Programový dodatek OPPP k Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání"

Transkript

1 Programový dodatek OPPP k Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k

2 Programový dodatek OPPP k Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH EK EKIS EFRR EU HDP ICT KEA MEPS MPO MSP MSSF MŠMT NRP OKEČ OPPP OPRLZ PR RPIC RPS ŘO SF ÚOHS Business Innovation Centre CzechInvest CzechTrade Česká energetická agentura Českomoravská záruční a rozvojová banka Daň z přidané hodnoty Evropská komise Energetické konzultační a informační středisko Evropský fond regionálního rozvoje Evropská unie Hrubý domácí produkt Informační a komunikační technologie Krajská energetická agentura Městské energetické poradenské středisko Ministerstvo průmyslu a obchodu Malé a střední podniky Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní rozvojový plán Odvětvová klasifikace ekonomických činností Operační program průmysl a podnikání Operační program rozvoj lidských zdrojů Public Relation Regionální poradenské a informační centrum Rámec podpory Společenství Řídící orgán Strukturální fondy Úřad na ochranu hospodářské soutěže 2

3 Programový dodatek OPPP k Obsah a) Účel a působnost dokumentu...7 b) Definice pojmů...7 c) Rozdělení činností při implementaci...9 d) Finanční tabulky...15 e) Zásady poskytování podpory...20 f) Poskytování veřejné podpory...21 g) Obecné principy pro uznatelnost nákladů...23 h) Obecné požadavky na žadatele o podporu...23 i) Obecná výběrová kritéria...24 j) Zadávání veřejných zakázek...24 k) Životní prostředí...25 l) Rovné příležitosti...25 m) Elektronická výměna dat...25 n) Sledované ukazatele...26 o) Hodnocení...29 p) Komunikační akční plán, propagace a publicita Rozvoj podnikatelského prostředí Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Oblasti podpory podle kategorizace EK Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Kritéria pro konečného uživatele Forma a výše podpory Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektu Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Rozvoj podnikatelské infrastruktury Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Oblasti podpory podle kategorizace EK Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Kritéria pro konečného uživatele Forma a výše podpory Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektu Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Oblasti podpory podle kategorizace EK Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Kritéria pro konečného uživatele Forma a výše podpory Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektu Výběrová kritéria Způsob výběru projektů

4 Programový dodatek OPPP k Rozvoj informačních a poradenských služeb Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Program vytváření klastrů KLASTRY Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů REGISTR PORADCŮ Cíl a popis projektu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Způsob implementace Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod Cíl a popis projektu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Způsob implementace Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Program podpory začínajících podnikatelů - START Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Program podpory podniků v počátečním stádiu rozvoje - KREDIT Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Program rozvoje malých a středních podniků ROZVOJ Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů

5 Programový dodatek OPPP k Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Program MARKETING Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (INOVACE) Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Oblasti podpory podle kategorizace EK Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Kritéria pro konečného uživatele Forma a výše podpory Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektu Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Synergie s ostatními opatřeními v Rámci podpory Společenství Určení konečného příjemce Program snižování energetické náročnosti (Úspora energie) Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Program využití obnovitelných zdrojů energie (Obnovitelné zdroje) Cíl a popis programu Oblasti podpory podle kategorizace EK Forma a výše podpory Vymezení konečného uživatele Uznatelné náklady Kritéria přijatelnosti projektů Výběrová kritéria Způsob výběru projektů Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci programu Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele Oblasti podpory podle kategorizace EK Určení konečného příjemce Forma podpory Uznatelné náklady Způsob výběru projektů Ostatní technická pomoc Cíl a popis opatření Kvantifikace cílů opatření a monitorovací ukazatele

6 Programový dodatek OPPP k Oblasti podpory podle kategorizace EK Určení konečného příjemce Forma podpory Uznatelné náklady Způsob výběru projektů

7 Programový dodatek OPPP k I. Obecná ustanovení a) Účel a působnost dokumentu Programový dodatek Operačního programu průmysl a podnikání je vypracován na základě požadavku Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech v platném znění (dále jen Nařízení 1260/1999 ), zejména článku 18, odstavce 3. Programový dodatek plně vychází z Operačního programu průmysl a podnikání (dále jen OPPP ) a je závazný pro provádění jeho implementace. Za dodržování principů uvedených v tomto dokumentu odpovídá Řídící orgán na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Programový dodatek definuje základní principy pro provádění jednotlivých priorit OPPP a jeho cílem je zajistit obecnou informovanost o realizaci pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie (dále EU ). Programový dodatek upravuje základní pravidla a postupy, kterými se řídí koneční příjemci, koneční uživatelé, Řídící orgán, zprostředkující subjekty a další subjekty implementační struktury OPPP. Detailní a závazné podmínky pro žadatele budou uvedeny v inzerátu při vyhlášení programu. Dle Nařízení 1260/1999, článku 35, odstavce 3 je Programový dodatek schvalován Monitorovacím výborem OPPP. Úpravy Programového dodatku mohou být prováděny pouze na základě schválení Monitorovacím výborem OPPP. b) Definice pojmů Centrum pro transfer technologií Subjekt, který ve spolupráci s výzkumnými institucemi a univerzitami napomáhá transferu technologií do firem, jak na domácí tak na mezinárodní úrovni, přičemž také zajišťuje potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu a současně poskytuje odborné poradenství. Inovativní firma Inovativní či inovační firma je taková firma, která jednoznačně prokáže systematickou činnost zlepšování materiálových vstupů, technologických postupů a produktů a služeb, za účelem zvýšení své konkurenceschopnosti a postavení na trhu. Klastry představují geografická nebo sektorová seskupení (sdružení) vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných, či vzájemně se doplňujících oborech a sdružených institucích, které v rámci klastru spolu navzájem spolupracují. Konečný příjemce Konečný příjemce je definován v Nařízení 1260/1999, článku 9, jako veřejná či soukromá instituce odpovědná za realizaci projektu. V případě programů podpory podle článku 87 Smlouvy o Evropské unii a v případě podpory poskytované subjekty jmenovanými členskými státy jsou konečnými příjemci ty subjekty, které tuto podporu poskytují (dále také poskytovatel podpory ). 7

8 Programový dodatek OPPP k Konečný uživatel Konečný uživatel (dále také žadatel o podporu, po jejím obdržení příjemce podpory ) je subjekt, který o podporu žádá a následně ji obdrží ve formě dotace resp. zvýhodněného úvěru. Může se shodovat s konečným příjemcem. Malý a střední podnik Za malý a střední podnik je považován podnikatel ve smyslu zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, v platném znění 1. Nákladovou mezerou se rozumí rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu a tržní hodnotou (cenou obvyklou) tohoto projektu po jeho dokončení. Nákladová mezera se stanoví výpočtem: NM = CO + UN - COP, kde CO je cena obvyklá 2 podnikatelské nemovitosti v rozsahu odpovídajícímu investičnímu záměru, stanovená k datu podání žádosti o udělení podpory (registraci projektu) na základě znaleckého posudku; UN jsou uznatelné náklady na realizaci projektu výstavby, regenerace či rozvoje podnikatelské nemovitosti a COP je cena obvyklá dokončené podnikatelské nemovitosti určené k pronájmu nebo k převodu na podporovaného investora. Podnikatelskou nemovitostí se rozumí: podnikatelské zóny, průmyslové a jiné neefektivně využívané nemovitosti, které lze využít pro podnikání za podmínky jejich revitalizace nebo regenerace (tzv. brownfields), objekty podnikatelských inkubátorů a inovačních center. Podnikatelskou zónou se rozumí: ucelené souvislé území, vymezené v závazné části schváleného územního plánu velkého územního celku či schváleného územního plánu obce jako území současně zastavěné 3 převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod a služby nebo jako zastavitelné 4 území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb nebo území, na kterém lze umisťovat objekty pro průmyslovou výrobu, obchod a služby na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo území určené pro vědeckotechnický park. Podnikatelský inkubátor Vhodné prostředí pro začínající inovativní firmy, které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněný nájem a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, za účelem přípravy úspěšných podnikatelů, schopných uplatnit svůj produkt na trhu. Podnikatelským subjektem se rozumí podnikatel, který je: a) osobou zapsanou v obchodním rejstříku, b) osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 1 Od bude uplatněna nová definice dle nařízení EK. 2 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů 3 139a, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 4 139a, odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 8

9 Programový dodatek OPPP k c) osobou 5, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Podnikatelským subjektem se pro účely OPPP nerozumí fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Řídící orgán Řídícím orgánem OPPP dle Nařízení 1260/1999 je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen Řídící orgán ). Pro účely OPPP funkci Řídící orgánu vykonává odbor strukturálních fondů. Ukončení projektu Ukončením projektu se v případě dotace se rozumí den převodu prostředků konečnému uživateli na základě žádosti o platbu oprávněných výdajů. Pokud je projekt realizován v několika fázích, jedná se o poslední převod prostředků konečnému uživateli po uzavření výdajů projektu. Ukončením projektu při poskytnutí úvěru se rozumí den úplného vypořádání závazků a pohledávek mezi bankou a jejím klientem, týkající se prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů. Vědeckotechnický park Je to subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, který funguje v úzké spolupráci s univerzitami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, přičemž má dvě základní funkce inovační a inkubační. Vědeckotechnický park může sloužit jako subjekt zastřešující podnikatelský inkubátor, inovační centrum a centrum pro transfer technologií. Zprostředkující subjekt Za zprostředkující subjekt se dle Nařízení 1260/1999 považuje taková instituce, které vykonává delegované činnosti Řídícího orgánu. V případě OPPP je zprostředkujícím subjektem: CzechInvest (delegovaný výkon některých činností Řídícího orgánu), CzechTrade (delegovaný výkon některých činností Řídícího orgánu), Česká energetická agentura (delegovaný výkon některých činností Řídícího orgánu), ČMZRB, a.s. (delegovaný výkon některých činností Řídícího orgánu). c) Rozdělení činností při implementaci Implementací, řízením, monitorováním a hodnocením OPPP je dle Usnesení Vlády č. 102 ze dne 23. ledna 2002 pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Opatřením č. 13/2002 pověřil ministr průmyslu a obchodu výkonem funkce Řídícího orgánu odbor 8130 evropské integrace. Na základě Opatření ministra č. 12/2003 byl ustaven odbor 7400 strukturálních fondů přebírající agendu Řídícího orgánu. Řídící orgán odpovídá za efektivnost, správnost a včasnost řízení a hodnocení OPPP. Odpovědnosti Řídícího orgánu při řízení, monitorování a hodnocení OPPP definují příslušné články Nařízení 1260/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení 1260/1999 ohledně řídících a 5 Dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 9

10 Programový dodatek OPPP k kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů (dále jen Nařízení 438/2001 ). Řídící orgán může na základě Nařízení 1260/1999 deleguje některé činnosti na tzv. zprostředkující subjekty, kterými v případě OPPP jsou CzechInvest, CzechTrade, ČEA a ČMZRB (v rozsahu činností podrobně dle následující schéma). Řídící orgán zpracovává Manuál řídicích postupů, který přesně definuje rozdělení činností mezi něj a zprostředkující subjekty a subjekty implementační struktury, a který dále definuje postupy při výběru, realizaci, monitorování, hodnocení projektů, zajištění publicity. Řídící orgán odpovídá za zajištění plné informovanosti zprostředkujících subjektů a konečných příjemců o jejich odpovědnostech v rámci finančního řízení výdajů spolufinancovaných z EU a za jejich soulad s pravidly EU. Řídící orgán vykonává kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dohled nad realizací OPPP vykonává Monitorovací výbor, ve smyslu čl. 35 Nařízení 1260/1999 a ustavený Opatřením ministra č. 14/2003. Monitorovací výbor monitoruje a hodnotí využívání všech prostředků v rámci OPPP Nezávislou kontrolu a funkci interního auditu Řídícího orgánu dle čl. 10 Nařízení 438/2001 zajišťuje odbor kontroly a interního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu, který v této souvislosti provádí tzv. 5% kontrolu operací. Hodnotitelské komise budou ustanoveny neprodleně po vyhlášení programu. Statut a členy hodnotitelské komise jmenuje a schválí Řídící orgán. Základní vymezení činností v oblasti implementace - subjekty implementační struktury Odbor 7800 strukturálních fondů Řídící orgán a. odpovídá za účinnost řízení a provádění pomoci zejména v souladu se čl. 34 Nařízení 1260/1999, b. odpovídá za vedení systému pro shromažďování spolehlivých finančních a statistických informací o provádění pomoci, c. odpovídá za sledování a vyhodnocování ukazatelů monitorování, d. odpovídá za metodické řízení procesu implementace a zodpovídá za celkové vypracování příslušných programových dokumentů, e. koordinuje přípravu Programového dodatku včetně následných úprav, f. odpovídá za předávání údajů EK v souladu s dohodnutými mechanismy, g. poskytuje součinnost a odpovídá za jednání s EK, Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství a Platebním orgánem (Platební jednotkou), h. řídí financování programů jak z prostředků státního rozpočtu, tak i z prostředků strukturálních fondů, i. zabezpečuje sekretariát Monitorovacího výboru, j. odpovídá za publicitu programů, k. monitoruje realizaci programů, l. ověřuje a hodnotí činnost zprostředkujících subjektů, m. zodpovídá za správu rozpočtových prostředků ze státního rozpočtu pro OPPP, n. provádí finanční kontrolu v rozsahu své působnosti v souladu s kapitolou 18 Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, o. na základě žádosti CzechInvestu či ČMZRB žádá Platební jednotku o převod prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů na účty konečných příjemců nebo konečných 10

11 Programový dodatek OPPP k uživatelů (v případě ČMZRB půjde o účet MPO u ČMZRB, dle zákona č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání), p. na základě údajů od zprostředkujících subjektů sestavuje výroční a závěrečné zprávy o realizaci OPPP, q. zajišťuje implementaci technické pomoci OPPP, r. zajišťuje shodu s politikami EU, zvláště co se týče pravidel hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, životního prostředí a rovnosti příležitostí, s. zajišťuje přípravu a realizace komunikační strategie OPPP. CzechInvest a. podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPP, b. vytváří, řídí a zajišťuje fungování sítě regionálních zastoupení pro administraci OPPP a styk s žadateli o podporu, c. zajišťuje provoz a správu informačního systému ISOP a jeho průběžnou aktualizaci, d. provádí formální kontrolu a hodnocení žádosti o udělení podpory, v závislosti na podmínkách příslušného programu, e. zajišťuje sekretariát příslušných hodnotitelských komisí v gesci CzechInvestu, f. připravuje pro Řídící orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory v gesci CzechInvestu a předkládá rovněž návrhy od ostatních zprostředkujících subjektů, g. monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů v gesci CzechInvestu dle pokynů Řídícího orgánu, h. dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek konečným uživatelem (pokud je aplikováno) a ověřuje správnost průběhu výběrových řízení u programů/projektů v gesci CzechInvestu, i. zodpovídá za správné posouzení výše uznatelných nákladů u jednotlivých projektů, j. předkládá Řídícímu orgánu žádosti o platby oprávněných výdajů ve formátu předepsaném Platebním orgánem u programů/projektů v gesci CzechInvestu, k. zpracovává osvědčení o provedené práci v souladu s kapitolou 8.3 Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, l. pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídícímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod., m. podílí se na přípravě komunikační strategie, zajišťuje její realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů. Česká energetická agentura a. podílí se na přípravě příslušných programů v rámci OPPP, b. zajišťuje odborné hodnocení projektů podle podmínek a kritérií příslušného programu pro výběr žádostí o udělení podpory, c. zajišťuje sekretariát příslušné hodnotitelské komise, d. vkládá údaje do informačního systému ISOP a zajišťuje sekretariát pro své programy, e. monitoruje průběh realizace příslušných projektů a shromažďuje podkladová data pro věcné ukazatele v rámci informačních systémů, f. provádí dohled nad zadáváním veřejných zakázek konečným uživatelem (pokud je aplikováno), g. zodpovídá za správné posouzení výše uznatelných nákladů u jednotlivých projektů, h. pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod. Řídícímu orgánu, i. podílí se na přípravě komunikační strategie, její realizaci a propagaci příslušných programů, j. podává Řídícímu orgánu návrh rozhodnutí o poskytnutí podpory vč. podmínek použití podpory. 11

12 Programový dodatek OPPP k CzechTrade a. podílí se na přípravě příslušných programů/projektů v rámci OPPP, b. provádí předběžné či konečné hodnocení projektů, v závislosti na podmínkách příslušného programu, c. vkládá údaje do informačního systému ISOP, d. zajišťuje sekretariát příslušné hodnotitelské komise, e. monitoruje realizaci příslušných projektů a shromažďuje podkladová data pro věcné ukazatele v rámci informačních systémů, f. provádí dohled nad zadáváním veřejných zakázek konečným uživatelem (pokud je aplikováno), g. zodpovídá za správné posouzení výše uznatelných nákladů u jednotlivých projektů, h. pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídícímu orgánu při ověřování a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod., i. podílí se na přípravě komunikační strategie, její realizaci a propagaci příslušných programů, j. podává Řídícímu orgánu návrh rozhodnutí o poskytnutí podpory vč. podmínek použití podpory. Českomoravská záruční a rozvojová banka a. podílí se na přípravě příslušných programů v rámci OPPP, b. spravuje obrátkové úvěrové fondy podle podmínek stanovených Řídícím orgánem ve smlouvě o realizaci vybraných programů OPPP mezi MPO a ČMZRB, c. zajišťuje administraci programů v gesci ČMZRB (programy START a KREDIT) a administraci v rámci programu ROZVOJ a INOVACE, d. monitoruje realizaci jednotlivých projektů u programů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti programů v rozsahu stanoveném Řídícím orgánem, včetně vkládání dat do systému ISOP (ve spolupráci s MPO a CzechInvestem), e. předkládá Řídícímu orgánu žádosti o doplnění obrátkových fondů u programů, kde je konečným příjemcem, f. spolupracuje s MPO při ověřování správnosti vykazovaných nákladů a dodání služeb, produktů či prací (v souladu s kapitolou 4 Metodiky řízení finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti), g. pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídícímu orgánu při ověřování a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, správa obrátkových fondů apod., h. podílí se na přípravě komunikační strategie, její realizaci a propagaci příslušných programů. Gestoři opatření OPPP (věcně příslušné odbory MPO) a. odpovídají za věcný obsah programů, včetně kritérií a monitorovacích ukazatelů, b. spolupracují při výběru projektů (předsedají hodnotitelským komisím), c. spolupracují při monitorování výsledků a dopadů OPPP (jsou členy Monitorovacího výboru OPPP), d. navrhují v rámci limitu pro jednotlivá opatření orientační alokaci prostředků pro jednotlivé programy. Platební orgán, Platební jednotka Platebním orgánem pro OPPP je Ministerstvo financí, Odbor Národního fondu. Funkce a odpovědnosti Platebního orgánu se vztahují pouze na prostředky strukturálních fondů. Platební orgán odpovídá zejména za: certifikaci výdajů, 12

13 Programový dodatek OPPP k předložení souhrnu očekávaných výdajů pro daný a další rok EK, a to do 30. dubna každého roku, řízení finančních toků z fondů EU, sestavování a předkládání certifikovaných žádostí o platby EK na základě skutečných výdajů konečných příjemců, včasné a správné provedení plateb, zajištění toho, aby konečný příjemce obdržel příspěvek z fondů EU co nejdříve, zajištění vrácení prostředků EK a provedení finančních oprav tam, kde chyby vzniknou z administrativních důvodů, na základě provádění OPPP nebo kde se prokáže, že prostředky byly nesprávně využity, jak stanoví článek 39 (Nařízení 1260/1999). Platební orgán bude požadovat, aby před tím, než budou žádosti o platby potvrzeny a předloženy EK poskytl Řídící orgán adekvátní záruky, že jsou naplňovány relevantní nařízení a pravidla EU. Platební orgán deleguje některé ze svých činností (především platby konečným příjemcům a příjem žádostí o platby od Řídícího orgánu) na platební jednotku na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Odbor rozpočtu a financování. Odbor 3400 rozpočtu a financování Platební jednotka a. metodicky řídí proces rozpočtování programů, b. zajišťuje a řídí finanční vztahy programů na rozpočet MPO ve fázích plánování, realizace a vykazování v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, související zákony a prováděcí vyhlášky, c. provádí na základě žádosti od Řídícího orgánu platby konečným uživatelům jak ze státního rozpočtu, tak z prostředků EU a o těchto platbách účtuje v rámci systému Viola, d. zajišťuje plnění informačních povinností MPO vůči celostátním informačním systémům (např. ISPROFIN, CEDR, ÚOHS, PERSEUS), e. provádí finanční kontrolu v rozsahu své působnosti. 13

14 Schéma implementace OPPP Platební orgán Národní fond Ministerstvo financí Platební jednotka Odbor rozpočtu a financování Ministerstvo průmyslu a obchodu spojení prostředků státního rozpočtu a prostředků EU vratky platby ČMZRB Monitorovací výbor dohled nad implementací Řídící orgán Odbor strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu žádost o platby Czech Invest ČEA Czech Trade CI Region. kancelář kontrola vzorků operací Programový dodatek OPPP k Odbor kontroly Ministerstvo financí prohlášení při ukončení pomoci metodika, koordinace, dohled nad kontrolou vzorků operací Odbor kontroly a interního auditu Ministerstvo průmyslu a obchodu Finanční úřad vratky Konečný uživatel -žadatel o podporu 14

15 d) Finanční tabulky 2004 (běžné ceny, ) 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkem EFRR ESF EZOZF FNOR Celkem SR Rozpočty krajů Rozpočty obcí Ostatní (státní fondy) Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Rozvoj podnikatelské infrastruktury Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Rozvoj informačních a poradenských služeb Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Podpora inovací výrobků, technologie a služeb Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci programu Ostatní technická pomoc Zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Indikativní finanční rámec OPPP Veřejné zdroje financování Spolufinancování EU Národní spolufinancování Soukromé zdroje Celkem Celkem z EFRR Celkem z ESF Celkem z EZOZF Celkem z FNOR

16 2005 (běžné ceny, ) 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkem EFRR ESF EZOZF FNOR Celkem SR Rozpočty krajů Rozpočty obcí Ostatní (státní fondy) Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Rozvoj podnikatelské infrastruktury Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Rozvoj informačních a poradenských služeb Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci programu Ostatní technická pomoc Zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Indikativní finanční rámec OPPP Veřejné zdroje financování Spolufinancování EU Národní spolufinancování Soukromé zdroje Celkem Celkem z EFRR Celkem z ESF Celkem z EZOZF Celkem z FNOR

17 2006 (běžné ceny, ) 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Celkem EFRR ESF EZOZF FNOR Celkem SR Rozpočty krajů Rozpočty obcí Ostatní (státní fondy) Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Rozvoj podnikatelské infrastruktury Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Rozvoj informačních a poradenských služeb Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Indikativní finanční rámec OPPP Veřejné zdroje financování Spolufinancování EU Národní spolufinancování Soukromé zdroje 2.3. Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci programu Ostatní technická pomoc Celkem Celkem z EFRR Celkem z ESF Celkem z EZOZF Celkem z FNOR

18 Indikativní finanční rámec OPPP Veřejné zdroje financování (běžné ceny, ) Zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Spolufinancování EU Celkem EFRR ESF EZOZF FNOR Celkem SR Národní spolufinancování Rozpočty krajů Rozpočty obcí Ostatní (státní fondy) Soukromé zdroje 1. Rozvoj podnikatelského prostředí Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace Rozvoj podnikatelské infrastruktury Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Rozvoj informačních a poradenských služeb Rozvoj podnikatelského prostředí Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Podpora inovací výrobků, technologií a služeb Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci programu Ostatní technická pomoc Celkem Celkem z EFRR Celkem z ESF Celkem z EZOZF Celkem z FNOR

19 Prostředky spolufinancování z národních zdrojů lze navyšovat na základě rozhodnutí Řídícího orgánu. Následující tabulky upřesňují rozdělení prostředků mezi jednotlivé aktivity v rámci opatření, kde se realizuje více aktivit. Toto rozdělení prostředků je pouze indikativní a slouží k plánování výdajů. Je v pravomoci Řídícího orgánu tato rozdělení upravovat tak, aby bylo zachováno rozdělení prostředků na úrovni opatření. (Pozn. přesouvat prostředky mezi jednotlivými opatřeními v rámci jedné priority lze pouze se souhlasem Monitorovacího výboru.) 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb 2004 celkem EFRR SR (běžné ceny, ) Registr poradců CZECH TRADE Klastry (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Registr poradců CZECH TRADE Klastry celkem EFRR SR (běžné ceny, ) Registr poradců CZECH TRADE Klastry celkem EFRR SR (běžné ceny, ) Registr poradců CZECH TRADE Klastry Zakládání a rozvoj malých a středních podniků celkem EFRR SR 2004 (běžné ceny, ) Start Kredit Rozvoj Marketing (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Start Kredit Rozvoj Marketing

20 2006 (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Start Kredit Rozvoj Marketing (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Start Kredit Rozvoj Marketing Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů celkem EFRR SR 2004 (běžné ceny, ) Úspora energie Obnovitelné zdroje (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Úspora energie Obnovitelné zdroje (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Úspora energie Obnovitelné zdroje (běžné ceny, ) celkem EFRR SR Úspora energie Obnovitelné zdroje e) Zásady poskytování podpory 1. Podpora je poskytována formou dotace a/nebo úvěru se sníženou úrokovou sazbou. 2. V případě podpory firem dle čl. 29 Nařízení 1260/1999 nesmí výše podpory ze strukturálních fondů překročit 35% celkových uznatelných nákladů. 3. Dotace (popř. úvěr) je nepřevoditelná. 4. Na dotaci (popř. úvěr) není právní nárok. 20