AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Aktuální problémy v oblasti bezpenosti potravin Doc. Ing. Luboš Babika, CSc. Katedra kvality zemdlských produkt, ZU Praha

3 Úvod Hlavní problémy: bezpenost v celém potravním etzci dodržování legislativních požadavk globalizace trhu požadavky na kvalitu oznaování potravin

4 Bezpenost v celém potravním etzci Základním atributem každé potraviny je její bezpenost

5 Bezpenost v celém potravním etzci Požadavky: Bezpenost potraviny je spotebitelem požadována po celou dobu její trvanlivosti. Bezpenost potraviny má oporu v legislativ. Spotebitel musí mít dvru v bezpenou a zdravotn nezávadnou potravinu. Cílem každého výrobce, distributora a prodejce musí být bezpená potravina.

6 Bezpenost v celém potravním etzci výrobce, distributor a prodejce musí použít: všechny dostupné prostedky, se vší dsledností je nutné uplatnit: Systém ízení bezpenosti potravin, jako souást systému ízení jakosti

7 Bezpenost v celém potravním etzci Hlavní prvky efektivního systému ízení bezpenosti potravin: porozumní všech zamstnanc plánování ve všech stupních výroby vypracování píslušných opatení vypracování organizaního systému pochopení zámru systému schopnost týmové práce zavedení systému kontrol zavedení systému školení

8 Bezpenost v celém potravním etzci Výhody systému ízení bezpenosti: bezchybný výstup zdravotní nezávadnost spokojený dodavatel spokojený zákazník spokojený spotebitel spokojený dozor možnost zlepšování finanní úspory

9 Bezpenost v celém potravním etzci Proces výroby bezpených potravin spoívá nejen ve výbru spolehlivých technologických postup ve výrob, ale i v aplikaci vhodných surovin a aditiv. K dosažení vytýeného cíle je možné dosáhnout pouze na základ komplexního a kvalifikovaného pístupu k výrobku a to jak v prbhu jeho výroby, tak i pomocí dležitých informací urených spotebiteli pro jeho následné použití. Za samozejmost se poítá koordinovaný pístup dozorových kontrolních orgán a to od prvovýroby až po prodej finálního výrobku spotebiteli.

10 Dodržování legislativních požadavk Trvalý požadavek na bezpenost potravin je podmínn dokonalou znalostí legislativních požadavk na všech úrovních. R jako lenská zem ES má pln harmonizovanou legislativu. ES : naízení (regulations), smrnice (directives), doporuení (recommendations) R : zákony a provádcí vyhlášky, resp. Naízení vlády

11 Všeobecné požadavky potravinového práva Cíle: volný pohyb bezpených a zdravotn nezávadných potravin vysoká úrove ochrany zdravílovka vysoká úrove ochrany spotebitele plná harmonizace

12 Svtové organizace v kontextu potravinového práva FAO Organizace pro potraviny a zemdlství pi Spojených Národech, spolu s WHO Svtovou zdravotnickou organizací mají velký zájem na provozu národních kontrolních systém pro kontrolu potravin, které jsou založeny na vdeckých principech a zákonech, které jsou adresné pro všechny sektory potravinového etzce. Tyto požadavky jsou dležité i pro rozvojové zem jako návod na dosažení zlepšení zdravotní nezávadnosti potravin, kvality a výživy, ale k jejich zavedení bude zapotebí vysoké politické úrovn a politiky porozumní.

13 Svtové organizace v kontextu potravinového práva Acquis communautaire vztah k WTO WTO Svtová obchodní organizace ustanovující pravidla mezinárodního obchodu. Jejíinností jsou dohody, vyjednávání a smlouvy o mezinárodním obchodu, ratifikované jejich pracovníky. Úkolem je pomoc a servis výrobcm zboží, vývozcm a dovozcm pi uskuteování jejich obchodu.

14 Codex Alimentarius Kody Codexu týkající se hygienické praxe, standard, píruek a doporuení jsou výsledkem dohod: Závreného protokolu Uruguayského kola Obecných úmluv o clu a obchod (GATT); Dohody o použití sanitárních a fytosanitárních opatení (SPS Agreement) Dohoda o technických pekážkách obchodu (TBT Agreement), který uznává Codexové standardy, píruky a ostatní doporuení, které jsou specifické a urené zásadn pro ochranu spotebitele.

15 Codex Alimentarius Commission CAC byl založen FAO v roce Od zodpovdný za zavádní výsledk Joint FAO/WHO Food Standards Programme do praxe. Hlavní úkoly: ochrana zdraví spotebitel, zajistit slušné praktiky v obchod s potravinami. CA Commission je integrovaným orgánem, ve kterém je organizováno více než 160 vlád lenských stát.

16 Codex Alimentarius Commission CAC hlavní oblastí psobnosti je hygiena potravin CAC pijala Píruku pro použití HACCP systému na základ rozhodnutí jejího Výboru pro hygienu potravin.

17 Codex Alimentarius Commission CA obsahuje sbírku sjednocených potravináských standard, kod a doporuení. Codexové standardy, píruky a další doporuení zajišují, že potravináský výrobek nebude nebezpený pro spotebitele a mže s ním být bezpen obchodováno mezi státy.

18 Obecné principy hygieny potravin Mezi obecné principy Codexu patí: urení základních princip hygieny potravin použitelných pro celý potravníetzec (od prvovýroby až po koneného spotebitele), s cílem zajistit bezpené a vhodné potraviny pro lidskou spotebu; doporuit systém HACCP jako prostedek k dosažení bezpené potraviny; urit, zpsob zavedení tchto princip; opatit píruku pro specifické kody, které mohou být potebné pro oddíly vztahující se k etzci, zpracování, nebo komodit zvyšující požadavky v této oblasti.

19 Struktura Codex Alimentarius Codex Alimentarius je rozdlen na tyto sekce: Díl 1A - Obecné požadavky Díl 1B - Obecné požadavky (hygiena potravin) Díl 2A - Residua pesticid v potravinách (obecn) Díl 2B - Residua pesticid v potravinách (MLRs) Díl 3 - Residua veterinárních léiv v potravinách Díl 4 - Potraviny pro speciální výživu Díl 5A - Opracované a rychle zmrazené ovoce/zelenina Díl 5B -erstvé ovoce a zelenina Díl 6 - Ovocné džusy Díl 7 - Obiloviny, luštniny a odvozené výrobky Díl 8 - Tuky a oleje a odvozené produkty Díl 9 - Ryby a výrobky z ryb Díl 10 - Maso a masné výrobky, Díl 11 - Cukr, kakaové výrobky, okoláda a další Díl 12 - Mléko a mléné výrobky Díl 13 - Metody vzorkování a analýzy

20 Globalizace trhu: Globalizace trhu výhody ( spoleenský pokrok z hlediska bohatosti trhu) nevýhody (rizika pro zdraví a zájmy spotebitel) Globalizace potravinového etzce stále pináší nové požadavky i rizika pro zdraví a zájmy spotebitel

21 Globalizace trhu Výhody: rozšíení bohatosti trhu - spoleenský pokrok vstup novinek na trh, nap. pohotové potraviny ( ready-toeat, ready-to-warm, ready-to-cook apod. USA + 52 %, Evropa o více než 30% možnost zakoupit si celoronerstvé ovoce a zeleninu podpora trendu zdravé výživy, nap. spoteba erstvého ovoce a zeleniny v EU v souasné dob pesáhla 85 milion tun/rok, spoteba vecku, Španlsku a Itálii pevyšovala 170 kg/osobu a rok. V severních státech jako je Finsko, Švédsko a Dánsko byla spoteba kolem 110 kg/osobu/rok.

22 Globalizace trhu Nevýhody: rizika pro zdraví spotebitel rizika pro zájmy spotebitel

23 Poteba: Globalizace trhu - nevýhody Rizika pro zdraví spotebitel vyšší hygienické požadavky nejen na výrobu, ale pedevším na distributory a prodejce, dodržování pravidel Správné výrobní a hygienické praxe, mnohem dslednjší dodržování a kontrola podmínek pro pepravu, skladování a prodej

24 Dvody: Globalizace trhu - nevýhody Rizika pro zdraví spotebitel neserióznost výrobc, distributor a prodejc ve snaze o co nejvyšší zisk zvýšení rizika vzniku onemocnní z potravin mikrobiálního pvodu - rychlý nárst onemocnní zpsobených mikrobiální kontaminací potravin Nedostatené, neúplné, nesprávné nebo špatné informace na obale náronjší kontrola výrobk na trhu

25 Globalizace trhu - nevýhody Rizika pro zdraví spotebitel Píiny: resistence uritých patogen vi antibiotikm, vetn nkterých druh salmonely, bio-potraviny - zákaz používání chemických prostedk, což zákonit vede ke zvýšenému potenciálnímu riziku mikrobiální kontaminace rychlé zavádní potravin bez nebo s minimální tepelnou úpravou, tzv. easy to-eat food apod. konzumace syrové zeleniny a ovoce nízký stupe hygieny - mikrobiální kontaminace nedostupnost vody splující požadavky na pitnou vodu špatný kontrolní systém nezodpovdnost obchodník - dodávky nekvalitní potraviny za dumpingové ceny- zvýšený poet onemocnní.

26 Požadavky na kvalitu Trend posledních let - požadavek na vysokou kvalitu potravin. Faktory podmiující jakost, respektive kvalitu musí být chápány a uskupeny do 5 základních pilí, na kterých pímo závisí naplnní moderního pojetí kvality potravin.

27 Požadavky na kvalitu Požadavky: 1. bezpenost potraviny 2. prospšnost z hlediska zdraví spotebitele 3. chutnost 4. pohotovost (konvenience) 5. ekonomická (ne-) náronost ovlivující konenou cenu

28 Požadavky na kvalitu Zájmy: spotebitel - orientace na užitné vlastnosti potraviny, chuové požadavky však musí být v souladu s požadavky nutriními. výrobce - orientace na spolehlivé technologické postupy, výbr a použití vhodných surovin a pípravk prodlužujících trvanlivost, svžest a zdravotní nezávadnost potraviny.

29 Požadavky na kvalitu Národní znaka KLASA Od roku 2003 udluje ministr zemdlství kvalitním potravináským výrobkm národní znaku kvality KLASA. Znaka KLASA slouží spotebitel a odbratelm k lepší orientaci pi identifikaci produkt a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenními potravinami. Znaka je propjována na 3 roky. Její vlastnictví mže být po této dob prodlouženo. Pi zhoršení kvality i porušení podmínek pro její získání odebráno. Každý výrobek KLASA musí úspšn projít nadstandardní dvojnásobnou kontrolou kvality. Požadovanou kvalitu a složení výrobk posuzuje komise odborník a následn kontroluje SZPI a SVS.

30 Oznaování potravin Informace uvedené na obalech jsou základním zdrojem informací, který rozhoduje pi výbru výrobku. Co a jak musí být uvedeno na obale je specifikováno naízením ES a následovneskými zákony a provádcími vyhláškami.

31 Oznaování potravin eská legislativa zákon. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znní posledních úprav vyhláška. 113/2005 Sb., o oznaování potravin po poslední úprav tj.. 107/2007 Sb. komoditní vyhlášky: *. 326/2001 Sb., ve znní. 264/2003 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby a ostatní živoichy, vejce a výrobky z vajec *. 77/2003 Sb., ve znní. 78/2005 Sb., pro mléko a mléné výrobky, mražené krémy, zmrzliny, jedlé tuky a oleje *. 333/1997 Sb., ve znní. 92/2000 Sb., pro mlýnské výrobky, tstoviny, pekaské a cukráské výrobky, * 157/2003 Sb., ve znní. 650/2004 Sb., pro erstvé ovoce a erstvou zeleninu, zpracované ovoce a zeleninu, suché skoápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

32 Oznaování potravin eská legislativa zákon. 166/1999 Sb., veterinární zákon ve znní posledních úprav vyhláška. 287/2007 Sb.,

33 Atributy: Oznaování potravin zpsob oznaování nesmí uvádt spotebitele v omyl, pokud jde o vlastnosti, množstvíi pvod potraviny, údaje musí být uvedené na viditelném míst, snadno itelné (diskutuje se o stanovení minimální velikosti písma, zatím býváasto nezbytné používání brýlí), nezakryté, neperušené jinými údaji, nesmazatelné, údaje musí být srozumitelné a v R v eském jazyce.

34 Oznaování potravin Balené potraviny K základním údajm, které až na výjimky musí být uvedeny na všech balených potravinách, patí: název a sídlo výrobce nebo dovozce nebo prodávajícího nebo balírny, název potraviny - název jejího druhy (nap. "erstvé máslo", "mlénáokoláda", "tavený sýr") datum použitelnosti u vyhláškou stanovených druh potravin podléhajících rychle zkáze (nap. "spotebujte do ") nebo datum minimální trvanlivosti (u ostatních potravin), údaj o množství výrobku, složení potraviny, píp. informace o pítomných alergénních složkách, oznaení šarže (v pípad, že datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti neobsahuje den a msíc),

35 Oznaování potravin údaj o ošetení ionizujícím záením, pokyny ohledn zpsobu použití (návod k píprav). Je-li potravina urena k mikrovlnnému ohevu, musí být pokyny vždy uvedeny. Vždy musí být uveden zpsob použití také u potravin, které nemohou být konzumovány bez tepelného ošetení, ale pitom pro spotebitele by to nemuselo být zcela samozejmé. Vždy musí být uvádny pokyny, pokud je nutnéední nebo rozpouštní potraviny; údaj o možnosti nepíznivého ovlivnní zdraví - v pípad pítomnosti uritých vyhláškou stanovených složek, které mohou být nebezpené pro osoby se specifickým postižením nebo pi konzumaci nadmrných množství (nap. fenylalanin, chinin, kofein, glycyrrhizová kyselina)

36 Oznaování potravin Datum minimální trvanlivosti Povinn se uvádí na všech potravinách, krom potravin podléhajících rychle zkáze, u nichž se používá datum použitelnosti. Vymezuje minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti (pi dodržování skladovacích podmínek) a spluje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se na výrobku za slovy "minimální trvanlivost do...", Po uplynutí doby minimální trvanlivosti mohou být výrobky prodávány i nadále, ale musí splovat požadavek zdravotní nezávadnosti, musí být nabízeny oddlen a se zetelnou informací o uplynutí uvedeného data trvanlivosti. Za kvalitu takových výrobk pak ruí subjekt, který uvádí potravinu do obhu, tj. prodávající.

37 Oznaování potravin Datum použitelnosti Datum použitelnosti vymezuje maximální dobu, po kterou si potravina (pi dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a spluje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se za slovy "spotebujte do...". Obvykle staí uvést den a msíc. Datum se uvádí na potravinách, které jsou z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke kažení, a proto mohou po velmi krátké dob znamenat bezprostední nebezpeí pro lidské zdraví. Potraviny, kterých se to týká jsou stanoveny vyhláškou (nap. vtšina mléných, masných a cukráských výrobk, lahdkáské výrobky, upravené erstvé chlazené ovoce a zelenina). Je-li potravina oznaena datem použitelnosti, musí být vždy doplnn údaj o konkrétních podmínkách skladování. Potebné skladovací teploty musí být uvedeny ve stupních Celsia. Po uplynutí tohoto data nesmjí být výrobky nadále prodávány ani jinak nabízeny.

38 Oznaování potravin Složení potravin Údajem o složení se rozumí složení potraviny podle použitých surovin (nap. mléko, olej, koení), pídatných látek (antioxidanty, barviva, kyseliny, sladidla, kypidla, regulátory kyselosti atd.), látek urených k aromatizaci a potravních doplk (nutriní faktory s významným biologickým úinkem: vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny apod. Údaje o složkách se uvádjí za slovem "složení" a adí se sestupn podle obsahu jednotlivých složek v potravin bezprostedn po výrob.

39 Oznaování potravin Složení potravin Složky se nemusí uvádt: u jednosložkových potravin, u balených vod bez píchut oznaených jako sycené, u kvasného octa, u sýr, másla, kysaného mléka a smetany, pokud k nim nebyly pidány jiné složky než mléné výrobky, enzymy, mikrobiální kultury a jedlá sl, u piva vyrobeného jen ze sladu, chmele a vody. Na poadí uvedených složek nezáleží, pokud tvoí mén než 2 % potraviny, a také u smsí koení nebo bylin.

40 Oznaování potravin Složení potravin Pídatné látky (aditiva), které se do potravin pidávají kvli barv, konzistenci, trvanlivosti apod., se ve složení potraviny oznaují názvem látky nebo jim piazeným íselným kódem, tzv. "ékem", tzn. tí- ažtymístným kódem umístným za písmenem "E...". Vedle tohoto údaje musí být vždy uveden i název píslušné kategorie pídatné látky (antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, kypicí látky, sladidla apod.). Seznam kód aditiv lze najít ve vyhlášce. 4/2008/Sb.

41 Oznaování potravin Složení potravin Pi použití "umlého" sladidla (aspartam, sacharin,.), se v blízkosti názvu potraviny doplní slova "se sladidlem. Je-li pidáno sladidlo s cukrem nebo s jiným pírodním sladidlem (glukóza, fruktóza) uvede s v blízkosti názvu potraviny "s cukrem a sladidlem", pípadn "s pírodním sladidlem a sladidlem". Pokud obsah vody pidané do potraviny v koneném výrobku pedstavuje více než 5 %, oznaí se na obalu jako složka.

42 Oznaování potravin Složení potravin Pítomnost alergenní složky, a to a je v potravin obsažena pímo, nebo je-li obsažena jakákoli látka z ní pocházející, musí být na na obale zvýraznná. Týká se to pedevším obilovin obsahujících lepek, korýš, vajec, ryb, arašíd, sójových bob, mléka, oech, celeru a nkterých semen. Výjimkou z této povinnosti je pípad, kdy název, pod kterým je potravina prodávána, jednoznan odkazuje na Tuto alergenní složku (nap. vejce, mléko). Krom toho jsou stanoveny další výjimky vtšinou pro složky vyrobené z alergénních potravin.

43 Oznaování potravin Složení potravin Množství složky použité k výrob potraviny se na obalu uvádí pouze ve vymezených pípadech: název píslušné složky je použit v názvu potraviny (nap. podíl šunky v "sýru se šunkou"), složka je na obalu zdraznna: slovn, obrazov nebo graficky ("jahodový jogurt", "perník se švestkovou náplní", grafické zobrazení rzných druh ovoce pítomných v potravin apod.), uvádné množství má odpovídat okamžiku zpracování (zvláštní pravidla platí v pípad, že potravina ztratila bhem zpracování vodu), množství složky se neuvádí, pokud pro název výrobku obsahující píslušnou složku (nap. "smetanováokoláda") existuje vyhláškou stanovené složení, obsah píslušné složky musí splovat stanovený limit, obsah jedlé soli (nad 2,5%), obsah masa v masném výrobku.

44 Oznaení výživové hodnoty Výživová (nutriní) hodnota je množství obsažené energie a živin (bílkovin, tuk, sacharid, sycených a polynenasycených mastných kyselin, cholesterolu aj.) v potravin. Není bžn na potravinách uvádna. Je požadována jen v pípadech, kdy je zdraznn zvláštní charakter potraviny: na potravinách pro zvláštní výživu (kojenecká výživa, diety, výrobky pro hubnutíi pro sportovce apod.), na doplcích stravy, na potravinách obohacených o uritou složku, nebo je-li uvedeno tzv. výživovéi zdravotní tvrzení.

45 Potraviny pro zvláštní výživové úely U potravin urených osobám s uritými poruchami jsou vyhláškou o potravinách pro zvláštní výživové úely stanoveny limity pro rizikové složky, takže nap. potraviny: pirozen bezlepkové obsahují nejvýše 1 mg gliadinu/100 g nebo 100 ml sušiny, bezlepkové obsahují nejvýše 10 mg gliadinu/100 g nebo 100 ml nápoje, bezlaktózové obsahují nejvýše 10 mg laktózy/100 g nebo 100 ml, s nízkým obsahem bílkovin obsahují nejvýše 2 mg bílkoviny/1000 kj. U tchto potravin je uvádní výživové hodnoty povinné.

46 Oznaení výživové hodnoty Hodnoty se vztahují na 100 g nebo 100 ml nebo na jinou vyznaenou dávku. Trend k oznaování výživové hodnoty graficky srozumitelným zpsobem, nap. vyznaením podílu doporuené denní dávky živin (GDA) nebo barvami semaforu. Zatím nedošlo ke sjednocení názor na formu tohoto oznaování, ale vtší výrobci již na dobrovolné bázi nkterou formu používají. Poet potravin, na nichž bude muset,být výživová hodnota uvedena, se rozšíí pi aplikaci naízení 1924/2006/ES obsahujícího požadavky na uvádní výživových a zdravotních tvrzení.

47 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu energie Podmínka týkající se výrobku nízkoenergetický; s nízkou energetickou hodnotou; s nízkým obsahem energie se sníženým obsahem energie bez energetické hodnoty obsahuje nejvýše 40 kcal (170 kj/100 g nebo nejvýše 20 kcal (80kJ)/100 ml; pro stolní sladidla platí limit 4 kcal (17 kj)/porci, odpovídající sladivosti 6 g sacharózy (1 kávová lžika) obsah energie je snížen nejmén o 30%, pitom musí být uvedeno, co vedlo ke snížení energie Obsahuje nejvýše 4 kcal (17kJ)/100 ml; pro stolní sladidla platí limit 0,4 kcal(1,7 kj)/porci, odpovídající sladivosti 6 g sacharózy (1 kávová lžika)

48 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu tuku s nízkým obsahem tuku bez tuku s nízkým obsahem nasycených tuk; s nízkým obsahem nasycených mastných kyselin bez nasycených tuk Podmínka týkající se výrobku obsahuje nejvýše 3 g tuku/100 g nebo nejvýše 1,5 g tuku / 100ml, u polotuného mléka až 1,5 g tuku/ 100 ml obsahuje nejvýše 0,5 g tuku/100 g nebo 100ml; je zakázáno uvádt údaje typu X% bez tuku obsahuje nejvýše 1,5 g mastných a transmastných kyselin /100 g u tuhých nebo 0,75 g/100 ml u tekutých potravin; celk. obsah nasycených mastných a trans-mastných kyselin nesmí pesahovat více než 10% energetické hodnoty obsahuje nejvýše 0,1 g nasycených mastných a transmastných kyselin /100 g nebo 100 ml

49 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu cukr Podmínka týkající se výrobku s nízkým obsahem cukru bez cukr bez pídavku cukr obsahuje nejvýše 5 g cukr/100 g u tuhých nebo 2,5 g/100 ml u tekutých potravin; obsahuje nejvýše 0,5 g cukr/100 g tuhých nebo /100 ml u tekutých potravin; nebyly pidány žádné mono- nebo disacharidy nebo jiné potraviny používané kvli své sladivosti; jedná-li se o o pirozen pítomné cukry v potravin má být uvedeno obsahuje pirozen se vyskytující cukry

50 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu sodíku/soli s nízkým obsahem sodíku/soli s velmi nízkým obsahem sodíku/soli bez sodíku/bez soli Podmínka týkající se výrobku obsahuje nejvýše 0,12 g sodíku (nebo odpovídající množství soli)/100 g nebo 100 ml; v pípad vod, s výjimkou pírodních minerálních vod spadajících pod smrnici 80/777/EHS, nesmí být pekroena hodnota 2 mg sodíku/100 ml obsahuje nejvýše 0,04 g sodíku (nebo odpovídající množství soli)/100 g nebo 100 ml; Toto tvrzení nesmí být použito pro pírodní minerální vody ano ostatní vody obsahuje nejvýše 0,005 g sodíku (nebo odpovídající množství soli)/100 g nebo 100 ml

51 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu vlákniny zdroj vlákniny s vysokým obsahem vlákniny Podmínka týkající se výrobku obsahuje nejmén 3 g vlákniny /100 g nebo nejmén 1,5 g vlákniny/100 kcal obsahuje nejmén 6 g vlákniny /100 g nebo nejmén 3 g vlákniny/100 kcal

52 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu bílkovin zdroj bílkovin s vysokým obsahem bílkovin Podmínka týkající se výrobku bílkovina tvoí nejmén 12 % energetické hodnoty potraviny bílkovina tvoí nejmén 20 % energetické hodnoty potraviny

53 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu vitamin/ minerálních látek zdroj vitamin/ minerálních látek s vysokým obsahem vitamin/ minerálních látek Podmínka týkající se výrobku obsahuje alespo tzv. významné množství píslušných vitamin a/nebo minerálních látek, jak je uvedeno ve smrnici 90/496/EHS nebo naízení 1925/2006/ES o fortifikaci obsahuje nejmén dvojnásobek hodnoty definované jako zdroj vitamin/ minerálních látek

54 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu... Podmínka týkající se výrobku obsahuje + název živiny nebo jiné látky, která není uvedena v tchto tabulkách se zvýšeným obsahem + název živiny, která není v tchto tabulkách specifikována se sníženým obsahem + název živiny, která není v tchto tabulkách specifikována výrobek spluje obecné požadavky pro uvádní tvrzení, tzn. Píslušná látka je pítomna v množství a form, kdy má píznivý výživový nebo fyziologický úinek Výrobek musí splovat podmínky termínu obsahuje píslušnou živinu obsah živin musí být snížen nejmén o 30 % proti porovnatelnému výrobku; výjimkou jsou mikroživiny, pro které platí snížení o 10 % proti hodnot odpovídající smrnici 90/496/EHS a další výjimkou je sodík nebo ekvivalent soli, pro který platí snížení o 25 %

55 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se oznaení... lehký, light, lite, leicht pírodní/pirozený Podmínka týkající se výrobku jsou splnn stejné podmínky jako pro tvrzení se sníženým obsahem, ale navíc je doplnna informace o vlastnosti, v dsledku kterých je výrobek light ped píslušným výživovým tvrzením lze použít slovo pirozené/pirozený, pokud potravina pirozen spluje obecné podmínky pro použití daného výživového tvrzení

56 Globalizace - problém v bezpenosti potravin Babika,L.; Kouimská,L. Úvod Je sice pravdou, že máme naízení. 178/2002/ES, o potravinovém právu, které je dále rozpracováno v balíku hygienických opatení, který v sob zahrnuje naízení. 852/2002/ES, 853/2002/ES, 854/2002/ES. Dále máme dlouhou adu naízení a smrnic se zamením na pesticidy a jejich residua, popípad jejich metabolity v potravních etzcích. Na základ takovýchto legislativních opatení, vetn dodržování pravidel GHP, GMP a systému HACCP a RASFF, by bylo možné pedpokládat, že zajištní zdravotní nezávadnosti potravin a ochrany zdraví spotebitele je naprosto dokonalé. Realita je však ponkud jiná. Realita je však jiná a krutá Ve vysplých prmyslových zemích více než 30% lidí každoron onemocní nemocemi z potravin. Bylo zjištno, že 70% z pibližn 1,5 bilionu pípad diarrhoei na svte je zpsobeno biologickou kontaminací potravin. Kontaminované potraviny hrají hlavní úlohu pi epidemiích cholery a ostatních forem epidemické diarrhoei, a podstatn pispívají ke špatné výživ. Pedpokládá se, že ve skutenosti však etnost onemocnních z potravin mže být 300 až 350 krát vyšší než je poet skuten registrovaných pípad na svt. Neúmrn vysoké až mnohdy neuvážené používání nebo unáhlené pedepisování antibiotik lékai a stejn tak nezodpovdný pístup pacient k léb antibiotiky vedou k narstající resistenci bakterií. K tomu ješt pispívá neúmrn vysoké používání antibiotik na farmách pí léb hospodáských zvíat. Ve vysplých spolenostech se za posledních 20 let se zmnily nejen podmínky pro podnikání v oblasti potravin, ale zmnil se i životní styl obyvatelstva. Se strany výrobc, ale hlavn distributor byl nastolen velice agresivní styl práce, vedoucí k zajištní maximálních zisk. Spotebitel v honb za co nejlevnjším výrobkem jaksi pozapomnl na dležitý faktor, kterým je kvalita. Tyto zmny však pinesly i negativní stránky. Nízká cena ve vtšin pípad znamená i sníženou kvalitu. Snížená kvalita se sebou nese i vysoce rizikový faktor, kterým je snížení údržnosti potravin, asto vedoucí až ke zdravotní závadnosti. Pes snahu o nákup co nejlevnjších potravin, u velké ásti spotebitel, v posledních pti letech dramaticky vzrostl význam a zájem veejnosti o zdravotní nezávadnosti potravin. Zmny v životním stylu obyvatelstva, stejn tak zmny v systému nakupování potravin jsou významné. Zvýšil se zájem o spotebu tzv. fresh foods s prodlouženou dobou spoteby na rozdíl od mrazených, dehydratovaných nebo konzervovaných potravin. Výrazn se zvýšil každodenní zájem o nov upravované potraviny, tzv. ready - to - eat, ready to - warm, ready - to - cook apod. V USA se prodej tchto potravin zvýšil o 52%. Tyto zmny však znamenají i mnohem vyšší výrobní a hygienické požadavky, pedevším na distributory a prodejce. Vyžadují mnohem dslednjší dodržování a kontrolu podmínek pro pepravu, skladování a prodej. Obdobn i úprava tchto potravin vyžaduje pelivjší dodržování GHP a GMP. S tím souvisí i zvýšené nároky na proškolování personálu. V pípad nedodržování zmínných pravidel hrozí více než kdykoliv ped tím zvýšení riziko vzniku onemocnní z potravin mikrobiálního pvodu.

57 Globální standardy Zdravotní nezávadnost potravin na celém svt zajišují od roku 1963 urité mezinárodní potravinové kody. Codex Allimentarius spolu s FAO a WHO administrují sadu standard pro residua pesticid a veterinárních léiv, aditiva, dopravu potravin, odbr vzork pro kontrolní úely a mnoho dalších opatení.tyto standardy slouží jako podklad pro mnoho národních potravinových standard. Kodex má založenou politiku bezpenosti potravin na dobe známém sloganu Nejlepší je, jestliže spotebujeme potravinu pedem. Je tím myšleno datum spoteby ve spojení s oznaováním na obalu, stejn jako používání definice Low-fat a Light- food. Konstantní vývoj standard V souasné dob se setkáváme s celou adou nových potravináských trend v organickém zemdlství a v biotechnologiích. Nap., úlohou Kodexu je souasné dokreslení doporuení na standardní oznaování pro geneticky modifikované písady. Kodex vyžaduje nezávislé vdecké rady od takových úad jako je Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues and Joint FAO/WHO Consultation on Biotechnology and Food Safety (1, 2, 3). Mezinárodn pijaté, vdecky podložené potravinové standardy jsou kritické pro ochranu veejného zdraví. Tyto standardy jsou také adresn zameny na spotebitele a hlavn na nové výrobky jako jsou napíklad geneticky modifikované potraviny. Pojetí produkce potravin od farmy ke spotebiteli, resp. zpracování a píprava mohou kontrolu kontaminace velice dobe nasmrovat na potravní etzec. Naléhavý význam zdravotní nezávadnosti potravin Rizikovost zdravotní nezávadnosti potravin spoívá hlavn v tchto dvodech: bakteriální a další mikrobiální kontaminace, nap. vyplývající z nesprávného zacházení s potravinami spotebitelem; kontaminace residui látek použitých v zemdlské výrob, nap. nesprávná aplikace pesticid, veterinárních léiv apod.; kontaminace potravin aditivy, nap. pi výrob potravin; kontaminace potravin bakteriemi a mikroby, nap. pi výrob potravin ; kontaminace ve vztahu k životnímu prostedí. Veejnost si obecn uvdomuje rezidua pesticid a veterinárních léiv spojených se zemdlskou výrobou, stejn tak i rizika vyplývající z aditiv používaných pi výrob potravin. Pesticidy, léiva a aditiva však nejsou tím hlavním problémem spojeným s ohrožením zdraví spotebitele. V Evrop, je pouze 0,5% nemocí zpsobeno tímto zmínným problémem. Stále bžnjší a se vzrstající se frekvencí narstají pípady onemocnní zpsobená sekundární kontaminací bakteriemi, protozoami, parasity, viry a houbami nebo jejich toxiny. K této kontaminaci dochází nejastji pi pohybu potravin mezi výrobcem a spotebitelem, respektive mezi prodejcem a spotebitelem. Ze souasného profilu pípad onemocnní zpsobených potravinami vyplývá, že poet pípad onemocnní zpsobených kontaminací potravin dioxiny nebo infekci od skotu, jako nap. bovinní spongiformní encephalopatií (BSE), nebo nemoci šílených krav, je jen nepatrný poet. Ve skutenosti však nelze seriózn íci, zda se poet onemocnní za nkolik posledních desetiletí let njak zmnil. Je to logické, protože neexistuje dostatek dat vhodných k takovémuto zhodnocení. Co je, ale celkem jasné, to je rychlý nárst onemocnní zpsobených mikrobiální kontaminací potravin, pestože existuje velice efektivn pracující systém RASFF a máme

58 k disposici celou adu ochranných mechanism, jako nap. HACCP, BRC apod., které mají sloužit k výrob, distribuci a prodeji zdravotn nezávadných potravin a k plné ochran zdraví spotebitele. Pes všechna tato opatení se ve vztahu k bezpenosti potravin objevují významné problémy, mezi které hlavn patí : resistence uritých patogen vi antibiotikm, vetn nkterých druh salmonelly, použití geneticky modifikovaných organism k výrob potravin, které mohou vést k penosu uritých alergén a resistenci vi antibiotikm, bio-potraviny, kdy se pi jejich produkci nesmjí používat žádné chemické prostedky, což zákonit vede ke zvýšenému potenciálnímu riziku kontaminace, rychlé zavádní potravin bez nebo s minimální tepelnou úpravou, tzv. easy to - eat food apod. Celosvtový vývoj specifických opatení Všeobecn je známo, že: Mikrobiální kontaminace je bžná tam, kde hygiena je na nízkém stupni: asto z tch dvod, že není dostupná voda splující požadavky na pitnou vodu. Toto je hlavní píinou astých onemocnní, která se vyskytují pevážn u malých dtí. Nesprávné nebo nadmrné používání pesticid vede obas k intoxikacím zpsobených pekroením povolených limit residuí v potravinách. Tam kde je špatný kontrolní systém nebo tam, kam se nezodpovdnými obchodníky dodávají nekvalitní potraviny za dumpingové ceny, je zaznamenáván zvýšený poet onemocnní. Exporty surovin s nízkou kvalitou do rozvojových zemí mohou vést ke zptnému dovozu a následn ke snížení vývozních schopností státu se zahraniní výmnou a zapíiující strádání farmaících komunit. Zdravotní nezávadnost od farmy ke spotebiteli Hlavní dopad na snížení kontaminace v prbhu zpracování mlo zavedení systému HACCP. Tento systém, který monitoruje kritické body v potravním etzci byl do výroby byl zaveden v roce 1970 v USA, a od poloviny devadesátých let jej doporuuje Codex Allimentarius i v Evrop. Nap., pijmutím HACCP v drbežáských závodech v USA pisplo mezi rokem 1997 až 1999 pravdpodobn k 26% snížení pípad onemocnní Campylobacterem, jakožto nejvýznamnjším patogenem zpsobujícím onemocnní alimentární onemocnní. Je nutné si uvdomit, že HACCP neukonuje kontrolu na konci výrobního procesu, ale ve své podstat uruje skutené místo, kde se problém mže objevit a obchodníkovi mže pomoci pedejít kontaminaci a ušetit jej ped ekonomickými ztrátami. Na píklad, podle kontrolního listu v konzervárn ovoce je pi plnní konzervy nebezpeí z peplnní. Kontrolní bod okamžit upozorní na pípadnou nesrovnalost spojenou s peplnním. A protože po jejím odstranní musí být závada zapsána do dokumentace, je tak jistota, že výrobek bude bezpený. Nová výzva pro nové biotechnologie Pestože se obecn tvrdí, že geneticky modifikované potraviny nemohou poškodit spotebitele, nemusí tomu tak zcela být. Jestliže jsou alergeny peneseny z jednoho organismu na druhy, na píklad, njaká alergie na arašídy mže nastat u zcela jiné potraviny, do které byl arašídový alergen penesen. Z tohoto dvodu mže naízení požadovat, že oznaení potraviny specifikuje GM písadu vyskytující se v potravin, která penáší obecn známé alergeny.

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky existuje v rzné podob na našem es 100 let. V souasné dob je ve výluné kompetenci orgán veterinární správy (Státní veterinární správy, krajských veterinárních správ, Mstské veterinární správy v Praze a

Více

Průvodce označováním potravin

Průvodce označováním potravin I. Suková Průvodce označováním potravin Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných na potravinářských výrobcích a při prodeji potravin. Vychází z platné legislativy zahrnující

Více

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy upravující tuto problematiku se poměrně rychle mění a doplňují, proto uvádíme pouze přehled, který slouží k základní orientaci. Aktuální

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

LEGISLATIVA A ZÁKLADY HYGIENY

LEGISLATIVA A ZÁKLADY HYGIENY UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADY HYGIENY PODMÍNKY A PROCES VÝROBY MASNÝCH VÝROBKŮ V PODMÍNKÁCH FAREMNÍ A MALOOBJEMOVÉ PRODUKCE Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv

Bezpečnost potravin v ČR. Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Bezpečnost potravin v ČR Bezpečnost potravin zahrnuje: hygienu výroby potravin kontrolní mechanismy monitoring potravních řetězců bezpečnost krmiv Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti)

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování

Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování Z hlediska národní legislativy je stěžejním předpisem zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství:

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství: 1. Název suroviny KOKOSOVÝ TUK 2. Prodejce: SALES 4 PORTAL LTD 3. Popis suroviny: Kokosový tuk (olej) je vyroben z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.). Díky nízkému

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Dlouhodobý zámr integrace agend

Dlouhodobý zámr integrace agend 1 Dlouhodobý zámr integrace agend Miloš Klápšt, Jindich Štumpf Co tyto ísla znamenají? 2 79 miliard K. Miliarda je základní íslovka, která oznauje íslo 1 000 000 000 5 % - kvalifikovaný odhad procenta

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2013 Legislativa

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA Požadavky na označování potravin Kristýna Miková, ZEELANDIA Osnova: Nařízení 1169/2011, platnost, odpovědnosti B2B Prodej na dálku Povinné údaje balené potraviny Povinné údaje nebalené potraviny Výživová

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Správná výrobní a distribuní praxe pi výrob medikovaných krmiv

Správná výrobní a distribuní praxe pi výrob medikovaných krmiv ESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMDLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Opletalova 4, 113 76 Praha 1 Správná výrobní a distribuní praxe pi výrob medikovaných krmiv Vydáno : Praha, prosinec 2005 Zásady správné

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

282/2016 Sb. VYHLÁKA

282/2016 Sb. VYHLÁKA 282/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. srpna 2016 o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve kolách a kolských zařízeních Ministerstvo kolství, mládeže

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Reflektor Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)

Reflektor Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) Reflektor Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) ÍSLO JEDNA / LEDEN 2008 ada informaních materiál k úmluv FCTC a s ní spojeným závazkm EU. Tato první edice podává

Více

ESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEM D LSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU, Opletalova 4, Praha 1

ESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEM D LSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU, Opletalova 4, Praha 1 ESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEM D LSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU, Opletalova 4, 113 76 Praha 1 PRAVIDLA SPRÁVNÉ VÝROBNÍ A HYGIENICKÉ PRAXE PRO VÝROBCE PREMIX A KRMIV S POUŽITÍM PREMIX N E B O D O P L

Více

Specifikace výrobku. Datum vydání: 11. 9. 2008. Datum revize: 8.3.2016. Počet stran: 5. Vypracoval (funkce): Simona Švorcová, obchodní asistent

Specifikace výrobku. Datum vydání: 11. 9. 2008. Datum revize: 8.3.2016. Počet stran: 5. Vypracoval (funkce): Simona Švorcová, obchodní asistent Specifikace výrobku Datum vydání: 11. 9. 2008 Datum revize: 8.3.2016 Počet stran: 5 Vypracoval (funkce): Simona Švorcová, obchodní asistent Schválil (funkce): Jenčková Jana, obchodní ředitel 1. Název výrobku:

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

Nové požadavky podmínnosti od roku 2011

Nové požadavky podmínnosti od roku 2011 Nové požadavky podmínnosti od roku 2011 Pedmluva Pedložený text zpracovaný ing. Lubomírem Smrkem a ing. Pavlem Stonawským slouží jako podkladový materiál k seminám poádaných spoleností EKOTOXA s.r.o. v

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Povinnosti PPP. Kamila Míková

Povinnosti PPP. Kamila Míková Povinnosti PPP Kamila Míková Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Vydán MZe r. 1997 Poslední znění č. 224 / 2008 Sb. (návaznost na předpisy ES) Prováděcí vyhlášky MZe a MZdrav.

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

V y h l á š k a. o tržním ádu

V y h l á š k a. o tržním ádu V y h l á š k a o tržním ádu msta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Mstské zastupitelstvo msta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi schválilo na svém zasedání dne 4.12.1997 podle zákona. 367/90 Sb.,

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů

Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů Kvalita a bezpečnost potravin a zemědělských produktů kostra prezentace ze dne 17.3.2016 lektor: Ing. Ivan Miller, Ph.D ČZU v Praze Institut vzdělávání a poradenství Katedra celoživotního vzdělávání a

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více