VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ VERZE PH.D. THESIS Obor: Školitel: Oponenti: Územní plánování a urbanismus doc. Ing. arch. Miloslav Konvička, CSc. prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. Ing. arch. Josef Markvart, CSc. Ing. arch. Dušan Riedl, CSc. Datum obhajoby:

2 KLÍČOVÁ SLOVA historické jádro, kulturní dědictví, prezentace, propagace, popularizace, komunikace KEYWORDS historical core, cultural heritage, presentation, popularization, promotion, communication MÍSTO ULOŽENÍ PRÁCE Oddělení pro vědu a výzkum FA VUT v Brně Jitka Brabcová, 2004 ISBN ISSN

3 TU1UT TUSoučasný TU2UT TUCíl TU3UT TUZvolené TU4UT TU5UT TUZávěrUT... TU6UT TULiteraturaUT... TU7UT TUCurriculum TU8UT TUKontakt TU9UT TURésuméUT OBSAH PRÁCE stav řešené problematikyut... 5 TU1.1UT TUCharakteristika úkoluut... 5 TU1.2UT TULegislativní podmínky péče o kulturní dědictvíut... 5 práceut... 7 metody zpracováníut... 8 TUmetody prezentace, propagace a popularizace kulturního dědictvíut... 9 TU4.1UT TUPrezentace kulturního dědictví v místěut... 9 TU4.2UT TUPrezentace obnovy v jejím průběhuut TU4.3UT TUAkce organizované k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictvíut TU4.4UT TUOceněníUT TU4.5UT TUOchranné známky a certifikátyut TU4.6UT TUSítě a sdruženíut TU4.7UT TUDětské programyut TU4.8UT TUPublikace, audiovizuální materiályut TU4.9UT TUPropagace kulturního dědictví jako součást marketingu cestovního ruchuut VitaeUT na autoraut

4

5 1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 1.1 Charakteristika úkolu Disertační práce Prezentace, propagace a popularizace kulturního dědictví se zabývá metodami, jimiž je možno veřejnosti odborné i laické přiblížit kulturní, umělecké a historické hodnoty, obsažené v historických jádrech českých měst. Přestože v obecné rovině jsou tyto hodnoty a potřeba jejich zachování uznávány, při každodenním životě, v němž hraje roli především materiální složka městského prostoru, jsou opomíjeny a zanedbávány. Důvodem k opomíjení duchovních hodnot je nedostatek jejich poznání ve vztahu k jejich hmotné podstatě otázka jejich poznávání a prezentování veřejnosti v naší zemi je řešena ad hoc, různými subjekty, které mají různé cíle, a systematické řešení této problematiky absentuje. Tato disertační práce byla sepsána ve snaze jednotlivé metody shromáždit, popsat nebo demonstrovat na příkladech a navrhnout systém, do něhož by mohly být postupně řazeny, tak aby se mohla stát metodickým základem pro prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví jako nedílné součásti komplexně pojaté obnovy historických jader našich měst. Na vzniku a vývoji měst se podílely poměry přírodní, ekonomické a politické. Města byla zakládána nebo spontánně vznikala tam, kde k tomu byly příznivé přírodní podmínky. Jejich vývoj byl ovlivňován i politickým vývojem. S obdobími hospodářského rozkvětu souvisel i stavební rozvoj a rozvoj věd a umění. V devatenáctém století došlo v důsledku průmyslové revoluce a bourání městského opevnění k dříve dosud nevídanému územnímu rozvoji měst. Dosavadní město se stalo centrem, které dostalo atribut historické. Je to často jediná část, v níž se zachovala různorodá a přirozená urbanistická struktura. Řada objektů historického jádra špičková díla architektury a jsou tedy i nositeli uměleckých, historických a estetických hodnot, jimiž se podílejí na atraktivitě celého prostředí. Základní podmínkou pro jeho zachování, využití a integrace je poznání jeho hodnot a jejich významu pro současného člověka. S tím bezprostředně souvisí i vhodná komunikace. Východiskem problému je poznání, jakými cestami procházel vývoj center měst a jakou roli zde hraje nemovitého kulturního dědictví. Příkladem vývoje takového města je vývoj města Olomouce. 1.2 Legislativní podmínky péče o kulturní dědictví Právní předpisy upravující územní plánování a péči o kulturního dědictví v České republice: Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Vyhláška č. 131/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, 5

6 Zákon České národní rady 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/987 Sb. o státní památkové péči. Přehled základní právní ochrany kulturních hodnot na území městské památkové rezervace města Olomouce: Vedle výše uvedených celostátně platných norem: Výnos MK ČSR č /87-VI/1 o prohlášení historických jader některých měst za památkové rezervace, Nařízení vlády ČR č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, změna 171/1998, Vyhláška č. 9/1999 města Olomouce o závazné části regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc. Péče o kulturní dědictví v evropském a světovém kontextu: K nejvýznamnějším mezinárodně závazným dokumentům, zabývajícím se ochranou kulturního dědictví, jeho prezentací, propagací a popularizací patří následující: Evropská urbanistická charta, Úmluva o ochraně světového dědictví v případě ozbrojeného konfliktu tzv. Haagská úmluva, Haag, 1954 (zákon č 94/1958 Sb.), Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel, Benátky 1964, tzv. Benátská charta, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, přijatá na 17. zasedání generální konference UNESCO, Paříž, Evropská charta o architektonickém dědictví, přijatá Výborem minstrů Rady Evropy v Amsterdamu, 1975, Doporučení UNESCO o záchraně historických nebo tradičních celků a jejich roli v současném životě, přijatá na 19. Generální konferenci UNESCO v Nairobi, 1976, Mezinárodní charta ICOMOS pro záchranu historických měst dokument schválený 8. generálním shromážděním ve Washingtonu, Konvence o záchraně architektonického dědictví Evropy dokument Rady Evropy, Granada, 1985 Mezinárodní charta o historických zahradách, Florencie, 1982, Mezinárodní charta o řízení archeologického dědictví, Lausanne 1990, Mezinárodní charta ICOMOS o lidovém stavebním dědictví, Mexico 1999, Mezinárodní charta ICOMOS o kulturním turismu, Mexiko

7 2 CÍL PRÁCE Předmětem této práce jsou historická jádra měst jako místa, v nichž je koncentrováno nemovité kulturní dědictví. Za toto dědictví jsou pro účely práce pokládány zejména jednotlivé složky urbánního prostředí a další prvky městského interiéru. Prostředí historického jádra je jedním z nejdůležitějších prostředků zachování historické paměti a vědomí identity národa, občanů měst. Jeho zachování, ochrana a způsob rozvoje v soudobých podmínkách jsou vyjádřením kulturní úrovně obyvatel. Prostředky k tomu jsou dány legislativními a ekonomickými opatřeními, úspěšnost jejich implementace ovšem v rozhodující míře závisí na veřejné podpoře, která je zase podmíněna jistým penzem znalostí u co největšího počtu jednotlivců. Nemovité kulturní dědictví, a to jak urbanistické soubory a struktury tak jednotlivé objekty, které tuto strukturu vytvářejí, má specifické postavení: Vedle kulturních hodnot je nositelem užitných hodnot, což může být příčinou rozporu. Dnešní doba klade na užitné hodnoty budov nové požadavky, zrychluje se přirozené opotřebovávání v důsledku zhoršujícího se životního prostředí. Náklady na obnovu a údržbu historických objektů a souborů jsou vyšší než u běžných staveb, užitek z kulturních, historických a uměleckých hodnot mají v daleko větší míře než vlastníci ti, kteří na jeho obnovu nepřispívají, (externalita). Architektonické dědictví je v období intenzívní urbanizace ohroženo i nepřímými zásahy (narušení měřítek, perspektivních dálkových pohledů, nevhodná integrace nové a staré zástavby). Uměleckohistorické hodnoty mohou být buď fyzicky skryté nebo z hlediska současného stupně poznání nedoceněné. Nedostatečné poznání může být důvodem nenahraditelných škod. Otázka popularizace kulturního dědictví veřejnosti je dosud poněkud opomíjenou oblastí - péče o kulturní dědictví je stále vnímáno jako péče o jeho stavební podstatu. Pod pojmy prezentace, popularizace a propagace se chápe komunikace odborné i laické veřejnosti, jejímž cílem je předvedení všech hodnot a zdůvodnění nutnosti jejich zachování. Toto sdělení musí být názorné, zřetelné a srozumitelné pro různé cílové skupiny, pro jeho distribuci musí být použity takové prostředky, aby se k příslušným cílovým skupinám vůbec dostalo. Poučená veřejnost lépe akceptuje nutné výdaje na obnovu a údržbu památkových objektů a nutná omezení funkčního využití, Prezentace kulturního dědictví může také ovlivňovat formování veřejných prostorů měst. Práce se zabývá kulturním dědictvím měst středoevropského typu, a to především těch, která hrála významnou roli v minulosti a jsou významnými centry i v současnosti, u nichž dochází ke střetu soudobých centrálních funkcí s existencí historického jádra a s požadavky na jeho ochranu. Hlavním tématem práce je způsob, jak jsou hodnoty kulturního dědictví prezentovány veřejnosti, 7

8 metodami jejich prezentace, popularizace a propagace a důvody, proč je třeba o jejich zachování vést dialog s veřejností. Postavení historického jádra v kontextu soudobého města: Na počátku třetího milénia čelí historická města bezprecedentním výzvám, z nichž tou nejvýznamnější je dosažení rovnováhy mezi ochranou historického odkazu a ekonomickým rozvojem. Regenerace urbánního prostředí našich měst je nezbytná. Úkoly, které před nimi při zajištění udržitelného rozvoje historických měst stojí, je možno rozdělit do několika základních oblastí. Jednou z těchto oblastí je propagace a publicita.v úspěšných programech hrají důležitou roli informace, publicita a vztahy s veřejností. Proto by měly být od samého začátku nedílnou součástí programů obnovy a regenerace historických jader. Součástí rozsáhlých programů pak musí být i marketing a propagace projektů, zaměřený na posilování image města nebo regionu, na posílení veřejného mínění o nutnosti ochrany architektonického a urbanistického dědictví. Poklady kultury soustředěné v historických jádrech jsme získali nikoli vlastní zásluhou, ale zásluhou našich předků těch, kteří je vybudovali i těch, kteří je opatrovali pro sebe i pro své potomky. Spolu s ním nám předali závazek náležité péče a ochrany, tak, abychom i my mohli toto dědictví předat našim potomkům. Prezentace, popularizace a propagace je jedním z prostředků, které k tomuto úkolu přispívají. 3 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Práce představuje souhrn metod, kterých je možno použít k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví. Tyto metody byly shromažďovány během období cca 2 let a v práci jsou roztříděny a rozděleny do určitých tématických skupin. V rámci těchto skupin jsou tam, kde to bylo možné a účelné, členěny do dalších podskupin podle předpokládaných příjemců sdělení. Některé z metod jsou dokumentovány na příkladu města Olomouce, která byla pro potřeby práce zvolena jako modelové město, případně jsou pro využití v historickém jádru Olomouce navrženy. Jednotlivé metody jsou v převážné většině doplněny obrazovou a zejména fotografickou dokumentací. Důvodem k tomu bylo nejen úsilí o co nejpregnantnější dokumentaci jednotlivých metod, ale i snaha autorky využít některých prezentovaných metod pro samo zpracování daného tématu. Ze zpracování a zejména klasifikace jednotlivých metod vyplynulo, že řada z nich je provázaná, že propagace, prezentace a popularizace kulturního urbanistického dědictví je tématem komplexním a mezioborovým. To je ostatně dokumentováno i v závěru práce, v němž jsou navrženy možnosti využití práce byť jeho jádrem je využití ve veřejné správě pro práci představitelů místních samospráv a pracovníků městských úřadů. 8

9 4 METODY PREZENTACE, PROPAGACE A POPULARIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 4.1 Prezentace kulturního dědictví v místě Scénář jako součást urbanistického řešení, dominanty a významové prvky: Součástí urbanistického řešení města je scénář - ideový návrh uspořádání jednotlivých obrazů nebo scén, kterými člověk při pohybu městem prochází nebo projíždí. Měl by být nedílnou součástí dokumentace, zabývající se rozvojem města. Jednotlivé významové prvky městského centra je možno zapojit v rámci procesu regenerace do kompozice městského interiéru tak, aby se staly jejími nosnými prvky, což by znamenalo posílení jejich vlastních užitných hodnot, posílení genia loci místa, zvýšení atraktivity a zesílení identifikace obyvatel s kontinuitou historického vývoje. Jestliže jednotlivé prvky městského interiéru vhodným způsobem takto využijeme, stane se prostředí historického jádra samo sobě tou nejlepší propagací. K použitým prostředkům patří provedení architektonických i urbanistických detailů, barevné řešení, použití odpovídajících materiálů. Významným nástrojem je i světlo, zejména slavnostní osvětlení. Takto řešený interiér je prostředím, které samo o sobě přitahuje obyvatele i návštěvníky. Scénář by měl obsahovat analytickou část a návrhovou část. Analytická část by se měla skládat z analýzy prostředí a analýzy uživatelů. Návrhová část by se měla zabývat pojmy jako uzlové body, hlavní trasy pohybu (zejména pěšího a cyklistického), dopravně provozní vazby, funkční náplň a pojetí jednotlivých pěších tras, urbanisticko - architektonické a kompoziční principy a doporučení realizačních postupů. Přitom by měla využívat jednotlivých prvků, které vytvářejí prostorový obraz města. Prostorový obraz města můžeme v zásadě rozdělit na vnější a vnitřní, ačkoliv některé z níže jmenovaných prvků se uplatňují v obou z nich: Vnější obraz města je obraz vnímaný z dálkových pohledů z různých výškových úrovní. Jedná se o souhrn jednotlivých obrazů z terénních úrovní, věží, pohledy přes řeku apod. Na vnějším obrazu města se podílejí zejména krajinný rámec města, panorama a silueta, dominanty jako součást vnějšího obrazu města, střešní krajina nebo opevnění města. Vnitřní obraz města na druhé straně zahrnuje prostorovou a hmotovou skladbu, půdorys města a jeho parcelaci, jednotlivé prvky parteru, dominanty jako součást městského interiéru tuto úlohu mohou plnit i přírodní prvky např. vzrostlé solitérní prvky zeleně, významné stavby a obytnou zástavbu, podzemí města a archeologické lokality, přírodní prvky, technické stavby a průmyslové objekty. Vedle těchto hodnot hmotné povahy existují i hodnoty nehmotné povahy, které se ovšem odrážejí v urbanistické struktuře. Patří k nim například vývojový význam historického města, historická tradice místa, kulturní tradice nebo správní tradice města, jeho ideový význam, sociální struktura, funkční hodnota města, genius loci nebo i topografické místní názvy. 9

10 Turistické trasy Vedle hlavních tras pěšího pohybu, které vznikají na základě nezbytných aktivit a jsou určeny stávajícím funkčním využitím budov a veřejných prostor, existují turistické trasy, jejichž směr je dán rozmístěním objektů kulturního dědictví. Příkladem turistických tématických tras mohou být procházky po městě se zaměřením na místo nebo se zaměřením na téma, související např. s historickým obdobím, nebo okruhy v širším okolí regionálního centra. Příkladem toho, že trasy samy o sobě mohou být kulturním dědictvím, je Camino de Santiago, poutní cesta z Pyrenejí do Santiago de Compostela. Jako příklad využití těchto zkušeností je navržena tématická trasa Olomouc barokní nebo Olomouc jako barokní pevnost. Informační systémy Informační systém je zařízení, které svou směrovou orientací dává informaci o lokalizaci objektů zajímavých pro příjemce Je třeba zajistit, aby byl dobře čitelný, srozumitelný a viditelný a odpovídajícího designu buď soudobého nebo odkazujícího k určitému historickému období. Nejběžnějším využitím informačních systémů je jejich směrování k objektům kulturního dědictví. Velkou skupinou informačních nosičů tvoří prvky bezprostředně se vztahující ke kulturním památkám - označení kulturních památek jako samostatně stojící prvky městského mobiliáře, které nesou zpravidla stručné informace o objektu. Z hlediska designu pro ně platí obdobné zásady jako pro ostatní prvky městského mobiliáře. O významných objektech mohou informovat i tabulky upevněné přímo na objektu, které mají obdobný informační obsah a rozsah. Do této kategorie je možno zařadit také připravované značení chráněných památek. Další typ informačních tabulí je z hlediska designu shodný s vitrínami pro komerční reklamu. Obsahují podrobnější informace o objektu. Mohou se vztahovat izolovaně k jednotlivým objektům nebo tvořit informační systém. Příkladem je Diokleciánův palác ve Splitu. Tyto tabule mohou poskytovat i informace o akcích obnovy. Mohou spojovat informace o kulturním dědictví a komerčních prezentace. Patří sem i uvítací billboardy u vjezdů do měst a informační tabule jako součást dopravního značení (Rakousko, Maďarsko apod.). Zvláštní skupinou informačních tabulí jsou desky informující o tom, že objekt nebo urbanistický celek jsou zapsány v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, na základě Úmluvy o světovém dědictví. Další skupinou jsou tabule informující o probíhající obnově, jako součást staveniště. Při déletrvající obnově rozsáhlejších objektů je možno použít princip kulisy - na tkaninu zakrývající lešení je namalována zakrytá část objektu. V souvislosti s opravami historických objektů je třeba zmínit i velkoplošnou reklamu. Reklamy v historickém jádru jsou obecně nepřípustné, pokud však patří sponzorovi probíhající obnovy, jde o důvod legitimní. 10

11 K vybavením městského interiéru patří rovněž tabule s názvy ulic, které mohou být doprovázeny stručnou informací o osobě, jejíž jméno ulice nese. Další typ informačního nosiče bychom mohli nazvat obrazy z výšin. Jedná se o kopie stavebních detailů, umístěných v místech pro běžný lidský pohled nepřístupných. Zpřístupnění památkových objektů Veřejnost obecně vnímá citlivěji aktuální technický stav objektů než jejich umělecké hodnoty. Řada objektů dochází ocenění teprve v okamžiku, kdy je provedena obnova, a to zejména ty etapy, které jsou efektní na pohled (fasáda, střecha nebo výplně otvorů). Citlivě provedená obnova dokáže zdůraznit umělecky hodnotné stavební prvky i posílit urbanistický význam. U obnovených památek je žádoucí hledat takové způsoby využití, které by je alespoň částečně otevřely veřejnosti buď jako instalované objekty nebo při běžném komerčním využití, např. v restauracích a prodejnách, obzvláště efektně působí historické suterény. Mezi objekty kulturního dědictví se nacházejí takové, které jsou v havarijním technickém stavu většinou v důsledku nedostatku finančních prostředků, který je v rozporu s jejich kulturními a duchovními hodnotami. Zpřístupnění těchto památek při určitých příležitostech (např. Dny evropského dědictví) a jejich vhodná prezentace má zpravidla pozitivní vliv na veřejné mínění. Jako příklad je uveden kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. 4.2 Prezentace obnovy v jejím průběhu K probíhající akci obnovy významného objektu nebo urbanistického celku je možno použít řady prostředků, např. výstav, vydání publikací, informačních a propagačních materiálů, seminářů, konferencí a přednášek, prezentačních panelů, prezentace v médiích, slavnosti. U významných stavebních akcí, které jsou realizovány z veřejných prostředků, je důležité, aby tyto akce byly realizovány na základě širokého konsensu. Významným faktorem u těchto akcí je časový rámec čtyřletého volebního období. Konsensus by měl zajistit pokračování záměru v případě, že realizace akce překročí volební období. Jedním z předpokladů tohoto výsledku je maximální transparentnost celého procesu, druhým je využití co nejvíce možností komunikace s občany. Jednou z možností, jak k těmto velkým rozvojovým úkolům přistupovat, je architektonicko urbanistická soutěž. V letech se v Olomouci uskutečnily celkem tři urbanistické soutěže na řešení lokalit v centru Olomouce, z toho dvě v historickém jádru a jedna 11

12 v jeho těsné blízkosti - řešení veřejných prostor Horního náměstí (1995), ideově architektonicko-dopravní řešení západo-východní komunikační osy MPR (1999), urbanistická soutěž řešící lokalitu navazující na historického jádro tzv. Centrum jih. Na základě závěrů je navrženo řešení významného veřejného prostoru, který na svoji obnovu čeká Dolního náměstí. Horní náměstí Přípravné etapy rekonstrukce Horního náměstí v Olomouci proběhly v letech 1995 (soutěž) 1997 (výběr dodavatele). Realizace probíhala v letech 2000 a protože do harmonogramu zasáhly povodně v roce Náměstí představuje významové těžiště centra, města a regionu. Důvodem pro rekonstrukci byla vedle technického stavu i rehabilitace role hlavního náměstí. Vypsání veřejné soutěže bylo důsledkem snahy o respektováním politické průhlednosti a demokratických pravidel, směřující k dosažení co možná nejvyšší kvality výsledku, publicity a k modelovému pojetí. Navržený harmonogram obsahoval řadu prezentačních akcí. Všechny zásadní kroky týkající se obnovy Horního náměstí vyšly z iniciativy Rady města Olomouce. Cílem urbanisticko architektonicko výtvarné soutěže bylo řešení úpravy veřejných ploch Horního náměstí v Olomouc. Obecným cílem soutěže bylo především dát veřejným plochám Horního náměstí jasný řád a kompoziční vazby při současném reprezentování velkých koncepcí minulosti (středověk, baroko, 19. století) a snaze zapojit soudobý myšlenkový vklad. Realizace se v důsledku povodní 1997 posunula do nového volebního období. Nové vedení města se nedokázalo ztotožnit s koncepcí obnovy a dokonce se pokoušelo celý proces zvrátit. Horní náměstí představuje nejvýznamnější veřejný prostor města. Nachází se zde řada významných památek, především sloup Nejsvětější Trojice zapsaný do Seznamu UNESCO. Horní náměstí je místem koncentrace místní identity, historie města a jeho tradic, místo, kde se odehrávalo vše podstatné v životě města. Cílem provedené rekonstrukce bylo tyto významy interpretovat pro člověka 21. století kombinací rehabilitačních postupů, nového náhledu na celkovou kompozici prostoru a vnesením současných prvků. Jejich reprezentantem je zejména městský mobiliář soudobých tvarů. Výsledek realizace získal řadu tuzemských i mezinárodních ocenění. V rámci komunikace s veřejností byla vydání publikace Horní náměstí v Olomouci, která současně sloužila jako katalog stejnojmenné výstavy v Muzeu umění současně s vyhlášením soutěže. Po vyhlášení výsledků soutěže byly soutěžní návrhy vystaveny v Galerii Caesar, sborník z této výstavy připravil Úřad města Olomouce. Jako součást diskuse nad celkovým řešením proběhla beseda na téma Stromy na náměstí ano nebo ne. Nejrozsáhlejší a nejbouřlivější diskuse o podobě Horního náměstí se odehrála při vlastním zahájení stavebních prací. Přestože byla zahájena jako diskuse o vhodnosti jednotlivých složek úprav 12

13 (dlažba, mobiliář), posléze se přesunula do pozice, z níž se hodnotila politická odpovědnost za rozhodnutí předchozích představitelů města, od tvaru se svítidel přesunula k pojmům jako základní hodnoty demokratické společnosti. Další otázkou, která byla řešena, bylo, do jaké míry má být rozhodování o rozvoji města svěřeno odborníkům a do jaké míry má být ponecháno v rukou občanů a volených zástupců a jak vést s občany dialog. Dopravní osa Dalším prostorem byla západovýchodní osa historického jádra (dále dopravní osa ), jednoznačně liniové území s výrazně dominující dopravní funkcí. Z čistě dopravního hlediska byl projekt řešen zpočátku, soutěž byla vypsána až v průběhu prací, z iniciativy komise pro Program regenerace MPR a památky. Účelem soutěže bylo získání komplexního podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Při řešení úkolu měli soutěžící vycházet z dopravního řešení regulačního plánu MPR s tím, že jím navržené vedení kolejové trati není pro soutěž závazné, požadovala se spolupráce s dopravním specialistou. Vítězný návrh nebyl v souladu s regulačním plánem MPR, Zastupitelstvo města Olomouce nevyhovělo návrhu na pořízení změny (svou roli pravděpodobně sehrálo stanovisko některých lobbyistických skupin), a tak nejviditelnějším výsledkem celé akce zůstalo odložení realizace rekonstrukce úseku Pekařská Denisova o několik let. Řešené území se celé nachází na území městské památkové rezervace kde se rovněž nachází řada významných památkových objektů. Důvodem k vypsání soutěže byla snaha nejen o technicky, ale rovněž o architektonicky a urbanisticky kvalitní řešení území. Cílem bylo zhodnotit významné veřejné prostory, zejména náměstí Republiky a Mořické. Po ukončení soutěže proběhla výstava soutěžních návrhů a diskuse s veřejností. V omezeném nákladu vyšel katalog soutěžních návrhů. Veřejné projednávání proběhlo především na úrovni odborné veřejnosti. V řadách široké veřejnosti nenašla soutěž výrazný ohlas. Vzhledem ke zkušenostem z jiných soutěží a především z realizací lze předpokládat, že veřejnost začne být zainteresována až v okamžiku realizace. Centrum Jih Posledním územím je území navazující na historické jádro na jeho jihovýchodní straně, tzv. Centrum Jih. Řada dílčích studií řešila sice dílčí problémy, neřešila je ovšem komplexně. Cílem soutěže bylo otevřít diskusi o využití jeho jednotlivých částí ve vzájemných vazbách a využít navrhovaná řešení pro zpracování koncepčního územně plánovacího podkladu. Zde bylo nejvýznamnějším rozhodnutím v celém procesu rozhodnutí o uspořádání soutěže. Soutěž měla napomoci k zajištění harmonického a komplexního rozvoje území mezi hlavním nádražím a historickým jádrem. Řešené území má rozlohu 70 ha, jíž konkuruje rozloze historického města uvnitř hradeb. Jde o území nejméně stabilizované, s největším potenciálem, ale současně nejohroženější neuváženými zásahy. 13

14 Úkolem soutěžících bylo navrhnout uspořádání území, tj. urbanistickou koncepci s objemovým řešením zástavby s důrazem na veřejné prostory; návrh funkčního uspořádání jako území městského centra, které bude vhodně doplňovat funkce městského jádra; návrh prostorových regulačních prvků jak z hlediska ochrany stávajících hodnot tak z hlediska konzistence navrženého řešení. Řešené území navazuje na jižní část historického jádra. Úvahy o využití území jsou ovlivňovány regulačním plánem Camilla Sitteho. Nejedná se o bezprostřední zásahy do historického organismu, ale o nalezení kontinuity historických kořenů v podmínkách třetího tisíciletí. Součástí procesu byla výstava, kde byla vedle soutěžních návrhů vystavena i historická projektová dokumentace (např. regulační plán Camilla Sitteho). K soutěži byl vydán sborník ve velmi kultivované grafické úpravě. Přestože cílem soutěže nebylo získat podklady pro realizaci konkrétní lokality, může Centrum Jih sloužit jako laboratoř komunikace s veřejností. Výsledky soutěže nemají bezprostřední odraz v následující realizaci, proto soutěž nebyla pro veřejnost natolik atraktivní a medializovatelná jako akce rozsahu sice menšího, ale s okamžitou realizací (jako např. Horní náměstí). Na podzim roku 2001 proběhlo výběrové řízení na investora víceúčelového objektu v prostoru, který byl součástí území řešeného soutěží. Informace o této soutěži nechaly veřejnost poměrně netečnou, avšak pouze do okamžiku, než noviny přinesly informace o objemu a vzhledu nového objektu, tzv. Paláce Morava. Bouřlivě projevované výhrady veřejnosti vůči jednotlivým aspektům tohoto záměru a následná politizace tohoto problému měla za následek zastavení jednání o výstavbě. Na tomto příkladu je dokumentováno, v které fázi přípravy a realizace problémy tohoto druhu s veřejností vznikají. Dostavují se zpravidla v okamžiku, kdy je již o realizaci rozhodnuto a celý proces dostává punc nezvratnosti. Po proběhnutí všech soutěží byly uspořádány výstavy vítězných návrhů a diskuse autorů a představitelů města s veřejností. Ke všem soutěžím byly vydány sborníky, jejichž obsahová i grafická úroveň byla stoupající v závislosti na čase. Jednoznačně nejširší komunikace s veřejností probíhala v souvislosti s Horním náměstím. K rekonstrukci byly upřeny zraky veřejnosti po celou jeho dobu a mediální atraktivita dala vzniknout řadě caus. V komunikaci lze vysledovat některé trendy: Široká veřejnost se o věc začne zajímat teprve v okamžiku realizace, tedy v době, kdy už je problematické celý proces zvrátit, navíc je zpravidla nakloněna vnímat všechny změny jako změny k horšímu. Mezi účastníky spontánně vzniklé veřejné diskuse se většinou zařazují odborníci, občanské aktivity s ekologickým zaměřením, ale i notoričtí stěžovatelé. Mezi typické výhrady, které se objevují při realizaci každého záměru, patří finanční náročnost záměru, názor na architektonické a urbanistické řešení, názor na prostorové, provozní a funkční vztahy v lokalitě, pocit, že veřejnost je informována pozdě, v době, kdy je už všechno rozhodnuto. Řešením, jak tyto problémy alespoň částečně eliminovat, je již při zahájení záměru realizace stanovit 14

15 jasná pravidla komunikace s veřejností, která budou důsledně dodržována během celého procesu. U velkých záměrů je podstatné, aby měl oporu v samosprávných orgánech města. Dalším faktorem je transparentnost realizačních procesů předem daná pravidla, důsledně dodržovaná po celou dobu. Tyto podmínky pomáhají zaručit architektonické soutěže negarantují sice jednoznačně kvalitu projektu, ale omezuje možnost náhodných vstupů ovlivněných partikulárními zájmy. Sdělovací prostředky se k obnově kulturního dědictví chovají obecně dosti macešsky; bezkonfliktní obnova, je pozitivní skutečností a pro žurnalisty dobrá zpráva není zpráva. Zájem médií se zvyšuje tehdy, je-li statický objekt oživen nějakou akcí. Obnova kulturního dědictví je tématem, které je dlouhodobé, nezáživné a svým způsobem abstraktní. Nejpřitažlivější se akce stává tehdy, je-li spojena s nějakým skandálem. Obdobný nezájem jako u novinářů nacházíme i u politiků, kteří rozhodují o legislativě a o základním směřování celé země. Poslanci parlamentu i senátoři pokládají tato témata za náměty pro volný politický čas, navíc neatraktivní pro média, tím pádem nevhodná pro sebeprezentaci, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Závěrem je možno konstatovat: Nelze očekávat velký zájem médií o regenerační procesy v okamžiku, kdy probíhají hladce a bezkonfliktně. Média zaujmou zpravidla ty momenty, které jsou spojeny s nějakým problémem. V tom případě jsou s to sehrát pozitivní roli jako regulátor a katalyzátor postojů politiků. Na základě vyhodnocení těchto soutěží byl navržen postup při rehabilitaci dalšího významného městského prostoru v Olomouci Dolního náměstí Dolní náměstí Dolní náměstí patří k nejvýznamnějším veřejným prostorům města Olomouce. Z hlediska typologie plní částečně funkce hlavního náměstí, zejména by však mělo plnit funkci náměstí určeného k pobytu. Rekonstrukce veřejných prostor Horního náměstí ukázala, že zásah do tak významného prostoru je záležitostí nejen urbanistickou, ale především politickou. Proto je důležité v přípravné fázi stanovit postup transparentní, obsahující prostor pro komunikaci s veřejností i záruky za odborné provádění. Dolní náměstí spolu s Horním náměstím tvoří střed a významové těžiště nejen města, ale celého regionu. Nachází se zde celkem 51 stavebních objektů, 33 z nich má statut státem chráněné památky. Přibližně polovina z nich jsou bytové domy, zbytek je využíván převážně pro administrativu a služby. Na náměstí se nachází kostel Zvěstování Panny Marie, dvě ze souboru barokních kašen a Mariánský sloup. Partery jsou až na několik výjimek obsazeny zařízeními maloobchodu a restauracemi. Technický stav jednotlivých objektů je různý. V severní části náměstí je režim pěší zóny, v jižní části náměstí je parkoviště. Některé části bývají využívány pro provoz restauračních předzahrádek. Dlažba, veřejné osvětlení a městský mobiliář vyžadují rekonstrukci. Některé objekty na 15

16 náměstí nebo v bezprostřední blízkosti mají specifický charakter např. bývalé masné krámy, měšťanský pivovar se sladovnou, bývalé kláštery Využití veřejných ploch Dolního náměstí může být ovlivněno regenerací stávajícího městského tržiště. Zadání Dolní náměstí plní následující funkce: Obchodní, komunikační, společenská. Konkrétním předmětem soutěže je řešení úpravy veřejných ploch Dolního náměstí v Olomouci - úprava dlažby, osvětlení včetně slavnostního nasvětlení dominant, návrh městského mobiliáře, zeleně, návrh restauračních předzahrádek, podmínky pro využití části náměstí jako zeleninové tržnice (v návaznosti na studii řešící dopravní a provozní vztahy Dolního náměstí). Při návrhu budou soutěžící brát v úvahu návaznost na provedené úpravy Horního náměstí. Součástí průvodní zprávy bude i ideový návrh na využití některých objektů specifického charakteru. Účelem a posláním soutěže je architektonicko urbanistický návrh řešení veřejných ploch Dolního náměstí. Kriterii hodnocení budou ideová a výtvarná koncepce návrhu, vztah k prostředí MPR a významu Dolního náměstí jako jednoho z hlavních městských prostorů. Součástí návrhů na rekonstrukci veřejných prostor Dolního náměstí by měl být i ideový návrh celkové rehabilitace kulturního dědictví a jeho zapojení do scénáře řešení Dolního náměstí. Prezentace kulturního dědictví, komunikace s veřejností: Vedle komunikace s veřejností, vztahující se k soutěži a procesu rekonstrukce veřejných prostor, existuje řada dalších možností a metod prezentace kulturního dědictví např. různé druhy informačních nosičů jako součást informačního systému celého města, tabule informující o průběhu rekonstrukce (tyto tabule mohou být unifikovány a mohou nést logo programu regenerace). Vedle těchto materiálů umístěných přímo v terénu je možno pracovat i s tištěnými materiály jednak klasickými turistickými, jednak materiály poskytujícími odborné informace o průběhu obnovy (např. sborník odborných článků o historii objektů, sborník návrhů ze soutěže apod.). Obnovené náměstí může být dějištěm nejrůznějších akcí např. slavnostní ukončení rekonstrukce, Dny evropského dědictví, Olomoucké kulturní léto, koncerty, jarmarky apod. Propagační a informační materiály k rozvojovým akcím Jako součást komunikační strategie při akcích regenerace mohou sloužit i tištěné materiály, vydávané zpravidla orgány veřejné správy. Škála těchto publikací je poměrně široká a můžeme ji rozdělit podle následujících kriterií: Rozsah publikace od letáku přes brožuru po vázanou publikaci, rozsah regeneračních aktivit od obnovy jednotlivého objektu po komplexní regeneraci historického jádra, časový vztah před zahájením regeneračních prací v rámci veřejného projednávání, po ukončení prací prezentace výsledků, cílová skupina laická i odborná veřejnost, potenciální zákazníci projektantů, dodavatelských firem apod. 16

17 Regenerační proces se může stát i atrakcí - na lešení lze umístit tabule popisující regeneraci nebo na ochrannou síť namalovat kulisu ; existuje i možnost prohlídek místa prací - výstup po lešení, návštěvy v restaurátorských ateliérech, na archeologických nalezištích apod., a to nejen u regeneračních prací (např. Infobox na Postupimském náměstí v Berlíně. 4.3 Akce organizované k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví Výstavy Nejvýznamnějším výstavním projektem v uplynulých letech byla výstava Deset století architektury, která navazovala na stejnojmenný televizní cyklus. Byla uspořádána na Pražském hradě v r a představila velké architektonické styly druhého tisíciletí v autentických historických prostorách, vztahujících se k jednotlivým historickým obdobím. Její součástí byla řada doprovodných programů, např. dětský program Ve lvích stopách, vydání souboru průvodců, filmové dokumenty, Výstavní projekt Deset století architektury v regionech, emise poštovních známek a telefonních karet, zlaté pamětní mince ČNB Tato výstava byla příkladem, jak prezentovat veřejnosti architekturu a významné stavby v kontextu doby a místa. Příkladem sice poněkud výjimečným, přesto ale mohla obsahovat řadu návodů, které by bylo možno realizovat i ve skromnějších podmínkách českých historických měst, např. prezentace určitého historického období (Olomouc baroko, Brno, Hradec Králové funkcionalismus) prostřednictvím prezentace významných staveb. Účinek působení se zvýší, budou-li využity autentické prostory a výstavní prostor se sám stane exponátem. Inspirace pro Olomouc Město Olomouc obsahuje stopy všech historických období, existuje řada dokladů, které mohou dokumentovat vývoj města. Výstava by mohla zahrnovat celý region nebo i větší území. Olomouc má obdobnou výhodu jako Pražský hrad, tj. výstavní prostory, jako součástí historických objektů. Dalším typem výstavy, která se zabývá prezentací kulturního dědictví, je stavební veletrh RENOVA, zaměřený na obnovu památek, měst a venkovských sídel. Je určen odborníkům, zástupcům veřejné správy, majitelům památkových objektů a dalším zájemcům. V rámci doprovodného programu jsou pod heslem OBNOVA PAMÁTEK ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ představovány dílčí obory památkové péče. Dny Evropského dědictví Největší celoevropskou akcí k prezentaci, propagaci a popularizaci kulturního dědictví jsou Dny evropského dědictví, podporované Radou Evropy. Probíhají ve více než čtyřiceti zemích evropského kulturního okruhu zpravidla druhou so- 17

18 botu v září. Jejich nejvýznamnější součástí je Den otevřených dveří památek každý rok je vyhlášeno téma, k němuž se EHD příslušného roku zaměřuje. V České republice je garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jeho partnery jsou ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj. Na místní úrovni se o organizaci a propagaci Dnů evropského dědictví starají lokální garanti pracovníci městských úřadů, informačních center a kulturních institucí. Významnou součástí EHD bývá oficiální zahájení na národní a na celoevropské úrovni. Mezinárodní den památek a sídel V listopadu 1983 přijala Generální konference UNESCO rezoluci, jíž členské státy UNESCO vyhlásily 18. duben Mezinárodním dnem památek a sídel (MDPS). V ČR je tento den spojen s prestižní akci, při níž se v rámci připomenutí MDPS udělují ceny za mimořádné počiny při obnově historických měst a v památkové péči, tj. Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ a Státní cena za památkovou péči. Cílem tohoto dne je připomenutí nemovitého kulturního dědictví a zároveň příležitost k uspořádání vzdělávacích akcí. Festivaly Řada akcí, které se odehrávají v historických prostorách, mají jako primární cíl oživit město. Sekundárním cílem je prezentace kulturního dědictví, a to buď jako nevšedního prostředí, anebo přímo s cílem upozornit na jeho kořeny nebo obnovení historických tradic např. poutě a slavnosti připomínající patrony města. Příkladem hledání historických kořenů prostřednictvím je město Cosenza v Kalábrii, které pořádá Festival invazí. Za dobu své existence zažilo město Cosenza invazí celou řadu. Přístup obyvatel Cosenzy vůči invazím byl neobvyklý byla to zvědavost a přání dozvědět se o protivníkovi více. Tím město získalo ducha tolerance a schopnost integrovat různé kultury. Festival invazí navazuje na tento vývoj různými formami setkávání a integrace. Urbanistický rozměr dostává festival i místem pořádání akcí jeho součástí je objevování (neboli invaze ) míst, která zůstávají skrytá a nepovšimnutá a která se tak alespoň dočasně stávají součástí města. Aktivity, jejichž součástí nebo hlavním cílem je prezentace a propagace kulturního dědictví, nemusí být zaměřeny jen na určité dny v roce. V roce 2000 proběhla v centru Paříže akce - nedělní cestu pro chodce a cyklisty. Některé části pařížských Paříže byly ve vymezené dny vyhrazeny pro chodce a cyklisty, kteří tak měli možnost v klidu si užít jednoho z nejkrásnějších měst světa. Semináře, přednášky, konference, workshopy patří k prostředkům, které slouží k přímému přenášení poznatků a výměně zkušeností o kulturním dědictví. Jsou určeny pro odborníky, představitele samo- 18

19 správ, pro laickou veřejnost, děti a mládež. Pořadateli mohou být odborné instituce, komerční firmy, nezisková sdružení, a další instituce včetně mezinárodních, které mohou při přípravě akcí vzájemně spolupracovat. Bývají pořádány převážně s cílem vzdělávat (semináře, přednášky), ale i definovat problém a v diskusi hledat cestu k jeho řešení (konference, workshopy). Mohou být pořádány jako doprovodné akce k veletrhům, jako pravidelně se opakující akce, nebo naopak mohou být aktivitou, na kterou navazuje doplňkový program. Jejich cílem je vedle vzdělávání i setkávání a navazování kontaktů. Pracovní příležitosti Propagace, prezentace a popularizace kulturního dědictví může mít rovněž vliv na zaměstnanost. Nejznámější profesí, která se touto činností zabývá, je průvodce. Mnohem širší záběr činností má pracovník, který má zprostředkování kulturních hodnot veřejnosti ve své hlavní pracovní náplni. Tento příklad nacházíme ve Francii v profesi tzv. animátora kulturního dědictví. Jsou to absolventi tříletého univerzitního studia, kteří školí průvodce, připravují výukové programy, koordinují akce směřující k oživení kulturního dědictví, navrhuje různé způsoby, jak seznamovat veřejnost s kulturními hodnotami v místě apod. Jedním z důležitých úkolů animátora je práce s mládeží. Připravuje výukové programy, v nichž jsou s využitím pomůcek děti a mládež seznamováni s významnými památkami města, kde žijí. 4.4 Ocenění Cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ Program regenerace městských památkových rezervací a zón je vládní program, k obnově historických jader měst. Jeho cílem je zapojení co nejvíce subjektů do obnovy. Součástí Programu je i státní finanční podpora založená na principu vícezdrojového financování. Sídla, která za uplynulý rok dosáhla v regeneraci svého historického jádra nejlepších výsledků jsou oceňována Cenou za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Cenu udělují společně ministr kultury, ministr pro místní rozvoj a předseda SHS ČSM. Cena je pravidelně udílena při slavnostním shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Státní cena za památkovou péči Tuto cenu uděluje ministr kultury od roku 1999 osobám, které dosáhly mimořádných pracovních výsledků a tvůrčích počinů v oblasti uchovávání zkoumání a prezentace památkového fondu. Udělení této ceny představuje jednak uznání za celoživotní dílo, jednak jeho zviditelnění mezi širší veřejností. 19

20 Nositel tradice lidových řemesel Tento titul je další formou podpory a ochrany kulturního dědictví. Je vyjádřením snahy podpořit tradiční lidovou výrobu, jejíž existence a budoucnost jsou v současné době ohroženy. Záměr udělovat titul Nositel tradice lidových řemesel je naplněním dokumentu Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury, vzešlého z 25. zasedání Generální konference UNESCO v r Uděluje se od roku 2001 u příležitosti Dnů evropského dědictví. Ocenění za přínos v oblasti ochrany nebo propagace kulturního dědictví nemusí být omezeno pouze na státní cenu, ale jednotlivá města mají možnost ocenit významné osobnosti regionu příkladem je město Olomouc, které může osobnostem, zabývajícím se prezentací kulturního dědictví města, udělit Cenu města Olomouce Je také možno ocenit i významné realizace v oblasti architektury a urbanismu, kam spadá obnova historických jader (např. Grand Prix Obce architektů 2002 za rekonstrukci veřejných prostor Horního náměstí v Olomouci). 4.5 Ochranné známky a certifikáty VPAH Při prezentaci kulturního dědictví hraje roli nejen objekt nebo obsah prezentace, ale její forma. Optimální je, aby obě složky byly v rovnováze. Jednou z metod, jak toho dosáhnout, je určitá forma certifikace. Návodem by mohl být francouzský systém známek kvality VPAH (Villes et Pays d Art et d Historie (historická a umělecká města a regiony), který má povzbuzovat města k tomu, aby rozvíjela profesionální přístup ke správě a k popularizaci svého kulturního dědictví. Ministerstvo kultury jej uděluje od roku 1985 městům a regionům, které splňují určité podmínky - vedle existence uměleckých nebo historických hodnot je to jejich vhodná prezentace. Důležitým kritériem je i práce s mládeží a výchova k poznávání a chápání kulturních hodnot. Certifikát VPAH nelze zaměňovat za prvek legislativní ochrany kulturního dědictví, jde o certifikát kvality služeb. UNESCO Daleko známější je zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Přestože se jedná především o uznání významu uměleckého díla, je součástí i závazek vhodné prezentace veřejnosti. Předmětem zápisu se smí stát pouze takové dědictví, které má výjimečnou a univerzální hodnotu. Zapsaný statek musí splňovat přísná kriteria. Přesto figurování na tomto seznamu je otázkou určité prestiže, hlavně je ale tento fakt skvělým podkladem pro marketing cestovního ruchu zápis slouží doslova jako známka kvality. V souvislosti se statky zapsanými do Seznamu světového dědictví je možno používat emblém světového 20

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech stručné seznámení s výsledky studie Analýza výdajů státu na podporu péče o památkový fond v ČR KPMG, Praha, 10. 06. 2015 SEMINÁŘ Starostové

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více