Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče"

Transkript

1 Strana 1 z 12 Název: Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Platnost od: Platnost do: odvolání Nahrazuje: REVIZE: Datum Platnost pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno: pokračuje ukončeno nahrazeno pokračuje ukončeno nahrazeno: Jméno a příjmení, funkce Datum Autor: Danuše Hrbková Kontaktní osoba: Danuše Hrbková Garant: Sekce nutričních terapeutů Schválil: Prezidium ČAS

2 Strana 2 z 12 Obsah: 1. Definice a cíl pracovního postupu Pojmy a zkratky Odpovědnosti a pravomoci Postup Dietní systém Léčebná výživa Strava Sledování účinnosti Dokumentace Zvláštní upozornění Závěrečná ustanovení Použité zdroje Přílohy... 8

3 Strana 3 z Definice a cíl pracovního postupu Důvodem vytvoření pracovního postupu jsou požadavky na kvalitně a bezpečně poskytovanou výživu pro pacienty ve zdravotnických zařízeních a uživatele v pobytových sociálních zařízeních. Nedílnou součástí zajištění kvality této poskytované péče je odpovídající personální vybavení a stanovený pracovní postup. Cílem pracovního postupu je stanovení takových pravidel, která budou garantovat pro pacienta ve zdravotnické zařízení a pro uživatele v pobytových sociálních zařízeních bezpečný systém poskytování stravy a zajištění kvalifikované léčebné výživy jako integrální součásti komplexní léčebné péče. 2. Pojmy a zkratky 1. Dieta je soubor výživových opatření, jejichž uplatnění zlepší kompenzaci onemocnění, zmírní nebo odstraní obtíže pacienta/uživatele (například vyloučením zatěžujících potravin či jejich součástí), případně umožní využít diagnostický postup (diety diagnostické). Do tohoto souboru patří jak nutriční specifikace dané diety, tak i vhodné technologické postupy a rozbor surovin s ohledem na vhodné, nevhodné a za určitých podmínek použitelné. 2. Dietní systém je dokument specifický pro každého poskytovale péče (zdravotnické i sociální), který poskytuje léčebnou výživu formou diet. Vydání dietního systému je garantováno ředitelem zařízení a jeho obsah musí být zpracován odborně kvalifikovanými pracovníky (nutričními terapeuty). Dietní systém určuje způsob značení diet, jejich nutriční složení a technologické postupy pro přípravu stravy. Bez dietního systému nelze deklarovat zajištění péče vyžadující dietní úpravu stravy. 3. Klinická výživa ve smyslu tohoto pracovního postupu se skládá ze tří složek a to z léčebné výživy (klasické dietoterapie), enterální výživy (kompletní podávané sondou nebo doplňkové formou sippingu) a parenterální výživy (úplné nebo doplňkové). Jednotlivé složky se navzájem prolínají a doplňují. 4. Léčebná výživa je jakákoliv dieta indikovaná v souvislosti s prevencí vzniku onemocnění, onemocněním, případně komplikacemi onemocnění. 5. Malnutrice je pro účely tohoto materiálu definována jako stav zhoršené výživy, případně podvýživy. U pacientů/uživatelů jde o závažný problém, který zvyšuje riziko komplikací, vede k prodloužení doby hospitalizace a zvyšuje náklady na léčení a pobyt. Může se jednat o zhoršenou výživu ve všech parametrech, tedy jak v množství energie, tak jednotlivých živin (nejen základních, ale i vitamínů a minerálních látek), ale i o zhoršenou výživu v některých parametrech (například nedostatek bílkovin).

4 Strana 4 z Nutriční screening slouží pro základní posouzení stavu výživy. Nutriční screening musí být jednoduchý a dostupný v každých podmínkách. Ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociální péče jej provádí zpravidla zdravotní sestra ve spolupráci s nutričními terapeuty. Výsledek hodnocení upozorňuje na možné riziko vzniku energetické, proteinové nebo protein-energetické malnutrice a tím umožňuje včas zahájit nutriční podporu. Nutriční podpora sníží nebezpečí komplikací základní choroby a její léčby. 7. Výživa nutrice dodává organismu energii a látky důležité pro jeho stavbu a funkce. Zajišťuje živiny pro vývoj organizmu, růst, obnovu tkání, pohyb, fyzickou i duševní práci a obranyschopnost vůči nemocem. 3. Odpovědnosti a pravomoci Nelékařští zdravotničtí pracovníci v rozsahu činností a kompetencí stanovených vyhláškou č. 53/2011 Sb. v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zvláště pak nutričních terapeutů. 4. Postup Poskytovatel zdravotnické, sociální, a to preventivní, léčebné a ošetřovatelské péče má povinnost zajistit pravidelnou dostupnost výživy přiměřenou věku pacientů/uživatelů, odpovídající jejich kulturním a stravovacím zvyklostem a plánované péči. 4.1 DIETNÍ SYSTÉM Poskytovatel této péče má povinnost vypracovat dietní systém sestavený podle potřeb klientely daného zařízení. Tento dokument vypracují nutriční terapeuti v souladu s odbornými požadavky na konkrétní diety, ve zdravotnickém zařízení ve spolupráci s dietologem nebo pověřeným lékařem. Dietní systém musí umožňovat návaznost na užívání optimálních forem výživy pro konkrétní pacienty/uživatele, zejména možnost kombinování s enterální či parenterální výživou. Dietní systém je pravidelně aktualizován v souladu s vývojem medicíny, léčebných postupů, vývojem poznání v oblasti výživy, rozšiřováním sortimentu potravin a technologií. Změna dietního systému je obvyklá i při změně spektra poskytovaných výkonů či služeb. 4.2 LÉČEBNÁ VÝŽIVA Léčebnou výživu sestavují (jak pro jednotlivé pacienty/uživatele, tak pro jednotlivé skupiny - diety) nutriční terapeuti a nutriční asistenti, v souladu se

5 Strana 5 z 12 svou kvalifikací a kompetencemi podle vyhlášky 53/2011 Sb. v platném znění. Diety jsou sestaveny tak, aby jejich nutriční parametry byly adekvátní potřebám pacientů/uživatelů a současně splňovaly požadavek prevence vzniku nutričních deficitů či malnutrice. Nutriční terapeut za tuto nutriční skladbu odpovídá a u diet, které svým principem nemohou být nutričně plnohodnotné, navrhuje adekvátní doplňky. Za tím účelem provádí propočty biologické a energetické hodnoty diet, jejichž podkladem jsou receptury s čistou hmotností surovin. Příklady diet a jejich doporučené nutriční hodnoty jsou přílohou č. 1. Diety, které jsou připravovány v konkrétním zařízení, je třeba vypracovat v souladu s doporučenou nutriční specifikací. Návrh předkládají nutriční terapeuti (ve zdravotnickém zařízení ve spolupráci s dietologem nebo pověřeným lékařem) řediteli zařízení. Pacient či uživatel je prokazatelně informován o systému stravování v daném zařízení, o pravidlech ordinované diety a má možnost konzultací s nutričním terapeutem. 4.3 STRAVA Zařízení zajistí pravidelnou dostupnost stravy přiměřenou zdravotnímu stavu a plánované péči, věku pacientů/uživatelů, dle možnosti jejich kulturním a stravovacím zvyklostem. Příprava, skladování a výdej stravy jsou bezpečné a probíhají v souladu s národní legislativou, podzákonnými předpisy a aktuálními doporučenými postupy. Všem pacientům/uživatelům se předepisuje strava či výživové přípravky na základě jejich nutričního stavu a nutričních potřeb. Strava je pacientům/klientům poskytována v souladu s jejich potřebami a členěná do několika denních dávek (podle typu zařízení nejméně ve třech, obvykle v pěti). Členění nutriční hodnoty v jednotlivých denních dávkách odpovídá obecně platným požadavků (tj. 60% energie v první polovině dne), případně konkrétnímu léčebnému postupu (rozdělení sacharidových dávek podle potřeby diabetika). Uvedené požadavky neumožňují trvalé podávání studených večeří u diet restriktivních, u starších pacientů/uživatelů, dětí do 3 let a při některých speciálních léčebných postupech. 4.4 SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI Konzumaci stravy pacientem/uživatelem je třeba průběžně sledovat, a pokud dojde k situaci, že podaná strava není pacientem/uživatelem zkonzumována, je třeba zjistit příčinu a následně účinně zasáhnout (úpravou stravy nutričním terapeutem, například změnou formy stravy, nahrazením některých složek stravy jinými, doplněním, ).

6 Strana 6 z 12 Pokud je pacient či uživatel v nutričně závažném stavu, má problém s konzumací podávané stravy, má specifické stravovací zvyklosti, specifické stravovací nároky, případně to vyžaduje jeho léčebný režim (například fast track postup výživy po operacích, či jeho modifikace), je jeho stravování sestavováno individuálně, kvalifikovaným nutričním terapeutem specialistou. Do dokumentace pacientů/uživatelů se zaznamenává ordinace nutričního režimu, který vychází z nutričního stavu pacienta/uživatele a z jeho potřeb. Nutriční léčba se zajišťuje multidisciplinárně a její efekt se zaznamenává do zdravotní dokumentace pacienta/uživatele. 4.5 DOKUMENTACE Ordinace výživy (dieta, výživa enterální, parenterální, doplňky stravy apod.) je zapsána denně lékařem v dokumentaci pacienta. Ošetřující všeobecná sestra zaznamenává do dokumentace výsledek NS, evidenci příjmu stravy a tekutin, a stanovuje ošetřovatelské problémy ve vazbě na výživu pacienta. Frekvence záznamů je stanovena vnitřním předpisem zařízení. Nutriční terapeut je povinen nejméně jednou týdně provést záznam (nutriční epikrízu) do dokumentace nutričně řešeného pacienta/uživatele. Písemný záznam o nutriční edukaci zapíše do dokumentace pacienta/uživatele nutriční terapeut. Součástí záznamu je informace o rozsahu edukace a poskytnutém odborném materiálu. Záznamy o kontrolách kvality připravované a poskytované stravy a o nutričním složení diet vede nutriční terapeut podle vnitřním předpisů zařízení. 4.6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ Správnou výživu je třeba vnímat jako rovnocennou součást léčebného procesu. Existuje mnoho argumentů jak medicínských, tak ekonomických, v čem může správná nutriční podpora pomoci pacientům/uživatelům, zvláště rizikovým, pro které může být podcenění příjmu hodnotné stravy fatální (zejména senioři, dlouhodobě nemocní a pacienti s duševními poruchami). Léčebná výživa významně ovlivňuje strukturu léčebného postupu a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu. Rizika nekvalitně poskytnuté léčebné výživy jsou srovnatelná s nekvalifikovaně poskytnutou léčbou (záměna diety, nedostatečná nutriční hodnota).

7 Strana 7 z OSOBY S NEDOSTATEČNOU VÝŽIVOU ČI PARCIÁLNÍMI NUTRIČNÍMI DEFICITY JSOU LÉČENY DÉLE, JSOU OHROŽENI DLOUHODOBÝM ČI TRVALÝM SNÍŽENÍM SOBĚSTAČNOSTI A TÍM I ZVÝŠENÉ POTŘEBĚ KOMPENZACE ZE SOCIÁLNÍHO I ZDRAVOTNÍHO ROZPOČTU STÁTU 5. Závěrečná ustanovení Kontrolou tohoto pracovního postupu je pověřena Sekce nutričních terapeutů ČAS. 6. Použité zdroje 1. Committee of Ministers. Resolution ResAP (2003) 3 in food and nutritional care in hospitals. Strasbourg: Council of Europe, de Ulibarri Perez, J. I.; Picon Cesar, M. J.; Garcia Benavent, E.; Mancha Alvarez Estrada, A.: Deteccion precoz y control de la desnutricion hospitalaria. In Early detection and control of hospital malnutrition. Nutr-Hosp May-Jun; 17(3): Goldstein, M.; Braitman, L. E.; Levine, G. M.: The medical and financial costs associated with termination of a nutrition support nurse. In Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2000; 24(6): HRSTKOVÁ, Hana, et al. Výživa kojenců a mladších dětí. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů: Vinařská 6, Brno, s. ISBN : Pražská deklarace (29. kongres ESPEN Praha 9/2007) 6. Smedley, F.; Bowling, T.; James, M.; Stokes, E.; Goodger, C.; O'Connor, O.; Oldale, C.; Jones, P.; Silk, D.: Randomized clinical trial of the effects of preoperative and postoperative oral nutritional supplements on clinical course and cost of care. In British Journal of Surgery. 2004; 91(8): Sungurtekin, H.; Gurses, E.; Hanci, V.; Sungurtekin, U.: Identifying Malnutrition with Nutritional Risk Index. In Hospitalized Patients; Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne Dergisi. 2003; 31(7): TUREK, Bohumil. Východiska k tvorbě výživových doporučených dávek. Výživa a potraviny. 2004, 3, s. 5. Dostupný také z www: <vyzivaspol.cz>. 9. Resolution ResAP(2003)3 on food and nutritional care in hospitals (Adopted by the Committee of Ministers on 12 November 2003 at the 860th meeting of the Ministers Deputies) 10. Výsledky konference zainteresovaných partnerů a tiskové konference Boj proti malnutrici (10. Září 2007, , Brusel a Praha).

8 Strana 8 z Přílohy Příloha č. 1. Pravidla pro tvorbu dietního systému Příloha je návodem pro nutriční terapeuty, k vypracování dietního systému pro zdravotnická zařízení a pobytová zařízení sociální péče. Základní nutriční složení diet uvedené v dietním systému jednotlivých zařízení se může od sebe lišit a to ve vazbě k typu zařízení, věkové kategorii klientů, jejich fyzické aktivitě, případně ve vazbě na specializaci na některé diagnózy (např. specializovaná zařízení pro onkologicky nemocné) apod. Proto je nezbytně nutné, aby každé zařízení mělo svůj dietní systém odpovídající potřebám pacientů/uživatelů a aby tento materiál byl vytvořen nutričními terapeuty s přihlédnutím na specifika zařízení. NH stanoveny viz původní text Základní kritéria pro výpočet nutriční hodnoty diet energetická hodnota diet v zařízeních pro pacienty/uživatele dospělého věku musí pokrýt základní energetickou potřebu organismu a navíc musí respektovat fyzickou aktivitu, vliv choroby a náročnost léčby. Z těchto důvodů by neměla být nižší než 125 kj/kg (30 kcal/kg) tělesné hmotnosti (výjimku tvoří redukční a restriktivní diety, jak bude dále uvedeno). Viz vazbě na poslední doporučení MZ z roku 1991 a aktuální guidelines odborných společností). Procentuální zastoupení základních živin v jednotlivých dietách by mělo respektovat doporučený poměr s výjimkou některých restriktivních diet a redukčních postupů, jak bude dále uvedeno. o bílkoviny 15% (až 20% u některých specifických diet), procentuální podíl u diet s omezením bílkovin by neměl být dlouhodobě nižší než 10% energetického podílu o tuky 35%, procentuální podíl u diet s omezením tuku by neměl být dlouhodobě nižší než 25%. Poměr nenasycených a nasycených mastných kyselin se řídí výživovým doporučením. o Podíl energetického přívodu sacharidů - polysacharidů je dán dopočtem do 100%. o Ve skladbě jídelních lístků je dále třeba zohlednit i obsah antioxidantů, a dalších specifických nutrientů. Energetická hodnota diet pacientů/uživatelů dětského věku musí navíc zohledňovat zvýšenou potřebu vzhledem růstu v jednotlivých etapách vývoje dítěte. Pro výpočet nutriční hodnoty je vždy třeba požít surovinové dávky v čisté váze. V tabulkách uvedené nutriční hodnoty jsou uvedeny jako minimální. Členění dietního systému Dietní systém musí obsahovat základní informace o dietách používaných v zařízení:

9 Strana 9 z 12 seznam všech diet, jejich zkrácené značení (pokud se používá), nutriční složení, charakteristiku, nutriční opatření u proteino-energetické malnutrice a devastujících chorob, včetně návaznosti na enterální a parenterální výživu. Příloha č. 2. Seznam diet (nejběžněji používaných diet) Diety základního typu pro dospělé pacienty/uživatele Procentuální Nutriční složení Značení složení Název diety * Energie kj B T S B T S (Kcal) (g) (g) (g) (%) (%) (%) základní strava (2265) základní strava (pro trvale ležící geriatrické (2100) * pacienty/uživatele) základní strava pro kojící matky * (2460) * značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Charakteristika: strava odpovídá doporučením zdravé výživy, při přípravě je přihlédnuto k specifickým fyziologickým potřebám (např.: senior, kojící matka) - pro dětské pacienty/uživatele Nutriční složení Procentuální složení Název diety Značení Energie kj B (g) T (g) S (g) B (%) T (%) S (%) * (Kcal) Batolata (věk 1-3) (1303) předškolní věk ( 4-6) * (1650) školní věk (7 10) * (2165) starší děti (11 14) (2460) * značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Charakteristika: nutriční hodnotu je třeba stanovit podle aktuálních potřeb daného dítěte (váhovýškový percentil, percentil BMI, nutriční stav, aktuální nutriční potřeba), základní nutriční parametry lze stanovit pro dietu 12, 13, individuální úpravu realizuje nutriční terapeut. Diety šetřící Nutriční složení Procentuální složení Název diety T S Značení Energie kj (Kcal) B (g) T (g) S (g) B (%) (%) (%) šetřící (2 265) diabetická šetřící 9 S (2 150)

10 Strana 10 z 12 s omezením tuků (2 190) s omezením zbytků (2 265) kašovitá (2 265) Charakteristika: složení odpovídá výživovým doporučeným dávkám, diety jsou lehce stravitelné, nenadýmavé - to je dosaženo výběrem potravin, pokrmů a technologickou úpravou. Šetřící diety jsou plnohodnotné, pokud je to nutné, lze je podávat dlouhodobě. Diety diabetické - standardní Název diety Příklad Nutriční složení Procentuální složení značení* Energie kj (Kcal) B (g) T (g) S (g) B (%) T (%) S (%) diabetická 175g S 9/175 * (1 450) diabetická 225g S 9/225 * (1 770) diabetická 275g S 9/275 * (2 150) diabetická 325g S 9/325 * (2 440) * značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Charakteristika: Diety diabetické odpovídají zásadám zdravé výživy s vyloučením volného cukru. Jídlo se podává v pravidelných intervalech ve více denních dávkách a rovnoměrném zastoupení sacharidových potravin s GI středním nebo nízkým (bez výrazného kolísání). Vhodným výběrem tuků a bílkovinných potravin docílíme doporučovaného zastoupení nasycených a nenasycených mastných kyselin. Jako základní dietu je třeba použít dietu na 275 g S. Dieta diabetická na 175 g S je nízkoenergetická, svými nutričními parametry odpovídá dietě redukční. Diety restriktivní Příklad Nutriční složení Procentuální složení Název diety B T S B T S energie značení* (g) (g) (g) (%) (%) (%) s omezením soli (2 265) s omezením bílkovin (2 225) s přísným omezením tuků 4S (2 000) tekutá (1 500) vegetariánská strava * (2 265) bezlepková BLP (2 265) bezlaktózová BL (2 200) * zkrácené značení zvolte vždy podle dosavadních zvyklostí zařízení Restriktivní diety jsou diety, jejichž aplikování vyžaduje individuální sestavení podle potřeb pacienta a jeho schopnosti konzumace ve vazbě na sortiment i množství potravin. Individuální restriktivní diety

11 Strana 11 z 12 Eliminační diety při alergii nebo intoleranci některých složek potravy Restriktivní diety s alergií nebo intolerancí potravinových aditiv Strava při přechodu z PV či EV na běžné stravování (například při akutní pankreatitidě) Dieta při fenylketonurii (PKU) Charakteristika: Diety, které vylučují či výrazně omezují některou živinu či některé potraviny, často nemají potřebné množství energie, nebo některých základních živin. U podstatné části pacientů tyto restriktivní diety mohou vést k nedostatku některých nutrientů, což může podporovat rozvoj malnutričního stavu. Proto podávání restriktivních diet je třeba sledovat nutričním terapeutem, který monitoruje nutriční příjem pacienta, navrhuje potřebné formy a dávky k doplnění energie nebo nedostatkových živin. Individuální dietní postupy Diety, jejichž aplikování vyžaduje vždy individuální sestavení podle potřeb pacienta a jeho schopnosti konzumace ve vazbě na sortiment i množství potravin. Diety vyžadující specifickou nutriční skladbu (např. s vyloučením jódu, fosforu) či sledování příjmu specifické nutriční složky (nenasycené MK, vitamín K) musí sestavit (a průběžně sledovat obsah potřebných nutričních složek) nutriční terapeut. Diety pro alternativní nestandardní stravovací režimy či skladbu potravin vyžadují vždy individuální aplikaci. Je třeba garantovat nutriční hodnoty při realizace formou stravování akceptovatelnou pro jiné sociokulturní skupiny. Lze je tedy považovat také za alternativu standardního systému léčebné výživy. Dietoterapie renálních chorob Tyto diety je třeba sestavit nutričním terapeutem individuálně podle konkrétních potřeb nemocného, onemocnění, případně stupně selhávání ledvin a způsobu léčby. Při konzervativní terapii je obvykle mírně snížené množství bílkovin, ale při ztrátách bílkovin do moči je nutné o toto množství navýšit bílkoviny ve stravě. Preferované jsou pro jejich biologickou hodnotu vždy živočišné zdroje bílkovin. Strava není automaticky připravována jako neslaná, příjem sodíku se řídí dle odpadů, stejně jako kalium a fosfor, striktně se neomezují Při dialyzační léčbě je třeba zvýšit množství bílkovin na cca 1,2 1,4 g/kg tělesné hmotnosti a den. Množství fosforu je omezena cca do 1000 mg/den. Množství draslíku je omezeno u hemodialýzy, ale u peritoneální dialýzy je často nutný jeho zvýšený příjem. Množství sodíku se řídí stejně jako u konzervativní léčby podle jeho odpadů. U peritoneální dialýzy, pokud jsou používány roztoky s glukózou, je třeba odpovídajícím způsobem snížit příjem sacharidů ve stravě. Obezita Dietoterapie u obezity patří do kategorie ambulantní péče, při hospitalizaci jde vždy o kombinaci problematiky, při níž důvodem k hospitalizaci není obezita. Vždy jde o individuální sestavu stravovacího režimu zaměřeného na hyperproteinovou, energeticky restriktivní skladbu stravy s vlákninou. Konkrétní sestavení redukčního postupu musí realizovat NT.

12 Strana 12 z 12 NUTRIČNÍ OPATŘENÍ U PROTEINO-ENERGETICKÉ MALNUTRICE A DEVASTUJÍCÍCH CHOROB (např. nádorová onemocnění, AIDS, multirezistentní TBC v počáteční fázi onemocnění aj.) Vždy je třeba řešit individuálním sestavením nutričního plánu nutričním terapeutem ve spolupráci s lékařem. Vždy je nutný průběžný propočet příjmu živin s následnými aktuálními úpravami ve vazbě na vývoj stavu pacienta, laboratorních ukazatelů a schopnosti příjmu živin. Doplňková výživa formou EV, případně PV je v naprosté většině nezbytná. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA Vyžaduje sledování příjmu živin nutričním terapeutem, který navrhuje ošetřujícímu lékaři vhodné preparáty či jejich kombinaci ve vazbě na aktuální potřebu a schopnost příjmu živin u pacienta. Ve většině případů se používá forma doplňkové enterální výživy. Komplexní enterální výživa je realizována na základě indikace lékaře. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA Parenterální výživa je výhradně v rukách lékaře. Používá se v případech, kdy je enterální výživa kontraindikována nebo není možná. V případě kombinované formy výživy, či při plánovaném přechodu z PV na další formy výživy je bezpodmínečně nutná spolupráce s nutričním terapeutem, který příjem živin ze všech forem výživy bilancuje a sestavuje optimální postup při zařazování běžné stravy.

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP VÝŽIVA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ/KLIENTŮ Vydání: 5. 11. 2007 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 8. 2007 Odborný garant: Sekce nutričních

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP VÝŽIVA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ/KLIENTŮ Vydání: 5. 11. 2007 Revize provedena: 11. 5. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 8. 2007

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

Standard léčebné výživy

Standard léčebné výživy 1 Standard léčebné výživy 1. CHARAKTERISTIKA 1.1. Léčebná výživa je nedílnou součástí léčebně preventivní péče, významně ovlivňuje léčebný postup a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu.

Více

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1 OBSAH 1 Dělení dietního systému...1 Diety základní...1 Diety speciální...1 Standardizované dietní postupy...1 2 Definice diet...2 2.1 Základní diety...2 2.2 Speciální diety...4 2.3 Standardizované dietní

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost

Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost 3. 3. 2019 Dostatek energie u chronického onemocnění ledvin a optimální tělesná hmotnost Zajištění dostatečného množství energie

Více

Dietní systém v KN (S - 51)

Dietní systém v KN (S - 51) (S - 51) Účinnost od: 15.2.2017 Účinnost do: -------------------------------- Rozsah působnosti: Obsah Lékaři a NLZP (všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, porodní asistentky, nutriční terapeuti) 1

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Nutriční podpora na JIP a nutriční terapeut. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Nutriční podpora na JIP a nutriční terapeut. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Nutriční podpora na JIP a nutriční terapeut František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Nutriční terapeut dietitian nutritionist Nelékařská zdravotnická profese se zaměřením na nutriční problematiku

Více

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác

Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác Lhotáková Alena,DiS. Registrovaný nutriční terapeut Vazební věznice Praha Pankrác POČET VĚZNIC A PŘIDRUŽENÝCH ZAŘÍZENÍ POČET NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ nutričních terapeutů ve VSČR působí celkem 5 jednotlivé

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY. Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová

VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY. Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová Dekubity.eu Novinky roku 2017 2017 problematika dekubitů a výživy Spolupráce s pacientskými

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Nutriční postupy při hojení ran

Nutriční postupy při hojení ran Nutriční postupy při hojení ran Mgr. Markéta Zemanová OLV FNKV Mgr. Jana Povýšilová KPM FNKV Colours of Sepsis 2018 Klasifikace ran Rána je porušení souvislosti kůže, sliznice nebo jiné tkáně. Akutní Chronické

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Zavádění dietního stravování do brněnských školních jídelen. Mgr. Vendula Slámová Nutriční terapeut FN Brno

Zavádění dietního stravování do brněnských školních jídelen. Mgr. Vendula Slámová Nutriční terapeut FN Brno Zavádění dietního stravování do brněnských školních jídelen Mgr. Vendula Slámová Nutriční terapeut FN Brno Školní stravování v současnosti se řídí vyhláškou č. 17/2 Sb., o školním stravování, ve znění

Více

Rozhovor s nutriční terapeutkou

Rozhovor s nutriční terapeutkou Rozhovor s nutriční terapeutkou 2. 10. 2017 Rozhovor s nutriční terapeutkou Danou Sasakovou o nízkobílkovinné dietě, stravování a léčbě při chronickém onemocnění ledvin. Nízkobílkovinná dieta, co to vlastně

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Malnutrice v nemocnicích

Malnutrice v nemocnicích Malnutrice v nemocnicích František Novák 4. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha Paradoxy ve výživě Seminář ke Světovému dni výživy, MZe ČR, Praha, 25.10.2018 Nutričně podmíněné poruchy patologické stavy

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA

Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Kreuzbergová Jaroslava, FN Plzeň MÝTY O STRAVOVÁNÍ HOSPITALIZOVANÉHO PACIENTA Mýty? Naši klienti= pacienti Pacientovi musí strava chutnat Pacient očekává, že léčebná strava bude mít chuť, na kterou je

Více

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE Každá položka má svůj jedinečný kód, pětimístné číslo, které následuje za alfanumerickým kódem podle Mezinárodní terminologie pro nutriční diagnostiku. Tyto kódy se v nutriční dokumentaci neuvádějí. Pěticiferný

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Spáčilová

DIETNÍ SYSTÉM. Mgr. Jana Spáčilová DIETNÍ SYSTÉM Mgr. Jana Spáčilová NUTRIČNÍ TERAPEUT!!! DIETA Strava zohledňující specifické požadavky na složení, energetickou hodnotu, technologickou úpravu, které vyžaduje onemocnění pacientů Snídaně

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Současná role parenterální výživy (PV) u kriticky nemocných

Současná role parenterální výživy (PV) u kriticky nemocných Současná role parenterální výživy (PV) u kriticky nemocných František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK Cíle sdělení Výsledky a limitace EPaNIC studie Permisivní podvýživa a její rizika Výhody a

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS122631/2015 Vyřizuje/linka: Mgr. Ivana Rufferová

Více

Manuál k výpočtu potřebného počtu nutričních terapeutů, asistentů v zařízení poskytujícím léčebnou výživu a nutriční péči

Manuál k výpočtu potřebného počtu nutričních terapeutů, asistentů v zařízení poskytujícím léčebnou výživu a nutriční péči Manuál k výpočtu potřebného počtu nutričních terapeutů, asistentů v zařízení poskytujícím léčebnou výživu a nutriční péči Na podkladě zkušeností z terénu a dlouhodobě poddimenzovaných stavů pracovníků

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Sipping. Katedra ošetřovatelství LF, MU PhDr. Simona Saibertová

Sipping. Katedra ošetřovatelství LF, MU PhDr. Simona Saibertová Sipping Katedra ošetřovatelství LF, MU PhDr. Simona Saibertová Přípravky enterální klinické výživy dle složení a stupně naštěpení jednotlivých živin: polymerní, oligomerní, speciální a modulární Polymerní

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Ekonomické limity vs. správný odborný postup. Dagmar Záleská

Ekonomické limity vs. správný odborný postup. Dagmar Záleská Ekonomické limity vs. správný odborný postup Dagmar Záleská Základní otázky Na co má pojištěnec nárok? Lze nárok pojištěnce na bezplatnou péči omezovat ekonomickými limity? Je přípustné, aby ekonomické

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Chronická onemocnění ledvin a diabetes - skloubení diet

Chronická onemocnění ledvin a diabetes - skloubení diet Chronická onemocnění ledvin a diabetes - skloubení diet 26. 11. 2018 Diabetes a chronické onemocnění ledvin - skloubení diet Není výjimkou současně diagnostikované chronické onemocnění ledvin a diabetu

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči

Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči Lucie Růžičková Vedoucí nutriční terapeutka Všeobecná fakultní nemocnice Praha 1 Nutriční péče na standardních odděleních přesný

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 230/8 CS 25.8.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Dieta v běžném životě diabetika 2.typu

Dieta v běžném životě diabetika 2.typu Dieta v běžném životě diabetika 2.typu Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Strava je základní

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

CÍLENÁ REŽIMOVÁ INTERVENCE U ŽEN V OBDOBÍ MENOPAUZY A PO NÍ

CÍLENÁ REŽIMOVÁ INTERVENCE U ŽEN V OBDOBÍ MENOPAUZY A PO NÍ CÍLENÁ REŽIMOVÁ INTERVENCE U ŽEN V OBDOBÍ MENOPAUZY A PO NÍ Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy PŘECHOD Z POHLEDU REŽIMU Několikaletý proces (ne jednorázová změna) Není určen jen geneticky, ale i dalšími

Více

Výživová doporučení, přídatné látky a rezidua. Bc. Eliška Koublová

Výživová doporučení, přídatné látky a rezidua. Bc. Eliška Koublová Výživová doporučení, přídatné látky a rezidua Bc. Eliška Koublová Výživová doporučení Vznikla na základě zlepšení zdraví. Zdraví je podle WHO vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Dietní systém. Pařízková Pavlína, nutriční terapeut FN Brno září 2017,

Dietní systém. Pařízková Pavlína, nutriční terapeut FN Brno září 2017, Dietní systém Pařízková Pavlína, nutriční terapeut FN Brno září 2017, parizkova.pavlina@fnbrno.cz Osnova Dietní systém Rozdělení diet dle označení Rozdělení diet dle technologického zpracování Pravidla

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE

SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE SYSTÉM STRAVOVÁNÍ A DIETETOLOGICKÉ PÉČE Nemocnice Český Krumlov, a.s. Obsah: 1) Časový harmonogram podávání stravy 2) Možnosti individuálních požadavků na stravování ze strany pacienta 3) Seznam diet nemocnice

Více

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí.

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ. PODVÝŽIVA každý 7. člověk planety trpí hladem, denně umírá více než 25 000 lidí. SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ základní potřeba člověka, energie a hmota k žití SPRÁVNÁ VÝŽIVA přiměřená po energetické stránce a vyhovující nutričním složením. Má rozhodující vliv na růst a vývoj dětí

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. s účinností dnem 1. září 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121

Více

Povolání CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení Kč

Povolání CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení Kč Výživový poradce Výživový poradce posuzuje stravovací návyky klienta, poskytuje odborné poradenství ke změně těchto návyků při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program

Více

CO PŘEDCHÁZELO NASTAVENÍ REŽIMU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ

CO PŘEDCHÁZELO NASTAVENÍ REŽIMU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ 1.2. 2015 vstoupila v platnost vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování, kterou se změnila vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška umožňuje školním jídelnám

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE 1. KONTEXT METODICKÉ ÚPRAVY 1.1 Účel úpravy Účelem metodického pokynu k poskytování mobilní specializované

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

3. Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. 4. V 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

3. Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. 4. V 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. Strana 362 Sbírka zákonů č. 39 / 2018 39 VYHLÁŠKA ze dne 2. března 2018, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Rekapitulace cílů studie, očekávané a dosud získané výsledky

Rekapitulace cílů studie, očekávané a dosud získané výsledky Centrum zdraví, výživy a potravin Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování pracovní setkání k plnění Pokynu hlavního hygienika ČR Rekapitulace cílů studie, očekávané a dosud získané výsledky

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Stravování nemocných. Mgr. Renata Vytejčková

Stravování nemocných. Mgr. Renata Vytejčková Stravování nemocných Mgr. Renata Vytejčková Výživa = nutrice Dodává organismu energii a látky důležité pro jeho stavbu a funkce. Základní složky výživy jsou živiny ( bílkoviny tuky cukry ), vitamíny, minerály,

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru VÝŽIVA DOSPĚLÝCH (nutriční terapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více