DOTEKY VODY. analytická část architektonické studie. Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTEKY VODY. analytická část architektonické studie. Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid"

Transkript

1 DOTEKY VODY analytická část architektonické studie Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid

2 2

3 OBSAH Identifikační údaje O studii a analýzách Město v údolí Jizery Historické analýzy Geneze území Území v datech Území ve fotografii Analýzy vazeb Širší vztahy Obraz města Vazby území na okolí Urbanistické analýzy Území a územní plán Majetkové vztahy Doprava Hodnoty zástavby Průhledy a rozhledy Voda Břehy Hodnoty zeleně Zeleň Slabé a silné stránky Lokality Ostrov Sportoviště Loděnice Haly Palackého sady Zámek 3

4 4

5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název projektu Doteky vody lokalita k.ú. Semily k.ú. Podmoklice stupeň dokumentace urbanisticko architektonická studie zadavatel město Semily Husova Semily zodpovědná osoba Ing. Vladimír Bělonohý tel zpracovatel Atakarchitekti Studentská 1109/ Liberec zodpovědný projektant Ing. arch. Jana Medlíková ČKA tel autorský tým Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek, Atakarchitekti Ing. arch. Jana Medlíková, Atakarchitekti Ing. Jitka Trevisan, Atelier Trevisan Ing. arch. Jiří Žid, Já atelier architektury datum zpracování květen červen

6 O STUDII A ANALÝZÁCH 6 Studie Doteky vody je naše pojmenování urbanisticko - architektonické studie území v Semilech, které obklopuju řeku Jizeru, uměle vybudované vodní kanály, potoky, soutoky a roztoky. Proč tento název? Protože se jedná o oblasti naplněné duchem léta, odpočinku, korzo-vání podél řeky, smáčení, setkávání milenců, odpočinku v trávě u řeky, dětských vodních her, koupání, vodních sportů, posezení v kavárně. Vše se odehrává u vody, ve vodě a nebo je s vodou jinak spojeno. Každé místo, břeh oddělený od druhého vodou má jinou atmosféru. Je to jako míchaný koláč, jehož každý díl má jinou chuť, konzistenci a barvu. Kousek je makový, tvarový, povidlový... Rozinkou uprostřed je soutok, v němž se všechny břehy stýkají a který je bezpochyby živoucím jádrem této lokality. Město Semily má ve svém samotném středu velký poklad, který může každý den přinášet všem obyvatelům a návštěvníkům nezapomenutelné zážitky, za nimiž se budou na toto místo neustále vracet. Rozsah řešeného území se téměř shoduje s rozsahem definovaným v zadání města. Jen v místech, kde je zapotřebí vyřešit i potřebné urbanistické návaznosti a souvislosti, které od řešené lokality nelze oddělit, je území rozšířeno i o lokality navazující. Město je totiž živý organismus, jehož části jsou propojené orgány, které by bez ostatních nebyly životaschopné. Kontext nelze neopomíjet. Řešené území zahrnuje tzv. Ostrov, sportovní areál na Bahnech včetně přilehlého území mezi koupalištěm a ulicí Bavlnářskou a Luční, břeh mezi Chuchelským potokem a náhonem v Řekách v okolí Státního okresního archivu, břeh mezi náhonem v Řekách a Jizerou, cíp s halami mezi ulicí Jateckou a Bítouchovskou, Palackého sady, okolí zámku včetně území původní městské zahrady, zastavěné území mezi Ostrovem a Riegrovým náměstím, nábřeží okolo hlavního mostu a zastavěné území mezi Jizerou a ulicí Luční. Úkolem studie je dle zadání zhodnotit stávající stav a navrhnout takové zásahy dle podrobných požadavků zadání tak, aby byly ve střednědobém horizontu ekonomicky realizovatelné a etapizovatelné. Vzhledem k rozsahu území a objemu práce jsme studii rozdělili na dvě fáze, analytickou a návrhovou. Výstupem první fáze, ve které je hodnocen stávající stav, je následující analytická část. Analýzy Cílem analytické fáze je podrobně prozkoumat a pokud možno objektivně zanalyzovat celé území, odkrýt jeho slabé a silné stránky, které nejsou vždy na první pohled patrné, a určit potenciál místa, jeho hrozby a příležitosti. Abychom zaručili objektivitu našich průzkumů a rozborů, snažili jsme se získávat informace z rozdílných informačních zdrojů. Prováděli jsme několikadenní vlastní průzkumy území přímo na místě, prošli jsme řešené a neřešené lokality i blízké okolí Semil, zaznamenávali si, jak na nás jednotlivá místa působí, fotografovali, pozorovali běžný život a provoz. Sbírali jsem potřebná data a dostupné údaje v Muzeu, ve Státním okresním archivu, čerpali jsme z mnoha knih o Semilech a jeho okolí. Velmi přínosné pro nás byly názory pamětníků a odborníků, ale také subjektivní názory občanů, jimž jsme během prohlídek kladli různé otázky týkající se území. Zajímavé podněty a připomínky přinesla i besedy s občany a zastupiteli. Na základě všech těchto informací jsme zpracovali analýzy místa, jež se obracejí k historii, vycházejí z kontextu regionu a republiky, z vazeb širšího okolí, které mapují aktuální stav území po jeho jednotlivých přírodních a urbánních složkách a v neposlední řadě odhalují slabé a silné části v jednotlivých lokalitách (různých dílech koláče). Analytická část pro nás představuje velmi podstatný a nenahraditelný základní vstup, na který bude navazovat a z nějž bude vycházet návrhová část studie. Předpokládáme tedy, že výsledná studie tak bude vystavěna na reálných základech zevrubné analýzy, nebude postrádat vnitřní logiku a koherenci.

7 MĚSTO V ÚDOLÍ JIZERY Semily jsou zvláštní město už skoro nejsou Český ráj, ale ještě nejsou Krkonoše. Semily mají jednu společnou věc s Brnem. Když se Brňáka zeptáte, co se mu na Brně líbí nejvíce, tak se zamyslí a řekne: Víte, Brno má krásné okolí. Z úryvku z knihy Riegrova stezka kaňonem Jizery je patrné, že se Semilami je to podobné. Zatímco Jičín má své Prachovské skály, Turnov Valdštejn a hruboskalsko, Semily mají skalnatý kaňon Jizery a Riegrovu stezku, kromě nich ale i spoustu dalších krajinářsky a přírodovědně zajímavých lokalit. A proč jsou takové lokality právě zde? Protože přechod mezi klimaticky, geologicky i vegetačně odlišnými krajinnými typy pohraničních hor na severu a teplejším jižním územím Českého ráje zde vytvořil podmínky pro jejich vznik. Protože Jizera a její přítoky se zde v Horním Pojizeří hluboce zařezávají do zvlněné pahorkatiny západního Podkrkonoší a daly tak vzniknout mnohotvárným údolím, nivám a skalnatým korytům. Nad krajinou Semil se vypíná hora Kozákov, třetihorní vulkán a tradiční naleziště drahých kamenů. Z rozhledny na vrcholu je za příznivého počasí vidět až čtvrtina Čech. Kousek za městem se nachází zmíněný unikátní kaňon řeky Jizery s Riegrovou turistickou stezkou, na severu najdeme Bozkovské dolomitové jeskyně. A další a další přírodní zajímavosti a turistické cíle v přírodních rezervacích, k nimž vede řada značených cest a turistických stezek. Pro cyklisty je vyznačena hustá síť cyklotras pro všechny věkové a výkonnostní skupiny. A samotné Semily? Rozkládají se v hlubokém údolí na soutoku Jizery s Oleškou ve výšce 340 m n. m, v kotlině obklopené ze všech stran vrchy. Jizera pro ně byla odjakživa vším, ačkoliv trvalo staletí, než se podařilo tento neposlušný živel zkrotit. Určila, kde bude, dnes již devítitisícové město, založeno, formovala jeho vývoj. Neustále se vylévala ze svého koryta, brala úrodu, ničila domy. Nakonec se ale lidé naučili sílu vody využívat ve svůj prospěch, na březích řek a potoků vyrostly mlýny, později vodní elektrárny. V průběhu 19. století se staly Semily průmyslovým městem. Sílu řeky využívaly převážně textilní továrny. Dnes je Jizera klidným regulovaným tokem protékajícím skrze město, málokdo ji vnímá, málokdo tuší, kolik krásy ještě ukrývá. Semily však nejsou jen městem Jizery, přírody a turistiky, jsou také centrem kulturního a společenského života. Nalezneme zde několik muzeí a galerií, zajímavých staveb a pozurohodnosti. Semily mají své významné rodáky a zaujímají i jistá prvenství v historii. První elektrické krematorium ve střední Evropě, byl zde vynalezen nový tiskařský přístroj hektograf a již v roce 1878 se zde rozeběhla výroba kopírovacích strojů. Unikátem je historizující Schmidtova textilní továrna co do rozlohy srovnatelná s francouzským Versailles nebo alternativní waldorfská škola. Ze Semil pocházel národní obrozenec František Ladislav Rieger, spisovatelé Antal Stašek a Ivan Olbracht, nebo politik Karel Kramář. Není tedy divu, že z vyhodnocení potenciálu krajiny, fenoménu řeky a místních poměrů města byla dána priorita rozvoji cestovního ruchu, cykloturistice, zintenzivnění využívání vrchu Kozákova, zlepšení vybavenosti území pro rozvoj turistiky, včetně zkvalitnění infrastruktury a služeb, které by sloužily také obyvatelům. 7

8 8

9 HISTORICKÉ ANALÝZY 9

10 GENEZE ÚZEMÍ 10

11 V POČÁTKU pol. 19. století po roce Na počátku byla semilská kotlina jezerem na řece Jizeře, které se při povodních více či méně rozšiřovalo. Poloha příhodná pro osídlení se nacházela na pravém břehu, na úpatí jižního svahu nad rozvodňovanou řekou. Zde se začala formovat první zástavba, která se později přeměnila v semilské náměstí s kostelem uprostřed Z jezera vzniklo postupem času několik menších rybníků, které se pomalu vysoušely, až zůstal jediný na Bělidlech napájený Jalovou struhou, odbočkou z uměle vybudovaného mlýnského náhonu. Mlýnský náhon či potok s Jizerou obtékaly mokrý neobydlený ostrov, zmíněná Bělidla. Na levém břehu v dostatečné vzdálenosti od území, kde se při povodni rozlévala Jizera, vznikala druhá osada Podmoklice. Obě osady byly spojeny přímou cestou s dřevěným přemostěním přes Jizeru. V ohybu Jizery pravděpodobně stálo vrchnostenské obydlí - tvrz s hospodářskými budovami (1511). Asi dvoumetrová navážka Bělidel zvedla jejich niveletu nad úroveň vody při častých záplavách a umožnila rozšíření zástavby Semil blíže k toku Jizery. Nové centrum na Bělidlech se téměř dotýkalo řeky. Tvrz zničenou při požáru města nahradil trojkřídlý barokní zámek postavený při levém břehu Jizery. Z požárních důvodů byl odsunut o kousek dál od města než původní tvrz (kolem 1700). Při povodni roku 1849 roztrhla Jizera kamennou nasypanou hráz, která bránila jejímu přímému toku a odkláněla ji zpátky do původního řečiště meandrem kolem zámku. Mezi původním řečištěm a vylitým přímým tokem vznikl ostrov, na který vedla původní lávka. Přes Jizeru byl v místě dnešního mostu postaven nový dřevěný most směřující k právě dostavěné železniční trati a nádraží (1858). Cesta mezi Semilami a Podmoklicemi se tak odklonila od původní přímé trasy. V Řekách byl vyhlouben náhon potřebný pro Schmidtovu textilní továrnu, Řeky se staly podmokliclým ostrovem. Cestu, kterou si řeka při povodni prorazila, již neopustila. Při regulaci, jejíž součástí byla i stavba jezu, byla již ponechána v novém řečišti. Staré koryto bylo u zámku zúženo a napojeno na mlýnský náhon. Zbytek koryta odklánějící se od zámku byl zasypán (1935). Na spojnici mostu a nádraží se začalo formovat nové centrum Podmoklic, staré pomalu zanikalo. Viz Obraz města. 11

12 ÚZEMÍ V DATECH konec 13. století vznik obce na vyvýšeném místě pravého břehu Jizery v místě soutoku s Oleškou první písemná zmínka o městě Semily, resp. o farním kostele 15. století Semily povýšeny na městys ustálení majetkových poměrů, Semily se dostaly do vlastnictví rodu Smiřických urbář popisuje vrchnostenské obydlí - tvrz stojící při řece Jizeře, jiné prameny však jeho umístění odkazují na vrch Koštofrank rozsáhlý požár zničil celé město včetně tvrzi hrabě Ferdinand Ignác Desfour nechal postavit na pravém břehu Jizery zámek, barokní stavbu ve tvaru písmene U se zámeckým parkem otevřeným k Jizeře a městu, čelní křídlo bylo přízemní s dvorními arkádami a boční křídla dvoupatrová patrová nástavba čelního křídla zámku polovina 19. století - Semily se stávají městem požár zachvátil střechu zámku, po něm následovaly klasicistní úpravy povodeň roztrhla nasypanou hráz, která nutila Jizeru téci původním korytem kolem zámku, řeka si prorazila cestu přímým směrem, mezi oběma rameny toku zůstal ostrov, původní most z ulice Josefa Hory byl povodní stržen Semily se staly okresem postaven dřevěný most přes Jizeru v místě dnešního hlavního mostu dokončena železniční trať Pardubice - Liberec v Podmoklicích dokončen náhon v Řekách jako součást nové textilní továrny továrník F. Schmidt založil textilní továrnu a obytnou kolonii v Řekách regulace toku Jizery, postaven jez za soutokem hlavního toku a Mlýnského potoka postaven domek u jezu dřevěný most přes Jizeru nahrazen železným dokončena dřevěná lávka přes náhon v Řekách postaven dřevěný most přes náhon v Řekách za zámkem při ulici Bítouchovské postaveny městské jatky založen semilský Okrašlovací spolek na stráni nad zámkem vybudován semilským Okrašlovacím spolkem městský park Palackého sady část zámecké zahrady využívána jako veřejná městská zahrada, později musela ustoupit nové zástavbě a zanikla konec 19. století zvednuta niveleta v lokalitě na Bělidlech o 1,5 m jako opaření proti povodni Okrašlovací spolek rozšířil městský park Palackého sady o pozemek Václava Kouckého, v místech bylo později zbudováno přírodní divadlo Okrašlovací spolek upravil část městské zahrady, vybavil ji kuželníkem, hudebním pavilonem s parketem a dětskou skluzavkou Okrašlovací spolek navrhl propojit Palackého sady s novou turistickou stezkou vedoucí až ke Spálovu provozována půjčovna loděk na Jizeře u vstupu do městského parku z Husovy ulice byla postavena brána s nápisem Palackého sady postavena silnice do Bítouchova, silnice přetnula přímé spojení městského parku s hostincem otevřena Riegrova stezka vedoucí kaňonem Jizery v úseku mezi Bítouchovem a Podspálovem zbudovaná Klubem českých turistů Ostrov vyjmut z katastru Podmoklic a připojen ke katastru Semil úplná likvidace Jalové struhy na Bělidlech dostaveno třetí patro zámku pro potřeby okresního úřadu semilští ochotníci si pronajali zadní část Palackého sadů a otevřeli zde přírodní divadlo Riegrovo náměstí Bahna, dnes fotbalový stadion okolí jezu předprostor zámku 12 plovárna

13 Klub českých turistů vybudoval na ostrově říční koupaliště s kabinami a volejbalové hřiště postavena okresní hospodářská záložna od architekta Čeňka Musila, zaniká část městské zahrady založen urnový háj na části pozemku městského parku Palackého sady regulace toku Jizery, přeložení řečiště vedoucí kolem zámku do nového přímého koryta, úsek starého koryta u zámku zúžen a napojen na dosavadní mlýnský náhon zasypáno původní koryto Jizery odklánějící se k zámku otevřeno první elektrické krematorium ve střední Evropě od architekta Schejbala železný most přes Jizeru nahrazen z vojenských strategických důvodů železobetonovým osada Podmoklice sloučena se Semilami v jedno město Okrašlovací spolek vysázel stromořadí podél Jizery v úseku od mostu k Řekám dostavena vila bratří Hyblerů na ostrově v příměstské části Palackého sadů před zámkem bylo po vykácení stromů vybudováno alpinum, na jiném místě při silnici byl naopak park narušen budováním protileteckého krytu ve skalním masivu město nabízí pozemky na ostrově zahrádkářům dokončen školní areál základní školy a gymnázia Nad Špejcharem, gymnázium Ivana Olbrachta Okrašlovací spolek věnoval část pozemků v parku pro rozšířená přírodního divadla a urnového háje, další pozemky byly prodány Okrašlovací spolek zrušen rozhodnutím vlády, park následně chátrá vyhlášena přírodní rezervace Údolí Jizery u Semil a Bítouchova obnoveno přírodní divadlo v Palackého sadech úprava přední části městského parku Palackého sady a cesty z Husovy ulice, dřevěný altán byl zbourán, přímá cesta ke školám byla nahrazena zatáčkami odvodnění podmáčené lokality na Bahnech v místě dnešních sportovišť zahájena stavba poštovní budovy v místě městské zahrady, zaniká další její část, jako náhrada vzniká park na ostrově u vstupu do městského parku Palackého sady odhalena socha Antala Staška a Ivana Olbrachta od sochaře Malejovského postaveno sídliště u ulice Luční výstavba sportovního stadionu, sportoviště přerušilo ulice Žižkovu, zůstala z ní slepá ulice Ke Stadionu postaveno koupaliště na Bahnech provedena současná parková úprava na Ostrově necitlivým způsobem přistaveno další patro zámku, zazděny arkády nádvoří a zrušen zbytek městské zahrady, zámek adaptován pro potřeby ONV Semily, zámek nenávratně ztratil podobu šlechtického sídla postaveno sídliště Řeky část Palackého sadů upravena na areál pro kondiční sportování a rekreaci Hyblerova vila přestavena na mateřskou školu 90. léta - částečná památková rehabilitace zámku na Ostrově osazen pomník Žena s dítětem od akademické sochařky Dagmar Štěpánové - Černé uveden vojskem do provozu montovaný železný most na konci ulice Jatecké, jako provizorium po dobu oprav mostu hlavního rozšířen a zrekonstruován hlavní železobetonový most přes Jizeru likvidace zdevastovaného přírodního divadla v Palackého sadech postavena budova Státního okresního archivu od architektů Bouřil, Máslo, Sladký Palackého sady registrovány jako významný krajinný prvek na ostrově postaveno dětské hřiště od stavba cyklostezek podél Jizery od stavba lávky pro pěší a cyklisty vedoucí z levého břehu Jizery na Ostrov celkový pohled na Semily pohled na ostrov od zámku pohled na nový most a původní koryto řeky pohled od původního koryta Jizery na zámek plovárna 13

14 ÚZEMÍ VE FOTOGRAFII 1. OSTR Eduard Hampl provozoval u svého malého hostince čp. 381 za zámkem přístaviště a půjčovnu loděk pro projížďky dětí a milenců. Úprava Ostrova v roce V roce 1938 byl železný nýtovaný most přes Jizeru nahrazen železobetonovým. Před rekonstrukcí byla zbudována dřevěná provizorní lávka. Ostrov byl dříve obtékán Jizerou ze všech stran a pravidelně zatápěn vodou, kterou mělká koryta nedokázala pojmout. Pohlednice je z počátku třicátých let, než byl průtok od mostu až po ústí Mlýnské strouhy zasypán, lávka zrušena, pozemek vyrovnán a připraven pro rekreaci Semilanů. Ještě na počátku 20. století sloužila Bělidla hospodářským potřebám okolních domů. Stodola vpravo byla zbourána v roce Při pohledu z nového mostu směrem k Ostrovu poutala pozornost chodců nová vila bratří Hyblerů, postavená v době od června 1939 do srpna 1940 Semily, pohled od severozápadu, vpravo věž radnice, před Semily, pohled z Podmoklic, před Zámek měl jednopatrovou trojkřídlovou dispozici. Sídlily v něm také okresní soud a věznice, pro jejíž chovance vytvářela vysoká zeď na zadní straně uzavřený prostor ke zdravotním procházkám. Do Podmoklic se přicházelo ze Semil po železničním mostě, který nahradil starší litinový. Chodci byli před splašenými povozy chráněni nízkou zídkou. 14 Prostory zámku nestačily rostoucím nárokům úřadů. Město jej muselo prodat státu, který v roce 1926 financoval nástavbu druhého a roku 1969 třetího patra. Plovárna Klubu českých turistů na Ostrově byla otevřena slavnostním koncertem 18. srpna 1929 Pohled na Ostrov z Podmoklických Bahen v roce 1959 Semily, pohled od náměstí Dr. F. L. Riegra k východu, vlevo Okresní dům, po 1908

15 2. SPORTIŠTĚ Semily v roce Pohled k Vartě a kopaninám. Povodeň na Jizeře roku Zatopen byl celý Ostrov, dolení náměstí, rovina v Řekách. Za mostem sahala voda ke Slavii. Jiný strašný požár postihl houfec roubenek mezi mostem a rakvárnou, zvaný Betlém. 13. května 1909 jej zničil až do základů. Nikdo naštěstí neuhořel. Největší cenu měly pro jejich obyvatele peřiny. Oblíbené byly projížďky na Jizeře při silnici k Bítouchovu. Půjčovna loděk byla provozována od roku Pohled na dolení část Semil z věže kostela sv. Petra a Pavla v roce 1920 Podmoklice z Varty kolem roku 1914 v popředí za Oleškou továrna firmy Melich s novou vilou majitele, za obecním dvorem se rozkládá Schmittův textilní závod. Na podmoklických lukách se pokojně popásal dobytek. Zámek s původním řečištěm Jizery, která tekla v jeho těsné blízkosti. Podmáčená část Podmoklic, zvaná trefně Na Bahnech, vzdorovala zástavbě tak dlouho, až na ní během šedesátých let 20. století vyrostl sportovní stadion a koupaliště. Zámek od splavu, Budování fotbalového hřiště Na Bahnech bylo zahájeno 18. března 1961, ale výstavba stadionu pokračovala až do roku Na snímku práce na ochozech. Říční koupaliště na Ostrově s kabinami a volejbalovým hřištěm, vybudované Klubem českých turistů v roce V letech 1830, 1858, 1888 a 1897 postihly Semily obrovské povodně. Při té poslední se voda rozlila od Dolního náměstí až daleko za Slávii. Čtyři roky poté již lidem otrnulo a podmoklické nábřeží se zaplňuje stavbami městského švihu. Vládne tu i čilý průmyslový ruch, zejména díky Melichově tkalcovně. Na semilské straně se neméně zdatně činila rakvárna firmy Josef Prokop a spol. Nad soutokem Chuchelského potoka s Jizerou, kde je bytové družstvo, byl před vodou dobře chráněn vrchnostenský, později městský dům čp. 53 s početným dobytkem, vinopalnou a polnostmi. Pohled z Palackého sadů, v pozadí městská cihelna. V sousedství sportovního stadionu se stavělo v letech koupaliště. Práce často vázla, protože chyběl materiál i pracovníci. 15

16 3. LODĚNICE 4. PALACKÉHO SADY Brigáda úprav stadionu. Ve Státním okresním archivu v Semilech-Podmoklicích se mj. konají časté výstavy a koncerty. Fotbalové utkání na sportovním stadionu Nad soutokem Chuchelského potoka s Jizerou, kde je bytové družstvo, byl před vodou dobře chráněn vrchnostenský, později městský dům čp. 53 s početným dobytkem, vinopalnou a polnostmi. Pohled z Palackého sadů, v pozadí městská cihelna. Ze tří červených domků při silnici do Řek, které musely ustoupit stavbě sídliště, byl jako poslední zbořen v roce 1984 domek čp. 256 (na snímku zcela vpravo), protože sloužil po dobu výstavby jako stavební kancelář. Na tenisových kurtech 1980 V Rybnících, jinak Řekách, vystavěl v šedesátých letech 19. století českodubský podnikatel Franz Schmitt přádelnu bavlny a tkalcovnu vlněného zboží. Vodáci si vybudovali svou loděnici u továrního náhonu v Řekách Každé představení v přírodním divadle bylo provázeno velkým zájmem diváků. 16 Ve světlém panelákovém domě v Bavlnářské ulici sídlí příspěvková org. Sociální služby Semily (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba). Podmoklice v roce Výhled z městského parku za zámkem. V popředí jatka. Poslední technické práce před umístěním bronzového sousoší Otec a syn na žulový podstavec.

17 5. HALY 6. ZÁMEK Sousoší Otec a syn je dílem Josefa Malejovského. Augustin Skrbek si v Bítouchovské ulici čp. 473 zřídil pilu a výrobu kávových mlýnků pod jménem Sava. Dřevěný dům doplnila roku 1930 vila, nábřeží dosud nehyzdí skladiště stavebnin a parazitní výstavba. Otevření muzea a odhalení pomníku Antala Staška a Ivana Olbrachta na kraji parku 28. srpna Zámek měl jednopatrovou trojkřídlovou dispozici. Sídlily v něm také okresní soud a věznice, pro jejíž chovance vytvářela vysoká zeď na zadní straně uzavřený prostor ke zdravotním procházkám. Goldoniho Komedie o vějíři v přírodním divadle v Semilech roku V městském parku po roce Podmoklice v roce Výhled z městského parku za zámkem. V popředí jatka. Zámeckou zahradu otevřelo město po koupi zámku veřejnosti, konaly se tu různé slavnosti a promenádní koncerty. Zlikvidovala ji stavba záložny a poštovního úřadu. Areál přírodního divadla v Semilech v roce Sousoší Otec a syn. Okresní záložna hospodářská Prostory zámku nestačily rostoucím nárokům úřadů. Město jej muselo prodat státu, který v roce 1926 financoval nástavbu druhého a roku 1969 třetího patra. 17

18 7. SEMILY Oblíbené byly projížďky na Jizeře při silnici k Bítouchovu. Půjčovna loděk byla provozována od roku V roce 1881 byla od Slapu pořízena jedna z prvních datovaných fotografií Semil. Zatímco městské stavby se pozvolna převlékají do trvanlivějších materiálů, vesnický ráz Podmoklic zatím trvá. Semilský zámek. Do roku 1904 měl jen jedno poschodí. Okrašlovací spolek pečoval o městské sady a zdobil ulice ušlechtilými stromy místo dříve oblíbených topolů. Jeho zásluhou se město změnilo v oázu zeleně a je jí dodnes. Příjemná ulice 3. května směřující k tehdejší tiskárně látek (dnešní AXL) a upravené zahrádky dotvářely harmonický celek závodu a jeho okolí. Semiským ochotníkům namaloval Josef Prokop v roce 1889 krásnou oponu, dnes bohužel ztracenou. V centru obrazu jsou kostel a nová radnice, zámek na levém kraji vyvažuje trojkřídlá budova hotelu Slavie, kterou do Podmoklic vtrhla nová doba. Pod radnicí výrazná novostavba Schmittovy tkalcovny. (Použito na příležitostné pohlednici k 70 a 80 letům ochotnického divadelního spolku v Semilech.) Zámek s původním řečištěm Jizery, která tekla v jeho těsné blízkosti. K nejstarším vyobrazením Semil patří prázdninové akvarely studenta medicíny Theodora Petřiny z roku Neškolený malíř sice příliš nepronikl do tajů perspektivy, zanechal nám však cenné svědectví z doby, kdy bylo fotografů poskrovnu. Ze Strážníku hledíme na Hoření náměstí (dnes Komenského) a farou a barokním kostelem, výrazná je dřevěná radnice, zadní plán patří železnici. Takto asi vnímali podhorské Semily první turisté, přijíždějící po Jihoseveroněmecké spojovací dráze. Vlevo továrna firmy F. Schmitt ještě před požárem roku 1870, uprostřed za lávkou přes zářez trati panský dvůr, vpravo Riegrův mlýn a tiskárna látek, v popředí nádraží. 18 Zámecká zahrada byla roku 1901 upravena Okrašlovacím spolkem pro veřejné akce, vybavena stolovým zařízením, kuželníkem, hudebním pavilonem a dětskou skluzavkou. Vchod do veřejné městské zahrady byl později přeložen do vhodnějšího místa. Také na dalším Petřinově obrázku, tentokrát od jihu, dominuje farní kostel sv. Petra a Pavla. Podmoklice a Semily spojuje dřevěný most, teprve roku 1867 nahrazený kovovým. Za mostem vpravo malíře zaujala skupina chaloupek zvaná Betlém. Každá povodeň přinášela vodním dílům velké škody, jako např. tato z 2. srpna 1888 na stavidle u tiskárny látek.

19 Letecký pohled na Semily. Vlevo sídliště Řeky, vpředu jsou Podmoklice a centrum města. Kvůli ochraně továrny před záplavami byla roku 1880 rozšířena soutěska Jizery. Vytěžený materiál se odvážel po galerii na druhé straně, než vedla pozdější Riegrova stezka. Povodeň na Jizeře 9. srpna V roce 1913 vybudoval semilský a železnobrodský odbor Klubu českých turistů Palackého stezku údolím Kamenice, aby turisté nemuseli takto nasazovat své životy. Celostátní kvalifikační závody ve sjezdu na Jizeře pod Riegrovou stezkou 4. ledna Zkrocení divoké Jizery stálo Franze Schmitta nemálo finančních prostředků. Za příhodných sněhových podmínek je možné si u vleku nad nádražím dobře zalyžovat. Jarní tání na Jizeře v roce Ledová bariéra u sportovního stadionu v Podmoklicích. Lávka do Bítouchova smetená povodní 31. července Jizera. Řeka pramenící v Jizerských horách a napájená vodou z Krkonoš, modeluje od pradávna krajinu, kterou dnes nazýváme horním Pojizeřím. Motocyklové terénní závody

20 20

21 ANALÝZY VAZEB 21

22 ŠIRŠÍ VZTAHY ČESKÁ REPUBLIKA LIBERECKÝ KRAJ SEMILY ŽITAVA LIBEREC ČESKÁ LÍPA ŽELEZNÝ BROD TURN SEMILY NÁ PAKA Město Semily leží na severovýchodě Čech v jihovýchodním cípu Libereckého kraje asi 25 km od Liberce a 85 km od Prahy. Tvoří přirozené centrum Horního Pojizeří na rozhraní atraktivních turistických regionů Český ráj a Krkonoš. V dosahu a dobré dopravní dostupnosti je řada měst a větších obcí jako Železný Brod, Turnov, Malá Skála, Košťálov, Lomnice nad popelkou, Nová Paka, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice, Vrchlabí. Samotné, hustě osídlené, spádové území Semilska pak zahrnuje množství menších obcí, pro něž Semily znamenají pracovní příležitost, jsou pro ně centrem služeb, kultury a společenského života. Spojení obcí se Semilami fakticky potvrzuje fungující vazby v území. Semilami procházejí dvě silnice II. třídy, kterými jsou Semily dopravně napojeny na celostátní dopravní síť a na okolní města a které spolu se sítí silnic III. třídy dokáží obsloužit i malé obce celého semilského regionu. Jedná se o silnici II/292, která propojuje významnější silnice R10 a I/14 ze Železného Brodu do Horní Sytové, druhou je silnice II/289 ze směru z Vysokého nad Jizerou do Bořkova. Důležitým dopravním koridorem spíše nadregionálního významu je železnice Parbubice Liberec, která Semilami (Podmoklicemi) prochází a umožňuje rychlé přímé spojení s městy Turnovem, Železným Brodem a Libercem. Semily jsou také součástí mikroregionu Kozákov, založeného a registrovaného v roce 1999.V mikroregionu se sdružily tři subjekty - město Semily a dvě malé obce v sousedství, Chuchelna a Záhoří u Semil. Mikroregion je v porovnání s okolními rozlohou menší, ale silný v počtu obyvatel, protože zahrnuje devítitisícové město Semily. Spolupráce obcí a integrace záměrů je velmi žádoucí. V územním rozvoji je mnoho společných zájmů, které je mikroregion schopen řešit účinněji, než jednotlivá obec. Mikroregion Kozákov spolupracuje se svými sousedy, zejména s mikroregionem Pojizeří a Podhůří a je otevřený spolupráci s dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu, dopravní obslužnosti a rozvoji informatiky. Území mikroregionu se rozkládá na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší na severovýchodním svahu hory Kozákov. Kopcovitá krajina mezi Kozákovem a řekou Jizerou má nadmořskou výšku 340 až 744 m n.m, na území o rozloze 37,53 km2 žije v členských obcí mikroregionu celkem asi obyvatel. 22

23 Krajina Semilska je plná přírodních i uměle vybudovaných zajímavostí, přírodních památek, vyhlídek, rozhleden a jiných turistických cílů v přírodních rezervacích i mimo ně. Vede k nim řada značených cest a turistických stezek. Pro cyklisty je vyznačena hustá síť cyklotras pro všechny věkové a výkonnostní skupiny. V blízkosti města se nachází ojedinělé údolí Jizery, jenž patří do Geoparku UNESCO, prochází jím Riegrova stezka, vedoucí kolem podspálovské elektrárny, Kamenického stezka a o kousek dál Palackého cesta. Nedaleko leží Bozkovské dolomitové jeskyně a asi 3 km od města hora Kozákov. Semily jsou tedy výchozím bodem pro řadu výletů. 23

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 OBJEDNATEL: MĚSTO SEMILY POŘIZOVATEL: MěÚ SEMILY,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily

Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Brownfields - Venkovní koupaliště Semily Ing. Michal Strnad Předmětem projektu je rekonstrukce venkovního koupaliště Semily. Stav stávajícího letního koupaliště neodpovídá technickým požadavkům a technologie

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

R E G I O N S T U D I O Ú Z E M N Í P L Á N O T R O Č Í N N Á V R H P R O S P O L E Č N É J E D N Á N Í 1 2 / 2 0 1 2

R E G I O N S T U D I O Ú Z E M N Í P L Á N O T R O Č Í N N Á V R H P R O S P O L E Č N É J E D N Á N Í 1 2 / 2 0 1 2 R E G I O N S T U D I O Ú Z E M N Í P L Á N O T R O Č Í N N Á V R H P R O S P O L E Č N É J E D N Á N Í 1 2 / 2 0 1 2 Z Á K L A D N Í A I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E klient - objednatel: Obec Otročín

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í H henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í b e č v a ing.arch. daniel baroš, ing.arch. michal nejezchleb 0 8 2 0 1 3 poloha obce v kontextu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou )

Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Místní šetření v prostoru možné budoucí Schartovy aleje v Dobříši ( mezi Luční ulicí a historickým vodním rezervoárem nad Bzdinkou ) Jedná se úvozovou cestu v pokračování Luční ulice směrem na západ k

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN)

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, úřad územního plánování, odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín Zhotovitel:

Více