KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ TÝKAJÍCÍCH SE POTRAVIN URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU CS CS

3 OBSAH 1. Úvod Účel a oblast působnosti směrnice 89/398/EHS a článku Vývoj právního rámce Oznámení nahlášená členskými státy Podrobné údaje pro jednotlivé členské státy Rakousko Belgie Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Slovinsko Španělsko Švédsko CS 2 CS

4 Spojené království Diskuse Závěr CS 3 CS

5 ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ TÝKAJÍCÍCH SE POTRAVIN URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU 1. ÚVOD Podle čl. 9 odst. 5 směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu 1 (dietetické potraviny) musí Evropská komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 9 uvedené směrnice. V roce 1994 zaslala Komise Radě zmíněnou zprávu (KOM (94)475) na základě původních ustanovení čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice. Zpráva zahrnovala oznámení obdržená v období od vstupu směrnice v platnost v roce 1989 do roku V roce 1999 byla ustanovení čl. 9 odst. 5 pozměněna směrnicí 1999/41/ES 2, v níž se požaduje pravidelné zasílání zpráv o uplatňování uvedeného článku Evropskému parlamentu a Radě. Aby Komise mohla předložit zprávu o uplatňování zmíněného článku, požádaly útvary Komise v roce 2002 a 2006 členské státy, aby poskytly tyto informace: 1. Počet potravinářských výrobků, které byly oznámeny jejich příslušnému orgánu podle článku Podrobné údaje o použití oznámených výrobků ke zvláštní výživě. Členské státy byly požádány, aby pokud možno uvedly, zda se oznámení týkala prvního uvedení výrobku na trh, nebo zda byly výrobky již dříve oznámeny v jiném členském státě. 1 2 Úř. věst. L 186, , s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/41/ES ze dne 7. června 1999, kterou se mění směrnice 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu. Úř. věst. L 172, , s CS 4 CS

6 Mimoto byly vítány připomínky týkající se zkušeností s uplatňováním a fungováním ustanovení článku 9 uvedené směrnice v dané zemi. Tato zpráva shrnuje informace, které členské státy poskytly v letech 2002 a 2006, a zahrnuje nahlášená oznámení, která členské státy obdržely do konce roku Tuto lhůtu požadovaly útvary Komise. Následně však byla příprava zprávy spojena s přípravou zprávy o potravinách pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) a se zvážením potřeby celkové revize směrnice 89/398/EHS (včetně uplatňování článku 9). Toto celkové posouzení příslušných otázek trvalo déle, než se očekávalo, umožnilo však získat ucelenější přehled o daném odvětví Účel a oblast působnosti směrnice 89/398/EHS a článku 9 Směrnice 89/398/EHS se týká potravin pro zvláštní výživu, rovněž nazývaných dietetické potraviny. V článku 1 uvedené směrnice se uvádí, že to jsou potraviny, které jsou pro své zvláštní složení nebo výrobní proces jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu, které jsou vhodné pro nutriční účely jim připisované a které jsou uváděny na trh s poukazem na tuto vhodnost. Ve zmíněném článku se rovněž uvádí, že zvláštní výživa musí splňovat zvláštní nutriční požadavky: 1. určitých skupin osob, jejichž trávící proces nebo metabolismus je narušen, nebo 2. určitých skupin osob, které jsou ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít zvláštní prospěch z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, nebo 3. zdravých kojenců nebo malých dětí. Příloha I uvedené směrnice obsahuje seznam skupin potravin pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštních směrnicích. Na potraviny určené pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné ze skupin uvedených v příloze I, se vztahují ustanovení článku 9. V článku 9 se stanoví, že: Pro umožnění účinného úředního dozoru nad potravinami určenými pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné skupiny uvedené v příloze I, se použijí tato zvláštní ustanovení: 1. Je-li uvedený výrobek uváděn na trh poprvé, informuje výrobce, nebo je-li výrobek vyroben ve třetí zemi, dovozce příslušný orgán členského státu, ve kterém je výrobek uváděn na trh, tím, že mu předá vzor etikety použité pro tento výrobek. CS 5 CS

7 2. Je-li tentýž výrobek následně uveden na trh v jiném členském státě, poskytne výrobce nebo dovozce příslušnému orgánu tohoto členského státu tytéž informace spolu s uvedením orgánu, který byl informován jako první. 3. Je-li to nezbytné, je příslušný orgán oprávněn žádat po výrobci nebo dovozci, aby mu poskytli vědecké práce a údaje o tom, že výrobek je v souladu s čl. 1 odst. 2, spolu a informacemi uvedenými v čl. 7 odst. 3 písm. a); pokud jsou tyto práce obsaženy v běžně dostupné publikaci, postačí odkaz na tuto publikaci. Účelem článku 9 směrnice 89/398/EHS je umožnit úřední dozor nad potravinami určenými pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné ze skupin potravin uvedených v příloze I zmíněné směrnice, pro něž byly či budou vypracovány zvláštní směrnice Vývoj právního rámce Zpočátku (v roce 1989) obsahovala příloha I devět skupin potravin: 1. Počáteční kojenecká výživa 2. Pokračovací mléčná výživa a jiná pokračovací výživa 3. Dětská výživa 4. Nízkoenergetické potraviny a potraviny se sníženým obsahem energie určené pro řízení hmotnosti 5. Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely 6. Potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku 7. Bezlepkové potraviny 8. Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 9. Potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes). Tato příloha byla pozměněna směrnicí 1999/41/ES a byly vyškrtnuty dvě skupiny potravin: potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku a bezlepkové potraviny. Směrnice 89/398/EHS byla doplněna o nové články 4a a 4b. V článku 4a se uvádí, že pravidla pro použití pojmů týkajících se snížení obsahu sodíku nebo soli (chlorid sodný, stolní sůl) nebo jejich nepřítomnosti a nepřítomnosti lepku budou přijata postupem projednávání ve výboru. CS 6 CS

8 V článku 4b se uvádí, že pokud jde o potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes), Komise postupem projednávání ve výboru buď vypracuje odpovídající zvláštní ustanovení, nebo předloží vhodné návrhy změn uvedené směrnice. Současné znění přílohy je toto: Skupiny potravin pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštních směrnicích: 1. počáteční a pokračovací kojenecká výživa 3 2. obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti 4 3. potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti 5 4. dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely 6 5. potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 7 ; Skupiny potravin určené pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštní směrnici v závislosti na výsledku postupu podle článku 4b: 6. Potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) OZNÁMENÍ NAHLÁŠENÁ ČLENSKÝMI STÁTY V této části jsou shrnuty informace o oznámeních dietetických potravin, které nejsou uvedeny v příloze I směrnice 89/398/EHS. Skupiny potravin uvedené v příloze I proto v zásadě nejsou brány v úvahu. Kvůli různým způsobům oznamování a provedení právních předpisů nebylo vždy možné provést toto rozlišení a ze všech předaných oznámení zjistit přesný počet oznámení dietetických potravin, které spadají do oblasti působnosti článku 9. Počáteční datum pro přijímání oznámení se v jednotlivých zemích liší kvůli rozdílům v době, kterou vyžadovaly potřebné postupy ve vnitrostátních právních předpisech Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES. Úř. věst. L 401, , s Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění). Úř. věst. L 339, , s Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti. Úř. věst. L 55, , s Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely. Úř. věst. L 91, , s Dosud nebyly přijaty žádné zvláštní směrnice. CS 7 CS

9 Pro země, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004, začíná období, jež bylo bráno v úvahu, dne 1. května 2004, tj. dnem přistoupení. Údaje Bulharska Rumunska nejsou ve zprávě zahrnuty, jelikož ta se týká oznámení, která byla obdržena do konce roku Podrobné údaje pro jednotlivé členské státy Rakousko Belgie Kypr Příslušný rakouský orgán obdržel celkem 128 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny pro osoby s celiakií bezlepkové potraviny (92), potraviny pro osoby s fenylketonurií (12), potraviny pro těhotné nebo kojící ženy (10), potraviny pro nedonošené děti a nahrazení sacharidů po narození; obohacené mateřské mléko pro předčasně narozené kojence (10), potraviny pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu (6). Příslušnému belgickému orgánu byl oznámen jeden výrobek. Žádost se týkala dietního medu, výrobku obsahujícího 60 % náhradních sladidel, jako náhražky medu pro osoby s diabetem. Výrobek nebyl uznán, jelikož se mělo za to, že není v souladu se směrnicí Rady 2001/110/ES o medu. Je však nutno poznamenat, že, jak bylo uvedeno výše, potraviny pro osoby s diabetem v současnosti nepodléhají oznamovacímu postupu stanovenému v článku 9. Příslušný orgán Kyperské republiky neobdržel žádné oznámení Česká republika Dánsko Příslušný orgán České republiky neobdržel žádné oznámení. Příslušný dánský orgán obdržel celkem 36 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny s nízkým obsahem bílkovin (19), CS 8 CS

10 potraviny pro velmi nízkokalorickou výživu (9), potraviny neobsahující laktózu (5), bezlepkové potraviny (3) Estonsko Finsko Francie Příslušný estonský orgán obdržel celkem 19 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (18), potraviny s nízkým obsahem sodíku (1). Uvedení na trh: Uvedení tří z těchto potravin na trh bylo před informováním Estonska již oznámeno v jiných členských státech. Příslušný finský orgán obdržel celkem 350 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo potraviny neobsahující laktózu (201), bezlepkové potraviny (131), potraviny pro snížení cholesterolu (17), potraviny s nízkým obsahem bílkovin (1). Poznámka: Přibližně 17 % finské populace trpí nesnášenlivostí laktózy. Z tohoto důvodu finský mlékárenský průmysl vyvinul řadu mléčných výrobků, které jsou vhodné pro tuto skupinu obyvatel. Uvedení na trh: Všechny oznámené výrobky byly uvedeny na trh poprvé ve Finsku. Příslušný francouzský orgán obdržel celkem 92 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: nízkokalorické potraviny, na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy týkající se snižování hmotnosti (34), nízkokalorické potraviny s vysokým obsahem bílkovin (8), obohacené potraviny pro děti a dospívající (cereálie, sušenky a mléčné nápoje) (46), obohacené potraviny pro starší osoby (mléčné nápoje a sušenky) (2), CS 9 CS

11 potravina na bázi sušeného mléka pro rekonvalescenty (1), bezlepkové potraviny (1). Poznámka: Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Uvedení na trh: Francouzský orgán uvedl, že obecně nejsou poskytovány žádné informace o tom, zda výrobek byl či nebyl oznámen v jiném členském státě Německo Příslušný německý orgán obdržel celkem 338 oznámení. Z tohoto celkového počtu bylo 119 oznámených potravin (35 %) shledáno jako vhodné pro dietní účely a v souladu s právními předpisy. Oznámené potraviny (včetně 27 výrobků, u nichž nebyl postup dosud ukončen) jsou popsány jako: potraviny pro osoby s vysokou hladinou cholesterolu a/nebo osoby, které potřebují stravu s upraveným obsahem tuku (46), potraviny pro těhotné ženy a/nebo kojící matky (30), potraviny pro osoby s poruchou absorpce nebo trávení a nedostatkem živin v souvislosti se stravou (20), potraviny pro osoby s nedostatkem železa (14), potraviny pro osoby, které potřebují stravu s upraveným obsahem bílkovin (zejména potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu) (12), potraviny pro osoby s nedostatkem specifických aminokyselin (11), potraviny pro osoby s nedostatkem některých minerálních látek (vyjma železa) (7), ostatní (6). CS 10 CS

12 Řecko Uznáno nebylo 128 oznámení (38 %), z důvodů např. chybějícího objektivního vymezení konkrétní skupiny spotřebitelů, uvedení stavů, které nevyžadují výživu obsahující dietní potraviny se zvláštním složením (klimaktérium, migréna, věk, stres, nutnost posílení odolnosti atd.) a/nebo neexistence zásadních rozdílů v porovnání s potravinami pro běžnou spotřebu, například doplňky stravy 8 nebo potravinami, do nichž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo další látky 9 ( obohacené potraviny ). Některé výrobky byly navíc určeny především pro jiné než nutriční účely, a nebylo proto možné vyloučit jejich klasifikaci jakožto léčivého přípravku. U 49 oznámení nebyl postup dosud ukončen, například kvůli neukončeným soudním řízením nebo nedokončenému přezkumu. U 42 výrobků mimoto nebylo oznámení nutné, jelikož patří do některé ze skupin potravin uvedených v příloze I směrnice 89/398/EHS. Poznámky: Podle vnitrostátních předpisů jsou z oznamovacího postupu stanoveného v článku 9 vyňaty tyto skupiny dietetických potravin: potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku, bezlepkové potraviny. Uvedení na trh: U 15 z oznámených výrobků bylo uvedeno, že výrobky již byly na trhu v jiném členském státě EU, než byly uvedeny na německý trh. Čtyři z těchto výrobků byly shledány jako vhodné pro dietní účely. Příslušný řecký orgán obdržel a uznal celkem 15 oznámení. Příkladem oznámeného výrobku pro zvláštní výživu je: výrobek částečně pokrývající potřeby určitých osob s peptickými poruchami v důsledku stravovacích excesů. Poznámka: Další čtyři oznámení týkající se dietetických potravin pro částečné pokrytí nutričních potřeb žen během těhotenství a kojení nebyla přijata, jelikož příslušná nutriční potřeba nebyla opodstatněna. 8 9 Doplňky stravy se rozumí potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích. Upravuje je směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy. Úř. věst. L 183, , s Potraviny, do nichž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo některé další látky, upravuje nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Úř. věst. L 404, , s CS 11 CS

13 Maďarsko Irsko Itálie Příslušný maďarský orgán obdržel celkem 174 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (174). Poznámka: Čtyři z těchto výrobků mohou užívat rovněž pacienti s fenylketonurií. Příslušnému irskému orgánu byl oznámen jeden výrobek. Je popsán jako: potraviny pro osoby s nesnášenlivostí laktózy nebo s nedostatkem laktázy (1). Poznámka: V Irsku byly zvláštní právní předpisy zavedeny do právního řádu v roce 2002 a do té doby neexistoval žádný formální oznamovací postup. Příslušný italský orgán obdržel celkem oznámení. K příkladům oznámených potravin pro zvláštní výživu patří: mléko pro kojence podporující růst, mléko neobsahující laktózu, výrobky pro hydro-elektrolytickou regeneraci při průjmu, potravina na bázi sacharidů a vitaminů skupiny B působící proti ketóze. Poznámka: V italských právních předpisech se oznámení požaduje rovněž pro doplňky stravy a obohacené potraviny. Příslušný italský orgán uvedl, že významnou část oznámení tvoří doplňky stravy, z celkového počtu oznámení však nebylo možno zjistit počet dietetických potravin Lotyšsko Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Příslušný lotyšský orgán obdržel celkem čtyři oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: dietetické vody vhodné pro různé účely (4). Například pro osoby vykonávající náročnou duševní práci nebo pro osoby starší 40 let a osoby ve vysoce radioaktivním prostředí a v prostředí se znečištěnými potravinami. CS 12 CS

14 Litva Příslušný litevský orgán neobdržel žádné oznámení Lucembursko Malta Příslušný lucemburský orgán neobdržel do roku 2001 žádné oznámení. Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Příslušný maltský orgán neobdržel žádné oznámení Nizozemsko Polsko Příslušný nizozemský orgán obdržel celkem pět oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: potraviny s nízkým obsahem sodíku uváděné na trh jako vhodné pro výživu s nízkým obsahem sodíku (5). Příslušný polský orgán obdržel celkem 985 oznámení. Značná část oznámení (přibližně 88 %) se týkala potravin určených pro zvláštní výživu, které patří do některé ze skupin potravin uvedených v příloze I zmíněné směrnice. Zbývajících 119 oznámení se týkalo potravin popsaných jako: bezlepkové potraviny (113), výrobky s rostlinnými steroly (roztíratelné tuky a jogurtové nápoje) (3), ostatní: probiotika (2), mléko podporující růst (1) Portugalsko Příslušný portugalský orgán obdržel celkem 66 oznámení. Všechny oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (66). Poznámka: Portugalský orgán informoval o oznámeních obdržených od listopadu 2000, což je datum přijetí vyhlášky s mocí zákona k transpozici směrnice 1999/41/ES do vnitrostátních právních předpisů. Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Uvedení na trh: Uvedení těchto výrobků na trh bylo před informováním Portugalska již oznámeno v jiných členských státech. CS 13 CS

15 Slovenská republika Příslušný orgán Slovenské republiky neobdržel žádné oznámení Slovinsko Příslušný slovinský orgán obdržel celkem 63 oznámení. Všechny oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (63). Uvedení na trh: Uvedení 62 z těchto výrobků na trh bylo před oznámením ve Slovinsku již oznámeno v jiných členských státech EU Španělsko Příslušný španělský orgán obdržel celkem 544 oznámení. Podstatná část těchto oznámení (přibližně 50 %) se týkala potravin určených pro zvláštní výživu patřících do některé ze skupin potravin uvedených v příloze zmíněné I směrnice, a proto nejsou v této analýze zahrnuta. Příslušný španělský orgán uznal celkem 273 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: Švédsko bezlepkové potraviny (215), potraviny s nízkým obsahem sodíku (56), potraviny pro nedonošené děti nebo děti s nízkou porodní váhou (2). Příslušný švédský orgán obdržel celkem 1680 oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: potraviny se sníženým obsahem lepku nebo přirozeně bezlepkové potraviny (1128), potraviny s sníženým obsahem laktózy, mléka nebo mléčných bílkovin nebo potraviny neobsahující laktózu, mléko a mléčné bílkoviny (556), bezvaječné potraviny (160), potraviny neobsahující sóju (124), potraviny se sníženým obsahem bílkovin / hrachových bílkovin nebo potraviny neobsahující bílkoviny / hrachové bílkoviny (89), potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu (28), ostatní: potraviny pro dospělé se zvláštní potřebou vápníku, například ženy po menopauze a starší ženy (6), potraviny pro snížení cholesterolu a potraviny pro CS 14 CS

16 zvláštní přísun energie nebo bílkovin (4), potraviny pro dospělé se zvláštní potřebou železa (1) a jiných živin (2). Poznámka: Celkový počet těchto oznámení je vyšší než 1680, jelikož jednotlivý výrobek může patřit do více než jedné skupiny (například potravina, která neobsahuje lepek a zároveň neobsahuje mléko). Uvedení na trh: Před uvedením na švédský trh nebyla většina výrobků oznámena v jiných členských státech Spojené království Příslušný orgán Spojeného království obdržel celkem 114 oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: bezlepkové potraviny (103), ostatní: přípravky k obohacení mateřského mléka (3), mléko podporující růst (3) a potraviny pro kojence s nízkou porodní váhou (2), dietní sůl (1), potraviny pro řešení nedostatku laktázy (1), potraviny pro řízení hmotnosti (1). Poznámka: Ve Spojeném království byly zvláštní právní předpisy zavedeny do právního řádu v roce 2002 a do té doby neexistoval žádný formální oznamovací postup. Uvedení na trh: Spojené království nemá k dispozici žádné informace o tom, zda tyto výrobky byly oznámeny poprvé ve Spojeném království, nebo zda byly již dříve oznámeny v jiných členských státech. 3. DISKUSE V následující diskusi Komise vyzdvihla hlavní záležitosti předložené členskými státy v souvislosti s uplatňováním článku 9 a zařadila příslušné návrhy a příklady jednotlivých členských států do skupin. 1. Co se týče informací o prvním uvedení výrobku na trh, několik členských států vyjádřilo názor, že je často obtížné zjistit, zda byla potravina již dříve oznámena v jiném členském státě EU. To může být zapříčiněno skutečností, že dovozci často tuto informaci neuvádějí. Mimoto pokud je známo, že potravina byla uvedena na trh ve Společenství, dovozce často neví, v kterém členském státě. Jeden členský stát navrhl zjednodušení systému oznamování a jeho omezení na první oznámení, které by mohlo být mezi členskými státy šířeno elektronicky. 2. Některé členské státy uváděly, že výrobci nebo dovozci zřídka oznamují změny složení nebo označení dietetických potravin, které byly dříve oznámeny. Výrobci a distributoři někdy do jisté míry mění složení, připisovaný nutriční účel nebo skupinu osob, pro něž je dietetická potravina určena, takže může být nutné znovu přezkoumat, zda je výrobek v souladu s právními předpisy. CS 15 CS

17 Jeden členský stát vyzdvihl skutečnost, že neexistuje povinnost informovat příslušný orgán o stažení výrobku z trhu, což ztěžuje získání aktuálního přehledu o tom, jaké výrobky jsou na trhu. Jiný členský stát navrhl stanovit povinnost pro oznamovatele sdělovat jakékoli změny již oznámeného výrobku. 3. Ustanovení čl. 9 odst. 3 opravňují členské státy žádat po výrobci nebo dovozci, aby poskytli vědecké práce nebo údaje o tom, že výrobek je v souladu s čl. 1 odst. 2, je-li to nezbytné. Jeden členský stát navrhl, aby si členské státy, pokud jde o tuto záležitost, vyměňovaly postupy a odborné poznatky. 4. V uplatňování článku 9 existují rozdíly. Několik členských států obdrželo oznámení pro potraviny, které patří do jedné ze skupin uvedených v příloze I, pro něž se normálně oznámení podle článku 9 nepožaduje; byly dokonce oznámeny potraviny, na něž se směrnice 89/398/EHS nevztahuje. Jedním z možných vysvětlení je to, že v některých členských státech se oznámení požaduje pro širší škálu potravin a orgány nerozlišují mezi jednotlivými druhy oznámení. Na druhou stranu z analýzy oznámení vyplývá, že může existovat řada důvodů, proč je uplatňování stávajících právních předpisů obtížné. Existuje mnoho tzv. hraničních výrobků dietetických potravin, které mohou spadat do oblasti působnosti různých právních předpisů. Může panovat nejistota ohledně toho, zda se na příslušné dietetické potraviny vztahuje zvláštní směrnice, nebo zda podléhají ustanovením článku 9, jakož i ohledně toho, zda jsou výrobky dietetickými nebo běžnými potravinami. Článek 9 v. zvláštní směrnice Některé členské státy zastávají názor, že dietetické potraviny pro osoby s fenylketonurií jsou dietetickými potravinami, které spadají do oblasti působnosti článku 9, zatímco jiné je považují za dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely. Stejný problém se objevil u velmi nízkoenergetických výrobků. Dietetické potraviny v. potraviny pro celou populaci Co se týče hranice s běžnými potravinami, nejčastější případy jsou shrnuty v následujících příkladech: Některé členské státy považují potraviny s přidanými rostlinnými steroly za dietetické potraviny určené pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu, zatímco jiné členské státy je považují za potraviny pro celou populaci. CS 16 CS

18 Obdobný problém vzniká při rozlišování mezi dietetickými potravinami a doplňky stravy. Některé členské státy například považují tablety s přidanými vitamíny pro starší osoby za dietetickou potravinu, zatímco jiné je považují za doplněk stravy. Komise uvedla, že není možné, aby byla potravina považována zároveň za dietetickou potravinu i za doplněk stravy. Podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy je účelem doplňku stravy doplňovat běžnou stravu. Dietetické potraviny jsou naopak potraviny, které jsou vzhledem ke svému zvláštnímu složení nebo výrobnímu procesu vhodné pro určitou skupinu osob. Obecně platí, že je-li potravina uváděna na trh ve formě dávek, jak se uvádí v definici doplňků stravy ve směrnici 2002/46/ES, považuje se za doplněk stravy; pokud však individuální přezkoumání nutričního účelu potraviny ukáže, že je potravina určena pro určitou skupinu osob, které jsou ve zvláštním fyziologickém stavu (a nikoli pro celou populaci), je možno tento výrobek považovat za dietetickou potravinu. Existují rovněž nejasnosti, pokud jde o klasifikaci obohacených potravin a dietetických potravin. V této zprávě byly například obohacené cereálie pro děti a dospívající oznámeny jako dietetické potraviny, avšak protože nedávno vstoupilo v platnost nařízení č. 1925/2006 týkající se obohacených potravin (1. července 2007), lze tyto výrobky nyní považovat za obohacené potraviny. Některé skupiny běžných potravin byly některými členskými státy považovány za dietetické potraviny kvůli používání tvrzení jako neobsahuje sóju nebo neobsahuje mléko. Vychází to z odůvodnění, že tyto potraviny jsou určeny speciálně pro osoby s nesnášenlivostí nebo alergiemi na určité složky. Je třeba zmínit, že v případě uvádění alergenních látek se na označení týkající se výskytu alergenních látek vztahuje směrnice 2000/13/ES týkající se obecného označování potravin 10. Cílem uvedeného právního předpisu je poskytnout spotřebitelům ucelené informace o potravinách. Aby bylo zajištěno, že spotřebitelé s alergií nebo nesnášenlivostí jsou informováni o složkách, na něž jsou citliví, existuje požadavek, aby se na etiketě uváděl odkaz na název alergenních složek stanovený v právních předpisech. Obecně se uznává, že osoby, které jsou citlivé na určité látky, zkontrolují seznam složek, aby získaly příslušné informace. Mimoto nelze potraviny, které neobsahují potenciálně alergenní složky, automaticky považovat za dietetické potraviny. 10 Směrnice 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Úř. věst. L 109, , s , naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin. Úř. věst. L 310, , s CS 17 CS

19 Je nutno podotknout, že se zpráva týká příslušných oznámení podaných členským státům předtím, než byly zavedeny některé nové právní předpisy týkající se potravin. Vývoj právních předpisů EU, například přijetí směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy, již ovlivňuje systém oznamování. Mimoto se očekává, že nedávný vstup nařízení týkajícího se obohacených potravin a výživových a zdravotních tvrzení v platnost bude mít vliv na skupinu potravin oznamovaných postupem podle článku Při pohledu na souhrnnou tabulku, která předkládá přehled obdržených oznámení (viz příloha), se zdá, že se značná část z celkem 3689 oznámení (57 %, 2107 oznámení) týká bezlepkových výrobků a druhá významná část (21 %, 764 oznámení) se týká výrobků neobsahujících laktózu. Ukazuje se tedy, že ve vysokém počtu oznámení existují určité obecně uznávané skupiny společné mnoha členským státům. 4. ZÁVĚR Ustanovení článku 9 mají usnadnit úřední dozor nad výrobky uváděnými na trh. Obecně se však většina členských států domnívá, že je nutno systém oznamování racionalizovat v zájmu zajištění harmonizovanějšího uplatňování ustanovení tohoto článku v celé EU. Skupiny výrobků jako např. bezlepkové a neobsahující laktózu, které představují významnou část oznámení, budou regulovány prostřednictvím zvláštních pravidel pro používání těchto výrazů, jak je stanoveno ve směrnici 89/398/EHS týkající se dietetických potravin (článek 4a) a nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (22. bod odůvodnění). Ustanovením článku 9 budou proto podléhat pouze zbývající výrobky, pro něž nelze stanovit zvláštní pravidla, jelikož se jedná o inovativní výrobky nebo jelikož nejsou součástí obecně uznané skupiny potravin. Z různých výkladů definice potravin pro zvláštní výživu v článku 1 směrnice 89/398/ES týkající se dietetických potravin, která má různé prvky a je, jak se zdá, otevřená různým výkladům orgánů, mohou vznikat rozpory. Z ustanovení článku 1 směrnice 89/398/EHS týkající se dietetických potravin vyplývá, že kromě toho, že jsou zaměřené na určité skupiny osob, musí být dietetické potraviny vzhledem ke svému zvláštnímu složení nebo výrobnímu procesu jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu. Tato zpráva ukazuje, že členské státy tuto definici nevykládají jednotně, je proto nutno hledat shodu o oblasti působnosti. To by pomohlo rovněž objasnit rozdíly v oblasti působnosti jednotlivých právních předpisů, například směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy a nařízení č. 1925/2006 týkajícího se přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (obohacených potravin). CS 18 CS

20 Na základě těchto úvah je zřejmé, že pro účinnější a harmonizovanější uplatňování právních předpisů o dietetických potravinách bude nezbytná revize článku 9 popřípadě spolu s revizí ostatních příslušných článků. CS 19 CS

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

A7-0059/83

A7-0059/83 6. 6. 2012 A7-0059/83 83 Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE Bod odůvodnění 16 a (nový) (16a) Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by měli být kojenci s nízkou porodní hmotností živeni mlékem

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní léčebné účely EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 KOM(2011) 353 v konečném znění 2011/0156 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o potravinách určených pro kojence a malé děti a o potravinách pro zvláštní

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 14.12. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro životní prostředí, veřejné

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 8. 5. 2013 2011/0156(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2001L0114 CS 18.11.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 11. 2011 2011/0156(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

16792/13 hm 1 DG B 4B

16792/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. listopadu 2013 (25.11) (OR. en) 16792/13 DENLEG 136 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 21. listopadu 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. března 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031056/03 Předmět:

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům. L 162/22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Praha, 6. března 2013 Mr. Markéta Chýlková 3/6/2013 1 Povinná velikost písma Výživové údaje (čl. 30 až 35) povinné (čl. 9 odst. 1 písm. l) dobrovolně

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 53 PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2012 COM(2012) 448 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 2. 2010 2008/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 4-9 Návrh stanoviska Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) k návrhu nařízení Evropského

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ISLANDEM NA STRANĚ DRUHÉ O ÚČASTI ISLANDU NA SPOLEČNÉM PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EVROPSKÉ UNIE, JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ISLANDU VE DRUHÉM KONTROLNÍM

Více

L 106/24 Úřední věstník Evropské unie

L 106/24 Úřední věstník Evropské unie L 106/24 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 1. 4. 2005 PE 355.739v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 27-69 Návrh stanoviska (PE 353.489v01-00) Alexander Stubb Návrh nařízení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0562 CS 10.03.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 562/2011 ze dne 10.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 10. 3. 2011 2010/0254(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ČERVNA 2007 BRUSEL OPRAVA Dokument ze zasedání 05/06/07 PE /OJ/COR

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ČERVNA 2007 BRUSEL OPRAVA Dokument ze zasedání 05/06/07 PE /OJ/COR EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Dokument ze zasedání OPRAVA POŘAD JEDNÁNÍ 6. - 7. ČERVNA 2007 BRUSEL 05/06/07 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2013 COM(2013) 673 final 2013/0321 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více