ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ"

Transkript

1 Zwww.sbdcv.cz èervenec 2006, roèník 6, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Vážení družstevníci, na konci èervna delegáti samospráv zvolili nové pøedstavenstvo. Letos kandi- dovalo celkem 19 družstevníkù, kteøí splnili pøedepsané podmínky. Zároveò se volila kontrolní komise. Jsem rád, že pøedstavenstvo se proti pøedchozímu období až na jednoho èlena nezmìnilo (døívìjší èlen pan Šebesta nekandidoval) a mùžeme po- kraèovat v zapoèaté práci. Staronové pøedstavensto si vytyèilo stejné úkoly, kterým jsme se vìnovali již døíve. Prioritou pro družstvo je i nadále snižování pohledávek, ale mnohem dùležitìjší budou investice do oprav panelových domù, které nám chátrají pøed oèima. Pozitivní je, že zatím jsme uspìli se všemi žádostmi o dotace. pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý Volby do pøedstavenstva Na konci èervna se volilo nové pøedstavenstvo na funkèní období Výsledky zveøejòujeme na stranì 3. Vystìhujte mravence Máte doma nezvané hosty a nevíte si rady, jak se jich nadobro zbavit? Nalistujte stranu 10, kde najdete pár rad. Integri Chcete mít pøehled o svém bytì, plat- bách nájemného, dluzích nebo vyúèto- vání? Pak se podívejte na stranu 8, kde vás seznámíme s programem, který funguje v podobì internetové stránky. ZLODÌJI - DOVOLENOU NEZNAJÍ Léto je v plném proudu. Øada z nás chanické zábranné prostøedky vám pøi- Policejní desatero pøed odjezdem na opouští své domovy a cestuje k moøi nesou vìtší pocit bezpeèí. dovolenou nebo na chalupu v horách. Zlodìji však S potenciálním nebezpeèím seznamte Nechlubte se majetkovými pomìry. dovolenou nemají. zejména dìti - nutnost zamykat dveøe pøi Nezveøejòujte svùj odjezd pøedèasnì. Signálem prázdného bytu mùže být odchodu z bytu a zásady bezpeèného Uschovejte cenné vìci do domácího nejen pøeplnìná poštovní schránka, ale chování pøi setkání s cizími lidmi. trezorku zabudovaného ve zdi. také zatažené žaluzie èi rolety. V dobì Ženám, které žijí samy, kriminalisté do- Neobjednávejte si pøed odjezdem na své nepøítomnosti si proto zajistìte výbìr poruèují oznaèit dveøe, schránku i zvo- dovolenou žádné zboží. schránky. Dál pomùže tøeba programonek rodinným jménem tøeba Novákovi. vatelné osvìtlení nìkterých místností, Zkontrolujte peèlivì okna a dveøe, zda Obecnì platí, že když odcházíte z domu, které bude pùsobit, jako by byl nìkdo jsou zavøené. vždy zavøete všechna okna a zamknìte stále doma. dveøe. Klíèe nikdy neschovávejte pod ro- Nezatahujte závìsy, rolety a žaluzie. Jenže zlodìji jsou èím dál víc mazanìj- hožku ani do kvìtináèe. Svìøte klíè od bytu nìkomu spolehlivéší a mnohdy se nenechají odradit. Do mu, kdo bude váš byt pravidelnì kon- Zlodìji kradou pøedevším takové vìci, bytu nebo rodinného domku se podle pokteré mohou snadno prodat a získat za trolovat a vybírat poštovní schránku. licejních statistik nejèastìji dostávají nì peníze. Proto si poøiïte dokumentaci Vytvoøte zdání, že je nìkdo stále doma. dveømi a okny (zvláštì v pøízemí a nižvšech cenností vèetnì jejich fotografií. Využijte elektronické spínací zaøízení, ších patrech). Odborníci proto doporuèukteré podle nastavení rozsvítí svìtla zapjí zabezpeèit se kombinací mechanicne rádio, televizi apod. kých a elektronických bezpeènostních prvkù. Jedná se hlavnì o zámkové sysnam, fotodokumentace), pøípadnì sepiš- Zdokumentujte své cenné vìci (seztémy, dveøe, møíže, ale i fólie a žaluzie. te výrobní èísla pøístrojù. Tyto informace Nezapomeòte, že nezabezpeèené pomohou policii v pátrání a pojiš ovnám (èasto zcela otevøené) vstupní dveøe pøi likvidaci pojistné události. panelového domu pøedstavují nebezvypracováno peèí hned pro nìkolik desítek nájemníkù podle najednou! Pøejeme vám hezké léto a žádné Správnì vybrané a instalované me- nepøíjemnosti se zlodìji. 1

2 ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA Rádi bychom Vám pøedložili zprávu Externí firma na vymáhání pohledávek dù, technikù a ekonomù, jakož i na o stavu našeho bytového družstva. Jak vymohla za rok tis. Kè a uvol- shromáždìní delegátù v roce družstvo, tak i jeho pøedstavenstvo mají nila mimosoudní cestou 7 bytù, dalších Pohled do budoucna za sebou úspìšné období. Klíèovým mo- 20 bytù se podaøilo uvolnit mimosoudní mentem se stal rok 2002, kdy jsme na- cestou zamìstnancùm SBD Chomutov. Cílem nás všech je stavili priority øešení problémù a zaèali je zlepšení stavu našich Nulová tolerance uvádìt do praxe. Díky tomu nastal obrat domù. Pro informaci v hospodaøení družstva. Jistì jste v denním uvádíme, že od roku tisku zaznamenali 2003 má èerpání DZO V posledních ètyøech letech se nám jednání stávajícího na opravy a rekonpodaøilo dosáhnout nejlepších výsledkù pøedsedy pøedsta- strukce panelových za posledních 14 let. Od roku 1989 povenstva pana Tvrdého se starostou mìs- domù neustále stoupající trend, nìkolik hledávky (dluhy na nájemném) stoupaly ta Slaný. Z tohoto jednání vzešly zajíma- objektù je komplexnì zatepleno a dalo nìkolik miliónù každý rok. Pokud se pové podnìty pro boj s neplatièi. Ve Slaném ších nìkolik desítek objektù má vymìdíváme na èísla, tak v roce 2002 byl stav byl tento program nazván nulová toleran- nìna okna za plastová. Opravy objektù pohledávek 54 miliónù a do úèetní závìrce. Pro jeho uvedení do praxe naše byto- jsou financovány za pomoci bankovních ky v roce 2005 se snížil na 22 miliónù. vé družstvo potøebuje spolupracovat úv ìr ù. Pøed rokem 2003 jsme vzhledem I toto èíslo je vysoké, ale je tøeba si uvìs mìsty, policií ÈR, soudy a mìstskou ke stavu pohledávek a výsledkùm hodomit, že naše bytové družstvo se napolicií. spodaøení našeho bytového družstva chází v lokalitì s vysokou nezamìstnanemohli požádat banku o úvìr. Nyní má Z jednání se starostou mìsta Jirkova ností a zahlceným okresním soudem. a chomutovským soudem vznikla kon- naše družstvo od bank velmi dobré hod- V závìru roku 2005 pøedstavenstvo cepce pro spolupráci a byla odeslána nocení. V tomto trendu pokraèujeme ta- rozhodlo o odpisu nedobytných pohledá- stížnost na pøíslušná ministerstva, úøad ké letos, kdy je pøipravena øada vìtších vek za nebydlícími a zemøelými, které vlády a premiéra ÈR. modernizací, rekonstrukcí a oprav. Je- jsou právnì zajištìny a na které byly jich realizace je kvùli finanèní nároènosti vytvoøeny opravné položky. Jejich odpis Støedisko údržby proveditelná pouze pøi zajištìní úvìru. nemìl na výsledek hospodaøení žádný Støedisko údržby Dotace na rekonstrukce domù vliv. Vymáhání tìchto pohledávek pokra- skonèilo v záporèuje i nadále. ných èíslech. Ale jekonstruovaných do- U komplexnì reho ztráta odpovídá Rok 2006 objemu zakázek, poètu zamìstnancù, mù žádáme o dota- Letos pøedsta- odpisùm a dalším nákladùm. Støedisko ce z programù MMR venstvo ukonèilo údržby totiž nadále považujeme za služsmlouvu s detektiv- bu družstevníkùm, zvláštì pro opravy místní rozvoj). Všechny podané žádosti (ministerstva pro ní agenturou. Ale malého rozsahu a drobnou údržbu spoprotože je jasné, že leèných prostor v našich domech a v by- kalo na dotacích nìkolik miliónù. Letos byly vyøízeny kladnì. Naše družstvo zíspohledávky nemo- tech uživatelù. Malé opravy jsou pro se podaøilo MMR dojednat v Evropské hou úèinnì vymáhat externí dodavatelské firmy nezajímavé. unii takzvanou notifikaci k tìmto prog- naši zamìstnanci, ramùm, z èehož vyplývá pro naše družuzavøeli jsme smlouvu s novou firmou. Støedisko AMS dosáhlo také v roce stvo možnost podávat další žádosti o do- Velké nároky jsou kladeny také na právní 2005 kladný výsledek hospodaøení. Pøi tace. Zatím však pouze o dotaci úrokù. støedisko družstva, jež musí øešit stovky výmìnách vodomìrù pracovníci údržby O dotaci na panelové vady se stále jedstále narážejí na mechanicky poškozené žalob, které se po rozhodnutí soudu v mi- ná. Vzhledem k èervnovým volbám do nulosti pouze zakládaly. Spisy postupnì vodomìry. Proti podvodníkùm uplatòuje- Poslanecké snìmovny, které skonèily zpracováváme a prostøednictvím soudu me sankce dle vyhlášky 372/2001. patem, se nedá pøedvídat výsledek jeda právního zástupce pøedáváme soukro- Nadále SBD spravuje nìkolik spolemému exekutorovi. èenství vlastníkù jednotek vzniklých nelové vady stále platí režim deminimis. nání s Evropskou unií. Pro dotaci na pa- Dlužníci Zásadní záležitostí je Chomutov vede úèetnictví pro nìkolik 5% nebo 19% a už vùbec nelze tyto zmìi nadále práce s dluž- externích spoleèenství vlastníkù jednoníky. V roce 2002 byl pøi- tek a pro jedno bytové družstvo. ny sazby DPH termínovat. Webové stránky SBD jat nový komplex opatøení. Dùraznìjší postup Odeèty vodomìrù N a w e b o v ý c h vùèi neplatièùm se za- Dùležitou zmìnou stránkách bytového kládá na vyluèování, jsou od roku 2006 družstva jsou k dis- uvolòování bytù mimosoudní cestou, ža- odeèty vodomìrù. pozici smìrnice, loby k soudu na dlužné nájemné, žaloby Od èervna je provák soudu na vyklizení a uzavøení smlouvy dí externí firma, kte- vèetnì programu Integri (ètìte na stranì stanovy, zpravodaj a další informace s externí firmou na vymáhání pohledá- rá uspìla ve výbìrovek. Tato komplexní opatøení jsou i na- vém øízení. Dùvody, které nás k tomu èlenové družstva seznámit se situací 8 a 9). Na internetu se mohou všichni dále vylepšována. vedly, jsme citovali na schùzích pøedse- SBD, která je k dnešnímu dni velmi dobrá z našich domovních samospráv nebo U výše sazby DPH na opravy panelo- hospodáøských støedisek. Zároveò SBD vých domù nelze s urèitostí øíci zda bude 2

3 ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA Výsledky tajné volby do pøedstavenstva a stále se zlepšuje, jak ve stavu pohle- SBD zjistila i nìkolik zfalšovaných podpi- Z 99 vydaných hlasovacích lístkù byly dávek, tak ve výsledku hospodaøení sù druž stevníkù, napø. pøi odeètech vody. odevzdány všechny. Pøi jejich sèítání byl a technickém stavu objektù. Poslední události z roku 2006 jeden oznaèen za neplatný. Sdružení vlastníkù jednotek Pøedstavenstvo SBD Chomutov na Vzhledem k tomu, že je za námi období bylo zvoleno v tomto Dalším problémem, který zásadnì polovina roku 2006, dovolíme si zde insložení dle èl. 74 odst. 3: ovlivòuje èinnost správy, je práce s jed- formovat o nìkolika letošních aktivitách. notlivými vlastníky a naše úèast ve spo- Pohledávky z nájemného jsou stabilizo- èlenové leèenství vlastníkù jednotek, kde každý vány, agentura pro nás i v tomto roce zodpovídá ze zákona veškerým svým vymáhá pohledávky z nájemného, exe- Tvrdý Josef - 93 hlasù majetkem za závazky spoleèenství. Do kutor provedl nìkolik desítek exekucí na Ing. Jelínek Radek - 91 hlasù vedení nìkterých SVJ byli zvolení ne majetek dlužníka. Poprvé v historii družzrovna Brùha Václav - 83 hlasù odbornì zdatní jedinci, kteøí pøed- stva byl notorický neplatiè vystìhován Èesal František - 80 hlasù kládají nebo dokonce pøijímají ekono- exekuènì z bytu, a to bez náhrady. V bymická a právní rozhodnutí, která pokud tì byl znaèný nepoøádek, ale i tento ne- Fiøt Jaroslav - 80 hlasù jsou neodborná, mohou zpùsobit velké poøádek je bytové družstvo nuceno us- Ing. Zamazal František - 66 hlasù škody. Bohužel, pokud tato situace nas- kladnit ve svých skladových prostorech. Ing. Ontko Andrej - 61 hlasù tane, odpovídá za vzniklé závazky SVJ Mimosoudní cestou bylo vyklizeno nìko- Hercík Otta - 55 hlasù i SBD. Pokud takové SVJ spravujeme, lik bytù, probìhlo vyúètování topné sezódokážeme si jejich rozhodnutí ohlídat. ny. Výsledek hospodaøení za první kvar- Husák Petr - 47 hlasù Neštìstí je, pokud správa SVJ je u jiného tál roku 2006 je v kladných èíslech 1,152 náhradníci správce. Pak se stávají i pøípady, kde milionu Kè. Dále se dokonèuje nìkolik Èermáková Marie - 44 hlasù nejsme zváni na shromáždìní vlastníkù investièních akcí (zateplení domù). jednotek. Klas Libor - 43 hlasù Pøedstavenstvo si plnì uvìdomuje, Ing. Kratochvíl Václav - 43 hlasù A zde vznikají problémy, které jsme že je stále potøeba zlepšovat svoji nuceni øešit za pomoci našeho právního práci a práci správy SBD ke spokoje- další poøadí (nezvolení náhradníci) zástupce. Což stojí spoustu úsilí, èasu, nosti Vás, družstevníkù. Ing. Hofreiterová Blažena - 41 hlasù ale i penìz. Nejlepším øešením by bylo zbývající byty pøevést do osobního vlast- Pøedstavenstvo SBD Chomutov Chylík Zdenìk - 25 hlasù nictví. Bohužel, ve vìtšinì pøípadù je tento Voglová Marie - 20 hlasù návrh ze strany zbývajících družstev- níkù v SVJ odmítnut. Dalším problémem jsou SVJ, která ještì nesplòují podmínku danou zákonem 72/94 pro vznik SVJ jako samostatné právnické osoby. Jsou to SVJ, kde SBD Chomutov ztratilo 51% a více. Tady vìtšinou nejsme schopni udìlat vùbec nic. Problémy s vlastníky se pokoušíme minimalizovat i v tomto roce tím, že se øídíme zákonem 72/94 a svoláváme schùze spoleèenství vlastníkù, tìchto schùzí je cca 90 a jsou nároèné na èas. Slibovaná novela zákona 72/94, která je obsáhlá a kvalitnì zpracovaná, nebyla bohužel parlamentem schválena. Stížnosti družstevníkù Je zcela pochopitelné, že pøi správì cca bytù nejsou všichni uživatelé bytù spokojeni, ale problém je nìkde jinde. Na správì se èasto setkáváme s družstevníky, kteøí nejsou ze strany výborù domovní samosprávy dostateènì informování, nechodí na èlenské schùze DS nebo jsou vìèní stìžovatelé. Jsou i pøípady, že na správu SBD pøijde družstevník poprvé a ani neví, že je družstevníkem. Ne vždy je správa schopna vše vyøešit ke spokojenosti všech. Dále upozoròuji funkcionáøe DS na dùsledné dodržování smìrnic SBD. Správa 3

4 USNESENÍ Shromáždìní delegátù SBD Chomutov ze dne A. Shromáždìní delegátù schvaluje: 1) Zprávu o hospodaøení SBD Chomutov za rok 2005: celkové výnosy za rok 2005 ve výši ,19 Kè celkové náklady za rok 2005 ve výši ,74 Kè družstvo vykázalo za rok 2005 celkový zisk ve výši ,45 Kè VH ve schvalovacím øízení za SBD tj. zisk ve výši , 45 Kè pøevést: èást ve výši Kè na úèet fondu technického zhodnocení družstevního majetku èást ve výši ,45 Kè nedìlitelný fond èást ve výši Kè na úèet sociální fond ) Zprávu pøedstavenstva 3) Zprávu kontrolní komise 4) Volby do orgánù SBD Chomutov pøedstavenstvo 5) Volby do orgánù SBD Chomutov kontrolní komise 6) Zásady odmìòování volených funkcionáøù 7) Prodej bývalého krytu CO - SVJ - pro dùm Majora Šulce 3871, ) SD schvaluje pøijetí úvìrù u domovních samospráv, hospodáøských støedisek (DS-HS) a zástavy objektù vèetnì pozemkù DS-HS žádajících o úvìr (tabulka na stranì 7) V pøípadech, kdy dosud nedošlo ke schválení úvìru nebo zástavy nebo úvìru i zástavy èleny družstva jednotlivých DS-HS je pøijetí úvìru podmínìno dodateèným schválením úvìru nebo zástavy nebo úvìru i zástavy èleny družstva bydlících v úvìrovaném domì, pøièemž s tìmito akty musí vyslovit souhlas alespoò 2/3 èlenù družstva bydlících v úvìrovaném domì. SBD souhlasí v pøípadì požadavku penìžní instituce se zajištìním úvìrù biancosmìnkou. 9) Zmìnu Stanov SBD Chomutov 10) Vylouèení èlenù družstva Jindøich ÈADÍLEK Golovinova 1354, Kadaò Danuše TABULKOVÁ Tkalcovská 1531, Jirkov Vladimír BUBENÍK Tkalcovská 1531, Jirkov Josef VYŠÍN Generála Svobody 1723, Jirkov 11) Žádosti èlenù SBD Chomutov o pøevod bytu do osobního vlastnictví (mimoøádný) Tomáš a Iva SUKOVI Bezruèova 4247, Chomutov Jana KUBIŠTOVÁ Vrchlického 4026/13 Chomutov Josef a Isolda SVOBODOVI Vrchlického 4025, Chomutov Lenka JAROŠOVÁ Seifertova 4164, Chomutov B. Shromáždìní delegátù bere na vìdomí 1) Zprávu mandátové komise 2) Zprávu o plnìní usnesení z minulého SD 3) Stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok 2005 C. Shromáždìní delegátù ukládá pøedstavenstvu D. Shromáždìní delegátù neschvaluje 1) Vylouèení èlenù: 0 2) Pøevody bytù do osobního vlastnictví: Eva Ksandrová, Holešická 4747, Chomutov Alena Prchalová, Na Borku 1607, Jirkov ovìøovatelé zápisu: František Schwartz Ing. František Zamazal Jan Novák pøedseda návrhové komise ovìøovatel zápisu ovìøovatel zápisu 4

5 Firma úèetní jednotky: Sídlo: IÈO: Právní forma: Pøedmìt podnikání: družstvo správa a údržba bytového fondu Auditované období: Na Valích 510, IÈO: , OR Ústí nad Labem, odd. C, vl Ovìøili jsme pøiloženou úèetní závìrku k Stavebního bytového družstva Chomutov, identifikovaného v této úèetní závìrce. Za sestavení této úèetní závìrky je zodpovìdné vedení družstva. Naším úkolem je vydat na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých úèetních metod a významných odhadù provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora. Podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných ohledech podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace družstva k a nákladù, výnosù a výsledku hospodaøení za rok 2005 v souladu s úèetními pøedpisy platnými v Èeské republice. Louny 23. kvìtna 2006 Stavební bytové družstvo Chomutov Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936 Ing. Vlèek, auditor Ing. Vlèek, jednatel 5

6 STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTÌ MUSÍ BÝT OHLÁŠENÉ stavebního povolení. V tomto pøípadì žadatel navíc pøedloží technickému úse- ku družstva projektovou dokumentaci od autorizovaného projektanta, která musí obsahovat jak stav souèasný, tak i navrhovaný vèetnì statického posouzení. Pokuty Pokud provedete stavební úpravy bez stavebního povolení, stavební úøad vám uloží ve správním øízení pokutu od 10 do 25 tisíc korun. V pøípadì drobné stavby bez jejího ohlášení stavebnímu úøadu je pokuta do 10 tisíc korun. S tím souvisí nutnost ponechat volný manipulaèní prostor ke všem stoupaè- kám, uzávìrùm a mìøièùm. Jednou za èas je nutné provést tøeba opravy rozvo- dù nebo jejich kompletní výmìnu. Pøístup ke stoupaèkám je nutný i na pravi- -videlné odeèty plynu, teplé a stude- né vody. Již nìkolikrát jsme se zmiòovali, že není možné samovolnì bourat pøíèky v bytì nebo se zbavovat stávajícího umakartového jádra. Obecnì platí, že uživatel bytu nesmí provádìt žádné stavební úpravy bez souhlasu družstva! V praxi to znamená, že pokud uvažuje- te o jakékoliv stavební úpravì v bytì (vy- bourání pøíèek, dveøních otvorù, šatny, zasklení lodžie, pøestavbì bytového jád- ra) je vždy nutné písemnì požádat druž- stvo (vlastníka objektu o souhlas), dále doložit vyjádøení pøíslušné domovní samosprávy, v pøípadì ohlášení stavebních úprav postaèí doložit jednoduchý technický popis a schématický náèrtek, popøípadì statický posudek. Místnì pøíslušný stavební úøad mùže stanovit, že ohlášenou stavbu lze provést jen na základì ÈESKO - DRUŽSTEVNÍ SLOVNÍK 6 v v Pošli SMSku na èíslo ve tvaru: AGARA_mezera_LETO_mezera a MÍSTO kde pracuješ. cena jedné sms je 6,-Kè // soutìž probíhá v èervenci a srpnu // podrobnosti najdete na DELEGÁT volený zástupce samosprávy na shromáždìní delegátù SHROMÁŽDÌNÍ DELEGÁTÙ nejvyšší orgán družstva (obdoba valné hromady); volí pøedstavenstvo, kontrolní komisi, popøípadì další pomocné orgány PØEDSTAVENSTVO výkonný a statutární orgán družstva, volí pøedsedu pøedstavenstva KONTROLNÍ KOMISE je oprávnìna kontrolovat veškerou èinnost družstva, má sedm volených èlenù, kteøí jsou ve funkci vždy pìt let SAMOSPRÁVA je základní organizaèní jednotkou družstva; jedná se o domovní samosprávu, která spravuje min. jeden dùm ÈLENSKÁ SCHÙZE SAMOSPRÁVY domovní schùze nájemníkù; orgán družstva, který projednává záležitosti okruhu pùsobnosti samosprávy VÝBOR SAMOSPRÁVY výkonný orgán samosprávy, který si nájemníci volí na èlenské schùzi PØEDSEDA SAMOSPRÁVY èlen výboru samosprávy, který byl zvolen do jejího èela UŽIVATEL BYTU èlen družstva nebo také nájemce bytu

7 PENÁLE Pozdní platbu vždy provází sankce. Penále je vybíráno od pátého dne po splatnosti nájemného (èlánek 47 stanov družstva) jako ušlý zisk družstva na úrocích z dlouhodobých vkladù. Dluh, který máte vùèi družstvu, Vám každý den roste. Družstevníci, kteøí nezaplatí dlužnou èástku do pìti dnù ode dne, kdy mìla být uhrazena, jsou pøi placení dluhu nemile pøekvapeni, že je jim úètován poplatek z prodlení. Ten je vymìøen na základì vládního naøízení ze dne 8. èervna 1994, kterým se stanoví výše úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle obèanského zákoníku. Výše poplatku z prodlení èiní za každý zapoèatý den 2,5 promile dlužné èástky, nejménì však 25 korun za každý i zapoèatý mìsíc prodlení. Pøíklad Nezaplatí-li nájemník v èervenci 2006 nájemné ve výši 2 tisíce korun a zaplatíliho až v èervenci 2007, bude mu úètováno penále podle následujícího vzorce: nájemné x 0,25 % x poèet dnù od pátého dne po splatnosti nájemného Platba za mìsíc èervenec 2006, provedená o rok déle, tak mùže být témìø dvojnásobná. Výsledky volby kontrolní komise Kontrolní komise SBD Chomutov na období byla zvoleno v tomto složení dle èl. 81 odst. 1: èlenové Hamáková Lila - 92 hlasù Dykastová Libuše - 84 hlasù Èermáková Miroslava - 83 hlasù Malcovský Josef - 82 hlasù Bretová Vlastimila - 81 hlasù Špiegl Vlastimil - 74 hlasù Melichová Vlasta - 73 hlasù náhradník Svobodová Tatina - 63 hlasù další poøadí (nezvolení kandidáti) MUDr. Bábíèek Michal - 52 hlasù Valenta Vladimír - 32 hlasù KVALITA ZA ROZUMNOU CENU Nabízíme notebooky znaèek: Acer, Asus, IBM, HP, Premio, Fujitsu Siemens. Pro domácí použití: poèítaèe AutoCont Alivio. Myslíme také na profesionály: poèítaèe AutoCont, Acer, IBM, HP. Firmám zajistíme servery: AutoCont, IBM, HP, Fujitsu Siemens, Dell, Acer. Školy vybavujeme: projektem IWETA a interaktivní tabulí INTERWRITE. Obchodníkùm nabízíme: pokladní systémy Epson, IBM. Dále LCD monitory Acer, BenQ, Sony, Hyundai, Samsung,HP, Philips - tiskárny a scanery HP, Canon, Lexmark, OKI, Epson - digitální foto-video Olympus,Canon, Nikon, Panasonic - software OEM, multilicence, pronájem, školní a Select licence. Záruèní a pozáruèní servis je u nás samozøejmostí, dále provádíme modernizaci a opravy výpoèetní techniky, poradíme Vám pøi nákupu poèítaèù a ostatní techniky, navrhneme poèítaèovou sí. Školní 1037 Chomutov tel.: , ,fax.: : Pøehled pøipravovaných úvìrù DS % souhlasu a DS-HS HS DS HS lokalita popis díla úvìr.limit v Kè s úvìrem se zástavou Kostnická , CV zateplení M. Pujmanov é , CV v ýmìna v ýplní + oprav a balkónù ,1 591 M.Pujmanov é , CV v ýmìna v ýplní ,3 59,3 595 Vrchlického , CV v ýmìna v ýplní M. Pujmanov é 4043, CV zateplení + v ýmìna v ýplní Vrchlického , CV v ýmìna v ýplní Václav ská , CV zateplení + v ýmìna v ýplní Husov a , Kadaò zateplení prùèelí Pod Bøízami , CV zateplení + v ýmìna oken Borov á , CV zateplení + v ýmìna v ýplní + støecha Borov á , CV zateplení + v ýmìna v ýplní Zahradní , CV zateplení,v ch.dv eøe, balk.jsou Zahradní , CV zateplení,v ch.dv eøe, balk.jsou Zahradní , CV zateplení,v chod.dv eøe, balkony Zahradní , CV zateplení,v chod.dv eøe, balkony Zahradní , CV zateplení,v chod.dv eøe, balkony Zahradní , CV zateplení,v chod.dv eøe, balkony Výletní , CV zateplení,v chod.dv eøe, balkony Zahradní , CV zateplení + v ýmìna v ýplní ,5 92,5 273 Skalkov á , CV zateplení + v ýmìna balkón. sestav Skalkov á , CV zateplení + v ýmìna v ýplní ,3 93,3 275 Skalkov á , CV zateplení + v ýmìna v ýplní ,9 88,9 276 Skalkov á , CV zateplení + v ýmìn balkon.sestav ,9 82, Kamenný Vrch , CV zateplení, dv eøe ,3 81,3 304 Kamenný Vrch , CV zateplení, dv eøe ,6 89, U sauny , Jirkov zateplení objektu K. Marxe , Jirkov zateplení,okna,støecha,zasklení balk ,8 431 K. Marxe , Jirkov zateplení,okna,støecha,zasklení balk ,2 432 K. Marxe , Jirkov zateplení,okna,støecha,zasklení balk , Skalkov á , CV zateplení jižní strany,okna Holešická 4748, CV zateplení + v ýmìna oken ,7 88, Holešická 4746, CV zateplení + v ýmìna balkón. sestav ,8 82, Píseèná , CV zateplení, balk.sestav y v mezipat Jezerská 1534, Jirkov zateplení + v ýmìna oken + støecha ,5 87,5 402 Jezerská , Jirkov zateplení + v ýmìna oken + støecha Jezerská 1537, Jirkov zateplení + v ýmìna oken + støecha Kamenný v rch , CV zateplení objektu nebo v ýtah Pod Bøízami , CV zateplení jižní strany + okna Pod Bøízami , CV zateplení jižní strany + okna ,5 92, Pionýrù , Jirkov zateplení, okna (+dv eøe,skl.okna) ,3 80, Kamenný v rch , CV zateplení objektu ,9 82, SNP , Jirkov zateplení + v ýmìna oken celkem Otevøeno pondìlí-pátek 9-17 hodin 7

8 WEBOVÉ STRÁNKY SBD CHOMUTOV - PROGRAM INTEGRI Stavební bytové družstvo Chomutov provozuje už nìkolik let vlastní webové stránky. Na adrese najdou informace jak funkcionáøi výborù domovních samospráv tak i jednotlivci. Rovnìž stránky nabízí možnost posílání ových zpráv jednotlivým pracovníkùm správy družstva. Na zlepšení neustále pracujeme. Novì zde budeme umis ovat veškerá výbìrová øízení. Vedení družstva vìøí, že tyto stránky, pøestože jsou pøístupné pouze menšímu okruhu lidí (podmínkou je poèítaè s pøipojením k Internetu), pøispìjí k lepší informovanosti vás, uživatelù družstevních bytù, a odstraní rùzná nedorozumìní plynoucí z nedostateèné informovanosti. Pøístup do Integri Hlavní stránka webových stránek SBD Chomutov. Na Internetu zveøejòujeme Stanovy družstva, smìrnice, týkající se rùzných oblastí èinnosti SBD a další informace z èinnosti družstva. Pro další a podrobnìjší výbìr informací slouží program Integri, do nìhož musíte mít pøístupový kód. Své vlastní pøístupové údaje získáte následujícím zpùsobem: Na hlavní stránce kliknete na heslo Registraèní formuláø pro systém Integri. Zobrazí se vám formuláø, který vyplníte, vytisknete a podepíšete. S takto pøipraveným formuláøem pøijdete osobnì na bytové družstvo do ulice Karolíny Svìtlé 1936 za správcem poèítaèové sítì panem Martinem Gahlerem (budova A 3. patro), který zkontroluje vyplnìný formuláø vèetnì rozsahu požadovaných informací a pøidìlí vám pøihlašovací jméno a heslo. Správce sítì zastihnete v úøední dny od 9-10 a od hodin. Po domluvì si mùžete schùzku sjednat i v jiném termínu. Na ukázku programu Integri jsem vybrali reálné pøíklady. Jména družstevníkù jsou však zakryta kvùli ochranì osobních údajù. Ukázka možností Integri K úvodní stránce programu Integri se dostanete velmi jednoduše. Do lišty internetového prohlížeèe zadáte adresu po jejím naètení se vám zobrazí hlavní stránka Stavebního bytového družstva Chomutov. V horním menu najedete myší na druhý odkaz zleva "Integri". Bude od vás vyžadován souhlas s certifikátem, potvrdíte ho tlaèítkem "Pokraèovat". Následnì mùžete certifikát pøijmout doèasnì nebo trvale. Trvale zvolte jen v pøípadì, že se pøipojujete ze svého osobního poèítaèe. Vzápìtí se objeví tabulka "Pøihlášení k systému". Zde vyplníte uživatelské jméno a heslo (pøidìlené správcem poèítaèové sítì SBD Chomutov). Pozor na striktní rozlišení malých a velkých písmen jak u jména, tak u hesla. Pøihlašovací údaje nikdy neobsahují diakritiku. Pište je proto bez háèkù a èárek. Po úspìšném pøihlášení se dostanete pøímo do systému Integri. Zde si musíte nejdøív vybrat firmu, tou je zatím pouze SBD Chomutov. Potom zvolíte dùm, ve kterém bydlíte. Dále mùžete vybrat ještì prostor, tedy konkrétní byt. Všichni družstevníci mají pøístup pouze ke svému bytu. Pøehled celého domu vidí pouze funkcionáø družstva (pøedseda, technik nebo ekonom). Pøi výbìru firmy, domu a prostoru postupujte pøes druhé tlaèítko v horní lištì oznaèené "Výbìr". 8

9 WEBOVÉ STRÁNKY SBD CHOMUTOV - PROGRAM INTEGRI Zøejmì nejdùležitìjší položkou je "stav dlouhodobé zálohy na opravy", který se eviduje souhrnnì každý mìsíc. Data do systému zadávají všichni pracovníci SBD dle svých kompetencí, vždy zpìtnì, údaje za mìsíc èerven si tak mùžete prohlédnout až v èervenci apod. V pøehledu "dlouhodobých záloh na opravy" najdete pouze celkový aktuální stav plateb daného domu. Pokud vás zajímá detail daného mìsíce, dostanete se na podrobnìjší tabulku. Ta obsahuje informace o tom, jak se nakládalo s penìzi ve vybraném mìsíci. Ve druhé tabulce shora je jasnì vidìt, kolik se vybralo v èervnu 2006 do fondu oprav a kolik se naopak vydalo za drobné opravy. Tøetí a ètvrtý obrázek zastupují typové pøíklady dvou družstevníkù. První je øádný plátce nájemného, druhý patøí mezi dlužníky. Mìli bychom vysvìtlit, proè se u øádnì platícího uživatele bytu vyskytuje nìkolika tisícové saldo. Pøíèinu musíme hledat v èasové prodlevì mezi pøedpisem nájmu a jeho fyzickým zaplacením a pøevodem penìz na úèet. Napøíklad paní Nováková platí každý mìsíc nájemné ve výši korun. První den v mìsíci jí systém automaticky odeète pøedpis nájemného, ale paní Nováková bude platit pøevodem z úètu až o týden pozdìji. Program ví, kolik má zaplatit, pøestože peníze ještì nejsou na cestì. Po tu dobu je paní Nováková v mínusu. Saldo se vyrovná ve chvíli, kdy se zaplacené nájemné pøipíše na úèet SBD a pøíslušný pracovník potvrdí jeho pøijetí. Mínusový stav posledního mìsíce je tak dán mìsíèním zpoždìním mezi pøedpisem nájmu a následným potvrzením o jeho zaplacení. U dlouhodobého dlužníka je situace ponìkud složitìjší. V jeho kartì se evidují jak staré, tak nové dluhy. K nim se pøipoèítávají soudní náklady a dluhy za teplo. Jak je vidìt v poslední tabulce, družstevník vždy jeden mìsíc nezaplatí a dva uhradí. Za únor a bøezen složil nájemné hotovì na pokladnì SBD. V kvìtnu mu byly strženy pøeplatky ze záloh a v èervnu zaplatil nájemné pomocí SIPO. Za mìsíc èervenec nejsou údaje zahrnuty. Splatnost konèí až poslední den v mìsíci. Mùže se stát, že dlužník zaplatí. Tato informace však bude k dispozici až další mìsíc, tedy v srpnu. Samozøejmostí je, že si ve výpisu mùžete zvolit také delší období, podle toho, od kdy je váš byt veden v Integri. 9

10 MRAVENCI - NEZVANÍ HOSTÉ Na celém svìtì bylo vìdecky popsáno tují ménì èastìji, vìtšinou pouze kolem nout, mimo nìj se pohybuje jen malý zloasi druhù mravencù, z nichž u nás akvárií a kvìtináèù. mek mravencù, proto se postøiky insekžije kolem sta druhù. Mravenci vstupují do našich bytù ob- ticidy èasto míjejí úèinkem. Mravenci jsou všude vykle stoupací šachtou. Cestu si však Nejúèinnìjší je použití návnad - kapslí Mravenci obývají rùzná místa a nevyfasádì naleznou i mezi panely, v létì cestují po s úhlednì zabalenými kousky potravy, hýbají se ani lidským obydlím. Nejèasmístech domu. které deratizátor položí na rùzných tìjším a nejobtížnìjším mravencem je Pøi boji s faraónem nestojíme pøed jedsložku, bytu. Návnady obsahují aktivní v Èechách mravenec faraón. ním osamoceným mraveneèkem, ale kterou mravenci jako potravu sav uspoøádaným a poèetným spoleèen- mi do hnízda zanášejí a rozdìlují ostat- Také zahrádkáøi nevidí mravence pøíliš stvím, které èítá minimálnì 300 tisíc dìlrádi, nebo mravenci jsou ochránci mšic, ním èlenùm kolonie. které schraòují jak pod zemí tak na ovocse nic a až nìkolik set královen. Zpravidla K potlaèování mravencù farao se po- ných stromech. rozprostírá v celém napadeném do- užívá methopren, který je jim podáván Mravenci v bytì mì, rozdìleno do mnoha malých sub- v návnadách. Zastavuje vývoj nové gekolonií. nerace larev. Starší dìlnice postupnì hy- Døív než doma zaènete likvidovat ne- nou a kolonie zaniká. zvané hosty biolitem, pøesypte veškerý Jedinou nevýhodou této nástrahy je cukr a další sladkosti do uzavíratelných pomalé pùsobení. Mravenci vymizí za 15 plastových, sklenìných èi kovových dóz. až 20 týdnù, což je v nìkterých pøípa- Pár jedincù se mùžete zbavit sami, ale dech doba neúnosnì dlouhá. Proto bylo invazi mravencù nejlepším a zároveò v nástrahách testováno mnoho dalších nejjednodušším zpùsobem odstraní jen látek, z nichž nìkteré podstatnì zkrátily odborník. dobu od položení nástrahy do vymizení Faraóni mravencù na dva až ètyøi týdny. V polovinì osmnáctého století pøiváže- Faraóni konzumují všechny potraviny, Další druhy mravencù jí plachetnice z afrických zemí nejen vy- na které pøijdou. Zamìøují se hlavnì na Na jaøe a na podzim se èasto objevují hledávané zboží, ale i èerné pasažéry bílkoviny (maso, vajíèka, mrtvý hmyz), tmaví zahradní mravenci, kteøí jsou v té z øíše zvíøat. Jedním z nich je i malý cho- které doplòují sladkostmi. dobì okøídlení. Z chodníkù a ze zahrady máèek drobných žlutavých mravencù, Lidé se èasto ptají, kde mají faraóni vniká do našich domovù ještì èerný který se choulí v štìrbinách rozpraskané mraveništì. Na rozdíl od øady jiných mra- mravenec obecný, který hnízdí v zemi na døevìné bedny. vencù si nestaví hnízda, ale využívají oslunìných místech v blízkosti budov. V Tak nìjak, tiše a nenápadnì, zaèala pøíhodných prostorù, spár, škvír a štìr- suterénech, na terasách, ve støešních jedna z nejvìtších invazí v dìjinách, in- bin. Mohou být pod kvìtináèi, ale i hlubo- trámech èi v kvìtináèích se uhnízdí jeho vaze faraónských mravencù ze západní ko (až 70 cm) ve zdivu, v konstrukcích pøíbuzní hnìdí mravenci. Afriky, kde se dodnes hojnì vyskytují ve nábytku, v bytových jádrech, pod oblo- Akutnì se jich zbavíme spreji, které volné pøírodì. S vydatnou, by nechtì- žením stìn). jsou bìžnì dostupné v drogeriích. Opìt nou, pomocí èlovìka osídlili v minulém Hubení mravencù však platí, že hynou pouze ti jedinci, kteøí století takøka celou planetu. Jak si tedy poradit s tìmito velmi byli pøímo zasaženi. Úèinnìjší jsou V Evropì se mravenci farao objevili nepøíjemnými škùdci? Ještì pøed takzvané požerové nástrahy. Nìkteré nejprve v pøístavních mìstech, odkud se nìkolika lety bylo hubení znaèným jsou bìžnì dostupné v drogeriích. pozdìji šíøili do vnitrozemí. U nás byli prvnì zaznamenáni v roce 1902 v jedné pekárnì v pražských Nuslích a teprve v roce 1938 se objevili v Ústí nad Labem a v roce 1942 v nìkolika dalších mìstech.šíøení faraónù komplikuje znaèná teplomilnost tohoto mravence. Optimální teplota pro jeho vývoj je 26 až 31 C, klesne-li teplota dlouhodobì pod +10 C, hyne bìhem jednoho týdne. V Èeské republice tedy za normálních podmínek nemùže pøežít zimu mimo lidská obydlí. Mravenci farao se u nás vyskytují ve stále vytápìných budovách, pekárnách, sklenících apod. V bytech se mravenci zdržují nejèastìji v kuchyních, kolem kuchyòských linek, døezù, odpadkových košù a v tìsné blízkosti potravin. Dalším místem výskytu je pøedevším koupelna a to z dùvodu snadné dostupnosti vody. V ostatních místnostech bytù se vysky- 10 problémem. Ukryté hnízdo nelze zasáh-

11 BABSKÉ RADY PREVENCE PROTI MRAVENCÙM V žádném pøípadì však ne- ní možné na tuto metodu spoléhat. Dùležitou èástí preven- tivních opatøení je nutnost udržovat zejména v kuchyni naprostý poøádek. Zbytky potravin na lince èi kolem spo- ráku pùsobí na mravence jako magnet! Jednoduchým, levným a úèinným prostøedkem na vypuzení mravencù (ne znièení) je obyèejná špinavá voda z nádobí. Staèí nìkolikrát mraveništì polít, mravenci vezmou vajíèka èi kukly a od- stìhují se pryè. Komu se ale špinavá voda nelíbí, mùže použít lógr z èerného kafe. Úèinek je stejný. Dáša, Jirkov Mravencù faraónù se zba- víme moderními pøípravky, které jsou vysoce úèinné, pro èlovìka bezpeèné a neohrožují technický stav budov, do- konce ani nenarušují provoz zdravotnických zaøízení nebo domácností. V souèasné do- Používám ocet. Øedím ho 1:1 s vodou a mravence postøíkám. Dobøe to funguje. Karel, Chomutov Døív jsem na mravence vyzkoušel hodnì prostøedkù, ale žádný nezabral. Nakonec jsem mraveništì posypal jedlou sodou a pokropil vlažnou vodou. Od té doby s nimi nemám problém. Jiøí, Kadaò Na vyhubení mravencù je nejlepší je polit vaøící vodou. Spreje proti hmyzu jsou podle mì neúèinné. Vlasta, Chomutov Likvidovat tak užiteèné druhy jako jsou mravenci, není dobrý nápad. Na zahradì je nechávám, doma na nì platí Biolit. Martin, Chomutov Výše uvedené rady od našich ètenáøù platí na venkovní druhy mravencù, kteøí se vyskytují na zahrádkách nebo v garážích. Pokud se však chcete definitivnì rozlouèit s mravencem faraónem, je nejlepší zavolat odborníka. Ten v bytì položí hubící nástrahu. Faraóni, kteøí ji najdou, pøedají otrávenou potravu také ostatním pøíslušníkùm mraveništì. Postupnì tak mravenci vyhynou. Dezinsekci mravencù ve vašem bytì zajistí technický úsek družstva. Proti zasídlení mravencù faraónù neexistuje žádné preventivní opatøení, které by nás stoprocentnì uchránilo. Podle zkušeností nìkterých majitelù bytù se jako vhodné opatøení jeví preventivní používání insekticidních sprejù na místech, která mravenci používají pro vstup do bytù. Jedná se pøedevším o stoupací šachtu, dále vstupy a výstupy trubek ústøedního topení a míst okolo vodovodních potrubí. Tato metoda je založená na pøedpo- kladu, že mravenci zjistí pøítomnost chemické látky v postøiku a upozorní zbytek kolonie na místa, kterým je tøeba se vyhnout. Tímto postupem je tak možné v nìkterých pøípadech udržet mravence mimo bytovou jednotku na pomìrnì dlouhou dobu. dobì je u nás k dispozici nìkolik vysoce úèinných pøípravkù. Proti mravencùm faraónùm by se však nemìly používat insekticidní postøiky. Po jejich aplikaci mravenci sice ihned, ale jen zdánlivì, vymizí. Jsou však pouze zahnáni do hnízd a úkrytù, kde dokáží èekat až do doby, dokud se postøik nesmyje, nesetøe nebo prostì neztratí svoji úèinnost vlivem svìtla a vzduchu. To nastává za jeden až dva mìsíce. Pak si mravenci vesele žijí dál bez ohledu na to, jaký druh postøikového pøípravku byl použit. Pokud budete mravence hubit sami, vždy si øádnì pøeètìte pokyny k aplikaci pøípravku a dávejte pozor na svá domácí zvíøata. Sladká návnada mùže bát také pro nì velkým lákadlem. Úøední doba a kontakty na dùležité osoby SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov pondìlí a støeda 7:00-11:30 a 12:00-16: vedoucí ekonomického úseku Ing. Pšenièka vedoucí technického úseku Richterová sekretariát ekonomického úseku Hyhlanová, Èanecká správce informaèní soustavy Gahler úèetní Pondìlíèková vedoucí úèetní Kloubová, Heidová právní oddìlení Timèíková, Szilágyiová oddìlení pohledávek Mladá nájmy Antonová, Slámová evidence èlenù Arvaiová, Jurštaková zakázky Èmugrová, Burianová investice Burešová provoz technického úseku Èesal, Kohout sekretariát technického úseku Žoèková styk s DS Erdélyi vlastníci Pøibilová otopy Hejlová úèetní SVJ Imrová revizní technik elektro Ing. Ficek 11

12 REKLAMNÍ SDÌLENÍ Hypotéky jsou mezi zájemci o bydlení stále oblíbenìjší a dokazuje to i široká nabídka hypoteèních úvìrù. Díky výhodným úrokovým sazbám a délce úvìru až tøicet let, mùžete získat vlastní byt a mìsíèní splátka hypotéky pøitom bude výraznì nižší než podnájmem. Pokud tedy zvažujete koupi, ale i výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti, nemìli byste si nechat ujít speciální prázdninovou nabídku, kterou svým klientùm na letošní léto pøipravila ÈSOB. Více nám o ní øekne øeditel poboèky ÈSOB Chomutov, Ing. Jan Fischer. Jaké novinky v oblasti hypoték pøipravila na horké letní dny pro své klienty vaše banka? ÈSOB nabízí pro nové zájemce o hypotéky ÈSOB poplatkové prázdniny. Tato akce spoèívá ve 100% slevì na poplatek za zpracování úvìru. Ten èiní 0,7 % z požadované výše úvìru, minimálnì 6000, maximálnì Kè. Za ušetøené peníze si tak mohou naši klienti užít zaslouženou dovolenou nebo tøeba vybavit domácnost. Mùžete podmínky této nabídky upøesnit? Akce v podobì 100% slevy z poplatku za zpracování úvìru se vztahuje na všechny hypotéky z nabídky ÈSOB. Podmínkou jejího získání je sjednání 5leté fixace úrokové sazby a vyøízení obou standardnì nabízených slev, a to za zasílání platu do ÈSOB a za uzavøení dvou ze tøí pojištìní. Klient má na výbìr mezi pojištìním nemovitosti, domácnosti a úvìru. Díky tìmto slevám tak bude navíc žadateli snížena úroková sazba o 0,25 %. Do kdy tato speciální nabídka potrvá a na jaké produkty se vztahuje? Poplatkové prázdniny mohou klienti využít do 15. srpna Doporuèuji proto všem zájemcùm, aby s vyøizováním neváhali a co nejdøíve se o nabídce hypoték informovali u úvìrového specialisty v naší poboèce. Akèní nabídka se týká opravdu všech našich hypoték, jmenovitì tedy: ÈSOB Hypotéky, ÈSOB Hypotéky 2 v 1, ÈSOB Hypotéky bez dokládání pøíjmù, ÈSOB Americká hypotéky a koneènì i ÈSOB Hypotéky na družstevní bydlení. O jaké hypotéky z vaší nabídky je nejvìtší zájem? Kromì standardní ÈSOB Hypotéky, kterou poskytujeme až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti, je velký zájem také o ÈSOB Hypotéku bez dokládání pøíjmù. Ta je urèena pøedevším podnikatelùm, jejichž pøíjmy uvedené v daòovém pøiznání nejsou pro získání hypotéky dostateèné, a majetnìjším osobám, které bance výši svých pøíjmù prokazovat nechtìjí. Mezi klienty si získala oblibu také novinka letošního roku ÈSOB Hypotéka 2 v 1. Prostøednictvím ní klient získá prostøedky nejen na bydlení, ale navíc až 20 % z výše úvìru na cokoli. Tyto prostøedky mùže využít tøeba na vybavení domácnosti, ale i na nákup auta nebo dovolené. Velmi dobøe si vede i ÈSOB Americká hypotéka, kdy jsou klientovi oproti zajištìné nemovitosti pøipsány prostøedky na jím urèený úèet a záleží jen na nìm, jak je využije. Nabízí ÈSOB i jiné úvìry na bydlení? Pøemýšlíte o lepším bydlení? Užijte si poplatkové prázdniny s hypotékami. Ušetøete až Kè! Ano, naše banka nabízí kromì hypoték i další specializovaný produkt urèený na financování bydlení, a to ÈSOB Pùjèku na lepší bydlení. Tu lze využít nejen na investice spojené s nákupem, rekonstrukcí a modernizací bytu nebo rodinného domu, ale i na vybavení domácnosti. Hlavní výhodou je, že zájemce získá bez jakéhokoli zajištìní více než kdekoli jinde. Jeden žadatel totiž bez zajištìní získá až Kè, pokud žádá pár, mùže bez zajištìní získat až Kè. Prostøedky jsou navíc uvolnìny do druhého dne. Bližší informace ke zmínìným produktùm vám rádi sdìlí pracovníci naší poboèky. Najdete nás na adrese námìstí 1.máje 101, Chomutov nebo nás kontaktujte na telefonním èísle Zpravodaj SBD není jen úøedním vìstníkem, který hned poté, co ho uvidíte ve schránce, zahodíte do koše. Na tìchto stranách byste mìli nalézat zajímavé a prospìšné vìci týkající se bydlení, se kterými se potýkáte v každodenním životì. Chcete se zeptat na radu, upozornit na dìní ve vašem okolí? Máte problémy, se kterými si nevíte rady, nebo byste naopak rádi ukázali ostatním nìco pozitivního? Napište nám na: a staòte se spolutvùrci dalšího èísla Zpravodaje. Tìšíme se na vaše nápady a pøipomínky, které mùžete doruèit také osobnì do sekretariátu SBD v ulici K. Svìtlé. Zpravodaj èíslo 2/2006 byl vydán nákladem výtiskù a je zdarma dodáván pro vnitøní potøebu všem družstevníkùm. Vydává: SBD Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936, Chomutov Šéfredaktor: Kateøina Hodková Tiskne: Akord Chomutov, s.r.o. Další èíslo Zpravodaje vyjde v øíjnu Kolektiv SBD vám pøeje hezké léto! 12

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm: Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj www.sbdcv.cz Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas

SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas Z pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, dávkám, nemožnost získání úvìru pro hospodáøská støediska, v nejhorším pøípadì v úvodu bych Vás rád seznámil s informaokamžitá splatnost všech úvìrù. cemi,

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000

-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000 Zwww.sbdcv.cz øíjen 28, roèník 8, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Hospodaøení družstva Osobní bankrot Strana 5 pomùže øešit dluhy, co rostou rychleji, než je staèíte splácet. Prodej bytu nebo

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1

V NOVÉ. Fotografie z Husovy ulice. Dotazy na téma družstevnictví. Radnice zakázala hluk v ulicích. kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 Zwww.sbdcv.cz kvìten 2008, roèník 8, èíslo 1 pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, máme za sebou další úspìšný rok. Nebo se blíží shromáždìní delegátù, kde pøed vás pøedstoupí pøedstavenstvo a pøedloží

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více