Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka"

Transkript

1 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

2 Základní charakteristika školy Název: Právní forma: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 příspěvková organizace IČO: Telefon: Fax: Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 PSČ Rada Jihomoravského kraje Ředitel: Škola sdružuje: Mgr. Anna Sedláčková, Lány 23, Brno PSČ Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna

3 KOMENTÁŘ Základní charakteristika školy Datum zařazení do sítě: Kapacita: Základní škola praktická Praktická škola Školní družina Dětský domov Školní jídelna 214 žáků 24 žáků 17 žáků 16 dětí 100 jídel Zaměření: Učební dokumenty: ZŠ se profiluje ve výtvarné oblasti Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s LMP PŠ Praktická škola dvouletá, kód C/002 Školská rada byla ustanovena dne Členové ŠR jsou seznamováni s aktuálním děním v celém zařízení. Spolupráce je na dobré úrovni. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy Veškeré školní a volnočasové aktivity dětí jsou vyučujícími cíleně vedeny tak, aby byly v co největší míře podchyceny jejich zájmy i nadání. I. stupeň Řečová výchova Bystré hlavy Počítače II. stupeň Anglický jazyk Individuální reedukace Ergoterapie Historie PŠ Pohybové aktivity Chytráci Výukové programy Zájmové čtení Poznáváme přírodu Knihovna Čtenářský kroužek Výtvarný kroužek Chceme žákům poskytnout optimální možnosti výchovy, výuky a osobního rozvoje. Každému tak umožnit nejvyšší míru vzdělanosti podle vlastních možností a tím přispívat k hladkému zařazení do praktického života.

4 B. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Kvalita a účinnost celého výchovně vzdělávacího procesu je zajišťována týmovou prací všech pracovníků školy. Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve všech ročnících 1. a 2. stupně ZŠ. Na základě psychologického vyšetření a doporučení poradenských pracovišť byli vzděláváni žáci dle školního vzdělávacího programu: Otevřená škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, kteří byli do přijati v rámci 25% žáků bez postižení. Pro žáky s jiným typem postižení vývojové poruchy chování a vývojové poruchy učení byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s příslušným poradenským zařízením a se zákonnými zástupci žáků. Individuální vzdělávací plány byly dvakrát ročně vyhodnoceny. Vyučující měli stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i pro žáky, kde pravidelně konzultovali probírané učivo, eventuelně doučovali zameškanou výuku. Kasuistická setkání se konají pravidelně čtvrtletně. Tým pedagogů řeší výchovné a výukové problémy žáků, navrhují se řešení a další postupy ve výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogové se zaměřují ve svých třídách na mapování vzájemných vztahů mezi žáky, snaží se vytvářet přátelské prostředí v kolektivu třídy. Na třídnických hodinách formou netradičních metod se učí vzájemné toleranci a pochopení. V jednotlivých předmětech se věnují tématům prevence rizikového chování, kyberšikany, šikany a projevům rasismu a xenofobie. Jedním z hlavních úkolů prevence je pak řešení zameškané absence. Další důležitou součástí výchovného působení na žáky je spolupráce a vzájemná komunikace s rodiči, kteří jsou ve výchovně vzdělávacím procesu partnery pedagogů. Environmentální výchova Roční plán environmentální výchovy, který obsahuje činnosti realizované průběžně ve školním roce a přehled akcí a výukových programů dle jednotlivých měsíců vychází ze Školního plánu environmentálního vzdělávání a osvěty, který obsahuje teoretickou část a část realizace EVVO na naší škole. Při realizaci cílů environmentální výchovy škola ve školním roce 2012/2013 spolupracovala především s Eko Centrem Brno a Lipkou. Ve školním roce 2012/2013 se průběžně uskutečnily v rámci EVVO následující akce: cvičení v přírodě, péče o zeleň ve třídách a prostorách školy, práce na pozemku, vycházky proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, sběr a práce s přírodninami, přikrmování ptáků, školní projekty, sběr papíru. Žákům byla připomenuta ekologická data v kalendáři (Den Země 22.4., Den vody, Den životního prostředí 7.6., Den stromů).

5 Výukové programy: Barevný podzim Ekologie domácnosti Otevřená zahrada Životní styl budoucnosti Koloběh vody, počasí a podnebí Odpadové hospodářství, třídění a recyklace Environmentální výchova, setkávání se živou přírodou se díky práci a pobytu žáků na zahradě naší školy prolínala hodinami přírodovědy, pracovního vyučování, naukových předmětů i výchov. Přínosem pro cítění dětí s přírodou byl i týdenní pobyt na škole v přírodě, kdy děti poznávaly přírodní památky a krásy blízkého okolí Brna. Měly možnost celodenního pobytu v přírodě, což bylo pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí žijící ve městě většinou vzácností. Soutěže s EVVO tématikou: Moje veličenstvo kniha soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu pořádaná Ekocentrem Brno, žáci vytvářeli knihu z přírodních a odpadových materiálů. Velmi dobře se umístily práce Petalík (kolektiv žáků 3. ročníku 3.A), Nejlepší léčivka (kolektiv žáků 8. a 9. tříd) a také práce SOS ZEMĚ (kolektiv žáků Praktické školy 1. a 2. ročník). Máme rádi přírodu výtvarná soutěž vyhlášená Hnutím Brontosaurus. Poslali jsme do soutěže obrázky na téma Okno do kraje. Soutěžíme s panem Popelou sběr papíru organizovaná společností A.S.A.. Třídní učitelé se svými žáky měli vyrobenou a vyzdobenou krabici na třídění papíru. Svázaný papír se skladoval v přízemí školy. Tato akce byla letos dokončena. Tematicky zaměřená škola v přírodě pro žáky I. a II. stupně, Sloup v Moravském krasu ( ). Proběhly hry v lese, v klubovně, uskutečnily se výlety do okolí. Projekty Projekt: Recyklace třídění odpadu dlouhodobý projekt pro 6. ročníky na téma třídění odpadu. Třídní učitelé vhodně zařazovali téma recyklace do vyučovacích hodin. V rámci Pv získali žáci teoretické a praktické znalosti o třídění odpadu. Své vědomosti si vyzkoušeli při řešení pracovních listů. Projekt: Hrajeme si s přírodou dlouhodobý projekt pro žáky I. stupně zaměřený na radosti, které může příroda dětem poskytnout. Škola je zapojena do celorepublikového projektu M.R.K.E.V., jehož krajským koordinátorem je Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Škole jsou pravidelně rozesílány metodické a informační materiály, časopis Bedrník, aktuální akce, nabídka dalšího vzdělávání atd. Škola byla také zapojena do projektu Ovoce do škol zdarma ovoce pro žáky tříd. Cílem projektu Ovoce do škol je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí,

6 zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti epidemii dětské obezity. Také příležitost mluvit s dětmi o zdravém životním stylu a správné výživě. Ve škole proběhla výstavka I. stupně Dary podzimu. Každá třída měla na starosti svůj díl výstavky pastviny, louky, les, zahrada, pole, sad. Výstavka byla velmi úspěšná i pro výuku prvouky a přírodovědy. Metodické pomůcky Zelený ostrov metodická pomůcka pro kompletní výuku env. na I. stupni, pomůcka je propracovaná, poskytuje inspiraci a přesné návody k pokusům, pozorováním i výtvarné činnosti. Zlatá nit metodická pomůcka pro výuku představující slunce jako životodárnou energii, opět inspirace a možnost využití pro předměty Př, Z, F, Ch, Vv, Pv. Na ověření se podíleli žáci 7., 8. a 9. tříd. Ve sborovně funguje nástěnka EVVO, která seznamuje pedagogy s aktuálními informacemi, akcemi a výukovými programy, seznam materiálů k zapůjčení. B 1. PRAKTICKÁ ŠKOLA Výuka v praktické škole je velmi specifická. Je zaměřena na budoucí praktický život žáků, aby zvládli roli občanů, zaměstnanců, partnerů a rodičů. Část žáků je po absolvování PrŠ přijata na některý z učebních oborů. Jsou schopni ho úspěšně zvládnout, a to díky tomu, že během dvouletého studia v PŠ dozráli mentálně, sociálně i fyzicky. Během školního roku 2012/2013 probíhalo ověřování školního vzdělávacího plánu v I. ročníku. Kladně bylo hodnoceno týdenní navýšení hodin v předmětu matematika ze dvou na tři hodiny, a český jazyk ze dvou na čtyři hodiny týdně. V ostatních předmětech byla skladba učiva vhodně sestavena a žáci je zvládli bez větších obtíží. Výuka základních předmětů Čj a M se nezabývá rozšířením učiva, ale upevňuje učivo již zvládnuté. Tyto znalosti jsou pak využívány pro praktický život (např. manipulace s úředními dokumenty, korespondence, poštovní zásilky, rodinný rozpočet, nákupy, základy finanční gramotnosti). Žáci jsou teoreticky i prakticky vedeni ke znalostem a tím i k odpovědnosti za vlastní zdraví (oblast hygieny, prevence proti drogám, sexuální výchova, příprava k rodičovství a obsluha PC). Děvčata získávají mnoho manuálních dovedností v péči o rodinu, ve vedení domácnosti, údržbě a opravách textilií a v manipulaci s kuchyňskými spotřebiči. Chlapci jsou vedeni k údržbě a malým opravám bytu a bytového zařízení. Všichni vyučující v PŠ byli zapojeni do tvorby ŠVP, který je připraven k dotvoření v příštím školním roce. Byly vybrány učebnice a rámcově sestaven vzdělávací program.

7 Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/14 Termín konání přijímacího řízení: 1.kolo kolo kolo Počet podaných přihlášek: Počet odevzdaných zápisových lístků: Počet zpětně vyžádaných zápisových lístků: Závěrečné zkoušky za rok 2012/ června se konala praktická část z přípravy pokrmů. Žáci museli připravit slavnostní menu skládající se z předkrmu, polévky, hlavního chodu a dezertu. Součástí praktické zkoušky byla i příprava slavnostní tabule s vybraným stolním inventářem, servírování jídel a používání základních pravidel při obsluhování. 19. června se konala teoretická část zkoušek z předmětů informatika, příprava pokrmů, ruční práce a drobná údržba. Součástí zkoušek byla i výstavka výrobků z ručních prací a drobné údržby. C. DĚTSKÝ DOMOV Dětský domov je součástí Základní školy a Praktické školy v Brně, Vídeňská 26/28. Je umístěn v samostatné budově na ulici Jílová 13, Brno. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byla provedena také přístavba. Od má zařízení kapacitu 24 míst. Děti jsou rozděleny do 3 skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny. Prostorové členění každého bytu je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele. Skupiny jsou koedukované. Věkové rozmezí dětí je od 4 do 18 let. Pět předškolních dětí pracuje podle RVP MŠ. Práce je velmi náročná, neboť tyto děti byly velmi zanedbané a některé i týrané. Chyběly jim základní hygienické návyky i sociální kompetence. Dva chlapci jsou v péči dětského psychiatra a logopeda. Dvě děti mají oční vadu, která vyžaduje dlouhodobou lékařskou péči. Po celý rok jsme intenzivně spolupracovali s rodiči, kteří svoje děti často navštěvovali. Společně jsme se snažili o řešení výchovných, vzdělávacích i jiných problémů. Velké úsilí jsme vynaložili o navázání kontaktu i s rodiči, jež o své děti neprojevují téměř žádný zájem. Pravidelně informujeme i rodiče, kteří jsou ve výkonu trestu. Výchovná činnost vychází z Rámcového plánu výchovné činnosti, který je každoročně aktualizován. Základní formy výchovně vzdělávací činnosti tvoří: - pravidelná činnost - příležitostné akce - odpočinkové činnosti - dlouhodobé projekty Výchovné působení je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvují zájmové kroužky mimo DD, jiní potřebují celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti skupin je

8 práce velmi namáhavá. O každou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Ve svém bytě se děti učí běžným domácím pracím a také se musí naučit žít ve,,velké rodině. Navštěvované zájmové kroužky: keramický kroužek, plavání a individuální reedukace. Dlouhodobý projekt: Brno a Jižní Morava bez hranic charitativní a integrační projekt. Probíhá formou setkání navázaných na denní činnosti pro znevýhodněné děti i dospělé. Krátkodobé projekty Statečná srdce prevence soc. pat. jevů zážitkový trénink pro děti i dospělé Active Time integrace dětí v náhradní péči do zájmových skupin Několik let se účastníme akcí pořádaných fanklubem Komety Brno Děti po celý rok třídí odpad a odváží do sběrného dvora. Přehled akcí Září - Erbovní slavnosti Královo Pole - Mistrovství republiky ve výkonu vodících psů pro nevidomé Vaňkovka - Výstava zahrádkáři města Brna Říjen - Labyrint pod Zelným trhem prohlídka - Slavnosti podzimu s vůní dřeva akce envirnonmentál. centra Lipka - Canis terapie praktická ukázka - Modelový svět výstava - Plavecká show - Drakiáda Listopad - To nejlepší z origamů výstava Letohrádek Mistrovských - Ukázka jízdy motokár - Lampioňák průvod z Kraví Hory - Výroba ván. přání, dárků a adventních věnců - Advent v Brně akce dle nabídky, rozsvěcení ván. stromu - Vánoce na Zelňáku Prosinec - Soutěž o nejkrásnější sošku - práce s hlínou - Vánoční besídka - Mikulášoviny na Zelném Trhu - Rozsvěcení ván. stromku v zoo Leden - Hokejové utkání Komety - Výstava betlémů - Výroba lojových šišek, přikrmování ptactva v parku a lese - Akvarius- stálá výstava mořských akvárií - Dortiáda s Kometou

9 Únor - Br Brněnská laťka - Bruslení na Nových Sadech s rádiem Krokodýl - Návštěva dětí z Kociánky - Pokus o vytvoření rekordu - Kometa Březen - Baby party s Emily klubem - Moje veličenstvo kniha zážitkový program - Jarní a velikonoční výstava na Špilberku Duben - Turnaj ve florbale - Křest ledních medvídků v ZOO - Divadlo Ymca - Pálení čarodějnic - Setkání dětské redakce časopisu Zámeček Občanské sdružení, Duha Zámeček Květen - Zbrojovka dětem - zábavná program - Bublifukový jarmark - Muzejní noc - Běh Riviérou - Dentální hygiena- zážitkový program - Noc kostelů - CVČ Lužánky- Jarmat- výtvarná dílna Červen - Den dětí pod Petrovem - Koncert M. Davida a L. Vondráčkové - Master chef- zážitkový program vaření - Kamenná zahrada - Den otevřených dveří v SAKO - Soutěž DD Master chef v Boršově Činnost v době letních prázdnin V červenci děti byly na 10 denním pobytu na Webrovce u Trutnova (od ). V srpnu pobývaly dle možností ve vlastních rodinách. Prázdninové akce byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí Brna.

10 E. ŠKOLNÍ JÍDELNA Celodenní stravu pro děti z dětského domova a obědy pro žáky školy a zaměstnance všech součástí organizace zajišťuje školní jídelna umístěná v nově zrekonstruované budově Dětského domova na Jílové 13, Brno. F. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE Údaje o pracovnících Škola: Pedagogický proces byl zajišťován 14 třídními pedagogy a 4 pedagogy netřídními. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka. O děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí pečovala od do asistentka. Tato funkce byla ke dni zrušena. Chod celého zařízení zabezpečovali provozní zaměstnanci: hospodářka, ekonomka a školník. Úklid ve škole prováděly 2 uklízečky. O výdej stravy se s 0,5 úvazkem starala 1 pracovnice ve výdejně. Dětský domov a školní jídelna: V dětském domově na pozici pedagogů pracovalo: 7 vychovatelek a 1 vedoucí vychovatelka. Nepedagogickou činnost prováděly 2 noční vychovatelky, na poloviční pracovní úvazek 1 sociální pracovnice a úklid zabezpečovala 1 uklízečka. Za činnost ve školní jídelně byla zodpovědná 1 vedoucí stravování provozářka, která pracovala na poloviční pracovní úvazek. Ve školní jídelně dále pracovaly 1 hlavní kuchařka, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka s úvazkem 0,5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů je koordinováno v souladu s cíli školy a vypracovaným Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy pro rok 2012/2013. Je zaměřeno zejména na prohlubování odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a na oblast informační politiky ve vzdělávání. Nabyté znalosti pedagogičtí pracovníci využívají v přípravě na vyučování, k tvorbě pracovních listů, k vyhledávání odborných článků na internetu a i k výuce žáků k základům práce na PC. Všichni pedagogové se vzdělávají také samostudiem odborné literatury. Informace z dalšího vzdělávání a samostudia si předávají písemnou

11 formou či ústně, v rámci metodických zařízení nebo pracovních porad, což se pozitivně odráží v kvalitě výuky. Vhodnými odbornými tituly se průběžně doplňovala učitelská knihovna. Důležitým zdrojem informací byly články v časopisech: Psychologie dnes, Moderní vyučování, Prevence, Učitelské noviny, Tvořivý Amos. Asistent pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním Asistent pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním v důsledku intenzivního a včasného jednání s rodiči pomáhal při řešení neomluvené absence, problémového chování (šikany) i neplnění školních povinností žáků. Přispívá při řešení profesní orientace vycházejících žáků. Pravidelně navštěvoval vyučovací hodiny v jednotlivých třídách dle školního rozvrhu s cílem sledovat připravenost žáků do vyučování a stupeň znalostí žáků v jednotlivých předmětech. Průběžně spolupracoval se všemi pracovníky školy. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní pomáhal dětem při výběru volnočasových aktivit. H. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE Na škole pracuje již dlouhodobě poradenský tým, složený ze školního metodika prevence, výchovného poradce a asistenta pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tým spolupracuje s vedením školy, pedagogickými pracovníky, Radou školy a zákonnými zástupci žáků. Ve čtvrtletí se schází na kasuistických setkáních, kde konzultuje a hledá řešení výchovných problémů a navrhuje preventivní opatření. Každoročně je uváděn v praxi Školní minimální preventivní program, který navrhuje a doporučuje krátkodobé cíle a preventivní aktivity pro daný školní rok. Školní metodik prevence zpracoval Krizový plán pro řešení záškoláctví, zneužívání návykových látek a šikany. Dalším dokumentem je Dlouhodobá strategie školy Ve školním roce 2012/2013 probíhala velmi dobrá spolupráce s MP Brno střed. V rámci preventivních aktivit jsme společně organizovali turnaj ve florbalu, turnaj ve vybíjené, ukázky práce říčního oddílu MP, exkurzi na střelnici MP. Strážnice Brno střed se aktivně podílely na besedách s tématikou prevence rizikového chování, ochrany zdraví a právního vědomí pro žáky. Při výběru preventivních aktivit jsme se zaměřili v rámci výuky informatiky na prevenci kyberšikany. Přínosné byly také lekce Sdružení podané ruce a jimi pořádané prožitkové aktivity. Sdružení SANANIM každoročně upozorňuje ve svém programu pro žáky 7. ročníku na nebezpečí požívání alkoholu. Vyznanou rolí v preventivních aktivitách je i sexuální výchova. Žáci 8. a 9. tříd a studenti Praktické školy dvouleté se s touto problematikou seznamují v pořadech Mudr. Koláře a jeho hostů.

12 Členové poradenské týmu mají vypsané pravidelné konzultační hodiny pro žáky, zákonné zástupce i pro pedagogické pracovníky. Celým výchovně vzdělávacím procesem probíhá profesní orientace. V rámci níž se uskutečňují tyto akce: IPS - materiály pro volbu povolání. Individuální konzultace se žáky a jejich rodiči. Návštěvy otevřených dveří ve středních školách, dle zájmu žáků. Profesní orientace a volba povolání vypracování plánu profesní přípravy pro školní rok 2012/2013 vyzvednutí materiálů pro volbu povolání na IPS individuální konzultace s rodiči v rámci volby dalšího studia návštěvy otevřených dveří v OU náborové akce pro vycházející žáky K. DALŠÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo pravidelně školní družinu 17 dětí 8 chlapců a 9 dívek. Děti aktivně pracovaly ve všech jednotlivých složkách výchovy pracovní, hudební, společensko vědní a nejvíce však ve výtvarné. Jejich výtvarné práce byly průběžně vystavovány v prostorách školy. V cílech výchovy a vzdělávání dětí ve školní družině jsme vycházeli ze ŠVP pro školní družinu Respektovat a být respektován. Jednotlivé složky výchovy: pracovní činnosti výzdoba, nové výtvarné techniky, práce na školním pozemku, úklid okolí školy, školní družiny, celoroční sběr a třídění odpadu zájmové činnosti práce s papírem, s přírodním materiálem, malování na chodníku, práce na PC rekreační činnosti kondiční a posilovací cvičení v tělocvičně a na hřišti, kolektivní hry v přírodě, příprava jednoduchých zdravých jídel, soutěže, oslava MDD odpočinkové činnosti četba knih, relaxace při hudbě, stolní a společenské hry, relaxace při hudbě, předčítání pohádek vycházky do okolí pozorování změn v přírodě, historie okolí školy a města Brna, orientace ve městě, v hromadné dopravě

13 Akce: Halloweenská párty předvánoční besídka diskotéka s Dádou Čarodějáles sportovní hry a soutěže k MDD Výtvarné soutěže Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku Městská policie Brno plakát Celé Česko čte dětem celostátní soutěž Na moři, po souši, vzduchem aneb z místa na místo Adra Strašidla ze mlejna a okolí Nadační fond Jičín Mimoškolní aktivity Velkou pozornost věnujeme mimoškolní činnosti. Na škole pracovalo 15 volnočasových aktivit. Každý rok je pestrá nabídka konstituována tak, aby byl nejen vhodně stimulován volný čas dětí, ale aby zároveň byla posílena profilace školy, což jsou práce ve výtvarné a keramické oblasti. Kladen je i důraz na sportovní aktivity. Žáci tak dostávají příklad, jak lze trávit svůj volný čas. Individuálním přístupem a kladnou motivací rozvíjíme nejen jejich morálně volní vlastnosti, ale zlepšujeme motorické dovednosti, rozvíjíme tvořivé schopnosti, kreativitu, fantazii a zručnost. I ve školním roce 2012/2013 jsme využili nabídky dvou brněnských divadel, a to Polárky a Radosti. Z nabídky Polárky byla velmi vhodným doplněním učiva představení: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Dobrodružství piráta Kolíska, O hodném drakovi, Kutilové, Stvoření světa, Robinson Crusoe. Z divadla Radost představení: Rychlé šípy, Bylo nás pět a Sněhurka. Obě divadla splnila naše očekávání. Žáci jsou již na dané prostředí zvyklí a chodí do těchto divadel rádi. Navázali jsme opět spolupráci s knihovnou Jiřího Mahena, která byla znovu otevřena pod názvem knihovna: Na křižovatce, kde besedy připravují studenti FF MU obor knihovnictví. Děti navštívily velmi zajímavé výstavy - Koloniál pana Bajzy, a Výstavu akvarijních ryb. Naši žáci se zúčastnili mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni. Témata byla velmi zajímavá. Žáci na ně byli od svých vyučujících dobře připraveni a filmy v nich zanechaly hluboký dojem. Témata jako život v jiných částech naší planety, postavení menšin ve společnosti, postavení žen v muslimském světě, využívání dětské práce v rozvojových zemích, holokaust apod. jsou zajímavá a dají se dobře využít ve výuce. Návštěva kulturních zařízení je pro naše žáky velmi důležitá právě proto, že naprostá většina z nich se do těchto zařízení dostane jen v rámci vyučování např. velmi úspěšný byl výchovný koncert kvarteta Moravské žestě.

14 Dopravní výchova Cílem dopravní výchovy je nejen osvojení si základních pravidel bezpečnosti provozu, ale především schopnost uplatnit je v praxi tak, aby dítě i samo bez doprovodu dospělého jedince správně vyhodnotilo, jak se v určitém okamžiku správně zachovat. Vzhledem k dopravní situaci na ulici Vídeňská jsme se zaměřili na prevenci dopravních kolizí. Třídní učitelé s žáky procházeli kritické body přes přechody a semafory. Příslušnice Městské policie Brno střed pravidelně koordinovaly přecházení žáků přes komunikaci ulice Vídeňská. Akce, které probíhaly v rámci dopravní výchovy výukové programy, besedy s příslušníky MP a DP i multimediální preventivní projekt byly hodnoceny zúčastněnými žáky i pedagogickým dozorem velmi kladně. Výukové programy pořádané DDM Junior: Cesta do školy (1. 4.ročník) základy dopravní kázně Jízdní kolo, můj kamarád (4. 5.ročník) Exkurze DPMB Žáci 4., 5., 7. a 8. ročníků se zúčastnili exkurze ve vozovně trolejbusů Brno Komín. HZS JMK Žáci II. stupně navštívili areál HZS na Lidické ulici v Brně. Přednáška Zaměstnanci MP Brno zajímavou formou seznámili naše žáky s pravidly silničního provozu a dopravní kázní. Kromě jednotlivých akcí se během celého školního roku snažili učitelé ve všech ročnících začleňovat dopravní výchovu do výuky prostřednictvím různých témat především v prvouce, přírodovědě, přírodopise, pracovním vyučování, výtvarné výchově, vlastivědě, občanské výchově a etické výchově, tělesné výchově a českém jazyce. Vyučování dopravní výchovy probíhalo především prostřednictvím her a dalších činností, které mají výchovný charakter tzv. činnostní učení. To umožňuje žákům zapojit se dle vlastní individuální úrovně do všech aktivit a získat potřebné dovednosti a návyky z dopravní výchovy uplatnitelné v běžném životě. Tyto aktivity byly pozitivním přínosem informací, ve kterých docházelo k upevňování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Žáci získávali znalosti v rámci celého vzdělávacího procesu, protože dopravní problematika prolíná mnoha předměty, při každé vycházce do okolí školy, cvičení v přírodě a školních výletech. Vybavení školy počítači Ve škole máme dvě počítačové učebny s celkem 20 počítači. V jedné počítačové učebně je umístěno 7 počítačů a ve druhé počítačové učebně je umístěno 13 počítačů

15 užívaných jak žáky, tak i učiteli. V rámci výuky v počítačových učebnách je používána interaktivní tabule s projektorem, dataprojektor, tiskárna, multifunkční tiskárna, reproduktory, sluchátka a flash disky. V odborné učebně je využívána interaktivní tabule s projektorem, reproduktory, vizualizér a počítač. K výuce je také využíván v kmenových třídách přenosný dataprojektor a vizualizér. Učitelé mají k dispozici počítač s tiskárnou ve sborovně a 12 notebooku. Dále se využívá 6 počítačů s tiskárnou a notebook (ředitelka, zástupkyně ředitele, ekonomka, hospodářka, výchovná poradkyně a evidence Bakaláři). Využíváme i další ICT zařízení a to multifunkční tiskárny, kopírky, digitální fotoaparáty, digitální kameru. Počítače jsou připojeny k internetu, možnost připojení k internetu i pomocí Wi-Fi zařízení. Všechny počítače jsou integrovány ve školní síti. Již osmým rokem používáme nejrozšířenější informační systém Bakaláři k vedení evidence. V Bakaláři využíváme moduly evidenci žáků (školní matrika výkazy pro UIV), klasifikaci (zápis známek, výchovných opatření, tisk vysvědčení a třídních sestav). Byl zakoupen program PC Control systém k řízení výuky školní počítače pod kontrolou. V Dětském domově je používán počítač s tiskárnou a kopírovací zařízení vedoucí vychovatelkou. Děti a vychovatelé využívají 3 počítače, které slouží dětem pro výuku i k hrám. Dále jsou zde 2 počítače a 2 tiskárny využívané vedoucí školní jídelny. Počítače jsou připojeny k internetu. S dětmi je průběžně hovořeno o kyberšikaně a ostražitosti při komunikaci po internetu, o stránkách s nevhodným obsahem a o dodržování hygieny práce na PC. Zvláštní pozornost byla věnována programu Finanční gramotnost, vysvětlení pojmů a osvojení některých dovedností při zacházení s penězi. Účast v soutěžích a na výstavách, které pořádaly jiné organizace V rámci prezentace školy jsme vyráběli různé drobné upomínkové předměty, které byly použity pro propagaci školy. Účast ve výtvarných soutěžích Prosinec Empík naděluje 2012 Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku 2. místo, 25 prací Únor Plakát Celé Česko čte dětem 7. ročník celostátní soutěže ŠD, 15 prací Březen Dětské mapy Barbary Petchenik, téma Moje místo v dnešním světě, (celostátní soutěž), 1. místo, 3. místo, práce postoupily do mezinárodního kola v Drážďanech Moje veličenstvo kniha 8. a 9. tř. 3. místo za knihu Nejlepší léčivky (ilustrovaný herbář) 3. tř. 3. místo za knihu Petalík 1. a 2. ročník PŠ 3. místo za knihu SOS Země (leporelo s ekotématem)

16 Duben Hnutí Brontosaurus Máme rádi přírodu, téma Okno do kraje 6 prací Adra Na moři, po souši vzduchem aneb z místa na místo 11 prací Květen Velehrad 2013 Cestou dvou bratří (1. stupeň), 9 prací ocenění k 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje Červen Malujeme bez hranic 13 prací Nadační fond Jičín město pohádky Strašidla ze mlejna a okolí 19 prací Barevný svět pro žáky vzdělávané v programu ZŠ speciální a PŠ Účast školy ve sportovních soutěžích Září: Liga škol v orientačním běhu 1. kolo (Brno Lesná), 11 chlapců a dívek Říjen: Městské kolo v přespolním běhu, 13 chlapců a dívek Liga škol v orientačním běhu 2. kolo, 18 chlapců a dívek Ve škole je o orientační běh velký zájem. Krajské kolo v přespolním běhu Boskovice, 90 soutěžících z 8 okresů 1. místo, 2. místo a 4. místo Brněnské běhy mládeže Brno Lesná, 1. místo a 2. místo Listopad: Florbalový turnaj s Městskou policií Sportovně preventivní akce velmi úspěšná a oblíbená u žáků. Městské kolo v sálové kopané - 3. místo Únor: Městské kolo ve skoku vysokém, soutěžilo 6 dívek a 10 chlapců Mladší žákyně: Mladší žáci: 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 1. místo 4. místo 5. místo 7. místo Starší žactvo soutěžilo 6 dívek a 12 chlapců

17 Starší žákyně: Starší žáci: 4. místo 5. místo 6. místo 1. místo 3. místo 9. místo Městské kolo ve stolním tenise, 3. místo. Březen: Městské kolo v košíkové - 4. místo Duben: Městské kolo ve florbalu - 1. místo a žáci postoupili na krajské kolo do Znojma Liga škol v orientačním běhu 3. kolo Orientační běh získává ve škole velkou popularitu Krajské kolo ve florbalu Znojmo, 4. místo Městské kolo v přehazované, dívky obsadily 2. místo Běhy brněnské mládeže 3. místo Květen: Městské kolo v atletickém čtyřboji Naše škola byla pořadatelem. Soutěž probíhala v duchu fair play za ideálního atletického počasí. Naši žáci získali následující ocenění: Kategorie chlapců: 1. místo 6. místo 7. místo Kategorie dívek: 1. místo 3. místo 4. místo 6. místo Liga škol v orientačním běhu finále, naše škola obsadila 11. místo. Krajské kolo v atletickém čtyřboji Červen: Brněnské běhy mládeže 4. kolo (finále), náš žák i žákyně obsadili shodně 2. Místo, další žákyně skončila na 5. místě Městské kolo ve vybíjené dívek 2. místo Městské kolo v kopané 4. místo Železný Empík branný závod družstev pořádá MP Brno - 2. místo

18 Výuka v předmětu tělesná výchova byla utvářena z vybraných tematických okruhů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a soutěživost (na různých soutěžích) Etická výchova spolupráce, tolerance, empatie (v kolektivu, družstvu, týmu) Multikulturní výchova etnický původ (rovnost etnických skupina při hrách, na soutěžích) Enviromentální výchova vztah k přírodě, ochrana přírody (turistika, Škola v přírodě) Mediální výchova vliv médií ve společnosti (sledování soutěží na internetu výsledky) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá (Olympijské hry) V září, říjnu, dubnu až červnu probíhala výuka převážně na hřišti Moravské Slávie, dle povětrnostních podmínek. V ostatních měsících jsme cvičili v tělocvičně. V hodinách Tv jsme dbali na kázeň žáků, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním. Podporovali jsme mezi dětmi i zásady čestného chování, děti jsme motivovali pochvalou a snažili jsme se kladným hodnocením, povzbuzováním i v těch méně nadaných probudit zájem o cvičení a radost z pohybu. Turistika i sport byly náplní školy v přírodě. Na všech sportovních soutěžích propagujeme naši školu. Žáci svým vzorným chováním a vystupováním dělali škole dobré jméno. V konkurenci základních škol naši žáci obstáli a dosáhli krásných výsledků. Spolupráce školy s dalšími subjekty, občanské sdružení, sponzoři program spolupráce s rodiči: společný pohovor žák učitel rodič možnost účasti rodičů ve vyučovacích hodinách návštěvy v rodinách (seznámení s prostředím) týden otevřených dveří ( ) účast na akcích školy zápis do 1. ročníku (plakáty, vývěsky) DDÚ, Hlinky 140, Brno agenda soudně nařízených ústavních výchov Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor školství Magistrát města Brna a ÚMČ Brno - střed Odborné učiliště a Praktická škola Lomená 44, Brno SPC Sekaninova: psychologická vyšetření vstupní i periodická odborné konzultace individuální výukové plány profesní orientace žáků PPP Hlinky 27, Brno a PPP Zachova 1, Brno Poradenské středisko pro profesní orientaci Palackého ul., Brno Městská policie Brno Policie ČR Úřady práce (Brno- město, Brno venkov) umísťování dětí po ukončení UV OSPOD (všechny městské části) SVP, Veslařská a Hlinky

19 DDM Junior Ekocentrum Lipka Fond ohrožených dětí - Klokánek Poradenské centrum Sládkova a sdružení Podané ruce, Modrá linka protidrogová prevence Mahenova knihovna, pobočka Křížová ul., Brno Moravská Slávie Divadla Radost, Polárka IQ ROMA Sdružení pěstounských rodin, Václavská 15, Brno Klub Leitnerova Spolupráce zaměstnanců školy s Pedagogickou fakultou MU Brno katedra speciální pedagogiky garance odborné praxe posluchačů s Fakultou filozofickou MU Brno, Ústav pedagogických věd s IPS ÚP Brno Pokračování v projektech Recyklace - třídění odpadu posílení výchovy a vzdělávání v oblasti ekologie, ochrany přírody, vztahu člověka k životnímu prostředí a zdravějšímu životnímu stylu Sport pro všechny sportovní činnost je motivována sportovními soutěžemi, které probíhají postupně (během celého školního roku) a mohou se účastnit všechny děti podle zájmu a svých schopností Můj pozdrav Evropě výtvarný projekt Cestovatelé, aneb co víš o státech EU znalosti o historii a současnosti států v rámci EU žáci 9.A prezentovali Itálii, 9.B Španělsko (v rámci Pv a Vv výroba plakátů, výzdoba třídy, seznámení s tradiční kuchyní, zvyky, kulturou a životem) soutěž Neztratíš se na mapě Zóna vzájemné pomoci preventivní aktivity sociálně patologických jevů, dopravní výchova a sportovní akce Zapojení do projektu 72 hodin Ruku na to

20 Kontroly a inspekční činnost Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany přírody kontrola vysazených dřevin v DD 2. Každé čtvrtletí kontrola státního zástupce JUDr. Kutnohorského Opravy a rekonstrukce objekt školy Vídeňská malování a vybavení nově zbudovaných prostor pro autisty malování WC chlapci, dívky 1. poschodí, kabinet Tv - přízemí (havárie přívodu vody a protečení dvou poschodí prázdniny 2012) objekt DD Jílová dokončení rekonstrukce a vybavení DD a ŠJ slavnostní otevření nově zrekonstruovaného DD za přítomnosti představitelů zřizovatele JmK vybudování hracích prostor pro předškolní děti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více