VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ VERZE PH.D. THESIS Obor: Školitel: Oponenti: Územní plánování a urbanismus doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, CSc. prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. Ing. arch. Josef Markvart, CSc. Ing. arch. Dušan Riedl, CSc. Datum obhajoby:

2 KLÍČOVÁ SLOVA historické jádro, kulturní dědictví, prezentace, propagace, popularizace, komunikace KEYWORDS historical core, cultural heritage, presentation, popularization, promotion, communication MÍSTO ULOŽENÍ PRÁCE Oddělení pro vědu a výzkum FA VUT v Brně Jitka Brabcová, 2004 ISBN ISSN

3 TU1UT TUSoučasný TU2UT TUCíl TU3UT TUZvolené TU4UT TU5UT TUZávěrUT... TU6UT TULiteraturaUT... TU7UT TUCurriculum TU8UT TUKontakt TU9UT TURésuméUT OBSAH PRÁCE stav řešené problematikyut... 5 TU1.1UT TUCharakteristika úkoluut... 5 TU1.2UT TULegislativní podmínky péče o kulturní dědictvíut... 5 práceut... 7 metody zpracováníut... 8 TUmetody prezentace, propagace a popularizace kulturního dědictvíut... 9 TU4.1UT TUPrezentace kulturního dědictví v místěut... 9 TU4.2UT TUPrezentace obnovy v jejím průběhuut TU4.3UT TUAkce organizované k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictvíut TU4.4UT TUOceněníUT TU4.5UT TUOchranné známky a certifikátyut TU4.6UT TUSítě a sdruženíut TU4.7UT TUDětské programyut TU4.8UT TUPublikace, audiovizuální materiályut TU4.9UT TUPropagace kulturního dědictví jako součást marketingu cestovního ruchuut VitaeUT na autoraut

4

5 1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 1.1 Charakteristika úkolu Disertační práce Prezentace, propagace a popularizace kulturního dědictví se zabývá metodami, jimiž je možno veřejnosti odborné i laické přiblížit kulturní, umělecké a historické hodnoty, obsažené v historických jádrech českých měst. Přestože v obecné rovině jsou tyto hodnoty a potřeba jejich zachování uznávány, při každodenním životě, v němž hraje roli především materiální složka městského prostoru, jsou opomíjeny a zanedbávány. Důvodem k opomíjení duchovních hodnot je nedostatek jejich poznání ve vztahu k jejich hmotné podstatě otázka jejich poznávání a prezentování veřejnosti v naší zemi je řešena ad hoc, různými subjekty, které mají různé cíle, a systematické řešení této problematiky absentuje. Tato disertační práce byla sepsána ve snaze jednotlivé metody shromáždit, popsat nebo demonstrovat na příkladech a navrhnout systém, do něhož by mohly být postupně řazeny, tak aby se mohla stát metodickým základem pro prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví jako nedílné součásti komplexně pojaté obnovy historických jader našich měst. Na vzniku a vývoji měst se podílely poměry přírodní, ekonomické a politické. Města byla zakládána nebo spontánně vznikala tam, kde k tomu byly příznivé přírodní podmínky. Jejich vývoj byl ovlivňován i politickým vývojem. S obdobími hospodářského rozkvětu souvisel i stavební rozvoj a rozvoj věd a umění. V devatenáctém století došlo v důsledku průmyslové revoluce a bourání městského opevnění k dříve dosud nevídanému územnímu rozvoji měst. Dosavadní město se stalo centrem, které dostalo atribut historické. Je to často jediná část, v níž se zachovala různorodá a přirozená urbanistická struktura. Řada objektů historického jádra špičková díla architektury a jsou tedy i nositeli uměleckých, historických a estetických hodnot, jimiž se podílejí na atraktivitě celého prostředí. Základní podmínkou pro jeho zachování, využití a integrace je poznání jeho hodnot a jejich významu pro současného člověka. S tím bezprostředně souvisí i vhodná komunikace. Východiskem problému je poznání, jakými cestami procházel vývoj center měst a jakou roli zde hraje nemovitého kulturního dědictví. Příkladem vývoje takového města je vývoj města Olomouce. 1.2 Legislativní podmínky péče o kulturní dědictví Právní předpisy upravující územní plánování a péči o kulturního dědictví v České republice: Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Vyhláška č. 131/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, 5

6 Zákon České národní rady 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/987 Sb. o státní památkové péči. Přehled základní právní ochrany kulturních hodnot na území městské památkové rezervace města Olomouce: Vedle výše uvedených celostátně platných norem: Výnos MK ČSR č /87-VI/1 o prohlášení historických jader některých měst za památkové rezervace, Nařízení vlády ČR č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, změna 171/1998, Vyhláška č. 9/1999 města Olomouce o závazné části regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc. Péče o kulturní dědictví v evropském a světovém kontextu: K nejvýznamnějším mezinárodně závazným dokumentům, zabývajícím se ochranou kulturního dědictví, jeho prezentací, propagací a popularizací patří následující: Evropská urbanistická charta, Úmluva o ochraně světového dědictví v případě ozbrojeného konfliktu tzv. Haagská úmluva, Haag, 1954 (zákon č 94/1958 Sb.), Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel, Benátky 1964, tzv. Benátská charta, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, přijatá na 17. zasedání generální konference UNESCO, Paříž, Evropská charta o architektonickém dědictví, přijatá Výborem minstrů Rady Evropy v Amsterdamu, 1975, Doporučení UNESCO o záchraně historických nebo tradičních celků a jejich roli v současném životě, přijatá na 19. Generální konferenci UNESCO v Nairobi, 1976, Mezinárodní charta ICOMOS pro záchranu historických měst dokument schválený 8. generálním shromážděním ve Washingtonu, Konvence o záchraně architektonického dědictví Evropy dokument Rady Evropy, Granada, 1985 Mezinárodní charta o historických zahradách, Florencie, 1982, Mezinárodní charta o řízení archeologického dědictví, Lausanne 1990, Mezinárodní charta ICOMOS o lidovém stavebním dědictví, Mexico 1999, Mezinárodní charta ICOMOS o kulturním turismu, Mexiko

7 2 CÍL PRÁCE Předmětem této práce jsou historická jádra měst jako místa, v nichž je koncentrováno nemovité kulturní dědictví. Za toto dědictví jsou pro účely práce pokládány zejména jednotlivé složky urbánního prostředí a další prvky městského interiéru. Prostředí historického jádra je jedním z nejdůležitějších prostředků zachování historické paměti a vědomí identity národa, občanů měst. Jeho zachování, ochrana a způsob rozvoje v soudobých podmínkách jsou vyjádřením kulturní úrovně obyvatel. Prostředky k tomu jsou dány legislativními a ekonomickými opatřeními, úspěšnost jejich implementace ovšem v rozhodující míře závisí na veřejné podpoře, která je zase podmíněna jistým penzem znalostí u co největšího počtu jednotlivců. Nemovité kulturní dědictví, a to jak urbanistické soubory a struktury tak jednotlivé objekty, které tuto strukturu vytvářejí, má specifické postavení: Vedle kulturních hodnot je nositelem užitných hodnot, což může být příčinou rozporu. Dnešní doba klade na užitné hodnoty budov nové požadavky, zrychluje se přirozené opotřebovávání v důsledku zhoršujícího se životního prostředí. Náklady na obnovu a údržbu historických objektů a souborů jsou vyšší než u běžných staveb, užitek z kulturních, historických a uměleckých hodnot mají v daleko větší míře než vlastníci ti, kteří na jeho obnovu nepřispívají, (externalita). Architektonické dědictví je v období intenzívní urbanizace ohroženo i nepřímými zásahy (narušení měřítek, perspektivních dálkových pohledů, nevhodná integrace nové a staré zástavby). Uměleckohistorické hodnoty mohou být buď fyzicky skryté nebo z hlediska současného stupně poznání nedoceněné. Nedostatečné poznání může být důvodem nenahraditelných škod. Otázka popularizace kulturního dědictví veřejnosti je dosud poněkud opomíjenou oblastí - péče o kulturní dědictví je stále vnímáno jako péče o jeho stavební podstatu. Pod pojmy prezentace, popularizace a propagace se chápe komunikace odborné i laické veřejnosti, jejímž cílem je předvedení všech hodnot a zdůvodnění nutnosti jejich zachování. Toto sdělení musí být názorné, zřetelné a srozumitelné pro různé cílové skupiny, pro jeho distribuci musí být použity takové prostředky, aby se k příslušným cílovým skupinám vůbec dostalo. Poučená veřejnost lépe akceptuje nutné výdaje na obnovu a údržbu památkových objektů a nutná omezení funkčního využití, Prezentace kulturního dědictví může také ovlivňovat formování veřejných prostorů měst. Práce se zabývá kulturním dědictvím měst středoevropského typu, a to především těch, která hrála významnou roli v minulosti a jsou významnými centry i v současnosti, u nichž dochází ke střetu soudobých centrálních funkcí s existencí historického jádra a s požadavky na jeho ochranu. Hlavním tématem práce je způsob, jak jsou hodnoty kulturního dědictví prezentovány veřejnosti, 7

8 metodami jejich prezentace, popularizace a propagace a důvody, proč je třeba o jejich zachování vést dialog s veřejností. Postavení historického jádra v kontextu soudobého města: Na počátku třetího milénia čelí historická města bezprecedentním výzvám, z nichž tou nejvýznamnější je dosažení rovnováhy mezi ochranou historického odkazu a ekonomickým rozvojem. Regenerace urbánního prostředí našich měst je nezbytná. Úkoly, které před nimi při zajištění udržitelného rozvoje historických měst stojí, je možno rozdělit do několika základních oblastí. Jednou z těchto oblastí je propagace a publicita.v úspěšných programech hrají důležitou roli informace, publicita a vztahy s veřejností. Proto by měly být od samého začátku nedílnou součástí programů obnovy a regenerace historických jader. Součástí rozsáhlých programů pak musí být i marketing a propagace projektů, zaměřený na posilování image města nebo regionu, na posílení veřejného mínění o nutnosti ochrany architektonického a urbanistického dědictví. Poklady kultury soustředěné v historických jádrech jsme získali nikoli vlastní zásluhou, ale zásluhou našich předků těch, kteří je vybudovali i těch, kteří je opatrovali pro sebe i pro své potomky. Spolu s ním nám předali závazek náležité péče a ochrany, tak, abychom i my mohli toto dědictví předat našim potomkům. Prezentace, popularizace a propagace je jedním z prostředků, které k tomuto úkolu přispívají. 3 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Práce představuje souhrn metod, kterých je možno použít k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví. Tyto metody byly shromažďovány během období cca 2 let a v práci jsou roztříděny a rozděleny do určitých tématických skupin. V rámci těchto skupin jsou tam, kde to bylo možné a účelné, členěny do dalších podskupin podle předpokládaných příjemců sdělení. Některé z metod jsou dokumentovány na příkladu města Olomouce, která byla pro potřeby práce zvolena jako modelové město, případně jsou pro využití v historickém jádru Olomouce navrženy. Jednotlivé metody jsou v převážné většině doplněny obrazovou a zejména fotografickou dokumentací. Důvodem k tomu bylo nejen úsilí o co nejpregnantnější dokumentaci jednotlivých metod, ale i snaha autorky využít některých prezentovaných metod pro samo zpracování daného tématu. Ze zpracování a zejména klasifikace jednotlivých metod vyplynulo, že řada z nich je provázaná, že propagace, prezentace a popularizace kulturního urbanistického dědictví je tématem komplexním a mezioborovým. To je ostatně dokumentováno i v závěru práce, v němž jsou navrženy možnosti využití práce byť jeho jádrem je využití ve veřejné správě pro práci představitelů místních samospráv a pracovníků městských úřadů. 8

9 4 METODY PREZENTACE, PROPAGACE A POPULARIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 4.1 Prezentace kulturního dědictví v místě Scénář jako součást urbanistického řešení, dominanty a významové prvky: Součástí urbanistického řešení města je scénář - ideový návrh uspořádání jednotlivých obrazů nebo scén, kterými člověk při pohybu městem prochází nebo projíždí. Měl by být nedílnou součástí dokumentace, zabývající se rozvojem města. Jednotlivé významové prvky městského centra je možno zapojit v rámci procesu regenerace do kompozice městského interiéru tak, aby se staly jejími nosnými prvky, což by znamenalo posílení jejich vlastních užitných hodnot, posílení genia loci místa, zvýšení atraktivity a zesílení identifikace obyvatel s kontinuitou historického vývoje. Jestliže jednotlivé prvky městského interiéru vhodným způsobem takto využijeme, stane se prostředí historického jádra samo sobě tou nejlepší propagací. K použitým prostředkům patří provedení architektonických i urbanistických detailů, barevné řešení, použití odpovídajících materiálů. Významným nástrojem je i světlo, zejména slavnostní osvětlení. Takto řešený interiér je prostředím, které samo o sobě přitahuje obyvatele i návštěvníky. Scénář by měl obsahovat analytickou část a návrhovou část. Analytická část by se měla skládat z analýzy prostředí a analýzy uživatelů. Návrhová část by se měla zabývat pojmy jako uzlové body, hlavní trasy pohybu (zejména pěšího a cyklistického), dopravně provozní vazby, funkční náplň a pojetí jednotlivých pěších tras, urbanisticko - architektonické a kompoziční principy a doporučení realizačních postupů. Přitom by měla využívat jednotlivých prvků, které vytvářejí prostorový obraz města. Prostorový obraz města můžeme v zásadě rozdělit na vnější a vnitřní, ačkoliv některé z níže jmenovaných prvků se uplatňují v obou z nich: Vnější obraz města je obraz vnímaný z dálkových pohledů z různých výškových úrovní. Jedná se o souhrn jednotlivých obrazů z terénních úrovní, věží, pohledy přes řeku apod. Na vnějším obrazu města se podílejí zejména krajinný rámec města, panorama a silueta, dominanty jako součást vnějšího obrazu města, střešní krajina nebo opevnění města. Vnitřní obraz města na druhé straně zahrnuje prostorovou a hmotovou skladbu, půdorys města a jeho parcelaci, jednotlivé prvky parteru, dominanty jako součást městského interiéru tuto úlohu mohou plnit i přírodní prvky např. vzrostlé solitérní prvky zeleně, významné stavby a obytnou zástavbu, podzemí města a archeologické lokality, přírodní prvky, technické stavby a průmyslové objekty. Vedle těchto hodnot hmotné povahy existují i hodnoty nehmotné povahy, které se ovšem odrážejí v urbanistické struktuře. Patří k nim například vývojový význam historického města, historická tradice místa, kulturní tradice nebo správní tradice města, jeho ideový význam, sociální struktura, funkční hodnota města, genius loci nebo i topografické místní názvy. 9

10 Turistické trasy Vedle hlavních tras pěšího pohybu, které vznikají na základě nezbytných aktivit a jsou určeny stávajícím funkčním využitím budov a veřejných prostor, existují turistické trasy, jejichž směr je dán rozmístěním objektů kulturního dědictví. Příkladem turistických tématických tras mohou být procházky po městě se zaměřením na místo nebo se zaměřením na téma, související např. s historickým obdobím, nebo okruhy v širším okolí regionálního centra. Příkladem toho, že trasy samy o sobě mohou být kulturním dědictvím, je Camino de Santiago, poutní cesta z Pyrenejí do Santiago de Compostela. Jako příklad využití těchto zkušeností je navržena tématická trasa Olomouc barokní nebo Olomouc jako barokní pevnost. Informační systémy Informační systém je zařízení, které svou směrovou orientací dává informaci o lokalizaci objektů zajímavých pro příjemce Je třeba zajistit, aby byl dobře čitelný, srozumitelný a viditelný a odpovídajícího designu buď soudobého nebo odkazujícího k určitému historickému období. Nejběžnějším využitím informačních systémů je jejich směrování k objektům kulturního dědictví. Velkou skupinou informačních nosičů tvoří prvky bezprostředně se vztahující ke kulturním památkám - označení kulturních památek jako samostatně stojící prvky městského mobiliáře, které nesou zpravidla stručné informace o objektu. Z hlediska designu pro ně platí obdobné zásady jako pro ostatní prvky městského mobiliáře. O významných objektech mohou informovat i tabulky upevněné přímo na objektu, které mají obdobný informační obsah a rozsah. Do této kategorie je možno zařadit také připravované značení chráněných památek. Další typ informačních tabulí je z hlediska designu shodný s vitrínami pro komerční reklamu. Obsahují podrobnější informace o objektu. Mohou se vztahovat izolovaně k jednotlivým objektům nebo tvořit informační systém. Příkladem je Diokleciánův palác ve Splitu. Tyto tabule mohou poskytovat i informace o akcích obnovy. Mohou spojovat informace o kulturním dědictví a komerčních prezentace. Patří sem i uvítací billboardy u vjezdů do měst a informační tabule jako součást dopravního značení (Rakousko, Maďarsko apod.). Zvláštní skupinou informačních tabulí jsou desky informující o tom, že objekt nebo urbanistický celek jsou zapsány v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, na základě Úmluvy o světovém dědictví. Další skupinou jsou tabule informující o probíhající obnově, jako součást staveniště. Při déletrvající obnově rozsáhlejších objektů je možno použít princip kulisy - na tkaninu zakrývající lešení je namalována zakrytá část objektu. V souvislosti s opravami historických objektů je třeba zmínit i velkoplošnou reklamu. Reklamy v historickém jádru jsou obecně nepřípustné, pokud však patří sponzorovi probíhající obnovy, jde o důvod legitimní. 10

11 K vybavením městského interiéru patří rovněž tabule s názvy ulic, které mohou být doprovázeny stručnou informací o osobě, jejíž jméno ulice nese. Další typ informačního nosiče bychom mohli nazvat obrazy z výšin. Jedná se o kopie stavebních detailů, umístěných v místech pro běžný lidský pohled nepřístupných. Zpřístupnění památkových objektů Veřejnost obecně vnímá citlivěji aktuální technický stav objektů než jejich umělecké hodnoty. Řada objektů dochází ocenění teprve v okamžiku, kdy je provedena obnova, a to zejména ty etapy, které jsou efektní na pohled (fasáda, střecha nebo výplně otvorů). Citlivě provedená obnova dokáže zdůraznit umělecky hodnotné stavební prvky i posílit urbanistický význam. U obnovených památek je žádoucí hledat takové způsoby využití, které by je alespoň částečně otevřely veřejnosti buď jako instalované objekty nebo při běžném komerčním využití, např. v restauracích a prodejnách, obzvláště efektně působí historické suterény. Mezi objekty kulturního dědictví se nacházejí takové, které jsou v havarijním technickém stavu většinou v důsledku nedostatku finančních prostředků, který je v rozporu s jejich kulturními a duchovními hodnotami. Zpřístupnění těchto památek při určitých příležitostech (např. Dny evropského dědictví) a jejich vhodná prezentace má zpravidla pozitivní vliv na veřejné mínění. Jako příklad je uveden kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. 4.2 Prezentace obnovy v jejím průběhu K probíhající akci obnovy významného objektu nebo urbanistického celku je možno použít řady prostředků, např. výstav, vydání publikací, informačních a propagačních materiálů, seminářů, konferencí a přednášek, prezentačních panelů, prezentace v médiích, slavnosti. U významných stavebních akcí, které jsou realizovány z veřejných prostředků, je důležité, aby tyto akce byly realizovány na základě širokého konsensu. Významným faktorem u těchto akcí je časový rámec čtyřletého volebního období. Konsensus by měl zajistit pokračování záměru v případě, že realizace akce překročí volební období. Jedním z předpokladů tohoto výsledku je maximální transparentnost celého procesu, druhým je využití co nejvíce možností komunikace s občany. Jednou z možností, jak k těmto velkým rozvojovým úkolům přistupovat, je architektonicko urbanistická soutěž. V letech se v Olomouci uskutečnily celkem tři urbanistické soutěže na řešení lokalit v centru Olomouce, z toho dvě v historickém jádru a jedna 11

12 v jeho těsné blízkosti - řešení veřejných prostor Horního náměstí (1995), ideově architektonicko-dopravní řešení západo-východní komunikační osy MPR (1999), urbanistická soutěž řešící lokalitu navazující na historického jádro tzv. Centrum jih. Na základě závěrů je navrženo řešení významného veřejného prostoru, který na svoji obnovu čeká Dolního náměstí. Horní náměstí Přípravné etapy rekonstrukce Horního náměstí v Olomouci proběhly v letech 1995 (soutěž) 1997 (výběr dodavatele). Realizace probíhala v letech 2000 a protože do harmonogramu zasáhly povodně v roce Náměstí představuje významové těžiště centra, města a regionu. Důvodem pro rekonstrukci byla vedle technického stavu i rehabilitace role hlavního náměstí. Vypsání veřejné soutěže bylo důsledkem snahy o respektováním politické průhlednosti a demokratických pravidel, směřující k dosažení co možná nejvyšší kvality výsledku, publicity a k modelovému pojetí. Navržený harmonogram obsahoval řadu prezentačních akcí. Všechny zásadní kroky týkající se obnovy Horního náměstí vyšly z iniciativy Rady města Olomouce. Cílem urbanisticko architektonicko výtvarné soutěže bylo řešení úpravy veřejných ploch Horního náměstí v Olomouc. Obecným cílem soutěže bylo především dát veřejným plochám Horního náměstí jasný řád a kompoziční vazby při současném reprezentování velkých koncepcí minulosti (středověk, baroko, 19. století) a snaze zapojit soudobý myšlenkový vklad. Realizace se v důsledku povodní 1997 posunula do nového volebního období. Nové vedení města se nedokázalo ztotožnit s koncepcí obnovy a dokonce se pokoušelo celý proces zvrátit. Horní náměstí představuje nejvýznamnější veřejný prostor města. Nachází se zde řada významných památek, především sloup Nejsvětější Trojice zapsaný do Seznamu UNESCO. Horní náměstí je místem koncentrace místní identity, historie města a jeho tradic, místo, kde se odehrávalo vše podstatné v životě města. Cílem provedené rekonstrukce bylo tyto významy interpretovat pro člověka 21. století kombinací rehabilitačních postupů, nového náhledu na celkovou kompozici prostoru a vnesením současných prvků. Jejich reprezentantem je zejména městský mobiliář soudobých tvarů. Výsledek realizace získal řadu tuzemských i mezinárodních ocenění. V rámci komunikace s veřejností byla vydání publikace Horní náměstí v Olomouci, která současně sloužila jako katalog stejnojmenné výstavy v Muzeu umění současně s vyhlášením soutěže. Po vyhlášení výsledků soutěže byly soutěžní návrhy vystaveny v Galerii Caesar, sborník z této výstavy připravil Úřad města Olomouce. Jako součást diskuse nad celkovým řešením proběhla beseda na téma Stromy na náměstí ano nebo ne. Nejrozsáhlejší a nejbouřlivější diskuse o podobě Horního náměstí se odehrála při vlastním zahájení stavebních prací. Přestože byla zahájena jako diskuse o vhodnosti jednotlivých složek úprav 12

13 (dlažba, mobiliář), posléze se přesunula do pozice, z níž se hodnotila politická odpovědnost za rozhodnutí předchozích představitelů města, od tvaru se svítidel přesunula k pojmům jako základní hodnoty demokratické společnosti. Další otázkou, která byla řešena, bylo, do jaké míry má být rozhodování o rozvoji města svěřeno odborníkům a do jaké míry má být ponecháno v rukou občanů a volených zástupců a jak vést s občany dialog. Dopravní osa Dalším prostorem byla západovýchodní osa historického jádra (dále dopravní osa ), jednoznačně liniové území s výrazně dominující dopravní funkcí. Z čistě dopravního hlediska byl projekt řešen zpočátku, soutěž byla vypsána až v průběhu prací, z iniciativy komise pro Program regenerace MPR a památky. Účelem soutěže bylo získání komplexního podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Při řešení úkolu měli soutěžící vycházet z dopravního řešení regulačního plánu MPR s tím, že jím navržené vedení kolejové trati není pro soutěž závazné, požadovala se spolupráce s dopravním specialistou. Vítězný návrh nebyl v souladu s regulačním plánem MPR, Zastupitelstvo města Olomouce nevyhovělo návrhu na pořízení změny (svou roli pravděpodobně sehrálo stanovisko některých lobbyistických skupin), a tak nejviditelnějším výsledkem celé akce zůstalo odložení realizace rekonstrukce úseku Pekařská Denisova o několik let. Řešené území se celé nachází na území městské památkové rezervace kde se rovněž nachází řada významných památkových objektů. Důvodem k vypsání soutěže byla snaha nejen o technicky, ale rovněž o architektonicky a urbanisticky kvalitní řešení území. Cílem bylo zhodnotit významné veřejné prostory, zejména náměstí Republiky a Mořické. Po ukončení soutěže proběhla výstava soutěžních návrhů a diskuse s veřejností. V omezeném nákladu vyšel katalog soutěžních návrhů. Veřejné projednávání proběhlo především na úrovni odborné veřejnosti. V řadách široké veřejnosti nenašla soutěž výrazný ohlas. Vzhledem ke zkušenostem z jiných soutěží a především z realizací lze předpokládat, že veřejnost začne být zainteresována až v okamžiku realizace. Centrum Jih Posledním územím je území navazující na historické jádro na jeho jihovýchodní straně, tzv. Centrum Jih. Řada dílčích studií řešila sice dílčí problémy, neřešila je ovšem komplexně. Cílem soutěže bylo otevřít diskusi o využití jeho jednotlivých částí ve vzájemných vazbách a využít navrhovaná řešení pro zpracování koncepčního územně plánovacího podkladu. Zde bylo nejvýznamnějším rozhodnutím v celém procesu rozhodnutí o uspořádání soutěže. Soutěž měla napomoci k zajištění harmonického a komplexního rozvoje území mezi hlavním nádražím a historickým jádrem. Řešené území má rozlohu 70 ha, jíž konkuruje rozloze historického města uvnitř hradeb. Jde o území nejméně stabilizované, s největším potenciálem, ale současně nejohroženější neuváženými zásahy. 13

14 Úkolem soutěžících bylo navrhnout uspořádání území, tj. urbanistickou koncepci s objemovým řešením zástavby s důrazem na veřejné prostory; návrh funkčního uspořádání jako území městského centra, které bude vhodně doplňovat funkce městského jádra; návrh prostorových regulačních prvků jak z hlediska ochrany stávajících hodnot tak z hlediska konzistence navrženého řešení. Řešené území navazuje na jižní část historického jádra. Úvahy o využití území jsou ovlivňovány regulačním plánem Camilla Sitteho. Nejedná se o bezprostřední zásahy do historického organismu, ale o nalezení kontinuity historických kořenů v podmínkách třetího tisíciletí. Součástí procesu byla výstava, kde byla vedle soutěžních návrhů vystavena i historická projektová dokumentace (např. regulační plán Camilla Sitteho). K soutěži byl vydán sborník ve velmi kultivované grafické úpravě. Přestože cílem soutěže nebylo získat podklady pro realizaci konkrétní lokality, může Centrum Jih sloužit jako laboratoř komunikace s veřejností. Výsledky soutěže nemají bezprostřední odraz v následující realizaci, proto soutěž nebyla pro veřejnost natolik atraktivní a medializovatelná jako akce rozsahu sice menšího, ale s okamžitou realizací (jako např. Horní náměstí). Na podzim roku 2001 proběhlo výběrové řízení na investora víceúčelového objektu v prostoru, který byl součástí území řešeného soutěží. Informace o této soutěži nechaly veřejnost poměrně netečnou, avšak pouze do okamžiku, než noviny přinesly informace o objemu a vzhledu nového objektu, tzv. Paláce Morava. Bouřlivě projevované výhrady veřejnosti vůči jednotlivým aspektům tohoto záměru a následná politizace tohoto problému měla za následek zastavení jednání o výstavbě. Na tomto příkladu je dokumentováno, v které fázi přípravy a realizace problémy tohoto druhu s veřejností vznikají. Dostavují se zpravidla v okamžiku, kdy je již o realizaci rozhodnuto a celý proces dostává punc nezvratnosti. Po proběhnutí všech soutěží byly uspořádány výstavy vítězných návrhů a diskuse autorů a představitelů města s veřejností. Ke všem soutěžím byly vydány sborníky, jejichž obsahová i grafická úroveň byla stoupající v závislosti na čase. Jednoznačně nejširší komunikace s veřejností probíhala v souvislosti s Horním náměstím. K rekonstrukci byly upřeny zraky veřejnosti po celou jeho dobu a mediální atraktivita dala vzniknout řadě caus. V komunikaci lze vysledovat některé trendy: Široká veřejnost se o věc začne zajímat teprve v okamžiku realizace, tedy v době, kdy už je problematické celý proces zvrátit, navíc je zpravidla nakloněna vnímat všechny změny jako změny k horšímu. Mezi účastníky spontánně vzniklé veřejné diskuse se většinou zařazují odborníci, občanské aktivity s ekologickým zaměřením, ale i notoričtí stěžovatelé. Mezi typické výhrady, které se objevují při realizaci každého záměru, patří finanční náročnost záměru, názor na architektonické a urbanistické řešení, názor na prostorové, provozní a funkční vztahy v lokalitě, pocit, že veřejnost je informována pozdě, v době, kdy je už všechno rozhodnuto. Řešením, jak tyto problémy alespoň částečně eliminovat, je již při zahájení záměru realizace stanovit 14

15 jasná pravidla komunikace s veřejností, která budou důsledně dodržována během celého procesu. U velkých záměrů je podstatné, aby měl oporu v samosprávných orgánech města. Dalším faktorem je transparentnost realizačních procesů předem daná pravidla, důsledně dodržovaná po celou dobu. Tyto podmínky pomáhají zaručit architektonické soutěže negarantují sice jednoznačně kvalitu projektu, ale omezuje možnost náhodných vstupů ovlivněných partikulárními zájmy. Sdělovací prostředky se k obnově kulturního dědictví chovají obecně dosti macešsky; bezkonfliktní obnova, je pozitivní skutečností a pro žurnalisty dobrá zpráva není zpráva. Zájem médií se zvyšuje tehdy, je-li statický objekt oživen nějakou akcí. Obnova kulturního dědictví je tématem, které je dlouhodobé, nezáživné a svým způsobem abstraktní. Nejpřitažlivější se akce stává tehdy, je-li spojena s nějakým skandálem. Obdobný nezájem jako u novinářů nacházíme i u politiků, kteří rozhodují o legislativě a o základním směřování celé země. Poslanci parlamentu i senátoři pokládají tato témata za náměty pro volný politický čas, navíc neatraktivní pro média, tím pádem nevhodná pro sebeprezentaci, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Závěrem je možno konstatovat: Nelze očekávat velký zájem médií o regenerační procesy v okamžiku, kdy probíhají hladce a bezkonfliktně. Média zaujmou zpravidla ty momenty, které jsou spojeny s nějakým problémem. V tom případě jsou s to sehrát pozitivní roli jako regulátor a katalyzátor postojů politiků. Na základě vyhodnocení těchto soutěží byl navržen postup při rehabilitaci dalšího významného městského prostoru v Olomouci Dolního náměstí Dolní náměstí Dolní náměstí patří k nejvýznamnějším veřejným prostorům města Olomouce. Z hlediska typologie plní částečně funkce hlavního náměstí, zejména by však mělo plnit funkci náměstí určeného k pobytu. Rekonstrukce veřejných prostor Horního náměstí ukázala, že zásah do tak významného prostoru je záležitostí nejen urbanistickou, ale především politickou. Proto je důležité v přípravné fázi stanovit postup transparentní, obsahující prostor pro komunikaci s veřejností i záruky za odborné provádění. Dolní náměstí spolu s Horním náměstím tvoří střed a významové těžiště nejen města, ale celého regionu. Nachází se zde celkem 51 stavebních objektů, 33 z nich má statut státem chráněné památky. Přibližně polovina z nich jsou bytové domy, zbytek je využíván převážně pro administrativu a služby. Na náměstí se nachází kostel Zvěstování Panny Marie, dvě ze souboru barokních kašen a Mariánský sloup. Partery jsou až na několik výjimek obsazeny zařízeními maloobchodu a restauracemi. Technický stav jednotlivých objektů je různý. V severní části náměstí je režim pěší zóny, v jižní části náměstí je parkoviště. Některé části bývají využívány pro provoz restauračních předzahrádek. Dlažba, veřejné osvětlení a městský mobiliář vyžadují rekonstrukci. Některé objekty na 15

16 náměstí nebo v bezprostřední blízkosti mají specifický charakter např. bývalé masné krámy, měšťanský pivovar se sladovnou, bývalé kláštery Využití veřejných ploch Dolního náměstí může být ovlivněno regenerací stávajícího městského tržiště. Zadání Dolní náměstí plní následující funkce: Obchodní, komunikační, společenská. Konkrétním předmětem soutěže je řešení úpravy veřejných ploch Dolního náměstí v Olomouci - úprava dlažby, osvětlení včetně slavnostního nasvětlení dominant, návrh městského mobiliáře, zeleně, návrh restauračních předzahrádek, podmínky pro využití části náměstí jako zeleninové tržnice (v návaznosti na studii řešící dopravní a provozní vztahy Dolního náměstí). Při návrhu budou soutěžící brát v úvahu návaznost na provedené úpravy Horního náměstí. Součástí průvodní zprávy bude i ideový návrh na využití některých objektů specifického charakteru. Účelem a posláním soutěže je architektonicko urbanistický návrh řešení veřejných ploch Dolního náměstí. Kriterii hodnocení budou ideová a výtvarná koncepce návrhu, vztah k prostředí MPR a významu Dolního náměstí jako jednoho z hlavních městských prostorů. Součástí návrhů na rekonstrukci veřejných prostor Dolního náměstí by měl být i ideový návrh celkové rehabilitace kulturního dědictví a jeho zapojení do scénáře řešení Dolního náměstí. Prezentace kulturního dědictví, komunikace s veřejností: Vedle komunikace s veřejností, vztahující se k soutěži a procesu rekonstrukce veřejných prostor, existuje řada dalších možností a metod prezentace kulturního dědictví např. různé druhy informačních nosičů jako součást informačního systému celého města, tabule informující o průběhu rekonstrukce (tyto tabule mohou být unifikovány a mohou nést logo programu regenerace). Vedle těchto materiálů umístěných přímo v terénu je možno pracovat i s tištěnými materiály jednak klasickými turistickými, jednak materiály poskytujícími odborné informace o průběhu obnovy (např. sborník odborných článků o historii objektů, sborník návrhů ze soutěže apod.). Obnovené náměstí může být dějištěm nejrůznějších akcí např. slavnostní ukončení rekonstrukce, Dny evropského dědictví, Olomoucké kulturní léto, koncerty, jarmarky apod. Propagační a informační materiály k rozvojovým akcím Jako součást komunikační strategie při akcích regenerace mohou sloužit i tištěné materiály, vydávané zpravidla orgány veřejné správy. Škála těchto publikací je poměrně široká a můžeme ji rozdělit podle následujících kriterií: Rozsah publikace od letáku přes brožuru po vázanou publikaci, rozsah regeneračních aktivit od obnovy jednotlivého objektu po komplexní regeneraci historického jádra, časový vztah před zahájením regeneračních prací v rámci veřejného projednávání, po ukončení prací prezentace výsledků, cílová skupina laická i odborná veřejnost, potenciální zákazníci projektantů, dodavatelských firem apod. 16

17 Regenerační proces se může stát i atrakcí - na lešení lze umístit tabule popisující regeneraci nebo na ochrannou síť namalovat kulisu ; existuje i možnost prohlídek místa prací - výstup po lešení, návštěvy v restaurátorských ateliérech, na archeologických nalezištích apod., a to nejen u regeneračních prací (např. Infobox na Postupimském náměstí v Berlíně. 4.3 Akce organizované k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví Výstavy Nejvýznamnějším výstavním projektem v uplynulých letech byla výstava Deset století architektury, která navazovala na stejnojmenný televizní cyklus. Byla uspořádána na Pražském hradě v r a představila velké architektonické styly druhého tisíciletí v autentických historických prostorách, vztahujících se k jednotlivým historickým obdobím. Její součástí byla řada doprovodných programů, např. dětský program Ve lvích stopách, vydání souboru průvodců, filmové dokumenty, Výstavní projekt Deset století architektury v regionech, emise poštovních známek a telefonních karet, zlaté pamětní mince ČNB Tato výstava byla příkladem, jak prezentovat veřejnosti architekturu a významné stavby v kontextu doby a místa. Příkladem sice poněkud výjimečným, přesto ale mohla obsahovat řadu návodů, které by bylo možno realizovat i ve skromnějších podmínkách českých historických měst, např. prezentace určitého historického období (Olomouc baroko, Brno, Hradec Králové funkcionalismus) prostřednictvím prezentace významných staveb. Účinek působení se zvýší, budou-li využity autentické prostory a výstavní prostor se sám stane exponátem. Inspirace pro Olomouc Město Olomouc obsahuje stopy všech historických období, existuje řada dokladů, které mohou dokumentovat vývoj města. Výstava by mohla zahrnovat celý region nebo i větší území. Olomouc má obdobnou výhodu jako Pražský hrad, tj. výstavní prostory, jako součástí historických objektů. Dalším typem výstavy, která se zabývá prezentací kulturního dědictví, je stavební veletrh RENOVA, zaměřený na obnovu památek, měst a venkovských sídel. Je určen odborníkům, zástupcům veřejné správy, majitelům památkových objektů a dalším zájemcům. V rámci doprovodného programu jsou pod heslem OBNOVA PAMÁTEK ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ představovány dílčí obory památkové péče. Dny Evropského dědictví Největší celoevropskou akcí k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví jsou Dny evropského dědictví, podporované Radou Evropy. Probíhají ve více než čtyřiceti zemích evropského kulturního okruhu zpravidla druhou so- 17

18 botu v září. Jejich nejvýznamnější součástí je Den otevřených dveří památek každý rok je vyhlášeno téma, k němuž se EHD příslušného roku zaměřuje. V České republice je garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jeho partnery jsou ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj. Na místní úrovni se o organizaci a propagaci Dnů evropského dědictví starají lokální garanti pracovníci městských úřadů, informačních center a kulturních institucí. Významnou součástí EHD bývá oficiální zahájení na národní a na celoevropské úrovni. Mezinárodní den památek a sídel V listopadu 1983 přijala Generální konference UNESCO rezoluci, jíž členské státy UNESCO vyhlásily 18. duben Mezinárodním dnem památek a sídel (MDPS). V ČR je tento den spojen s prestižní akci, při níž se v rámci připomenutí MDPS udělují ceny za mimořádné počiny při obnově historických měst a v památkové péči, tj. Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ a Státní cena za památkovou péči. Cílem tohoto dne je připomenutí nemovitého kulturního dědictví a zároveň příležitost k uspořádání vzdělávacích akcí. Festivaly Řada akcí, které se odehrávají v historických prostorách, mají jako primární cíl oživit město. Sekundárním cílem je prezentace kulturního dědictví, a to buď jako nevšedního prostředí, anebo přímo s cílem upozornit na jeho kořeny nebo obnovení historických tradic např. poutě a slavnosti připomínající patrony města. Příkladem hledání historických kořenů prostřednictvím je město Cosenza v Kalábrii, které pořádá Festival invazí. Za dobu své existence zažilo město Cosenza invazí celou řadu. Přístup obyvatel Cosenzy vůči invazím byl neobvyklý byla to zvědavost a přání dozvědět se o protivníkovi více. Tím město získalo ducha tolerance a schopnost integrovat různé kultury. Festival invazí navazuje na tento vývoj různými formami setkávání a integrace. Urbanistický rozměr dostává festival i místem pořádání akcí jeho součástí je objevování (neboli invaze ) míst, která zůstávají skrytá a nepovšimnutá a která se tak alespoň dočasně stávají součástí města. Aktivity, jejichž součástí nebo hlavním cílem je prezentace a propagace kulturního dědictví, nemusí být zaměřeny jen na určité dny v roce. V roce 2000 proběhla v centru Paříže akce - nedělní cestu pro chodce a cyklisty. Některé části pařížských Paříže byly ve vymezené dny vyhrazeny pro chodce a cyklisty, kteří tak měli možnost v klidu si užít jednoho z nejkrásnějších měst světa. Semináře, přednášky, konference, workshopy patří k prostředkům, které slouží k přímému přenášení poznatků a výměně zkušeností o kulturním dědictví. Jsou určeny pro odborníky, představitele samo- 18

19 správ, pro laickou veřejnost, děti a mládež. Pořadateli mohou být odborné instituce, komerční firmy, nezisková sdružení, a další instituce včetně mezinárodních, které mohou při přípravě akcí vzájemně spolupracovat. Bývají pořádány převážně s cílem vzdělávat (semináře, přednášky), ale i definovat problém a v diskusi hledat cestu k jeho řešení (konference, workshopy). Mohou být pořádány jako doprovodné akce k veletrhům, jako pravidelně se opakující akce, nebo naopak mohou být aktivitou, na kterou navazuje doplňkový program. Jejich cílem je vedle vzdělávání i setkávání a navazování kontaktů. Pracovní příležitosti Propagace, prezentace a popularizace kulturního dědictví může mít rovněž vliv na zaměstnanost. Nejznámější profesí, která se touto činností zabývá, je průvodce. Mnohem širší záběr činností má pracovník, který má zprostředkování kulturních hodnot veřejnosti ve své hlavní pracovní náplni. Tento příklad nacházíme ve Francii v profesi tzv. animátora kulturního dědictví. Jsou to absolventi tříletého univerzitního studia, kteří školí průvodce, připravují výukové programy, koordinují akce směřující k oživení kulturního dědictví, navrhuje různé způsoby, jak seznamovat veřejnost s kulturními hodnotami v místě apod. Jedním z důležitých úkolů animátora je práce s mládeží. Připravuje výukové programy, v nichž jsou s využitím pomůcek děti a mládež seznamováni s významnými památkami města, kde žijí. 4.4 Ocenění Cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ Program regenerace městských památkových rezervací a zón je vládní program, k obnově historických jader měst. Jeho cílem je zapojení co nejvíce subjektů do obnovy. Součástí Programu je i státní finanční podpora založená na principu vícezdrojového financování. Sídla, která za uplynulý rok dosáhla v regeneraci svého historického jádra nejlepších výsledků jsou oceňována Cenou za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Cenu udělují společně ministr kultury, ministr pro místní rozvoj a předseda SHS ČSM. Cena je pravidelně udílena při slavnostním shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Státní cena za památkovou péči Tuto cenu uděluje ministr kultury od roku 1999 osobám, které dosáhly mimořádných pracovních výsledků a tvůrčích počinů v oblasti uchovávání zkoumání a prezentace památkového fondu. Udělení této ceny představuje jednak uznání za celoživotní dílo, jednak jeho zviditelnění mezi širší veřejností. 19

20 Nositel tradice lidových řemesel Tento titul je další formou podpory a ochrany kulturního dědictví. Je vyjádřením snahy podpořit tradiční lidovou výrobu, jejíž existence a budoucnost jsou v současné době ohroženy. Záměr udělovat titul Nositel tradice lidových řemesel je naplněním dokumentu Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury, vzešlého z 25. zasedání Generální konference UNESCO v r Uděluje se od roku 2001 u příležitosti Dnů evropského dědictví. Ocenění za přínos v oblasti ochrany nebo propagace kulturního dědictví nemusí být omezeno pouze na státní cenu, ale jednotlivá města mají možnost ocenit významné osobnosti regionu příkladem je město Olomouc, které může osobnostem, zabývajícím se prezentací kulturního dědictví města, udělit Cenu města Olomouce Je také možno ocenit i významné realizace v oblasti architektury a urbanismu, kam spadá obnova historických jader (např. Grand Prix Obce architektů 2002 za rekonstrukci veřejných prostor Horního náměstí v Olomouci). 4.5 Ochranné známky a certifikáty VPAH Při prezentaci kulturního dědictví hraje roli nejen objekt nebo obsah prezentace, ale její forma. Optimální je, aby obě složky byly v rovnováze. Jednou z metod, jak toho dosáhnout, je určitá forma certifikace. Návodem by mohl být francouzský systém známek kvality VPAH (Villes et Pays d Art et d Historie (historická a umělecká města a regiony), který má povzbuzovat města k tomu, aby rozvíjela profesionální přístup ke správě a k popularizaci svého kulturního dědictví. Ministerstvo kultury jej uděluje od roku 1985 městům a regionům, které splňují určité podmínky - vedle existence uměleckých nebo historických hodnot je to jejich vhodná prezentace. Důležitým kritériem je i práce s mládeží a výchova k poznávání a chápání kulturních hodnot. Certifikát VPAH nelze zaměňovat za prvek legislativní ochrany kulturního dědictví, jde o certifikát kvality služeb. UNESCO Daleko známější je zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Přestože se jedná především o uznání významu uměleckého díla, je součástí i závazek vhodné prezentace veřejnosti. Předmětem zápisu se smí stát pouze takové dědictví, které má výjimečnou a univerzální hodnotu. Zapsaný statek musí splňovat přísná kriteria. Přesto figurování na tomto seznamu je otázkou určité prestiže, hlavně je ale tento fakt skvělým podkladem pro marketing cestovního ruchu zápis slouží doslova jako známka kvality. V souvislosti se statky zapsanými do Seznamu světového dědictví je možno používat emblém světového 20

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ FOND SOUDRŽNOSTI 1 Pravidla propagace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky

Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky Spolupráce s místními aktéry a projekty přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cyrilometodějské stezky CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA VIZE Cyrilometodějská kulturní stezka je funkční evropská síť partnerů podporující

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 19.6.2014 Chvalovice - Hatě Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách Ing. arch. Jana Janíková Asociace

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL:

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: 1 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU A) TEXTOVÁ ČÁST B) GRAFICKÁ ČÁST 7. Zábor

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více