Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa"

Transkript

1 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè Krátké zprávy 1 Výživa 4 Rizika z potravin 16 Nové výrobky 19 Legislativa 21 Potravináøské výstavy a veletrhy 34 Odkofeinovaný extrakt zeleného èaje pod názvem Sunphenon Odkofeinované extrakty zeleného èaje Krátké zprávy DCF-1 vyrábí firma Taiyo Kagaku Ltd. Vzhledem k tomu, že je bohatý na polyfenolové slouèeniny, lze ho použít do potravin podporujících zdraví (nutraceutik). Extrakty zeleného èaje bohaté na polyfenoly mají øadu biochemických a fyziologických úèinkù, napø. antioxidaèní, antimikrobiální, antivirový, pùsobí rovnìž proti zubnímu kazu a mají deodoraèní úèinek. Potraviny, do kterých se extrakt pøidává, se používají v prevenci èetných zdravotních obtíží, napø. selhání ledvin, rakoviny, kardiovaskulárního onemocnìní, zánìtù a zubních kazù. Listy zeleného èaje obsahují relativnì velké množství kofeinu, až 5 %, zatímco kávové boby asi 1,5 %. Kofein mùže u nìkterých osob zpùsobovat podráždìní trávicího traktu a nespavost, a proto se extrakt zeleného èaje odkofeinovává. Firma Taiyo Kagaku Ltd. studovala více než 10 let úèinky polyfenolù zeleného èaje. Výzkumní pracovníci této spoleènosti publikovali øadu vìdeckých prací a podali nìkolik patentù. Odkofeinované extrakty zeleného èaje lze použít do: nápojù, cukrovinek (èokolády, gumy a rosoly), potravin podporujících zdraví a potravin pro léèebné úèely, rovnìž i do doplòkù výživy. Food Technology, 54, 2000, è. 5, s. 151 (kvas) Antioxidaèní aktivita echinacei Vitamin E pravdìpodobnì snižuje riziko alergií a astmatu Echinacea je bylina, která se široce používá pro svou schopnost stimulovat imunitu. Za imunostimulaèní úèinek jsou odpovìdné lipofilní alkamidy, polární deriváty kyseliny kávové (echinakosidy) a cichorová kyselina (2,3-O-di-kafeoyl-vinná kyselina). Množství derivátù kávové kyseliny je v rùzných odrùdách byliny i v jednotlivých èástech byliny rùzný. Napø. v koøenech E. pallida je obsaženo 0,4 1,7 % echinakosidu, v E. angustifolia 0,3 1,3 %, v E. purpurea nebyl echinakosid zjištìn. Koøeny E. purpurea však obsahují 0,6 2,1 % kyseliny cichorové, která rovnìž existuje ve stopových množstvích v E. angustifolia. Dosud bylo k dispozici málo údajù o antioxidaèní aktivitì echinacei. Novì se zjistilo, že extrakty mají schopnost vychytávat volné radikály a tvoøit cheláty s pøechodnými prvky, napø. mìdí. J. Agric. Food Chem., 48, 2000, è. 5, s (kvas) Osoby, které konzumují potraviny bohaté na vitamin E, jsou chránìny pøed nìkterými alergiemi. K tomuto zjištìní dospìli vìdci na univerzitì v Nottinghamu (Velká Británie). Zjistili, že dospìlí, kteøí konzumovali nejvíce vitaminu E, mìli v krvi ménì protilátek dávaných do souvislost i s alergií. Vysoké hladiny tìchto protilátek jsou spojeny s astmatem a alergiemi, vysvìtlují autoøi. Vzhledem k tomu, že se pøi astmatu zvyšují hladiny oxidantù, tj. slouèenin, které poškozují DNA bunìk, 1

2 Krátké zprávy Vitaminy a chemoterapie Nové informaèní støedisko nezávadnosti potravin mohou antioxidanty, napø. vitamin E, snižovat pravdìpodobnost astmatu snižováním hladin tìchto slouèenin. Ve studii se zjistilo, že každý zkonzumovaný miligram vitaminu E navíc snižoval hladiny protilátek o více než 5 %. Prospìšný úèinek se stabilizoval pøi 7 mg vitaminu E za den a pøi vyšším pøíjmu se již další zlepšení neprojevilo. Vitamin E je obsažen v rostlinných olejích, pšenièných klíècích, cereálních zrnech, ovoci, zelené zeleninì, mase, vejcích a urèitých typech ryb. K tìmto výsledkùm dospìli autoøi na základì sledování osob ve vìku let, zpùsobu jejich stravování a symptomù astmatu a senné rýmy. Uvedené zjištìní opravòuje k tomu, aby se dále zkoumalo potenciální využití vitaminu E v prevenci alergií. The Lancet, 2000; 356: (kvas) Zatímco jsou antioxidaèní vitaminy, napø. A a E prospìšné u zdravých osob, nemusí být vhodné pro pacienty s rakovinou, kteøí prodìlávají chemoterapii. Zdá se, že u tìchto pacientù dochází ke snížení úèinnosti léèby rakoviny, nebo tyto vitaminy pùsobí proti úèinkùm léèby. Výzkumní pracovníci z univerzity v Severní Karolínì uvádìjí, že zvláštì vitaminy A a E mohou negativnì ovlivòovat chemoterapii rakoviny. Podle nich témìø všechny antikancerogenní léky usmrcují rakovinné buòky prostøednictvím apoptózy a antioxidanty jako vitamin A a E tuto apoptózu u rakovinných bunìk znaènì potlaèují. Apoptóza je pøirozené programové usmrcování bunìk. Prostøednictvím apoptózy se buòky, jestliže mají významnì poškozenou DNA, samy nièí. Byly provedeny pokusy na geneticky modifikovaných myších, u nichž byly vyvinuty nádory mozku. Zjistilo se, že pøi podávání stravy bez vitaminu A a E došlo ke zvýšení podílu rakoviných bunìk mozku, které zanikly v dùsledku apoptózy, na 19 %, zatímco tento podíl pøi aplikaci bìžné stravy, tj. s obsahem uvedených vitaminù, èinil 3 %. Na základì tohoto zjištìní došli výzkumníci k závìru, že pro pacienty s rakovinou, zvláštì ty, kteøí prodìlávají chemoterapii nebo léèbu ozaøováním, je pravdìpodobnì lepší konzumovat stravu bez antioxidantù. Toto zjištìní mùže vysvìtlovat výsledky døívìjších studií, podle kterých je vyšší výskyt rakoviny plic u kuøákù, kteøí konzumují stravu s vysokým obsahem antioxidantù. V souèasné dobì se plánují pokusy na lidech. (kvas) Americký Úøad pro potraviny a léky (FDA) otevøel nové informaèní støedisko, které bude poskytovat spotøebitelùm informace o nezávadnosti potravin, kosmetických preparátù, potravináøských aditiv a výživových doplòkù. Uvedené støedisko funguje pøi FDA Støedisku pro nezávadnost potravin a aplikovanou výživu (CFSAN). Spotøebitelé mají k dispozici bezplatnou linku (1-888-SAFEFOOD), na které se poskytují oficiální informace. Tato linka dále zprostøedkovává pøístup k informaèním specialistùm ve støedisku. Støedisko tak pøedstavuje pro spotøebitele nový zdroj aktuálních a spolehlivých informací o potravinách. (kvas) Poznámka: Rovnìž v ÚZPI je zøízena nová služba veøejnosti, tzv. HELP DESK, tel. 02/ , kam se mùže veøejnost obracet se svými dotazy z oblasti zemìdìlství a potravináøství. 2

3 Antibiotikum z nové kyseliny Krátké zprávy Bílkovina proti rakovinì støeva Analýza vlasù odhalí alkoholiky Jak chutná 300 let staré víno? Nový pivní nápoj Lactobacterium reuteri je mléèná bakterie, která žije v kvásku, kysaném zelí a jogurtu. Biologové univerzity Hohenheim zjistili, že tato bakterie obzvláš úèinnì usmrcuje organismy vyvolávající nemoci. Jako baktericidní látka byla identifikována dosud neznámá kyselina, která dostala název reutericyklin. Tato kyselina by se mohla stát základem nového antibiotika. Gordian, 2000, è. 9 s. 130 Výzkumníci z univerzity Toronto objevili bílkovinu, která poskytuje tlustému støevu pøirozenou ochranu. Pokusy na myších prokázaly, že pokud tato bílkovina s oznaèením p110g chybí, dochází ve støevì ke spontánní tvorbì tumorù. Tato bílkovina zastavuje rùst bunìk, a to nejen u hlodavcù, ale i u èlovìka. Gordian, 2000, è. 9 s. 130 Soudní lékaøi berlínské Charité našli novou metodu pro dùkaz nadmìrné spotøeby alkoholu. Ve vlasech alkoholikù se ukládají etylestery mastných kyselin. Protože vlasy odrùstají jen asi o 1 cm za ètyøi týdny, dá se nadmìrný pøísun alkoholu vystopovat po øadì mìsícù. Staèí 50 vlasù o délce 10 cm, aby byly objeveny tajné excesy. Podle vedoucího projektu by postup mohl být použit na kontrolu podezøívaných alkoholikù, avšak nejdøíve za rok. Gordian, 2000, è. 9 s. 130 Potápìèský tým z Nizozemského institutu lodí a podmoøské archeologie (NISA) nalezl vrak dánské námoøní lodi. Vedle lodi byla nalezena láhev vína s korkovou zátkou, která vypadala jako zcela nedotèená. Uvnitø bylo vidìt èervenou kapalinu. Otázkou bylo, zda víno je ještì po 300 letech pitné a zda lze vystopovat zemi pùvodu. Podle dobrého vzhledu se zdálo, že víno bylo ve sklenìné láhvi lépe uschováno než v døevìném sudu. Byla provedena analýza metodou NMR a typickými technikami. S použitím dusíku jako nosného plynu bylo víno extrahováno aniž došlo k oxidaci nebo ztrátì chuti a vùnì. Podle vyjádøení hodnotitelù byl pach z láhve zcela odporný, pøipomínající kombinaci shnilých vajec a hnoje. A co víno samotné? Kupodivu ještì chutnalo pøekvapivì dobøe na svùj vìk. Panel hodnotitelù se usnesl, že pochází z oblasti Douro v Portugalsku a že obsahuje š ávu z bezinek. Urèení místa pùvodu bylo založeno na tom, že typické znaky pøipomínaly dnešní portská vína. Leads in Life Sciences, 2000, è. 6, s. 2 Rodinný pivovar v Interlaken uvedl na trh nový míchaný pivní nápoj, od kterého se oèekává, že zvýší oblibu chuti piva i u osob, které jinak pivu pøednost nedávají. Jedná se o smìs 60 % jableèné a hruškové š ávy a 40 % piva s výsledným obsahem alkoholu 2 % obj. Protože je známo, že dnes hraje pøi výbìru zboží velkou roli i obal, vyvinula fa Vetropack AG speciální sklenìnou láhev elegantního pokrouceného tvaru, která má hlavní vlastnosti odpovídající nápoji Mountain Twister: je vysoce hodnotná, pøírodní a je v duchu moderního životního stylu. Lebensm. Technol., 33, 2000, è. 9, s

4 Vìdecký názor na výživu pro sportovce Komise EU si pøi pøípravì smìrnice o potravinách pro intenzívní svalové zatížení, pøedevším pro sportovce vyžádala vyjádøení Vìdeckého výboru pro potraviny týkající se specielní požadavkù na výživu této skupiny obyvatel. Vyjádøení se týká jednotlivých živin i dalších látek, kterými jsou v poslední dobì potraviny obohacovány. Výživa Podle rámcové smìrnice EU o potravinách pro zvláštní výživu è. 89/398 mají být v EU vydány jednotlivé smìrnice pro specifické skupiny. Pøed vydáním pøipravované smìrnice o potravinách pro intenzívní svalové zatížení, pøedevším pro sportovce, si Komise vyžádala vyjádøení Vìdeckého výboru, které je pod oznaèením SCF/CS/NUT/SPORT/5 Final z k dispozici na Internetu (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out64-en.pdf). Vìdecký výbor konstatoval, že vyvážená strava splòuje zásadní výživové požadavky sportovcù. Pøesto mohou nìkteré skupiny využít potraviny pøipravené podle jejich potøeb, tzn. že takové potraviny berou v úvahu intenzitu zatížení, dobu trvání, èetnost tréninkù a také taková kritéria, jako je nedostatek èasu na pøípravu resp. pøipravenost k pohotovému použití. Protože zvýšená energetická potøeba sportovcù je nejvýznamnìjším rozdílem ve srovnání s potøebou bìžné populace, je pøíjem potravy vyšší než je obecný prùmìr. To mùže vést k odlišnému složení stravy, odlišným stravovacím zvyklostem, ale i k trávicím problémùm. Speciální dietní potraviny jsou schopny zajistit optimální výživovou rovnováhu, pøièemž cílovou skupinou nejsou jen špièkoví sportovci, ale také fyzicky tìžce pracující osoby, osoby v extrémních podmínkách prostøedí a také pøíležitostní sportovci nebo osoby sportující ve volném èase. Pro tyto úèely lze vymezit následující ètyøi kategorie dietních výrobkù s pøíslušnými požadavky na složení. Potraviny bohaté na sacharidy Lze naprosto souhlasit s tím, že sacharidy mají zásadní význam pro výkonnost, a to pøedevším u vytrvalostních sportovních disciplín. Toto konstatování bere v úvahu jak význam vysokých glykogenových zásob v játrech a ve svalech pro vytrvalostní tréninky, tak i pøímý vztah mezi pøíjmem sacharidù a opìtovným vytvoøením glykogenu po vyèerpávajícím cvièení. Libovolný pøívod potravy po nároèném tréninku mùže mít za následek nedostateèný pøíjem energie (pøedevším sacharidù), èímž nedojde k optimálnímu zotavení. Sportovci, kteøí mají na zotavení k dispozici jen 24 hodin, by si mìli zajistit dostateèný pøísun sacharidù, tzn. správnì zvolit potravinu bohatou na sacharidy a èas konzumace. Potraviny s nejvyšším možným glykemickým indexem by mìly prostøednictvím 10 g sacharidù/kg tìlesné hmotnosti (TH) bìhem 24 hodin zajistit zotavení; s jejich pøíjmem by se mìlo zaèít bezprostøednì po zatížení, a to až 1 g sacharidù/kg TH a pokraèovat až do doby nejbližšího denního jídla pøíjmem 0,5 g sacharidù/kg TH každou hodinu. Vhodné jsou všechny využitelné sacharidy, které úèinnì zvyšují krevní cukr. Vedle obvyklých potravin bohatých na sacharidy a chudých na tuky mùže být výhodou, jsou-li k dispozici k tomuto úèelu speciálnì vyvinuté vysokosacharidické výrobky. Výrobky bohaté na sacharidy a elektrolyty Dvìma hlavními pøíèinami vysílení pøi tréninku jsou vyèerpání sacharidických zásob a poèátek dehydratace v dùsledku ztrát vody a elektrolytù. Mnohé podporuje domnìnku, že nápoje se sacharidy a elektrolyty (obzvláš se sodíkem) pøi delší dobì zatížení dokáží lépe zvyšovat výkon, než když se pøijímá jen voda. Optimální koncentrace závisí na více faktorech, napø. na potøebì vody (teplota prostøedí), intenzitì a druhu výkonu a také na vlastnostech sacharidù. Zatím je za jediný elektrolyt s fyziologickým využitím považován sodík. Koncentrace mmol/l ( mg/l) zlepšuje vstøebávání sacharidù a vody v tenkém støevì. Rozhodný 4

5 Výživa dùkaz o tom, že i jiné látky jsou z tohoto hlediska esenciální, nebyl pøedložen. Bílkoviny a bílkovinné složky Mnozí sportovci se drží v duchu antických olympijských her toho, že pro dosažení maximálního výkonu je zapotøebí mimoøádnì mnoho bílkovin. Tato domnìnka nemá žádné vìdecké opodstatnìní. Velmi málo bílkovin navíc potøebují vytrvalostní sportovci. Doporuèená dávka pro nì je proto asi 1,2 1,4 g bílkovin/kg TH. Dostateèný je podíl % bílkovin na energetickém pøívodu (stejnì jako u nesportovcù) vzhledem k tomu, že mají podstatnì vyšší (2 3krát) celkovou potøebu energie. Pøívod speciálních produktù s bílkovinami a sacharidy nebo potravin s jejich vysokým obsahem po tréninku mùže napomoci pøi opìtovném vytvoøení glykogenových zásob. Potøeba bílkovin u silových sportovcù, kteøí už delší období trénují, není vìtší než 1,0 1,2 g/kg TH. Ti, kteøí s tìmito sporty teprve zaèínají, mají podstatnì vìtší potøebu, a sice 1,3 1,5 g/kg TH. V takovém pøípadì by nemusela strava s pomìrnì malým energetickým obsahem a s % energie z bílkovin rùzné kvality dostaèovat takto zvýšeným nárokùm na bílkovinu. Z tìchto dùvodù neexistuje vìdecké opodstatnìní pro v praxi èasto používané zvýšení pøívodu bílkovin o 0,3 0,6 g/kg TH pomocí bílkovinných preparátù. Také používání doplòkových volných aminokyselin nemá pøi vyvážené stravì žádný pozitivní úèinek na organismus a syntézu bílkovin. Doplòky stravy Vìdci jsou jednotni v názoru, že minerální látky, stopové prvky a vitaminy lze v dostateèném množství pøijímat vyváženou stravou. Naproti tomu mùže redukèní dieta pøicházející v úvahu v nìkterých sportech, které mají vztah k tìlesné hmotnosti, mít za následek nedostatek tìchto látek. Pøedevším mùže být výkonnost ovlivnìna nedostateèným zásobování hoøèíkem, vápníkem, zinkem, karotenem a antioxidaèními vitaminy C a E. Dosud však chybí vìdecké stanovisko (tvrzení jsou èasto protichùdná), podle kterého by se na výživovì-fyziologickém základì vytvoøila doporuèení pro pøívod tìchto látek. Nejvyšší bezpeèná množství (Upper Save Levels) se v souèasné dobì teprve Vìdeckým výborem pro potraviny provìøují. Ze složek potravin, které bývají èasto dávány do souvislosti s fyzickým výkonem, jsou zatím k dispozici vìdecké údaje jen o kofeinu a kreatinu. Pøíjem 3 8 mg kofeinu/kg TH zlepšuje jak krátkodobou, tak i vytrvalostní vysokou výkonnost. Pomocí 2 3 g kreatinu/den lze zvýšit obsah kreatinu ve svalech a tím i krátkodobou vysokou výkonnost. Výbor ve své zprávì poukazuje pøedevším na to, že se pojednává o fyziologických potøebách a jim odpovídající výživì výhradnì pøi intenzivní svalové èinnosti. Nebyly brány v úvahu bezpeènostní aspekty zvýšeného pøívodu napø. volných aminokyselin. Nejvyšší hodnoty pro vitaminy a další živiny se v souèasné dobì teprve zjiš ují. V nejbližší dobì bude zveøejnìna také zpráva se stanoviskem ke kofeinu, taurinu a glukurono-gamma-laktonu v tzv. energetických nápojích. Bezpeènost kreatinu bude posouzena v samostatné zprávì. Ernährung, 24, 2000, è. 9, s

6 Výzkum úèinkù fenolù ve vínì 1. èást Pøíznivé úèinky vína na zdraví jsou pøedmìtem mnoha studií, jejichž výsledky však zatím nejsou jednoznaèné a dostateènì prùkazné hlavnì kvùli rozdílným metodikám. Následující tøídílný èlánek informuje o možných mechanismech úèinku fenolù a pokouší se vysvìtlit rozdílné výsledky rùzných studií. Výživa Úvod Za úèinnou složku vína z hlediska koronárních chorob se považuje alkohol a fenolické látky. Fenoly jsou potenciální antioxidanty a oxidace LDL (lipoproteinù s nízkou hustotou) je považována za rozhodující proces pøi arterioskleróze. Obsah alkoholu sice kolísá v urèitých mezích, ale je vždy uveden. Podíly fenolických látek se však liší podle odrùdy, oblasti produkce, klimatických podmínek a zpùsobu zpracování. Velký rozdíl je mezi vínem èerveným a bílým, což souvisí i s výrobním postupem. Zatímco u bílého vína dochází k fermentaci vylisovaného moštu, u èerveného vína proces fermentace a dalšího ohøevu probíhá v rozdrcených hroznech, a tak se extrahuje více fenolických látek ze slupek a semen. Fenoly ve vínì Zásadnì sestávají fenoly vína z kyseliny hydroxyskoøicové a hydroxybenzoové, flavonolù, antokyanù, katechinu a proantokyanidinù (flavonoidù) a také hydroxystilbenu resveratrolu. (V originálu èlánku jsou uvedeny podrobné údaje o chemickém složení vèetnì strukturních vzorcù jednotlivých slouèenin a vysvìtlení jejich chemické podstaty a formou tabulky je uvedeno i jejich množství ve vínech z rùzných oblastí.) Resveratrol I když resveratrol není flavonoid, ale stilben, biosynteticky se vztahuje také ke kyselinì skoøicové. Z nìho vzniká p-kumaroyl- CoA, který má tøi molekuly malonyl-coa vázány jinak, než je tomu pøi biosyntéze flavonoidù. Resveratrol se vyskytuje ve formì dvou izomerù: trans- a cis-. Oba mohou být glukosylovány na tøetí pozici a vytváøejí glukosidy polydatiny. Tvorba resveratrolu se drasticky zvýší pøi mikrobiální infekci nebo vlivem abiotických stresových faktorù, jako jsou soli tìžkých kovù a UV-svìtlo. Z toho dùvodu je považován za fytoalexin, což je látka, která napomáhá obrannému systému rostliny. Tabulka uvádí orientaènì obsah resveratrolu v nìkterých vínech. Z hodnot je zøejmé, že obsah této látky je u èervených vín výraznì vyšší než u bílých, což má pùvod ve fytoalexinech obsažených ve slupkách hroznù. Obsah resveratrolu ve vínech Víno (pùvod barva) trans- Resveratrol (mg/l) rozmezí; støední hodnota* cis- Francie èervené 0,31 4,68; 2,231* 0,44 2,95; 1,456* Kalifornie èervené 0,34 2,98; 1,527* Kalifornie bílé 0,02 0,06; 0,03* Ontario Kanada èervené 0,71 2,50; 1,40* 0,27 0,88; 0,63* bílé 0 0,25; 0,15* 0 0,10; 0,06* Kvantitativní pomìry fenolù ve vínì Všechny fenoly vína vznikají z kyseliny skoøicové. Èím víc jí rostlina vytvoøí, tím více mùže být pøemìnìno na rùzné fenolické látky. Zvláštní postavení má mezi fenolickými látkami kyselina žluèová vznikající speciální biosyntézou. Její vysoké obsahy v porovnání s ostatními fenolovými kyselinami ve vínì jsou však hydrolytickým štìpením esterových vazeb zpìtnì pøemìòovány na galokatechiny. 6

7 Výživa Existuje oprávnìná otázka, zda se odrùdy od sebe liší podílem jednotlivých fenolických skupin na celkovém obsahu fenolù. K tomu ale dosud není dostatek laboratorních podkladù, protože z metodických dùvodù se nìkteré fenolické skupiny nestanovují. Pokud však byly systematické analýzy vín provádìny, výsledky ukazovaly na vztah odrùdy k podílu jednotlivých skupin polyfenolù vèetnì resveratrolu. Obecnì se dá øíci, že u èervených vín zaujímají hlavní místo katechiny a jejich polymery. Pøes znaènì rozdílné obsahy jednotlivých fenolických skupin jsou jejich podíly na celkovém obsahu fenolù u bílých i èervených vín pomìrnì podobné. Výrazný kvalitativní rozdíl je mezi jednotlivými antokyany èervených vín druhu Vitis, jako dùsledek druhovì specific ké glukosylace a acylace. Celkový obsah kyseliny hydroxyskoøicové, i když je vždy pomìrnì vysoký, je v dùsledku rozdílného zpracovatelského postupu u bílých vín asi 10krát menší než u èervených. K rozdílnému složení u èervených a bílých vín dochází v závislosti na rozdílech ve zpracování: vyšší tvorba polymerù z antokyanù pøi vyšším ohøevu pøi fermentaci èerveného vína; rùznì vysoké ztráty resveratrolu podle použitého èiøicího prostøedku; ovlivnìní polymerace antokyanù podmínkami a dobou skladování. Antioxidaèní a jiné úèinky vína a fenolù z vína Epidemiologické zjištìní nepøímého vztahu mezi èetností koronárních onemocnìní a mírou konzumace vína v rùzných èástech Francie vedl k velkému poètu výzkumù ohlednì biologického úèinku fenolù z vína. Výzkumy byly zamìøeny pøedevším na rozlišení úèinku fenolù a úèinku alkoholu a rozlišení úèinkù èervených vín bohatých na fenoly a chudších bílých vín. Principy a vyhodnocování antioxidaèního úèinku Všechny fenolické látky mají schopnost pøedávat kyslíkovým radikálùm atomy vodíku a tím radikály neutralizovat a zabraòovat oxidaènímu poškozování biopolymerù. Podstatnou se však zdá být možná existence ještì dalších antioxidaèních úèinkù fenolù. K zjištìní této otázky byly vyvinuty mnohé metody, které si navzájem v principu odpovídají. V hydrofilním nebo lipofilním médiu se vytváøejí volné kyslíkové radikály a ty se stanovují se podle barevných zmìn, luminiscence nebo zmìny biologické makromolekuly (pøedevším LDL). Rozsah takových reakcí pøitom závisí na množství lapaèù radikálù, které jsou k dispozici. V øadì studií byly antioxidaèní úèinky vína stanovovány právì tímto zpùsobem avšak pøedevším in vitro. O zdravotním významu vína však spíše vypovídají studie provádìné in vivo než in vitro. Proto byly v poslední dobì tyto dva druhy studií oddìleny a hovoøí se buï o antioxidaèním úèinku vína (studie in vivo 3. èást èlánku), nebo fenolù z vína (in vitro 2. èást èlánku). Samotná silná antioxidaèní aktivita fenolù vína se stala výživovì sledovanou proto, že právì s ohledem na celkové chemické složení vína je nejvíce patrná. Další vlastnosti fenolù z vína, které mají vztah ke kardiovaskulárním onemocnìním Uvádí se asi osm dalších možností, jak by flavonoidy mohly chránit proti arterioskleróze. Nelze je však považovat za prokázané. K vyjasnìní tìchto otázek byly provedeny èetné zkoušky za rùzných podmínek, které zkoumaly, zda èervené i bílé víno má u lidí stejnì pøíznivý vliv na agregaci krevních destièek a také na množ- 7

8 Výživa Kvasinkami ke zvýšení resveratrolu ve vínech Fenolová slouèenina resveratrol (3,5,4 -trihydroxystilben) je neflavonoidní fytoalexin, který produkují rostliny jako odezvu na plísòovou infekci nebo stres. Koncentrace resveratrolu ve vínech závisí na øadì faktorù, napø. odrùdì hroznù, geografické poloze, klimatických podmínkách, plísòových infekcích hroznù, úèincích UV-svìtla, enologických technikách. ství a složení lipoproteinù v krvi. Výsledky agregace trombocytù v krvi nebo v plazmì byly velmi podobné. U pijákù bílého vína však byla zjištìna nápadnì snížená koncentrace fibrinogenu a také plazminogenu. Z hlediska tvorby a koncentrace metabolitù kyseliny arachidonové nebyl zjištìn rozdíl mezi úèinkem bílého a èerveného vína. I když ve vìtšinì studií byly mìøeny hodnoty LDL a HDL, jen ve dvou pøípadech (u èerveného vína) bylo v plazmì namìøeno zvýšení HDL a apolipoproteinu AI a pokles LDL. Z pøedložených nálezù se tedy nedá odvodit obecná platnost tvrzení, že fenoly ve vínì mají pøíznivý úèinek na agregaci trombocytù a pomìr lipoproteinù, který souvisí s prevencí arteriosklerózy. Vzhledem k tomu, že tyto dva faktory patøí z hlediska kardiovaskulárních onemocnìní k rozhodujícím, nemá zøejmì smysl vìnovat se dalším možným vlivùm fenolù z vína v ménì významných oblastech látkové výmìny. Epidemiologicky zjištìné úèinky fenolù z vína Vìtšina epidemiologických šetøení, která poukazovala na pøekvapivé úèinky fenolù z vína, byla v r podrobena kritice. Poté pøišlo dvanáct ekologických studií, které potvrzovaly negativní vztah mezi konzumací vína a úmrtností na kardiovaskulární choroby, zatímco nebyl prokázán pøíznivý vliv piva a lihovin. Po zpochybnìní metodik však byly tyto závìry ponìkud relativizovány. Dùvodem bylo, že na základì údajù získaných z oficiálních statistik nelze vyvodit obecnì platnou závislost a že pøepoèítávání celkové spotøeby urèitých nápojù na spotøebu na osobu je oprávnìné jen v ojedinìlých pøípadech. Za pøijatelné byly oznaèeny jen výsledky studií, které uvedené souvislosti dokládaly na konkrétních pøíkladech. Do r bylo pøedloženo 12 øízených studií, které poukazovaly na souvislost spotøeby alkoholických nápojù a snížení onemocnìní. V sedmi pøípadech se na úèincích stejnou mìrou podílí víno, pivo i lihoviny, pøièemž víno z hlediska ochranných úèinkù nijak nevyènívá. Podle nìkterých studií jde naopak výluènì o pøíznivý úèinek vína. Význam tìchto nálezù však je ze dvou dùvodù omezený. Jednak byl prùzkum provádìn v oblastech, kde je víno pøevažujícím alkoholickým nápojem, jednak byly v pøedložených dotaznících potíže s vyjádøením konzumovaného množství a èetností, protože konzum vína je v obecném povìdomí chápán jako zdravìjší než konzum piva a lihovin. Celkovì bylo z tìchto studií vyvozeno, že ochranný úèinek vùèi kardiovaskulárním chorobám není zpùsoben žádnou jinou složkou než alkoholem. Døívìjší studie francouzského paradoxu však úèinek vztahují ke kombinaci alkoholu i antioxidantù ve vínì. K tomu by se hodilo, kdyby epidemiologové zjistili, že èervené víno bohatší na fenolické látky je z hlediska ochrany pøed kardiovaskulárními chorobami úèinnìjší. Pøíslušná studie na toto téma však nepotvrdila zásadnì nižší riziko pro konzumenty èerveného vína proti ostatním pijákùm vína. Dosud provedené epidemiologické studie tedy nepatøí k dùkazùm, které by zdravotní úèinek vína pøipisovaly pùsobení fenolù. Ernährungs-Umschau, 47, 2000, è. 2, s a è. 3 s Pøedpokládá se, že mírná konzumace vína snižuje riziko koronárního onemocnìní srdce. Tento úèinek se pøisuzuje cis- a transresveratrolu a jejich odpovídajícím piceidùm (piceid = hlavní derivát resveratrolu, 3-β-glukosid) obsaženým ve vínì, nebo se zjistilo, že in vitro inhibují oxidaci humánních lipoproteinù nízké hustoty, shlukování destièek a syntézu ikosanoidù. Na základì nejnovìjších poznatkù se usuzuje na to, že tyto slouèeniny mají také antikancerogenní úèinky. 8

9 Výživa V první polovinì 90. let se prokázalo, že pøídavek β-glukosidázy bìhem vinifikace vede ke zvýšení obsahu cis- a trans-resveratrolu ve vínì. Pomocí technik moderní biotechnologie byly proto vyrobeny z prùmyslového kmene T 73 (CECT 1894) Saccharomyces cerevisiae transgenní kvasinky, a to: kmen YCA1, obsahuje Aspergillus niger abfb gen kódující α-l-arabinofuranosidázu a kmen YCB3 5, obsahuje Candida molischiana bgln gen kódující β-glukosidázu. Za pomoci jednotlivých kmenù kvasinek bylo vyrobeno bílé víno, ve kterém se stanovil obsah cis- a trans-resveratrolu (tabulka). Obsah trans- a cis-resvertrolu v bílých vínech Kmen kvasinky trans-resveratrol cis-resveratrol (mg/l) (mg/l) T 73 0,060 0,020 AbfB 0,050 0,020 BglN 0,170 0,220 AbfB + BglN 0,190 0,220 Èokoláda Èokoláda patøí k oblíbeným cukrovinkám. V poslední dobì se vìnuje znaèná pozornost jednotlivým složkám èokolády, nebo se usuzuje, že by mohly být prospìšné pro zdraví. Na internetových stránkách Informaèního støediska pro èokoládu (Chocolate Information Center, CIC ), které sponzoruje firma Mars, lze nalézt nejnovìjší poznatky o složení èokolády a úèincích vybraných složek. U vína fermentovaného transgenní kvasinkou S. cerevisiae nesoucí gen BglN z C. molischiana pro produkci β-glukosidázy došlo ke zvýšení celkových derivátù resveratrolu, pøedevším pak neglykosylovaných forem. International Journal of Food Microbiology, 59, 2000, è. 3, s (kvas) Èokoláda a tuk Tuk v èokoládì, která byla vyrobena z kakaového másla, obsahuje: olejovou kyselinu (18:1), stearovou kyselinu (18:0) a palmitovou kyselinu (16:0). Stearová a palmitová kyselina jsou hlavní nasycené mastné kyseliny ve stravì. Aèkoliv se kyselina stearová chemicky øadí k nasyceným mastným kyselinám, fyziologicky tak nepùsobí. Je známo, že nasycené mastné kyseliny mají znaèný vliv na zvyšování cholesterolu v plazmì. Všechny nasycené mastné kyseliny však nepùsobí stejnì. Výzkum naznaèuje, že stearová kyselina je jedineèná v tom, že má neutrální vliv na cholesterol v krvi. Projevuje se jako kyselina olejová, která se doporuèuje z hlediska prevence kardiovaskulárního onemocnìní. Pøedpokládá se, že pùsobením enzymu δ-9-desaturázy v játrech dochází k rychlé konverzi kyseliny stearové na olejovou. Na základì vyhodnocení øady studií tak vìdci usuzují na to, že stearová kyselina má neutrální vliv na celkový, LDL- a HDL-cholesterol u mužù. U žen se zdá, že snižuje HDL-cholesterol. Aby se prokázaly tyto úèinky, je zapotøebí další výzkum. Øada studií se vìnuje vlivu stearové kyseliny na aktivitu krevních destièek. Na základì dosud získaných výsledkù se zdá, že stearová kyselina nezvyšuje trombogenní tendence pøes metabolismus arachidonové kyseliny a ve srovnání s ostatními nasycenými mastnými kyselinami tyto tendence u zdravých osob pravdìpodobnì snižuje. Èokoláda a polyfenoly Polyfenoly jsou slouèeniny s antioxidaèní aktivitou. Vyskytují se v potravinách rostlinného pùvodu a nápojích vyrobených z rostlinných zdrojù. V èokoládì jsou zastoupeny polyfenoly flavan-3- -oly (prokyanidiny), napø. ( )-epikatechin a (+)-katechin. Uvedené slouèeniny vytváøejí vìtší molekuly (prokyanidinové oligomery), které jsou v èokoládì obsaženy ve vìtším množství, než v ostatních potravinách rostlinného pùvodu a nápojích. 9

10 Výživa Nutrièní složení èokolády Faktor Jednotka Mléèná èokoláda Hoøká èokoláda 100 g 100 g Energie kj kcal Bílkoviny g 6,90 4,20 Celkové lipidy (tuk) g 30,70 30,00 Sacharidy (z rozdílu) g 59,20 63,10 Celková vláknina g 3,40 5,90 Vápník mg 191,00 32,00 Železo mg 1,39 3,13 Hoøèík mg 60,00 115,00 Fosfor mg 216,00 132,00 Draslík mg 385,00 365,00 Sodík mg 82,00 11,00 Zinek mg 1,38 1,62 Mìï mg 0,39 0,70 Mangan mg 0,30 0,80 Selen mg 3,90 3,10 Vitamin C (kys. askorbová) mg 0,40 0,00 Thiamin mg 0,08 0,06 Riboflavin mg 0,30 0,09 Niacin mg 0,320,43 Pantothenová kyselina mg 0,420,11 Vitamin B 6 mg 0,04 0,034 Kyselina listová mg 8,00 3,00 Vitamin B 12 mg 0,39 0,00 Vitamin A, IU IU 182,00 21,00 Vitamin A, RE mg RE 55,00 2,00 Vitamin E mg ATE 1,24 1,19 Mastné kyseliny nasycené g 18,48 17,75 mononenasycené g 9,59 9,97 polynenasycené g 1,06 0,97 Cholesterol mg 22,00 0,00 Kofein mg 26,00 62,00 Theobromin mg 169,00 486,00 Pramen: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 12 (bøezen 1998) Kromì toho, že se významnì podílejí na vytváøení chuti èokolády bìhem její výroby, mají rovnìž fyziologický úèinek. Nové výzkumy ukazují, že obsah katechinù v èokoládì je významnì vyšší než v èaji, pøièemž tato skuteènost byla dosud znaènì opomíjena, aèkoliv je známo, že uvedené slouèeniny mají kladný vliv na zdraví. Zjistilo se, že konzumací èokolády se výraznì zvyšuje koncentrace epikatechinu v plazmì a dosahuje maxima po dvou až tøech hodinách. Epikatechin se tak rychle z èokolády absorbuje. Na základì studie provedené na kalifornské univerzitì se zjistilo, že komerèní èokoládové výrobky, napø. hoøká a mléèná èokoláda, snižují oxidaci LDL. Úèinek èokolády se porovnával s úèinky èaje, který obsahuje rovnìž katechiny, avšak odlišného druhu, pøièemž se ukázalo, že katechiny èaje nedosahují úèinnosti polyfenolù z kakaa pøi zamezování oxidaci LDL. Polyfenoly kakaa pravdìpodobnì také modulují aktivaci krevních destièek a snižují jejich shlukování bìhem 6 hodin po konzumaci kakaového nápoje. Èokoláda bohatá na prokyanidiny pozitivnì ovlivòuje bilanci ikosanoidù a tím zdravotní stav cév. Polyfenoly kakaa ovlivòují rovnìž imunitu. Fyziologické úèinky polyfenolù kakaa/èokolády je tøeba dále ovìøovat, nebo dosud získané výsledky jsou pøedbìžné. Èokoláda a metylxanthiny Metylxanthiny jsou skupina ve vodì rozpustných slouèenin, které mají podobné chemické struktury. Patøí mezi nì kofein, theobromin a theofylin. Dosud se pøedpokládalo, že metylxanthiny 10

11 Výživa mají podobné fyziologické a farmakologické úèinky. Aèkoliv rozdíly ve struktuøe jsou jen malé, existuje v souèasné dobì názor, že se mohou jednotlivé metylxanthiny projevovat odlišnì. Je zapotøebí získat více informací. Èokoláda obsahuje kofein i theobromin (metabolit kofeinu). Obsah kofeinu a theobrominu v èokoládì a nápojích je uveden v tabulce. Obsah kofeinu a theobrominu v nápojích a cukrovinkách Nápoj/cukrovinka Kofein (mg) Theobromin (mg) Kakao, 50 g 13±4 128±9,5 Mléèná èokoláda, 50 g Hoøká èokoláda, 50 g Káva, 150 ml nestanoveno Cola, 150 ml 18 nestanoveno Èaj, 150 ml Pramen: USDA Nutrien Database for Standard Reference, Release 12 (bøezen 1998) Z tabulky je patrné, že èokoláda není hlavním zdrojem kofeinu ze stravy. Metylxanthiny a bolest hlavy Aèkoliv se døíve pøedpokládalo, že konzumace kofeinu aktivuje chronickou bolest hlavy, napø. migrény, prokázalo se nyní, že pravdìpodobnìjší pøíèinou je stres, poruchy spánku, hlad nebo hormonální zmìny. Nejnovìjší výzkum ve skuteènosti ukazuje, že kofein je úèinný pøi léèbì bolesti a doprovodných symptomù migrény. Zjistilo se, že pravdìpodobným mechanismem stimulaèního úèinku kofeinu na centrální nervový systém (CNS) je jeho konkurenèní inhibice receptorù adenosinu. Podobnost ve struktuøe mezi adenosinem a kofeinem umožòuje, aby kofein soutìžil o receptorová místa pro adenosin. Když kofein dosáhne receptorového místa, umožòuje vasokonstrikci CNS, tím snížení úèinku bolesti hlavy. Nìkteøí odborníci døíve usuzovali na to, že aminy, slouèeniny obsažené v potravinách typu alkohol, èokoláda, burské oøíšky, maso a nìkteré vyzrálé sýry, mohou aktivovat bolest hlavy. Nejnovìjší výzkum však dochází k jiným závìrùm. Odhaduje se, že denní pøíjem kofeinu v USA je 200 mg u dospìlých, tj. asi 3 mg/kg tìlesné hmotnosti, což se považuje za pøijatelné množství pro vìtšinu lidí. Dìti konzumují podstatnì ménì kofeinu než dospìlí. Prùmìrný denní pøíjem dìtí ve vìku 5 18 let je asi 38 mg a odhaduje se, že èokoláda pøispívá asi 0,17 %. To je ekvivalentní 0,17 mg/kg tìlesné hmotnosti, což je podstatnì ménì, než konzumuje prùmìrný dospìlý jedinec. (kvas) Rostliny jako pøirozený zdroj minerálních látek Mikrobiologové byli mezi prvními ve vývoji moderních metod využití organismù pro produkci prospìšných látek fermentací. Tento proces zahrnuje dva hlavní kroky: 1. izolaci organismu s požadovanými genetickými charakteristikami prostøednictvím skríningu a selekce nebo molekulárních technik a 2. zvolení vhodných kultivaèních podmínek k optimalizaci produkce. Podobný postup byl uplatnìn na vývoj rostlin, které tak mohou obsahovat øadu jedineèných biochemických slouèenin. Byly identifikovány rostlinné druhy, které obsahují nutrièní faktory s novými prospìšnými terapeutickými vlastnostmi. Využití tìchto 11

12 Výživa Doporuèení EURODIET V rámci projektu EURODI- ET by mìly být pro EU zpracovány výživové smìrnice, aby se zavádìl v Evropì zdravìjší životní styl, který ovlivní výživovou politiku, obchod, ale i technologické procesy. rostlin ve výživì se zdá být praktické a efektivní, avšak existuje znaèná promìnlivost obsahu požadovaných aktivních pøísad v pìstovaných plodinách, což znemožòuje pøedem urèit standardizovaný výrobek. To pøedstavuje bariéry širokého komerèního využití výživových doplòkù získaných z urèitých rostlin. Lidský organismus vyžaduje pro zachování zdraví øadu minerálních látek. Èerstvé ovoce a zelenina obsahují sice vysoké množství vitaminù, ale èasto nízký obsah esenciálních minerálních látek. Dokonce zelenina bìžnì považovaná za bohatý zdroj železa neobsahuje pøimìøené dietetické koncentrace, které by dodaly doporuèované množství, pokud se konzumují v množství odpovídajícímu bìžné porci. Nedostatek minerálních látek ve stravì vedl ke znaènému rozvoji výroby suplementù minerálních látek, avšak tyto suplementy nemusí dodávat minerální látky v rozpustné a metabolicky využitelné formì. Rostliny akumulují minerální látky esenciální pro svùj rùst z vnìjšího prostøedí a akumulují rovnìž kovy, napø. Cd, Co a Ag, o nichž není známo, jak pøímo prospívají rostlinám. Obvykle vysoké koncentrace kovù má øada rùzných divokých rostlinných druhù, které se nevyužívají jako potravináøské plodiny, a to proto, aby umožnily jejich pøežití v prostøedí, kde je pùda bohatá na kovy. Na základì rozsáhlých laboratorních skríningových studií byly identifikovány vybrané kultivary Brassica juncea (indiánské hoøèice), které akumulují kovy ve svých stoncích a listech v koncentracích pøesahujících 2 % sušiny. Již døíve byly publikovány informace o tom, že B. juncea obsahuje vysoké koncentrace selenu a boru, pokud roste na pùdách bohatých na tyto minerální látky. Pomocí hydroponní kultivace se podaøilo získat B. juncea s obsahem selenu ca mg/kg. Tuto obohacenou biomasu lze využít jako zdroj pro získání nutrièního suplementu, který by poskytoval doporuèený denní pøíjem selenu (50 70 mg/den) v biologicky využitelnìjší formì než komerènì dostupné suplementy selenu z kvasinek. Využití B. juncea jako prostøedku k dodání jiných nutriènì dùležitých minerálních látek se tak stalo pøedmìtem výzkumu, pøièemž se zjistilo, že lze B. juncea obohatit napø. o Cr, Fe, Mn, Se a Zn. Dvìma nezávislými postupy in vitro se stanovovala potenciální biologická využitelnost minerálních látek v rostlinné tkáni. Jeden postup zahrnoval øadu následných extrakcí používá se ke stanovení biologické využitelnosti stopových prvkù v pevném prostøedí, druhý postup využíval simulovanou gastrickou tekutinu odhadne se rozpustnost kovu v žaludku. Výsledky tìchto testù naznaèují, že akumulované stopové prvky jsou rozpustnìjší, metabolicky využitelnìjší než v populárních minerálních suplementech. Stálá vysoká koncentrace minerálních látek v tkáni jedlých rostlin umožòuje, aby se malá množství takto obohacených rostlin aplikovala ve formì kapslí nebo tablet, které by dodávaly 100 % doporuèovaného denního pøíjmu tìchto prvkù v rozpustné formì prostøednictvím pøirozeného rostlinného zdroje. Food Chemistry, 71, 2000, è. 2, s (kvas) Na semináøi v Institutu pro vìdy o výživì na univerzitì ve Vídni vystoupil s pøednáškou prof. Kafatos z øecké univerzity Kréta. Také v Øecku dochází ke zmìnám stravovacích zvyklostí, i když mortalita na srdeènì-cévní choroby je zatím desetkrát nižší než ve Finsku. Úmrtnost na rakovinu je 8,8%, což je napø. podstatnì ménì než v Japonsku (18,1 %). Pøíèinou je podíl tuku vztaženého na energii z pøijímané stravy. Èím je podíl vyšší, tím je vyšší úmrtnost. Pøitom hraje roli nejen celkový obsah tukù, ale i podíl nasycených mastných kyselin. Zatímco na Krétì je spotøeba na- 12

13 Výživa sycených mastných kyselin 21,8 g /den, ve východním Finsku je to 88,6 g/den a v západním Finsku 78 g/den. Zpracovatelé projektu poskytli následující doporuèení: hodnota fyzické aktivity (PAL) > 1,75 BMI energie z tuku < 30 %: nasycené MK < 10 % trans-mk < 2 % polynenasycené MK: n g/den n-3 2 g kyseliny linolové/den 200 mg mastných kyselin s velmi dlouhým øetìzcem/den energie ze sacharidù > 55 % (z cukru < 4 %; ovoce a zeleniny > 400 g) kyselina listová > 400 µg/den vláknina > 25 g/den jód 150 µg/den (dìti až 50 µg, kojící až 200 µg/den) výluèné kojení 6 mìsícù Úmrtnost je z 24 % ovlivnìna genetickými faktory, ze 48 % životním stylem, z 16 % životním prostøedím a z 12 % moderní medicínou. Arterioskleróze se lze vyhnout nízkou spotøebou tuku a cholesterolu, rychlým odstranìním lipoproteinu po jídle a stravou s optimálním pomìrem n-6/n-3. Ernährung, 24, 2000, è. 9, s. 378 Projekt PROBDEMO Komise EU financovala v rámci programu FAIR projekt PROBDEMO (Demonstrace výživové funkènosti probiotických potravin, CT ).Do uvedeného projektu bylo zapojeno devìt partnerù ze sedmi evropských zemí, pøièemž se práce na tomto projektu opírala o zkušenosti ze Skandinávie. Partneøi v projektu PROBDEMO Partner 1 VTT Biotechnology, Finsko Partner 2R & D ARLA, Švédsko Partner 3 Valio Ltd. Research and Development Centre, Finsko Partner 4 Wageningen University, Nizozemí Partner 5 Instituto di Microbiologia, Itálie Partner 6 University College Cork, Irsko Partner 7 Nestlé Research Center, Nestec Ltd, Švýcarsko Partner 8 Chr. Hansen A/S, Dánsko Partner 9 University of Turku, Finsko Projekt PROBDEMO byl zahájen v záøí 1996 a ukonèen v bøeznu Cílem projektu bylo pomocí vhodnì øízených humánních klinických pilotních studií prokázat vliv probiotik na støevní mikroflóru a zdraví lidí. Aby probiotikum ovlivòovalo prospìšnì zdraví osob, musí být vybráno na základì vìdeckých poznatkù, musí se zajistit jeho výroba a zaèlenìní do potravináøských výrobkù tak, aby nedošlo ke ztrátì životaschopnosti mikroorganismù a jejich funkènosti, nesmí nepøíjemnì ovlivòovat chu, vùni a texturu výrobku, musí projít horní èástí trávicího traktu a zùstat naživu, aby se jeho funkce projevila až ve støevech. Pro hostitele musí být probiotikum nezávadné. Ke studiu úèinkù probiotik ve støevech je tøeba mít k dispozici molekulární techniky, které rozliší pøidaný probiotický kmen od teoreticky tisícù jiných bakteriálních kmenù, které vytváøejí gastrointestinální systém. Jsou dále zapotøebí techniky ke stanovení probiotického úèinku na ostatní èleny støevní mikroflóry a na hostitele. To zahrnuje nejenom sledování kladných úèinkù na 13

14 Výživa zdraví, ale také prokázání, že probiotika nemají žádné škodlivé úèinky. Teprve po získání všech tìchto informací lze probiotika použít v humánních klinických pilotních studiích, které se pokusí stanovit jejich klinické prospìšné úèinky. V rámci projektu PROBDEMO byly stanoveny nìkteré úkoly, které bylo zapotøebí splnit. Úkoly splnìné v projektu PROBDEMO: Nutrièní funkènost probiotických potravin Podpora bifidobakterií pomocí fruktooligosacharidù a guarové gumy Ve spolupráci švýcarských a britských vìdcù byla provedena studie zjiš ující prebiotický potenciál v lidském støevì u kombinace fruktooligosacharidù (FOS) a èásteènì hydrolyzované guarové gumy (PHGG). Artritida a pøírodní medicína Revmatická artritida je zánìtlivé onemocnìní, které ovlivòuje celý organismus, ale pøedevším postihuje klouby. Lékaøi pøedpokládají, že se vyskytuje, když se imunitní systém jedince obrátí proti sobì a zaène poškozovat tkánì kloubù. Úkol 1: Výbìr a specifikace probiotických kmenù Úkol 2: Klinické pilotní testování na lidech Podúkol: 2.1: Klinické pilotní testování na dìtech 2.2: Klinické pilotní testování na dospìlých a pacientech se zažívacími obtížemi 2.3: Vypracování nových metod Úkol 3: Technologické vlastnosti probiotických potravin Podúkol: 3.1 Probiotické vlastnosti 3.2 Fermentaèní vlastnosti probiotických potravin 3.3 Metody velkoobjemové produkce Úkol 4: Rozšiøování znalostí o probiotikách Trends in Food Science & Technology, 10, 1999, è. 12*, s (* èasopis má velké zpoždìní ve vydávání) (kvas) Látky, které jsou schopny selektivnì ovlivòovat rùst potøebných endogenních bakterií v lidském støevì pøedevším bifidobakterií a laktobacilù, se oznaèují jako prebiotika. Pro bakteriologii Bacterioides spp., Bifidobacterium spp., Clostridium spp. a Lactobacillus/Enterococcus spp. byla použita metoda fluorescenèní hybridizace in situ (FISH) s použitím vzorkù oligonukleotidù a celkový poèet bakterií byl poèítán pomocí fluorescenèních skvrn DAPI. 31 dobrovolníkù konzumovalo po dobu 21 dní dennì tøi aktivní sušenky obsahující 6,6 g FOS a 3,4 g PHGG nebo tøi sušenky placebo. Výzkumníci a subjekty se neznali. Poèet bifidobakterií znaènì stoupl (o 0,49 log10 resp. 0,41 log10) u osob pøijímajících aktivní sušenky v porovnáním se stavem na poèátku nebo stavem u osob konzumujících placebo. U ostatních sledovaných skupin mikroorganismù nebyly zjištìny rozdíly. Za 7 dní po ukonèení konzumace aktivních sušenek klesl poèet bifidobakterií opìt na pùvodní úroveò. Byl pozorován vztah mezi poèáteèním poètem bifidobakterií ve stolici a pomnoženým množstvím u osob s nízkým poèáteèním poètem bifidobakterií se projevil nejvìtší prebiotický efekt. V této studii bylo poprvé prokázáno, že FOS a PHGG konzumované ve funkèních potravinách mohou selektivnì zvyšovat poèet bifidobakterií a že použitou potravinou bylo dosaženo prebiotického úèinku. Ernährung, 24, 2000, è. 10, s. 428 Proè k tomuto dochází nebylo dosud zcela objasnìno, zdá se však, že strava je jednou z nejlepších metod usmìròování artritidy. Ženy ve vìku 20 až 40 let jsou tøikrát náchylnìjší k vývoji revmatické artritidy než muži. Sekundárními symptomy jsou únava, slabost a úbytek hmotnosti. Aplikace konvenèních lékù obvykle pøináší urèitou úlevu od bolesti, èasto však vede k nežádoucím vedlejším úèinkùm. Bìžnì se podávají tyto léky: nesteroidní protizánìtlivé léky (aspirin, ibuprofen a naproxen), kortikosteroidy nebo cytotoxická èinidla, která potlaèují imunitní systém. Možnými vedlejšími úèinky této terapie jsou nevolnost, podráždìní žaludku, úbytek kostní hmoty, bolesti hlavy, hypertenze a zvýšené riziko infekce. Pøi zvolení pøirozeného postupu regulace revmatické artritidy je tøeba se zamìøit na trávení a potravinové alergie, 14

15 Výživa tj. dva faktory dávané do souvislosti s tímto onemocnìním. Konzumace nadmìrného množství technologicky upravených potravin pøipravuje cestu pro potravinové alergie, které mohou dávat impulz imunitnímu systému, aby napadl tkáò kloubù. Dùsledkem je také stav nazvaný syndrom dìravého støeva, tj. nestrávené molekuly potraviny unikají pøes oslabenou stìnu støeva do krve a vedou k autoimunitní odezvì. Pro zamezení vzniku nebo pøi léèbì artritidy se doporuèuje konzumovat antioxidanty, které vychytávají volné radikály (vitamin A, C a E, minerální látky zinek a selen), nebo artritida je zánìtlivé onemocnìní, pøi kterém vznikají volné radikály, které dále poškozují tkánì tìla. Ukázalo se, že vegetariánská strava napomáhá zamezovat progresi artritidy, nebo pøirozenì obsahuje málo arachidonové kyseliny z živoèišných tukù, které aktivují zánìt. Olej z vlašských oøechù, lnìných semen, pupalky, brutnáku lékaøského a semen vinných hroznù aktuálnì snižují bolest a otoky. Rovnìž je tøeba dostateèný pøísun vitaminù skupiny B, kterých je èasto u osob s artritidou nedostatek. Nezbytné je také zajistit pevnost kostí. Øada osob s atritidou má vážný deficit vápníku. Pokud organismus potøebuje vápník a nezískává ho v dostateèném množství ze stravy, bere ho z kostí. Vápník se pak mùže ukládat v artritických kloubech. Aby se tomuto zamezilo, doporuèuje se konzumovat tmavozelenou listovou zeleninu, èerstvé ovoce a celozrnné výrobky, nebo obsahují vysoké koncentrace vápníku potøebného pro tvorbu kostí a dále hoøèík, který je nezbytný pro jeho absorpci. Aby organismus využil vápník, je rovnìž nezbytný vitamin D, který organismus vytváøí pùsobením sluneèního svìtla. Uvádí se, že staèí 10 minut dennì pobytu na slunci (ne opalování). Lauri Aesoph, N.D. ve své knize How to Eat Away Arthritis (Prentice Hall, 1996) uvádí potraviny, které zamezují bolestem pøi artritidì. K deseti hlavním skupinám potravin, které by se mìly dennì konzumovat, patøí: 1. Tøešnì a drobné plody Antioxidaèní slouèeniny, které chrání chrupavku, šlachy a klouby, jsou obsaženy zejména v jahodách, borùvkách a klikvì. 2. Omega-3 mastné kyseliny Olej z vlašských oøechù, pupalky, brutnáku lékaøského, semen hroznù, lnìných semen. Doporuèuje se dennì konzumovat polévkovou lžíci. 3. Ovoce a zelenina Dodávají vlákninu, antioxidanty, vitaminy a minerální látky. Minimálnì 5 porcí dennì. 4. Èesnek Pùsobí antibioticky a protizánìtlivì. Používá se èerstvý èesnek k okoøenìní potravin nebo èesnek zbavený zápachu ve formì kapslí. 5. Zázvor Inhibuje prostaglandiny, které zpùsobují bolest. Èerstvý zázvor se používá k okoøenìní potravin nebo se konzumují kapsle nebo tinktura. 6. Zelený èaj Obsahuje polyfenoly, které zamezují oxidaci v artritických kloubech. Dennì se doporuèuje 5 šálkù. 15

16 Výživa 7. Ostré koøení Obsahuje antioxidanty, které pùsobí protizánìtlivì a analgeticky. Mìlo by se používat pravidìlnì pøi vaøení, napø. pálivá paprika, jalapeno a kayenský pepø. 8. Papája a a ananas Obsahují enzymy pro trávení bílkovin papain a bromelain pùsobí protizánìtlivì. Je-li to možné, mìly by se konzumovat syrové, popøípadì ve formì tablet. 9. Houby shiitake Posilují imunitu. Pøidávají se pravidelnì do polévek a jiných pokrmù. 10. Kurkuma dlouhá Oranžovì zbarvené koøení, které potlaèuje zánìtlivé procesy. Posypávají se jím potraviny nebo se konzumuje ve formì doplòku výživy. (kvas) Biogenní aminy v sýru feta Biogenní aminy jsou nízkomolekulární organické báze s biologickou aktivitou. Øada z nich hraje dùležitou úlohu ve fyziologických funkcích èlovìka. Konzumace potravin obsahujících vysoké koncentrace tìchto látek však mùže zpùsobovat u citlivých jedincù toxické úèinky. Biogenní aminy se rovnìž dávají do souvislosti s kažením potravin. Rizika z potravin Po rybách je sýr nejèastìjší potravinou, která mùže být pøíèinou otrav zpùsobených histaminem. Tyramin a β-fenyletylamin mohou zpùsobovat bolest hlavy a vysoký krevní tlak. V sýru se mohou vyskytovat i jiné biogenní aminy, napø. tryptamin, putrescin a kadaverin, o nichž se zjistilo, že umocòují toxické úèinky histaminu, nebo inhibují enzymy, které detoxikují histamin. Stanovení pøesné prahové hodnoty toxicity biogenních aminù u jednotlivých osob je extrémnì obtížné, protože toxická dávka je silnì závislá na úèinnosti detoxikaèních mechanismù každého jedince. Pøíjem nad 40 mg biogenních aminù z jednoho pokrmu se považuje za potenciálnì toxickou dávku. Ne všechny aminy jsou však stejnì toxické. V rámci EU je stanoven limit pouze pro histamin v rybách. Biogenní aminy vznikají hlavnì enzymovou dekarboxylací aminokyselin mikroorganismy. Schopnost rùzných bakterií produkovat aminy je velmi rozdílná. Nelze tak najít pøímý vztah mezi obsahem histaminu a tyraminu a celkovým poètem bakterií. Dekarboxylázovou aktivitu má øada kmenù Enterobacteriaceae a urèité laktobacily, pediokoky a enterokoky jsou zvláštì aktivní. V sýrech obsahujících vysoké koncentrace volných aminokyselin se aminy akumulují rychle dokonce pøi nízké koncentraci dekarboxylujících laktobacilù. Zdá se, že mikroorganismy produkující aminy jsou spíše nahodilé organismy než startovací kultury. Na tvorbu aminù má vliv øada faktorù, napø. hustota bakterií, synergické úèinky mezi mikroorganismy, úroveò proteolýzy, ph, obsah soli, teplota skladování aj. Koncentrace biogenních aminù v sýru mùže dosáhnout nebezpeèných hladin pouze tehdy, jestliže více než jeden z tìchto faktorù je pøíznivých. Sýry se srovnatelnými mikrobiologickými profily se mohou znaènì lišit v obsahu biogenních aminù. Jakmile se biogenní aminy vytvoøí, je obtížné je nièit pasterací nebo varem. Tvorba biogenních aminù by se proto mìla pøísnì sledovat v surovinì i ve výrobním prostøedí s odpovídající inhibicí mikroorganismù zpùsobujících kažení. Sýr pøedstavuje ideální prostøedí pro produkci aminù, avšak koncentrace aminù se znaènì liší v závislosti na faktorech, jako jsou typ sýru, stáøí a složení mikroflóry. V rámci každého druhu existují velké rozdíly, zvláštì u sýrù ze syrového mléka. Feta patøí do skupiny sýrù, které zrají a skladují se v nálevu. Pøi jeho výrobì se èasto používá v malých závodech ovèí a kozí mléko, které se tepel- 16

17 nì opracovává za teploty nižší než je teplota pasterace. Mùže tak být pøítomna vlastní mikroflóra mléka i startovací mikroorganismy. Možná je rovnìž kontaminace z prostøedí výrobního závodu. Dosud nebyly k dispozici údaje o obsahu biogenních aminù v sýru feta a proto se ovìøovala jejich tvorba bìhem zrání i v hotovém výrobku (tabulka). Zjistilo se tak, že se v sýru feta tvoøí všechny známé biogenní aminy. Obsah biogenních aminù v sýru feta bìhem zrání Rizika z potravin Amin Stáøí (dny) (mg/kg) Tyramin 0,00 5, Histamin 2,40 0,00 25,9 38,2 47,0 76,4 84,6 Putrescin 1,622,51 36,253,6 77, Kadaverin 0,27 6,77 63,0 67, ,282,8 Tryptamin 4,39 6,24 4,01 3,27 2,18 3,53 5,74 Fenylalanin 3,51 0,77 3,323,02 7,04 3,77 4,94 Celkem 12,2 21, Stanovení mykotoxinù v rajèatových výrobcích Tenuazonová kyselina (TEA) je toxin, který produkují rùzné druhy plísní, vèetnì Alternaria spp. Jsou známy pøípady kontaminace touto kyselinou, napø. semen sluneènice, oliv a èiroku. Také v melounu, mandarinkách a zelené paprice viditelnì napadených plísní Alternaria byla zjištìna TEA. Tìžké kovy v houbách Houby mají sice nízkou energetickou hodnotu, ale obsahují øadu velmi potøebných látek. Z tabulky je patrné, že k hlavní produkci biogenních aminù dochází bìhem prvních patnácti dnù a pak mezi 60. až 120. dnem. Celkový obsah biogenních aminù je však relativnì nízký. Je to pravdìpodobnì dáno charakteristickými rysy sýru feta (nízké ph, vysoký obsah soli, zrání a skladování v nálevu, nedochází k nadmìrné proteolýze), tzn. nevzniká prostøedí vhodné pro akumulaci biogenních aminù. Food Chemistry, 71, 2000, è. 2, s (kvas) Plísnì patøící do tohoto rodu mohou napadnout úrodu na poli a dále pùsobit bìhem transportu a skladování. Rovnìž za laboratorních podmínek produkují plísnì z rodu Alternaria TEA v jablkách, rajèatech, pomeranèích, citronech a borùvkách. Uvádí se, že rajèata jsou nejèastìji napadána plísnìmi z rodu Alternaria. V rajèatovém protlaku byla zjištìna koncentrace TEA v rozmezí 0,01 0,1 mg/kg, v pøirozenì infikovaných rajèatech mezi mg/kg, v èerstvých rajèatech použitých pro výrobu keèupu v rozmezí 0,4 69,7 mg/kg. Cyklopiazonová kyselina (CPA) je další toxin, který produkuje Penicillium a Aspergillus spp. Byla zjištìna v rùzných potravinách, napø. kukuøici, sýru, podzemnici a prosu, dosud se však nezjiš oval její výskyt v rajèatech, pøièemž bìhem skladování rajèat pøed zpracováním se mohou obì plísnì rozvinout. Je bìžné, že se v jedné komoditì souèasnì vyskytují mykotoxiny produkované plísnìmi, které patøí do rùzných rodù. Rajèata jsou zvláštì citlivá k napadení mirkoorganismy, jestliže jsou poranìná nebo dìlená. Dokonce pøi skladování za nižších teplot (10 12 C) Alternaria a Penicillium pøevažují a vedou k produkci toxinu. Je proto zapotøebí vyšetøovat rajèatové výrobky z hlediska toxinù, které mohou jednotlivé plísnì produkovat. Metody, pomocí kterých se stanovuje více toxinù, pøedstavují úsporu èasu i nákladù. TEA a CPA jsou pøíbuzné kyseliny. Metodou kapalinové chromatografie se poprvé podaøilo simultánnì stanovit obì tyto kyseliny v rajèatových výrobcích. Limit pro stanovení TEA je 11,0 ng/g a pro CPA 8,0 ng/g. Výtìžnost metody je 88 % pro TEA a 78 % pro CPA. Food Chemistry, 71, 2000, è. 1, s (kvas) K tìm patøí provitamin A, vitaminy B 1, B 2, D, E, K, PP a C, minerální látky (K, Fe, P, Ca, Na, Cu) a dále vláknina (vè. nestravitelného chitinu) a urèitý podíl bílkovin (3 30 % v sušinì). 17

18 Rizika z potravin Migrace epoxy-novolaku do konzervovaných potravin Novolak-glycidyleter (NOGE), jinak oznaèovaný za epoxy- -novolak je komplexem epoxy-slouèenin používaných k úpravì vnitøních povrchù plechovek a uzávìrù sklenìných nádob. V Evropì zaèal být s touto látkou problém po r. 1996, kdy se jí zaèal nahrazovat bisfenol A-glycidyleter (BADGE) v organosolových nátìrech. Kromì toho houby vstøebávají ve znaèné míøe i škodlivé látky z okolí. Ve slovenském Ústavu experimentální fytopatologie a entomologie sledovali obsah rtuti, kadmia a olova v houbách v emisnì zatížené oblasti v letech Tyto látky se do lidského organismu dostávají pøedevším vdechováním a s potravou, nìkdy i kùží. Rtu kumulují pøedevším èirùvky a žampiony. Nejvíce je obsažena ve vrstvì klobouku s výtrusy, nejménì ve tøeni. Obsah rtuti v houbách závisí na jejím obsahu v ovzduší a na stáøí mycelia. Nejvìtší množství byla nalezena v druzích: lišák, bedla, èirùvka a žampion. Témìø všechny sledované druhy pøekraèovaly hladinu 2 mg/kg sušiny; slovenský hygienický limit je 0,5 mg/kg sušiny (èeský limit je 2 mg/kg sušených hub). Doporuèení FAO/WHO pøipouštìjí nejvýše 0,005 mg Hg/kg tìlesné hmotnosti za týden (tj. 0,3 mg/60kg osobu). Výhodou je, že vstøebatelnost rtuti v lidském organismu je nízká (ca 7 %). Rtu zpùsobuje poškození nervového systému, ledvin, jater, otravy se projevují zánìtem dásní, uvolòováním zubù, bolestí hlavy, tøesem rukou, poruchami pamìti, zraku, sluchu a halucinacemi. Pøípustná týdenní dávka kadmia je podle FAO/WHO 0,007 mg/kg tìlesné hmotnosti (tj. 0,42 mg/60kg osobu). Obsah kadmia v houbách je nižší než obsah rtuti, ale také výraznì pøekraèuje slovenský hygienický limit 0,5 mg/kg sušiny (èeský limit je 2 mg/kg sušených hub). Pøi extrémnì vysokém obsahu kadmia (14 mg/kg sušiny) by k pøekroèení týdenní pøípustné dávky mohla staèit porce 300 g èerstvých hub. Kadmium kumulují pøedevším høibovité houby, bedly a žampiony. Hromadìní kadmia nezávisí zásadnì na jeho obsahu v prostøedí, ale je to vlastnost urèitých druhù hub. Rozložení kadmia v houbách je podobné jako u rtuti. Kadmium se ukládá v játrech, ledvinách a kostech. Má mutagenní a karcinogenní úèinky a projevuje se poškozením funkce ledvin, jater, anémií, sníženou plodností a odvápnìním kostí. Pøípustný týdenní limit FAO/WHO pro olovo je 0,025 mg/kg tìlesné hmotnosti (tj. 1,5 mg/60kg osobu) a limit v houbách je 10 mg/kg sušiny. Tento limit pøekroèilo asi 15 % zkoumaných hub. Vysoké koncentrace olova byly zjištìny napø. u bedly, pøièemž jeho rozložení v houbì je rovnomìrné. Olovo pùsobí škodlivì na buòky ledvin, jater, mozku a varlat. Zpùsobuje nechutenství, bolesti žaludku, kloubù, chudokrevnost a nervozitu. V dùsledku emisí z kovohutí, ale i vzhledem k pøirozenému složení pùdy ve sledované oblasti mohou být sledovanými prvky kontaminovány i další zemìdìlské plodiny. Oèekává se pokles tìchto hladin po pøerušení provozu kovohutí. Výživa a zdravie, 45, 2000, è. 3, s Novolak je technický název pro smìs získanou reakcí fenolù s formaldehydem za kyselých podmínek. Jeho složka s nejmenší molekulovou hmotností se oznaèuje jako bisfenol F a existuje ve tøech izomerech. Dále existuje sedm izomerù se tøemi aromatickými kruhy a 27 látek se ètyømi kruhy. Novolak reaguje s epichlorhydrinem za vzniku glycidyletheru (NOGE). Úèelem používání tìchto aditiv je odstranìní HCl z PVC, aby se zvýšila termostabilita nátìrù pøi konzervaci. Pøidá-li se však tato látka do nátìrù v množství nìkolika procent, pøesáhne po dlouhodobé extrakci do potraviny její množství v potravinì hodnotu 1 mg/kg. Vìdecký výbor pro potraviny (SCF) EU se vyjádøil, že na základì údajù, které jsou zatím k dispozici, nelze hodnotit bezpeènost NOGE a že proto nemùže být jako aditivum používán. Jeho používání má být v EU zakázáno a v dosavadních výrobcích nebude smìt být pøekroèen limit 1 mg/kg složek NOGE s nejménì jed- 18

19 Rizika z potravin Nové výrobky Japonské funkèní potraviny Japonsko je zemí pùvodu funkèních potravin. Výèet novinek mùže inspirovat i další výrobce. nou epoxy- nebo chlorhydrinovou funkcí a molekulovou hmotností pod Daltonù. Takový limit vyžaduje pøíslušnou analytickou metodu. Je popisován výzkum migrace derivátù NOGE do potravin ve vodném prostøedí (napø. sterilovaná kukuøice) a posuzování vhodné analytické metody, podle které by byl vymezený limit kontrolován. K oddìlení frakcí s dvìma a tøemi kruhy posloužila chromatografie (SEC). Hlavní analýza byla provedena pomocí reverzní fázové kapalinové chromatografie a fluorescenèní detekce. Byl tak nalezen rychlý analytický postup pro kontrolu. Dokonce i u pomìrnì netuèných výrobkù pøekraèuje migrace složek NOGE se dvìma kruhy èasto 50 %, zatímco složek se tøemi kruhy migruje jen nìkolik procent. Avšak vzhledem k jejich vysokým koncentracím v lacích, se musí poèítat s jejich koncentrací v potravinì kolem 100 µg/kg. Migrace složek se ètyømi kruhy je nepatrná s výjimkou do potravin obsahujících tuk (napø. i tuòák ve vodném nálevu). Mitt. Gebiete Lebensm. Untersuch. u. Hyg, 91, 2000, è. 5, s V roce 1999 uvedla firma KAO na trh stolní olej znaèky Kanco Econa, z kterého se údajnì pøemìòuje mnohem ménì pøijatého tuku na tuk v lidském tìle než jiné druhy tukù. Obsahuje totiž 80 % diacylglycerolu, extrahovaného ze sóji a øepky, èímž se liší od hlavních složek vìtšiny bìžných stolních olejù (triacylglyceroly). Na singapurský trh byl uveden èistì rýžový stolní olej znaèky Rice Fields, který údajnì díky aktivním složkám, získaným z rostlinných sterolù, snižuje hladinu cholesterolu, a který má z hlediska tukù nízký obsah nasycených a vysoký obsah nenasycených mastných kyselin a má vysoký obsah vitaminu E a koenzymu Q10. Na japonském trhu dostávají zelenou i výrobky obsahující polyfenoly, které mají antioxidaèní úèinky. Polyfenoly se pøirozenì vyskytují v øadì potravin, z nichž jednou je napø. kakao, a proto napø. firma MEIJI SEIKA uvedla na trh výrobek Chocolate Koka, bohatý na polyfenoly. Dalšími takovými výrobky jsou hroznový džem znaèky Greenwood Wine Jam firmy KATO SANGYO nebo nápoj znaèky Super Polyphenol firmy TAHARA SHUZO s obsahem 90 % hroznové š ávy a 360 mg pøírodního polyfenolu. Další klíèovou složkou japonských funkèních potravin je antokyan používaný jinak jako barvivo. Bylo zjištìno, že má pøíznivý vliv pøedevším na oèní sítnici. Je obsažen napø. v borùvkách, které øada japonských firem používá do svých výrobkù (napø. firma FUJIYA funkèní cukrovinky znaèky Blueberry Nodo Ame, resp. firma MORINAGA MILK INDUSTRY nápoj znaèky Kirei ze zakysaného mléka). Japonští spotøebitelé si oblíbili výživové doplòky ve formì potravin. Pøíkladem je dezertní želé firmy FUJICCO v pøíchutích zelený èaj a jogurt. Obsahuje izoflavony, vitamin D a kolagen. Podle údajù firmy zlepšuje stav pleti i celkové zdraví. V Japonsku se v posledních letech rozšíøil i nový druh nealkoholických nápojù slabì ochucené, nízkoenergetické stolní vody. Napø. nápoje firmy ASAHI, obsahují maltodextrin, vitaminy B 1 a C, reishi, výtažek z moøských chaluh a heømánku. Firma MO- RINAGA uvedla na trh stolní vodu s pøídavkem aloe a nealkoholického výtažku z vína druhu Chardonnay, firma COCA-COLA èajovou vodu znaèky Leafs, obsahující èaj. Firma MORITA nabízí nesycený, nízkoenergetický nápoj znaèky Silk Water s práškovým hedvábím, v nìmž obsažený kolagen má podporovat obnovu pleti. Firma HOUSE FOODS uvedla na trh øadu nízkoenergetických nápojù pod oznaèením Pure-In, napø. s obsahem 19

20 Nové výrobky Vejce bohatá na selen V polovinì minulého století bylo objeveno, že selen není jen látkou obávanou pro svou toxicitu, ale i esenciální látkou pro rùst a zdraví. Obohacování mléka selenem Ovlivnitelnost obohacení mléka stopovými prvky je u rùzných prvkù rùzná. U selenu je možná jen v urèitém rozsahu, což bylo zkoušeno na školním statku vídeòské univerzity. kolagenu, vitaminu C a grapefruitové š ávy (1 %) nebo broskvové š ávy, vlákniny a vitaminu B 1. Princip slabì ochucených stolních vod se rozšíøil i do prùmyslu cukrovinek. Napø. firma ASAHI uvedla na trh druh Nice One Candy s broskvovou pøíchutí, obohacený maltodextrinem, vitaminy B 1 a C, výtažek z moøských chaluh a zeleného èaje. Nìkteré výrobky, oblíbené v Asii, ještì nepronikly na trhy ostatních zemí. Jde napø. o mražený krém s èerným pivem firmy ODAWARA BOKUJO, zmrzlinu tropické pøíchuti s krémem z yamu a kokosu firmy N JOY DAIRIES nebo kokosový mražený krém s mìkkým støedem z yamu firmy KING S CREAMERIES s názvem Protong Ultimate. Firma QUAKER uvedla na malajský a singapurský trh sušenou ovesnou kaši s kuøetem a houbami, kuøetem a cibulí nebo anèovièkami a houbami. Prepared Foods, 169, 2000, è. 4, s Krmení užitkových zvíøat se zaèalo v posledních letech èastìji obohacovat selenem kvùli chorobám zvíøat vzniklým v dùsledku nedostatku selenu. Ukázalo se, že lépe je pøijímán selen v organické než anorganické formì. U lidí je nedostateèné zásobování selenem spojováno s vyšším rizikem kardiovaskulárních chorob a rakoviny. A protože v nìkterých zemích je obtížné pøijmout dostateèné množství selenu formou vyvážené stravy, je potøebný doplòkový pøísun napø. z vajec s jeho vysokým obsahem. V pokusu s pøídavkem tøí rùzných dávek selenu do krmiva nosnic (krmivo M = 70, N = 21, H = ppb Se) byly dány rùzným skupinám nosnic k volnému výbìru vždy kombinace dvou z uvedených tøí druhù obohacených krmiv: MN, NH nebo MH. Kontrolní skupina dostávala krmivo N. Vejce od slepic z kontrolní skupiny mìly prùmìrný obsah selenu 9 µg. Od ostatních nosnic byla po tøítýdenním krmení získána vejce s obsahem selenu 7 µg od skupiny MN, 25 µg od skupiny NH a 24 µg od skupinymh. Po dalších tøech týdnech zùstal obsah selenu ve vejcích od skupiny MN nezmìnìn (7 µg), zatímco od skupiny NH se zvýšil na 29 a od MH na 27 µg. Po šestitýdenním krmení se tak obsah selenu ve vejcích dvou poslednì jmenovaných skupin ztrojnásobil. Takto modifikovaná vejce by zaruèovala dodávku tøetiny doporuèené denní dávky selenu. Ernährung, 24, 2000, è. 10, s. 430 Pokus byl proveden na tøech skupinách dojnic po 10 kusech, u kterých byl pøi obvyklém krmení obsah selenu v séru pod referenèní hodnotou, a které byly bez klinických symptomù nedostatku. Kontrolní skupina (K) dostávala dennì v krmivu 1 mg selenu, skupina A dostávala 5 mg selenu v anorganické formì (selenit sodný) a skupina O dostávala 5 mg organicky vázaného selenu (selenem obohacené kvasnice Sel-Plex-50 firmy Alltech). Sledoval se vliv na obsah selenu v séru i v mléce. Pokus s krmením trval 105 dní, pøièemž vždy po tøech týdnech byly odebrány vzorky krve a mléka. U skupiny K se obsah selenu v séru po 42 dnech znaènì snížil proti výchozí hodnotì, u skupin A a O se od 21. dne zvýšil a byl nad referenèní hodnotou 70 µg/l, pøièemž mezi obìma skupinami nebyl výrazný rozdíl. Obsah selenu v mléce od krav kontrolní skupiny K zùstal oproti výchozí hodnotì nezmìnìn, zatímco od krav skupin A a O se znaènì zvýšil. Pøitom v mléce od skupiny O dosáhl znaènì vyšších hodnot. Obohacování mléka by mìlo znaèný význam vzhledem k tomu, že prùmìrný pøíjem selenu (v Rakousku) je 35,5 µg/den, zatímco doporuèená denní dávka je pro muže 70 a pro ženy 55 µg. Pøitom 20

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ Daniela Winklerová Státní zdravotní ústav Praha Potraviny pro zvláštní výživu Doplňky stravy Obohacené potraviny Legislativa Označování EFSA Reklama Zdravotní

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Výživová doporučení pyramida versus talíř. Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová

Výživová doporučení pyramida versus talíř. Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová Výživová doporučení pyramida versus talíř Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová Výživová doporučení Cíl: rozvíjet a upevňovat zdraví lidí (populace) Podklad: vědecky podložené a ověřené studie

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou?

Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? VILÍM ŠIMÁNEK Praha 7.12.2016 Které faktory se podílí na nádorovém onemocnění prostaty a jejím biochemickém návratu. Lze je ovlivnit? Co může

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) PŘÍLOHA Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) POČÁTEČNÍ VÝŽIVA KRITÉRIUM MINIMUM MAXIMUM MINIMU M 1. Energie 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ 90-TI DENNÍ TRANSFORMACE 90-ti denní - TRANSFORMACE 90-ti denní TRANSFROMACE je vaše šance jak zlepšit zdraví a postavu. Ve 12-ti týdenním programu vyčistíme váš organismus od toxinů,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno

Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno Je Pyramida výživy pro děti vhodnou pomůckou k aplikaci výživových doporučení (pro

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Přínos pro lidský organismus

Přínos pro lidský organismus Přínos pro lidský organismus Chtěl bych Krondorfské kyselce popřát hodně úspěchů na trhu a možná se s ní v budoucnu setkáme i v odborných vědeckých studiích sledujících příznivé fyziologické účinky křemíku

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

DOPLŇKY STRAVY PŘÁNÍ A DŮKAZY. Pavel Suchánek

DOPLŇKY STRAVY PŘÁNÍ A DŮKAZY. Pavel Suchánek DOPLŇKY STRAVY PŘÁNÍ A DŮKAZY Pavel Suchánek Potřeba živin u jednotlivých sportů Basketbal, lední hokej, fotbal,volejbal: sacharidy při vysoké intenzitě tréninku : 8 10 g/kg (60%-65%) bílkoviny : 1,4 1,7

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité)

LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) Podle české legislativy rozumíme: luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin, předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 2 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 4 Jakost potravin 17 Nové výrobky 20 Legislativa 23 Výstavy a veletrhy 33 Již se nemusíme obávat vajec Lze využít fermentace jako metody ke snižování glykemického

Více

VÝŽIVA. Živiny: bílkoviny tuky cukry esenciální látky: vitamíny, minerální soli, některé MK a AMK voda nestravitelné látky (hrubá vláknina)

VÝŽIVA. Živiny: bílkoviny tuky cukry esenciální látky: vitamíny, minerální soli, některé MK a AMK voda nestravitelné látky (hrubá vláknina) základní význam pro zdravý vývoj člověka krytí energetického výdeje stavební materiál pro naše tělo a neustálá obměna veškeré tělní hmoty = > potrava energetická hodnota: množství E, které potrava tělu

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza Vitaminy Vitaminy lidský organismus si je většinou v nedovede sám s vytvořit musí být přijp ijímány stravou Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor torů - součásti sti koenzymů, hormonů Antioxidační

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

ZÁZRAČNÉ HOUBY V KOSTCE - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicín

ZÁZRAČNÉ HOUBY V KOSTCE - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicín REISHI-MRL T90, REISHI-MRL P250, REISHI VŠE - Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, reishi lingzhi, 灵 芝. Velmi vhodné pro podporu imunity, k posílení kloubů, šlach a kostí, obnovuje síly po fyzickém či

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Potraviny pro zdraví

Potraviny pro zdraví Potraviny pro zdraví zdravá cesta na stůl zdravá potravina regionální potraviny biopotraviny potraviny s přirozeným zdravotním účinkem funkční potraviny Regionální potraviny vyrobené v blízkém okolí spotřeby

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

2009/2010 2009/2010. novinky v sortimentu

2009/2010 2009/2010. novinky v sortimentu 2009/2010 2009/2010 novinky v sortimentu PØÍRODNÍ VÝTA KY 17 Tøezalka teèkovaná extrakt hypericin 40 mcg Tøezalka teèkovaná (hypericum perforatum) je vytrvalá léèivá bylina hojnì rozšíøená i v našich klimatických

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Vitaminy Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly

nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly nemoc úraz operace síla energie vitalita Ensure Plus Advance Výživa nové generace Chrání a obnovuje Vaše svaly Ztráta tělesné hmotnosti a svalu Delší nemoc, úraz, operace, pobyt v nemocnici vede ke ztrátě

Více

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,... SACHARIDY 50-80 % energetického příjmu funkce využitelných sacharidů: 1. zdroj energie - l g ~ 4kcal 2. stavební jednotky mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE Každá položka má svůj jedinečný kód, pětimístné číslo, které následuje za alfanumerickým kódem podle Mezinárodní terminologie pro nutriční diagnostiku. Tyto kódy se v nutriční dokumentaci neuvádějí. Pěticiferný

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

S radostí pečeme pro všechny.

S radostí pečeme pro všechny. AKTUÁLNÍ DOBROTY S radostí pečeme pro všechny. QUICHE S radostí pečeme pro všechny. SLANÝ KOLÁČ QUICHE SLANÝ KOLÁČ QUICHE minimální trvanlivost: 3 dny SLOŽENÍ pšeničná mouka, smetana ke šlehání, vejce,

Více

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. MARTIN PROKEŠ VINAŘSTVÍ PROQIN ? rozšíření sortimentu? Zvyšování věrnosti zákazníků - CRM? zvyšování konkurenceschopnosti?

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více