Významné látkové zatíţení vod v povodí Labe Signifikante stoffliche Belastungen der Gewässer im Elbe-Einzugsgebiet DRÁŢĎANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné látkové zatíţení vod v povodí Labe Signifikante stoffliche Belastungen der Gewässer im Elbe-Einzugsgebiet DRÁŢĎANY 13.02."

Transkript

1 Významné látkové zatíţení vod v povodí Labe Signifikante stoffliche Belastungen der Gewässer im Elbe-Einzugsgebiet DRÁŢĎANY DRESDEN

2 Škodlivé látky v českém povodí Labe Schadstoffe im tschechischen Elbe-Einzugsgebiet Ing. Jiří Medek

3 Obsah přednášky Inhalt des Vortrages škodlivé látky vymezení pojmu Schadstoffe - Begriffsbestimmung legislativa, normy a limity Gesetzgebung, Normen und Grenzwerte významné ukazatele - monitoring Bedeutende Parameter Monitoring zdroje škodlivých látek bodové, plošné Schadstoffquellen punktuelle, diffuse snižování zatížení hydrosféry Reduzierung der Belastung der Hydrosphäre příklady úspěšného řešení snížení zatížení Beispiele für eine erfolgreiche Lösung der Belastungsreduzierung cíl: dobrý chemický a ekologický stav / potenciál Ziel: der gute chemische und ökologische Zustand / Potential

4 Škodlivé látky vymezení pojmu Schadstoffe - Begriffsbestimmung Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. tschechische Regierungsverordnung 229/2007 Sb. Rámcová směrnice 2000/60/ES příloha X Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG Anhang X dceřinné směrnice např. 76/464, 91/676 Tochterrichtlinien z.b. 76/464, 91/676 látky s cílovými záměry MKOL Stoffe mit Zielvorgaben der IKSE normy životního prostředí, pracovní cíle, Umweltnormen, Arbeitsziele,

5 Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb. Tschechische Regierungsverordnung 229/2007 Sb. Imisní hodnoty pro 102 ukazatelů Immissionswerte für 102 Parameter Labe / Elbe - Hřensko / Schmilka ukazatelů sledováno (provozní monitoring) 277 untersuchte Parameter (operatives Monitoring) 6 ukazatelů překročeno podle 229/2007 Sb 6 Parameter nach 229/2007 überschritten 175 ukazatelů nelze hodnotit dle 229/2007 Sb. 175 Parameter nach 229/2007 nicht bewertbar

6 Labe / Elbe Hřensko / Schmilka Ukazatel Jednotka průměr PLa průměr minimum maximum C 95 C 90 C 50 C90 norma počet počet pod mezí BSK 5 mg/l 3,532 3,532 2,0 10,0 5,29 5,05 3,05 4, CHSK Mn mg/l 6,518 6,518 4,5 17,0 7,79 7,6 6,0 7, Cl mg/l 29,205 29,205 15,9 39,5 38,87 38,11 29,5 37, SO4 mg/l 61,173 61,173 40,1 76,8 71,365 70,66 62,7 70, Ca mg/l 46,132 46,132 26,5 76,9 58,4 56,25 44,9 55, Mg mg/l 8,586 8,586 6,7 76,10 9,885 9,59 8,5 9, rozp.l. mg/l 274, , ,0 76,11 310,0 310,0 286,0 310, nerozp.l. mg/l 28,364 28,364 4,0 76,12 29,7 23,9 12,0 23, N-NH4 mg/l 0,115 0,114 <0,01 76,13 0,387 0,316 0,06 0, N-NO3 mg/l 3,386 3,386 2,3 76,14 4,295 4,18 3,3 4, ph 7,989 7,989 7,71 76,15 8,337 8,264 7,93 8, Fe mg/l 0,858 0,858 0,15 76,16 0,687 0,629 0,28 0, Mn mg/l 0,113 0,113 0,04 76,17 0,12 0,11 0,08 0, T vody st. C 13,485 13,485 1,3 76,18 22,17 21,84 15,2 21, T vzduchu st. C 13,79 13,79-4,0 76,19 26,01 23,2 15,0 23, pach st.p. 0,0 0,0 0,0 76,20 0,0 0,0 0,0 0, koli bakt KTJ/1 ml 83,364 83,364 14,0 76,21 190,4 158,9 52,0 154, RL žíh. mg/l 185, ,182 62,0 76,22 233,9 231,2 191,0 227, NL žíh. mg/l 19,409 19,409 2,0 76,23 16,95 16,0 6,0 16, N-NO2 mg/l 0,036 0,036 0,011 76,24 0,058 0,056 0,037 0, P-PO4 mg/l 0,06 0,06 <0,01 76,25 0,1 0,099 0,06 0, P celk. F mg/l 0,093 0,093 0,04 76,26 0,14 0,129 0,09 0, Na mg/l 20,995 20,995 13,3 76,27 26,295 26,19 21,0 26,

7 Normy, limity, cílové záměry Normen, Grenzwerte, Zielvorgaben Rámcová směrnice 60/2000/ES - WRRL 60/2000/EG - 33 ukazatelů - 33 Parameter (příloha / Anhang X) - další ukazatele příloha IX, dceřinné směrnice weitere Parameter Anhang IX, Tochterrichtlinien cílové záměry MKOL - Zielvorgaben der IKSE - 27 ukazatelů - 27 Parameter - využití vody, sedimentů, akvatická společenstva Wasser- und Sedimentnutzung, aquatische Biozönosen normy životního prostředí Umweltnormen - více než 150 ukazatelů - mehr als 150 Parameter pracovní cíle a doporučení Arbeitsziele und Empfehlungen - různé ukazatele verschiedene Parameter návrhy evropských norem Entwürfe für EU-Normen - různé ukazatele verschiedene Parameter

8 Seznam Chem PS M-MKOL Liste Chem der AG M-IKSE (2001) Alachlor 17 Hexachlorbutadien 2 Anthracen 18 -Hexachlorcyklohexan 3 Atrazin 19 Isoproturon 4 Benzen 20 Olovo - Blei 5 Pentabromdifenylether 21 Rtuť - Quecksilber 6 Kadmium - Cadmium 22 Naftalen 7 Chloralkany C Nikl - Nickel 8 Chlorfenvinphos 24 p-nonylfenol 9 Chlorpyrifos 25 para-tert-octylfenol 10 1,2-dichlorethan 26 Pentachlorbenzen 11 Dichlormethan 27 Pentachlorfenol (PCP) 12 Diethylhexylftalat DEHP 28 Benzo(a)pyren 13 Diuron 29 Benzo(b)fluoranthen 14 -Endosulfan 30 Benzo(g,h,i)perylen 15 Fluoranthen 31 Benzo(k)fluoranthen 16 Hexachlorbenzen 32 Indeno(1,2,3-c,d)pyren

9 Seznam Chem PS M-MKOL Liste Chem der AG M-IKSE (2001) Simazin 49 Tetrachlormethan 34 Tributylcín-kationt 50 Trichlorethen 35 1,2,4-Trichlorbenzen 51 Dusičnan - Nitrat 36 Trichlormethan (Chloroform) 37 Trifluralin 38 1,2,3-Trichlorbenzen 39 1,3,5-Trichlorbenzen 40 4,4-DDT (včetně DDD a DDE) 41 Aldrin *) 42 -Hexachlorcyklohexan 43 -Hexachlorcyklohexan 44 -Hexachlorcyklohexan 45 Dieldrin *) 46 Endrin *) 47 Isodrin *) 48 Tetrachlorethen

10 Labe / Elbe Hřensko / Schmilka Škodliv é látky pro posou zení chemic kého stavu RS 2000/60 příl. X prioritní látky RS 2000/60 příl. IX (dceřin.- RS 76/464) RS 76/464 neuprav ená bez dceřin. RS EU kvalit. Normy pro životní prostře dí (UQN) Jednotka Hřensk o Schmilk a pravý 2000 Hřensk o Schmilk a pravý 2001 Hřensk o Schmilk a pravý 2002 Hřensk o Schmilk a pravý 2003 Hřensk o Schmilk a pravý 2004 Hřensk o Schmilk a pravý 2005 Hřensk o Schmilk a pravý 2006 Alachlor 1 µg/l 0,011 # 0,007 # 0,052 # 0,048 # Anthrace µg/kg 2 n 0,01 µg/l 0,0019 0,004 0,0029 <0,005 <0,005 0,02 # Atrazin 3 µg/l 0,045 0,063 0,053 0,061 0,08 0,044 0,027 Benzen µg/l <0,1 0,1 # <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Bromova ný Difenylet her (jen 5* µg/l <0,01 <0,01 Pentabro mdifenyl ether) Kadmiu m 6* 12 1 µg/l 0,22 0,11 0,14 0,09 0,12 0,07 0,1 Chloralk ány C * µg/l

11 Seznam Eko PS M-MKOL Liste Öko der AG M-IKSE (2001) amino-4-chlorfenol 1-chlornaftalen arsen chlornaftalen (techn.směs) azinphos-ethyl 4-chlor-2-nitroanilin azinphos-methyl 1-chlor-2-nitrobenzen benzidin 1-chlor-3-nitrobenzen benzylchlorid ( -chlortoluen) 1-chlor-4-nitrobenzen benzylidenchlorid (, -dichlortoluen) 4-chlor-2-nitrotoluen bifenyl 2-chlor-4-nitrotoluen chloralhydrát 2-chlor-6-nitrotoluen chlordan (cis a trans) 3-chlor-4-nitrotoluen kyselina chloroctová 4-chlor-3-nitrotoluen 2-chloranilin 5-chlor-2-nitrotoluen 3-chloranilin 2-chlorfenol 4-chloranilin 3-chlorfenol chlorbenzen 4-chlorfenol 1-chlor-2,4-dinitrobenzen chloropren 2-chlorethanol 2-chlortoluen 4-chlor-3-methylfenol 3-chlortoluen

12 Seznam Eko PS M-MKOL Liste Öko der AG M-IKSE (2001) chlortoluen 2,5-dichloranilin 2-chlor-p-toluidin 2,6-dichloranilin 3-chlor-o-toluidin 3,4-dichloranilin 3-chlor-p-toluidin 3,5-dichloranilin 5-chlor-o-toluidin 1,2-dichlorbenzen Coumaphos 1,3-dichlorbenzen cyanurchlorid (2,4,6-trichlor-1,3,5-.) 1,4-dichlorbenzen 2,4-D dichlorbenzidine Demeton (suma Demeton-o a -s) dichlordiisopropylether Demeton-o 1,1-dichlorethan Demeton-s 1,1-dichlorethen Demeton-s-methyl 1,2-dichlorethen Demeton-s-methyl-sulphon 1,2-dichlor-3-nitrobenzen 1,2-dibromethan 1,2-dichlor-4-nitrobenzen dibutylcín-kationt 1,3-dichlor-4-nitrobenzen 2,4/2,5-dichloranilin 1,4-dichlor-2-nitrobenzen 2,3-dichloranilin 2,4-dichlorfenol 2,4-dichloranilin 1,2-dichlorpropan

13 Seznam Eko PS M-MKOL Liste Öko der AG M-IKSE (2001) ,3-dichlorpropan-2-ol 1,3-dichlorpropen 2,3-dichlorpropen Dichlorprop Dichlorvos diethylamin dimethoat dimethylamin Disulfoton epichlorhydrin ethylbenzen Fenitrothion Fenthion heptachlor heptachlorepoxid hexachlorethan isopropylbenzen (Cumal) Linuron Malathion MCPA Mecoprop Methamidophos Mevinphos Monolinuron Omethoat Oxydemeton-methyl Parathionethyl Parathionmethyl PCB-28 PCB-52 PCB-101 PCB-118 PCB-138 PCB-153 PCB-180 Phoxim

14 Seznam Eko PS M-MKOL Liste Öko der AG M-IKSE (2001) - 4. Propanil 1,1,2-trichlortrifluorethan Pyrazon (Chloridazon) trifenylcín-kationt 2,4,5-T vinylchlorid (chlorethylen) tetrabutylcín 1,2-dimethylbenzen 1,2,4,5-tetrachlorbenzen dimethylbenzen 1,1,2,2-tetrachlorethan 1,4-dimethylbenzen toluen Bentazon Triazophos Bromacil tributylfosfát Chlortoluron Trichlorfon chrom - Chrom 1,1,1-trichlorethan Etrimphos 1,1,2-trichlorethan Hexazinon 2,4,5-trichlorfenol měď - kupfer 2,4,6-trichlorfenol Metazachlor 2,3,4-trichlorfenol Methabenzthiazuron 2,3,5-trichlorfenol Metolachlor 2,3,6-trichlorfenol nitrobenzen Terbutylazin 3,4,5-trichlorfenol prometryn zinek - Zink

15 Labe / Elbe Hřensko / Schmilka Látka Pracovní cíl PC Normy pro živ. prostředí UQN [D] Hřensko Schmilka pravý 2000 Hřensko Schmilka pravý 2001 Hřensko Schmilka pravý 2002 Hřensko Schmilka pravý 2003 Hřensko Schmilka pravý 2004 Hřensko Schmilka pravý 2005 Hřensko Schmilka pravý 2006 Jednotka Jednotka 2-amino-4- chlorfenol 10 µg/l arsen 40 mg/kg 0,002 µg/l 2 µg/l 4,8 2,7 2,4 2,4 2,2 2 3,3 azinphosethyl 0,01 µg/l azinphosmethyl 0,01 µg/l benzidin 0,1 µg/l benzylchlo rid ( - chlortolue 10 µg/l n) benzyliden chlorid (, - 10 µg/l dichlortolu en) bifenyl 1 µg/l

16 Ukazatele významné z nadregionálního hlediska Überregional bedeutende Parameter těžké kovy a metaloidy - Schwermetalle und Metalloide - As, Ni, Cd, Hg, Cu, specifické organické látky - spezifische organische Stoffe - PCB, PAU - PAK, chlorované uhlovodíky - chlorierte Kohlenwasserstoffe, haloethery Haloether - komplexony Komplexbildner EDTA, potenciálně významné nové látky potentiell bedeutende neue Stoffe - pesticidy, farmaka, kosmetika, průmyslové chemikálie, estrogenní látky,... - Pestizide, Arzneimittel, Kosmetik, Industriechemikalien, Xenoöstrogene, -nutnost sledovat zatíţení a získat relevantní data -Notwendigkeit, die Belastung zu untersuchen und relevante Daten zu gewinnen

17 Zdroje škodlivých látek bodové Schadstoffquellen - punktuelle průmyslové odpadní vody - např. chemický a farmaceutický průmysl, hornictví, sklady a dopravní terminály, Industrieabwasser- z.b. chemische und pharmazeutische Industrie, Bergbau, Lagerflächen und Verkehrsterminals, ) komunální odpadní vody z měst a aglomerací Kommunales Abwasser aus Städten und Ballungsgebieten

18 Zdroje škodlivých látek plošné Schadstoffquellen - diffuse zemědělství - Landwirtschaft lesnictví - Forstwirtschaf doprava včetně údržby ploch a komunikací Verkehr incl. Unterhaltung von Verkehrsflächen und -wegen plošné užívání chemických látek, přípravků a prostředků Nutzung von chemischen Stoffen, Präparaten und Mitteln auf der Fläche

19 Moţnosti sníţení zatíţení Möglichkeiten zur Reduzierung der Belastung legislativní změny Veränderungen in der Gesetzgebung technologické změny ve výrobě technologische Veränderungen in der Produktion lepší nakládání s odpadními vodami a odpady bessere Abwasser- und Abfallbehandlung sanace starých zátěží Altlastensanierung omezení používání škodlivých látek Begrenzung des Schadstoffeinsatzes osvěta a výchova obyvatel Information und Bewusstseinsbildung der Bevölkerung

20 Hg (mg/kg) Příklady sníţení zatíţení Hg Beispiele für die Reduzierung der Belastung - Hg Durchschnitt Maximum průměr maximum maximum průměr Rok Jahr Hg Labe / Elbe Děčín průměr a maximum Mittelwert und Maximum sedimentovatelná plavenina schwebstoffbürtiges Sediment

21 HCB (mikrog/kg) HCB (ng/l) Příklady sníţení zatíţení HCB Beispiele für die Reduzierung der Belastung - HCB průměr maximum průměr maximum Roky maximum průměr Roky maximum průměr Labe / Elbe Děčín průměr a maximum Mittelwert und Maximum sedimentovatelná plavenina schwebstoffbürtiges Sediment Labe / Elbe Schmilka průměr a maximum Mittelwert und Maximum voda Wasser

22 atrazin (ng/l) Příklady sníţení zatíţení atrazin Beispiele für die Reduzierung der Belastung - Atrazine Atrazin - Labe / Elbe - Schmilka / Hřensko Rok / Jahr průměr Atrazin Simazin Labe / Elbe 1994 Atrazin Labe / Elbe

23 Příklady sníţení zatíţení haloethery Beispiele für die Reduzierung der Belastung - Haloether bis-2,3-dichlorpropylether, bis-1,3-dichlorpropylether, asy-dichlorpropylether Spolchemie Ústí nad Labem odpady z výroby epichlorhydrinu Abfall aus der Epichlorhydrin-Produktion 1992 zjištěn výskyt, sledování od 1996, MPM MKOL od Feststellung desvorkommens, Untersuchung seit 1996, IMP der IKSE seit 1999 nárust zatížení v letech , jednání a opatření od podzimu 2006, nová technologie od 2007 Belastungsanstieg in den Jahren , Verhandlungen und Maßnahmen seit Herbst 2006, neue Technologie seit 2007

24 Příklady sníţení zatíţení haloethery Beispiele für die Reduzierung der Belastung - Haloether ug/l ,00 1, ,00 1,60 1, ,00 1, , ,00 asydcprether b13dcprether b23dcprether 1,00 0,80 b23dcprether b13dcprether asydcprether 1000,00 0,60 500,00 0,40 0,00 0,20 0,00 odpadní voda z ČOV Ústí n.l. Abwasser aus der KA Ústí n.l Labe / Elbe Schmilka

25 Labe pod Pardubicemi Die Elbe unterhalb der Stadt Pardubice

26 mikrogram/kg zpomalovače hoření Flammschutzmittel MPM MKOL 2007 IMP der IKSE 2007 BDE 99, BDE 100 PBDE MPM MKOL 2008 IMP der IKSE 2008 BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154 Obsah PBDE v Gammarus Gammarus sp. 6 5 Labe Valy Labe Lysá Labe Obříství PBDE47 PBDE100 PBDE99 PBDE154 PBDE153 Labe Děčín volba matrice (voda, sediment, biota) Auswahl der Matrix (Wasser, Sediment, Biota)

27 Dobrý chemický a ekologický stav / potenciál Der gute chemische und ökologische Zustand / Potential

28 Přírodní park Orlice Naturpark Orlice Děkuji za Vaši pozornost Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Ing. Jiří Medek

Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2010 2011

Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2010 2011 o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2010 2011 Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11 601 75 Brno Zpracovali: Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Dušan Kosour, Mgr. Zuzana Lošťáková, Ing. Vít

Více

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P 10007000 HG rtuť a její sloučeniny DA0100 0,04 0,002 P P 10007000

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)...

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)... Zpráva o sledování jakosti vody a sedimentů drobných vodních toku a malých vodních nádrží v roce 2010 OBSAH 1. ÚVOD........................................................................................

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Zlínský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Zlínský kraj - hlášení za rok 2013 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Pardubický kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Pardubický kraj - hlášení za rok 2013 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008)

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008) Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, http://arnika.org Kampaň Budoucnost bez jedů, http://bezjedu.arnika.org Program Toxické látky a odpady Mgr. Kateřina Hryzáková, katerina.hryzakova@arnika.org

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Středočeský kraj (hlášení za rok 2008)

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Středočeský kraj (hlášení za rok 2008) Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, http://arnika.org Kampaň Budoucnost bez jedů, http://bezjedu.arnika.org Program Toxické látky a odpady, Mgr. Kateřina Hryzáková, tel.: 603 497

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení

Více

ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O STAVU ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2004 Stav k 31. 12. 2004 Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do

Více

Nebezpečné látky: Horní a střední Labe

Nebezpečné látky: Horní a střední Labe Nebezpečné látky: Nepřímé hodnocení rizikovosti vodních útvarů 1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA Implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku ES Nebezpečné látky: Nepřímé hodnocení dopadů

Více

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR

Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Rizika spojená s intoxikací povrchových vod při aplikaci přípravků na OR Věra Očenášková Trochu historie Před 4 500 roky -Sumerové potírání plodin prachem 15. století použití arseniku a rtuti jk likvidaci

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 V kolonce Trend je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2012 úniky či přenosy škodlivých

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj - hlášení za rok 2012

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj - hlášení za rok 2012 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Tiskový

Více

Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy

Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy Význam OPŽP pro fyzickou osobu Historie Projekt sanačních prací Vlastní sanační práce Historie 50. léta Působení zemědělského družstva

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008)

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008) Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, Mgr. Kateřina Hryzáková, tel.: 603 497 147, katerina.hryzakova@arnika.org Tisková

Více

Nejistoty měření ukazatelů v oblasti hodnocení odpadů ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010

Nejistoty měření ukazatelů v oblasti hodnocení odpadů ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 Nejistoty měření ukazatelů v oblasti hodnocení odpadů ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Tisková mluvčí Arniky Zora Kasiková, 606 727 942, zora.kasikova@arnika.

Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Tisková mluvčí Arniky Zora Kasiková, 606 727 942, zora.kasikova@arnika. Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Tisková mluvčí Arniky Zora Kasiková, 606 727 942, zora.kasikova@arnika.org Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUALITY ASSESSMENT

III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUALITY ASSESSMENT 68 III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICKÁ BILANCE JAKOSTI VODY III. HYDROLOGICAL BALANCE WATER QUALITY ASSESSMENT The main responsibility of the CHMI in the area of water quality monitoring

Více

KONTAKT. ÚNS Laboratorní služby, s.r.o. Vítězná 425 284 03 Kutná Hora ING. MIROSLAV PERNÝ TELEFON 327 511 870

KONTAKT. ÚNS Laboratorní služby, s.r.o. Vítězná 425 284 03 Kutná Hora ING. MIROSLAV PERNÝ TELEFON 327 511 870 KONTAKT ADRESA LABORATOŘE ÚNS Laboratorní služby, s.r.o. Vítězná 425 284 03 Kutná Hora ING. MIROSLAV PERNÝ VEDOUCÍ LABORATOŘE JEDNATEL TELEFON 327 511 871 FAX 327 511 872 MOBIL 603 826 563 E-MAIL perny@unskh.cz

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj (hlášení za rok 2007)

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj (hlášení za rok 2007) Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, http://arnika.org Kampaň Budoucnost bez jedů, http://bezjedu.arnika.org Vedoucí kampaně RNDr. Jindřich Petrlík, 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org

Více

VODA. Produktový katalog

VODA. Produktový katalog VODA Produktový katalog Úvod Vážení obchodní přátelé, právě se vám dostal do rukou Katalog produktů - Voda společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Najdete zde nabídku služeb, které naše společnost poskytuje

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihomoravský kraj - hlášení za rok 2012

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihomoravský kraj - hlášení za rok 2012 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Zpracovatel

Více

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody erven 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/053 Dne 24. ervna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2010

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2010 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Tisková

Více

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod Eliška Maršálková BÚ AV ČR Jana Matysíková ASIO, spol. s r.o. Vodovody a kanalizace Praha, 21.5.2015 Obsah 1. Představení

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny Příloha č. 12 (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny I. Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : p. Milada Bukačová. : Zákaznický servis : laboratoře True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR123949 Datum vystavení Laboratoř : : p. Milada Bukačová Kontakt : Zákaznický servis : laboratoře Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, U Vodárny

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9

Obsah. Státní zdravotní ústav, Praha listopad 2012 1 / 9 Obsah Souhrnné informace o přípravě a hodnocení...2 1. Úvod...3 2. Příprava vzorků...3 3. Kontrola homogenity a stability vzorků...3 4. Hodnocení ukazatelů...3 4.1. Určení vztažné hodnoty a vztažné odchylky...3

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010

Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010 List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod Příloha č. 11 (Příloha č. 1 NV č. 61/2003 Sb.) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Tabulka 1a:

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod Příloha č. 11 (Příloha č. 1 NV č. 61/2003 Sb.) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Tabulka 1a:

Více

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší VYHLÁŠKA č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Změna: 17/2010 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo. Souhrn. I. část

Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo. Souhrn. I. část Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí Č Souhrn I. část Odbor integrované prevence a IZ Sekce technické ochrany životního

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: Plán oblasti povodí Dyje C. STAV A OCHRANA VODNÍCH ÚTVARŮ... 6 C.1. Podmínky dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí...

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 9, -6 (998) VÝSLEDKY MONITORINGU JAKOSTI VODY LABE POD PARDUBICEMI JOSEF ZAVADIL 3 a KAREL BUKOVJAN b "Výzkumný ústav melioracía ochrany půdy Praha, Žabovřeská,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2016 COM(2016) 157 final ANNEXES 1 to 5 Balíček k oběhovému hospodářství PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Zkušební laboratoř analytické chemie Revoluční 84, č.p. 1521, 400 01 Ústí nad Labem SOP-01 (ČSN ISO 10523)

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Zkušební laboratoř analytické chemie Revoluční 84, č.p. 1521, 400 01 Ústí nad Labem SOP-01 (ČSN ISO 10523) List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Více

Sedimenty vodných tokov a nádrží

Sedimenty vodných tokov a nádrží Sedimenty vodných tokov a nádrží Bratislava, 22.-23.05.2013 Problematika říčních sedimentů v horských a podhorských oblastech Ing. Jiří Medek Obsah přednášky horské a podhorské oblasti v povodí Labe kvantitativní

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování Příručka pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování Ministerstvo životního prostředí Praha 2005 Autoři: Ing. Jan Maršák (editor) Mgr. Pavel Frolka Ing. Marie Svojítková Ing.Adéla Švachulová

Více

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření

Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické

Více

Vyhodnocení výsledků Mezinárodního programu měření Labe 2006 2012

Vyhodnocení výsledků Mezinárodního programu měření Labe 2006 2012 Mezinárodní komise pro ochranu Labe Internationale Kommission zum Schutz der Elbe Vyhodnocení výsledků Mezinárodního programu měření Labe 2006 2012 Magdeburk 2014 1/37 Zpracovala: skupina expertů Povrchové

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH Zpráva za rok 2013 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Šárka Poláková,

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (KONEČNÝ NÁVRH) Textová část Srpen 2009 Obsah: C. STAV A OCHRANA VODNÍCH ÚTVARŮ... 7 C.1. Podmínky dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí... 9 C.1.1. Povrchové

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PLÁSTOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PLÁSTOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PLÁSTOVICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST C STAV A OCHRANA VODNÍCH ÚTVARŮ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: C. Stav a ochrana vodních útvarů... 1 C.1. Podmínky dosaţení cílů ochrany vod jako

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Sankot. : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Martin Sankot. : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8 True Protokol o zkoušce Zakázka : PR1502909 Datum vystavení Oprava : 2 Kontakt Adresa Laboratoř : : Martin Sankot Kontakt : Zákaznický servis : Biskupský dvůr 2095/8 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 -

Více

ÚVOD A OBSAH. Vážení obchodní přátelé,

ÚVOD A OBSAH. Vážení obchodní přátelé, ÚVOD A OBSAH Vážení obchodní přátelé, právě se vám dostal do rukou Katalog produktů - Ovzduší společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. Najdete zde nabídku služeb, které naše společnost poskytuje v oblasti

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2011

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2011 Arnika program Toxické látky a odpady, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Arniky a vedoucí programu, tel.: 603 582 984,

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Věra Polanecká. : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, Česká 2555 470 01 Česká Lípa Česká republika S:\Deliverables\Artwork\Accreditation\Signature_Jirak.png Protokol o zkoušce Zakázka : PR1426437 Datum vystavení : 3.5.214 Oprava : 1 Laboratoř : : Věra Polanecká : Zákaznický servis : divize AQUQ : Na

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD TEXT PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: II. Užívání

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pro období 2015-2021 KAPITOLA II. UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI

Více

Informační dokumenty k Mezinárodnímu programu měření MKOL na rok 2006. Analytické postupy

Informační dokumenty k Mezinárodnímu programu měření MKOL na rok 2006. Analytické postupy Mezinárodní komise pro ochranu Labe Internationale Kommision zum Schutz der Elbe Informační dokumenty k Mezinárodnímu programu měření MKOL na rok 2006 Analytické postupy - VODA - SEDIMENTOVATELNÉ PLAVENINY

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2010

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2010 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Tisková

Více

HYDROLAB Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3 List č.: 117 zkušební laboratoř Č. 1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

HYDROLAB Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3 List č.: 117 zkušební laboratoř Č. 1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s..~ tel.: 499841582, fax: 499848520 Revoluční 19, 541 51 Trutnov ~~~~. IČO: 60108711, DIČ: ez60108711 e-mail: hydrolab@vaktu.cz Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přední Výtoň květen 2013 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEDNÍ VÝTOŇ Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Přední Výtoň Kanalizační stoky - Identifikační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD CHOUSTNÍK PŘEDBOŘ, KAJETÍN. kanalizace pro veřejnou potřebu obce. a jeho částí. říjen 2013 výtisk č. 4

KANALIZAČNÍ ŘÁD CHOUSTNÍK PŘEDBOŘ, KAJETÍN. kanalizace pro veřejnou potřebu obce. a jeho částí. říjen 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce CHOUSTNÍK a jeho částí PŘEDBOŘ, KAJETÍN říjen 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD Choustník a jeho částí Předboř, Kajetín Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2011 2012

Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2011 2012 o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2011 2012 Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11 601 75 Brno Zpracovali: Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Dušan Kosour, Mgr. Zuzana Lošťáková, Ing. Vít

Více

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011

Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Zpráva o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2011 Účastníci společného odběru vzorků Labe Valy 5. 6. 9. 2011 Zpracovatelé: Ing. Petr Dolének, Povodí Labe, státní podnik Hradec

Více

Za jedy ve smyslu 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č.1ač. 2 k tomuto nařízení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r.

Za jedy ve smyslu 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č.1ač. 2 k tomuto nařízení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Stránka 1 10/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního

Více

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce

SANACE PROSTŘED EDÍ. Likvidace ekologických zátěžz. ěží Biodegradce SANACE PROSTŘED EDÍ Likvidace ekologických zátěžz ěží Biodegradce O co jde? Za starou ekologickou zátěžz považujeme závaz važnou kontaminaci horninového prostřed edí,, podzemních nebo povrchových vod,,

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Odbor krmiv KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok 2006

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Horní Stropnice a připojených částí Dobrá voda a Hojná Voda Červen 2011 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD HORNÍ STROPNICE Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 30. března 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 30. března 2011 č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH ROČNÍK V září 2015 ČÁSTKA 8 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH SDĚLENÍ Sdělení o zveřejnění doplnění Seznamu odborně způsobilých osob.1 Sdělení, kterým se oznamuje kódové označení

Více

OBSAH Obsah 2 1. Účel provozního řádu 3 2. Druhy kanalizace 3 3.Objekty na stokové síti 3 4. Přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu 3 5.

OBSAH Obsah 2 1. Účel provozního řádu 3 2. Druhy kanalizace 3 3.Objekty na stokové síti 3 4. Přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu 3 5. OBSAH Obsah 2 1. Účel provozního řádu 3 2. Druhy kanalizace 3 3.Objekty na stokové síti 3 4. Přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu 3 5. Přípojky na splaškovou kanalizaci Avia Energo, s.r.o. 4 6.

Více

REGEX potenciáln profesionáln

REGEX potenciáln profesionáln REGEX potenciáln lní zdravotní dopady profesionáln lní expozice karcinogenům Zdeněk Šmerhovský Karel Landa Jarmila Vavřinov inová Miroslav Cikrt Centrum pracovního lékal kařství, Státn tní zdravotní ústav

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

č. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

č. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH A ORGANOMINERÁLNÍCH HNOJIV (KOMPOSTŮ) VYROBENÝCH PŘI POUŽITÍ

Více

Svitavy životní prostředí 2011

Svitavy životní prostředí 2011 Svitavy životní prostředí 2011 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy květen 2012 Svitavy životní prostředí 2011 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy květen 2012 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 integrovaný registr znečišťování SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Třeboň a místní části Holičky, Břilice červen 2014 výtisk č.1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD pro Třeboň, Holičky a Břilice Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Více