Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země"

Transkript

1 Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země Autor: Ing. Iva Kučerová Červen 2013 Skutečnost, že dnes miliardy lidí postrádají přístup k elektřině a stále používají otevřený oheň k přípravě jídla, je alarmující. A co je horší, tato situace se má v průběhu dalších dvaceti let změnit jen velmi málo [20, 21, 22]. Neobnovitelné zdroje energie nepředstavují pro rozvojové země, kde žije nejvíce obyvatel bez přístupu k energiím, vhodné řešení. Využívání obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích má velký potenciál změnit mnohé, jako je chudoba a hlad, přístup ke vzdělání, nerovnost pohlaví, dětská úmrtnost, zdraví matek, nemocnost obyvatelstva. Čistá energie pomůže přivést do domovů světlo, které dovolí členům rodiny, zejména ženám, vykonávat domácí práce a dětem psát úkoly i po setmění. Elektrifikace umožní přivést do škol nové informační technologie, které zkvalitní vzdělání. Osvětlení ve školách pak může zpřístupnit vzdělání i dospělým skrze večerní kurzy. Vytápění zase umožní chodit do školy dětem v oblastech, kde je jeho dostupnost v důsledku tamních klimatických podmínek problematická. Obnovitelné zdroje energie mohou zlepšit přístup k pitné vodě, například použitím solárních vodních čerpadel. Tím se zejména ženám a dětem ušetří čas, který jinak stráví nošením vody na dlouhé vzdálenosti. I díky tomu bude moci řada dětí, kterým tato povinnost náleží, chodit do školy. Solární čerpadla mohou usnadnit také zavlažování, čímž se odstraní jeden ze závažných problémů zemědělské produkce v rozvojových zemích. Využití biomasy jako hnojiva může společně se zavlažováním významně ovlivnit zemědělskou produkci, a tím zajistit lidem dostatek potravin. Využití obnovitelných zdrojů energie má významný vliv i na lidské zdraví. V rozvojových zemích stále většina lidí vaří na otevřeném ohni. V důsledku nemocí způsobených kouřem při vaření uvnitř obydlí umírá ročně 1,3 milionu lidí, hlavně žen a dětí. Použitím úsporných vařičů se sníží objem topiva. To ušetří čas, finanční prostředky i životní prostředí. Dostupné energie mohou významně přispět také ke zkvalitnění zdravotní péče (umělé osvětlení v nemocnicích) a usnadnit přístup k lékům, které je potřeba uchovávat v chladu (např. k očkovacím látkám). s t r a n a 1 / 8

2 Energie Energie je zdrojem životní síly civilizace a vždy hrála důležitou roli v rámci rozvoje lidstva. Palivové dřevo se používá od nepaměti stejně jako energie svalů člověka a domestikovaných zvířat. Spotřeba energie se ve všech částech světa neustále zvyšuje i se všemi negativními dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Za posledních dvě stě let rostla spotřeba primární energie zhruba o 2 % ročně až na nynější úroveň přibližně 500 exajoulů (EJ) [1, 2, 3, 4]. Převážnou většinu této energie (kolem 85 %) tvoří neobnovitelné zdroje energie (fosilní paliva a uran), jak je znázorněno na grafu č. 1. Graf č. 1. Globální celková spotřeba primárních energetických zdrojů [5]. 200 Spotřeba (EJ/rok) UHLÍ ROPA PLYN JADERNÁ ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODNÍ ENERGIE VĚTRNÁ ENERGIE BIOMASA PŘÍLIV A VLNY SOLÁRNÍ ELEKTŘINA Rok Od 70. let 20. století se v důsledku klimatických změn, rostoucí závislosti na fosilních palivech a neustále se zvyšujících cen energií dostávají do popředí obnovitelné zdroje energie. Ty poprvé skutečně vstoupily na mezinárodní energetickou scénu v době tzv. ropné krize v roce 1973, kdy se projevila křehkost stability lidské společnosti založené na intenzivně využívaných, ale nerovnoměrně rozložených zásobách fosilních paliv. Taktéž se jasně ukázalo, že světové zásoby fosilních paliv jsou vyčerpatelné a jejich využívání představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Obnovitelné zdroje energie jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejich zásoba se zdá být nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. Dle principu je možno obnovitelné zdroje energie rozdělit do tří základních skupin: 1) zdroje založené na rotační a gravitační energii Země a okolních vesmírných těles (přílivová energie) 2) zdroje založené na tepelné energii zemského jádra (geotermální energie) 3) zdroje založené na energii dopadajícího slunečního záření (přímé sluneční záření, energie větru, mořských vln, tepelná energie prostředí, energie biomasy a energie vodních toků) [6]. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na výrobu elektrické energie znázorňuje graf č. 2. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla viz.graf č. 3. s t r a n a 2 / 8

3 Graf č. 2. Celosvětový podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny (GWh) [7]. Vodní energie Větrná energie Primární pevná biopaliva Geotermální energie Komunální odpad Bioplyn Solární fotovoltaická energie Průmyslový odpad Tekutá biopaliva Solární termální energie Energie přílivu, vln, oceánu Graf č. 3. Celosvětový podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě tepla (TJ) [7]. Komunální odpad Průmyslový odpad Bioplyn Geotermální energie Tekutá biopaliva Solární termální energie Primární pevná biopaliva Obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích Mnoho rozvojových zemí charakterizuje nerovnoměrné rozmístění obyvatel, kde se střídají přelidněné oblasti s regiony, kde je nízká hustota osídlení. Řada komunit stále žije odloučená od infrastruktury a zdrojů energie. Specifické geografické podmínky (např. hory, deštné pralesy, pouště) možnosti přenosu elektrické energie ještě více komplikují. Budovat a udržovat energetickou infrastrukturu stejným způsobem, jako je běžné v průmyslových zemích, se pak stává velmi složité a nákladné. Je proto třeba hledat alternativy. Obnovitelné zdroje jsou povětšinou využívány tak, že vyrobená energie je v místě produkce i spotřebována. I proto jsou přímo předurčeny k využití v rámci rozvojových zemí. Často se mohou stát i jedinou existující alternativou, jak získat energii v dané oblasti. Využití místních zdrojů přispívá kromě snížení ztrát při přenosu a rozvodu energie také k větší soběstačnosti a zajištění zásobování energií. s t r a n a 3 / 8

4 Nejen na venkově lze úspěšně aplikovat využívání alternativních zdrojů (např. solární energie, energie větrná, biomasa). Podobně tomu tak je i ve městech a příměstských oblastech, kde centrální síť pro potřeby města často nestačí a dochází k poruchám dodávek elektrické energie. Pro většinu chudých obyvatel těchto regionů je energie z centrální sítě finančně nedosažitelná. Alternativní zdroje energie je možné využívat i v konfliktních a politicky nestabilních oblastech. Tam centrální systém často nefunguje. Použití obnovitelných zdrojů v rozvojových zemích umožňuje také jejich geografická poloha. To platí například pro solární energii. Pobřežní státy zase mohou využívat relativně pravidelného proudění větru či energie z přílivu [8]. Proto se fotovoltaika, energie větru a biomasy zdají být v rámci rozvojových zemí nejvhodnější. V ostatních případech (např. geotermie, energie moří) se jedná o složitější mechanismy, které z hlediska dlouhodobé udržitelnosti nejsou pro rozvojové země vhodné. Biomasa Biomasa představuje zemědělské a živočišné zbytky, energetické dřeviny a byliny, tuhý komunální odpad a další organické odpady. Biomasa se používá jako surovina k výrobě paliv (bioplyn, syntézní plyn, vodík) [9]. Tato paliva mohou být následně přeměněna na elektřinu, teplo, pohonné hmoty, chemikálie a další materiály. Využití biomasy pokrývá široké spektrum energetických činností, od přímé výroby tepla spalováním palivového dřeva a jiných organických zbytků (rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby: sláma, odpady ze sadů, lesní odpady, komunální organické odpady, organické odpady z potravinářské a průmyslové výroby) až po výrobu elektřiny, výrobu plynných a kapalných paliv a chemikálií, čehož se již po celém světě ve velké míře využívá. Je důležité poznamenat, že technický pokrok v oblasti bioenergie představuje do budoucna pro výrobu energie velký potenciál. V současné době má energie biomasy (elektřina, teplo, ethanol) kapacitní faktor 1 mezi 25 % a 80 % [10]. V rozvojových zemích se biomasa používá především v podobě palivového dřeva a zbytků ze zemědělské činnosti, které se běžně využívají jako palivo pro vaření a topení. Dřevo je a vždycky bylo využíváno nejhojněji. Bude i nadále zapotřebí, jelikož není možné najednou zcela změnit zvyklosti tamních obyvatel. Proto je potřeba najít způsoby, jak dřevo udržitelně produkovat a zároveň předcházet ničení krajiny a environmentálním rizikům (například využíváním posklizňových zbytků, využíváním agrolesnických systémů). Možnost využití posklizňových zbytků se nabízí kupříkladu při končící ovocné plantáži, kdy se stromky použijí jako palivové dřevo. Nebo je možné z dřevního odpadu lisovat brikety. Agrolesnické systémy představují určitou formu zemědělského hospodaření s lesnictvím. Používají se různé kombinace zemědělské plodiny s dřevinou, ty obohacují půdu o živiny potřebné pro danou zemědělskou plodinu. Například rychle rostoucí dřeviny (např. akácie) produkují velké množství biomasy využitelné na výrobu energie. I samotné palivové dřevo by mělo být využíváno efektivněji (např. formou efektivnějších kuchyňských vařičů). V rozvojových zemích se běžně vaří na otevřeném ohni či na nevýkonných vařičích, které spotřebují větší množství paliva. Dochází však i ke značnému znečištění ovzduší uvnitř obydlí, a tak ženy a děti často trpí respiračními nemocemi. Čistá energie napomáhá dosahovat cílů Kjótského protokolu a dalších iniciativ, které řeší klimatickou změnu. Může sloužit jako alternativa k fosilním palivům a jako úložiště uhlíku. Solární energie Přímé solární vytápění a chlazení Tyto technologie jsou vhodné k nízkoteplotnímu vytápění (teplá voda, vytápění, bazény), sušení, chlazení a větrání budov, konzervaci potravin sorpcí, k osvětlení a jako pasivní solární systémy. Solární vytápění a ohřev teplé vody je ve vyspělých zemích využívaný pro výrobu energie již po několik desetiletí. Nejedná se o složité technologie a jsou velmi úspěšně používány v některých asijských a středomořských zemích nebo v Austrálii. Budovy mohou být navrženy jako nízkoenergetické, kde je možné využít slunečního záření k ohřevu teplé vody, vytápění i ke klimatizaci prostoru [12]. 1 Kapacitní faktor je používaný nástroj pro porovnání jednotlivých zdrojů energie. Vyjadřuje ekvivalentní dobu provozu s plným instalovaným výkonem za rok. Tímto způsobem se přepočítává reálná doba provozu konkrétního zařízení, jehož výstupní výkon se mění od 0 do 100 % jmenovité hodnoty na dobu provozu se 100 % zatížením vyjádřenou v hodinách za rok. Podíl této hodnoty a počtu hodin za rok (8760) vyjadřuje kapacitní faktor. s t r a n a 4 / 8

5 Pro rozvojové země je vhodné využití solární energie například k sušení ovoce v solárních sušičkách, stavbě akumulačních skleníků nebo k ohřevu teplé vody. Tato zařízení jsou méně složitá a je možné je vyrobit s minimálními náklady v lokálních podmínkách. Aby však bylo možné používat solární energii k chlazení, klimatizaci a dalším účelům, které vyžadují náročnější technologie, bylo by zapotřebí vyšších finančních prostředků a know-how. Toto se jeví mimo jiné jako jedna z výzev do budoucna a je proto nutné investovat do výzkumu a inovací v této oblasti, tak jako informovat tamní obyvatele o těchto technologiích, jejích zavádění a práci s nimi. Fotovoltaika Fotovoltaika představuje slibnou technologii a díky tomu, že se náklady stále snižují a na trhu je stále více výrobků, zájem o ní i nadále stoupá. Škála využití je široká. Od čerpání vody, napájení domu, pouličního osvětlení až po telekomunikační sítě. Komerčně dostupné solární fotovoltaické panely mají až 20 % účinnost a vyrábějí elektřinu za cenu $0,2 0,32/kWh [12]. Tyto technologie jsou pro většinu domácností venkovských oblastí rozvojových států dobrou příležitostí, jak získat zdroj elektřiny. Fotovoltaické panely fungují v mnoha zemích jako čistá udržitelná energetická varianta. Není to sice technologie dostupná úplně pro každého, ale řešením by mohly být různé rozvojové, národní i mezinárodní iniciativy podporující nebo částečně dotující jejich pořízení. Údržba a oprava fotovoltaických systémů není jednoduchou záležitostí. Aby mohli místní obyvatelé elektřinu skutečně využívat, je nutné se soustředit na vývoj takových technologií, které budou snadno opravitelné a nenáročné na údržbu. Zároveň je nezbytné informovat a školit majitele fotovoltaických systémů, aby si daná zařízení mohli opravovat sami. Tato technologie má velký potenciál. Zejména pro odlehlé oblasti, kde není žádná jiná možnost výroby energie nebo by to znamenalo příliš velkou zátěž pro prostředí, je fotovoltaika jedinou udržitelnou možností. Koncentrovaná solární energie Technologie koncentrované solární energie (CSP) převádí sluneční světlo na teplo pomocí parabolických zrcadel, které sluneční záření soustředí na olejový přijímač. Díky zrcadlům je olej v trubkovém přijímači ohříván až s 80násobnou intenzitou. Tepelná energie se dále v centrálním výměníku přeměňuje na páru vedenou do tradiční parní turbíny. Oproti fotovoltaickým systémům, které jsou obvykle používány decentralizovaně a jejich výkon kolísá v závislosti na aktuálních slunečních podmínkách, jsou koncentrované solární elektrárny ideální pro centrální výrobu energie. Proto jsou vhodné k centrální výrobě elektrické energie s rozvodnou sítí do města a hustě obydlených oblastí. Potřebují ovšem velkou otevřenou plochu a vyšší intenzitu slunečního záření. Poskytují vysoký výkon v průběhu výrazně delšího časového období a s pomocí tepelné akumulace lze dosáhnou stabilního výkonu i ve chvílích, kdy slunce nesvítí v plné intenzitě. Za vyšší účinnost se ale platí vyšší cenou. Rovněž může být limitujícím faktorem přístup k vodě, která je pro fungování nezbytná. V rozvojových zemích (Maroko, Alžírsko, Írán, Thajsko) bylo naistalováno doposud jen pár takových zařízení. Vzhledem k vysokým finančním nákladům, vyšší sofistikovanosti systému a nedostatku meteorologických dat pro adekvátní nastavení, se CPS jeví jako poměrně nedostupná technologie, ovšem s velkým potenciálem do budoucna vzhledem k jejímu vysokému výkonu. Údržba solárního pole může být také považována za klíčový problém. Protože technologie CSP je vhodné instalovat na slunných místech, které jsou velmi často zároveň suché a písčité či prašné. Účinnost je pak výrazně snížena usazováním prachu na odrazné plochy. Tento aspekt však vede k dodatečným provozním nákladům, zvýšením potřeby vody a lidských zdrojů na údržbu [28], což je v rámci rozvojových zemí rovněž mnohdy limitujícím faktorem. Větrná energie Větrná energie je jedním z velkých úspěchů snahy zapojit do produkce elektrické energie obnovitelné zdroje. Za posledních 25 let došlo k velkému rozvoji využití větrné energie i ke zvýšení její kapacity. Globální instalovaná kapacita dosáhla 40GW [11]. Kromě energetických a environmentálních přínosů poskytuje komercializace větrné energie ekonomické a průmyslové výhody. V současné době se kapacitní faktor větrné energie pohybuje mezi 20 % a 30 % [10]. s t r a n a 5 / 8

6 V případě rozvojových zemí se vítr jako zdroj energie využívá (vyjma Číny a Indie) jen málo a to hlavně na pohon čerpadel. Přitom potenciál větrné energie je v mnoha rozvojových státech značný, a to zejména při vynikajících větrných podmínkách dané lokality. Výroba elektřiny z větrné energie je ekonomicky životaschopnou alternativou k používání konvenčních fosilních zdrojů energie. Omezením jsou ale často vyšší náklady na dopravu, instalaci, údržbu a přizpůsobení se převažujícím klimatickým podmínkám. Výjimkou je právě Čína a Indie, kde se jednotlivé součásti přímo i vyrábí, proto tato omezení nejsou limitujícím faktorem. Řada zemí, mezi něž patří například Maroko, Egypt, Keňa, Etiopie nebo Madagaskar, byly vyhodnoceny jako vhodné větrné regiony, stejně tak jako řada dalších míst (zejména nad určitou nadmořskou výškou anebo na pobřeží). Mnohdy však nejsou k dispozici údaje o rychlosti větru, a tím pádem o proveditelnosti projektu. K elektrifikaci venkova rozvojových zemí jsou nejrozšířenější malé vodní elektrárny a fotovoltaické panely [15]. Ve větrných oblastech mohou mít větrné elektrárny vyšší potenciál pro výrobu elektrické energie než fotovoltaické systémy. Navíc mohou být větrné turbíny lokálně vyráběny, a tak mohou podporovat místní rozvoj podnikání a ulehčit přístup k možnosti údržby turbín [16] a [17]. To se jeví jako důležitý faktor pro rozšíření této technologie v rozvojových zemích. Případové studie z praxe Lze zmínit mnoho projektů týkajících se zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe na úrovni rozvojových zemí. Pro představu uveďme pár konkrétních. Fotovoltaická elektrárna zemědělského učiliště, Angola Fotovoltaická elektrárna byla vybudována v roce 2010 Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity za účelem zabezpečení elektrické energie pro internát a počítačovou učebnu. Elektrárna výrazně napomáhá k večernímu a nočnímu chodu školy a internátu. Děti tak mají osvětlení a mohou studovat i po večerech. Rovněž mohou pracovat na počítačích a využívat internet. Díky tomu se mohou lépe vzdělávat a najít další uplatnění [24]. Solární sušárna Double-pass solar drier, Kyrgyzstán Solární sušárna byla naistalována v roce 2008 Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity. Její instalace měla zlepšit a zvýšit zemědělskou produkci v údolí Kulundu (Kyrgyzstán). K tomu byly použity posklizňové technologie, konkrétně solární sušárna. Solární sušárna pomáhá zemědělcům usušit ovoce, které sklidí, a vyhnout se tak nutnosti ho prodávat pouze v době sklizně za mnohdy nízkou cenu. Díky sušárně nemusí sušit ovoce na plachtách na zemi nebo na střeše domu, což bývá značně nehygienické. Rovněž jim solární sušárna ušetří čas, protože je v ní ovoce rychleji usušené [25]. Bioplynové stanice, Kambodža Od roku 2011 pomáhá v Kambodži stavět bioplynárny rovněž organizace Člověk tísni ve spolupráci s kambodžským Národním programem pro rozvoj bioplynáren. Pořízením rodinné bioplynárny, která dodává energii zejména na vaření a svícení, se pro místní rodiny změní mnohé. Nemusí trávit dlouhé hodiny sběrem dřeva, děti místo toho navštěvují školy. Po večerech mají díky osvětlení možnost psát úkoly. Významný dopad má stavba bioplynárny na zdraví rodin. Nemusejí už dýchat kouř z otevřeného ohně jako předtím. Bioplynárna současně produkuje hnojivo, díky kterému mají lepší úrodu. I když je pořízení bioplynárny často nákladné a místní si pro její pořízení musejí vzít půjčku, z dlouhodobého hlediska její pořízení ušetří čas i peníze. [23] s t r a n a 6 / 8

7 Pasivní budova školy, Indie V roce 2012 postavilo občanské sdružení Blueland o. s. ve spolupráci s indickou vládou pasivní nízkoenergetickou budovu školy s tzv. Trombeho stěnou, která akumuluje teplo a zajišťuje tak podmínky pro celoroční výuku. Místní děti, ale i ty z okolních vesnic, mohou díky nové budově chodit do školy po celý rok, což běžně není v Himalájích možné. Díky pasivní nízkoenergetické budově tak mají dostatek tepla, aby se mohly učit i v zimních měsících. Instalace fotovoltaických panelů umožňuje vyrábět dost elektřiny pro osvětlení školních místností, připojení počítačů a dobíjení elektronických zařízení místních obyvatel. Díky osvětlení se děti mohou učit např. i ve večerních či brzkých ranních hodinách [26]. Závěr Hospodářský rozvoj moderní společnosti je zcela závislý na energii. Energie však hraje důležitou roli i v oblasti udržitelného lidského rozvoje. Přímý vztah mezi nedostupností elektrické energie a jednotlivými ukazateli chudoby, jako je dětská úmrtnost, negramotnost, očekávaná délka života a plodnost, byl prokázán [13]. Přesto se udává, že 1,4 miliardy lidí nemá přístup k elektrické energii, 2,7 miliardy lidí stále závisí na tradičním využívání biomasy, kdy ji především spalují a využívají tak oheň jako osvětlení, pro výrobu tepla či k vaření [18]. Jedná se především o obyvatele rozvojových zemí (uvádí se 1,5 miliardy lidí) žijících zejména v subsaharské Africe a jižní Asii [19]. Každý rok umírá 1,3 milionu lidí, převážně žen a dětí, na nemoci způsobené znečištěným ovzduším uvnitř obydlí, které vzniká vařením na neefektivních tradičních vařičích a topením [27]. Dostupnost energie tedy může pomoci zlepšit životní podmínky obyvatel, přispět k redukci chudoby ve světě, podpořit rozvoj různých, nejen průmyslových odvětví. Obnovitelné zdroje energie pak mají velký potenciál přispět k environmentální udržitelnosti, zajistit potravinovou bezpečnost 2 a dosažení sociálních a ekonomických cílů v rozvojových zemích. Pokud se chce mezinárodní společenství vyhnout dramatickým důsledkům globálních klimatických změn, dosáhnout naplnění rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) a zajistit široký přístup k energetickým službám, státy musí vsadit na nízkouhlíkový model rozvoje. Nejen příklady z praxe uváděné v této studii, ale i mnohé další potvrzují, že obnovitelné zdroje jsou oboustranně výhodným řešením: poskytují jak přístup k čisté energii, tak snižují dopady lidské činnosti na klimatický systém [8]. Jak ukazuje zpráva Renewables Global Status Report 2012, i navzdory finanční krizi zaznamenal sektor obnovitelných zdrojů výrazný nárůst. Celkové odhadované investice v roce 2011 činily 257 miliard USD (v roce 2004 to bylo okolo 20 miliard) [14]. V řadě rozvojových zemí již byly různé obnovitelné zdroje energie zaváděny. Často neúspěšně. Stává se, že projekty, ať už místních vlád, donorů nebo soukromých subjektů, jsou promyšlené jen po dobu realizace. Proto se již při vytváření takovýchto projektů také musí myslet na jejich udržitelnost a způsoby jakými ji zajistit i po skončení projektu. Při využívání nových technologií v rozvojových zemích je potřeba si uvědomit, že není možné pouze provést transfer nových metod a vědomostí. Musí být zohledněny možnosti využití v lokálních podmínkách, využity lokální znalosti a lokální zdroje. Je třeba zavádět takové technologie, které budou moci místní obyvatelé sami spravovat a udržovat je i bez přítomnosti expertů na místě. Primárně (pokud je to možné) je důležité využívat zdroje, které se již v místě používají a nesnažit se zavádět úplně nové. Výzva je i na druhé straně. Je potřeba investovat do inovací a do vzniku nových technologií, které podporují místní zdroje a činí je efektivnějšími nebo snazšími pro obsluhu. Toto je klíč k úspěchu. 2 Potravinová bezpečnost je zajištěna ve chvíli, kdy lidé zajištěný mají stálý přístup k nezávadným potravinám a mohou si je dovolit opatřit. s t r a n a 7 / 8

8 Reference: [1] BP, Statistical review of world energy. Technical Report. British Petroleum. [2] Etemad, B., Luciani, J., World Energy Production, , Productionmondiale d énergie, , 7. Publications du Centre d histoire économique internationale de l Université de Genève, Librairie Droz, Genève. [3] Grübler, A., Technology and Global Change. Cambridge University Press, Cambridge. [4] IEA, 2008b. World energy outlook Technical Report. International Energy Agency. [5] Dale M. et al., Global energy modelling A biophysical approach (GEMBA) part 1: An overview of biophysical economics Ecological Economics 73, [6] Jakubes J. et al., Příručka Obnovitelné zdroje energie, Hospodářská komora České republiky. [7] IEA, Renewables and Waste in World Iea.org [online] 2009 [cit ]. Dostupné z: [8] Patočka P., Čistá energie pro rozvojové země, Garp news letter, Glopolis. [9] Sims REH., Biomass, Bioenergy, and Biomaterials future prospects. Biomass and Agriculture: sustainability, markets, and policies, Organization for Economic Cooperation and Development, 2003, Vienna. p , ISBN: , [10] Goldemberg J. (Chief Editor)., World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, United Nations Development Program (UNDP), [11] World Energy Council 2004a. Survey of Energy Resources, World Energy Council, London; [12] US Climate Change Technology Program; [13] IEA, World Energy Outlook [14] REN21, Renewables Global Status Report 2012 Update, REN21, [15] Zomers A., The challenge of rural electrification, Energy for Sustainable Development, 7 (2003), pp [16] Lew DJ, Alternatives to coal and candles: wind power in China, Energy Policy, 28 (2000), pp [17] Bhide A.,Rodríguez Monroy C., Energy poverty: a special focus on energy poverty in India and renewable energy technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011), pp [18] IEA, International Energy Agency. World energy outlook Paris: OECD/IEA; [19] Kaygusuz K., 2011, Energy services and energy poverty for sustainable rural areas, Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews 2011; 15: [20] OECD, Organisation for Economic Co-operation & Development. Energy for sustainable development, OECD contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15. OECD; [21] IEA, International Energy Agency. Energy poverty: how to make modern energy access universal Paris: OECD/IEA; [22] Hodge BK. Alternative energy systems and applications. New York: John Wiley; [23] Informační server Člověk v tísni. [online] Dostupné z [cit ] [24] Česká zemědělská univerzita. Fakulta tropického zemědělství. Rozvojové projekty FTZ. Czu.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [25] Česká zemědělská univerzita. Fakulta tropického zemědělství. Rozvojové projekty FTZ. Czu.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [25] BlueLand občanské sdružení. Blueland.cz [online] 2010 [cit ]. Dostupné z: [27] Kaygusuz K., Energy for sustainable development: A case of developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012) [28] Py, X., Azoumah, Y., Olives, R., Concentrated solar power: Current technologies, major innovative issues and applicability to West African countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 18, s t r a n a 8 / 8 Projekt V4 Aid byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničích věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské unie.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota Budoucnost solární energetiky v ČR a EU Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota Prehistorie New York, 1883 New York, 1882 Historie 1954: první křemíkový článek, Bellovy laboratoře, 1954:

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE: PRÁVNÍ ÚPRAVA A EKONOMICKÉ ASPEKTY

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE: PRÁVNÍ ÚPRAVA A EKONOMICKÉ ASPEKTY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE: PRÁVNÍ ÚPRAVA A EKONOMICKÉ ASPEKTY Horní, energetické a atomové právo 14.4.2016 Mgr. Adéla Brťková Přírodní zdroje Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development

International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V EU A VE SVĚTĚ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PODPORU

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6

Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6 Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian Region, February 2011 Solární energie Sluneční

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 v krajině s pestrou mozaikou lesů, pastvin, zahrad a sadů leží malá obec Hostětín. Vesnice je známá

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Březen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Obnovitelné

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE SVĚTOVÉ EERGETICKÉ ZDROJE FYZIKA/9. ročník/č. 10 1. Ke všem činnostem, které člověk vyvíjí, potřebuje energii. Pojem energie je nejčastěji vysvětlován jako schopnost konat práci. a Zemi neustále roste

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

3. České energetické a ekologické fórum

3. České energetické a ekologické fórum 3. České energetické a ekologické fórum Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední Evropy 2. Blok Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství Obnovitelné zdroje

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 2.6.2013 Anotace a)

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

očima České fyzikální společnosti

očima České fyzikální společnosti Česká fyzikální společnost Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti Panelové diskuse se účastní: ing. Marie Dufková ing. Karel Katovský, Ph.D. prof. ing. Martin Libra, CSc.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA Kašava 193 763 19 Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Výroba energie Radek Březík, 9. ročník Kašava 2016 Vedoucí práce: Ludmila Flámová Prohlašuji, že jsem absolventskou práci

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetika a venkovský prostor, 11. 3. 2010 Obnovitelné zdroje energie Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah přednášky Proč využívat obnovitelné zdroje Co jsou to obnovitelné

Více