Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče"

Transkript

1 Strana 1 z 12 Název: Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Platnost od: Platnost do: odvolání Nahrazuje: REVIZE: Datum Platnost pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno pokračuje ukončeno nahrazeno: Jméno a příjmení, funkce Datum Autor: Danuše Hrbková Kontaktní osoba: Danuše Hrbková Garant: Sekce nutričních terapeutů Schválil: Prezidium ČAS

2 Strana 2 z 12 Obsah: 1. Definice a cíl pracovního postupu Pojmy a zkratky Odpovědnosti a pravomoci Postup Dietní systém Léčebná výživa Strava Sledování účinnosti Dokumentace Zvláštní upozornění Závěrečná ustanovení Použité zdroje Přílohy... 8

3 Strana 3 z Definice a cíl pracovního postupu Důvodem vytvoření pracovního postupu jsou požadavky na kvalitně a bezpečně poskytovanou výživu pro pacienty ve zdravotnických zařízeních a uživatele v pobytových sociálních zařízeních. Nedílnou součástí zajištění kvality této poskytované péče je odpovídající personální vybavení a stanovený pracovní postup. Cílem pracovního postupu je stanovení takových pravidel, která budou garantovat pro pacienta ve zdravotnické zařízení a pro uživatele v pobytových sociálních zařízeních bezpečný systém poskytování stravy a zajištění kvalifikované léčebné výživy jako integrální součásti komplexní léčebné péče. 2. Pojmy a zkratky 1. Dieta je soubor výživových opatření, jejichž uplatnění zlepší kompenzaci onemocnění, zmírní nebo odstraní obtíže pacienta/uživatele (například vyloučením zatěžujících potravin či jejich součástí), případně umožní využít diagnostický postup (diety diagnostické). Do tohoto souboru patří jak nutriční specifikace dané diety, tak i vhodné technologické postupy a rozbor surovin s ohledem na vhodné, nevhodné a za určitých podmínek použitelné. 2. Dietní systém je dokument specifický pro každého poskytovale péče (zdravotnické i sociální), který poskytuje léčebnou výživu formou diet. Vydání dietního systému je garantováno ředitelem zařízení a jeho obsah musí být zpracován odborně kvalifikovanými pracovníky (nutričními terapeuty). Dietní systém určuje způsob značení diet, jejich nutriční složení a technologické postupy pro přípravu stravy. Bez dietního systému nelze deklarovat zajištění péče vyžadující dietní úpravu stravy. 3. Klinická výživa ve smyslu tohoto pracovního postupu se skládá ze tří složek a to z léčebné výživy (klasické dietoterapie), enterální výživy (kompletní podávané sondou nebo doplňkové formou sippingu) a parenterální výživy (úplné nebo doplňkové). Jednotlivé složky se navzájem prolínají a doplňují. 4. Léčebná výživa je jakákoliv dieta indikovaná v souvislosti s prevencí vzniku onemocnění, onemocněním, případně komplikacemi onemocnění. 5. Malnutrice je pro účely tohoto materiálu definována jako stav zhoršené výživy, případně podvýživy. U pacientů/uživatelů jde o závažný problém, který zvyšuje riziko komplikací, vede k prodloužení doby hospitalizace a zvyšuje náklady na léčení a pobyt. Může se jednat o zhoršenou výživu ve všech parametrech, tedy jak v množství energie, tak jednotlivých živin (nejen základních, ale i vitamínů a minerálních látek), ale i o zhoršenou výživu v některých parametrech (například nedostatek bílkovin).

4 Strana 4 z Nutriční screening slouží pro základní posouzení stavu výživy. Nutriční screening musí být jednoduchý a dostupný v každých podmínkách. Ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociální péče jej provádí zpravidla zdravotní sestra ve spolupráci s nutričními terapeuty. Výsledek hodnocení upozorňuje na možné riziko vzniku energetické, proteinové nebo protein-energetické malnutrice a tím umožňuje včas zahájit nutriční podporu. Nutriční podpora sníží nebezpečí komplikací základní choroby a její léčby. 7. Výživa nutrice dodává organismu energii a látky důležité pro jeho stavbu a funkce. Zajišťuje živiny pro vývoj organizmu, růst, obnovu tkání, pohyb, fyzickou i duševní práci a obranyschopnost vůči nemocem. 3. Odpovědnosti a pravomoci Nelékařští zdravotničtí pracovníci v rozsahu činností a kompetencí stanovených vyhláškou č. 53/2011 Sb. v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zvláště pak nutričních terapeutů. 4. Postup Poskytovatel zdravotnické, sociální, a to preventivní, léčebné a ošetřovatelské péče má povinnost zajistit pravidelnou dostupnost výživy přiměřenou věku pacientů/uživatelů, odpovídající jejich kulturním a stravovacím zvyklostem a plánované péči. 4.1 DIETNÍ SYSTÉM Poskytovatel této péče má povinnost vypracovat dietní systém sestavený podle potřeb klientely daného zařízení. Tento dokument vypracují nutriční terapeuti v souladu s odbornými požadavky na konkrétní diety, ve zdravotnickém zařízení ve spolupráci s dietologem nebo pověřeným lékařem. Dietní systém musí umožňovat návaznost na užívání optimálních forem výživy pro konkrétní pacienty/uživatele, zejména možnost kombinování s enterální či parenterální výživou. Dietní systém je pravidelně aktualizován v souladu s vývojem medicíny, léčebných postupů, vývojem poznání v oblasti výživy, rozšiřováním sortimentu potravin a technologií. Změna dietního systému je obvyklá i při změně spektra poskytovaných výkonů či služeb. 4.2 LÉČEBNÁ VÝŽIVA Léčebnou výživu sestavují (jak pro jednotlivé pacienty/uživatele, tak pro jednotlivé skupiny - diety) nutriční terapeuti a nutriční asistenti, v souladu se

5 Strana 5 z 12 svou kvalifikací a kompetencemi podle vyhlášky 53/2011 Sb. v platném znění. Diety jsou sestaveny tak, aby jejich nutriční parametry byly adekvátní potřebám pacientů/uživatelů a současně splňovaly požadavek prevence vzniku nutričních deficitů či malnutrice. Nutriční terapeut za tuto nutriční skladbu odpovídá a u diet, které svým principem nemohou být nutričně plnohodnotné, navrhuje adekvátní doplňky. Za tím účelem provádí propočty biologické a energetické hodnoty diet, jejichž podkladem jsou receptury s čistou hmotností surovin. Příklady diet a jejich doporučené nutriční hodnoty jsou přílohou č. 1. Diety, které jsou připravovány v konkrétním zařízení, je třeba vypracovat v souladu s doporučenou nutriční specifikací. Návrh předkládají nutriční terapeuti (ve zdravotnickém zařízení ve spolupráci s dietologem nebo pověřeným lékařem) řediteli zařízení. Pacient či uživatel je prokazatelně informován o systému stravování v daném zařízení, o pravidlech ordinované diety a má možnost konzultací s nutričním terapeutem. 4.3 STRAVA Zařízení zajistí pravidelnou dostupnost stravy přiměřenou zdravotnímu stavu a plánované péči, věku pacientů/uživatelů, dle možnosti jejich kulturním a stravovacím zvyklostem. Příprava, skladování a výdej stravy jsou bezpečné a probíhají v souladu s národní legislativou, podzákonnými předpisy a aktuálními doporučenými postupy. Všem pacientům/uživatelům se předepisuje strava či výživové přípravky na základě jejich nutričního stavu a nutričních potřeb. Strava je pacientům/klientům poskytována v souladu s jejich potřebami a členěná do několika denních dávek (podle typu zařízení nejméně ve třech, obvykle v pěti). Členění nutriční hodnoty v jednotlivých denních dávkách odpovídá obecně platným požadavků (tj. 60% energie v první polovině dne), případně konkrétnímu léčebnému postupu (rozdělení sacharidových dávek podle potřeby diabetika). Uvedené požadavky neumožňují trvalé podávání studených večeří u diet restriktivních, u starších pacientů/uživatelů, dětí do 3 let a při některých speciálních léčebných postupech. 4.4 SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI Konzumaci stravy pacientem/uživatelem je třeba průběžně sledovat, a pokud dojde k situaci, že podaná strava není pacientem/uživatelem zkonzumována, je třeba zjistit příčinu a následně účinně zasáhnout (úpravou stravy nutričním terapeutem, například změnou formy stravy, nahrazením některých složek stravy jinými, doplněním, ).

6 Strana 6 z 12 Pokud je pacient či uživatel v nutričně závažném stavu, má problém s konzumací podávané stravy, má specifické stravovací zvyklosti, specifické stravovací nároky, případně to vyžaduje jeho léčebný režim (například fast track postup výživy po operacích, či jeho modifikace), je jeho stravování sestavováno individuálně, kvalifikovaným nutričním terapeutem specialistou. Do dokumentace pacientů/uživatelů se zaznamenává ordinace nutričního režimu, který vychází z nutričního stavu pacienta/uživatele a z jeho potřeb. Nutriční léčba se zajišťuje multidisciplinárně a její efekt se zaznamenává do zdravotní dokumentace pacienta/uživatele. 4.5 DOKUMENTACE Ordinace výživy (dieta, výživa enterální, parenterální, doplňky stravy apod.) je zapsána denně lékařem v dokumentaci pacienta. Ošetřující všeobecná sestra zaznamenává do dokumentace výsledek NS, evidenci příjmu stravy a tekutin, a stanovuje ošetřovatelské problémy ve vazbě na výživu pacienta. Frekvence záznamů je stanovena vnitřním předpisem zařízení. Nutriční terapeut je povinen nejméně jednou týdně provést záznam (nutriční epikrízu) do dokumentace nutričně řešeného pacienta/uživatele. Písemný záznam o nutriční edukaci zapíše do dokumentace pacienta/uživatele nutriční terapeut. Součástí záznamu je informace o rozsahu edukace a poskytnutém odborném materiálu. Záznamy o kontrolách kvality připravované a poskytované stravy a o nutričním složení diet vede nutriční terapeut podle vnitřním předpisů zařízení. 4.6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ Správnou výživu je třeba vnímat jako rovnocennou součást léčebného procesu. Existuje mnoho argumentů jak medicínských, tak ekonomických, v čem může správná nutriční podpora pomoci pacientům/uživatelům, zvláště rizikovým, pro které může být podcenění příjmu hodnotné stravy fatální (zejména senioři, dlouhodobě nemocní a pacienti s duševními poruchami). Léčebná výživa významně ovlivňuje strukturu léčebného postupu a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu. Rizika nekvalitně poskytnuté léčebné výživy jsou srovnatelná s nekvalifikovaně poskytnutou léčbou (záměna diety, nedostatečná nutriční hodnota).

7 Strana 7 z OSOBY S NEDOSTATEČNOU VÝŽIVOU ČI PARCIÁLNÍMI NUTRIČNÍMI DEFICITY JSOU LÉČENY DÉLE, JSOU OHROŽENI DLOUHODOBÝM ČI TRVALÝM SNÍŽENÍM SOBĚSTAČNOSTI A TÍM I ZVÝŠENÉ POTŘEBĚ KOMPENZACE ZE SOCIÁLNÍHO I ZDRAVOTNÍHO ROZPOČTU STÁTU 5. Závěrečná ustanovení Kontrolou tohoto pracovního postupu je pověřena Sekce nutričních terapeutů ČAS. 6. Použité zdroje 1. Committee of Ministers. Resolution ResAP (2003) 3 in food and nutritional care in hospitals. Strasbourg: Council of Europe, de Ulibarri Perez, J. I.; Picon Cesar, M. J.; Garcia Benavent, E.; Mancha Alvarez Estrada, A.: Deteccion precoz y control de la desnutricion hospitalaria. In Early detection and control of hospital malnutrition. Nutr-Hosp May-Jun; 17(3): Goldstein, M.; Braitman, L. E.; Levine, G. M.: The medical and financial costs associated with termination of a nutrition support nurse. In Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2000; 24(6): HRSTKOVÁ, Hana, et al. Výživa kojenců a mladších dětí. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů: Vinařská 6, Brno, s. ISBN : Pražská deklarace (29. kongres ESPEN Praha 9/2007) 6. Smedley, F.; Bowling, T.; James, M.; Stokes, E.; Goodger, C.; O'Connor, O.; Oldale, C.; Jones, P.; Silk, D.: Randomized clinical trial of the effects of preoperative and postoperative oral nutritional supplements on clinical course and cost of care. In British Journal of Surgery. 2004; 91(8): Sungurtekin, H.; Gurses, E.; Hanci, V.; Sungurtekin, U.: Identifying Malnutrition with Nutritional Risk Index. In Hospitalized Patients; Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne Dergisi. 2003; 31(7): TUREK, Bohumil. Východiska k tvorbě výživových doporučených dávek. Výživa a potraviny. 2004, 3, s. 5. Dostupný také z www: <vyzivaspol.cz>. 9. Resolution ResAP(2003)3 on food and nutritional care in hospitals (Adopted by the Committee of Ministers on 12 November 2003 at the 860th meeting of the Ministers Deputies) 10. Výsledky konference zainteresovaných partnerů a tiskové konference Boj proti malnutrici (10. Září 2007, , Brusel a Praha).

8 Strana 8 z Přílohy Příloha č. 1. Pravidla pro tvorbu dietního systému Příloha je návodem pro nutriční terapeuty, k vypracování dietního systému pro zdravotnická zařízení a pobytová zařízení sociální péče. Základní nutriční složení diet uvedené v dietním systému jednotlivých zařízení se může od sebe lišit a to ve vazbě k typu zařízení, věkové kategorii klientů, jejich fyzické aktivitě, případně ve vazbě na specializaci na některé diagnózy (např. specializovaná zařízení pro onkologicky nemocné) apod. Proto je nezbytně nutné, aby každé zařízení mělo svůj dietní systém odpovídající potřebám pacientů/uživatelů a aby tento materiál byl vytvořen nutričními terapeuty s přihlédnutím na specifika zařízení. NH stanoveny viz původní text Základní kritéria pro výpočet nutriční hodnoty diet energetická hodnota diet v zařízeních pro pacienty/uživatele dospělého věku musí pokrýt základní energetickou potřebu organismu a navíc musí respektovat fyzickou aktivitu, vliv choroby a náročnost léčby. Z těchto důvodů by neměla být nižší než 125 kj/kg (30 kcal/kg) tělesné hmotnosti (výjimku tvoří redukční a restriktivní diety, jak bude dále uvedeno). Viz vazbě na poslední doporučení MZ z roku 1991 a aktuální guidelines odborných společností). Procentuální zastoupení základních živin v jednotlivých dietách by mělo respektovat doporučený poměr s výjimkou některých restriktivních diet a redukčních postupů, jak bude dále uvedeno. o bílkoviny 15% (až 20% u některých specifických diet), procentuální podíl u diet s omezením bílkovin by neměl být dlouhodobě nižší než 10% energetického podílu o tuky 35%, procentuální podíl u diet s omezením tuku by neměl být dlouhodobě nižší než 25%. Poměr nenasycených a nasycených mastných kyselin se řídí výživovým doporučením. o Podíl energetického přívodu sacharidů - polysacharidů je dán dopočtem do 100%. o Ve skladbě jídelních lístků je dále třeba zohlednit i obsah antioxidantů, a dalších specifických nutrientů. Energetická hodnota diet pacientů/uživatelů dětského věku musí navíc zohledňovat zvýšenou potřebu vzhledem růstu v jednotlivých etapách vývoje dítěte. Pro výpočet nutriční hodnoty je vždy třeba požít surovinové dávky v čisté váze. V tabulkách uvedené nutriční hodnoty jsou uvedeny jako minimální. Členění dietního systému Dietní systém musí obsahovat základní informace o dietách používaných v zařízení:

9 Strana 9 z 12 seznam všech diet, jejich zkrácené značení (pokud se používá), nutriční složení, charakteristiku, nutriční opatření u proteino-energetické malnutrice a devastujících chorob, včetně návaznosti na enterální a parenterální výživu. Příloha č. 2. Seznam diet (nejběžněji používaných diet) Diety základního typu pro dospělé pacienty/uživatele Procentuální Nutriční složení Značení složení Název diety * Energie kj B T S B T S (Kcal) (g) (g) (g) (%) (%) (%) základní strava (2265) základní strava (pro trvale ležící geriatrické (2100) * pacienty/uživatele) základní strava pro kojící matky * (2460) * značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Charakteristika: strava odpovídá doporučením zdravé výživy, při přípravě je přihlédnuto k specifickým fyziologickým potřebám (např.: senior, kojící matka) - pro dětské pacienty/uživatele Nutriční složení Procentuální složení Název diety Značení Energie kj B (g) T (g) S (g) B (%) T (%) S (%) * (Kcal) Batolata (věk 1-3) (1303) předškolní věk ( 4-6) * (1650) školní věk (7 10) * (2165) starší děti (11 14) (2460) * značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Charakteristika: nutriční hodnotu je třeba stanovit podle aktuálních potřeb daného dítěte (váhovýškový percentil, percentil BMI, nutriční stav, aktuální nutriční potřeba), základní nutriční parametry lze stanovit pro dietu 12, 13, individuální úpravu realizuje nutriční terapeut. Diety šetřící Nutriční složení Procentuální složení Název diety T S Značení Energie kj (Kcal) B (g) T (g) S (g) B (%) (%) (%) šetřící (2 265) diabetická šetřící 9 S (2 150)

10 Strana 10 z 12 s omezením tuků (2 190) s omezením zbytků (2 265) kašovitá (2 265) Charakteristika: složení odpovídá výživovým doporučeným dávkám, diety jsou lehce stravitelné, nenadýmavé - to je dosaženo výběrem potravin, pokrmů a technologickou úpravou. Šetřící diety jsou plnohodnotné, pokud je to nutné, lze je podávat dlouhodobě. Diety diabetické - standardní Název diety Příklad Nutriční složení Procentuální složení značení* Energie kj (Kcal) B (g) T (g) S (g) B (%) T (%) S (%) diabetická 175g S 9/175 * (1 450) diabetická 225g S 9/225 * (1 770) diabetická 275g S 9/275 * (2 150) diabetická 325g S 9/325 * (2 440) * značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Charakteristika: Diety diabetické odpovídají zásadám zdravé výživy s vyloučením volného cukru. Jídlo se podává v pravidelných intervalech ve více denních dávkách a rovnoměrném zastoupení sacharidových potravin s GI středním nebo nízkým (bez výrazného kolísání). Vhodným výběrem tuků a bílkovinných potravin docílíme doporučovaného zastoupení nasycených a nenasycených mastných kyselin. Jako základní dietu je třeba použít dietu na 275 g S. Dieta diabetická na 175 g S je nízkoenergetická, svými nutričními parametry odpovídá dietě redukční. Diety restriktivní Příklad Nutriční složení Procentuální složení Název diety B T S B T S energie značení* (g) (g) (g) (%) (%) (%) s omezením soli (2 265) s omezením bílkovin (2 225) s přísným omezením tuků 4S (2 000) tekutá (1 500) vegetariánská strava * (2 265) bezlepková BLP (2 265) bezlaktózová BL (2 200) * zkrácené značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Restriktivní diety jsou diety, jejichž aplikování vyžaduje individuální sestavení podle potřeb pacienta a jeho schopnosti konzumace ve vazbě na sortiment i množství potravin. Individuální restriktivní diety

11 Strana 11 z 12 Eliminační diety při alergii nebo intoleranci některých složek potravy Restriktivní diety s alergií nebo intolerancí potravinových aditiv Strava při přechodu z PV či EV na běžné stravování (například při akutní pankreatitidě) Dieta při fenylketonurii (PKU) Charakteristika: Diety, které vylučují či výrazně omezují některou živinu či některé potraviny, často nemají potřebné množství energie, nebo některých základních živin. U podstatné části pacientů tyto restriktivní diety mohou vést k nedostatku některých nutrientů, což může podporovat rozvoj malnutričního stavu. Proto podávání restriktivních diet je třeba sledovat nutričním terapeutem, který monitoruje nutriční příjem pacienta, navrhuje potřebné formy a dávky k doplnění energie nebo nedostatkových živin. Individuální dietní postupy Diety, jejichž aplikování vyžaduje vždy individuální sestavení podle potřeb pacienta a jeho schopnosti konzumace ve vazbě na sortiment i množství potravin. Diety vyžadující specifickou nutriční skladbu (např. s vyloučením jódu, fosforu) či sledování příjmu specifické nutriční složky (nenasycené MK, vitamín K) musí sestavit (a průběžně sledovat obsah potřebných nutričních složek) nutriční terapeut. Diety pro alternativní nestandardní stravovací režimy či skladbu potravin vyžadují vždy individuální aplikaci. Je třeba garantovat nutriční hodnoty při realizace formou stravování akceptovatelnou pro jiné sociokulturní skupiny. Lze je tedy považovat také za alternativu standardního systému léčebné výživy. Dietoterapie renálních chorob Tyto diety je třeba sestavit nutričním terapeutem individuálně podle konkrétních potřeb nemocného, onemocnění, případně stupně selhávání ledvin a způsobu léčby. Při konzervativní terapii je obvykle mírně snížené množství bílkovin, ale při ztrátách bílkovin do moči je nutné o toto množství navýšit bílkoviny ve stravě. Preferované jsou pro jejich biologickou hodnotu vždy živočišné zdroje bílkovin. Strava není automaticky připravována jako neslaná, příjem sodíku se řídí dle odpadů, stejně jako kalium a fosfor, striktně se neomezují Při dialyzační léčbě je třeba zvýšit množství bílkovin na cca 1,2 1,4 g/kg tělesné hmotnosti a den. Množství fosforu je omezena cca do 1000 mg/den. Množství draslíku je omezeno u hemodialýzy, ale u peritoneální dialýzy je často nutný jeho zvýšený příjem. Množství sodíku se řídí stejně jako u konzervativní léčby podle jeho odpadů. U peritoneální dialýzy, pokud jsou používány roztoky s glukózou, je třeba odpovídajícím způsobem snížit příjem sacharidů ve stravě. Obezita Dietoterapie u obezity patří do kategorie ambulantní péče, při hospitalizaci jde vždy o kombinaci problematiky, při níž důvodem k hospitalizaci není obezita. Vždy jde o individuální sestavu stravovacího režimu zaměřeného na hyperproteinovou, energeticky restriktivní skladbu stravy s vlákninou. Konkrétní sestavení redukčního postupu musí realizovat NT.

12 Strana 12 z 12 NUTRIČNÍ OPATŘENÍ U PROTEINO-ENERGETICKÉ MALNUTRICE A DEVASTUJÍCÍCH CHOROB (např. nádorová onemocnění, AIDS, multirezistentní TBC v počáteční fázi onemocnění aj.) Vždy je třeba řešit individuálním sestavením nutričního plánu nutričním terapeutem ve spolupráci s lékařem. Vždy je nutný průběžný propočet příjmu živin s následnými aktuálními úpravami ve vazbě na vývoj stavu pacienta, laboratorních ukazatelů a schopnosti příjmu živin. Doplňková výživa formou EV, případně PV je v naprosté většině nezbytná. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA Vyžaduje sledování příjmu živin nutričním terapeutem, který navrhuje ošetřujícímu lékaři vhodné preparáty či jejich kombinaci ve vazbě na aktuální potřebu a schopnost příjmu živin u pacienta. Ve většině případů se používá forma doplňkové enterální výživy. Komplexní enterální výživa je realizována na základě indikace lékaře. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Parenterální výživa je výhradně v rukách lékaře. Používá se v případech, kdy je enterální výživa kontraindikována nebo není možná. V případě kombinované formy výživy, či při plánovaném přechodu z PV na další formy výživy je bezpodmínečně nutná spolupráce s nutričním terapeutem, který příjem živin ze všech forem výživy bilancuje a sestavuje optimální postup při zařazování běžné stravy.

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP VÝŽIVA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ/KLIENTŮ Vydání: 5. 11. 2007 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 8. 2007 Odborný garant: Sekce nutričních

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP VÝŽIVA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ/KLIENTŮ Vydání: 5. 11. 2007 Revize provedena: 11. 5. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 8. 2007

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS122631/2015 Vyřizuje/linka: Mgr. Ivana Rufferová

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí.

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí. SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ základní potřeba člověka, energie a hmota k žití SPRÁVNÁ VÝŽIVA přiměřená po energetické stránce a vyhovující nutričním složením. Má rozhodující vliv na růst a vývoj dětí

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE Nemocnice Český Krumlov, a.s. Obsah: 1) Časový harmonogram podávání stravy 2) Možnosti individuálních požadavků na stravování ze strany pacienta 3) Seznam diet nemocnice

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLNICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ Ředitelka MŠ Sokolnice Jarmila Fialová podle 123 zák.č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Systém dietního školního stravování RNDr. Jitka Krmíčková, březen, duben 2015

Systém dietního školního stravování RNDr. Jitka Krmíčková, březen, duben 2015 Systém dietního školního stravování RNDr. Jitka Krmíčková, březen, duben 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Cíle sdělení Historie léčení a postavení sester Vzdělávání Kompetence Edukace Současná

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI

VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI Obyčejný rozhovor s neobyčejnými výsledky Vladimír Tuka Bloky Změna Co je to koučink? Koučink a péče o pacienty s diabetem Dotazy Změna Změna = přepracovat

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Stravování nemocných. Mgr. Renata Vytejčková

Stravování nemocných. Mgr. Renata Vytejčková Stravování nemocných Mgr. Renata Vytejčková Výživa = nutrice Dodává organismu energii a látky důležité pro jeho stavbu a funkce. Základní složky výživy jsou živiny ( bílkoviny tuky cukry ), vitamíny, minerály,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Stávková

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Stávková DIETNÍ SYSTÉM Mgr. Jana Stávková NUTRIČNÍ TERAPEUT!!! DIETA Strava zohledňující specifické poţadavky na sloţení, energetickou hodnotu, technologickou úpravu, které vyţaduje onemocnění pacientů Snídaně

Více

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ ve školních jídelnách města Brna

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ ve školních jídelnách města Brna Školní stravování 2016, Pardubice DIETNÍ STRAVOVÁNÍ ve školních jídelnách města Brna Mgr. Jana Stávková Ústav ochrany a podpory zdraví Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno Význam školního stravování

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut Výživa pacientů ve FN Motol Marieta Baliková Nutriční terapeut Nutriční terapeutky ve FN Motol Oddělení léčebné výživy Stravovací provoz Oddělení léčebné výživy vzniklo v roce 2005 6 nutričních terapeutek

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Léčebně ošetřovatelská péče a výživa u termických úrazů

Léčebně ošetřovatelská péče a výživa u termických úrazů Léčebně ošetřovatelská péče a výživa u termických úrazů Bc. Markéta Zemanová, DiS. OLV FNKV Praha Mgr. Jana Povýšilová, Bc. Agáta Píbilová KPM FNKV Praha Kongres ČSARIM 2015 Úvod Termické úrazy nadlimitního

Více

NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU

NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU Forsapi s.r.o. K Horoměřicům 1113/29 165 00 Praha 6 Suchdol NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU Výtisk 6/6 Forsapi, s.r.o. K Horoměřicům 1113/29

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Výživa a nutriční stav hospitalizovaných pacientů v Plzeňském kraji

Výživa a nutriční stav hospitalizovaných pacientů v Plzeňském kraji FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Diana Strejcová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 Výživa a nutriční stav hospitalizovaných pacientů v Plzeňském

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Stíny a odstíny parenterální výživy

Stíny a odstíny parenterální výživy Stíny a odstíny parenterální výživy Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava 16. kongres Colours of Sepsis Ostrava, 22.1.2014 Historické souvislosti Historické souvislosti

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz

DIETOLOGIE. Hallan s.r.o. www.hallan.cz Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Dietní systém v minulosti a nyní

Dietní systém v minulosti a nyní Dietní systém v minulosti a nyní Společnost pro výživu Dietní výživa Pardubice 24.9.2015 Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Dieta, je řízený příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení specifického cíle Slovo

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti?

Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti? Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti? Kreuzbergová Jaroslava, Oddělení klinické dietologie FN Plzeň Není hlad jako hlad

Více