územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání"

Transkript

1 územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 1

2 ÚZEMNÍ PLÁN LABSKÁ STRÁŇ Část: Pořizovatel: Projektant: Spolupráce: Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín Ing. arch. Jiří Vít Ateliér CON.TEC 28. pluku 28, Praha 10 tel.: Ing. Vojtěch Machoň Ing. Marika Šebková Ing. arch. Ivo Tuček Datum: 4/2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 2

3 Část A B A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona. Část A je obsažena v samostatném svazku. B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Část B je obsažena v samostatném svazku. Část C F C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. 4 D. Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech (například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech). 6 E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje. 9 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí. 9 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 3

4 C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH. Pozn.: Řada ze sledovaných jevů ÚAP se v území nevyskytuje nebo nejsou návrhem územního plánu dotčeny. Zde jsou vybrány nejdůležitější z nich: Sledovaný jev Plochy výroby Plochy občanského vybavení Památky Vliv územního plánu Na území obce nejsou žádné plochy významnější výroby. Jejich plošná expanze není požadována. Rozsah současných ploch občanského vybavení je v obci limitován. Obec je v tomto směru u většiny vybavenosti závislá na vyjížďce do blízkého Děčína nebo Ludvíkovic. Návrh územního plánu v regulativech umožňuje určitý rozvoj této drobné vybavenosti v rámci ploch pro bydlení. Zásadnější navržené záměry neexistují. V obci je vyhlášena následující kulturní nemovitá památka: / venkovská usedlost čp.1. Existují zde déle drobné církevní i profánní pomníky významnější kulturní hodnoty. Urbanistické hodnoty Územní systém ekologické stability Celé zastavěné území obce si zachovalo urbanistickou strukturu danou historickým vývojem. Na okrajích jde o volnější původní zástavbu, mající zemědělský charakter, uvnitř o novější a pravidelnější parcelaci pocházející z dvacátých let minulého století, která byla dále zahušťována i po vysídlení převážné části německého obyvatelstva a mající převažující rezidenční charakter. Volné nebo uvolněné lokality byly často zastavěny novotvary rekreačních obydlí převážně chatového typu, celkem však poměrně harmonicky. Výraznější je malé centrum obce. V 50. až 70. letech 20. století vzniklé stavby charakteru zemědělské velkovýroby, které mají nevhodné měřítko i materiálovou kvalitu, donedávna značně zdevastované, jsou připraveny pro jiné využití. Nadřazená ÚPD, ZÚR Ústeckého kraje, vymezuje na území obce Labská Stráň dva prvky nadregionálního charakteru. Jedná se o nadregionální biokoridory K 8 a K 2. Územní plán Labské Stráně na základě terénního průzkumu a dle požadavků nadřazené ÚPD Ústeckého kraje zpřesňuje vymezení těchto koridorů. Trasy obou koridorů, nelze jednoznačně identifikovat v prostoru. Vzhledem k existenci rozsáhlého regionálního biocentra RBC 1370 Labské údolí na území obce Labská Stráň, jehož součástí je také NPR Kaňon Labe. Regionální biocentrum RBC 1370 se rozkládá od jihu od ORP Děčín přes které vymezuje ZÚR Ústeckého kraje trasy výše zmíněných nadregionálních biokoridorů, byly trasy obou koridorů (K 2 a K 8), na území obce Labská Stráň vnořeny do RBC Plocha RBC 1370 byla na území Labské Stráně upravena na základě terénního průzkumu, a to takovým zbůsobem, aby byla zachována funkčnost územního systému ekologické stability. Zejména byl kladen důraz na zohlednění vnoření tras nadregionálních biokoridorů K 2 a K 8 do regionálního biocentra. Nadregionální biokoridory K 2 a K 8 tímto zpřesněním prvků ÚSES. nezanikají, oba koridory pokračují dále na katastrální území obce Hřensko dle ÚPD Ústeckého kraje. Upravené RBC 1370 je v celém prostoru obce Labská Stráň evidováno jako Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 4

5 Bonitované půdně ekologické jednotky Sesuvná území a území jiných geologických rizik funkční prvek ÚSES. Územní plán Labská Stráň neurčuje žádné prvky ÚSES k vymezení. Územní plán lokalizuje rozvojové plochy v těsné vazbě na zastavěné území. V obci se vyskytují BPEJ s následujícími kódy a třídami ochrany: 53004/IV., 53114/V., 53154/V., 53756/V., 54178/V., 54310/II., 54400/III., 54410/III., 56811/V. Rozvojové plochy leží převážně na půdách III.- V. stupně ochrany. Vzhledem k typu krajiny a převažující extenzivní zemědělské výrobě se na území, řešeném v územním plánu neuskutečnilo mnoho investic do půdy, meliorací. Navržené rozvojové plochy jsou situovány mimo plochy meliorované. K záboru lesní půdy kvůli rozvoji obce v navrhovaném řešení nedochází. Obec Labská Stráň náleží do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorská soustava, oblast Krušnohorská hornatina, celek Děčínská vrchovina, podcelek Děčínské stěny, okrsek Sněžnická hornatina.. Řešené území je v této oblasti stabilizované, neprobíhá zde žádná horní činnost, nejsou tu zaznamenány ani žádné jevy jako sesuvy či jiná geologická rizika. Řešené území je v této oblasti stabilizované, neprobíhá zde žádná horní činnost, nejsou tu zaznamenány ani žádné jevy jako sesuvy či jiná geologická rizika. Pro obec Labská Stráň je typickým půdním typem hnědozem luvizemní a hnědozem pseudoglejová (hnědozem illimerizovaná oglejená). Nejčastějším půdotvorným substrátem výše uvedeného půdního typu jsou v této oblasti sprašovité pokryvy, méně časté pak sprašovité pokryvy na pískovcích nebo čedičích Podle mapy radonového indexu geologického podloží je posuzovaná lokalita oblastí přechodnou, nízká až střední v nehomogenních kvartérních sedimentech. Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných objektů. Určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky. Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 5

6 Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou je vyhovující, zdroje jsou dostatečné. Rozvojové plochy budou připojeny na nové řady. V obci je vybudovaná oddílná splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod, sloužící pro část obce. Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 25%) budou likvidovány v domovních čistírnách odpadních vod, nebo budou svedeny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Děčín. Další prvek podmiňující inženýrské infrastruktury, zásobování elektrickou energií, její rozvodná síť a kapacita trafostanic má dostatečný prostor na postupné připojování nových staveb. S plynofikací není počítáno. Podél silnice z Arnoltic vede napájecí telefonní kabel s ukončením v centru obce. Stávající síť komunikačního vedení je dostatečně kapacitní a není proto nutné navrhovat nové komunikační spoje. Dopravní infrastruktura Návrhem územního plánu není dotčena současná dopravní koncepce. Část rozvojových ploch leží v dostupu sítě stávající silnice a místních komunikací, využití dalších lokalit je podmíněno výstavbou nových úseků komunikací místních. Je třeba zlepšit technický standard většiny stávajících komunikací a vyvinout snahu eliminovat dopravně problematická místa. To územní plán deklaruje, Hlavní komunikace, silnice III.tř., v obci končí obratištěm. Zastavitelné plochy Stěžejním úkolem územního plánu je návrh nových zastavitelných ploch. V případě Labské Stráně jde zejména o plochy pro bydlení, bydlení smíšené, občanské vybavení vč. sportu a možnosti rekreační. Vymezené cíle ÚP jsou výslednicí potřeb daných preferovaným směrem rozvoje obce i nutností zachovat její hodnoty. D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH (například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech. /Silné (S) a slabé stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T)/. Horninové prostředí a geologie S: Nevyskytují se zde poddolovaná území. Zástavba obce leží na náhorní plošině s kvádrovými pískovci s pokryvem písčitých hlín, které tvoří dobrou základovou půdu pro stavby. W: Nevyskytují se ložiska nerostných surovin, nejsou vyhlášena žádná chráněná ložisková území. Objemová aktivita 222 Rn může být kbq.m 3. Na svazích a v údolí jsou drobné aluviální náplavy, pro svou heterogenní skladbu jsou jako základová půda nevhodné. T: Tektonické porušení, probíhající ve směru V-Z může působit na zvýšení objemové aktivity radonu volným únikem z horninového prostředí. Vliv územního plánu: Stav geologického podloží řešeného území není prvkem, který by mohl být ať už pozitivně nebo negativně ovlivněn územním plánem nebo naopak řešení územního plánu ovlivňovat. Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 6

7 Vodní režim S: Jde o náhorní území bez trvalých vodotečí, pouze s občasnými prameništi, nehrozí záplavy. W: Slabou stránkou vodního režimu je neexistence kanalizace a čistírny odpadních vod pokrývající celé území Určitá část splaškových vod tak zákonitě končí v povrchových vodotečích. O: V zastavěném území nebo v návaznosti na něj půjde především o výstavbu rodinných domů. Jejich pozemky mají nízký podíl zastavěných, nepropustných ploch. Navíc dešťová voda je obyvateli často jímána a užita pro zavlažování. Rozsah jiné než obytné zástavby se předpokládá malý, takové investice budou mít vybudovaný dokonalý systém odvodnění a odkanalizování. T: Negativní dopad na vodní režim by mohlo mít zhoršení odtokových poměrů (zrychlení odtoku, snížení vsakování). S: Pozitivem je existence několika drobných retenčních nádrží pro případ silných dešťů. Vliv územního plánu: Rozvojové plochy budou mít velký podíl zeleně, resp. malý podíl ploch zpevněných. Hygiena životního prostředí S: Aktuálně není na řešeném území obce žádná aktivita, která by výrazně narušovala hygienu životního prostředí. Dlouhodobě se zlepšuje kvalita životního prostředí. W: Vyšší hluková zátěž z dopravy v obci. Neuspokojivá kvalita ovzduší zejména vlivem opětovného spalování fosilních paliv. Staré netěsnící jímky. Parkovací stání bez lapačů ropných látek O: Příspěvkem ke zlepšení životního prostředí bude rozšíření kanalizace na celé území obce. Obecný důraz na zdravý životní styl. T: Předpokládané zvýšení intenzity silniční přepravy. Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen elektřiny. Vliv územního plánu: Nejzásadnějším příspěvkem územního plánu v této oblasti je rozšíření splaškové kanalizace. Současně bude nadále fungovat systém odvádění splaškové vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV, případně jiný povolený způsob likvidace splašků vč. domovních ČOV tam, kam (nebo dokud) kanalizace nezasáhne, a to i z důvodů spádových, do okrajových oblastí. Dalším tématem, které ovšem nemůže územní plán bezprostředně ovlivnit, je způsob vytápění (lokální topeniště zhoršují ovzduší ).Plynofikace je možná, elektřina pro vytápění je dostupná, ale její využití naráží na vysoké náklady. Využití jiných ekologičtějších způsobů vytápění je věcí pobídek nesouvisejících s územním plánem, především však rozhodnutí samotných občanů, založených opět na ekonomické výhodnosti. Ochrana přírody a krajiny S: Území obce je v tomto směru stabilizované. Celá obec se nachází v chráněném území CHKO Labské pískovce - I. a III. zóna. O: Je třeba podporovat jakékoliv aktivity, které přispějí ke kultivaci krajiny, realizace funkčního územního systému ekologické stability. Obnova a ochrana lokalit s výskytem ohrožených bylinných druhů lukařské a pastevní (ovce, kozy) hospodaření. T: Ohrožení degradací společenstva, sukcesí dřevin a nevhodnou výstavbou. Vliv územního plánu: Územní plán většinu nové zástavby situuje v návaznosti na současně zastavěná zemí. Nedostává se tak do konfliktu s cennými krajinnými partiemi ani s podmínkami, danými skutečností, že obec leží v Chráněné krajinné oblasti. Vyhodnocení vedlo k úpravě a omezení rozsahu některých lokalit a požadovaných funkcí.. Žádný chráněný přírodní prvek není narušen ani dotčen. Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 7

8 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa S: Průměrně příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu. Vyskytují se zde půdy III.- V. tř. ochrany BPEJ, v malém rozsahu i tř. II. Lesní porosty se nacházejí na 43% katastrálního území. Současný zájem o trvalé bydlení v obci. W: Orná půda tvoří cca 35 % z celkové výměry katastrálního území, má však malou produkční hodnotu. Došlo zde ke změně využívání původně orné půdy, která je využívána jako louky nebo pastviny. Ukončena životnost drenážní odvodňovací soustavy. Zvětšil se podíl neobhospodařované plochy TTP. T: Zábor půdy pro výstavbu. Vliv územního plánu: Na základě posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí byly mnohé požadované lokality zmenšeny, případně zcela vypuštěny. Dopad na zemědělský půdní fond se tak oproti předpokladům zmenšil. Nové rozvojové lokality navazují na zastavěná území, nevznikají enklávy v krajině a zabírány jsou půdy horších kvalit. Vliv na lesní fond územní plán nemá, stávající pozemky určené k plnění funkce lesa jsou respektovány, Veřejná dopravní a technická infrastrukturu S: : Cíle v blízkém okolí, a to i na německé straně, k sobě váží pouze dopravu v rámci regionu, nicméně dosti značné intenzity.. Na území obce není žádný cíl vyžadující velké přepravní nároky. Pro osobní dopravu kombinace individuální automobilové a hromadné autobusové. W: Špatný stav místních komunikací i silnic III.tř. Problematické napojení na nadřazenou komunikační síť pro osobní dopravu, dopravní závady (zúžené profily). O: Šance pro rozšíření významu turistiky, akcentování pěší a cyklistické dopravy ve vazbě na zpřístupnění krajiny. Výstavba kanalizace a ČOV. T: Omezená možnost budování veřejných i soukromých parkovišť Vliv územního plánu: Územní plán v regulativech prakticky všech ploch umožňuje vedení technické infrastruktury. Vlastní realizaci potřebných systémů technické infrastruktury však územní plán ovlivnit nemůže. Dopravní infrastrukturu je možné umísťovat i v zastavěném území a zastavitelných plochách. Nové obslužné komunikace, zpřístupňující nové lokality jsou v územním plánu v míře nezbytné vymezeny. Sociodemografické podmínky S: Stabilizovaný demografický potenciál s tendencí mírného růstu počtu obyvatel. W: Změna od mírně progresivní k regresivní populaci obyvatelstvo obce stárne. O: Kladným podnětem k stabilizaci počtu obyvatel a vylepšení věkové struktury je přiměřená možnost rozvoje rodinného bydlení a rozvoj a také úplné otevření hranic v rámci Schengenského prostoru, zvýšení zájmu domácích i zahraničních návštěvníků o pobyt a rekreaci v oblasti. T: Chybějící prostředky na výstavbu a modernizaci infrastruktury. Nejistota termínů realizace. Vliv územního plánu: Labská Stráň je rezidenční obcí na okraji atraktivního přírodního prostředí, s podílem veřejné i individuální rekreace. Nabídka nových ploch pro rodinné bydlení i s funkcí rekreační může stimulovat i zvyšování atraktivity místa pro mladší populaci a vylepšovat i ostatní sociodemografické podmínky. Bydlení S: Kvalitní přírodní prostředí v katastru obce. Výborné podmínky pro pěší turistiku. Možnost chalupaření. Vyhlášená restaurace a penzion (Belvedere). Chov koní. Sportoviště. W: Zaniklé původní cesty. O: Poskytnutí rekreačního zázemí, turistika, poptávka po rekreačním bydlení. Růst zájmu o domácí turistiku. Obnova původních pěších cest. T: Chybějící prostředky na výstavbu a modernizaci infrastruktury. Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 8

9 Vliv územního plánu: Územní plán stanovuje podmínky pro rozšíření ploch pro rodinné bydlení při vymezení a respektování širokého spektra hodnot území. Rekreace S: Kvalitní přírodní prostředí v katastru obce. Výborné podmínky pro pěší turistiku. Možnost chalupaření. Vyhlášená restaurace a penzion (Belvedere). Chov koní. Sportoviště. W: Zaniklé původní cesty. O: Poskytnutí rekreačního zázemí, turistika, poptávka po rekreačním bydlení. Růst zájmu o domácí turistiku. Obnova původních pěších cest. T: Chybějící prostředky na výstavbu a modernizaci infrastruktury. Vliv územního plánu: Obec je zajímavá pro individuální rekreaci i rekreaci pobytovou (veřejnou) a turizmus. Hospodářské podmínky S: Relativní dostatek rozmanitých pracovních příležitostí v blízkém městě Děčín. Příznivé klimatické a půdní podmínky pro zemědělskou výrobu. W: Nedostatek pracovních příležitostí a programů v místě. O: Využití prostředků z rozvojových programů pro podporu malého a středního podnikání a soukromého zemědělského hospodaření. Vliv územního plánu: Postupná realizace záměrů implikovaných v územním plánu nastavuje zřetelná kriteria pro rozvoj území, umožňuje jasnou orientaci pro úsilí obce a investorským subjektům, především soukromým, zvýší případně i úroveň služeb pro místní obyvatele a přispěje k posílení pozitivního demografického vývoje oblasti. E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. V tomto smyslu zajišťuje územní plán vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Současně nezakládá problémy, které by musely řešit budoucí generace. Územní plán chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, stabilizuje sídlo ve struktuře osídlení, využívá volné plochy navazující na zastavěné území a tím dospívá k účelnému využití a prostorovému uspořádání území a souladu veřejných a soukromých zájmů na území obce. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území. F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Funkční využití krajiny je stabilizované. Polovina rozlohy obce má charakter zemědělsky využitelné půdy. Většinu zemědělského půdního fondu tvoří půdy nevýnosné, zařazené do III. či IV. třídy ochrany, výjimečně i II. třídy. Ze začlenění obce do CHKO Labské pískovce a z vizuálního hodnocení je zřejmé, že obec je příznivě zasazená do krajinné zeleně. Lesní pozemky představují 42% její rozlohy. Krajina obce je také významně pokryta mimolesní zelení, která je situována především na plochách v evidenci katastru vedených jako ostatní. Určitý obraz o krajině může také podat koeficient ekologické stability, který porovnává výměry ploch stabilních (lesní pozemky, vodní plochy a toky, zahrady, trvalé travní porosty) vůči plochám nestabilním (orná půda, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy). Labská Stráň má koeficient 2.1, což charakterizuje krajinu vyváženou. Z pohledu hospodářského je obec průměrně soběstačná. V obci ekonomicky působí drobní živnostníci, Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 9

10 výraznějším subjektem je hotel a restaurace vyššího stupně Belvedere. Statistiku doplňují subjekty podnikající v oblasti ubytovacích a pohostinských služeb. Ostatní ekonomicky aktivní obyvatelstvo vyjíždí za prací především do relativně dobře přístupného Děčína. Pozitivním rysem je, že většina domovního a bytového fondu v obci je dobře udržována a že slouží svým účelům. Určitý díl domů je využíván k rekreačním účelům (chalupy) v budoucnu potenciálními trvale zde bydlícími obyvateli. Významným faktorem životních podmínek v obci je stavební substance domovní a bytový fond, který tvoří jen domy rodinné. Neúplné vybavení obce technickou infrastrukturou a ovšem i stáří domů (cca 52 % bytů je v domech pocházejících z doby před druhou světovou válkou) se do určité míry odráží i ve vybavenosti domů a bytů. Z předchozího je patrné, že žádná ze složek územního rozvoje nemá výrazné problémy. K ideálnímu vyváženému stavu životního prostředí, hospodářských a sociálních podmínek anebo z jiného pohledu k souladu tří základních sfér lidské existence, tj. bydlení, práce, rekreace ještě něco chybí. Schváleným územním plánem však mohou vzniknout podmínky umožňující postupný vyvážený rozvoj všech jmenovaných oblastí. F.II. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území. V předchozích částech byla jmenována rizika, která nemůže územní plán bezprostředně ovlivnit (pomalé vylepšování hygieny životního prostředí zlepšení způsobu likvidace splaškových odpadních vod, topeniště, zlepšování kvality komunikací a další inženýrské infrastruktury). Jen v synergickém působení více faktorů bude vznikat vůle k řešení (finanční, organizační) některých současných problémů. Pro současnou generaci však nevyplývá ze záměrů zakotvených v územním plánu žádné riziko, územní plán umožňuje optimální koexistenci a rozvoj všech prvků v území. F.III. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. Územní plán, specifikující spektrum záměrů nekonfliktních s přírodou a ochranou životního prostředí, představuje rámec pro sociální a v malém měřítku i ekonomický rozvoj obce, dlouhodobou jistotu pro jeho obyvatele i další zájemce o život v obci. Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 10

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY

FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Petr Anděl FRAGMENTACE KRAJINY DOPRAVNÍ A SÍDELNÍ INFRASTRUKTUROU A OCHRANA PŮDY Letní škola ochrany půdy, 2. 3. 9. 2013 andel@evernia.cz Dálnice jako bariéra Dálnice jako bariéra PROSTUPNOST DÁLNICE

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část C,D,E,F Pardubický kraj (okres Ústí nad Orlicí) srpen 2011 Objednatel: SNĚŽNÍK a.s. Dolní Morava Pardubický

Více