Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry"

Transkript

1 Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1

2 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost těmto pokynům: Před použitím teploměru překontrolujte plášť-kryt přístroje. Nepoužívejte teploměr pokud objevíte, že byl poškozen. Hledejte praskliny nebo chybějící plast. Věnujte zvláštní pozornost izolaci kolem konektorů. Ještě než otevřete kryt přístroje, odpojte termočlánek a odporový teploměr od přístroje. Když se na displeji objeví značka baterie a uslyšíte krátce zaznít pípátko, baterii ihned vyměňte. Možné špatné údaje displeje mohou způsobit zranění personálu. Nepoužívejte teploměr jestliže pracuje neobvykle. Nepoužívejte teploměr v prostředí s výbušnými plyny, parami nebo prachem. Ujistěte se, že používáte a nepřekračujete jmenovité napětí označené na štítku přístroje. Používáte-li ve stejnou dobu termočlánek a odporový teploměr a existuje-li mezi nimi rozdílný potenciál, může to způsobit chyby měření. Abyste tomu zabránili, použijte izolované termočlánky a izolované odporové teploměry. Teploměr nepoužívejte pokud má otevřený kryt-plášť. Při měření teploty v mikrovlnné troubě, přístroj dovnitř nedávejte. Varování Varování určuje podmínky a postupy, které by mohly při testu vést k poškození přístroje nebo zařízení. Pro váš přístroj používejte správný odporový teploměr, funkci a rozsah. Nepokoušejte se baterie znovu nabíjet. Nevhazujte baterie do ohně abyste nezpůsobili explozi. Při zacházení s bateriemi i při jejich odkládání do odpadu se řiďte místními zákony a vyhláškami. Při instalaci baterií dbejte na správnou polaritu pólů + a -. strana 2

3 Názvy částí: 1 Plášť 2 LCD displej 3 Klávesy funkcí 4 Místo pro baterie 5 Resetovací tlačítko 6 Výstupní port IrDA 7 T1-vstup pro termočlánek 8 T2-vstup pro odporový teploměr 9 Otvor pro šroubek 10 Kryt baterie strana 3

4 Položky displeje 1 Výběr měřicího zapojení odporového teploměru 2 T2 výběr měř.typu odporového teploměru 3 T1 výběr měř. typu termočlánku 4 Hlavní displej 5 Údaje hlavního a druhého displeje jsou T1 nebo T2 6 Druhý displej 7 Max. údaj hlavního a druhého displeje 8 Provést kalibrační funkci TC-0 C 9 Min. údaj hlavního a druhého displeje 10 Hlavní displej provádí poplachovou funkci 11 Hlavní displej provádí relativní údaje, třetí displej ukazuje relativní referenční údaj 12 Provést funkci nastavení 13 Na displeji přidržený údaj 14 Provést funkci záznamu 15 Aut. vypnutí po 20 minutách 16 Prohližet zaznamenané údaje 17 Pět sekcí s informací o bateriovém napájení 18 Měřicí jednotka teploty 19 Hlavní displej ukazuje rok 20 Třetí displej ukazuje hodiny:minuty nebo minuty:sekundy 21 Třetí displej 22 Třetí displej ukazuje údaj "T1-T2" 23 Druhý displej ukazuje den a měsíc strana 4

5 Indikátor baterie a výměna baterie Energie baterie je vyjádřena pětidílnou značkou baterie. Když se značka baterie ukáže a zazní krátce pípátko, vyměňte prosím 1,5V baterie abyste si zajistili přesnost měřených údajů. Když je energie baterie příliš slabá, aby udržela teploměr při běžné činnosti, ukáže se na hlavním displeji BATT a třetí displej zobrazí LO. Ihned přístroj vypněte a vyměňte 1,5V baterie. K otevření krytky baterie použijte křížový šroubovák. Vyměňte čtyři nové 1,5V baterie a upevněte krytku baterie. Když baterie vyměňujete, dodržujte jejich správnou polaritu. Není-li teploměr používán delší dobu, vyjměte prosím baterie z přístroje. Baterie neskladujte v horkém ani ve vlhkém prostředí. Vyměňte baterie když se displej přístroje nejeví normálně. Otevřte krytku baterie a použijte malého šroubováku ke stisknutí tlačítka Reset. Umožněte teploměru aby se resetoval a pak zadejte funkci nastavení kalendáře. Tlačítka: Tlačítko napájení: zap./vyp. teploměr. Není-li zrušena funkce aut. vypnutí napájení, vypne se přístroj automaticky po 20 minutách. Výchozí měř. jednotka teploty je C, když zapnete napájení znovu, podrží si přístroj status posledního vypnutí napájení. Duální vstup: druhý displej ukazuje měřenou hodnotu T2 a třetí displej ukazuje hodnotu T1- T2. Tlačítko měř. jednotky teploty: vyberte měř jednotku teploty buď C nebo F (Fahrenheit). strana 5

6 Tlačítko Maximum/minimum: hlavní, druhý displej ukazuje (T1,T2) hodnoty maxima/minima současně, třetí displej ukazuje v reálném čase hodnoty (T1-T2). Tlačítko podržení údajů: podrží měřené údaje na displeji. Stiskněte jednou: provádí se/ruší se funkce podržení údajů Stiskněte po dobu 2 sekund: provádí se/ruší funkce podržení údajů a provádí se/ruší funkce aut. vypnutí napájení. strana 6

7 Tlačítko relativních údajů: hlavní displej ukazuje (T1 nebo T2 údaje-relativní údaje), třetí displej ukazuje relativní údaje. Pokud není nastaveno relativní čtení (údajů): když stisknete tlačítko pro hlavní displej ukazuje (T1 nebo T2) údaje jsou relativní, je to zobrazeno na třetím displeji. Když se nastaví relativní čtení (údajů): když stiskneme tlačitko nastavené relativní údaje., třetí displej ukazuje Poznámka: operace nastavení relativních hodnot viz vysvětlení nastavování relativních údajů. Tlačítko funkce poplachu: Hlavní displej ukazuje (T1 nebo T2) údaje větší než nebo menší než (T1 nebo T2) nastavení kritické horní nebo spodní hodnoty poplachu, pípátko vydává spojitý poplachový tón.. Poznámka: postup při nastavování mezní hodnoty poplachu viz vysvětlení v nastavení poplachové mezní hodnoty. strana 7

8 Výběr (T1) typu termočlánku, (T2) typu odporového snímače teploty: Stiskněte ke vstupu do funkce výběru, potom potvrďte typ pro (T1) termočlánek nebo pro (T2) odporový teploměr a stiskněte tlačítko k ukončení funkce výběru. Jedním stisknutím se posune typ termočlánku nebo odporového teploměru o jedno místo doprava. Jedním stisknutím se vybíraný typ termočlánku nebo odporového teploměru o jedno místo vlevo. strana 8

9 Tlačítko pro volbu typu zapojení odpor. teploměru: vstup pro výběr zapojení je 2W, 3W nebo 4W. Poznámka: 2W dvouvodičový odpor. teploměr je nezpůsobilý k použití pro 3W (třívodičové) nebo 4W (čtyřvodičové) měření. 3W je nezpůsobilý k měření 4W. Je-li impedance obvodu příliš velká a měla by na měřené hodnoty vliv, použijte odporové teploměry v 3W nebo 4W zapojení. Zapojení vstupu u odporových teploměrů: Tlačítko výměny T1, T2: Hlavní a druhý displej mají zaměnitelné měřené údaje (T1, T2). strana 9

10 Tlačítko volby rozlišení u odporových teploměrů: druhý displej ukazuje měřené hodnoty odporových teploměrů s volitelným rozlišením buď 0,1 nebo 0,01. Tlačítko přehledu trvalého kalendáře: hlavní displej ukazuje rok, druhý displej ukazuje datum. měsíc, třetí displej ukazuje hodiny:minuty. Tlačítko záznamu dat: záznam dat je rozdělen do záznamu v reálném čase a do ukládání plánovaného viz str. 19. Nastavení časového intervalu záznamu dle pokynů na str.24. Pro start záznamu v reálném čase stiskněte tlačítko. Ukládání dat započne v nastaveném intervalu počtu datových položek a objeví se to na třetím displeji. K zastavení záznamu stiskněte tlačítko. Ruční nahlížení uložených dat dle instrukcí na straně nebo. Je-li přístroj v režimu plánovaného záznamu dat, jsou k dispozici následující nastavení el. napájení. Režim šetřící el. energii je ovládán nastavením záznamu: je potřeba nastavit (INTV) časový interval > 10 sekund, to může prodloužit čas potřebný k nastavení postupu záznamu. strana 10

11 Stiskněte tlačítko napájení jednou > vstup režimu 1 úspory el. energie, problikává symbol, MCU přejde do spánku a počátek záznamu měření MCU nastartuje. Stiskněte opět tlačítko napájení abyste šetřící režim 1 ukončili. Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy > vstup režimu 2 úspory el. energie, symbol a REC problikávají, MCU (mikroprocesor) přejde do spánku a uzamkne řídicí obvod týkající se periferií; MCU nastartuje a ovládá tento obvod když je potřeba měření zaznamenat. Pokud nelze v režimu 2 úspory el. energie dokončit funkci nastavení postupu záznamu, stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy abyste tuto funkci nastavení postupu záznamu ukončili. strana 11

12 Stiskněte tlačítko k vyvolání zaznamenaných dat: hlavní, druhý displej ukazují zaznamenaná data, na (T1,T2), třetí displej ukazuje log zaznamenaných dat když OU ukazuje zaplnění paměti. Stiskněte >jednou abyste mohli záznam jednotlivých dat prohlížet, stiskněte a přidržte abyste prohlédli zaznamenaná data rychlým dopředným postupem. Stiskněte >jednou abyste mohli záznam jednotlivých dat prohlížet, stiskněte a přidržte abyste prohlédli zaznamenaná data rychlým zpětným postupem. Stiskněte má nastavit. Stiskněte má nastavit. >abyste přesunuli zvýraznění o jedno místo doleva na číslici (znak), která se >abyste přesunuli zvýraznění o jedno místo doprava na číslici (znak), která se Stiskněte >abyste si prohlédli čas trvání záznamu tak, že hlavní displej ukazuje rok, druhý displej měsíc a den, třetí displej ukazuje hodiny:minuty. strana 12

13 Stiskněte tlačítka současně a můžete kdykoliv cirkulovat a měnit třetí displej aby ukazoval hodiny:minuty nebo :sekundy. tlačítko >Stiskněte nejprve a pak, se provede funkce vyčištění paměti, stiskněte znovu abyste se vrátili do režimu měření. Podsvícení: Zap./vyp. LCD podsvícení, vypne se automaticky po uplynutí 1 minuty. Tlačítko resetu: křížovým šroubovákem otevřte krytku baterií, po stisknutí tlačítka pod krytkou se provede Reset, obnoví se výchozí nastavení a funkce, kterou se nastavuje průběžný kalendář. Když potom nestisknete tlačítko napájení: systém provede reset. Kromě 0 C kompenzace teploty studených konců termočlánku, která se nastaví, provede obnovení výchozích nastavení a nastoupí funkce pro nastavení průběžného kalendáře. Když potom stisknete tlačítko napájení: systém provede Reset, vymaže nastavení 0 C kompenzace teploty studených konců termočlánku a dvakrát se ozve pípátko, obnoví se výchozí stav a funkce pro nastavení průběžného kalendáře. Poznámka: způsob a postup nastavení průběžného kalendáře najdete v příslušném odstavci s podrobným popisem. strana 13

14 Tlačítko pro volitelná funkční nastavení: zadejte vybrané vyobrazení nastavení funkce, k výběru a provedení nastavení. Stiskněte jednou: potvrzení k provedení vybrané funkce Stiskněte na 2 sekundy: opuštění vybraného vyobrazení funkce nastavení strana 14

15 Překlad textu v obrázku: Nastavení relativní hodnoty Nastavení teploty 0 C pro kompenzaci studených konců termočlánku Nastavení (T1,T2) poplachové mezní hodnoty Sekce k nastavení postupu pro záznam dat Nastavení času (INTV) Nastavení průběžného kalendáře >Stiskněte jednou pro posun o jedno místo vpravo, na vybraný znak k nastavení funkce. >Stiskněte jednou pro posun o jedno místo vlevo, na vybraný znak k nastavení funkce. Nastavení relativní hodnoty: pokud není nastavení rel. hodnoty provedeno, třetí displej ukazuje 0, začátek nastavení je po stisknutí tlačítek. Začněte nastavovat od nastavení hodnoty kdy je tato určována. Nastavovaný rozsah je limitní nejvyšší a nejnižší teplota při kterých může daný termočlánek měřit, nastavte hodnotu, kterou potřebujete a pak stiskněte tlačítko k ukončení nastavení. strana 15

16 Můžete nastavit rozsah pro kterýkoliv termočlánek: Typ-K: -200 až 1372 C Typ-J: -210 až 1200 C Typ-T: -250 až 400 C Typ-E: -210 až 1000 C Typ-R,S: 0 až 1767 C Typ-N: -150 až 1300 C Můžete nastavit rozsah pro kterýkoliv typ odporového teploměru: Pt Ohmů: -200 až 800 C Pt3916, Pt3926, Pt385, 200 Ohmů/500 Ohmů/1000 Ohmů -200 až 600 C > stiskněte jednou aby se přidalo jedno vzestupné místo než bylo nastaveno, pozice tisíců potřebuje být akumulována jednou stovkou, když akumuluje, jak bylo nastaveno, číslo > , znamená to změnu nahoru na 2??? automaticky bez desetinného oddělovače. > Stiskněte jednou aby se ubralo jedno sestupné místo než bylo nastaveno, pozice tisíců potřebuje být redukována jednou stovkou, když redukuje, jak bylo nastaveno, číslo < 2000, znamená to změnu dolů na 19??.? automaticky s desetinným oddělovačem. > Stiskněte abyste provedli posun o jednu číslici vpravo než bylo nastaveno. > Stiskněte abyste provedli posun o jednu číslici vlevo než bylo nastaveno. > Stiskněte tlačítko a pak tlačítko, třetí displej ukazuje CLEA což znamená vymazání nastavené relativní hodnoty, stiskněte tlačítko znovu k ukončení vyčištění paměti. Nastavení komenzační hodnoty 0 C studených konců termočlánku: používá se hlavní displej (T1 nebo T2) termočlánek stejného typu, hodnota teploty z hlavního displeje (T1 nebo T2) vstupní teplota 0 C, nastavit třetí displej ukazující kompenzační hodnotu studených konců, umožní aby hlavní displej ukazoval 0 C. Stiskněte znovu tlačítko abyste ukončili nastavování, třetí displej ukazuje kompenzační hodnotu studených konců a adjustační rozsah je 0 až 50 C, když bude tento rozsah překročen, zobrazí se Err a nebude možné pokračovat v adjustaci, je třeba stisknout tlačítko a vzdát to. Nastavení kompenzační hodnoty studených konců potřebuje použít Reset a tlačítko ke smazání nastavené hodnoty. strana 16

17 >Stiskněte abyste o jednotku zvýšili nastavovanou číslici. >Stiskněte abyste o jednotku snížili nastavovanou číslici. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vpravo na číslici, kterou chcete upravit. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vlevo na číslici, kterou chcete upravit. Poznámka: o provedení a působení Resetu se informujte v odstavci tuto funkci popisujícím. Nastavení kritické hodnoty poplachu: nastavit hlavní displej ukazující (T1 nebo T2) na kritickou hodnotu poplachu, druhý displej ukazuje horní kritickou hodnotu poplachu a třetí displej ukazuje spodní kritickou mez poplachu. strana 17

18 Začněte od přímého nastavení hodnoty kdy je zde nastavena kritická hodnota poplachu. I když nepoužíváte funkci pro hledání typu termočlánku nebo měř. jednotky teploty a nepoužijete nastavení kritické hodnoty poplachu, ukazuje horní a spodní kritická hodnota poplachu, že může být s každým typem termočlánku měřena nejvyšší a nejnižší teplota, kterou upravte jak potřebujete a stiskněte tlačítko Možný nastavitelný rozsah pro každý typ termočlánku: Typ-K: -200 až 1372 C Typ-J: -210 až 1200 C Typ-T: -250 až 400 C Typ-E: -210 až 1000 C Typ-R,S: 0 až 1767 C Typ-N: -150 až 1300 C Možný nastavitelný rozsah pro každý typ odporového teploměru: Pt Ohmů: -200 až 800 C znovu, abyste nastavování ukončili. Pt3916, Pt3926, Pt385, 200 Ohmů/500 Ohmů/1000 Ohmů -200 až 600 C >Stiskněte abyste o jednotku zvýšili nastavovanou číslici. >Stiskněte abyste o jednotku snížili nastavovanou číslici. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vpravo na číslici, kterou chcete upravit. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vlevo na číslici, kterou chcete upravit. Sekce nastavení průběhu záznamu: dělí se na dvě sekce, na nastavení průběhu záznamu (s každodenní cirkulací) a (s roční cirkulací). K nastavení lze vybrat pouze jednu z nich, a každá může být nastavena nejvýše na devět úseků. strana 18

19 Volba každodenní cirkulace nebo cirkulace roční: stisknutím tlačítka můžete přepínat a volit výběr cirkulaci každodenní nebo roční cirkulací a to bez ukončení nastavení v kterékoliv sekci. Smazání nastavení každodenní cirkulace: Stiskněte tlačítko potom stiskněte tlačítko, když hlavní displej ukazuje CLEA stiskněte tlačítko k ukončení vymazání. Postup nastavení každodenní cirkulace: 24 hodinový den od (00:00:00) 0 hodin, 0 minut, 0 sekund do (23:59:59) 23 hodin, 59 minut, 59 sekund, lze nastavit na 9 sekcí od 1 do 9 jež se ukazují na hlavním displeji. Symbol START představuje nastavení času počátku záznamu sekce. Symbol CLOSE představuje nastavení času ukončení záznamu sekce. Když nastavujete průběh záznamu sekcí ve stejnou dobu, volte postupně od malého času po velký, protože nastavené časy jednotlivých sekcí se nemohou přesahovat ani opakovat. Tak nebude možné aby se nedalo ukončit nastavování a nebude možné porušit výše uvedené pravidlo pro nastavování. Po ukončení nastavení sekcí a jejich pořadí se bude záznam provádět dokud nebude paměť plná nebo nebude zrušena funkce nastavení pořadí. Opakovaně každý den se uskuteční provedení popsaného záznamu. >Stiskněte abyste zvýšili danou číslici o jednotku nahoru. >Stiskněte abyste snížili danou číslici o jednotku dolů. strana 19

20 >Stiskněte pro posun o jednu pozici doprava. Když nastavované číslo je v hodiny:minuty (??:??), tak ta číslice nejvíce vpravo se při znovu stisknutí změní na :sekundy (:??). >Stiskněte pro posun o jednu pozici doleva. Když nastavované číslo je v :sekundách (:??), tak ta číslice nejvíce vlevo se při znovu stisknutí změní na hodiny:minuty (??:??). Ke startu nastavení plánovaného pořadí ukládání dat stiskněte a přidržte (REC) po dobu dvou sekund). Displej bude zobrazovat REC, START a CLOSE. START nebo CLOSE se objeví jen na dobu kdy je sekce aktivní. Když je soubor dat kompletní, lze jej prohlížet použitím režimu prohlížení, který je popsán na str. 12. strana 20

21 Poptávka po nastavení sekcí každodenní cirkulace: Stiskněte tlačítko potom stiskněte tlačítko, hlavní displej bliká a ukazuje poptané nastavení pořadí sekcí, pokud si přejete opustit tuto poptávkovou funkci, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko. > Stiskněte jednou a k požadovanému nastavení sekcí se přičte 1, při sekci poslední se však nic nepřičte. > Stiskněte jednou a k požadovanému nastavení sekcí se odečte 1, při sekci první se však nic nepřičte. > V době startu (START) jež vyžaduje nastavení sekcí, stiskněte jednou, změní se do stop stavu (CLOSE). Stisknutí jednou ve stop stavu (CLOSE), třetí displej ukazuje hodiny:minuty (??:??) a přemění se na :sekundy (:??). > V době stop (CLOSE) jež vyžaduje nastavení sekcí, stiskněte jednou, změní se do start stavu (START). Stisknutí jednou ve stavu start (START), třetí displej ukazuje hodiny:minuty (??:??) a přemění se na :sekundy (:??). Abyste vymazali nastavení sekcí s roční cirkulací: stiskněte tlačítko potom stiskněte tlačítko, když hlavní displej ukazuje CLEA pak stiskněte tlačítko k ukončení vymazání. strana 21

22 Nastavení roční cirkulace pořadí programovaného ukládání dat: rok je rozdělen do 12 měsíců, den na 24 hodin od (00:00:00), 0 hodin, 0 minut, 0 sekund, do (23:59:59), 23 hodin, 59 minut, 59 sekund se může rozdělit nejvýše na 9 sekcí od 1 do 9, které se zobrazují na hlavním displeji. Symbol START představuje nastavení času začátku záznamu dat sekce. Symbol CLOSE představuje nastavení času konce záznamu dat sekce. Když nastavujete průběh záznamu sekcí ve stejnou dobu, volte postupně od malého času po velký, protože nastavené časy jednotlivých sekcí se nemohou přesahovat ani opakovat. Tak nebude možné aby se nedalo ukončit nastavování a nebude možné porušit výše uvedené pravidlo pro nastavování. Po ukončení nastavení sekcí a jejich pořadí se bude záznam provádět dokud nebude paměť plná nebo nebude zrušena funkce nastavení pořadí. Opakovaně každý rok se uskuteční toto provedení popsaného záznamu. >Stiskněte abyste zvýšili danou číslici o jednotku nahoru. >Stiskněte abyste snížili danou číslici o jednotku dolů. >Stiskněte pro posun o jednu pozici doprava. Když nastavované číslo je v hodiny:minuty (??:??), tak ta číslice nejvíce vpravo se při znovu stisknutí změní na :sekundy (:??). strana 22

23 >Stiskněte pro posun o jednu pozici doleva. Když nastavované číslo je v :sekundách (:??), tak ta číslice nejvíce vlevo se při znovu stisknutí změní na hodiny:minuty (??:??). >Stiskněte jednou k potvrzení nastavení, stiskněte na 2 sekundy k vystoupení z funkce nastavování. strana 23

24 Poptávka po nastavení sekcí každoroční cirkulace. Stiskněte tlačítko potom stiskněte tlačítko, hlavní displej bliká a ukazuje poptané nastavení pořadí sekcí, pokud si přejete opustit tuto poptávkovou funkci, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko. > Stiskněte jednou a k požadovanému nastavení sekcí se přičte 1, při sekci poslední se však nic nepřičte. > Stiskněte jednou a k požadovanému nastavení sekcí se odečte 1, při sekci první se však nic nepřičte. > V čase startu (START) jež vyžaduje nastavení sekcí stiskněte jednou, změní se do stop stavu (CLOSE). Stisknutí jednou ve stop stavu (CLOSE), třetí displej ukazuje hodiny:minuty (??:??) a přemění se na :sekundy (:??). > V čase stop (CLOSE) jež vyžaduje nastavení sekcí stiskněte jednou, změní se do start stavu (START). Stisknutí jednou ve stavu start (START), třetí displej ukazuje hodiny:minuty (??:??) a přemění se na :sekundy (:??). Nastavení časového intervalu záznamu: Minimální časový interval je 59 minut, 59 sekund. Nastavení časového intervalu proveďte na požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko k ukončení tohoto nastavení. >Stiskněte abyste o jednotku zvýšili nastavovanou číslici. strana 24

25 >Stiskněte abyste o jednotku snížili nastavovanou číslici. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vpravo na číslici, kterou chcete upravit. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vlevo na číslici, kterou chcete upravit. Nastavení času průběžného kalendáře: hlavní displej ukazuje rok, rozsah nastavení je od 2000 do 2099, druhý displej ukazuje datum.mesíc (xx.xx), třetí displej ukazuje hodiny:minuty (24 hodinový systém). Nastavitelný rozsah je od (00:00) 0 hodin, 0 minut do (23:59) 23 hodin, 59 minut. Upravte nastavované datum na den požadovaného vstoupení v platnost, potom stiskněte tlačítko k ukončení nastavení. Neplatný časový údaj je potřeba upravit na správný. >Stiskněte abyste o jednotku zvýšili nastavovanou číslici. >Stiskněte abyste o jednotku snížili nastavovanou číslici. strana 25

26 >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vpravo na číslici, kterou chcete upravit. >Stiskněte abyste se přesunuli o jedno místo vlevo na číslici, kterou chcete upravit. Obecná specifikace: Displej 4 1/2 místný displej LCD, max. údaj Indikátor polarity Pro kladnou žádný, pro zápornou "-" Indikátor přetížení Kladná zátěž "OL", záporná zátěž "-OL" Indikátor nízkého napáj. napětí Když se pět sekcí znaku baterie jeví ( ), je baterie nedostačující Napájení Aut.vypnutí napájení Obnova čteného údaje UM-4/1.5V baterie x 4ks Pokud není do 20 minut žádná tlačítková akce, bateriové napájení se vypne; podržte tlačítko po dobu 3 sekund abyste funkci aut. vypínání napájení zrušili, z displeje zmizí ikonka 4 krát /sekundu Záznamník dat Každý kanál nejvýše 9999 Životnost baterie Běžný režim přibližně 220 hodin/alkalinová baterie Šetřící režim 1 přibližně 1100 hodin (interval 15 minut)/alkalinová baterie Šetřící režim 2 přibližně 6 měsíců (interval 15minut)/alkalinová baterie) Pracovní teplota Skladovací teplota Rozměry Hmotnost 0 až 50 C, <80% relativní vlhkosti -10 až 60 C, <70% relativní vlhkosti 164mm x 76mm x 32mm přibližně 415 gramů (včetně baterií) strana 26

27 Elektrotechnické specifikace: Měřicí termočlánek K: -200 až 1372 C rozsah J: -210 až 1200 C T: -250 až 400 C E: -210 až 1000 C R, S: 0 až 1767 C N: -150 až 1300 C odporový Pt Ω: -200 až 800 C teploměr Pt3916, Pt3926, Pt Ω/500Ω.1000Ω -200 až 600 C Rozlišení 0,01 Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω<200 C/ F Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω>-200 C/ F 0,1 K,J,T,E,N, Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω >2000 C/ F K,J,T,E,N, Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω < C/ F R,S,>1000 C/-1831 F R,S,<-1000 C/-1831 F 1 K,J,T,E,N, Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω >2000 C/ F K,J,T,E,N, Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω <-2000 C/ F R,S,>1000 C/-1831 F R,S,<-1000 C/-1831 F Přesnost K,J,T,E,N, Pt3916, Pt3926, Pt385, 100Ω/200Ω/500Ω/1000Ω>± ( 0.05% z údaje 0,3 C) (pod-100 C: K,J,T,E, Pt3916, Pt3826, Pt385, 100Ω/200Ω % z údaje N, Pt Ω/1000Ω % z údaje) R,S,: ± (0.05% z údaje +1 C) Teplotní 0.01% z údaje C/ C mimo specifikovaný rozsah +18 C až 28 C součinitel (pod-100 C: K,J,T,E, Pt3916, Pt3826, Pt385, 100Ω/200Ω +0.04% z údaje N, Pt Ω/1000Ω % z údaje) Teplotní stupnice ITS-90 Přesnost je definována pro teplotu okolí mezi 18 až 28 C. Výše uvedené specifikace nezahrnují chybu termočlánku a odporového teploměru. strana 27

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 cs Návod k montáži a obsluze Spínací hodiny Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace Axiomet AXB350 1. Bezpečnostní informace Nebudete-li postupovat podle níže uvedených pokynů, můžete si způsobit zasažení elektrickým proudem nebo úraz. Než přistoupíte k používání tohoto přístroje, přečtěte

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Bezkontaktní infračervený teploměr DT-8816H, Návod k použití

Bezkontaktní infračervený teploměr DT-8816H, Návod k použití Prosím přečtěte si před prvním zapnutím návod k použití. Obsahuje důležité informace. 1 Obsah strana 1. Obecné informace... 3 2. Varování... 3 3. Vlastnosti... 4 4. Účel použití... 5 5. Konfigurace...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto osobní váhu EF-921. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Návod k obsluze. testo 835 Infračervený a dotykový teploměr 0560 8351 0560 8352 0560 8353

Návod k obsluze. testo 835 Infračervený a dotykový teploměr 0560 8351 0560 8352 0560 8353 Návod k obsluze testo 835 Infračervený a dotykový teploměr 0560 8351 0560 8352 0560 8353 cz 2 Obsah 1. Všeobecné pokyny...3 2. Bezpečnostní pokyny...3 3. Použití...3 4. Technická data...4 5. Popis výrobku...5

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více