Obnovitelná energetika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelná energetika"

Transkript

1 Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Modul OE 01 - Energetické úspory Mgr. Ivo Solař Obsah: 1. Růst spotřeby energie a jeho důsledky Dopady růstu spotřeby energie na životní prostředí Exploatace světových zásob fosilních paliv Produkce odpadů při těžbě, výrobě a spotřebě energie Znečištění vodních prostředí při těžbě ropy Dopady znečištěného životního prostředí na zdraví lidské populace Znečištění atmosféry polutanty vznikajícími při výrobě energie Sekundární jevy znečištění atmosféry Kyselá atmosférická depozice, její přímé dopady a okyselování vod a půd Narušení ozónové vrstvy Skleníkový efekt a výskyt přízemního ozónu Vznik smogu Úpory energie Technologické úspory a technická opatření Osvětlení Žárovky Lineární zářivky Kompaktní zářivky Požadavky na svítidla Vhodný typ svítidla Osvětlovací soustava Vliv ovládání osvětlovacích soustav na spotřebu elektrické energie Elektrospotřebiče o vyšších příkonech Energetický štítek Elektrický sporák Chladničky a mrazničky Kalkulace spotřeby: nová lednička za Kč vs. stará lednička Pračky, sušičky prádla, žehlení Myčky nádobí Šetření energie Zadržování energie Objekty s nízkou energetickou náročností Nízkoenergetické stavby = 12x méně energie Izolace pasivního domu Investice do stavby pasivního domu? Využití přírodních faktorů Izolace Rozdělení zateplovacích systémů Základní podmínky pro úspěšnou realizaci zateplení Přínosy zateplení Nevýhody zateplení Finanční analýza úspor Princip rekuperace Literatura

3 1. Růst spotřeby energie a jeho důsledky Aktuálním trendem a současně globálním ekologickým problémem je nárůst spotřeby energie. Ceny energií trvale vzrůstají v důsledku omezených světových zásob fosilních paliv. Jejich spotřeba navíc vyvolává nutnost dalších investic do ochrany životního prostředí na regionální i globální úrovni. V souvislosti s tímto růstem se náklady na energii stávají stále významnější položkou ve výdajích domácností, drobných podnikatelů, podniků i městských a obecních rozpočtů. Úspory energie a snižování nákladů za energie jsou významným zdrojem úspor pro spotřebitele. Vedlejším avšak velmi důležitým přínosem z realizovaných opatření je dodržování principu udržitelného rozvoje, například nižší spotřeba vody, snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů, minimalizace dopadů znečištěné atmosféry a dalších složek životního prostředí na lidskou populaci, snadnější údržba a provoz zařízení. 1.1 Dopady růstu spotřeby energie na životní prostředí Exploatace světových zásob fosilních paliv - při současném tempu těžby jsou odhadovány světové zásoby uhlí na několik desítek let, zásoby ropy na stovky let, - spalováním uhlovodíků se znehodnocují suroviny využitelné pro chemický průmysl, farmakologii a další odvětví, kde by bylo využití těchto surovin efektivnější Produkce odpadů při těžbě, výrobě a spotřebě energie - jakákoliv těžební činnost sebou přináší ekologické problémy při skrývkách a ukládání nadložní zeminy, hlušiny, zásahy do krajiny a hydrologického režimu - při spalování vznikají další polutanty (prachové částice, oxidy síry, dusíku, aerosoly, těžké kovy a radioaktivní izotopy) emitované především do atmosféry, kde způsobují sekundární znečištění - dalšími odpady jsou velká množství popílku ukládaného na skládky, ten se vyznačuje obrovskou absorpční schopností pro jiné chemické látky, které mohou být postupně uvolňovány a vytvářet následná rizika Znečištění vodních prostředí při těžbě ropy - při těžbě a přepravě ropy dochází k únikům ropných látek, nehodám a haváriím, které představují obrovské katastrofy pro organismy ve vodních ekosystémech - jedna šestina celkové rozlohy oceánu je trvale pokryta ropným filmem, což znemožňuje existenci a funkce planktonu, tato skutečnost vede k omezení globální produkce kyslíku a absorpce oxidu uhličitého a změnám v potravních řetězcích vodních ekosystémů, v konečném důsledku i zmenšování potravních zdrojů pro člověka Dopady znečištěného životního prostředí na zdraví lidské populace - přítomnost cizorodých látek v jednotlivých složkách životního prostředí člověka vede k prokazatelným vlivům na lidské zdraví - projevuje se především zvýšenou citlivostí populace k civilizačním chorobám, alergiemi, zhoubnými novotvary, genetickými poruchami, reprodukčními problémy a abnormalitami 2

4 1.1.5 Znečištění atmosféry polutanty vznikajícími při výrobě energie - při spalování fosilních paliv se emitují látky způsobující primární znečištění atmosféry - jedná se především o aerosolové a prachové částice, oxidy síry a dusíku, těžké kovy, uhlovodíky, organické perzistentní polutanty a další látky - jejich dopady na člověka jsou jednak přímé (lidské zdraví) a jednak nepřímé (ztráty na produktivitě ekosystémů, koroze konstrukcí a budov, eroze památek) - jejich další reakce v atmosféře vyvolávají jevy sekundárního znečištění Sekundární jevy znečištění atmosféry Kyselá atmosférická depozice, její přímé dopady a okyselování vod a půd - reakcemi primárních znečištěnin vznikají v atmosféře kyselé látky, které se dostávají na zemský povrch a způsobují přímou destrukci rostlin i lidských výtvorů a obecné okyselování půd a vod - důsledkem okyselování je snižování produkční hodnoty půd, změna chemických vlastností půd, vyplavování toxických iontů, vymírání druhů citlivých na změny ph vod a kolapsy celých vodních ekosystémů Narušení ozónové vrstvy - některé primární polutanty atmosféry es dostávají do stratosféry a zde rozkládají molekuly ozonu, toto vede k zeslabování ozonové vrstvy a následným jevem je pronikání vysokoenergetického UV záření na zemský povrch - UV záření způsobuje negativní jevy, například rozklad chlorofylu a tím snížení rozsahu fotosyntézy, genetické mutace buněk vedoucí až k výskytu rakoviny u živočichů a lidí, chemické změny v přízemní vrstvě troposféry apod Skleníkový efekt a výskyt přízemního ozónu - některé látky produkované při spalování paliv se vyznačují vysokou absorpcí dlouhovlnného tepelného záření, tento jev je označován jako skleníkový efekt a může vést ke globálním klimatickým změnám jež vyvolají následné důsledky v rozložení hydrosféry na povrchu planety, migraci rostlin a živočichů, změny mořských proudů, abnormální výskyt atmosférických poruch a tím ohrozit samu existenci lidstva - pronikající UV záření a intenzivní spalování paliv v dopravě vyvolává výskyt ozonu v přízemní vrstvě atmosféry, problémem je přímá toxicita ozonu pro rostliny i organismy včetně člověka Vznik smogu - smogem je označována disperzní soustava, kde jsou v plynné fázi rozptýleny pevné nebo kapalné částice, tato vzniká v důsledku nepříznivých inverzních meteorologických situací, kdy není možný rozptyl znečišťujících látek - podle typu je smog dráždivý vůči dýchací soustavě nebo sliznicím a způsobuje velmi intenzivní zdravotní problémy v hustě obydlených oblastech. Klíčová slova: růst spotřeby energie, negativní ovlivnění životního prostředí 3

5 2. Úpory energie Podle údajů energetických firem je současná spotřeba energie v českých domácnostech podle účelu rozčleněna podle přiloženého grafu. Z tohoto lze odvodit, že největší podíl na spotřebě energie má vytápění a je zde největší prostor pro realizaci úsporných opatření, ačkoli i v dalších oblastech jsou přínosy vždy velmi patrné. Podle principu lze rozdělit úspory energie do tří kategorií. 1) technologické úspory a technická opatření 2) šetření energií 3) zadržování energie Technologické úspory představují pro spotřebitele využívání pokročilých technologií a moderních spotřebičů, které oproti klasickým, v minulosti používaným se vyznačují podstatně nižší spotřebou energie a dalších vstupních zdrojů (vody, pomocných látek, chemických prostředků apod.). Šetření energií znamená nutnost využívat nezbytně nutné energetické nároky. Nejlacinější energie je energie, kterou nemusíme vyrobit. Zadržování energie je současným trendem při využití stavebních faktorů, materiálů a metod pro konstrukci objektů, budov, staveb. 2.1 Technologické úspory a technická opatření Osvětlení Volbu svítidla a světelného zdroje bychom měli v první řadě podřídit požadavku na zrakový výkon a zrakovou pohodu. Hladiny osvětlení pro různé činnosti člověka jsou předepsány normami, předpisy nebo doporučeními. Bylo zjištěno, že nedodržováním předepsaných hodnot osvětlení se snižuje produktivita práce, roste úrazovost, nehodovost atd. Dále je třeba se zaměřit na to, aby osvětlení bylo energeticky a ekonomicky úsporné. Energetickou spotřebu elektrického osvětlení můžeme ovlivnit zejména volbou vhodných světelných zdrojů, konstrukcí a materiálem svítidel, způsobem osvětlení, úpravou ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustavou a způsobem ovládání a regulace osvětlení. Základními světelnými zdroji používanými v domácnostech jsou následující typy: - žárovky - lineární zářivky - kompaktní zářivky 4

6 Žárovky Nejznámější, nejrozšířenější, ale nejméně energeticky hospodárné jsou klasické žárovky. U nich se přemění na světlo pouze 3 % (!) spotřebované elektrické energie a zbytek je přeměněn na ztrátové teplo. Abychom mohli energetickou spotřebu snížit, je vhodné používat pokud možno žárovky reflektorové s usměrněným světelným tokem, které jsou označovány písmenem R a číslem udávajícím průměr reflektoru v mm (např.r63). Životnost žárovek je cca 1000 provozních hodin. Pokud máme žárovku ukrytu ve svítidle a není ve směru přímého pohledu, měla by mít větší příkon než 25 W (netýká se to ovšem žárovek pro osvětlení chladničky nebo trouby u elektrického sporáku). Když máme žárovku umístěnu v úhlu přímého pohledu, je vhodné, aby tato žárovka byla matovaná (tzv. mléčná žárovka). Nejnovější typy žárovek jsou opálové se speciálním pokrytím zachovávajícím jejich plný světelný tok a přitom nás neoslňují Lineární zářivky Dalším často využívaným světelným zdrojem jsou klasické lineární zářivky, jejichž nezbytnou součástí je zapalovací zařízení (tzv.předřadník), které se skládá z tlumivky, startéru a kompenzačního a odrušovacího kondenzátoru. Technicky dokonalejší je elektronický předřadník, který má v porovnání s klasickým předřadníkem o 8 až 10 W nižší příkon (u lineárních zářivek) a umožňuje nám zároveň prodloužit životnost zářivky a zvýšit světelný tok asi o 15 % Kompaktní zářivky V současné době se začínají ve větší míře používat pro osvětlení kompaktní zářivky, ve kterých je spojena v jeden celek zářivka a elektronický předřadník.tato energeticky úsporná svítidla lze našroubovat do běžné objímky místo klasické žárovky. Kompaktní zářivky jsou asi pětkrát účinnější než žárovky a uspoří až 80 % (!) elektrické energie při stejné hladině osvětlení. Také životnost kompaktních zářivek (cca hodin) je oproti žárovce vyšší. Příklad: Jestliže nahradíme klasickou žárovku o příkonu 100 W kompaktní zářivkou, která má při stejné hladině osvětlení příkon 20 W, tak při ročním provozu hodin uspoříme 80 kwh elektřiny. Během životnosti kompaktní zářivky můžeme uspořít 640 kwh elektrické energie, to je při současné ceně elektřiny (1,74 Kč/kWh) úspora 1.113,6 Kč. Z tohoto příkladu je patrné, že i při vysoké ceně kompaktní zářivky se její pořízení do domácnosti vyplatí. Dále musíme počítat také s tím, že bychom museli během této doby zakoupit sedm žárovek, protože mají uvažovanou životnost hodin. 5

7 Požadavky na svítidla Základním úkolem účelových svítidel je dosažení maximální provozní světelné účinnosti při prostorovém rozložení světelného toku, který je optimální pro daný účel. To znamená, že pro každý prostor a danou práci se hodí jiný typ svítidla, který musí současně splňovat tyto požadavky: rozložení jasů v prostoru omezení oslnění směr a stínivost světla a podání tvarů barvu světla a podání barev předmětů množství světla další psychofyziologické podmínky pro zrakovou činnost Konstrukce svítidel je proto rozmanitá. Můžeme v obchodech uvidět například svítidla, která usměrňují světelný tok do určitého prostoru (reflektory využívající odrazu, prostupu a lomu světla, nebo difuzory využívající prostupu a rozptylu světla) Vhodný typ svítidla Obývací pokoj Pro celkové osvětlení místnosti je vhodné například závěsné svítidlo s rozptylným stínidlem, ve kterém jsou osazeny žárovky nebo kompaktní zářivky. Celkové osvětlení můžeme řešit rovněž jako nepřímé s lineárními zářivkami teple bílé barvy. Pro místní osvětlení ke čtení, sledování televize nebo k osvětlení pracovního stolu se používají svítidla nástěnná, stojanová, případně s nastavitelnými rameny. Jako světelné zdroje lze použít žárovky nebo kompaktní zářivky. Kuchyně Celkové osvětlení lze řešit podobně jako v obývacím pokoji. Pro osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky je vhodné svítidlo se zářivkou barvy bílé nebo teple bílé. K osvětlení jídelního stolu je možno doporučit stahovací svítidlo s kompaktní zářivkou. Koupelna Celkové osvětlení je možno zajistit stropním zářivkovým svítidlem s teple bílou barvou zářivek. Osvětlení zrcadla je vhodné provést dvěma stejnými svítidly s kompaktní zářivkou, umístěnými symetricky po obou stranách zrcadla, nebo jedním svítidlem s lineární zářivkou, které osadíme nad zrcadlo tak, aby nás neoslňovalo. Dětský pokoj Při osvětlení dětského pokoje se dělá nejvíce chyb. Jestliže má dítě nevhodné osvětlení pro svou činnost, má snahu se naklánět, kroutit a přesedávat tak, aby si samo zlepšilo podmínky vidění. Vadné osvětlení může být proto příčinou deformací páteře, bolesti hlavy, špatné nálady a zánětu spojivek. Základem dětského pokoje je celkové osvětlení, které má svítit trvale při všech činnostech a se značnou intenzitou. Proto je nejvhodnější stropní zářivkové svítidlo s krytem a se zářivkami teple bílé barvy. 6

8 Pro místní osvětlení pracovního stolu je vhodné použít stolní nebo nástěnné svítidlo s pohyblivým ramenem, které umístíme z levé strany (pro leváky z pravé strany) s kompaktní zářivkou teple bílé barvy. Ložnice Pro celkové osvětlení a k vytvoření příjemné atmosféry pro odpočinek a uvolnění jsou vhodná svítidla smíšená, s dobrým cloněním zdroje světla. Osvětlení u lůžka (např.pro čtení) vyřešíme stolním nebo nástěnným svítidlem. Předsíň, hala, šatna Pro osvětlení těchto prostorů používáme zásadně celkové osvětlení stropním zářivkovým svítidlem. Pokud vykonáváme v těchto prostorách i nějakou další speciální činnost, použijeme vhodné místní osvětlení Osvětlovací soustava Osvětlovací soustava je tvořena: svítidly se světelnými zdroji jejich příslušenstvím elektrickým rozvodem ovládáním Volba osvětlovací soustavy ovlivňuje nejen zrakový výkon, ale také energetické a ekonomické faktory osvětlení Vliv ovládání osvětlovacích soustav na spotřebu elektrické energie Ovládání osvětlovacích soustav může nejen zvýšit komfort uživatelů, ale může mít také vliv na spotřebu elektrické energie na osvětlení. Většina lidí si rozsvítí umělé osvětlení, aby měla dostatek světla pro svoji činnost, ale málo kdo osvětlení vypne, když je již nepotřebuje. Z tohoto důvodu se v praxi stále častěji využívá automatické spínání osvětlení pomocí fotočidel (v závislosti na hladině denního osvětlení) a pomocí pohybových čidel (podle pohybu osob v osvětlovaném prostoru). Osvětlení je pak v provozu pouze, když je potřeba, ale pokud svítí, tak naplno. Podle některých údajů specialistů je možné využitím kombinace fotočidel a pohybových čidel snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav o 40 až 60 %. Další možností je spojení uvedeného automatického spínání osvětlení se stmíváním. Tímto způsobem je pak možno náklady na elektrickou energii snížit až o 70 %. Účelné osvětlení znamená, že osvětlujeme jen ty místnosti a nebo jejich části, kde je osvětlení zapotřebí. Osvětlení je třeba odstupňovat podle předpokládaných činností a funkcí a přizpůsobit jej jejich změnám. Nesvítíme tedy zbytečně na takovém místě a takovou intenzitou, kde to není opodstatněno. Z tohoto důvodu navrhujeme vždy soustavu svítidel a jejich zapínáním a vypínáním přizpůsobíme a regulujeme osvětlení podle toho, zda odpočíváme a chceme jen tlumené intimní osvětlení, nebo zda se věnujeme náročné pracovní činnosti, která vyžaduje vysokou úroveň osvětlení pracovní plochy nebo předmětu. 7

9 K tomuto účelu se zřizuje tzv. místní osvětlení, které zvyšuje úroveň osvětlení v daném místě. Musí být řešeno tak, aby dostatečně osvětlilo celou potřebnou plochu (například jídelní nebo pracovní stůl), ale přitom neoslňovalo ostatní uživatele místnosti. Nejhospodárnější jsou přímá svítidla, která používáme pro intenzivní místní osvětlení a jejichž většina světelného toku je směrována na pracovní rovinu. Pro celkové osvětlení a k vytvoření příjemné atmosféry pro odpočinek a uvolnění jsou vhodnější svítidla smíšená, s dobrým cloněním zdroje světla. Nejméně hospodárné je nepřímé osvětlení, a proto jej používáme pouze výjimečně (například pro určitý estetický záměr). Podmínky světelné pohody spoluvytvářejí všechny plochy místnosti (stěny, strop, podlaha, ale také nábytek a jeho doplňky) a proto volíme jejich barvy ve světelných tónech, které mají vyšší stupeň světelné odraznosti Elektrospotřebiče o vyšších příkonech Při výběru domácího elektrospotřebiče bychom se mimo jiné měli zajímat, jaký má daný přístroj příkon. Jestliže nechceme naši peněženku zbytečně zatěžovat vyššími poplatky za elektřinu, měli bychom kupovat elektrospotřebiče energeticky nenáročné. To platí zejména pro spotřebiče o vyšších příkonech. Mezi přístroje o vyšších příkonech patří : elektrický sporák sklokeramický varný panel automatická pračka chladnička a mraznička myčka nádobí vysavač žehlička fén sušička prádla Energetický štítek K tomu, abychom se dokázali při nákupu nového elektrospotřebiče správně zorientovat, by měl i u nás v blízké budoucnosti sloužit tzv. energetický štítek (v Evropě známý pod názvem Euro-Label). Ten obsahuje údaje o energetické náročnosti provozu získané měřením nezávislou komisí. Tato komise při měřeních vychází ze schválených metodik podle evropské normy testování. Vzhled energetického štítku je sjednocen ve všech zemích, které přistoupily k dohodě. Pro rychlou orientaci zákazníka jsou na štítku barevné pruhy s písmeny A až G, kde označení A, B, C patří mezi zařízení úsporná a označení E, F, G mezi méně úsporná. Dále jsou 8

10 zde uvedeny údaje o spotřebě energie, výrobce a další údaje, které jsou pro zákazníka při výběru spotřebiče důležité. V brzké době by měly být energetickými štítky opatřeny veškeré domácí elektrospotřebiče, které jsou prodávány na našem trhu Elektrický sporák Při volbě elektrického sporáku je vhodné se nejdříve zamyslet, co vlastně od nového pomocníka v kuchyni očekáváme. Stačí nám jenom dvě základní funkce: vaření a pečení? Chceme klasické litinové plotny a nebo sklokeramický varný panel? Budeme chtít v troubě grilovat? Potřebujeme mít horkovzdušnou troubu? Musíme mít elektronickou regulaci pečící trouby? Až budete znát odpovědi na tyto otázky, zaměřte se dále při svém výběru hlavně na energetickou účinnost plotýnek a na tepelné ztráty trouby klasické a horkovzdušné. Energetická účinnost plotýnek Je změřeno, že plotny sklokeramických varných panelů mají vyšší účinnost ze studeného stavu (při ohřevu vody do bodu varu) než litinové. Účinnost plotýnek ze sklokeramických varných panelů je v tomto případě cca 70 %. Litinové plotýnky dosahují maximální účinnosti cca 60 %. Účinnost litinových plotýnek, které byly již ohřáty je téměř srovnatelná s plotýnkami ze sklokeramických varných panelů. Tato účinnost je nad 80 %. Je to logické, neboť se odbourala část ztráty energie spojená právě s vlastním zahřátím plotny. Tepelné ztráty trouby klasické a horkovzdušné Zjišťují se tepelné ztráty, od kterých se odvozují měrné tepelné ztráty na plochu trub. Tepelné ztráty klasické trouby jsou v rozmezí od cca 590 Wh do 1040 Wh při příkonu trouby 2100 W až 2200 W. Měrné tepelné ztráty jsou cca od 7,5 Wh/dm2 do 12,5 Wh/dm2. Tepelné ztráty horkovzdušné trouby jsou v rozmezí od cca 570 Wh do 1060 Wh při příkonu trouby 1960 W až 2315 W. Měrné tepelné ztráty jsou cca od 7,0 Wh/dm2 do 11,0 Wh/dm2. Skutečnou celkovou spotřebu energie elektrických sporáků je obtížné určit, protože je závislá hlavně na jejich správném používání. Jak minimalizovat spotřebu energie při používání el. sporáku: dno nádoby na vaření má mít stejný průměr jako plotýnka a má být rovné při vaření a ohřívání mějte na nádobách pokličky úspora energie činí minimálně 50 % využívejte při vaření zbytkového tepla plotny před koncem vaření nezahřívejte plotny bez nádob ohřívejte jen tolik vody, kolik skutečně potřebujete pro vaření potravin s delší dobou varu používejte tlakový hrnec úspora energie je až 50 % 9

11 Chladničky a mrazničky Spotřeba elektřiny Údaj o spotřebě elektřiny (v kwh/24 hodin) by měl být jedním ze základních kritérií při výběru chladničky a mrazničky. kombinovaná chladnička s mrazničkou spotřeba u těch nejúspornějších typů by neměla přesáhnout 0,24 kwh/24 hodin (350 kwh/rok). Bohužel tyto typy nejsou nejšetrnější při nákupu k naší peněžence, protože stojí cca , Kč samostatná mraznička při výběru samostatné mrazničky platí stejná pravidla jako při nákupu kombinované chladničky s mrazničkou. U těch nejúspornějších typů by spotřeba elektřiny neměla přesáhnout 0,8 kwh/24 hodin Kalkulace spotřeby: nová lednička za Kč vs. stará lednička Lednička třídy A (0,7 KWh/den) Lednička třídy C (staré modely) (3 kwh/den) Cena energie za rok (3,50 Kč/kWh) Cena energie za pět let (3 Kč/kWh) Cena energie za deset let (3 Kč/kWh) Celkové náklady 894 Kč Kč Kč Kč UŠETŘÍTE Kč Kč Kč Kč Kč Systém No-frost V současné době je možno rovněž zakoupit kombinovanou chladničku s komfortním systémem zvaným No-frost, který zabraňuje tvorbě námrazy v mrazícím prostoru a nedá šanci ani jinovatce na zmrazených potravinách. Základem tohoto systému je ventilátor, který zajišťuje cirkulaci a odvádění vlhkého vzduchu z vnitřního prostoru mrazničky ven. Ceny těchto kombinovaných chladniček jsou ale vyšší a mají rovněž vyšší spotřebu elektrické energie. Rovněž některé mrazničky jsou vybaveny tímto systémem No-frost. Další vlastnosti Většinou jsou kombinované chladničky s mrazničkami vybavené oddělenými nastavovacími okruhy pro chlazení a mrazení. Mrazicí prostor je u nejmenších typů cca 50 litrů a u největších je cca 110 litrů. V objemech chladící části již nejsou tak velké rozdíly. Je to od cca 180 litrů do 195 litrů. Hlučnost moderních chladniček a mrazniček je v současné době již nízká, pohybuje se cca od 35 db do 45 db. Důležitým kritériem pro kupujícího je také informace, zda chladnička a mraznička je šetrná k životnímu prostředí, tedy zda v ní není použita chladící tekutina s freony. Výběr nám doufám v blízké době usnadní energetický štítek, který nám napoví něco o energetické náročnosti provozu spotřebiče. 10

12 Rady, jak minimalizovat spotřebu Co dělat, aby byla spotřeba energie při používání chladničky a mrazničky co nejnižší? Zvolte si tak velkou chladničku a mrazničku, aby její prostor byl využíván alespoň na 70 %. Umístěte chladničku s mrazničkou na suchém a chladnějším místě (v žádném případě ne vedle topného tělesa!). Pravidelně odstraňujte námrazu, (pokud nemáte systém No-frost), protože její vrstva může zvýšit spotřebu elektřiny až o 75 %. Teplotu v chladničce stačí udržovat na +5 C a v mrazničce na 18 C. Snížením teploty o 1 C zvyšujete spotřebu energie o cca 6 %. Udržujte v chladničce a mrazničce přehledné uspořádání potravin nebudete muset mít dlouho otevřené dveře ledničky a nebudete tedy zbytečně plýtvat energií Pračky, sušičky prádla, žehlení Možná, že ještě vlastníte a používáte staré typy praček, které mohou být již automatické a někdy si připadáte jako na rodeu, to když zrovna vaše stará (pračka) ždímá. Pravděpodobně si ani neuvědomujete, že doma chováte energetického žrouta. Pračky vyráběné cca před 10 lety mají totiž spotřebu energií asi o 50 % vyšší. Proto je namístě se zamyslet, jestli si nepořídit energeticky úspornější a modernější automatickou pračku. Podle čeho vybírat automatickou pračku Při výběru automatické pračky by nás neměla zajímat jenom konstrukce pračky a její vzhled, ale měli bychom se také informovat o jejích následujících parametrech: kapacita pračky hlavní zásadou energeticky úsporného provozu pračky je využívání její plné kapacity. Pro vaši volbu při nákupu pračky by měla být proto rozhodující potřeba domácnosti, podle které zvolíte velikost náplně pračky. Ta je obvykle od 3,5 kg do 5 kg prádla. programy energetická náročnost je závislá především na typu pračky a dále na tom, jakými programy je pračka vybavena (například úsporné programy: možnost nastavení 1/2 plné kapacity prádla, plnění vody podle množství prádla apod.) Spotřebu elektřiny je možno snížit také použitím vhodného pracího prášku, který nám umožňuje snížení teploty prací lázně např.z 90 C na 60 C p ři zachované prací schopnosti. Prádlo je vhodné roztřídit tak, abychom mohli prát při nejnižší možné teplotě. Snížením teploty z 90 C na 60 C se sníží spot řeba energie asi o 25 %. Automatické pračky lze rozdělit podle konstrukce na pračky s přístupem zpředu (boční plnění prádla), svrchu (plnění prádla shora) a na pračky kombinované se sušičkou. Energeticky nejúspornější modely automatických praček jsou vybaveny elektronickým systémem, který řídí průběh celého pracího cyklu, tedy praní, máchání a odstřeďování s cílem dosáhnout optimálních hodnot spotřeby elektrické energie, vody a pracích prostředků. Při praní přitom bere ohled na konkrétní druh prádla a dbá na co nejlepší výsledek praní. Některé automatické pračky vás na předním ovládacím panelu informují o tom, kolik času zbývá do konce programu a nebo je lze naprogramovat tak, aby začaly pracovat v době s nejvýhodnější sazbou za elektrickou energii. Výrobci praček uvádí zpravidla maximální spotřebu elektrické energie a vody na jeden prací cyklus. 11

13 Spotřeba elektrické energie je u nejúspornějších praček na 5 kg prádla maximálně 0,94 kwh a spotřeba vody 48 litrů. Tyto nejúspornější pračky se podle energetického štítku řadí do kategorie A. Ceny energeticky nejúspornějších praček se pohybují bohužel okolo čtyřiceti tisíc Kč. Automatické pračky střední kategorie mají spotřebu elektrické energie na 5 kg prádla od 1,1 kwh do 1,3 kwh při spotřebě vody od 65 litrů do 85 litrů. Jejich ceny se pohybují přibližně od 12 tisíc Kč do 20 tisíc Kč. Automatické pračky lze dále rozdělit podle otáček odstřeďování: nejnižší kategorie méně než 400 otáček za minutu střední kategorie 400 až 800 otáček za minutu nejvyšší kategorie 800 až 1400 otáček za minutu. Výše počtu otáček pro odstřeďování má mimo dalšího vybavení vliv na výši ceny automatických praček. Pro dobré odstředění postačuje již 500 otáček za minutu. Sušičky prádla jsou velmi náročné na spotřebu elektřiny a měli bychom je využívat minimálně. nebo pouze pro řádně vyždímané prádlo. Můžeme tak uspořit 20 až 25 % elektrické energie. Mezi námi nejlepší sušičkou prádla je slunce a vítr. Žehlení Co se týká žehlení prádla, doporučujeme dbát na jeho optimální vlhkost, protože příliš vlhké i příliš suché prádlo zbytečně prodlužuje dobu žehlení. Po vypnutí žehličky můžete využít zbytkového tepla k žehlení jemného prádla Myčky nádobí Výhody myčky nádobí Spotřebujeme více energie na ruční umývání nádobí nebo na mytí nádobí v automatické myčce? Výsledky měření nám jednoznačně ukazují, že myčky nádobí mají oproti ručnímu mytí nádobí výrazně nižší spotřebu energie (cca o 50 %). Myčka nádobí nám šetří nejen vodu a elektrickou energii, ale také náš drahocenný čas. Pokud denně v průměru věnujeme půl hodiny času na ruční mytí nádobí, můžeme používáním myčky uspořit za rok asi sedm a půl dne volného času. Pracovní cykly myčky nádobí Mytí -do drátěných košů uvnitř myčky se naskládá špinavé nádobí a to je omýváno horkou mycí vodou, která stříká pod tlakem z rotujících trysek. Voda je ohřívána elektrickým odporovým tělesem na teplotu cca 65 oc, je hnána čerpadlem a průběžně se filtruje.aby byl vyšší mycí účinek, je používán speciální detergent, který nádobí odmašťuje. Oplachování - nádobí je oplachováno čistou vodou s přídavkem speciální chemikálie, která napomáhá tomu, aby na usušeném nádobí nezůstávaly stopy po kapkách. Sušení - sušení je prováděno buď akumulovaným teplem, nebo jsou k ohřevu sušícího vzduchu osazena topná tělesa, případně je sušení prováděno systémem TURBO, kdy se při sušícím procesu odvádí vlhko z myčky pomocí turbínky. Po skončení mycího cyklu je třeba nádobí vyjmout a odstranit nečistoty zachycené ve filtrech. 12

14 Myčka nádobí je vhodná pro: nádobí z nerez oceli porcelánové nádobí skleněné nádobí. V myčce se nedoporučuje umývat: nádobí a příbory ze stříbra, hliníku a zinku nádobí s teflonovým povrchem měděné pánve a kotlíky příbory a kuchyňské nože s dřevěnou rukojetí (rychlé vysušení může způsobit popraskání a kroucení dřeva) dřevěná prkénka a vařečky také sklo se zlatými ozdobami a nádobí z některých plastů může v myčce utrpět. Druhy myček a jejich pořizovací ceny Myčky nádobí můžeme rozdělit zpravidla do třech kategorií: Myčky široké 60 cm pojmou 12 jídelních souprav jsou vhodné pro vícečlenou rodinu. Myčky šíře 45 cm pro 8 až 9 jídelních souprav vhodné pro kuchyně panelákového typu. Malé stolní myčky nádobí pro 4 sady nádobí vhodné například pro kanceláře nebo dvoučlenné rodiny. Nejlevnější a konstrukčně a programově nejjednodušší myčky nádobí lze pořídit již za cenu okolo , Kč. Tyto myčky nepatří ovšem do kategorie energeticky úsporných. Jako energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí jsou myčky renomovaných značek, které je možno v obchodech zakoupit v cenách od cca , Kč. Hlučnost myček je u kvalitních typů od 38 db do 50 db. Spotřeba vody a elektřiny Myčky nádobí je možno rozdělit a posoudit podle úspory vody a spotřeby elektrické energie. Předpokladem úspory energií je programové vybavení myčky (úsporný program, bioprogram) a používání speciálních mycích bioprostředků, které nám umožňují provádět mytí již při teplotách 40 až 50 C. Myčku šíře 60 cm je možno považovat za úspornou, pokud se její spotřeba vody pohybuje okolo 20 litrů a spotřeba elektrické energie okolo 1,6 kwh na jeden mycí cyklus. Při úsporném programu se tyto hodnoty snižují na 15 litrů a na 0,9 kwh. Nejúspornější typy myček šíře 60 cm pro 12 jídelních souprav mají spotřebu elektrické energie 1 kwh a spotřebu vody 17 litrů na jeden mycí cyklus. Na spotřebě elektrické energie se podílí největším dílem odporové elektrické těleso, které slouží k ohřevu mycí vody. Úspornější myčky mají možnost navolit různé teploty vody (od 45 C do 75 C) a umožní nám tak snížit spotřebu elektrické energie. Další možnost úspory elektřiny mají myčky, které lze připojit dle pokynů výrobce na přívod teplé vody. Úspora elektrické energie je u takové myčky 50 % a více! Oběhové čerpadlo mycí a oplachové vody se na celkové spotřebě elektrické energie myčky podílí asi deseti procenty. 13

15 Analýzy nákladů na provoz myčky za dobu její životnosti ukazují, že náklady na vodu tvoří jen asi 10 % z nákladů na elektrickou energii. Myčky ve vyšší třídě energetické účinnosti mají zpravidla podprůměrnou spotřebu vody. Klíčová slova: technologické úspory energie, energetická účinnost 2.2 Šetření energie Nejlacinější energií je ta energie, kterou nemusíme vyrobit. Proto bychom měli dodržovat zásady spotřebitelského chování, které jsou dány následujícími doporučeními: - vypínání nebo tlumení nepotřebných světel na chodbách a v místnostech - použití energeticky úsporných zářivek - vypínání spotřebičů (videa, televize), neponechávat v pohotovostním (stand by) režimu přijímače v nich spotřebovávají cca 40% energie - vypínání nabíječek mobilních telefonů - spotřebovávají energii i nepřipojené k mobilu - použití ventilátorů místo klimatizace ta je energeticky náročná - používání praček a myček efektivně s úplnou náplní, nebo v technologii 6-th sense - omezení používání sušiček i slunce umí sušit prádlo - vaření pouze potřebného množství vody - zakrytí hrnce při přípravě stravy - používání moderních spotřebičů mikrovlnná trouba při ohřevu pokrmů, rychlovarná konvice - používání tlakových nádob (úspora až 70% energie) - sprchování místo koupání (až 4x méně energie) - zavírání kohoutků a používání úsporných splachovačů i voda se musí čerpat - tlumení topení snížením teploty o 1 C můžeme ušetřit až 5 10% nákladů na vytápění (představuje to asi 300 kg emisí CO 2 za rok) - naprogramování termostatu v noci a v době nepřítomnosti nastavíme nižší teplotu - výměna oken jednoduchých za okna dvojitá může snížit ztráty až o 70 % - krátké a intenzivní větrání je efektivnější než dlouhodobý únik tepla malou plochou - umístění lednic a mrazáků při lokalizaci vedle zdrojů tepla (kotel, sporák) spotřebují dvojnásobek energie - pravidelné odmrazování ledničky a mrazáku - nastavení spotřebičů na správný režim čím nižší teplota v lednici či mrazničce tím spotřebováváte více energie při stejné kvalitě uchování potravin - do lednice a mrazáku nedávat teplé pokrmy - nastavení termostatu bojleru na ohřev vody stačí nižší teplota, voda se míchá Klíčová slova: spotřebitelské chování 2.3 Zadržování energie Zadržováním energie rozumíme především využití topografických a mikroklimatických podmínek staveb, jejich konstrukce a materiály pro nižší energetickou náročnost a omezení úniku energie. Nejúčinnější se jeví následující stavební faktory: topografická poloha a mikroklima ( zahrady, zeleň, rybníky ) poloha vůči větru a ochrana proti větru ( stromy, keře ) tvar budov, objem, povrch ( návaznost na okolí ) orientace a otevření ke slunci, uspořádání fasád a vnějších prostor domů, vnitřní zónování tepelné izolace 14

16 masivní stavební části využít k tepelnému vyrovnávání, akumulační hmota v dosahu slunečního záření k vyrovnávání teplotních rozdílů dne a noci systém vytápění systém řízeného větrání Tepelná bilance rodinného domu: Objekty s nízkou energetickou náročností Nízkoenergetické stavby = 12x méně energie Stavby s nízkou energetickou náročností patří k významným bodům, které se začínají realizovat v praxi, stávají se dostupnějšími a mají šanci se podílet na snížení domácího účtu za energie obrovskou měrou. Ačkoliv jsou pasivní domy i dnes opředeny mýty o finančně nedostupném výstřelku pro bohaté, není to pravda. Nabídka úsporných domů je čím dál širší, a tak obyvatelstvo objevuje, že tyto speciální stavby nemusí zdaleka představovat obrovské investice navíc. Hranatá silueta, zachmuřený výraz bez oken a tvary navržené nepochopeným géniem šíleného architekta. Taková je zažitá, ztrouchnivělá představa o podobě pasivního domu. Přitom nízkoenergetické stavby nejsou definovány vizáží, ale především svými parametry. Současná norma rozlišuje tři základní skupiny energeticky nenáročných objektů, které se liší spotřebou tepla na vytápění vztaženou na 1 m 2 podlahové plochy vytápěných místností za 1 rok (tzv. plošná měrná potřeba tepla). K nejběžnějším budovám patří nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla menší než 50 kwh/m 2. Stavby navrhované podle běžných požadavků tepelně technické normy dnes dosahují hodnoty 180 kwh/m 2, takže již nízkoenergetický dům představuje výraznou úsporu. Pasivní domy však jdou s hodnotou ještě níže vystačí si s teplem pod 15 kwh/m 2. V těsném závěsu za nimi jsou tzv. nulové domy, jež nespotřebují více než 5 kwh/m 2 tepla na vytápění. Ba co víc, v některých případech vygenerují více tepelných zisků, než je jejich obyvatel schopen spotřebovat. Pokud dům splňuje výše uvedené parametry, je lhostejné, jaký má tvar. Nápaditosti se meze nekladou, vznikají nulové domy zapuštěné do okolního terénu, takže tepelným ztrátám brání zemina., lze navrhnout pasivní dům klasických tvarů s červenou sedlovou střechou nebo naopak avantgardní vilu se zatravněnou střechou a obrovskými okny otevřenými k jihu. Stále je nutné brát ohled na co nejmenší ochlazovanou plochu stěn a obvodového pláště budovy obecně. Proto by byla ideálním tvarem pro pasivní dům koule má z geometrických tvarů nejmenší povrch při stejném objemu. 15

17 Hlavním požadavkem nicméně je vyvážená energetická bilance stavby, a té lze dosáhnout prostřednictvím řady postupů, konstrukčních detailů, moderních materiálů a především chytrými nápady Izolace pasivního domu Zabránit úniku tepla! je známým heslem dneška. Nízkoenergetické stavby počítají se silnými vrstvami izolace (pro představu např. od 300 mm polystyrenu výše), které jsou neseny buď klasickou zděnou konstrukcí, nebo jen lehkým skeletem kupříkladu ze dřeva nebo i oceli. K masivnímu úniku energie ovšem nedochází jen přestupem tepla přes stěny, ale rovněž nekontrolovaným větráním netěsnostmi okny, póry v obvodovém plášti apod. Vzduchotěsnost a řízená cirkulace vzduchu jsou proto hlavními předpoklady úspěchu. Celý prostor domu musí být dokonale utěsněn nejčastěji fóliovou izolací. Neprůvzdušnost se ověřuje při tzv. Blow Door testu. Vstupními dveřmi se dům natlakuje vzduchem a měří se pokles tlaku v čase. Častým argumentem proti volbě nízkoenergetického domu je tvrzení, že stavba díky vzduchové izolaci nedýchá. Je ovšem nutné vzít v potaz nutnou přítomnost nuceného větrání. Ventilátory odvádějí vydýchaný vzduch a zásobují místnosti novým, čerstvým, a tak je možné dosáhnout lepšího provětrání, než klasickými okny. Odtud je navíc jen krůček k rekuperaci, jednomu z klíčových prvků pasivních domů. Proces spočívá ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperátor, kde si plyny přes plochu tělesa vyměňují teplotu vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Nejlepší rekuperátory dokážou ušetřit až 90 % tepla, jež bychom spotřebovali při standardním ohřevu studeného vzduchu topením. Současná norma však připouští použití rekuperátorů se 75% účinností Investice do stavby pasivního domu? Vyplatí se investice do nízkoenergetického domu, a pokud ano, za jak dlouho se navrátí? To je věčná otázka při rozhodování. Vezměme si jako modelový objekt menší rodinný dům s pořizovacími náklady ve stavu odpovídajícím platným normám cca 3 milióny Kč. Pokud by jej investor chtěl učinit nízkoenergetickým či snad pasivním, vícenáklady se pohybují od 5 do 20 % podle použitých materiálů a technologií- za stavbu by tedy bylo nutné vynaložit o 150 až 600 tisíc navíc. Náklady na roční vytápění u běžné stavby se pohybují do 20 tisíc Kč, u nízkoenergetického domu by neměly přesáhnout 5 tisíc. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že průměrné náklady navíc se mají šanci navrátit zhruba za 15 let. V potaz se ovšem nebere plynulý nárůst cen energií za 15 roků mohou dosáhnout několikanásobku stávající ceny a to je bod, ve kterém se návratnost investicí začíná prudce přibližovat. V každém případě jsou nízkoenergetické stavby sázkou do budoucna a stavebník by si tak měl rozmyslet, zda v domě bude sám minimálně několik let bydlet, aby dokázal z úspornosti domu těžit Využití přírodních faktorů Z domu neuniká teplo a je vybaven nuceným větráním. Jak jej dále vylepšit? Na řadu přicházejí detaily. Velká okna otevřená k jihu v zimě, kdy je Slunce nízko, zabezpečí další tepelné zisky. Ovšem pozor, aby se stavba naopak v létě nepřehřívala! Pak nastupují stínící systémy např. v podobě lamel, jež při letní vysoké poloze slunce vrhají příjemný stín. Potřebnou izolaci zajistí správná okna. Nejde pouze o výrobci často udávanou hodnotu činitele tepelného prostupu skla (obvykle 1,5 W/m2K u dvojskla, dražší variantu představují izolační trojskla s 0,7 W/m2K). Vliv má rovněž řešení distančního rámečku na styku zasklení s rámem a především osazení okna do obvodového pláště budovy v ohledu k poloze tepelné izolace před výběrem dodavatele je vždy vhodná konzultace s odborníkem. Další tepelné zisky mohou zajistit fotovoltaické články vyrábějící elektřinu ze slunečního záření nebo obyčejné solární panely, v nichž cirkuluje užitková voda ohřívaná sluncem. 16

18 Nízkoenergetický dům nepředstavuje drastické navýšení rozpočtu, pokud se bude stavebník držet klasických materiálů jako polystyrenových izolací apod. Pokud budeme chtít jít ruku v ruce s ekologií absolutně a nepoužívat klasické polystyreny a minerální plsti, nabízí se i další (dražší) možnosti. V zahraničí se již k běžným izolacím řadí foukané vločky z celulózy, tj. recyklovaného papíru. U nás jsou podobné exotické materiály, mezi něž se řadí např. i izolace z mořských řas nebo ovčí vlny. lnu, zatím drahé, ovšem jejich nástup se blíží. Další volbou jsou tradiční přírodní izolační materiály, např. konopné izolace.rovněž samotná volba vytápění nabízí prostor k zamyšlení o ekologičnosti. Elektřina sice vypadá na první pohled šetrně, nicméně její výroba zatíží planetu nesčetněkrát více než tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu Izolace Izolace neboli zateplení objektu je jedním ze základních energeticky úsporných opatření. Teplo, které je dodávané do objektu vytápěním, z něj uniká do prostředí s nižší teplotou obvodovými konstrukcemi (stěny, podlaha, okna, dveře, střecha). Aby teplota v objektu neklesala, musí být neustále doplňováno. Není možné této ztrátě tepla úplně zabránit, pouze ji můžeme zpomalit, snížit. Zhodnocení objektu z hlediska tepelných ztrát, zhodnocení tepelně izolačních vlastností by mělo vždy proběhnout před přípravou a realizací úprav topné soustavy, zdroje tepla, před regulací. Zateplením dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění, a tak je možné využít výkonově menší zdroj tepla, zefektivní se topný systém, což se projeví jak v provozních nákladech, tak u nově budovaných systémů v pořizovacích investičních nákladech. Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Kromě ekonomických přínosů má zateplení i pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu (tepelná pohoda, vlhkost, eliminace výskytu mikroorganismů, atd.). Tabulka rozložení ztrát v různých částech obvodové konstrukce v různých typech domů Konstrukce domu Izolovaný Dvojdům Řadový Bytový vícepodlažní Obvodové stěny 15 30% 15 25% 12 20% 30 40% Vnitřní stěny 5 15% 10 20% 5 10% 5 10% Střecha nebo strop pod půdou 5 15% 8 15% 10 15% 5 8% Strop nad sklepem nebo podlaha na 5 8% 7 10% 10 12% 4 6% terénu Okna a vstupní dveře (včetně infiltrace) 48 55% 40 45% 40 50% 40 60% Rozdělení zateplovacích systémů Rozdělovat zateplovací systémy můžeme z různých hledisek: Podle polohy umístění zateplovacích systémů o Vnější (venkovní) zateplení o Vnitřní zateplení Podle druhu tepelných izolantů Podle způsobu provádění a materiálového řešení o Omítkové o Kontaktní o Vytvoření sendvičového zdiva o Montované - obklady 17

19 Zateplení obvodových stěn Odvětrané se zavěšenou tepelně izolační konstrukcí (montované) Neodvětrané vnější zateplení (kontaktní) Omítkové zateplení Vnitřní zateplení Porovnání zateplovacích systémů: Systém Výhody Nevýhody Omítkové - Jednodušší aplikace na nerovné a - Výrazně nižší hodnota tepelného členité povrchy odporu zateplení - Dobré vlastnosti z hlediska - Pracná a tím i finančně náročná bezpečnosti práce příprava podkladu - Možnost provádění běžnými - Problémové přenášení objemových technologiemi, strojní aplikace změn Montované - Vyloučení mokrého procesu a tím - Problematická realizace na členitých i omezení realizace klimatickými fasádách podmínkami - Náchylnost ke vzniku tepelných mostů - Možnost aplikace i na vlhnoucí - Snížená škála architektonických řešení objekty Vysoká životnost Kontaktní Sendvičové - Možnost dosáhnout řady variant konečného vzhledu (barevnost, struktura, atd.) - Prostou změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelně izolačních vlastností - Investiční efektivnost - V případě použití pohledového zdiva na přizdívku má vnější povrchová úprava dlouhou životnost - Prostou změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelně izolačních vlastností Omezení tepelných ztrát střechou - Nároky na technologickou disciplinu - V případě použití nevhodné vnější povrchové úpravy může v konstrukci docházet ke kondenzaci - Nižší odolnost proti mechanickému poškození - Dílčí mokrý proces. Omezení realizace klimatickými podmínkami - Finanční náročnost způsobená cenou materiálů - Jestliže sendvičové zdivo je vytvořeno bez vzduchové mezery, může docházet ke kondenzaci mezi tepelnou izolací a přizdívkou - Vysoká pracnost - Omezení realizace klimatickými podmínkami Představuje % z celkové ztráty tepla u rodinných domků a asi 5 až 8 % u bytových nájemních objektů. Tyto ztráty podle původního výchozího stavu konstrukcí mohou být sníženy až na polovinu. Před realizací je důležité rozhodnutí o dalším využívání půdních prostor, například zda půdní prostor zůstane zachován původnímu účelu nebo bude využíván k bydlení Základní podmínky pro úspěšnou realizaci zateplení Analýza výchozího stavebně technického stavu budovy a jednotlivých konstrukcí. Zjištění hlavních příčin tepelných ztrát. Zjištění energetické bilance tepelných ztrát a zisků před a po provedení jednotlivých úprav spolu s ekonomickým hodnocením výpočet návratnosti vložených finančních prostředků. Volba vhodné technologie zateplení, která bude optimálním řešením z hledisek technických, ekonomických, architektonických, atd. 18

20 Vyvarovat se předimenzování u zateplení z vnitřní strany, které vede k narušení teplotního a vlhkostního režimu v konstrukci, k promrzání vnější konstrukce či k povrchové kondenzaci a vzniku plísní. Vyvarovat se porušení akumulačního vlivu konstrukce, které vede k promrzání a následnému vzniku trhlin a jiných poruch konstrukcí. Používat k zateplení certifikovaných materiálů, navržený zateplovací systém musí splňovat zákonné podmínky pro uplatnění na českém trhu (prohlášení o shodě). Dodržovat pokyny předepsané výrobcem zateplovacího systému. Při realizaci odbornou firmou trvat na uzavření řádné písemné smlouvy, která by měla obsahovat předmět díla (rozsah prací), termín provedení, podmínky převzetí dokončeného díla, záruční a servisní podmínky (záruční doba ze zákona je minimálně 3 roky), včetně pozáručního servisu, řešení provozu objektu v době stavby, cenu i způsob financování a smluvní pokutu pro případ neplnění povinností. Rozsah prací je nejlépe vázat na projektovou dokumentaci, kvalitativní podmínky díla se vyplatí určit podmínkou Dílo musí splňovat všechny požadavky platných zákonů, vyhlášek a českých technických norem. Průběžně kontrolovat kvalitu díla Přínosy zateplení Zateplením se sníží výdaje na vytápění objektu, což je jedna nejnákladnějších položek provozních nákladů. Zateplením dojde ke snížení spotřeby energie potřebné na vytápění objektu, a tak umožní instalovat menší, levnější zdroj tepla. Topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve. Sníží se zatížení otopného systému, otopný systém je možné provozovat při menším teplotním spádu. Zateplení umožní zvýšení kvality využití objektu. Přínosy ze zateplení mají trvalý, dlouhodobý charakter. Zateplením se odstraní kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Ta bývá často jedna z příčin vzniku a růstu plísní. Zateplením se sníží riziko poruch povrchových úprav konstrukcí, zamezením dilatací, vlivem promrzání či přehřívání. Vnějším zateplením se plně využijí akumulační vlastnosti budovy, sníží se nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale sníží se přehřívání budovy v letním období. Snížení tepelných ztrát je také základem pro efektivní využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí. Zateplení chrání původní povrch před agresivitou ovzduší např. zamezení koroze výztuže, karbonace betonu. Zateplení objektu se sekundárně odráží ve zlepšení životního prostředí díky snížení spotřeby paliv. Velmi často dojde k zkvalitnění architektonického vzhledu panelová zástavba, Nevýhody zateplení Poměrně investičně náročné úsporné opatření s delší dobou návratnosti. Náročná předrealizační i vlastní realizační fáze. Nevýhody vyplývají zejména z chybně navrženého nebo provedeného zateplení nedodržení technologických postupů vznik tepelných mostů, kondenzace vlhkosti, vznik plísní, hub, poruchy stavebních konstrukcí vlivem promrzání, vlhnutí, atd. 19

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.12 ÚSPORA ENERGIE V RODINNÉM DOMĚ. Proč šetřit energií?

Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.12 ÚSPORA ENERGIE V RODINNÉM DOMĚ. Proč šetřit energií? Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.12 ÚSPORA ENERGIE V RODINNÉM DOMĚ Proč šetřit energií? Současné intenzivní využívání zdrojů s sebou přináší několik zásadních

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

Tipy na úspory energie v domácnosti

Tipy na úspory energie v domácnosti Tipy na úspory energie v domácnosti Kategorie BYDLÍM V NOVÉM RODINNÉM DOMĚ Bez investic Větrání a únik tepla Větrejte krátce, ale intenzivně. Při rychlém intenzivním vyvětrání se vzduch ochladí, ale stěny

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Energetický dotazník

Energetický dotazník Energetický dotazník Prosím vyplňte tento dotazník jako součást energetického šetření a vraťte jej zpět svému projektovému koordinátorovi. Formulář by měl být vyplněn během energetického šetření společně

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH ERGIE Třída: Spotřeba energií představuje největší ekologickou zátěž provozu školy. Jak zjistíte, stojí také školu mnoho peněz. Nižší spotřeby energie můžete dosáhnout pomocí třech kroků, jejichž realizace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5 PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4

Více

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás CO JE TO SPOTŘEBA1 KWH ENERGIE? 1 kwh představuje: 6,5 hod. puštěné televize o příkonu 150 W 1 hodinu žehlení vyprání 5 kg prádla (1 prací cyklus) uvaření

Více

KOUPELNA. 1. Sprcha, nebo koupel?

KOUPELNA. 1. Sprcha, nebo koupel? 7.8. 2003 12:14:02 - Dům a byt Jedenáct rad pro úsporu energie v bytě I v běžné domácnosti lze snížit spotřebu energie Autor: Repro: Küpperbusch Kdo by se dnes nesnažil v domácnosti ušetřit? Vždyť vše

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra Povídání o genezi problému, motivaci a inspiraci Návrh pro standard pasivního domu vznikl mezi stavebními fyziky švédem prof.adamsonem a němcem Wolfgangem Feistem

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD

ZDIVO POROTHERM- STAVBA RD ZDIVO MEDMAX Stavba systémem MEDMAX. Tepelný odpor při tloušťce zdi 35 cm je R=7,0 což je velice dobré. Výhoda je izolace z vnitřní strany 5 cm Izopor. Nedochází k úniku tepla do zdiva s možností i úniku

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Zelená úsporám B výstavba pasivních domů dotace 250 tis. Kč na rodinný dům + 40 tis. Kč na

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více