METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením"

Transkript

1 METODIKA TVORBY Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2002,

2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Metodologická východiska při tvorbě Krajských plánů Postižení a společnost Postižení a informace Statistické údaje o počtu občanů se zdravotním postižením Evropský rok občanů se zdravotním postižením Postižení a právo Charakteristika Krajských rad zdravotně postižených Normativně právní prostředky realizace plánů nástroje řízení krajů Role práva při úpravě společenských vztahů Právní stát Charakteristika krajů a jejich normativně právních aktů Působnost orgánů kraje ve vztahu ke zdravotně postiženým Pojetí a charakter Národních plánů Pojetí Krajských plánů Vztah k Národnímu plánu Základní přístup k pojetí Krajského plánu vyrovnávání příležitostí Vztah obsahu a formy při přípravě Krajského plánu Vytvoření speciálního orgánu v rámci kraje Spolupráce s dalšími subjekty při tvorbě Krajského plánu Deset zlatých pravidel tvorby plánu Praktické zkušenosti z přípravy plánů Návrh struktury a hlavních úkolů Krajského plánu Úvod Demografie kraje - počet zdravotně postižených podle druhu zdravotního postižení Občanská sdružení zdravotně postižených, KRZP a jejich činnost Zdravotní péče Sociální služby, poradenství Odstraňování bariér Doprava Vzdělávání, školství Zaměstnávání Kultura, sport a volný čas Mezinárodní spolupráce regionů Koordinace a monitorování plnění Krajského plánu Závěr 110 2

3 1. Úvod Česká republika uskutečnila v průběhu let pokus o přechod na novou organizační a správní strukturu řízení státu. Dosavadní, víceméně unitární stát, charakterizovaný existencí silného ústředního orgánu státní správy a 76 územními prvky (bývalé okresy) se snaží proměňovat v participující společnost. V oblasti státní správy to znamená přechod z dvoustupňového na třístupňový systém řízení. Novým prvkem státní správy (ale na prvním místě ještě více samosprávy) jsou nově vzniklé kraje vyšší územně samosprávné celky které zakotvila ústava ČR z V průběhu roku 2002 delegoval stát prostřednictvím příslušných zákonů některé působnosti právě na orgány krajů. Od 1.ledna 2003 se jedná o řadu dalších kompetencí. Je zřejmé, že v českém veřejném životě přibývá od těchto dnů nový subjekt, který bude způsobilý ovlivňovat charakter státu i práva a povinnosti občanů. Charakteristickým rysem této fáze reformy veřejné správy je nedořešenost řady otázek s ní souvisejících a obecně nízká znalost místa a role krajů ve veřejném životě. Na jednu stranu je tento fakt vyvolán běžnou neznalostí nového, na druhou stranu je podpořen značnými rozpaky při zajištění odpovídající daňové výtěžnosti pro kraje, tedy zákonného zajištění takového způsobu financování, který by orgánům krajů umožnil více profilovat tvář a charakter jednotlivých odvětví či problémů v kraji. Dosavadní model financování předpokládá, že cca 80% finančních prostředků mají kraje normativně určen ze státního rozpočtu k pokrytí zákonem nařízených výdajů (můžeme hovořit o tzv. mandatorních výdajích krajů). Pro realizaci vlastních projektů, rozvoj nových oblastí mají kraje zatím minimum prostředků. Řada z nich přitom poukazuje i na tzv. vnitřní zadluženost, s níž převzaly některé oblasti, dříve spravované státem a jeho ústředními orgány. Za typický příklad lze považovat investiční zanedbanost středního školství, které kraje začaly spravovat v průběhu roku 2002, nebo vybraných úseků silnic. V budoucím období se tento vnitřní dluh objeví pravděpodobně zejména v oblasti zdravotnictví v souvislosti s převzetím některých nemocnic kraji od Z uvedeného je patrné, že v nadcházejících dvou až čtyřech letech můžeme očekávat v činnosti krajů některé charakteristické rysy. Jsou jimi například: nevyjasněnost základních úkolů a cílů, resp. jejich rozdílné chápání jednotlivými politiky a úředníky v krajích, 3

4 hledání optimální vnitřní struktury úřadů, vznik a vytváření nových vazeb na úředníky pověřených obcí III. typu, hledání komunikace a dělba kompetencí s ústředními orgány státní správy, tvorba základních koncepčních materiálů krajů, hledání potřebných finančních rezerv pro realizaci vlastních záměrů a cílů, rozvoj spolupráce s partnerskými organizacemi zaměstnavatelů, neziskovými organizacemi, vysokými školami a dalšími orgány a organizacemi působícími na daném stupni řízení. To vše bude probíhat v relativně krátkém časovém období do příštích voleb do krajských zastupitelstev na podzim Některá výše uvedená tvrzení se budou značnou měrou dotýkat i působnosti a možností Krajských rad zdravotně postižených, zejména pak přípravy a naplňování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 2. Metodologická východiska při tvorbě Krajských plánů V nadcházející kapitole se pokusíme přinést několik podstatných informací, které by blíže osvětlily základní aspekty postavení zdravotně postižených ve společnosti. Nevyhneme se přitom i krátkému historickému exkurzu. Jsme však přesvědčeni, že elementární znalost níže uvedené problematiky by se měla stát běžnou výbavou každého představitele organizací zdravotně postižených. Mj. proto, aby mu umožnila pochopit některé zákonitosti či aspekty, které ovlivňují dodnes život občanů s postižením. Některé z dále uvedených poznatků jistě ovlivní i proces přípravy Krajských plánů vyrovnání příležitostí. 2.1 Postižení a společnost Vztah společnosti ke zdravotně postiženým byl vždy lakmusovým papírkem, ukazujícím skutečné zaměření a vnitřní život daného společenství. Zejména pak ukazoval na základní směrování dané společnosti, její priority, hodnotový systém ad. Například v teorii speciální pedagogiky (vědy o výchově a vzdělávání občanů se zdravotním postižením) se hovoří (či hovořilo) o čtyřech fázích vztahu společnosti k postiženým. Jde o stadium represivní, zotročovací, charitativní a socializační. I když odhlédneme od složitých teorií, soudíme, že 4

5 uvedené členění představuje v současné době de facto názor většiny obyčejných lidí. Jednoduše řečeno: společnost se k postiženým chová stále lépe. Užití třídění zakladatele disciplíny prof. Sováka s sebou přináší řadu problémů. Jedním z nich je právě podvědomé vnímání dané stupnice v linií nejhorší - nejlepší. Nezralý člověk či poučený laik tak získává, spolu se správným orientačním hlediskem i představu vedoucí k závěru, že každé další stadium vývoje lidské společnosti znamenalo víceméně automaticky zlepšení podmínek života postižených. Domyšleno do důsledku - stačí se narodit v roce 2003 a život postiženého musí být nutně již zcela bez problémů. Přitom opak je pravdou. Skutečnou úroveň vztahů uvnitř společnosti, vztahů majority k menšině, musíme posuzovat vždy důsledně horizontálně. Uvedené vertikální historizující pojetí, budiž nám orientačním vodítkem. Vždy však je třeba hodnotit úroveň dané společnosti, její ekonomickou výkonnost, stupeň organizace společnosti, existenci a formy správy, existenci a kvalitu systémů sociálního (a obdobného) zabezpečení, představy a soudy převládající v dané společnosti o postižených a řadu dalších ukazatelů. Zjednodušeně řečeno postavení postižených v dané společnosti nejlépe vystihuje podíl této minority na celkovém množství dosaženého společenského bohatství. A to jak v materiálním tak nemateriálním smyslu slova. Studenti speciální pedagogiky se v rámci historie oboru běžně seznamují se situací postižených ve Spartě a starém Římě. Jsou vyučovány (relativně pravdivé) poznatky o fyzické likvidaci postižených v daném údobí. Tak např. otec rodiny ve starém Římě disponoval mocí otcovskou (pater potestas) nad členy rodiny. Vyjádřením tohoto výjimečného postavení bylo i právo disponovat životem a smrtí (ius vitae necisque).vysvětlení tohoto na první pohled barbarského pravidla hledejme ve zcela odlišných náhledech na hodnotu lidského života, stejně jako v tehdejším chápání rodiny jako základní jednotky ekonomického společenství. Právě obava o zajištění životních podmínek rodiny, vedla často ke zmíněnému odkládání dětí. Nejednalo se proto jen o handicapované, v obdobné situaci např. bývaly i narozené dcery. Později bylo od této praxe ustoupeno. Již za císařství se na obsah moci otcovské pohlíželo spíše jako na povinnost vůči členům rodiny. Za císaře Konstantina bylo právo usmrtit dítě změněno na mírné tělesné trestání (ius teniter castigandi). Zabití dítěte se pak posuzovalo jako vražda příbuzného (parricidum). Je otázkou, co nám uvedená praxe - či její stručný náznak - vypoví o skutečném životě lidí s postižením v tehdejší době. Jistě se lišil život člověka - římského občana s těžkým řečovým 5

6 postižením, který byl chudý jako kostelní myš, od života jiného člověka s těžkým řečovým postižením - císaře Tiberia. V ústavu sociální péče ve městě S. nastoupil v roce 2001 do funkce nový ředitel. Zanedlouho se vyskytly otázky, na které hledali někteří vychovatelé marně odpověď. Ještě před příchodem nového vedení ústavu poskytoval dodavatel plen a plenkových kalhotek obyvatelům ústavu ročně sponzorský dar v řádu několika málo desítek tisíc korun. Je třeba dodat, že ve velkých ústavech může činit hodnota podobného nákupu až několik set tisíc korun ročně (a to nemluvíme o jiných dodavatelích - např. stavebních prací - kde výhra ve veřejné soutěži znamená zakázku i za několik milionů korun). V našem ústavu došlo po změně vedení i ke změně dodavatele plenek. Nový dodavatel žádné peníze do kulturního fondu obyvatel ústavu neposkytoval. Otázka, kterou si pokládají pracovníci zařízení může znít například takto: Jakým automobilem jezdí ředitel ústavu? Uvedenými příklady chceme ukázat na nebezpečí zjednodušených pokusů o srovnávání kvality života postižených v různých historických etapách. Můžeme obecně souhlasit s tím, že postavení postižených v České republice v roce 2002 je nepochybně lepší než postavení postižených v Českých zemích v roce Ovšem neznamená to, že každý člověk s postižením má vyšší kvalitu života než každý člověk s postižením před sto lety. A již vůbec nelze z takového srovnání dovozovat, že každý profesionál pracující s občany s postižením vykonává svou profesi lépe a kvalitněji, jenom díky tomu, že vlastní více technických prostředků a možná i více teoretických znalostí, než jeho kolega o sto let dříve. Zajímavou oblastí v níž se promítají vztahy majoritní většiny a minority zdravotně postižených jsou soudy a přesvědčení o postižení a jeho nositelích. V tomto smyslu je nutno konstatovat, že několik málo posledních desetiletí vývoje lidské společnosti se, s větším či menším úspěchem, snažilo vyrovnat staleté handicapy, které se minoritě postižených postupně nashromáždily. Přesněji řečeno - byly jim nashromážděny. Zdravotní postižení ve stovkách podob se, pro svou snadnou vnější identifikaci, stalo vděčným námětem pro řadu lidových mýtů, knižních zpracování, později např. i filmových děl. Právě z minulých století přetrvává proces, kdy těžké postižení bylo nazíráno jako trest boží nebo přinejmenším věc divná a zvláštní. V každém případě však nenormální. Do jisté míry se nelze příslušníkům majoritní většiny podivovat, tehdejší stupeň občanské a mravní vyspělosti společnosti jim racionálnější přístup snad ani neumožňoval. I dnes se najde řada obyčejných a "normálních" občanů, kteří s vážnou tváří vyslovují pravdy o tom, že "chytří rodiče mají blbé děti" nebo, že "tělesně postižení jsou zlí 6

7 a závistiví". Útlocitnější jedinci pak občas bojují proti přítomnosti postižených ve svém okolí citlivými slovy "kdo se má na ně dívat". V každém případě zaznamenáváme postupné, nelze však s určitostí tvrdit, že trvalé, zlepšování vztahů obou komunit. Zdravých i postižených. Může se jednat o důsledek zlepšujícího se hmotného postavení moderní společnosti stejně jako o (ve své nejvnitřnější podstatě) farizejský přístup nesený snahami o politickou korektnost. Nelze v tomto směru opomenout "průkopnickou" činnost TV NOVA, resp. jejích tzv. zábavných pořadů. V roce 2002 bylo možno během měsíce napočítat tři pořady v nichž byli zesměšňování občané s řečovým postižením. Abychom spravedlnosti učinili zadost, dodejme, že tentýž podnik - TV NOVA se poměrně výrazně angažuje ve prospěch občanů s mentálním postižením v rámci vlastní charitativní činnosti. Pravdou zůstává, že skutečná úroveň vztahů majoritní většiny k minoritě postižených se většinou pozná ve zlomových a kritických okamžicích života společnosti, kdy jsou nějakým způsobem ohroženy hmotné výdobytky majority. Podle ochoty a rychlosti, s níž majorita sahá k omezování nutných služeb a dávek umožňujících postiženým vyrovnání či překonání handicapu, lze usoudit, nakolik je mezi majoritní veřejností trvale přítomno vědomí odpovědnosti za slabé a zranitelné. Přitom nelze tvrdit, že nutně každý občan s postižením je slabým a zranitelným článkem společnosti. Výjimky - a není jich málo - prokazují opak. Jako celek však zdravotně postižení představují minoritu, která vzhledem k existenci zdravotního postižení představuje zranitelnější článek řetězce lidské rodiny. Např. podle Evropského průzkumu domácností je u nepostižených osob mezi 16 a 64 lety pravděpodobnost, že mají práci nebo podnikají, okolo 66%. U osob s lehčím zdravotním postižením je tato pravděpodobnost 47%. U těžce postižených klesá na 25% Postižení a informace Pro Českou republiku dneška jsou charakteristickým znakem rozsáhlé změny ve všech oblastech společenského života. Společnost, běžně zvaná postmoderní se mění či stává společností informací. Právě přístup k informacím tvoří základ, bez něhož se není možno s úspěchem domoci vlastních práv a povinností. Platí to pro všechny a pro handicapované zvlášť. Právě jim velmi prospívá rozvoj informační sítě zvané obecně (a nepřesně) internet. Služby 7

8 poskytované postiženým lze na internetu nalézt na řadě míst. Uveďme jen některé stránky, které je možno při studiu dané problematiky využít. Jde např. o stránky: www. nrzp.cz www. vlada.cz www. krizovatky.cz www. mvcr.cz www. infoposel.cz www. alfabeta.cz www. mpsv.cz www. handicaphelp.cz www. braillnet.cz www. internetporadna.cz www. muzes.cz www. bezbarier.cz Některé informační zdroje internetu uvedeme ještě v praktické části věnované modelovému Krajskému plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Další podstatnou změnou proti dřívějšku je skutečnost, že se otázky života zdravotně postižených daleko častěji objevují na veřejnosti. Veřejnost je seznamována se způsobem a podmínkami života zdravotně postižených. Handicapovaní jako by, obrazně řečeno, opouštěli brány ústavů, léčeben, různých zámků umístěných v pohraničních oblastech republiky. To, ve spojitosti s dalšími skutečnostmi, vyvolává i řadu nadačních aktivit, sponzorství, obyčejné lidské pomoci. Běžně je tak veřejnost vystavena působení řady reklamních kampaní. Některé z nich jsou zaměřeny na získávání prostředků pro postižené. Jedná se např. o reklamní kampaně pro či ve prospěch projektů: Konto Bariéry, Ostrovy života, Bílá pastelka, Žlutý kvítek, Běh Terryho Foxe, Projekt ČT a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem a řada dalších. Při zmínce o reklamních a sponzorských kampaních ve prospěch zdravotně postižených se nelze nezmínit o efektivitě a míře charitativnosti některých z nich. Obecně v komunitě občanů se zdravotním postižením převládá znepokojení nad publikováním případů zneužití veřejných sbírek, darů a podobných aktivit. Tyto zprávy (např. prodej "falešných" obrázků malovaných údajně bezrukými umělci, zneužití prostředků Nadace Františka kardinála Tomáška) vedou obvykle k poklesu charitativního cítění dárců. Tyto případy však představují zlomek procenta jinak úspěšné činnosti nevládních neziskových organizací. Je zajímavé, že veřejnosti nevadí některé, více méně spíše reklamní kampaně prezentované již delší dobu v televizi. Některé z nich, byť zaštítěny známými postavami zpěváků, přinášejí výrobcům daného zboží profit, který je vzhledem k dosahovaným ziskům v nepoměru s minimálními charitativními příspěvky. Kultivace dárcovského prostředí u nás je záležitostí mnoha dalších let. 8

9 Vedle toho lze jako velmi úspěšnou hodnotit kampaň na zlepšování informovanosti veřejnosti o otázkách a problémech zdravotního postižení probíhající v posledních letech na televizních obrazovkách. Z nich nejdůležitější je mediální kampaň zaměřená na podporu sportovců se zdravotním postižením a z jejich středu paralympioniků. Celkově platí, že pro opravdu objektivní informovanost veřejnosti je třeba ještě hodně udělat Statistické údaje o počtu občanů se zdravotním postižením Otázkou, která zůstává přesně nezodpovězena, je, kolik zdravotně postižených v České republice vlastně žije. Z důvodů obecně známých dnes neexistují souhrnné statistiky postižených. Podle současné právní úpravy ochrany osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) představuje údaj o zdravotním stavu tzv. citlivý údaj. Ten je možno zpracovávat jen se souhlasem subjektu, jehož se týká, či je-li to nezbytné v zájmu zachování života nebo zdraví subjektu údajů. Je zřejmé, že všechny statistiky jsou víceméně zprostředkované. Tak např. podle jednoho z pokusů (viz příloha k usnesení vlády ze dne 8. září 1993 č. 493) již deset let starého, žilo v České republice přibližně: 60 tisíc občanů se zrakovým handicapem, z toho 17 tisíc postižených velmi těžce 300 tisíc sluchově postižených, z toho 15 tisíc zcela hluchých 60 tisíc osob s poruchami řeči 1,5 tisíce osob slepohluchých 300 tisíc mentálně postižených 300 tisíc osob s vadami pohybového ústrojí 480 tisíc diabetiků 150 tisíc osob po cévních a mozkových příhodách 140 tisíc osob postižených epilepsií 100 tisíc duševně nemocných 9

10 Vedle uvedených existují ovšem i osoby postižené např. těžkým onemocněním ledvin, respiračními onemocněními, hemofilici, osoby s vrozenými vývojovými vadami ap., kteří v obdobných statistikách obvykle nefigurují. Naproti tomu celá řada občanů zde zařazených svůj stav za handicap určitě nepovažuje. Relativně explicitní vyjádření počtu občanů se zdravotním postižením obsahuje dostupná statistická informace o počtu občanů - držitelů statusu níže uvedených kategorií sociálního zabezpečení (podrobněji o obsahu jednotlivých pojmů dále). Druh sociální události Celkem Z toho k k Muži Ženy Občané s plným invalidním důchodem Občané s částečným invalidním důchodem Občané částečně bezmocní - 1. stupeň Občané převážně bezmocní - 2. stupeň Občané úplně bezmocní - 3. stupeň Občané se změněnou pracovní schopností Držitelé průkazu TP Držitelé průkazu ZTP Držitelé průkazu ZTP-P Ještě je možno uvést statistiku, k níž dospěl Socioklub ve svých šetřeních:( Projekt HS 66/01 Analýza sociálně ekonomické situace osob se zdravotním postižením a návrhy na další postup v této oblasti ) 10

11 Typ postižení Počet obyvatel celkem: Zrakově postižení z toho těžce zrak.postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí z toho vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Celkem Při vědomí určité nepřesnosti můžeme konstatovat, že je u nás asi 1 milion zdravotně postižených, tedy asi 10 % obyvatel republiky. Toto konstatování je i v relaci se situací v dalších evropských zemích. Procento zdravotně postižených bývá uváděno od 5 % do 19 %. Prakticky se však jedná nikoliv o tak vysoký rozdíl ve skutečném počtu zdravotně postižených, nýbrž o odlišná kritéria při posuzování. Podle Důvodové zprávy EU k přijetí Směrnice o zákazu diskriminace občanů se zdravotním postižením má v EU zdravotní postižení přibližně 38 miliónů osob, neboli každý desátý Evropan všech věkových kategorií. Na následující stránce uvádíme pokus o souhrnný přehled počtu občanů se zdravotním postižením v jednotlivých krajích, jak jej přinesl ve zmíněném šetření Socioklub. 11

12 2. 4. Evropský rok lidí se zdravotním postižením Impulsem pro zlepšení informování veřejnosti o problematice zdravotně postižených se zřejmě stane i Rozhodnutí Rady EU o Evropském roku osob se zdravotním postižením V Evropské Unii by v průběhu tohoto roku měla být připravena zmíněná Směrnice o zákazu diskriminace občanů se zdravotním postižením. Krajské rady zdravotně postižených by měly využít prostředí, které skýtá Evropský rok lidí se zdravotním postižením k prosazení svých představ o postupném vyrovnávání příležitostí. Cíle Evropského roku lidí se zdravotním postižením jsou: zvyšovat povědomí o právech osob se zdravotním postižením na ochranu proti diskriminaci a na plná a rovná práva, jak je uvedeno mimo jiné v Chartě základních práv Evropské unie; podporovat úvahy a diskusi o opatřeních nutných k prosazováni rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Evropě; podporovat výměnu informací o příkladech dobré praxe a účinných postupech navržených na místní, národní a evropské úrovni; posilovat spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami, především vládami na všech úrovních, soukromým sektorem, komunitou, dobrovolnickými skupinami, osobami se zdravotním postižením a jejich rodinami; zdůrazňovat pozitivní přínos osob se zdravotním postižením pro společnost jako celek, především kladením důrazu na rozmanitost a vytvářením pozitivního a přizpůsobivého prostředí, které tuto rozmanitost podporuje; zvýšit povědomí o různorodosti skupiny osob se zdravotním postižením a mnohonásobné diskriminaci, které je tato skupina osob vystavena. Je zřejmé, že v průběhu roku 2003 bude i v ČR probíhat řada aktivit směřujících k naplnění uvedených cílů Evropského roku. Legislativní návrhy, mj. včetně očekávaných prací na české variantě antidiskriminační legislativy, lze očekávat. 12

13 2.5. Postižení a právo Jednou ze základních funkcí práva je organizovat život společnosti, jejích jednotlivých členů. Podstatnou podmínkou toho, aby právo tuto funkci plnilo, je, aby právní řád uceleně, přehledně a relativně stabilně upravoval danou oblast společenských vztahů. Teprve pak mají všichni občané a další subjekty možnost se s normami seznámit a dodržovat je. Změny některých zákonů i šestkrát v průběhu jednoho či dvou let však ke snazší orientaci nepřispívají. V rámci změn pak dochází i k úpravě právních odvětví, která mají přímý vztah k životu občanů s handicapem. Náš právní řád neuvádí žádnou komplexní definici, která by odpověděla na otázku, koho je třeba považovat za handicapovaného. Tento stav je důsledkem toho, že v naší republice neexistuje právní norma, která by ucelenou formou upravovala postavení občanů se zdravotním postižením. Diskuse o potřebě podobné normy je již několik let rozpačitá. Zastánci jejího přijetí argumentují především zkušenostmi z aplikace zákona ADA v USA či obdobných norem, zpravidla antidiskriminačního charakteru ve světě (Velká Británie, Francie, Portugalsko, Maďarsko a další). Jakkoliv je náš právní systém odlišný od anglosaského, vypracování podobné ucelené normy by v zásadě možné bylo. Její přijetí by zřejmě pomohlo zjednodušit dosud značně nepřehlednou situaci, která u nás v legislativě zdravotně postižených je. U nás najdeme zmínky o zdravotně postižených roztroušeny v mnoha právních odvětvích. Převažuje odvětví práva pracovního a práva sociálního zabezpečení, dále se jedná o právo správní, občanské, rodinné ad. Zastánci přijetí české verze zákona o zdravotně postižených předpokládají, že by toto tradiční schéma bylo možno ponechat s tím, že by měl přijatý zákon tvořit jednotný rámec pro probíhající a připravované změny v dalších právních normách, týkajících se občanů se zdravotním postižením. V neposlední řadě by takový zákon (a diskuse vedoucí k přijetí) pomohl nastolit otázku skrytých i veřejných forem diskriminace zdravotně postižených. Argumenty zpochybňující potřebnost obdobné normy vycházejí především z kontradiktorního názoru na problém diskriminace zdravotně postižených. Dle nich by již samo přijetí obdobné normy znamenalo jistou formu segregace této skupiny občanů. Domnívají se proto, že bude lepší pokračovat cestou postupných změn stávajících norem, zákonů i podzákonných opatření. Cílem všech legislativních prací na tomto úseku se však musí stát jednoznačná podpora integračních tendencí, která dosud není v podstatné právní normě (s výjimkou Zákoníku práce) vyjádřena. Zejména chybí obdobné zakotvení v ústavním katalogu lidských práv, kterým je u nás Listina základních práv a svobod. Při úvahách o potřebě zakotvení zákazu diskriminace je možno 13

14 využít zásadního pojmu moderní teorie lidských práv - rovnoprávnosti. Tento pojem nelze zaměňovat s pojmem rovnost. Lidé se nerodí ani nezůstávají rovni navzájem. Liší se původem, vzděláním, majetkem, ale i temperamentem nebo barvou vlasů U postižení, resp. později handicapu, samozřejmě nedostatek rovnosti vystupuje zcela zřejmě. Ať jím rozumíme nerovnost šancí, východisek, možností či obyčejné lidské spravedlnosti. Přestože si lidé nejsou a nemohou být rovni (vyjma utopických či vypjatě ideologických teorií) mohou být navzájem i vůči orgánům státu rovnoprávní. Současné znění Listiny základních práv a svobod (čl. 3) stanoví: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Uvedená antidiskriminační klauzule neobsahuje explicitně ustanovení o zákazu diskriminace z důvodu existence zdravotního postižení. Znamená to tedy, že zdravotní postižení nebylo a není příčinou diskriminace jeho nositelů? Opak je pravdou. Silné diskriminační postoje jsou zaznamenány ve všech etapách vývoje lidské společnosti. Ojediněle na sebe braly podobu snahy o fyzickou likvidaci jednotlivců či genocidu celé minoritní skupiny. V demokratických státech konce dvacátého století se diskriminační tlaky projevují pochopitelně v jiných oblastech a jinými způsoby. Jde zejména o dlouhodobé nerespektování základních a zásadních odlišností, které tato minorita zpravidla má. Jedná se o složitou a propletenou síť, utkanou předivem silných a zakořeněných diskriminačních tradic v oblasti společenských zvyků a vztahů, architektonických, vzdělanostních a pracovních bariér, jakož i individuálních postojů a soudů o zdravotním postižení a jeho nositelích. Z čistě legislativního hlediska nemá přímé neuvedení zdravotního postižení mezi tituly vylučujícími diskriminaci žádný bezprostřední záporný vliv. Zdravotně postižení jsou totiž, stejně jako všichni ostatní občané, zahrnutí pod označení ani z jiného důvodu. Případné začlenění skupiny zdravotně postižených do znění čl. 3 Listiny základních práv a svobod se tak stává spíše otázkou boje za společenské uznání této minority. Výslovné uvedení zdravotně postižených v daném ustanovení by znamenalo uznání reálných diskriminačních tendencí, jimž byla a je tato minorita vystavena, jakož i explicitní vyjádření vůle majoritní společnosti o nápravu stavu. Úsilí zdravotně postižených vedlo nakonec i místopředsedu vlády České republiky PhDr. Vladimíra Špidlu k osvojení zmíněného legislativního návrhu, který předložil do vnějšího připomínkového řízení na jaře roku Bez většího zájmu veřejnosti a zainteresovaných tento 14

15 návrh Legislativní rada vlády ČR zamítla jako nepotřebný. Přitom doplnění výše uvedených titulů potvrzujících zákaz diskriminace o sousloví zdravotního stavu je naprosto důvodným a oprávněným požadavkem menšiny zdravotně postižených. Začlenění skupiny zdravotně postižených do znění čl. 3 Listiny základních práv a svobod se tak stává nadále otázkou společenského uznání práv této minority, jakož i explicitním vyjádřením vůle majoritní většiny společnosti po odstranění stávajících diskriminačních tendencí. Právě vzhledem k výše uvedenému je postup vlády České republiky a jejích orgánů zklamáním. Krajské rady zdravotně postižených se nemusí obávat využít výše podaných tvrzení ve prospěch občanů s postižením v jejich krajích. Jen velmi nevzdělaný partner by jim v diskusi nabízel variantu krajského plánu vyrovnávání příležitostí, jež bude potřeba uzavřít s krajskou reprezentací zahrádkářů. Naproti tomu se stále ještě setkáme s poměřováním zdravotního postižení s ostatními sociálními událostmi. Sociální událostí se v teorii sociální práce a sociální politiky označuje faktická či právní událost či stav, který má sociální dimenzi. Sociální událostí je tak narození dítěte stejně jako smrt člověka. Sociální událostí je zdravotní postižení stejně jako drogová závislost. Je však nutno uvést, že zdravotní postižení představuje sociální událost sui generis (svého druhu). Liší se v samotných základech a další srovnávání není bez dalšího možné. Až na drobné výjimky (úraz člověka následkem skoku zvaného bungie jumping) lze říci, že zdravotně postiženým se ani nestávají všichni občané (viz sociální kategorie starých občanů), ani se jim nikdo nestal vlastním přičiněním (drogová závislost, prostituce). Jakkoliv uznáváme platnost složitých teorií vysvětlujících vznik např. drogové závislosti, či nezpochybňujeme v některých případech složité postavení rozvedených matek (a otců) s malými dětmi a uznáváme, že vlastní přičinění má v mnoha případech značnou predikci v sociálních a dalších podmínkách života, musíme fenomén zdravotního postižení kategoricky vyčlenit z takto chápaného pojetí sociálních událostí a potažmo často chápané sociální práce. Výše uvedené poznatky se mohou stát filosofickým či metodologickým vodítkem pro představitele Krajských rad zdravotně postižených. Mohou jim pomoci překonat obavy z formulování některých požadavků a dodat argumenty proti případným, a věřme, že jen výjimečným, pokusům o snižování významu činností organizací zdravotně postižených. 15

16 3. Charakteristika Krajských rad zdravotně postižených V první polovině roku 2000 byly po dlouhých jednáních mezi představiteli Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Sdružení zdravotně postižených v ČR vytvořeny podmínky pro sjednocení organizací zdravotně postižených v jedné střešní organizaci. Tou se stala v červnu 2000 Národní rada zdravotně postižených ČR. Jako její základní poslání byla definována především obhajoba práv lidí se zdravotním postižením a participace na tvorbě a realizaci celospolečenských programů podpory této skupiny občanů ČR. Již při přípravě budoucích stanov nové organizace bylo zřejmé, jak významnou roli bude nadále zaujímat krajská politika ve prospěch zdravotně postižených. Především proto byly ve stanovách následujícím způsobem definovány organizační jednotky s právní subjektivitou Krajské rady zdravotně postižených. Na území jednotlivých krajů se vytváří Krajské rady. V každém kraji se vytváří jedna Krajská rada. Cílem činnosti Krajské rady je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území kraje. Krajská rada zejména: navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzuje návrhy opatření týkající se životních podmínek zdravotně postižených zpracované jinými orgány či institucemi, iniciuje vypracovávání a realizaci krajských dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch zdravotně postižených na území kraje a v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků, zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené ve všech oblastech života společnosti. V období od října 2000 do února 2001 bylo úspěšně ustaveno všech 14 Krajských rad. Na základě zájmu jednotlivých členských organizací NRZP ČR se do jejich činnosti zapojil v jednotlivých krajích následující počet organizací. 16

17 Praha 35 Ústecký 15 Jihomoravský 27 Středočeský 16 Liberecký 13 Olomoucký 17 Jihočeský 12 Královéhradecký 18 Zlínský 15 Plzeňský 18 Pardubický 19 Moravskoslezský 16 Karlovarský 10 Vysočina 14 Tyto organizace mají Krajské rady ve věcech společného zájmu zastupovat před orgány krajské státní správy i samosprávy. Jaké jsou pro tuto činnost jejich možnosti a omezení. Mezi pozitiva lze zařadit fakt, že Krajské rady existují jako jediné a jednotné reprezentace organizací zdravotně postižených na úrovni krajů, sdružují představitele nejrůznějších druhů zdravotního postižení, mají své zastoupení v řídících orgánech krajských Center pro zdravotně postižené, které se mohou v budoucnu stát organizačně technických zázemím pro tvorbu krajské politiky ve prospěch zdravotně postižených. Za stávající omezení Krajských rad lze považovat to, že nedisponují profesionálními pracovníky, dosavadní zkušenosti krajských funkcionářů s praktickou politikou nebývají velké, zájem o řešení specifických problémů jednotlivých členských organizací výrazně převládá nad zájmem o řešení otázek obecnějších, které však možnosti řešení problémů specifických v řadě případů podmiňuje. Tvorbu a realizaci Krajských plánů lze tedy v jistém slova smyslu považovat za test způsobilosti Krajských rad efektivně zastupovat a obhajovat práva a zájmy občanů se zdravotním postižením na úrovni krajů. 17

18 4. Normativně právní prostředky realizace plánů nástroje řízení krajů Představitelé Krajských rad zdravotně postižených by se měli orientovat (byť ve zjednodušené podobě) v základních normativně právních aktech nástrojích řízení společenských procesů. Měli by znát základní druhy obecně závazných normativně právních aktů a z nich zejména ty, které jsou v normotvorné působností orgánu kraje. Je potřebné znát základní rozdíly (zejména co se závaznosti týče) mezi normativně právními akty a interními normativními směrnicemi. Ještě než se budeme věnovat jednotlivým druhům právních norem, je třeba vědět několik informací o roli a místě práva při řízení společnosti nebo třeba záležitostí daného kraje Role práva při úpravě společenských vztahů Právo představuje prostředek mocenské regulace vztahů ve společnosti, stanoví souhrn závazných pravidel chování. Především konstatujme, že právo není jediným společenským systémem, který stanovuje pravidla chování. Existují například tyto další systémy soubory pravidel, které mají vliv na určitou oblast společenských vztahů, na lidské chování: a) morálka b) náboženství c) tradice, zvyky Právo se však liší od všech uvedených souborů některými znaky. Právo je: a) obecně závazné b) mocensky vynutitelné c) formálně specifické (psané) Pro pochopení uvedených znaků - vlastností, jež právo odlišují od ostatních pravidel chování, uvádíme následující příklady norem: a) norma právní 219 odst. 1 trestního zákona: Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. b) norma mravní 18

19 za mravní normu můžeme jistě považovat tvrzení, že: Lidé bydlící v jednom domě se při setkání navzájem zdraví. Srovnejme si nyní, jak je to se závazností obou norem. Právní norma je bezesporu obecně závazná. Z dikce zákona je zřejmé, že je závazná pro všechny občany naší republiky, specificky pak pro ty, kteří žijí v manželství. Naproti tomu o závaznosti uvedené normy mravní lze pochybovat. I když my sami bychom ji přijali za závaznou pro naše chování, nemusí tak učinit např. náš soused. Mocenská vynutitelnost úzce souvisí se závazností. Je-li totiž pravidlo chování stanoveno jako závazné, měla by existovat možnost nějakého donucení ve smyslu dodržování daných pravidel. Toliko právní norma je vynutitelná státní mocí. Ať již soudy, policie, komise obecního úřadu jsou, dle svých kompetencí, povolány střežit dodržování právních norem. Vedle různých preventivních a osvětových forem činnosti je nejčastějším institutem působícím ve směru zachování dané normy sankce. V našem případě má sankce podobu trestu odnětí svobody. Může se však jednat i o méně dramatické formy, např. pokuta, předvedení policií, nucený prodej nemovitosti ap. Právě mocenská vynutitelnost představuje nejcharakterističtější rys právní normy. Požadavkem zvláštní formy nerozumíme toliko nesrozumitelný právnický jazyk, ale především určitou zákonem stanovenou formu, v níž se právo vyskytuje. Právní norma může být vydána jen k tomu oprávněným státním orgánem, v předepsané formě a musí být odpovídajícím způsobem vyhlášena a publikována. Hovoříme-li o právní normě, je nutno zdůraznit, že tímto termínem nerozumíme totéž co slovem zákon, předpis ap. Můžeme říci, že každý zákon, nařízení obsahuje zpravidla celou řadu právních norem, tedy závazných pravidel chování. Můžeme se pokusit o shrnutí odpovědi na otázku, co je právo? Právo představuje společenský, normativní systém, určený k regulaci (ochraně, řízení) společenských vztahů. V naší republice je v podstatě jediným pramenem (zdrojem) práva normativně právní akt. Jedná se o zákony, nařízení, vyhlášky, které jsou obecně závazné. Jak jsme již uvedli, normativně právní akty lze třídit podle nejrůznějších kritérií. Z hlediska potřeb praxe je nejvýznamnější třídění dle principu právní síly na: a) Ústavu a ústavní zákony, a1) mezinárodní smlouvy o lidským právech a svobodách (čl.10 Ústavy) b) běžné zákony Parlamentu České republiky, b1) zákonná opatření Senátu Parlamentu ČR c) nařízení vlády České republiky, d) obecně závazné vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, 19

20 e) vyhlášky a nařízení krajů f) nařízení místních orgánů státní správy g) vyhlášky obecních zastupitelstev. Zvláštní místo bychom mohli vyhradit Nálezům ústavního soudu, které představují jakousi negativní právní tvorbu. Ústavní soud nemůže právní normy vytvářet, ale může některé z nich rušit. Například tehdy, sezná-li, že jím posuzovaný zákon, nebo jeho část, je v rozporu s ústavním zákonem. Princip právní síly neboli místo normativně právního aktu v námi uvedeném přehledu vyjadřuje autoritativnost a míru závaznosti dané normy, přičemž zde platí dvě pravidla: a) normativně právní akt nižší právní síly nesmí být v rozporu s norm. právním aktem vyšší právní síly, b) zrušit nebo změnit lze normativně právní akt jen aktem stejné nebo vyšší právní síly. Na tomto místě se zmíníme i o individuálním právním aktu. Jedná se o akt, jež je na rozdíl od normativně právního aktu, určen k úpravě vztahů v konkrétním případě. Znamená to, že jde o výsledek aplikační činnosti některého orgánu státní správy. Nejčastěji to bude např. soud (rozsudek, usnesení) nebo orgán státní správy (stavební povolení, rozhodnutí o uložení pokuty). Ve své praxi se často setkáte s předpisy, které zdánlivě splňují náležitosti právního předpisu. Zejména mají patřičnou úřední formu. Přesto je ale za pramen práva nepovažujeme. Jedná se o nám všem z praxe známé opatření ředitele, příkazy, směrnice, řády, stanovy, usnesení ap. Tyto předpisy nazývá právní teorie interní normativní směrnice. Vydávají je zejména vedoucí pracovníci. Slouží k organizaci a řízení daného hospodářského zařízení, školy ap. Jsou charakteristické zejména tím, že nemusí být veřejně vyhlášeny (pracovníci by však s nimi měli být seznámeni), nejsou obecně závazné, ale vždy jen v linii nadřízenosti - podřízenosti. Jejich plnění, resp. neplnění, nemůže být sankcionováno státní mocí, jako je tomu u obecně závazných předpisů - normativně právních aktů. Určitou sankci představuje např. možné disciplinární řízení a podobné formy. Za nejpodstatnější z hlediska každodenní praxe považujeme skutečnost, že interní normativní směrnice musí vycházet z obecně závazných právních předpisů a respektovat je. V případě, že je s nimi v rozporu, nelze neplnění takové směrnice postihovat. Nejlépe si rozdílnost druhů právních aktů přiblížíme s použitím tabulky: 20

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Jednací řád zastupitelstva obce Citice

Jednací řád zastupitelstva obce Citice Jednací řád zastupitelstva obce Citice vydaný dle 96 zák.č.128/2000 Sb., jednací řád Čl. l - Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání a

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA,, POJEM, CHARAKTERISTIKA PrF MU, září 2012 petr průcha, 2012 SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Kotopeky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Zastupitelstvo obce. d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

Zastupitelstvo obce. d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, Zastupitelstvo obce (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce ( 35 odst. 1); ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštní

Více

FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI. Filip Dienstbier, 2014

FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI. Filip Dienstbier, 2014 FORMY SPRÁVNÍ ČINNOSTI Filip Dienstbier, 2014 Osnova 1. Formy činnosti veřejné správy význam typologie přehled forem vrchnostenské správy 2. Normotvorba veřejné správy účast na zákonodárství (právní) nařízení

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. Schválil: Funkce: Jan Vokoun, Tomáš Pokorný Jednatelé společnosti Datum schválení: 15. 12. 2016 Datum účinnosti: 1. 1. 2017 VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

- podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví. společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu

- podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví. společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu Otázka: Právní systém a právní norma Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): klara.posp Právní systém - obsahové uspořádání právních předpisů. - podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Mirošovice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad na území

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_3_PRÁVO_1.03_Právní norma. Výkladová prezentace k tématu Právní norma

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_3_PRÁVO_1.03_Právní norma. Výkladová prezentace k tématu Právní norma Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou

S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou S T A N O V Y Z A P S A N É H O S P O L K U Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ). 2. Sídlo spolku:

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

- rámec působení správy a rozsah činnosti správy určuje SPRÁVNÍ ŘÁD

- rámec působení správy a rozsah činnosti správy určuje SPRÁVNÍ ŘÁD Otázka: Základy veřejné správy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková správa = historický pojem, který se odvozuje od slova PRÁVO - vykonává činnosti spojené s právem - v praxi

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více