Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země"

Transkript

1 Obnovitelné zdroje energie a rozvojové země Autor: Ing. Iva Kučerová Červen 2013 Skutečnost, že dnes miliardy lidí postrádají přístup k elektřině a stále používají otevřený oheň k přípravě jídla, je alarmující. A co je horší, tato situace se má v průběhu dalších dvaceti let změnit jen velmi málo [20, 21, 22]. Neobnovitelné zdroje energie nepředstavují pro rozvojové země, kde žije nejvíce obyvatel bez přístupu k energiím, vhodné řešení. Využívání obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích má velký potenciál změnit mnohé, jako je chudoba a hlad, přístup ke vzdělání, nerovnost pohlaví, dětská úmrtnost, zdraví matek, nemocnost obyvatelstva. Čistá energie pomůže přivést do domovů světlo, které dovolí členům rodiny, zejména ženám, vykonávat domácí práce a dětem psát úkoly i po setmění. Elektrifikace umožní přivést do škol nové informační technologie, které zkvalitní vzdělání. Osvětlení ve školách pak může zpřístupnit vzdělání i dospělým skrze večerní kurzy. Vytápění zase umožní chodit do školy dětem v oblastech, kde je jeho dostupnost v důsledku tamních klimatických podmínek problematická. Obnovitelné zdroje energie mohou zlepšit přístup k pitné vodě, například použitím solárních vodních čerpadel. Tím se zejména ženám a dětem ušetří čas, který jinak stráví nošením vody na dlouhé vzdálenosti. I díky tomu bude moci řada dětí, kterým tato povinnost náleží, chodit do školy. Solární čerpadla mohou usnadnit také zavlažování, čímž se odstraní jeden ze závažných problémů zemědělské produkce v rozvojových zemích. Využití biomasy jako hnojiva může společně se zavlažováním významně ovlivnit zemědělskou produkci, a tím zajistit lidem dostatek potravin. Využití obnovitelných zdrojů energie má významný vliv i na lidské zdraví. V rozvojových zemích stále většina lidí vaří na otevřeném ohni. V důsledku nemocí způsobených kouřem při vaření uvnitř obydlí umírá ročně 1,3 milionu lidí, hlavně žen a dětí. Použitím úsporných vařičů se sníží objem topiva. To ušetří čas, finanční prostředky i životní prostředí. Dostupné energie mohou významně přispět také ke zkvalitnění zdravotní péče (umělé osvětlení v nemocnicích) a usnadnit přístup k lékům, které je potřeba uchovávat v chladu (např. k očkovacím látkám). s t r a n a 1 / 8

2 Energie Energie je zdrojem životní síly civilizace a vždy hrála důležitou roli v rámci rozvoje lidstva. Palivové dřevo se používá od nepaměti stejně jako energie svalů člověka a domestikovaných zvířat. Spotřeba energie se ve všech částech světa neustále zvyšuje i se všemi negativními dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Za posledních dvě stě let rostla spotřeba primární energie zhruba o 2 % ročně až na nynější úroveň přibližně 500 exajoulů (EJ) [1, 2, 3, 4]. Převážnou většinu této energie (kolem 85 %) tvoří neobnovitelné zdroje energie (fosilní paliva a uran), jak je znázorněno na grafu č. 1. Graf č. 1. Globální celková spotřeba primárních energetických zdrojů [5]. 200 Spotřeba (EJ/rok) UHLÍ ROPA PLYN JADERNÁ ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODNÍ ENERGIE VĚTRNÁ ENERGIE BIOMASA PŘÍLIV A VLNY SOLÁRNÍ ELEKTŘINA Rok Od 70. let 20. století se v důsledku klimatických změn, rostoucí závislosti na fosilních palivech a neustále se zvyšujících cen energií dostávají do popředí obnovitelné zdroje energie. Ty poprvé skutečně vstoupily na mezinárodní energetickou scénu v době tzv. ropné krize v roce 1973, kdy se projevila křehkost stability lidské společnosti založené na intenzivně využívaných, ale nerovnoměrně rozložených zásobách fosilních paliv. Taktéž se jasně ukázalo, že světové zásoby fosilních paliv jsou vyčerpatelné a jejich využívání představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Obnovitelné zdroje energie jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejich zásoba se zdá být nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. Dle principu je možno obnovitelné zdroje energie rozdělit do tří základních skupin: 1) zdroje založené na rotační a gravitační energii Země a okolních vesmírných těles (přílivová energie) 2) zdroje založené na tepelné energii zemského jádra (geotermální energie) 3) zdroje založené na energii dopadajícího slunečního záření (přímé sluneční záření, energie větru, mořských vln, tepelná energie prostředí, energie biomasy a energie vodních toků) [6]. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na výrobu elektrické energie znázorňuje graf č. 2. Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla viz.graf č. 3. s t r a n a 2 / 8

3 Graf č. 2. Celosvětový podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny (GWh) [7]. Vodní energie Větrná energie Primární pevná biopaliva Geotermální energie Komunální odpad Bioplyn Solární fotovoltaická energie Průmyslový odpad Tekutá biopaliva Solární termální energie Energie přílivu, vln, oceánu Graf č. 3. Celosvětový podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě tepla (TJ) [7]. Komunální odpad Průmyslový odpad Bioplyn Geotermální energie Tekutá biopaliva Solární termální energie Primární pevná biopaliva Obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích Mnoho rozvojových zemí charakterizuje nerovnoměrné rozmístění obyvatel, kde se střídají přelidněné oblasti s regiony, kde je nízká hustota osídlení. Řada komunit stále žije odloučená od infrastruktury a zdrojů energie. Specifické geografické podmínky (např. hory, deštné pralesy, pouště) možnosti přenosu elektrické energie ještě více komplikují. Budovat a udržovat energetickou infrastrukturu stejným způsobem, jako je běžné v průmyslových zemích, se pak stává velmi složité a nákladné. Je proto třeba hledat alternativy. Obnovitelné zdroje jsou povětšinou využívány tak, že vyrobená energie je v místě produkce i spotřebována. I proto jsou přímo předurčeny k využití v rámci rozvojových zemí. Často se mohou stát i jedinou existující alternativou, jak získat energii v dané oblasti. Využití místních zdrojů přispívá kromě snížení ztrát při přenosu a rozvodu energie také k větší soběstačnosti a zajištění zásobování energií. s t r a n a 3 / 8

4 Nejen na venkově lze úspěšně aplikovat využívání alternativních zdrojů (např. solární energie, energie větrná, biomasa). Podobně tomu tak je i ve městech a příměstských oblastech, kde centrální síť pro potřeby města často nestačí a dochází k poruchám dodávek elektrické energie. Pro většinu chudých obyvatel těchto regionů je energie z centrální sítě finančně nedosažitelná. Alternativní zdroje energie je možné využívat i v konfliktních a politicky nestabilních oblastech. Tam centrální systém často nefunguje. Použití obnovitelných zdrojů v rozvojových zemích umožňuje také jejich geografická poloha. To platí například pro solární energii. Pobřežní státy zase mohou využívat relativně pravidelného proudění větru či energie z přílivu [8]. Proto se fotovoltaika, energie větru a biomasy zdají být v rámci rozvojových zemí nejvhodnější. V ostatních případech (např. geotermie, energie moří) se jedná o složitější mechanismy, které z hlediska dlouhodobé udržitelnosti nejsou pro rozvojové země vhodné. Biomasa Biomasa představuje zemědělské a živočišné zbytky, energetické dřeviny a byliny, tuhý komunální odpad a další organické odpady. Biomasa se používá jako surovina k výrobě paliv (bioplyn, syntézní plyn, vodík) [9]. Tato paliva mohou být následně přeměněna na elektřinu, teplo, pohonné hmoty, chemikálie a další materiály. Využití biomasy pokrývá široké spektrum energetických činností, od přímé výroby tepla spalováním palivového dřeva a jiných organických zbytků (rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby: sláma, odpady ze sadů, lesní odpady, komunální organické odpady, organické odpady z potravinářské a průmyslové výroby) až po výrobu elektřiny, výrobu plynných a kapalných paliv a chemikálií, čehož se již po celém světě ve velké míře využívá. Je důležité poznamenat, že technický pokrok v oblasti bioenergie představuje do budoucna pro výrobu energie velký potenciál. V současné době má energie biomasy (elektřina, teplo, ethanol) kapacitní faktor 1 mezi 25 % a 80 % [10]. V rozvojových zemích se biomasa používá především v podobě palivového dřeva a zbytků ze zemědělské činnosti, které se běžně využívají jako palivo pro vaření a topení. Dřevo je a vždycky bylo využíváno nejhojněji. Bude i nadále zapotřebí, jelikož není možné najednou zcela změnit zvyklosti tamních obyvatel. Proto je potřeba najít způsoby, jak dřevo udržitelně produkovat a zároveň předcházet ničení krajiny a environmentálním rizikům (například využíváním posklizňových zbytků, využíváním agrolesnických systémů). Možnost využití posklizňových zbytků se nabízí kupříkladu při končící ovocné plantáži, kdy se stromky použijí jako palivové dřevo. Nebo je možné z dřevního odpadu lisovat brikety. Agrolesnické systémy představují určitou formu zemědělského hospodaření s lesnictvím. Používají se různé kombinace zemědělské plodiny s dřevinou, ty obohacují půdu o živiny potřebné pro danou zemědělskou plodinu. Například rychle rostoucí dřeviny (např. akácie) produkují velké množství biomasy využitelné na výrobu energie. I samotné palivové dřevo by mělo být využíváno efektivněji (např. formou efektivnějších kuchyňských vařičů). V rozvojových zemích se běžně vaří na otevřeném ohni či na nevýkonných vařičích, které spotřebují větší množství paliva. Dochází však i ke značnému znečištění ovzduší uvnitř obydlí, a tak ženy a děti často trpí respiračními nemocemi. Čistá energie napomáhá dosahovat cílů Kjótského protokolu a dalších iniciativ, které řeší klimatickou změnu. Může sloužit jako alternativa k fosilním palivům a jako úložiště uhlíku. Solární energie Přímé solární vytápění a chlazení Tyto technologie jsou vhodné k nízkoteplotnímu vytápění (teplá voda, vytápění, bazény), sušení, chlazení a větrání budov, konzervaci potravin sorpcí, k osvětlení a jako pasivní solární systémy. Solární vytápění a ohřev teplé vody je ve vyspělých zemích využívaný pro výrobu energie již po několik desetiletí. Nejedná se o složité technologie a jsou velmi úspěšně používány v některých asijských a středomořských zemích nebo v Austrálii. Budovy mohou být navrženy jako nízkoenergetické, kde je možné využít slunečního záření k ohřevu teplé vody, vytápění i ke klimatizaci prostoru [12]. 1 Kapacitní faktor je používaný nástroj pro porovnání jednotlivých zdrojů energie. Vyjadřuje ekvivalentní dobu provozu s plným instalovaným výkonem za rok. Tímto způsobem se přepočítává reálná doba provozu konkrétního zařízení, jehož výstupní výkon se mění od 0 do 100 % jmenovité hodnoty na dobu provozu se 100 % zatížením vyjádřenou v hodinách za rok. Podíl této hodnoty a počtu hodin za rok (8760) vyjadřuje kapacitní faktor. s t r a n a 4 / 8

5 Pro rozvojové země je vhodné využití solární energie například k sušení ovoce v solárních sušičkách, stavbě akumulačních skleníků nebo k ohřevu teplé vody. Tato zařízení jsou méně složitá a je možné je vyrobit s minimálními náklady v lokálních podmínkách. Aby však bylo možné používat solární energii k chlazení, klimatizaci a dalším účelům, které vyžadují náročnější technologie, bylo by zapotřebí vyšších finančních prostředků a know-how. Toto se jeví mimo jiné jako jedna z výzev do budoucna a je proto nutné investovat do výzkumu a inovací v této oblasti, tak jako informovat tamní obyvatele o těchto technologiích, jejích zavádění a práci s nimi. Fotovoltaika Fotovoltaika představuje slibnou technologii a díky tomu, že se náklady stále snižují a na trhu je stále více výrobků, zájem o ní i nadále stoupá. Škála využití je široká. Od čerpání vody, napájení domu, pouličního osvětlení až po telekomunikační sítě. Komerčně dostupné solární fotovoltaické panely mají až 20 % účinnost a vyrábějí elektřinu za cenu $0,2 0,32/kWh [12]. Tyto technologie jsou pro většinu domácností venkovských oblastí rozvojových států dobrou příležitostí, jak získat zdroj elektřiny. Fotovoltaické panely fungují v mnoha zemích jako čistá udržitelná energetická varianta. Není to sice technologie dostupná úplně pro každého, ale řešením by mohly být různé rozvojové, národní i mezinárodní iniciativy podporující nebo částečně dotující jejich pořízení. Údržba a oprava fotovoltaických systémů není jednoduchou záležitostí. Aby mohli místní obyvatelé elektřinu skutečně využívat, je nutné se soustředit na vývoj takových technologií, které budou snadno opravitelné a nenáročné na údržbu. Zároveň je nezbytné informovat a školit majitele fotovoltaických systémů, aby si daná zařízení mohli opravovat sami. Tato technologie má velký potenciál. Zejména pro odlehlé oblasti, kde není žádná jiná možnost výroby energie nebo by to znamenalo příliš velkou zátěž pro prostředí, je fotovoltaika jedinou udržitelnou možností. Koncentrovaná solární energie Technologie koncentrované solární energie (CSP) převádí sluneční světlo na teplo pomocí parabolických zrcadel, které sluneční záření soustředí na olejový přijímač. Díky zrcadlům je olej v trubkovém přijímači ohříván až s 80násobnou intenzitou. Tepelná energie se dále v centrálním výměníku přeměňuje na páru vedenou do tradiční parní turbíny. Oproti fotovoltaickým systémům, které jsou obvykle používány decentralizovaně a jejich výkon kolísá v závislosti na aktuálních slunečních podmínkách, jsou koncentrované solární elektrárny ideální pro centrální výrobu energie. Proto jsou vhodné k centrální výrobě elektrické energie s rozvodnou sítí do města a hustě obydlených oblastí. Potřebují ovšem velkou otevřenou plochu a vyšší intenzitu slunečního záření. Poskytují vysoký výkon v průběhu výrazně delšího časového období a s pomocí tepelné akumulace lze dosáhnou stabilního výkonu i ve chvílích, kdy slunce nesvítí v plné intenzitě. Za vyšší účinnost se ale platí vyšší cenou. Rovněž může být limitujícím faktorem přístup k vodě, která je pro fungování nezbytná. V rozvojových zemích (Maroko, Alžírsko, Írán, Thajsko) bylo naistalováno doposud jen pár takových zařízení. Vzhledem k vysokým finančním nákladům, vyšší sofistikovanosti systému a nedostatku meteorologických dat pro adekvátní nastavení, se CPS jeví jako poměrně nedostupná technologie, ovšem s velkým potenciálem do budoucna vzhledem k jejímu vysokému výkonu. Údržba solárního pole může být také považována za klíčový problém. Protože technologie CSP je vhodné instalovat na slunných místech, které jsou velmi často zároveň suché a písčité či prašné. Účinnost je pak výrazně snížena usazováním prachu na odrazné plochy. Tento aspekt však vede k dodatečným provozním nákladům, zvýšením potřeby vody a lidských zdrojů na údržbu [28], což je v rámci rozvojových zemí rovněž mnohdy limitujícím faktorem. Větrná energie Větrná energie je jedním z velkých úspěchů snahy zapojit do produkce elektrické energie obnovitelné zdroje. Za posledních 25 let došlo k velkému rozvoji využití větrné energie i ke zvýšení její kapacity. Globální instalovaná kapacita dosáhla 40GW [11]. Kromě energetických a environmentálních přínosů poskytuje komercializace větrné energie ekonomické a průmyslové výhody. V současné době se kapacitní faktor větrné energie pohybuje mezi 20 % a 30 % [10]. s t r a n a 5 / 8

6 V případě rozvojových zemí se vítr jako zdroj energie využívá (vyjma Číny a Indie) jen málo a to hlavně na pohon čerpadel. Přitom potenciál větrné energie je v mnoha rozvojových státech značný, a to zejména při vynikajících větrných podmínkách dané lokality. Výroba elektřiny z větrné energie je ekonomicky životaschopnou alternativou k používání konvenčních fosilních zdrojů energie. Omezením jsou ale často vyšší náklady na dopravu, instalaci, údržbu a přizpůsobení se převažujícím klimatickým podmínkám. Výjimkou je právě Čína a Indie, kde se jednotlivé součásti přímo i vyrábí, proto tato omezení nejsou limitujícím faktorem. Řada zemí, mezi něž patří například Maroko, Egypt, Keňa, Etiopie nebo Madagaskar, byly vyhodnoceny jako vhodné větrné regiony, stejně tak jako řada dalších míst (zejména nad určitou nadmořskou výškou anebo na pobřeží). Mnohdy však nejsou k dispozici údaje o rychlosti větru, a tím pádem o proveditelnosti projektu. K elektrifikaci venkova rozvojových zemí jsou nejrozšířenější malé vodní elektrárny a fotovoltaické panely [15]. Ve větrných oblastech mohou mít větrné elektrárny vyšší potenciál pro výrobu elektrické energie než fotovoltaické systémy. Navíc mohou být větrné turbíny lokálně vyráběny, a tak mohou podporovat místní rozvoj podnikání a ulehčit přístup k možnosti údržby turbín [16] a [17]. To se jeví jako důležitý faktor pro rozšíření této technologie v rozvojových zemích. Případové studie z praxe Lze zmínit mnoho projektů týkajících se zavádění obnovitelných zdrojů energie do praxe na úrovni rozvojových zemí. Pro představu uveďme pár konkrétních. Fotovoltaická elektrárna zemědělského učiliště, Angola Fotovoltaická elektrárna byla vybudována v roce 2010 Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity za účelem zabezpečení elektrické energie pro internát a počítačovou učebnu. Elektrárna výrazně napomáhá k večernímu a nočnímu chodu školy a internátu. Děti tak mají osvětlení a mohou studovat i po večerech. Rovněž mohou pracovat na počítačích a využívat internet. Díky tomu se mohou lépe vzdělávat a najít další uplatnění [24]. Solární sušárna Double-pass solar drier, Kyrgyzstán Solární sušárna byla naistalována v roce 2008 Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity. Její instalace měla zlepšit a zvýšit zemědělskou produkci v údolí Kulundu (Kyrgyzstán). K tomu byly použity posklizňové technologie, konkrétně solární sušárna. Solární sušárna pomáhá zemědělcům usušit ovoce, které sklidí, a vyhnout se tak nutnosti ho prodávat pouze v době sklizně za mnohdy nízkou cenu. Díky sušárně nemusí sušit ovoce na plachtách na zemi nebo na střeše domu, což bývá značně nehygienické. Rovněž jim solární sušárna ušetří čas, protože je v ní ovoce rychleji usušené [25]. Bioplynové stanice, Kambodža Od roku 2011 pomáhá v Kambodži stavět bioplynárny rovněž organizace Člověk tísni ve spolupráci s kambodžským Národním programem pro rozvoj bioplynáren. Pořízením rodinné bioplynárny, která dodává energii zejména na vaření a svícení, se pro místní rodiny změní mnohé. Nemusí trávit dlouhé hodiny sběrem dřeva, děti místo toho navštěvují školy. Po večerech mají díky osvětlení možnost psát úkoly. Významný dopad má stavba bioplynárny na zdraví rodin. Nemusejí už dýchat kouř z otevřeného ohně jako předtím. Bioplynárna současně produkuje hnojivo, díky kterému mají lepší úrodu. I když je pořízení bioplynárny často nákladné a místní si pro její pořízení musejí vzít půjčku, z dlouhodobého hlediska její pořízení ušetří čas i peníze. [23] s t r a n a 6 / 8

7 Pasivní budova školy, Indie V roce 2012 postavilo občanské sdružení Blueland o. s. ve spolupráci s indickou vládou pasivní nízkoenergetickou budovu školy s tzv. Trombeho stěnou, která akumuluje teplo a zajišťuje tak podmínky pro celoroční výuku. Místní děti, ale i ty z okolních vesnic, mohou díky nové budově chodit do školy po celý rok, což běžně není v Himalájích možné. Díky pasivní nízkoenergetické budově tak mají dostatek tepla, aby se mohly učit i v zimních měsících. Instalace fotovoltaických panelů umožňuje vyrábět dost elektřiny pro osvětlení školních místností, připojení počítačů a dobíjení elektronických zařízení místních obyvatel. Díky osvětlení se děti mohou učit např. i ve večerních či brzkých ranních hodinách [26]. Závěr Hospodářský rozvoj moderní společnosti je zcela závislý na energii. Energie však hraje důležitou roli i v oblasti udržitelného lidského rozvoje. Přímý vztah mezi nedostupností elektrické energie a jednotlivými ukazateli chudoby, jako je dětská úmrtnost, negramotnost, očekávaná délka života a plodnost, byl prokázán [13]. Přesto se udává, že 1,4 miliardy lidí nemá přístup k elektrické energii, 2,7 miliardy lidí stále závisí na tradičním využívání biomasy, kdy ji především spalují a využívají tak oheň jako osvětlení, pro výrobu tepla či k vaření [18]. Jedná se především o obyvatele rozvojových zemí (uvádí se 1,5 miliardy lidí) žijících zejména v subsaharské Africe a jižní Asii [19]. Každý rok umírá 1,3 milionu lidí, převážně žen a dětí, na nemoci způsobené znečištěným ovzduším uvnitř obydlí, které vzniká vařením na neefektivních tradičních vařičích a topením [27]. Dostupnost energie tedy může pomoci zlepšit životní podmínky obyvatel, přispět k redukci chudoby ve světě, podpořit rozvoj různých, nejen průmyslových odvětví. Obnovitelné zdroje energie pak mají velký potenciál přispět k environmentální udržitelnosti, zajistit potravinovou bezpečnost 2 a dosažení sociálních a ekonomických cílů v rozvojových zemích. Pokud se chce mezinárodní společenství vyhnout dramatickým důsledkům globálních klimatických změn, dosáhnout naplnění rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) a zajistit široký přístup k energetickým službám, státy musí vsadit na nízkouhlíkový model rozvoje. Nejen příklady z praxe uváděné v této studii, ale i mnohé další potvrzují, že obnovitelné zdroje jsou oboustranně výhodným řešením: poskytují jak přístup k čisté energii, tak snižují dopady lidské činnosti na klimatický systém [8]. Jak ukazuje zpráva Renewables Global Status Report 2012, i navzdory finanční krizi zaznamenal sektor obnovitelných zdrojů výrazný nárůst. Celkové odhadované investice v roce 2011 činily 257 miliard USD (v roce 2004 to bylo okolo 20 miliard) [14]. V řadě rozvojových zemí již byly různé obnovitelné zdroje energie zaváděny. Často neúspěšně. Stává se, že projekty, ať už místních vlád, donorů nebo soukromých subjektů, jsou promyšlené jen po dobu realizace. Proto se již při vytváření takovýchto projektů také musí myslet na jejich udržitelnost a způsoby jakými ji zajistit i po skončení projektu. Při využívání nových technologií v rozvojových zemích je potřeba si uvědomit, že není možné pouze provést transfer nových metod a vědomostí. Musí být zohledněny možnosti využití v lokálních podmínkách, využity lokální znalosti a lokální zdroje. Je třeba zavádět takové technologie, které budou moci místní obyvatelé sami spravovat a udržovat je i bez přítomnosti expertů na místě. Primárně (pokud je to možné) je důležité využívat zdroje, které se již v místě používají a nesnažit se zavádět úplně nové. Výzva je i na druhé straně. Je potřeba investovat do inovací a do vzniku nových technologií, které podporují místní zdroje a činí je efektivnějšími nebo snazšími pro obsluhu. Toto je klíč k úspěchu. 2 Potravinová bezpečnost je zajištěna ve chvíli, kdy lidé zajištěný mají stálý přístup k nezávadným potravinám a mohou si je dovolit opatřit. s t r a n a 7 / 8

8 Reference: [1] BP, Statistical review of world energy. Technical Report. British Petroleum. [2] Etemad, B., Luciani, J., World Energy Production, , Productionmondiale d énergie, , 7. Publications du Centre d histoire économique internationale de l Université de Genève, Librairie Droz, Genève. [3] Grübler, A., Technology and Global Change. Cambridge University Press, Cambridge. [4] IEA, 2008b. World energy outlook Technical Report. International Energy Agency. [5] Dale M. et al., Global energy modelling A biophysical approach (GEMBA) part 1: An overview of biophysical economics Ecological Economics 73, [6] Jakubes J. et al., Příručka Obnovitelné zdroje energie, Hospodářská komora České republiky. [7] IEA, Renewables and Waste in World Iea.org [online] 2009 [cit ]. Dostupné z: [8] Patočka P., Čistá energie pro rozvojové země, Garp news letter, Glopolis. [9] Sims REH., Biomass, Bioenergy, and Biomaterials future prospects. Biomass and Agriculture: sustainability, markets, and policies, Organization for Economic Cooperation and Development, 2003, Vienna. p , ISBN: , [10] Goldemberg J. (Chief Editor)., World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, United Nations Development Program (UNDP), [11] World Energy Council 2004a. Survey of Energy Resources, World Energy Council, London; [12] US Climate Change Technology Program; [13] IEA, World Energy Outlook [14] REN21, Renewables Global Status Report 2012 Update, REN21, [15] Zomers A., The challenge of rural electrification, Energy for Sustainable Development, 7 (2003), pp [16] Lew DJ, Alternatives to coal and candles: wind power in China, Energy Policy, 28 (2000), pp [17] Bhide A.,Rodríguez Monroy C., Energy poverty: a special focus on energy poverty in India and renewable energy technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011), pp [18] IEA, International Energy Agency. World energy outlook Paris: OECD/IEA; [19] Kaygusuz K., 2011, Energy services and energy poverty for sustainable rural areas, Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews 2011; 15: [20] OECD, Organisation for Economic Co-operation & Development. Energy for sustainable development, OECD contribution to the United Nations Commission on Sustainable Development 15. OECD; [21] IEA, International Energy Agency. Energy poverty: how to make modern energy access universal Paris: OECD/IEA; [22] Hodge BK. Alternative energy systems and applications. New York: John Wiley; [23] Informační server Člověk v tísni. [online] Dostupné z [cit ] [24] Česká zemědělská univerzita. Fakulta tropického zemědělství. Rozvojové projekty FTZ. Czu.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [25] Česká zemědělská univerzita. Fakulta tropického zemědělství. Rozvojové projekty FTZ. Czu.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [25] BlueLand občanské sdružení. Blueland.cz [online] 2010 [cit ]. Dostupné z: [27] Kaygusuz K., Energy for sustainable development: A case of developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012) [28] Py, X., Azoumah, Y., Olives, R., Concentrated solar power: Current technologies, major innovative issues and applicability to West African countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 18, s t r a n a 8 / 8 Projekt V4 Aid byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničích věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z fondů Evropské unie.

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE SVĚTOVÉ EERGETICKÉ ZDROJE FYZIKA/9. ročník/č. 10 1. Ke všem činnostem, které člověk vyvíjí, potřebuje energii. Pojem energie je nejčastěji vysvětlován jako schopnost konat práci. a Zemi neustále roste

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Oščadnica 24. 10. 25. 10. 2012 Možnosti a potenciál energetického

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Žijeme v době, kdy emoce a pocity znamenají více než fakta. Spolehlivá a dostupná energie je základem moderní společnosti 2

Více

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. Rostoucí počet obyvatel naší

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

Jan Labohý. environmentální pohled: Města ve věku změny klimatu

Jan Labohý. environmentální pohled: Města ve věku změny klimatu Jan Labohý environmentální pohled: Města ve věku změny klimatu Obecné trendy Více než polovina světové populace žije ve městech, do 2030 59 % (OSN, 2009) Města spotřebovávají 70% energie, 76% do 2030 (IEA,

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání. Návaznost na RVP: Všechny hlavní cíle a navazující dílčí cíle se týkají průřezového tématu Člověk a životní prostředí a vzdělávací oblasti Biologické a ekologické vzdělávání. Průřezové téma má návaznost

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Úspory energie a obnovitelné zdroje Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Význam energie pro naši civilizaci Bez dostatečných zdrojů nemůže existovat biosféra (živé organismy) ani technosféra (civilizace)

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník Člověk a energie domácí projekt pro

Více

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY Pracovní LISTY ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY ENERGIE SKLÁDKOVÉHO VZDUCHU ENERGIE KALOVÉHO PLYNU ENERGIE BIOPLYNU TENTO MIKROPROJEKT

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě?

Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě? Změna klimatu: Katastrofa pro chudé po celém světě? Změna klimatu: klíčová otázka rozvoje Největší nespravedlnost dneška představují pravděpodobně důsledky změny klimatu. Ti nejchudší nesouce za změnu

Více

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ seminární práce Jméno a příjmení: Adam SVOBODA Třída: 8.O Datum: 18.3.2015 Problematika neobnovitelných

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Informačné a automatizačné technológie v riadení kvality produkcie Vernár, 12.-14. 9. 2005 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 23 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NOVÁKOVÁ Helena ABSTRAKT Článek upozorňuje na globální problém snižování úrovně emisí oxidu uhličitého a na využívání obnovitelných zdrojů energie SUMMARY The paper points

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY Základní škola Zlaté Hory 1 powerpointovou prezentaci na téma: JADERNÉ ELEKTRÁRNY Základní škola Zlaté Hory 2 powerpointovou prezentaci na téma: VODNÍ

Více

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa. Prezentace: Aktivní dům Jiří Hirš Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Ak#vní dům Jiří Hirš FAST VUT v Brně Vývoj energe+ckých

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Publikace vyšla s podporou Evropské Unie, Ministerstva zahraničí ČR a Nadace OAK. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Publikace vyšla s podporou Evropské Unie, Ministerstva zahraničí ČR a Nadace OAK. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá Publikace vyšla s podporou Evropské Unie, Ministerstva zahraničí ČR a Nadace OAK. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. Publikace vznikla v rámci

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Větrné a malé sluneční elektrárny vlastněné obcemi a domácnostmi. Získejte peníze na rozvoj obce a nová pracovní místa

Větrné a malé sluneční elektrárny vlastněné obcemi a domácnostmi. Získejte peníze na rozvoj obce a nová pracovní místa Větrné a malé sluneční elektrárny vlastněné obcemi a domácnostmi Získejte peníze na rozvoj obce a nová pracovní místa Víte, co mají společného skotské město Neilston, vesnice Jühnde v Dolním Sasku nebo

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více