KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ TÝKAJÍCÍCH SE POTRAVIN URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU CS CS

3 OBSAH 1. Úvod Účel a oblast působnosti směrnice 89/398/EHS a článku Vývoj právního rámce Oznámení nahlášená členskými státy Podrobné údaje pro jednotlivé členské státy Rakousko Belgie Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Slovinsko Španělsko Švédsko CS 2 CS

4 Spojené království Diskuse Závěr CS 3 CS

5 ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ TÝKAJÍCÍCH SE POTRAVIN URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU 1. ÚVOD Podle čl. 9 odst. 5 směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu 1 (dietetické potraviny) musí Evropská komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 9 uvedené směrnice. V roce 1994 zaslala Komise Radě zmíněnou zprávu (KOM (94)475) na základě původních ustanovení čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice. Zpráva zahrnovala oznámení obdržená v období od vstupu směrnice v platnost v roce 1989 do roku V roce 1999 byla ustanovení čl. 9 odst. 5 pozměněna směrnicí 1999/41/ES 2, v níž se požaduje pravidelné zasílání zpráv o uplatňování uvedeného článku Evropskému parlamentu a Radě. Aby Komise mohla předložit zprávu o uplatňování zmíněného článku, požádaly útvary Komise v roce 2002 a 2006 členské státy, aby poskytly tyto informace: 1. Počet potravinářských výrobků, které byly oznámeny jejich příslušnému orgánu podle článku Podrobné údaje o použití oznámených výrobků ke zvláštní výživě. Členské státy byly požádány, aby pokud možno uvedly, zda se oznámení týkala prvního uvedení výrobku na trh, nebo zda byly výrobky již dříve oznámeny v jiném členském státě. 1 2 Úř. věst. L 186, , s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/41/ES ze dne 7. června 1999, kterou se mění směrnice 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu. Úř. věst. L 172, , s CS 4 CS

6 Mimoto byly vítány připomínky týkající se zkušeností s uplatňováním a fungováním ustanovení článku 9 uvedené směrnice v dané zemi. Tato zpráva shrnuje informace, které členské státy poskytly v letech 2002 a 2006, a zahrnuje nahlášená oznámení, která členské státy obdržely do konce roku Tuto lhůtu požadovaly útvary Komise. Následně však byla příprava zprávy spojena s přípravou zprávy o potravinách pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) a se zvážením potřeby celkové revize směrnice 89/398/EHS (včetně uplatňování článku 9). Toto celkové posouzení příslušných otázek trvalo déle, než se očekávalo, umožnilo však získat ucelenější přehled o daném odvětví Účel a oblast působnosti směrnice 89/398/EHS a článku 9 Směrnice 89/398/EHS se týká potravin pro zvláštní výživu, rovněž nazývaných dietetické potraviny. V článku 1 uvedené směrnice se uvádí, že to jsou potraviny, které jsou pro své zvláštní složení nebo výrobní proces jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu, které jsou vhodné pro nutriční účely jim připisované a které jsou uváděny na trh s poukazem na tuto vhodnost. Ve zmíněném článku se rovněž uvádí, že zvláštní výživa musí splňovat zvláštní nutriční požadavky: 1. určitých skupin osob, jejichž trávící proces nebo metabolismus je narušen, nebo 2. určitých skupin osob, které jsou ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít zvláštní prospěch z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, nebo 3. zdravých kojenců nebo malých dětí. Příloha I uvedené směrnice obsahuje seznam skupin potravin pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštních směrnicích. Na potraviny určené pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné ze skupin uvedených v příloze I, se vztahují ustanovení článku 9. V článku 9 se stanoví, že: Pro umožnění účinného úředního dozoru nad potravinami určenými pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné skupiny uvedené v příloze I, se použijí tato zvláštní ustanovení: 1. Je-li uvedený výrobek uváděn na trh poprvé, informuje výrobce, nebo je-li výrobek vyroben ve třetí zemi, dovozce příslušný orgán členského státu, ve kterém je výrobek uváděn na trh, tím, že mu předá vzor etikety použité pro tento výrobek. CS 5 CS

7 2. Je-li tentýž výrobek následně uveden na trh v jiném členském státě, poskytne výrobce nebo dovozce příslušnému orgánu tohoto členského státu tytéž informace spolu s uvedením orgánu, který byl informován jako první. 3. Je-li to nezbytné, je příslušný orgán oprávněn žádat po výrobci nebo dovozci, aby mu poskytli vědecké práce a údaje o tom, že výrobek je v souladu s čl. 1 odst. 2, spolu a informacemi uvedenými v čl. 7 odst. 3 písm. a); pokud jsou tyto práce obsaženy v běžně dostupné publikaci, postačí odkaz na tuto publikaci. Účelem článku 9 směrnice 89/398/EHS je umožnit úřední dozor nad potravinami určenými pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné ze skupin potravin uvedených v příloze I zmíněné směrnice, pro něž byly či budou vypracovány zvláštní směrnice Vývoj právního rámce Zpočátku (v roce 1989) obsahovala příloha I devět skupin potravin: 1. Počáteční kojenecká výživa 2. Pokračovací mléčná výživa a jiná pokračovací výživa 3. Dětská výživa 4. Nízkoenergetické potraviny a potraviny se sníženým obsahem energie určené pro řízení hmotnosti 5. Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely 6. Potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku 7. Bezlepkové potraviny 8. Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 9. Potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes). Tato příloha byla pozměněna směrnicí 1999/41/ES a byly vyškrtnuty dvě skupiny potravin: potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku a bezlepkové potraviny. Směrnice 89/398/EHS byla doplněna o nové články 4a a 4b. V článku 4a se uvádí, že pravidla pro použití pojmů týkajících se snížení obsahu sodíku nebo soli (chlorid sodný, stolní sůl) nebo jejich nepřítomnosti a nepřítomnosti lepku budou přijata postupem projednávání ve výboru. CS 6 CS

8 V článku 4b se uvádí, že pokud jde o potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes), Komise postupem projednávání ve výboru buď vypracuje odpovídající zvláštní ustanovení, nebo předloží vhodné návrhy změn uvedené směrnice. Současné znění přílohy je toto: Skupiny potravin pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštních směrnicích: 1. počáteční a pokračovací kojenecká výživa 3 2. obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti 4 3. potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti 5 4. dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely 6 5. potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 7 ; Skupiny potravin určené pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštní směrnici v závislosti na výsledku postupu podle článku 4b: 6. Potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) OZNÁMENÍ NAHLÁŠENÁ ČLENSKÝMI STÁTY V této části jsou shrnuty informace o oznámeních dietetických potravin, které nejsou uvedeny v příloze I směrnice 89/398/EHS. Skupiny potravin uvedené v příloze I proto v zásadě nejsou brány v úvahu. Kvůli různým způsobům oznamování a provedení právních předpisů nebylo vždy možné provést toto rozlišení a ze všech předaných oznámení zjistit přesný počet oznámení dietetických potravin, které spadají do oblasti působnosti článku 9. Počáteční datum pro přijímání oznámení se v jednotlivých zemích liší kvůli rozdílům v době, kterou vyžadovaly potřebné postupy ve vnitrostátních právních předpisech Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES. Úř. věst. L 401, , s Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění). Úř. věst. L 339, , s Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti. Úř. věst. L 55, , s Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely. Úř. věst. L 91, , s Dosud nebyly přijaty žádné zvláštní směrnice. CS 7 CS

9 Pro země, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004, začíná období, jež bylo bráno v úvahu, dne 1. května 2004, tj. dnem přistoupení. Údaje Bulharska Rumunska nejsou ve zprávě zahrnuty, jelikož ta se týká oznámení, která byla obdržena do konce roku Podrobné údaje pro jednotlivé členské státy Rakousko Belgie Kypr Příslušný rakouský orgán obdržel celkem 128 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny pro osoby s celiakií bezlepkové potraviny (92), potraviny pro osoby s fenylketonurií (12), potraviny pro těhotné nebo kojící ženy (10), potraviny pro nedonošené děti a nahrazení sacharidů po narození; obohacené mateřské mléko pro předčasně narozené kojence (10), potraviny pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu (6). Příslušnému belgickému orgánu byl oznámen jeden výrobek. Žádost se týkala dietního medu, výrobku obsahujícího 60 % náhradních sladidel, jako náhražky medu pro osoby s diabetem. Výrobek nebyl uznán, jelikož se mělo za to, že není v souladu se směrnicí Rady 2001/110/ES o medu. Je však nutno poznamenat, že, jak bylo uvedeno výše, potraviny pro osoby s diabetem v současnosti nepodléhají oznamovacímu postupu stanovenému v článku 9. Příslušný orgán Kyperské republiky neobdržel žádné oznámení Česká republika Dánsko Příslušný orgán České republiky neobdržel žádné oznámení. Příslušný dánský orgán obdržel celkem 36 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny s nízkým obsahem bílkovin (19), CS 8 CS

10 potraviny pro velmi nízkokalorickou výživu (9), potraviny neobsahující laktózu (5), bezlepkové potraviny (3) Estonsko Finsko Francie Příslušný estonský orgán obdržel celkem 19 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (18), potraviny s nízkým obsahem sodíku (1). Uvedení na trh: Uvedení tří z těchto potravin na trh bylo před informováním Estonska již oznámeno v jiných členských státech. Příslušný finský orgán obdržel celkem 350 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo potraviny neobsahující laktózu (201), bezlepkové potraviny (131), potraviny pro snížení cholesterolu (17), potraviny s nízkým obsahem bílkovin (1). Poznámka: Přibližně 17 % finské populace trpí nesnášenlivostí laktózy. Z tohoto důvodu finský mlékárenský průmysl vyvinul řadu mléčných výrobků, které jsou vhodné pro tuto skupinu obyvatel. Uvedení na trh: Všechny oznámené výrobky byly uvedeny na trh poprvé ve Finsku. Příslušný francouzský orgán obdržel celkem 92 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: nízkokalorické potraviny, na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy týkající se snižování hmotnosti (34), nízkokalorické potraviny s vysokým obsahem bílkovin (8), obohacené potraviny pro děti a dospívající (cereálie, sušenky a mléčné nápoje) (46), obohacené potraviny pro starší osoby (mléčné nápoje a sušenky) (2), CS 9 CS

11 potravina na bázi sušeného mléka pro rekonvalescenty (1), bezlepkové potraviny (1). Poznámka: Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Uvedení na trh: Francouzský orgán uvedl, že obecně nejsou poskytovány žádné informace o tom, zda výrobek byl či nebyl oznámen v jiném členském státě Německo Příslušný německý orgán obdržel celkem 338 oznámení. Z tohoto celkového počtu bylo 119 oznámených potravin (35 %) shledáno jako vhodné pro dietní účely a v souladu s právními předpisy. Oznámené potraviny (včetně 27 výrobků, u nichž nebyl postup dosud ukončen) jsou popsány jako: potraviny pro osoby s vysokou hladinou cholesterolu a/nebo osoby, které potřebují stravu s upraveným obsahem tuku (46), potraviny pro těhotné ženy a/nebo kojící matky (30), potraviny pro osoby s poruchou absorpce nebo trávení a nedostatkem živin v souvislosti se stravou (20), potraviny pro osoby s nedostatkem železa (14), potraviny pro osoby, které potřebují stravu s upraveným obsahem bílkovin (zejména potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu) (12), potraviny pro osoby s nedostatkem specifických aminokyselin (11), potraviny pro osoby s nedostatkem některých minerálních látek (vyjma železa) (7), ostatní (6). CS 10 CS

12 Řecko Uznáno nebylo 128 oznámení (38 %), z důvodů např. chybějícího objektivního vymezení konkrétní skupiny spotřebitelů, uvedení stavů, které nevyžadují výživu obsahující dietní potraviny se zvláštním složením (klimaktérium, migréna, věk, stres, nutnost posílení odolnosti atd.) a/nebo neexistence zásadních rozdílů v porovnání s potravinami pro běžnou spotřebu, například doplňky stravy 8 nebo potravinami, do nichž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo další látky 9 ( obohacené potraviny ). Některé výrobky byly navíc určeny především pro jiné než nutriční účely, a nebylo proto možné vyloučit jejich klasifikaci jakožto léčivého přípravku. U 49 oznámení nebyl postup dosud ukončen, například kvůli neukončeným soudním řízením nebo nedokončenému přezkumu. U 42 výrobků mimoto nebylo oznámení nutné, jelikož patří do některé ze skupin potravin uvedených v příloze I směrnice 89/398/EHS. Poznámky: Podle vnitrostátních předpisů jsou z oznamovacího postupu stanoveného v článku 9 vyňaty tyto skupiny dietetických potravin: potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku, bezlepkové potraviny. Uvedení na trh: U 15 z oznámených výrobků bylo uvedeno, že výrobky již byly na trhu v jiném členském státě EU, než byly uvedeny na německý trh. Čtyři z těchto výrobků byly shledány jako vhodné pro dietní účely. Příslušný řecký orgán obdržel a uznal celkem 15 oznámení. Příkladem oznámeného výrobku pro zvláštní výživu je: výrobek částečně pokrývající potřeby určitých osob s peptickými poruchami v důsledku stravovacích excesů. Poznámka: Další čtyři oznámení týkající se dietetických potravin pro částečné pokrytí nutričních potřeb žen během těhotenství a kojení nebyla přijata, jelikož příslušná nutriční potřeba nebyla opodstatněna. 8 9 Doplňky stravy se rozumí potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích. Upravuje je směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy. Úř. věst. L 183, , s Potraviny, do nichž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo některé další látky, upravuje nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Úř. věst. L 404, , s CS 11 CS

13 Maďarsko Irsko Itálie Příslušný maďarský orgán obdržel celkem 174 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (174). Poznámka: Čtyři z těchto výrobků mohou užívat rovněž pacienti s fenylketonurií. Příslušnému irskému orgánu byl oznámen jeden výrobek. Je popsán jako: potraviny pro osoby s nesnášenlivostí laktózy nebo s nedostatkem laktázy (1). Poznámka: V Irsku byly zvláštní právní předpisy zavedeny do právního řádu v roce 2002 a do té doby neexistoval žádný formální oznamovací postup. Příslušný italský orgán obdržel celkem oznámení. K příkladům oznámených potravin pro zvláštní výživu patří: mléko pro kojence podporující růst, mléko neobsahující laktózu, výrobky pro hydro-elektrolytickou regeneraci při průjmu, potravina na bázi sacharidů a vitaminů skupiny B působící proti ketóze. Poznámka: V italských právních předpisech se oznámení požaduje rovněž pro doplňky stravy a obohacené potraviny. Příslušný italský orgán uvedl, že významnou část oznámení tvoří doplňky stravy, z celkového počtu oznámení však nebylo možno zjistit počet dietetických potravin Lotyšsko Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Příslušný lotyšský orgán obdržel celkem čtyři oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: dietetické vody vhodné pro různé účely (4). Například pro osoby vykonávající náročnou duševní práci nebo pro osoby starší 40 let a osoby ve vysoce radioaktivním prostředí a v prostředí se znečištěnými potravinami. CS 12 CS

14 Litva Příslušný litevský orgán neobdržel žádné oznámení Lucembursko Malta Příslušný lucemburský orgán neobdržel do roku 2001 žádné oznámení. Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Příslušný maltský orgán neobdržel žádné oznámení Nizozemsko Polsko Příslušný nizozemský orgán obdržel celkem pět oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: potraviny s nízkým obsahem sodíku uváděné na trh jako vhodné pro výživu s nízkým obsahem sodíku (5). Příslušný polský orgán obdržel celkem 985 oznámení. Značná část oznámení (přibližně 88 %) se týkala potravin určených pro zvláštní výživu, které patří do některé ze skupin potravin uvedených v příloze I zmíněné směrnice. Zbývajících 119 oznámení se týkalo potravin popsaných jako: bezlepkové potraviny (113), výrobky s rostlinnými steroly (roztíratelné tuky a jogurtové nápoje) (3), ostatní: probiotika (2), mléko podporující růst (1) Portugalsko Příslušný portugalský orgán obdržel celkem 66 oznámení. Všechny oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (66). Poznámka: Portugalský orgán informoval o oznámeních obdržených od listopadu 2000, což je datum přijetí vyhlášky s mocí zákona k transpozici směrnice 1999/41/ES do vnitrostátních právních předpisů. Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Uvedení na trh: Uvedení těchto výrobků na trh bylo před informováním Portugalska již oznámeno v jiných členských státech. CS 13 CS

15 Slovenská republika Příslušný orgán Slovenské republiky neobdržel žádné oznámení Slovinsko Příslušný slovinský orgán obdržel celkem 63 oznámení. Všechny oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (63). Uvedení na trh: Uvedení 62 z těchto výrobků na trh bylo před oznámením ve Slovinsku již oznámeno v jiných členských státech EU Španělsko Příslušný španělský orgán obdržel celkem 544 oznámení. Podstatná část těchto oznámení (přibližně 50 %) se týkala potravin určených pro zvláštní výživu patřících do některé ze skupin potravin uvedených v příloze zmíněné I směrnice, a proto nejsou v této analýze zahrnuta. Příslušný španělský orgán uznal celkem 273 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: Švédsko bezlepkové potraviny (215), potraviny s nízkým obsahem sodíku (56), potraviny pro nedonošené děti nebo děti s nízkou porodní váhou (2). Příslušný švédský orgán obdržel celkem 1680 oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: potraviny se sníženým obsahem lepku nebo přirozeně bezlepkové potraviny (1128), potraviny s sníženým obsahem laktózy, mléka nebo mléčných bílkovin nebo potraviny neobsahující laktózu, mléko a mléčné bílkoviny (556), bezvaječné potraviny (160), potraviny neobsahující sóju (124), potraviny se sníženým obsahem bílkovin / hrachových bílkovin nebo potraviny neobsahující bílkoviny / hrachové bílkoviny (89), potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu (28), ostatní: potraviny pro dospělé se zvláštní potřebou vápníku, například ženy po menopauze a starší ženy (6), potraviny pro snížení cholesterolu a potraviny pro CS 14 CS

16 zvláštní přísun energie nebo bílkovin (4), potraviny pro dospělé se zvláštní potřebou železa (1) a jiných živin (2). Poznámka: Celkový počet těchto oznámení je vyšší než 1680, jelikož jednotlivý výrobek může patřit do více než jedné skupiny (například potravina, která neobsahuje lepek a zároveň neobsahuje mléko). Uvedení na trh: Před uvedením na švédský trh nebyla většina výrobků oznámena v jiných členských státech Spojené království Příslušný orgán Spojeného království obdržel celkem 114 oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: bezlepkové potraviny (103), ostatní: přípravky k obohacení mateřského mléka (3), mléko podporující růst (3) a potraviny pro kojence s nízkou porodní váhou (2), dietní sůl (1), potraviny pro řešení nedostatku laktázy (1), potraviny pro řízení hmotnosti (1). Poznámka: Ve Spojeném království byly zvláštní právní předpisy zavedeny do právního řádu v roce 2002 a do té doby neexistoval žádný formální oznamovací postup. Uvedení na trh: Spojené království nemá k dispozici žádné informace o tom, zda tyto výrobky byly oznámeny poprvé ve Spojeném království, nebo zda byly již dříve oznámeny v jiných členských státech. 3. DISKUSE V následující diskusi Komise vyzdvihla hlavní záležitosti předložené členskými státy v souvislosti s uplatňováním článku 9 a zařadila příslušné návrhy a příklady jednotlivých členských států do skupin. 1. Co se týče informací o prvním uvedení výrobku na trh, několik členských států vyjádřilo názor, že je často obtížné zjistit, zda byla potravina již dříve oznámena v jiném členském státě EU. To může být zapříčiněno skutečností, že dovozci často tuto informaci neuvádějí. Mimoto pokud je známo, že potravina byla uvedena na trh ve Společenství, dovozce často neví, v kterém členském státě. Jeden členský stát navrhl zjednodušení systému oznamování a jeho omezení na první oznámení, které by mohlo být mezi členskými státy šířeno elektronicky. 2. Některé členské státy uváděly, že výrobci nebo dovozci zřídka oznamují změny složení nebo označení dietetických potravin, které byly dříve oznámeny. Výrobci a distributoři někdy do jisté míry mění složení, připisovaný nutriční účel nebo skupinu osob, pro něž je dietetická potravina určena, takže může být nutné znovu přezkoumat, zda je výrobek v souladu s právními předpisy. CS 15 CS

17 Jeden členský stát vyzdvihl skutečnost, že neexistuje povinnost informovat příslušný orgán o stažení výrobku z trhu, což ztěžuje získání aktuálního přehledu o tom, jaké výrobky jsou na trhu. Jiný členský stát navrhl stanovit povinnost pro oznamovatele sdělovat jakékoli změny již oznámeného výrobku. 3. Ustanovení čl. 9 odst. 3 opravňují členské státy žádat po výrobci nebo dovozci, aby poskytli vědecké práce nebo údaje o tom, že výrobek je v souladu s čl. 1 odst. 2, je-li to nezbytné. Jeden členský stát navrhl, aby si členské státy, pokud jde o tuto záležitost, vyměňovaly postupy a odborné poznatky. 4. V uplatňování článku 9 existují rozdíly. Několik členských států obdrželo oznámení pro potraviny, které patří do jedné ze skupin uvedených v příloze I, pro něž se normálně oznámení podle článku 9 nepožaduje; byly dokonce oznámeny potraviny, na něž se směrnice 89/398/EHS nevztahuje. Jedním z možných vysvětlení je to, že v některých členských státech se oznámení požaduje pro širší škálu potravin a orgány nerozlišují mezi jednotlivými druhy oznámení. Na druhou stranu z analýzy oznámení vyplývá, že může existovat řada důvodů, proč je uplatňování stávajících právních předpisů obtížné. Existuje mnoho tzv. hraničních výrobků dietetických potravin, které mohou spadat do oblasti působnosti různých právních předpisů. Může panovat nejistota ohledně toho, zda se na příslušné dietetické potraviny vztahuje zvláštní směrnice, nebo zda podléhají ustanovením článku 9, jakož i ohledně toho, zda jsou výrobky dietetickými nebo běžnými potravinami. Článek 9 v. zvláštní směrnice Některé členské státy zastávají názor, že dietetické potraviny pro osoby s fenylketonurií jsou dietetickými potravinami, které spadají do oblasti působnosti článku 9, zatímco jiné je považují za dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely. Stejný problém se objevil u velmi nízkoenergetických výrobků. Dietetické potraviny v. potraviny pro celou populaci Co se týče hranice s běžnými potravinami, nejčastější případy jsou shrnuty v následujících příkladech: Některé členské státy považují potraviny s přidanými rostlinnými steroly za dietetické potraviny určené pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu, zatímco jiné členské státy je považují za potraviny pro celou populaci. CS 16 CS

18 Obdobný problém vzniká při rozlišování mezi dietetickými potravinami a doplňky stravy. Některé členské státy například považují tablety s přidanými vitamíny pro starší osoby za dietetickou potravinu, zatímco jiné je považují za doplněk stravy. Komise uvedla, že není možné, aby byla potravina považována zároveň za dietetickou potravinu i za doplněk stravy. Podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy je účelem doplňku stravy doplňovat běžnou stravu. Dietetické potraviny jsou naopak potraviny, které jsou vzhledem ke svému zvláštnímu složení nebo výrobnímu procesu vhodné pro určitou skupinu osob. Obecně platí, že je-li potravina uváděna na trh ve formě dávek, jak se uvádí v definici doplňků stravy ve směrnici 2002/46/ES, považuje se za doplněk stravy; pokud však individuální přezkoumání nutričního účelu potraviny ukáže, že je potravina určena pro určitou skupinu osob, které jsou ve zvláštním fyziologickém stavu (a nikoli pro celou populaci), je možno tento výrobek považovat za dietetickou potravinu. Existují rovněž nejasnosti, pokud jde o klasifikaci obohacených potravin a dietetických potravin. V této zprávě byly například obohacené cereálie pro děti a dospívající oznámeny jako dietetické potraviny, avšak protože nedávno vstoupilo v platnost nařízení č. 1925/2006 týkající se obohacených potravin (1. července 2007), lze tyto výrobky nyní považovat za obohacené potraviny. Některé skupiny běžných potravin byly některými členskými státy považovány za dietetické potraviny kvůli používání tvrzení jako neobsahuje sóju nebo neobsahuje mléko. Vychází to z odůvodnění, že tyto potraviny jsou určeny speciálně pro osoby s nesnášenlivostí nebo alergiemi na určité složky. Je třeba zmínit, že v případě uvádění alergenních látek se na označení týkající se výskytu alergenních látek vztahuje směrnice 2000/13/ES týkající se obecného označování potravin 10. Cílem uvedeného právního předpisu je poskytnout spotřebitelům ucelené informace o potravinách. Aby bylo zajištěno, že spotřebitelé s alergií nebo nesnášenlivostí jsou informováni o složkách, na něž jsou citliví, existuje požadavek, aby se na etiketě uváděl odkaz na název alergenních složek stanovený v právních předpisech. Obecně se uznává, že osoby, které jsou citlivé na určité látky, zkontrolují seznam složek, aby získaly příslušné informace. Mimoto nelze potraviny, které neobsahují potenciálně alergenní složky, automaticky považovat za dietetické potraviny. 10 Směrnice 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Úř. věst. L 109, , s , naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin. Úř. věst. L 310, , s CS 17 CS

19 Je nutno podotknout, že se zpráva týká příslušných oznámení podaných členským státům předtím, než byly zavedeny některé nové právní předpisy týkající se potravin. Vývoj právních předpisů EU, například přijetí směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy, již ovlivňuje systém oznamování. Mimoto se očekává, že nedávný vstup nařízení týkajícího se obohacených potravin a výživových a zdravotních tvrzení v platnost bude mít vliv na skupinu potravin oznamovaných postupem podle článku Při pohledu na souhrnnou tabulku, která předkládá přehled obdržených oznámení (viz příloha), se zdá, že se značná část z celkem 3689 oznámení (57 %, 2107 oznámení) týká bezlepkových výrobků a druhá významná část (21 %, 764 oznámení) se týká výrobků neobsahujících laktózu. Ukazuje se tedy, že ve vysokém počtu oznámení existují určité obecně uznávané skupiny společné mnoha členským státům. 4. ZÁVĚR Ustanovení článku 9 mají usnadnit úřední dozor nad výrobky uváděnými na trh. Obecně se však většina členských států domnívá, že je nutno systém oznamování racionalizovat v zájmu zajištění harmonizovanějšího uplatňování ustanovení tohoto článku v celé EU. Skupiny výrobků jako např. bezlepkové a neobsahující laktózu, které představují významnou část oznámení, budou regulovány prostřednictvím zvláštních pravidel pro používání těchto výrazů, jak je stanoveno ve směrnici 89/398/EHS týkající se dietetických potravin (článek 4a) a nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (22. bod odůvodnění). Ustanovením článku 9 budou proto podléhat pouze zbývající výrobky, pro něž nelze stanovit zvláštní pravidla, jelikož se jedná o inovativní výrobky nebo jelikož nejsou součástí obecně uznané skupiny potravin. Z různých výkladů definice potravin pro zvláštní výživu v článku 1 směrnice 89/398/ES týkající se dietetických potravin, která má různé prvky a je, jak se zdá, otevřená různým výkladům orgánů, mohou vznikat rozpory. Z ustanovení článku 1 směrnice 89/398/EHS týkající se dietetických potravin vyplývá, že kromě toho, že jsou zaměřené na určité skupiny osob, musí být dietetické potraviny vzhledem ke svému zvláštnímu složení nebo výrobnímu procesu jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu. Tato zpráva ukazuje, že členské státy tuto definici nevykládají jednotně, je proto nutno hledat shodu o oblasti působnosti. To by pomohlo rovněž objasnit rozdíly v oblasti působnosti jednotlivých právních předpisů, například směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy a nařízení č. 1925/2006 týkajícího se přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (obohacených potravin). CS 18 CS

20 Na základě těchto úvah je zřejmé, že pro účinnější a harmonizovanější uplatňování právních předpisů o dietetických potravinách bude nezbytná revize článku 9 popřípadě spolu s revizí ostatních příslušných článků. CS 19 CS

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 KOM(2011) 353 v konečném znění 2011/0156 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 14.12. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro životní prostředí, veřejné

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 11. 2011 2011/0156(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 8. 5. 2013 2011/0156(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 53 PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 10. 3. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vydávání euromincí EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 295 v konečném znění 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vydávání euromincí 2011/0131 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 28. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/AL/cs 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.8.2008 KOM(2008) 508 v konečném znění 2008/0162 (CNS) Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

54/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 8.9.2014 do částky 80/2014 Sb. a 23/2014 Sb.m.s. - RA609 54/2004 Sb. - potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití - poslední stav textu Změna: 402/2006 Sb. Změna:

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Tento dokument není formálně právně závazný a v případě sporu je rozhodující výklad Soudního dvora Evropské unie. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE Prosinec 2012 POKYNY PRO PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POVĚŘENÉ KONTROLOU SHODY S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU K: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne5.1.2005 KOM(2004) 852 final Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1

2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 2002L0046 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/46/ES ze dne

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více