Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014"

Transkript

1 ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ Úplná aktualizace ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí 2014 část. a. Poklady pro rozbor udržitelného rozvoje území PRURÚ A1. TEXTOVÁ ČÁST pořizovatel: zpracovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Mgr. Markéta Píčová

2 OBSAH ÚAP: ÚAP ORP KOSTELEC NAD ORLICÍ část a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) v yh o d n ocení stavu a výv o j e území textová část grafická část Hodnoty území H Výkres hodnot území A2. A1. Limity využití území L Výkres limitů využití území A3. Vyhodnocení záměrů na provedení změn v území Z Výkres záměrů na provedení změn v území A4. 2 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

3 OBSAH PRURÚ: A1. textová část A1.1. Zjištěný stav sledovaných jevů v území ORP Rychnov nad Kněžnou A1.2. Vyhodnocení stavu a vývoje území, hodnoty území, limity využití území, záměrů a provedení změn v území list: : H L Z S Hodnoty území Limity využití území Záměry na provedení změn v území SWOT analýza A2. Výkres hodnot H A3. Výkres limitů využití území L A4. Výkres záměrů na provedení změn v území Z Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí byly zpracovány v roce 2008 jako první pořízení tohoto nástroje územního plánování. Byly zpracovány na základě zjištěných a předaných informací o území, které se podařilo do doby zpracování ÚAP pořizovateli zajistit. V roce 2010 byla provedena 1. Komplexní aktualizace územně analytických podkladů v průběhu roku 2010 pořizovatel (úřad územního plánování při odboru územního plánu, stavební úřad) v souladu s ustanoveními Stavebního zákona ( 28 zákona č. 183/2006 Sb.) doručil oznámení o aktualizaci ÚAP poskytovatelům údajů o území a zároveň je vyzval k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti předaných údajů. V případech, kdy došlo ke změně údajů, nebo údaje nebyly předány vůbec, vyzval pořizovatel poskytovatele k bezodkladnému předání přesných, věcně správných a spolehlivých údajů. Shodný proces zpracování byl použit i v následné dvouleté aktualizaci, kterou provedl úřad územního plánování při odboru stavební úřad životní prostředí v roce 2012 a nyní v roce Pořizovatel využil pro aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území podkladů zpracovaných v předchozím období, tj. v rámci první aktualizace ÚAP 2010 a v rámci druhé aktualizace ÚAP 2012, pro vytvoření přehledu o průběhu trendů v území a jejich hodnocení doplnil tyto údaje o vlastní průzkumy a šetření v terénu. Veškeré zjištěné informace o území byly zatříděny do struktury datového modelu Královéhradeckého kraje, který je zpracován v souladu s přílohou č. 1, části A, k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Územně analytické podklady ORP Kostelec nad Orlicí jsou zpracovány a aktualizovány na základě sledovaných jevů v území zjištěných ke dni A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

4 Pro každou obec je v dokumentaci ÚAP vytvořeno 5 listů, které jako podklad pro zpracování územně plánovacích dokumentací a územního rozhodování v území podávají kompletní informaci o obci: list H přehled hodnot v území obce list L přehled limitů v území obce list Z přehled záměrů v území obce list S SWOT analýza stavu a vývoje obce list P přehled problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Použité podklady: mapové podklady katastrální mapy digitalizované a rastrové - Český úřad zeměměřičský a katastrální základní mapa ČR RZM10 a ZABAGED - Český úřad zeměměřičský a katastrální územně plánovací podklady a dokumentace, rozvojové dokumenty Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje Program rozvoje Královéhradeckého kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území Územní plány obcí ve správním území ORP Kostelec nad Orlicí Politika územního rozvoje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Program obnovy venkova datové prostředí Datový model Královéhradeckého kraje Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. Geografický informační systém ESRI ArcMapTM 10.2, ArcGIS 10.2 for Desktop Použité zkratky: ÚAP ORP PRURÚ RURÚ DM KHK ÚPP ÚPD ÚP ÚPO ÚPM ÚPSÚ URÚ Územně analytické podklady Obec s rozšířenou působností Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Rozbor udržitelného rozvoje území Datový model Královéhradecký kraj Územně plánovací podklad Územně plánovací dokumentace Územní plán Územní plán obce Územní plán města Územní plán sídelního útvaru Udržitelný rozvoj území 4 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

5 Vymezení řešeného území seznam obcí ve správní území ORP Kostelec nad Orlicí a základní údaje: č. obec katastrální území Počet obyvatel Rozloha (km²) 1. Obec Albrechtice nad Orlicí Albrechtice nad Orlicí 993 5,23 2. Obec Bolehošť Bolehošť ,71 3. Město Borohrádek Borohrádek Šachov u Borohrádku ,98 4. Obec Borovnice Borovnice u Potštejna Rájec 372 8,19 5. Městys Častolovice Častolovice ,61 6. Obec Čermná nad Orlicí Velká Čermná nad Orlicí Malá Čermná nad Orlicí Číčová ,98 7. Obec Čestice Čestice u Častolovic 571 4,96 8. Městys Doudleby nad Orlicí Doudleby nad Orlicí 8, Vyhnánov 9. Obec Hřibiny Ledská Velká Ledská 5, Hřibiny 10. Obec Chleny Chleny 213 4, Město Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí Kostelecká Lhota , Obec Kostelecké Horky Kostelecké Horky , Obec Krchleby Krchleby u Kostelce nad Orlicí 91 1, Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí , Obec Nová Ves Nová Ves u Albrechtic 164 8, Obec Olešnice Olešnice u Rychnova nad Kněžnou Hoděčín 461 7, Obec Svídnice Svídnice u Kostelce nad Orlicí 159 4, Obec Tutleky Tutleky 350 5, Město Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí Štěpánovsko Petrovice nad Orlicí Křivice Rašovice u Týniště nad Orlicí , Obec Vrbice Vrbice u Kostelce nad Orlicí 148 2, Obec Zdelov Zdelov 235 3, Obec Žďár nad Orlicí Žďár nad Orlicí 483 9,36 Správní obvod ORP Kostelec nad Orlicí ,48 Zdroj: 5 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

6 Aktuální stav pořizování ÚPD v území obec typ datum vydání účinnost změny číslo vydání účinnost poznámky Albrechtice nad Orlicí ÚP Bolehošť ÚPO změna č společné jednání o návrhu ÚP Borohrádek ÚP (úpr.) Borovnice ÚP Častolovice ÚP změna č změna č. 2 změna č. 2 schváleno zadání, výběr projektanta Čermná nad Orlicí ÚPO schváleno zadání nového ÚP Čestice změna č veřejné projednání ÚPSÚ změna č změna č Doudleby nad Orlicí ÚP Hřibiny-Ledská ÚPO Chleny ÚP Kostelec nad Orlicí ÚP (úpr.) Kostelecké Horky ÚP změna č.1a změna č.1b změna č změna č změna č změna č. 2 projednává se zadání změna č. 3 připravuje se Krchleby ÚP Lípa nad Orlicí ÚPO Nová Ves ÚPO Olešnice ÚP změna č změna č změna č změna č proběhlo veřejné projednání - vyhodnocování Svídnice ÚPO změna č Tutleky ÚP Týniště nad Orlicí ÚPO změna č Vrbice ÚP schváleno zadání nového ÚP, zpracovává se návrh schváleno zadání ÚP, rozpracovaný návrh Zdelov ÚPO Žďár nad Orlicí ÚP změna č změna č obec, která má schválený územní plán podle nového stavebního zákona obec, u které je územní plán projednáván obec, která má schválený území plán podle starého stavebního zákona 6 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

7 Seznam jevů v datové části ÚAP ORP Kostelec nad Orlicí číslo výskyt 1. zastavěné území X 2. plochy výroby X 3. plochy občanského vybavení X 4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - 5. památková rezervace včetně ochranného pásma - 6. památková zóna včetně ochranného pásma X 7. krajinná památková zóna - 8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma X 9. nemovitá národní památka, popřípadě soubor včetně ochran. pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma urbanistické hodnoty X 12. region lidové architektury historicky významná stavba, soubor X 14. architektonicky cenná stavba, soubor X 15. významná stavební dominanta území s archeologickými nálezy X 17. oblast krajinného rázu a její charakteristika místo krajinného rázu a jeho charakteristika místo významné události X 20. významný vyhlídkový bod X 21. územní systém ekologické stability X 22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou X 23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou X 24. přechodně chráněná plocha X 25. národní park včetně zón a ochranného pásma chráněná krajinná oblast včetně zón národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma přírodní rezervace včetně ochranného pásma X 29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma přírodní park X 31. přírodní památka včetně ochranného pásma X 32. památný strom včetně ochranného pásma X 33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO NATURA 2000 evropsky významná lokalita X 35. NATURA 2000 ptačí oblast lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem lesy ochranné X 38. lesy zvláštního určení X 39. lesy hospodářské X 40. vzdálenost 50 m od kraje lesa X 41. bonitovaná půdně ekologická jednotka X 42. hranice biochor X 7 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

8 43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti X 44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma X 45. chráněná oblast přirozené akumulace vod X 46. zranitelná oblast X 47. vodní útvar povrchových, podzemních vod X 48. vodní nádrž X 49. povodí vodního toku, rozvodnice X 50. záplavové území X 51. aktivní záplavové území X 52. území určené k rozlivům povodní území zvláštní povodně pod vodním dílem X 54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany X 55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa dobývací prostor X 58. chráněné ložiskové území X 59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ložisko nerostných surovin X 61. poddolované území sesuvné území a území jiných geologických rizik X 63. staré důlní dílo staré zátěže území a kontaminované plochy X 65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší X 66. odval, výsypka, odkaliště, halda technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma X 68. vodovodní síť včetně ochranného pásma X 69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma X 70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma X 71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma X 72. elektrická stanice včetně ochranného pásma X 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma X 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma X 75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma X 76. technologický objekt včetně ochranného a bezpečnostního pásma ropovod včetně ochranného pásma produktovod včetně ochranného pásma technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma teplovod včetně ochranného pásma elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma X 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma X 83. jaderné zařízení objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami skládka včetně ochranného pásma - 8 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

9 86. spalovna včetně ochranného pásma zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma dálnice včetně ochranného pásma rychlostní silnice včetně ochranného pásma silnice I. třídy včetně ochranného pásma X 91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma X 92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma X 93. místní a účelové komunikace 94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma X 95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma X 96. koridor vysokorychlostní železniční trať vlečka včetně ochranného pásma X 98. lanová dráha včetně ochranného pásma speciální dráha včetně ochranného pásma (lyžařský vlek) tramvajová dráha včetně ochranného pásma trolejbusová dráha včetně ochranného pásma letiště včetně ochranných pásem X 103. letecká stavba včetně ochranných pásem X 104. vodní cesta hraniční přechod cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka X 107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma X 108. vojenský újezd vymezené zóny havarijního plánování objekt civilní ochrany objekt požární ochrany X 112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky ochranné pásmo hřbitova, krematoria X 114. jiná ochranná pásma X 115. ostatní veřejná infrastruktura X 116. počet dokončených bytů k každého roku X 117. zastavitelná plocha X 118. jiné záměry X 119. další dostupné informace X 9 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

10 A1.1. Zjištěný stav sledovaných jevů v území ORP Kostelec nad Orlicí V následujících tabulkách je uveden výskyt sledovaných jevů ve správním území ORP Kostelec nad Orlicí a jejich a zařazení do příslušného výkresu PRURÚ: H výkres hodnot území, L výkres limitů využití území (číslo limitu dle platných právních předpisů dle příručky HYVNAR V. a kol: Limity využití území, 3 vydání, ÚÚR, Brno 2007), Z výkres záměrů na provedení změn v území zastavěné území : 001 L průběžně doplňováno Úřad územního plánování Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 2, 43, 58, 59, 60, 189 Zastavěné území je území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona platné územní plány obcí 10 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

11 plochy výroby : 002 nejvýznamnější centra plochy průmyslové a živočišné výroby a skladování: Kostelec nad Orlicí Federal-Mogul Friction Products, a.s., Josef Hlaváček TTV, Cihelna Kinský, spol. s r.o., CIVAS, s.r.o., ROJEK dřevoobráběcí stroje, a.s Týniště nad Orlicí ASSA ABLOY s.r.o., San Marble, s.r.o. Častolovice - Saint - Gobain Orsil, s.r.o., ROJEK dřevoobráběcí stroje, a.s. Borohrádek - Serafin Campestrini s.r.o., STROJMOTIV s.r.o. Krchleby ZOPOS Přestavlky a.s. Bolehošť AGROSPOL Bolehošť a.s. Doudleby nad Orlicí Charvát a.s. Úřad územního plánování Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 11 Jde o plochy výroby a skladování, které se vymezují územním plánem. platné územní plány obcí plochy občanského vybavení i průběžně doplňováno Úřad územního plánování, Průzkum území Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 6 Vymezují se územním plánem. Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. platné územní plány obcí plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území Doudleby nad Orlicí Školní statek, areál společnosti PERLA Kostelec nad Orlicí J. Ledvina a spol., Piano Cabinets s.r.o., Vánoční ozdoby- DUV družstvo Úřad územního plánování, Průzkum území Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 43. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 3 Jde o plochy přestavby, které se vymezují územním plánem Úřad územního plánování, Průzkum území 11 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ i průběžně doplňováno i k doplnění

12 : 005 památková rezervace včetně ochranného pásma - památková zóna včetně ochranného pásma 006 L č , Národní památkový ústav, Obecní úřad obce s rozšířenou působností digitálně, kompletní Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 6, 7, 17, 32 odst. 2 písm. c). Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Dělení: - městská, - vesnická, - krajinná Ústřední seznam kulturních památek ČR Informační systémy a ICT v NPÚ 007 krajinná památková zóna - 12 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

13 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor včetně ochranného pásma - památkově chráněné objekty - objekty v památkovém zájmu - ochranné pásmo zámku Častolovice, Kostelec n. O., Doudleby n. O. - ochranné pásmo nemovitých kulturních památek města Kostelec n. O. : 008 L č , Národní památkový ústav, Obecní úřad obce s rozšířenou působností Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 2, 3, 7, 17, 32 odst. 2 písm. c). Ministerstvo kultury prohlašuje za kulturní památku nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ústřední seznam kulturních památek ČR Informační systémy a ICT v NPÚ 13 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

14 : 009 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma památka UNESCO včetně ochranného pásma - urbanistické hodnoty 011 Kostelec nad Orlicí urbanistické hodnoty kulturní historické jádro města, zámek a park Častolovice urbanistické hodnoty kulturní - zámek s parkem a sokolovna s parkem Doudleby nad Orlicí urbanistické hodnoty kulturní zámek s parkem Týniště nad Orlicí urbanistické hodnoty kulturní historické jádro a sportoviště, urbanistické hodnoty technické infrastruktury významný železniční uzel a přilehlé budovy Borohrádek prostor kolem náměstí Průzkum v území Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy Intravilány sídel s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby, historické zahrady a parky Průzkum v území 012 region lidové architektury - historicky významná stavba, soubor Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Chleny, Olešnice, Týniště nad Orlicí, Přestavlky, Olešnice H Průzkum v území, Odborná literatura Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy Budova nebo soubor staveb významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události (nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek). Průzkum v území architektonicky cenná stavba, soubor Albrechtice nad Orlicí Průzkum v území, Odborná literatura Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy Jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového stavitelství). Průzkum v území 14 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ H H

15 : 015 významná stavební dominanta - území s archeologickými nálezy lokality s archeologickými nálezy: Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Borohrádek, Čestice, Olešnice, Hřibiny Ledská, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Svídnice, Čermná nad Orlicí, Kostelecké Horky, Borovnice Národní památkový ústav, Krajský úřad Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, b. L Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví. Státní archeologický seznam ČR Informační systém o archeologických datech (ISAD) 017 oblast krajinného rázu a její charakteristika místo krajinného rázu a jeho charakteristika - místo významné události - Borovnice Homole (schody) 019 Průzkum území, Národní památkový ústav Budova nebo soubor staveb, lokalita nebo i rozsáhlejší území, významné svou minulostí, dějiště historické události (např. místo spojené s narozením či pobytem známé osobnosti, bojiště, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla) nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek. H 15 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

16 významný vyhlídkový bod - Vrbice - rozhledna Vrbice - Borovnice návrší Homole - Kostelec nad Orlicí území JZ předměstí Skála Průzkum území Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. územní systém ekologické stability Úřad územního plánování, Ministerstvo životního prostředí prostředím prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Orgán ochrany přírody a krajiny Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 36, 43. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb., 6, 11 a Příloha č. 4 a 7. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 3, 4, 59, 68, 76, 77a, 78, 78a, 79. Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 1 až 6. Metodická pomůcka č.1/2012 pro vyjasnění kompetencí v problematice územních systémů ekologické stability, Věstník MŽP, částka 8, srpen Závazné vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v ÚPD, vydaném územním rozhodnutí, schválených komplexních pozemkových úpravách a v přijatém lesním hospodářském plánu: - Nadregionální a regionální ÚSES - vymezeny v zásadách územního rozvoje, upřesněny v územních plánech, případně v regulačních plánech. - Místní ÚSES vymezen v územních plánech, upřesněn v regulačních plánech. Nezávazné vymezení ÚSES tj. koncepční vymezení = záměr pro provedení změn v území (např. v plánech ÚSES, revidovaném generelu ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb. Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: Kontaktní : H L č , Z 16 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

17 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou - Seykorův park dominanta města se zalesněnou plochou pro veřejnost Kostelec nad Orlicí - Tůně ve strouhách 3 tůně odstavného ramene Divoké Orlice tzv. přelovy Čestice - Horecká stráň Čestice! Nutná přeregistrace - Kuchyňka lužní les v aluviu Tiché Orlice JZ od obce Borohrádek - Pavuňka Borohrádek - Rybník Havlík Borohrádek - Lilie v Borovnici Borovnice - Rájecký rybník Borovnice Pověřený obecní úřad, Národní památkový ústav Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 3, 4. Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 7 Registrují je pověřené obecní úřady a jedná se např.: Mokřad, stepní porost, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha porostů v zastavěném území, kterou může být i historická zahrada nebo park (ty mohou být zároveň i nemovitou památkou podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění). významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou - A 037, 038, 039, 047, 048 lesy, vodní toky a plochy Obecní úřad obce s rozšířenou působností Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 3, 4. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. : L č L č A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

18 024 přechodně chráněná plocha Kozinec písečný (Astragalus Arenarius) cca 15 m² - Zdelov Obecní úřad obce s rozšířenou působností Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 13. Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou plochu. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, například dobu hnízdění. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany. : L č národní park včetně zón a ochranného pásma chráněná krajinná oblast včetně zón národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma - přírodní rezervace včetně ochranného pásma - Kostelecký zámecký park Kostelec nad Orlicí - Chropotínský háj Bolehošt - U Houkvice Týniště nad Orlicí 028 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 33, 34, 37, 38 a 42. Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky. Ústřední seznam ochrany přírody: Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: L Č A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

19 : 029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma - přírodní park Přírodní park Orlice Krajský úřad Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 14, 35, 37, 38 a 42. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. L č přírodní památka včetně ochranného pásma Zadní Machová Týniště nad Orlicí Orlice Týniště nad Orlicí U Glorietu Týniště nad Orlicí Vodní tůň Borohrádek Agentura ochrany přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 36, 37, 38, 42. Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. Ústřední seznam ochrany přírody: Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: L č A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

20 památný strom včetně ochranného pásma Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Hřibiny Ledská, Čermná nad Orlicí, Svídnice : Agentura ochrany přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 032 předpisů, 36, 37, 38, 42. L č Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. Ústřední seznam ochrany přírody: Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: 033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO - NATURA 2000 evropsky významná lokalita 034 CZ Zadní Machová CZ Orlice a Labe CZ Zámek v Kostelci nad Orlicí CZ Týnišťské Poorličí Agentura ochrany přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 3, 42, 45a, b, c, d, h, i. Jako evropsky významné lokality jsou do národního seznamu zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají - k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo - k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Ústřední seznam ochrany přírody: Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: L č NATURA 2000 ptačí oblast lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - 20 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

21 lesy ochranné lesy zvláštního určení lesy hospodářské : L č Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 6, 7, 8, 9, 15, 36, 48a Do kategorie lesů ochranných se zařazují: a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech, c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod c) na území národních parků a národních přírodních rezervací. 21 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

22 Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy: a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách b) lázeňské c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou f) potřebné pro zachování biologické různorodosti g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Informace o poskytování dat: 22 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

23 vzdálenost 50 m od okraje lesa : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 14 K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je třeba souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. Informace o poskytování dat: bonitovaná půdně ekologická jednotka Státní pozemkový úřad, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 1, 4, 5. Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb., 1, 2, 3. Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 22 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. BPEJ je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku. L č L č Katalog BPEJ: Geoportál SOWAC GIS ekatalog BPEJ Charakteristiky BPEJ: Geoportál SOWAC GIS Charakteristiky BPEJ Mapa 23 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

24 hranice biochor : 042 i Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů CULEK, M. (ed.) 2005: Biogeografické členění České republiky II. díl. AOPK ČR, Praha. 800 s. ISBN Biochora (biogeografie) je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka biogeografického členění ČR. Biochora člení území bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se svérázným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Na území České republiky bylo vymezeno 366 typů biochor. Jejich charakteristiky jsou uvedeny v publikaci výše. Biogeografické členění je podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability. Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP (AOPK): Informace o poskytování dat (ÚHÚL): 24 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

25 043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Státní pozemkový úřad Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 56. Vyhláška MZe č. 225/2002 Sb., o podrobnostech vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně. Vyhláška MZe a MŽP č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, 27. Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů, 4 odst. 2. Stavby a zařízení pro protierozní ochranu, pro optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny a drobných vodních toků. Vodohospodářský informační portál: Stránky MZe: eagri Voda Aplikace Meliorace vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma : L č , L č , , , , , A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

26 Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 3 a 21, 22 a 19, 20, 22 a 30 (ochranná pásma). Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Zdroje povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje zákon o vodách. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Poznámka k poskytovatelům: Vodoprávní úřady a správci povodí vedou údaje o povolených odběrech povrchových a podzemních vod. Vodoprávní úřady jsou dále povinny vést údaje o ochranných pásmech. MZe spravuje informační systém veřejné správy zdrojů povrchových a podzemních vod ( 22 vodního zákona). MŽP vede pouze digitalizovanou vrstvu rozhodnutí/opatření obecné povahy, ve kterých jsou plošně vymezeny OPVZ/PHO. Tato rozhodnutí/opatření obecné povahy jsou poskytována MŽP vodoprávními úřady na základě dobrovolnosti/ne povinnosti (není nikde zakotveno v právním předpise). MŽP neručí za poskytnuté/neposkytnuté údaje od vodoprávních úřadů a za jejich úplnost. Vodohospodářský informační portál: Národní geoportál: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery 26 A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

27 chráněná oblast přirozené akumulace vod : 045 Ministerstvo životního prostředí ČR Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 22 a 28. Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy. Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk Králíky. Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Jsou vyhlašovány nařízením vlády. Národní geoportál: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery L č A1. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

NEAKTUÁLNÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Seznam použitých zkratek

NEAKTUÁLNÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. Seznam použitých zkratek STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ Metodický návod k příloze č. 1 části A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ

STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ STANDARD SLEDOVANÝCH JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ Metodický návod k příloze č. 1 části A Územně analytické podklady obcí podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010

Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Listopad 2010 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice Textová část Aktualizace 2010 finančně podpořeno z Grantového programu územního plánování Jihočeského kraje na rok 2010 Tento projekt

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic Změna č. 1 územního plánu obce HLAVATCE stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY

PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 18.12.2014 ÚAP OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Agenda pořizování ÚAP definována zákonem 500/2006 Sb.,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Nikolčice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 16071446 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 69,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P Došlo dne/ O 'i nn onił Počet listů: čas přijeti: Ĺ Ł "W fcuľt ph'ioh: Čislo Jednací:

Více

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení záplavového území Počepického potoka veřejnou vyhláškou

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení záplavového území Počepického potoka veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/23782/2016/S-3 V Sedlčanech dne : 01.02.2017 JID : 3889/2017/MUSED Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová Telefon : 720 524 921,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 72330/2014 V Olomouci 31. 07. 2014 SpZn.: KÚOK/54081/2014/OŽPZ/7124 Sp. a skart. znak:

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 497

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 497 Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576566 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933 Základní údaje o obci Název obce Brumovice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10505016m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 83,9 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Vypracoval: MěÚ Třeboň Pořizovatel: Ing. Lenka Samcova, referent odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Aleš Valder, vedoucí oddělení územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více