině. Navštěvované zájmové kroužky: keramický kroužek, plavání a individuální reedukace. Dlouhodobý projekt: Brno a Jižní Morava bez hranic charitativní a integrační projekt. Probíhá formou setkání navázaných na denní činnosti pro znevýhodněné děti i dospělé. Krátkodobé projekty Statečná srdce prevence soc. pat. jevů zážitkový trénink pro děti i dospělé Active Time integrace dětí v náhradní péči do zájmových skupin Několik let se účastníme akcí pořádaných fanklubem Komety Brno Děti po celý rok třídí odpad a odváží do sběrného dvora. Přehled akcí Září - Erbovní slavnosti Královo Pole - Mistrovství republiky ve výkonu vodících psů pro nevidomé Vaňkovka - Výstava zahrádkáři města Brna Říjen - Labyrint pod Zelným trhem prohlídka - Slavnosti podzimu s vůní dřeva akce envirnonmentál. centra Lipka - Canis terapie praktická ukázka - Modelový svět výstava - Plavecká show - Drakiáda Listopad - To nejlepší z origamů výstava Letohrádek Mistrovských - Ukázka jízdy motokár - Lampioňák průvod z Kraví Hory - Výroba ván. přání, dárků a adventních věnců - Advent v Brně akce dle nabídky, rozsvěcení ván. stromu - Vánoce na Zelňáku Prosinec - Soutěž o nejkrásnější sošku - práce s hlínou - Vánoční besídka - Mikulášoviny na Zelném Trhu - Rozsvěcení ván. stromku v zoo Leden - Hokejové utkání Komety - Výstava betlémů - Výroba lojových šišek, přikrmování ptactva v parku a lese - Akvarius- stálá výstava mořských akvárií - Dortiáda s Kometou

9 Únor - Br Brněnská laťka - Bruslení na Nových Sadech s rádiem Krokodýl - Návštěva dětí z Kociánky - Pokus o vytvoření rekordu - Kometa Březen - Baby party s Emily klubem - Moje veličenstvo kniha zážitkový program - Jarní a velikonoční výstava na Špilberku Duben - Turnaj ve florbale - Křest ledních medvídků v ZOO - Divadlo Ymca - Pálení čarodějnic - Setkání dětské redakce časopisu Zámeček Občanské sdružení, Duha Zámeček Květen - Zbrojovka dětem - zábavná program - Bublifukový jarmark - Muzejní noc - Běh Riviérou - Dentální hygiena- zážitkový program - Noc kostelů - CVČ Lužánky- Jarmat- výtvarná dílna Červen - Den dětí pod Petrovem - Koncert M. Davida a L. Vondráčkové - Master chef- zážitkový program vaření - Kamenná zahrada - Den otevřených dveří v SAKO - Soutěž DD Master chef v Boršově Činnost v době letních prázdnin V červenci děti byly na 10 denním pobytu na Webrovce u Trutnova (od ). V srpnu pobývaly dle možností ve vlastních rodinách. Prázdninové akce byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí Brna.

10 E. ŠKOLNÍ JÍDELNA Celodenní stravu pro děti z dětského domova a obědy pro žáky školy a zaměstnance všech součástí organizace zajišťuje školní jídelna umístěná v nově zrekonstruované budově Dětského domova na Jílové 13, Brno. F. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE Údaje o pracovnících Škola: Pedagogický proces byl zajišťován 14 třídními pedagogy a 4 pedagogy netřídními. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka. O děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí pečovala od do asistentka. Tato funkce byla ke dni zrušena. Chod celého zařízení zabezpečovali provozní zaměstnanci: hospodářka, ekonomka a školník. Úklid ve škole prováděly 2 uklízečky. O výdej stravy se s 0,5 úvazkem starala 1 pracovnice ve výdejně. Dětský domov a školní jídelna: V dětském domově na pozici pedagogů pracovalo: 7 vychovatelek a 1 vedoucí vychovatelka. Nepedagogickou činnost prováděly 2 noční vychovatelky, na poloviční pracovní úvazek 1 sociální pracovnice a úklid zabezpečovala 1 uklízečka. Za činnost ve školní jídelně byla zodpovědná 1 vedoucí stravování provozářka, která pracovala na poloviční pracovní úvazek. Ve školní jídelně dále pracovaly 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka s úvazkem 0,5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů je koordinováno v souladu s cíli školy a vypracovaným Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy pro rok 2012/2013. Je zaměřeno zejména na prohlubování odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a na oblast informační politiky ve vzdělávání. Nabyté znalosti pedagogičtí pracovníci využívají v přípravě na vyučování, k tvorbě pracovních listů, k vyhledávání odborných článků na internetu a i k výuce žáků k základům práce na PC. Všichni pedagogové se vzdělávají také samostudiem odborné literatury. Informace z dalšího vzdělávání a samostudia si předávají písemnou

11 formou či ústně, v rámci metodických zařízení nebo pracovních porad, což se pozitivně odráží v kvalitě výuky. Vhodnými odbornými tituly se průběžně doplňovala učitelská knihovna. Důležitým zdrojem informací byly články v časopisech: Psychologie dnes, Moderní vyučování, Prevence, Učitelské noviny, Tvořivý Amos. Asistent pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním Asistent pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním v důsledku intenzivního a včasného jednání s rodiči pomáhal při řešení neomluvené absence, problémového chování (šikany) i neplnění školních povinností žáků. Přispívá při řešení profesní orientace vycházejících žáků. Pravidelně navštěvoval vyučovací hodiny v jednotlivých třídách dle školního rozvrhu s cílem sledovat připravenost žáků do vyučování a stupeň znalostí žáků v jednotlivých předmětech. Průběžně spolupracoval se všemi pracovníky školy. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní pomáhal dětem při výběru volnočasových aktivit. H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE Na škole pracuje již dlouhodobě poradenský tým, složený ze školního metodika prevence, výchovného poradce a asistenta pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tým spolupracuje s vedením školy, pedagogickými pracovníky, Radou školy a zákonnými zástupci žáků. Ve čtvrtletí se schází na kasuistických setkáních, kde konzultuje a hledá řešení výchovných problémů a navrhuje preventivní opatření. Každoročně je uváděn v praxi Školní minimální preventivní program, který navrhuje a doporučuje krátkodobé cíle a preventivní aktivity pro daný školní rok. Školní metodik prevence zpracoval Krizový plán pro řešení záškoláctví, zneužívání návykových látek a šikany. Dalším dokumentem je Dlouhodobá strategie školy Ve školním roce 2012/2013 probíhala velmi dobrá spolupráce s MP Brno střed. V rámci preventivních aktivit jsme společně organizovali turnaj ve florbalu, turnaj ve vybíjené, ukázky práce říčního oddílu MP, exkurzi na střelnici MP. Strážnice Brno střed se aktivně podílely na besedách s tématikou prevence rizikového chování, ochrany zdraví a právního vědomí pro žáky. Při výběru preventivních aktivit jsme se zaměřili v rámci výuky informatiky na prevenci kyberšikany. Přínosné byly také lekce Sdružení podané ruce a jimi pořádané prožitkové aktivity. Sdružení SANANIM každoročně upozorňuje ve svém programu pro žáky 7. ročníku na nebezpečí požívání alkoholu. Vyznanou rolí v preventivních aktivitách je i sexuální výchova. Žáci 8. a 9. tříd a studenti Praktické školy dvouleté se s touto problematikou seznamují v pořadech Mudr. Koláře a jeho hostů.

12 Členové poradenské týmu mají vypsané pravidelné konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i pro pedagogické pracovníky. Celým výchovně vzdělávacím procesem probíhá profesní orientace. V rámci níž se uskutečňují tyto akce: IPS - materiály pro volbu povolání. Individuální konzultace se žáky a jejich rodiči. Návštěvy otevřených dveří ve středních školách, dle zájmu žáků. Profesní orientace a volba povolání vypracování plánu profesní přípravy pro školní rok 2012/2013 vyzvednutí materiálů pro volbu povolání na IPS individuální konzultace s rodiči v rámci volby dalšího studia návštěvy otevřených dveří v OU náborové akce pro vycházející žáky K. DALŠÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo pravidelně školní družinu 17 dětí 8 chlapců a 9 dívek. Děti aktivně pracovaly ve všech jednotlivých složkách výchovy pracovní, hudební, společensko vědní a nejvíce však ve výtvarné. Jejich výtvarné práce byly průběžně vystavovány v prostorách školy. V cílech výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině jsme vycházeli ze ŠVP pro školní družinu Respektovat a být respektován. Jednotlivé složky výchovy: pracovní činnosti výzdoba, nové výtvarné techniky, práce na školním pozemku, úklid okolí školy, školní družiny, celoroční sběr a třídění odpadu zájmové činnosti práce s papírem, s přírodním materiálem, malování na chodníku, práce na PC rekreační činnosti kondiční a posilovací cvičení v tělocvičně a na hřišti, kolektivní hry v přírodě, příprava jednoduchých zdravých jídel, soutěže, oslava MDD odpočinkové činnosti četba knih, relaxace při hudbě, stolní a společenské hry, relaxace při hudbě, předčítání pohádek vycházky do okolí pozorování změn v přírodě, historie okolí školy a města Brna, orientace ve městě, v hromadné dopravě

13 Akce: Halloweenská párty předvánoční besídka diskotéka s Dádou Čarodějáles sportovní hry a soutěže k MDD Výtvarné soutěže Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku Městská policie Brno plakát Celé Česko čte dětem celostátní soutěž Na moři, po souši, vzduchem aneb z místa na místo Adra Strašidla ze mlejna a okolí Nadační fond Jičín Mimoškolní aktivity Velkou pozornost věnujeme mimoškolní činnosti. Na škole pracovalo 15 volnočasových aktivit. Každý rok je pestrá nabídka konstituována tak, aby byl nejen vhodně stimulován volný čas dětí, ale aby zároveň byla posílena profilace školy, což jsou práce ve výtvarné a keramické oblasti. Kladen je i důraz na sportovní aktivity. Žáci tak dostávají příklad, jak lze trávit svůj volný čas. Individuálním přístupem a kladnou motivací rozvíjíme nejen jejich morálně volní vlastnosti, ale zlepšujeme motorické dovednosti, rozvíjíme tvořivé schopnosti, kreativitu, fantazii a zručnost. I ve školním roce 2012/2013 jsme využili nabídky dvou brněnských divadel, a to Polárky a Radosti. Z nabídky Polárky byla velmi vhodným doplněním učiva představení: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Dobrodružství piráta Kolíska, O hodném drakovi, Kutilové, Stvoření světa, Robinson Crusoe. Z divadla Radost představení: Rychlé šípy, Bylo nás pět a Sněhurka. Obě divadla splnila naše očekávání. Žáci jsou již na dané prostředí zvyklí a chodí do těchto divadel rádi. Navázali jsme opět spolupráci s knihovnou Jiřího Mahena, která byla znovu otevřena pod názvem knihovna: Na křižovatce, kde besedy připravují studenti FF MU obor knihovnictví. Děti navštívily velmi zajímavé výstavy - Koloniál pana Bajzy, a Výstavu akvarijních ryb. Naši žáci se zúčastnili mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. Témata byla velmi zajímavá. Žáci na ně byli od svých vyučujících dobře připraveni a filmy v nich zanechaly hluboký dojem. Témata jako život v jiných částech naší planety, postavení menšin ve společnosti, postavení žen v muslimském světě, využívání dětské práce v rozvojových zemích, holokaust apod. jsou zajímavá a dají se dobře využít ve výuce. Návštěva kulturních zařízení je pro naše žáky velmi důležitá právě proto, že naprostá většina z nich se do těchto zařízení dostane jen v rámci vyučování např. velmi úspěšný byl výchovný koncert kvarteta Moravské žestě.

14 Dopravní výchova Cílem dopravní výchovy je nejen osvojení si základních pravidel bezpečnosti provozu, ale především schopnost uplatnit je v praxi tak, aby dítě i samo bez doprovodu dospělého jedince správně vyhodnotilo, jak se v určitém okamžiku správně zachovat. Vzhledem k dopravní situaci na ulici Vídeňská jsme se zaměřili na prevenci dopravních kolizí. Třídní učitelé s žáky procházeli kritické body přes přechody a semafory. Příslušnice Městské policie Brno střed pravidelně koordinovaly přecházení žáků přes komunikaci ulice Vídeňská. Akce, které probíhaly v rámci dopravní výchovy výukové programy, besedy s příslušníky MP a DP i multimediální preventivní projekt byly hodnoceny zúčastněnými žáky i pedagogickým dozorem velmi kladně. Výukové programy pořádané DDM Junior: Cesta do školy (1. 4.ročník) základy dopravní kázně Jízdní kolo, můj kamarád (4. 5.ročník) Exkurze DPMB Žáci 4., 5., 7. a 8. ročníků se zúčastnili exkurze ve vozovně trolejbusů Brno Komín. HZS JMK Žáci II. stupně navštívili areál HZS na Lidické ulici v Brně. Přednáška Zaměstnanci MP Brno zajímavou formou seznámili naše žáky s pravidly silničního provozu a dopravní kázní. Kromě jednotlivých akcí se během celého školního roku snažili učitelé ve všech ročnících začleňovat dopravní výchovu do výuky prostřednictvím různých témat především v prvouce, přírodovědě, přírodopise, pracovním vyučování, výtvarné výchově, vlastivědě, občanské výchově a etické výchově, tělesné výchově a českém jazyce. Vyučování dopravní výchovy probíhalo především prostřednictvím her a dalších činností, které mají výchovný charakter tzv. činnostní učení. To umožňuje žákům zapojit se dle vlastní individuální úrovně do všech aktivit a získat potřebné dovednosti a návyky z dopravní výchovy uplatnitelné v běžném životě. Tyto aktivity byly pozitivním přínosem informací, ve kterých docházelo k upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Žáci získávali znalosti v rámci celého vzdělávacího procesu, protože dopravní problematika prolíná mnoha předměty, při každé vycházce do okolí školy, cvičení v přírodě a školních výletech. Vybavení školy počítači Ve škole máme dvě počítačové učebny s celkem 20 počítači. V jedné počítačové učebně je umístěno 7 počítačů a ve druhé počítačové učebně je umístěno 13 počítačů

15 užívaných jak žáky, tak i učiteli. V rámci výuky v počítačových učebnách je používána interaktivní tabule s projektorem, dataprojektor, tiskárna, multifunkční tiskárna, reproduktory, sluchátka a flash disky. V odborné učebně je využívána interaktivní tabule s projektorem, reproduktory, vizualizér a počítač. K výuce je také využíván v kmenových třídách přenosný dataprojektor a vizualizér. Učitelé mají k dispozici počítač s tiskárnou ve sborovně a 12 notebooku. Dále se využívá 6 počítačů s tiskárnou a notebook (ředitelka, zástupkyně ředitele, ekonomka, hospodářka, výchovná poradkyně a evidence Bakaláři). Využíváme i další ICT zařízení a to multifunkční tiskárny, kopírky, digitální fotoaparáty, digitální kameru. Počítače jsou připojeny k internetu, možnost připojení k internetu i pomocí Wi-Fi zařízení. Všechny počítače jsou integrovány ve školní síti. Již osmým rokem používáme nejrozšířenější informační systém Bakaláři k vedení evidence. V Bakaláři využíváme moduly evidenci žáků (školní matrika výkazy pro UIV), klasifikaci (zápis známek, výchovných opatření, tisk vysvědčení a třídních sestav). Byl zakoupen program PC Control systém k řízení výuky školní počítače pod kontrolou. V Dětském domově je používán počítač s tiskárnou a kopírovací zařízení vedoucí vychovatelkou. Děti a vychovatelé využívají 3 počítače, které slouží dětem pro výuku i k hrám. Dále jsou zde 2 počítače a 2 tiskárny využívané vedoucí školní jídelny. Počítače jsou připojeny k internetu. S dětmi je průběžně hovořeno o kyberšikaně a ostražitosti při komunikaci po internetu, o stránkách s nevhodným obsahem a o dodržování hygieny práce na PC. Zvláštní pozornost byla věnována programu Finanční gramotnost, vysvětlení pojmů a osvojení některých dovedností při zacházení s penězi. Účast v soutěžích a na výstavách, které pořádaly jiné organizace V rámci prezentace školy jsme vyráběli různé drobné upomínkové předměty, které byly použity pro propagaci školy. Účast ve výtvarných soutěžích Prosinec Empík naděluje 2012 Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku 2. místo, 25 prací Únor Plakát Celé Česko čte dětem 7. ročník celostátní soutěže ŠD, 15 prací Březen Dětské mapy Barbary Petchenik, téma Moje místo v dnešním světě, (celostátní soutěž), 1. místo, 3. místo, práce postoupily do mezinárodního kola v Drážďanech Moje veličenstvo kniha 8. a 9. tř. 3. místo za knihu Nejlepší léčivky (ilustrovaný herbář) 3. tř. 3. místo za knihu Petalík 1. a 2. ročník PŠ 3. místo za knihu SOS Země (leporelo s ekotématem)

16 Duben Hnutí Brontosaurus Máme rádi přírodu, téma Okno do kraje 6 prací Adra Na moři, po souši vzduchem aneb z místa na místo 11 prací Květen Velehrad 2013 Cestou dvou bratří (1. stupeň), 9 prací ocenění k 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje Červen Malujeme bez hranic 13 prací Nadační fond Jičín město pohádky Strašidla ze mlejna a okolí 19 prací Barevný svět pro žáky vzdělávané v programu ZŠ speciální a PŠ Účast školy ve sportovních soutěžích Září: Liga škol v orientačním běhu 1. kolo (Brno Lesná), 11 chlapců a dívek Říjen: Městské kolo v přespolním běhu, 13 chlapců a dívek Liga škol v orientačním běhu 2. kolo, 18 chlapců a dívek Ve škole je o orientační běh velký zájem. Krajské kolo v přespolním běhu Boskovice, 90 soutěžících z 8 okresů 1. místo, 2. místo a 4. místo Brněnské běhy mládeže Brno Lesná, 1. místo a 2. místo Listopad: Florbalový turnaj s Městskou policií Sportovně preventivní akce velmi úspěšná a oblíbená u žáků. Městské kolo v sálové kopané - 3. místo Únor: Městské kolo ve skoku vysokém, soutěžilo 6 dívek a 10 chlapců Mladší žákyně: Mladší žáci: 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 1. místo 4. místo 5. místo 7. místo Starší žactvo soutěžilo 6 dívek a 12 chlapců

17 Starší žákyně: Starší žáci: 4. místo 5. místo 6. místo 1. místo 3. místo 9. místo Městské kolo ve stolním tenise, 3. místo. Březen: Městské kolo v košíkové - 4. místo Duben: Městské kolo ve florbalu - 1. místo a žáci postoupili na krajské kolo do Znojma Liga škol v orientačním běhu 3. kolo Orientační běh získává ve škole velkou popularitu Krajské kolo ve florbalu Znojmo, 4. místo Městské kolo v přehazované, dívky obsadily 2. místo Běhy brněnské mládeže 3. místo Květen: Městské kolo v atletickém čtyřboji Naše škola byla pořadatelem. Soutěž probíhala v duchu fair play za ideálního atletického počasí. Naši žáci získali následující ocenění: Kategorie chlapců: 1. místo 6. místo 7. místo Kategorie dívek: 1. místo 3. místo 4. místo 6. místo Liga škol v orientačním běhu finále, naše škola obsadila 11. místo. Krajské kolo v atletickém čtyřboji Červen: Brněnské běhy mládeže 4. kolo (finále), náš žák i žákyně obsadili shodně 2. Místo, další žákyně skončila na 5. místě Městské kolo ve vybíjené dívek 2. místo Městské kolo v kopané 4. místo Železný Empík branný závod družstev pořádá MP Brno - 2. místo