AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Aktuální problémy v oblasti bezpenosti potravin Doc. Ing. Luboš Babika, CSc. Katedra kvality zemdlských produkt, ZU Praha

3 Úvod Hlavní problémy: bezpenost v celém potravním etzci dodržování legislativních požadavk globalizace trhu požadavky na kvalitu oznaování potravin

4 Bezpenost v celém potravním etzci Základním atributem každé potraviny je její bezpenost

5 Bezpenost v celém potravním etzci Požadavky: Bezpenost potraviny je spotebitelem požadována po celou dobu její trvanlivosti. Bezpenost potraviny má oporu v legislativ. Spotebitel musí mít dvru v bezpenou a zdravotn nezávadnou potravinu. Cílem každého výrobce, distributora a prodejce musí být bezpená potravina.

6 Bezpenost v celém potravním etzci výrobce, distributor a prodejce musí použít: všechny dostupné prostedky, se vší dsledností je nutné uplatnit: Systém ízení bezpenosti potravin, jako souást systému ízení jakosti

7 Bezpenost v celém potravním etzci Hlavní prvky efektivního systému ízení bezpenosti potravin: porozumní všech zamstnanc plánování ve všech stupních výroby vypracování píslušných opatení vypracování organizaního systému pochopení zámru systému schopnost týmové práce zavedení systému kontrol zavedení systému školení

8 Bezpenost v celém potravním etzci Výhody systému ízení bezpenosti: bezchybný výstup zdravotní nezávadnost spokojený dodavatel spokojený zákazník spokojený spotebitel spokojený dozor možnost zlepšování finanní úspory

9 Bezpenost v celém potravním etzci Proces výroby bezpených potravin spoívá nejen ve výbru spolehlivých technologických postup ve výrob, ale i v aplikaci vhodných surovin a aditiv. K dosažení vytýeného cíle je možné dosáhnout pouze na základ komplexního a kvalifikovaného pístupu k výrobku a to jak v prbhu jeho výroby, tak i pomocí dležitých informací urených spotebiteli pro jeho následné použití. Za samozejmost se poítá koordinovaný pístup dozorových kontrolních orgán a to od prvovýroby až po prodej finálního výrobku spotebiteli.

10 Dodržování legislativních požadavk Trvalý požadavek na bezpenost potravin je podmínn dokonalou znalostí legislativních požadavk na všech úrovních. R jako lenská zem ES má pln harmonizovanou legislativu. ES : naízení (regulations), smrnice (directives), doporuení (recommendations) R : zákony a provádcí vyhlášky, resp. Naízení vlády

11 Všeobecné požadavky potravinového práva Cíle: volný pohyb bezpených a zdravotn nezávadných potravin vysoká úrove ochrany zdravílovka vysoká úrove ochrany spotebitele plná harmonizace

12 Svtové organizace v kontextu potravinového práva FAO Organizace pro potraviny a zemdlství pi Spojených Národech, spolu s WHO Svtovou zdravotnickou organizací mají velký zájem na provozu národních kontrolních systém pro kontrolu potravin, které jsou založeny na vdeckých principech a zákonech, které jsou adresné pro všechny sektory potravinového etzce. Tyto požadavky jsou dležité i pro rozvojové zem jako návod na dosažení zlepšení zdravotní nezávadnosti potravin, kvality a výživy, ale k jejich zavedení bude zapotebí vysoké politické úrovn a politiky porozumní.

13 Svtové organizace v kontextu potravinového práva Acquis communautaire vztah k WTO WTO Svtová obchodní organizace ustanovující pravidla mezinárodního obchodu. Jejíinností jsou dohody, vyjednávání a smlouvy o mezinárodním obchodu, ratifikované jejich pracovníky. Úkolem je pomoc a servis výrobcm zboží, vývozcm a dovozcm pi uskuteování jejich obchodu.

14 Codex Alimentarius Kody Codexu týkající se hygienické praxe, standard, píruek a doporuení jsou výsledkem dohod: Závreného protokolu Uruguayského kola Obecných úmluv o clu a obchod (GATT); Dohody o použití sanitárních a fytosanitárních opatení (SPS Agreement) Dohoda o technických pekážkách obchodu (TBT Agreement), který uznává Codexové standardy, píruky a ostatní doporuení, které jsou specifické a urené zásadn pro ochranu spotebitele.

15 Codex Alimentarius Commission CAC byl založen FAO v roce Od zodpovdný za zavádní výsledk Joint FAO/WHO Food Standards Programme do praxe. Hlavní úkoly: ochrana zdraví spotebitel, zajistit slušné praktiky v obchod s potravinami. CA Commission je integrovaným orgánem, ve kterém je organizováno více než 160 vlád lenských stát.

16 Codex Alimentarius Commission CAC hlavní oblastí psobnosti je hygiena potravin CAC pijala Píruku pro použití HACCP systému na základ rozhodnutí jejího Výboru pro hygienu potravin.

17 Codex Alimentarius Commission CA obsahuje sbírku sjednocených potravináských standard, kod a doporuení. Codexové standardy, píruky a další doporuení zajišují, že potravináský výrobek nebude nebezpený pro spotebitele a mže s ním být bezpen obchodováno mezi státy.

18 Obecné principy hygieny potravin Mezi obecné principy Codexu patí: urení základních princip hygieny potravin použitelných pro celý potravníetzec (od prvovýroby až po koneného spotebitele), s cílem zajistit bezpené a vhodné potraviny pro lidskou spotebu; doporuit systém HACCP jako prostedek k dosažení bezpené potraviny; urit, zpsob zavedení tchto princip; opatit píruku pro specifické kody, které mohou být potebné pro oddíly vztahující se k etzci, zpracování, nebo komodit zvyšující požadavky v této oblasti.

19 Struktura Codex Alimentarius Codex Alimentarius je rozdlen na tyto sekce: Díl 1A - Obecné požadavky Díl 1B - Obecné požadavky (hygiena potravin) Díl 2A - Residua pesticid v potravinách (obecn) Díl 2B - Residua pesticid v potravinách (MLRs) Díl 3 - Residua veterinárních léiv v potravinách Díl 4 - Potraviny pro speciální výživu Díl 5A - Opracované a rychle zmrazené ovoce/zelenina Díl 5B -erstvé ovoce a zelenina Díl 6 - Ovocné džusy Díl 7 - Obiloviny, luštniny a odvozené výrobky Díl 8 - Tuky a oleje a odvozené produkty Díl 9 - Ryby a výrobky z ryb Díl 10 - Maso a masné výrobky, Díl 11 - Cukr, kakaové výrobky, okoláda a další Díl 12 - Mléko a mléné výrobky Díl 13 - Metody vzorkování a analýzy

20 Globalizace trhu: Globalizace trhu výhody ( spoleenský pokrok z hlediska bohatosti trhu) nevýhody (rizika pro zdraví a zájmy spotebitel) Globalizace potravinového etzce stále pináší nové požadavky i rizika pro zdraví a zájmy spotebitel

21 Globalizace trhu Výhody: rozšíení bohatosti trhu - spoleenský pokrok vstup novinek na trh, nap. pohotové potraviny ( ready-toeat, ready-to-warm, ready-to-cook apod. USA + 52 %, Evropa o více než 30% možnost zakoupit si celoronerstvé ovoce a zeleninu podpora trendu zdravé výživy, nap. spoteba erstvého ovoce a zeleniny v EU v souasné dob pesáhla 85 milion tun/rok, spoteba vecku, Španlsku a Itálii pevyšovala 170 kg/osobu a rok. V severních státech jako je Finsko, Švédsko a Dánsko byla spoteba kolem 110 kg/osobu/rok.

22 Globalizace trhu Nevýhody: rizika pro zdraví spotebitel rizika pro zájmy spotebitel

23 Poteba: Globalizace trhu - nevýhody Rizika pro zdraví spotebitel vyšší hygienické požadavky nejen na výrobu, ale pedevším na distributory a prodejce, dodržování pravidel Správné výrobní a hygienické praxe, mnohem dslednjší dodržování a kontrola podmínek pro pepravu, skladování a prodej

24 Dvody: Globalizace trhu - nevýhody Rizika pro zdraví spotebitel neserióznost výrobc, distributor a prodejc ve snaze o co nejvyšší zisk zvýšení rizika vzniku onemocnní z potravin mikrobiálního pvodu - rychlý nárst onemocnní zpsobených mikrobiální kontaminací potravin Nedostatené, neúplné, nesprávné nebo špatné informace na obale náronjší kontrola výrobk na trhu

25 Globalizace trhu - nevýhody Rizika pro zdraví spotebitel Píiny: resistence uritých patogen vi antibiotikm, vetn nkterých druh salmonely, bio-potraviny - zákaz používání chemických prostedk, což zákonit vede ke zvýšenému potenciálnímu riziku mikrobiální kontaminace rychlé zavádní potravin bez nebo s minimální tepelnou úpravou, tzv. easy to-eat food apod. konzumace syrové zeleniny a ovoce nízký stupe hygieny - mikrobiální kontaminace nedostupnost vody splující požadavky na pitnou vodu špatný kontrolní systém nezodpovdnost obchodník - dodávky nekvalitní potraviny za dumpingové ceny- zvýšený poet onemocnní.

26 Požadavky na kvalitu Trend posledních let - požadavek na vysokou kvalitu potravin. Faktory podmiující jakost, respektive kvalitu musí být chápány a uskupeny do 5 základních pilí, na kterých pímo závisí naplnní moderního pojetí kvality potravin.

27 Požadavky na kvalitu Požadavky: 1. bezpenost potraviny 2. prospšnost z hlediska zdraví spotebitele 3. chutnost 4. pohotovost (konvenience) 5. ekonomická (ne-) náronost ovlivující konenou cenu

28 Požadavky na kvalitu Zájmy: spotebitel - orientace na užitné vlastnosti potraviny, chuové požadavky však musí být v souladu s požadavky nutriními. výrobce - orientace na spolehlivé technologické postupy, výbr a použití vhodných surovin a pípravk prodlužujících trvanlivost, svžest a zdravotní nezávadnost potraviny.

29 Požadavky na kvalitu Národní znaka KLASA Od roku 2003 udluje ministr zemdlství kvalitním potravináským výrobkm národní znaku kvality KLASA. Znaka KLASA slouží spotebitel a odbratelm k lepší orientaci pi identifikaci produkt a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenními potravinami. Znaka je propjována na 3 roky. Její vlastnictví mže být po této dob prodlouženo. Pi zhoršení kvality i porušení podmínek pro její získání odebráno. Každý výrobek KLASA musí úspšn projít nadstandardní dvojnásobnou kontrolou kvality. Požadovanou kvalitu a složení výrobk posuzuje komise odborník a následn kontroluje SZPI a SVS.

30 Oznaování potravin Informace uvedené na obalech jsou základním zdrojem informací, který rozhoduje pi výbru výrobku. Co a jak musí být uvedeno na obale je specifikováno naízením ES a následovneskými zákony a provádcími vyhláškami.

31 Oznaování potravin eská legislativa zákon. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znní posledních úprav vyhláška. 113/2005 Sb., o oznaování potravin po poslední úprav tj.. 107/2007 Sb. komoditní vyhlášky: *. 326/2001 Sb., ve znní. 264/2003 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby a ostatní živoichy, vejce a výrobky z vajec *. 77/2003 Sb., ve znní. 78/2005 Sb., pro mléko a mléné výrobky, mražené krémy, zmrzliny, jedlé tuky a oleje *. 333/1997 Sb., ve znní. 92/2000 Sb., pro mlýnské výrobky, tstoviny, pekaské a cukráské výrobky, * 157/2003 Sb., ve znní. 650/2004 Sb., pro erstvé ovoce a erstvou zeleninu, zpracované ovoce a zeleninu, suché skoápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

32 Oznaování potravin eská legislativa zákon. 166/1999 Sb., veterinární zákon ve znní posledních úprav vyhláška. 287/2007 Sb.,

33 Atributy: Oznaování potravin zpsob oznaování nesmí uvádt spotebitele v omyl, pokud jde o vlastnosti, množstvíi pvod potraviny, údaje musí být uvedené na viditelném míst, snadno itelné (diskutuje se o stanovení minimální velikosti písma, zatím býváasto nezbytné používání brýlí), nezakryté, neperušené jinými údaji, nesmazatelné, údaje musí být srozumitelné a v R v eském jazyce.

34 Oznaování potravin Balené potraviny K základním údajm, které až na výjimky musí být uvedeny na všech balených potravinách, patí: název a sídlo výrobce nebo dovozce nebo prodávajícího nebo balírny, název potraviny - název jejího druhy (nap. "erstvé máslo", "mlénáokoláda", "tavený sýr") datum použitelnosti u vyhláškou stanovených druh potravin podléhajících rychle zkáze (nap. "spotebujte do ") nebo datum minimální trvanlivosti (u ostatních potravin), údaj o množství výrobku, složení potraviny, píp. informace o pítomných alergénních složkách, oznaení šarže (v pípad, že datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti neobsahuje den a msíc),

35 Oznaování potravin údaj o ošetení ionizujícím záením, pokyny ohledn zpsobu použití (návod k píprav). Je-li potravina urena k mikrovlnnému ohevu, musí být pokyny vždy uvedeny. Vždy musí být uveden zpsob použití také u potravin, které nemohou být konzumovány bez tepelného ošetení, ale pitom pro spotebitele by to nemuselo být zcela samozejmé. Vždy musí být uvádny pokyny, pokud je nutnéední nebo rozpouštní potraviny; údaj o možnosti nepíznivého ovlivnní zdraví - v pípad pítomnosti uritých vyhláškou stanovených složek, které mohou být nebezpené pro osoby se specifickým postižením nebo pi konzumaci nadmrných množství (nap. fenylalanin, chinin, kofein, glycyrrhizová kyselina)

36 Oznaování potravin Datum minimální trvanlivosti Povinn se uvádí na všech potravinách, krom potravin podléhajících rychle zkáze, u nichž se používá datum použitelnosti. Vymezuje minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti (pi dodržování skladovacích podmínek) a spluje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se na výrobku za slovy "minimální trvanlivost do...", Po uplynutí doby minimální trvanlivosti mohou být výrobky prodávány i nadále, ale musí splovat požadavek zdravotní nezávadnosti, musí být nabízeny oddlen a se zetelnou informací o uplynutí uvedeného data trvanlivosti. Za kvalitu takových výrobk pak ruí subjekt, který uvádí potravinu do obhu, tj. prodávající.

37 Oznaování potravin Datum použitelnosti Datum použitelnosti vymezuje maximální dobu, po kterou si potravina (pi dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a spluje požadavky na zdravotní nezávadnost. Uvádí se za slovy "spotebujte do...". Obvykle staí uvést den a msíc. Datum se uvádí na potravinách, které jsou z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke kažení, a proto mohou po velmi krátké dob znamenat bezprostední nebezpeí pro lidské zdraví. Potraviny, kterých se to týká jsou stanoveny vyhláškou (nap. vtšina mléných, masných a cukráských výrobk, lahdkáské výrobky, upravené erstvé chlazené ovoce a zelenina). Je-li potravina oznaena datem použitelnosti, musí být vždy doplnn údaj o konkrétních podmínkách skladování. Potebné skladovací teploty musí být uvedeny ve stupních Celsia. Po uplynutí tohoto data nesmjí být výrobky nadále prodávány ani jinak nabízeny.

38 Oznaování potravin Složení potravin Údajem o složení se rozumí složení potraviny podle použitých surovin (nap. mléko, olej, koení), pídatných látek (antioxidanty, barviva, kyseliny, sladidla, kypidla, regulátory kyselosti atd.), látek urených k aromatizaci a potravních doplk (nutriní faktory s významným biologickým úinkem: vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny apod. Údaje o složkách se uvádjí za slovem "složení" a adí se sestupn podle obsahu jednotlivých složek v potravin bezprostedn po výrob.

39 Oznaování potravin Složení potravin Složky se nemusí uvádt: u jednosložkových potravin, u balených vod bez píchut oznaených jako sycené, u kvasného octa, u sýr, másla, kysaného mléka a smetany, pokud k nim nebyly pidány jiné složky než mléné výrobky, enzymy, mikrobiální kultury a jedlá sl, u piva vyrobeného jen ze sladu, chmele a vody. Na poadí uvedených složek nezáleží, pokud tvoí mén než 2 % potraviny, a také u smsí koení nebo bylin.

40 Oznaování potravin Složení potravin Pídatné látky (aditiva), které se do potravin pidávají kvli barv, konzistenci, trvanlivosti apod., se ve složení potraviny oznaují názvem látky nebo jim piazeným íselným kódem, tzv. "ékem", tzn. tí- ažtymístným kódem umístným za písmenem "E...". Vedle tohoto údaje musí být vždy uveden i název píslušné kategorie pídatné látky (antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, kypicí látky, sladidla apod.). Seznam kód aditiv lze najít ve vyhlášce. 4/2008/Sb.

41 Oznaování potravin Složení potravin Pi použití "umlého" sladidla (aspartam, sacharin,.), se v blízkosti názvu potraviny doplní slova "se sladidlem. Je-li pidáno sladidlo s cukrem nebo s jiným pírodním sladidlem (glukóza, fruktóza) uvede s v blízkosti názvu potraviny "s cukrem a sladidlem", pípadn "s pírodním sladidlem a sladidlem". Pokud obsah vody pidané do potraviny v koneném výrobku pedstavuje více než 5 %, oznaí se na obalu jako složka.

42 Oznaování potravin Složení potravin Pítomnost alergenní složky, a to a je v potravin obsažena pímo, nebo je-li obsažena jakákoli látka z ní pocházející, musí být na na obale zvýraznná. Týká se to pedevším obilovin obsahujících lepek, korýš, vajec, ryb, arašíd, sójových bob, mléka, oech, celeru a nkterých semen. Výjimkou z této povinnosti je pípad, kdy název, pod kterým je potravina prodávána, jednoznan odkazuje na Tuto alergenní složku (nap. vejce, mléko). Krom toho jsou stanoveny další výjimky vtšinou pro složky vyrobené z alergénních potravin.

43 Oznaování potravin Složení potravin Množství složky použité k výrob potraviny se na obalu uvádí pouze ve vymezených pípadech: název píslušné složky je použit v názvu potraviny (nap. podíl šunky v "sýru se šunkou"), složka je na obalu zdraznna: slovn, obrazov nebo graficky ("jahodový jogurt", "perník se švestkovou náplní", grafické zobrazení rzných druh ovoce pítomných v potravin apod.), uvádné množství má odpovídat okamžiku zpracování (zvláštní pravidla platí v pípad, že potravina ztratila bhem zpracování vodu), množství složky se neuvádí, pokud pro název výrobku obsahující píslušnou složku (nap. "smetanováokoláda") existuje vyhláškou stanovené složení, obsah píslušné složky musí splovat stanovený limit, obsah jedlé soli (nad 2,5%), obsah masa v masném výrobku.

44 Oznaení výživové hodnoty Výživová (nutriní) hodnota je množství obsažené energie a živin (bílkovin, tuk, sacharid, sycených a polynenasycených mastných kyselin, cholesterolu aj.) v potravin. Není bžn na potravinách uvádna. Je požadována jen v pípadech, kdy je zdraznn zvláštní charakter potraviny: na potravinách pro zvláštní výživu (kojenecká výživa, diety, výrobky pro hubnutíi pro sportovce apod.), na doplcích stravy, na potravinách obohacených o uritou složku, nebo je-li uvedeno tzv. výživovéi zdravotní tvrzení.

45 Potraviny pro zvláštní výživové úely U potravin urených osobám s uritými poruchami jsou vyhláškou o potravinách pro zvláštní výživové úely stanoveny limity pro rizikové složky, takže nap. potraviny: pirozen bezlepkové obsahují nejvýše 1 mg gliadinu/100 g nebo 100 ml sušiny, bezlepkové obsahují nejvýše 10 mg gliadinu/100 g nebo 100 ml nápoje, bezlaktózové obsahují nejvýše 10 mg laktózy/100 g nebo 100 ml, s nízkým obsahem bílkovin obsahují nejvýše 2 mg bílkoviny/1000 kj. U tchto potravin je uvádní výživové hodnoty povinné.

46 Oznaení výživové hodnoty Hodnoty se vztahují na 100 g nebo 100 ml nebo na jinou vyznaenou dávku. Trend k oznaování výživové hodnoty graficky srozumitelným zpsobem, nap. vyznaením podílu doporuené denní dávky živin (GDA) nebo barvami semaforu. Zatím nedošlo ke sjednocení názor na formu tohoto oznaování, ale vtší výrobci již na dobrovolné bázi nkterou formu používají. Poet potravin, na nichž bude muset,být výživová hodnota uvedena, se rozšíí pi aplikaci naízení 1924/2006/ES obsahujícího požadavky na uvádní výživových a zdravotních tvrzení.

47 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu energie Podmínka týkající se výrobku nízkoenergetický; s nízkou energetickou hodnotou; s nízkým obsahem energie se sníženým obsahem energie bez energetické hodnoty obsahuje nejvýše 40 kcal (170 kj/100 g nebo nejvýše 20 kcal (80kJ)/100 ml; pro stolní sladidla platí limit 4 kcal (17 kj)/porci, odpovídající sladivosti 6 g sacharózy (1 kávová lžika) obsah energie je snížen nejmén o 30%, pitom musí být uvedeno, co vedlo ke snížení energie Obsahuje nejvýše 4 kcal (17kJ)/100 ml; pro stolní sladidla platí limit 0,4 kcal(1,7 kj)/porci, odpovídající sladivosti 6 g sacharózy (1 kávová lžika)

48 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu tuku s nízkým obsahem tuku bez tuku s nízkým obsahem nasycených tuk; s nízkým obsahem nasycených mastných kyselin bez nasycených tuk Podmínka týkající se výrobku obsahuje nejvýše 3 g tuku/100 g nebo nejvýše 1,5 g tuku / 100ml, u polotuného mléka až 1,5 g tuku/ 100 ml obsahuje nejvýše 0,5 g tuku/100 g nebo 100ml; je zakázáno uvádt údaje typu X% bez tuku obsahuje nejvýše 1,5 g mastných a transmastných kyselin /100 g u tuhých nebo 0,75 g/100 ml u tekutých potravin; celk. obsah nasycených mastných a trans-mastných kyselin nesmí pesahovat více než 10% energetické hodnoty obsahuje nejvýše 0,1 g nasycených mastných a transmastných kyselin /100 g nebo 100 ml

49 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu cukr Podmínka týkající se výrobku s nízkým obsahem cukru bez cukr bez pídavku cukr obsahuje nejvýše 5 g cukr/100 g u tuhých nebo 2,5 g/100 ml u tekutých potravin; obsahuje nejvýše 0,5 g cukr/100 g tuhých nebo /100 ml u tekutých potravin; nebyly pidány žádné mono- nebo disacharidy nebo jiné potraviny používané kvli své sladivosti; jedná-li se o o pirozen pítomné cukry v potravin má být uvedeno obsahuje pirozen se vyskytující cukry

50 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu sodíku/soli s nízkým obsahem sodíku/soli s velmi nízkým obsahem sodíku/soli bez sodíku/bez soli Podmínka týkající se výrobku obsahuje nejvýše 0,12 g sodíku (nebo odpovídající množství soli)/100 g nebo 100 ml; v pípad vod, s výjimkou pírodních minerálních vod spadajících pod smrnici 80/777/EHS, nesmí být pekroena hodnota 2 mg sodíku/100 ml obsahuje nejvýše 0,04 g sodíku (nebo odpovídající množství soli)/100 g nebo 100 ml; Toto tvrzení nesmí být použito pro pírodní minerální vody ano ostatní vody obsahuje nejvýše 0,005 g sodíku (nebo odpovídající množství soli)/100 g nebo 100 ml

51 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu vlákniny zdroj vlákniny s vysokým obsahem vlákniny Podmínka týkající se výrobku obsahuje nejmén 3 g vlákniny /100 g nebo nejmén 1,5 g vlákniny/100 kcal obsahuje nejmén 6 g vlákniny /100 g nebo nejmén 3 g vlákniny/100 kcal

52 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu bílkovin zdroj bílkovin s vysokým obsahem bílkovin Podmínka týkající se výrobku bílkovina tvoí nejmén 12 % energetické hodnoty potraviny bílkovina tvoí nejmén 20 % energetické hodnoty potraviny

53 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu vitamin/ minerálních látek zdroj vitamin/ minerálních látek s vysokým obsahem vitamin/ minerálních látek Podmínka týkající se výrobku obsahuje alespo tzv. významné množství píslušných vitamin a/nebo minerálních látek, jak je uvedeno ve smrnici 90/496/EHS nebo naízení 1925/2006/ES o fortifikaci obsahuje nejmén dvojnásobek hodnoty definované jako zdroj vitamin/ minerálních látek

54 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se obsahu... Podmínka týkající se výrobku obsahuje + název živiny nebo jiné látky, která není uvedena v tchto tabulkách se zvýšeným obsahem + název živiny, která není v tchto tabulkách specifikována se sníženým obsahem + název živiny, která není v tchto tabulkách specifikována výrobek spluje obecné požadavky pro uvádní tvrzení, tzn. Píslušná látka je pítomna v množství a form, kdy má píznivý výživový nebo fyziologický úinek Výrobek musí splovat podmínky termínu obsahuje píslušnou živinu obsah živin musí být snížen nejmén o 30 % proti porovnatelnému výrobku; výjimkou jsou mikroživiny, pro které platí snížení o 10 % proti hodnot odpovídající smrnici 90/496/EHS a další výjimkou je sodík nebo ekvivalent soli, pro který platí snížení o 25 %

55 Oznaení výživové hodnoty - Pehled výživových tvrzení Tvrzení týkající se oznaení... lehký, light, lite, leicht pírodní/pirozený Podmínka týkající se výrobku jsou splnn stejné podmínky jako pro tvrzení se sníženým obsahem, ale navíc je doplnna informace o vlastnosti, v dsledku kterých je výrobek light ped píslušným výživovým tvrzením lze použít slovo pirozené/pirozený, pokud potravina pirozen spluje obecné podmínky pro použití daného výživového tvrzení

56 Globalizace - problém v bezpenosti potravin Babika,L.; Kouimská,L. Úvod Je sice pravdou, že máme naízení. 178/2002/ES, o potravinovém právu, které je dále rozpracováno v balíku hygienických opatení, který v sob zahrnuje naízení. 852/2002/ES, 853/2002/ES, 854/2002/ES. Dále máme dlouhou adu naízení a smrnic se zamením na pesticidy a jejich residua, popípad jejich metabolity v potravních etzcích. Na základ takovýchto legislativních opatení, vetn dodržování pravidel GHP, GMP a systému HACCP a RASFF, by bylo možné pedpokládat, že zajištní zdravotní nezávadnosti potravin a ochrany zdraví spotebitele je naprosto dokonalé. Realita je však ponkud jiná. Realita je však jiná a krutá Ve vysplých prmyslových zemích více než 30% lidí každoron onemocní nemocemi z potravin. Bylo zjištno, že 70% z pibližn 1,5 bilionu pípad diarrhoei na svte je zpsobeno biologickou kontaminací potravin. Kontaminované potraviny hrají hlavní úlohu pi epidemiích cholery a ostatních forem epidemické diarrhoei, a podstatn pispívají ke špatné výživ. Pedpokládá se, že ve skutenosti však etnost onemocnních z potravin mže být 300 až 350 krát vyšší než je poet skuten registrovaných pípad na svt. Neúmrn vysoké až mnohdy neuvážené používání nebo unáhlené pedepisování antibiotik lékai a stejn tak nezodpovdný pístup pacient k léb antibiotiky vedou k narstající resistenci bakterií. K tomu ješt pispívá neúmrn vysoké používání antibiotik na farmách pí léb hospodáských zvíat. Ve vysplých spolenostech se za posledních 20 let se zmnily nejen podmínky pro podnikání v oblasti potravin, ale zmnil se i životní styl obyvatelstva. Se strany výrobc, ale hlavn distributor byl nastolen velice agresivní styl práce, vedoucí k zajištní maximálních zisk. Spotebitel v honb za co nejlevnjším výrobkem jaksi pozapomnl na dležitý faktor, kterým je kvalita. Tyto zmny však pinesly i negativní stránky. Nízká cena ve vtšin pípad znamená i sníženou kvalitu. Snížená kvalita se sebou nese i vysoce rizikový faktor, kterým je snížení údržnosti potravin, asto vedoucí až ke zdravotní závadnosti. Pes snahu o nákup co nejlevnjších potravin, u velké ásti spotebitel, v posledních pti letech dramaticky vzrostl význam a zájem veejnosti o zdravotní nezávadnosti potravin. Zmny v životním stylu obyvatelstva, stejn tak zmny v systému nakupování potravin jsou významné. Zvýšil se zájem o spotebu tzv. fresh foods s prodlouženou dobou spoteby na rozdíl od mrazených, dehydratovaných nebo konzervovaných potravin. Výrazn se zvýšil každodenní zájem o nov upravované potraviny, tzv. ready - to - eat, ready to - warm, ready - to - cook apod. V USA se prodej tchto potravin zvýšil o 52%. Tyto zmny však znamenají i mnohem vyšší výrobní a hygienické požadavky, pedevším na distributory a prodejce. Vyžadují mnohem dslednjší dodržování a kontrolu podmínek pro pepravu, skladování a prodej. Obdobn i úprava tchto potravin vyžaduje pelivjší dodržování GHP a GMP. S tím souvisí i zvýšené nároky na proškolování personálu. V pípad nedodržování zmínných pravidel hrozí více než kdykoliv ped tím zvýšení riziko vzniku onemocnní z potravin mikrobiálního pvodu.

57 Globální standardy Zdravotní nezávadnost potravin na celém svt zajišují od roku 1963 urité mezinárodní potravinové kody. Codex Allimentarius spolu s FAO a WHO administrují sadu standard pro residua pesticid a veterinárních léiv, aditiva, dopravu potravin, odbr vzork pro kontrolní úely a mnoho dalších opatení.tyto standardy slouží jako podklad pro mnoho národních potravinových standard. Kodex má založenou politiku bezpenosti potravin na dobe známém sloganu Nejlepší je, jestliže spotebujeme potravinu pedem. Je tím myšleno datum spoteby ve spojení s oznaováním na obalu, stejn jako používání definice Low-fat a Light- food. Konstantní vývoj standard V souasné dob se setkáváme s celou adou nových potravináských trend v organickém zemdlství a v biotechnologiích. Nap., úlohou Kodexu je souasné dokreslení doporuení na standardní oznaování pro geneticky modifikované písady. Kodex vyžaduje nezávislé vdecké rady od takových úad jako je Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues and Joint FAO/WHO Consultation on Biotechnology and Food Safety (1, 2, 3). Mezinárodn pijaté, vdecky podložené potravinové standardy jsou kritické pro ochranu veejného zdraví. Tyto standardy jsou také adresn zameny na spotebitele a hlavn na nové výrobky jako jsou napíklad geneticky modifikované potraviny. Pojetí produkce potravin od farmy ke spotebiteli, resp. zpracování a píprava mohou kontrolu kontaminace velice dobe nasmrovat na potravní etzec. Naléhavý význam zdravotní nezávadnosti potravin Rizikovost zdravotní nezávadnosti potravin spoívá hlavn v tchto dvodech: bakteriální a další mikrobiální kontaminace, nap. vyplývající z nesprávného zacházení s potravinami spotebitelem; kontaminace residui látek použitých v zemdlské výrob, nap. nesprávná aplikace pesticid, veterinárních léiv apod.; kontaminace potravin aditivy, nap. pi výrob potravin; kontaminace potravin bakteriemi a mikroby, nap. pi výrob potravin ; kontaminace ve vztahu k životnímu prostedí. Veejnost si obecn uvdomuje rezidua pesticid a veterinárních léiv spojených se zemdlskou výrobou, stejn tak i rizika vyplývající z aditiv používaných pi výrob potravin. Pesticidy, léiva a aditiva však nejsou tím hlavním problémem spojeným s ohrožením zdraví spotebitele. V Evrop, je pouze 0,5% nemocí zpsobeno tímto zmínným problémem. Stále bžnjší a se vzrstající se frekvencí narstají pípady onemocnní zpsobená sekundární kontaminací bakteriemi, protozoami, parasity, viry a houbami nebo jejich toxiny. K této kontaminaci dochází nejastji pi pohybu potravin mezi výrobcem a spotebitelem, respektive mezi prodejcem a spotebitelem. Ze souasného profilu pípad onemocnní zpsobených potravinami vyplývá, že poet pípad onemocnní zpsobených kontaminací potravin dioxiny nebo infekci od skotu, jako nap. bovinní spongiformní encephalopatií (BSE), nebo nemoci šílených krav, je jen nepatrný poet. Ve skutenosti však nelze seriózn íci, zda se poet onemocnní za nkolik posledních desetiletí let njak zmnil. Je to logické, protože neexistuje dostatek dat vhodných k takovémuto zhodnocení. Co je, ale celkem jasné, to je rychlý nárst onemocnní zpsobených mikrobiální kontaminací potravin, pestože existuje velice efektivn pracující systém RASFF a máme

58 k disposici celou adu ochranných mechanism, jako nap. HACCP, BRC apod., které mají sloužit k výrob, distribuci a prodeji zdravotn nezávadných potravin a k plné ochran zdraví spotebitele. Pes všechna tato opatení se ve vztahu k bezpenosti potravin objevují významné problémy, mezi které hlavn patí : resistence uritých patogen vi antibiotikm, vetn nkterých druh salmonelly, použití geneticky modifikovaných organism k výrob potravin, které mohou vést k penosu uritých alergén a resistenci vi antibiotikm, bio-potraviny, kdy se pi jejich produkci nesmjí používat žádné chemické prostedky, což zákonit vede ke zvýšenému potenciálnímu riziku kontaminace, rychlé zavádní potravin bez nebo s minimální tepelnou úpravou, tzv. easy to - eat food apod. Celosvtový vývoj specifických opatení Všeobecn je známo, že: Mikrobiální kontaminace je bžná tam, kde hygiena je na nízkém stupni: asto z tch dvod, že není dostupná voda splující požadavky na pitnou vodu. Toto je hlavní píinou astých onemocnní, která se vyskytují pevážn u malých dtí. Nesprávné nebo nadmrné používání pesticid vede obas k intoxikacím zpsobených pekroením povolených limit residuí v potravinách. Tam kde je špatný kontrolní systém nebo tam, kam se nezodpovdnými obchodníky dodávají nekvalitní potraviny za dumpingové ceny, je zaznamenáván zvýšený poet onemocnní. Exporty surovin s nízkou kvalitou do rozvojových zemí mohou vést ke zptnému dovozu a následn ke snížení vývozních schopností státu se zahraniní výmnou a zapíiující strádání farmaících komunit. Zdravotní nezávadnost od farmy ke spotebiteli Hlavní dopad na snížení kontaminace v prbhu zpracování mlo zavedení systému HACCP. Tento systém, který monitoruje kritické body v potravním etzci byl do výroby byl zaveden v roce 1970 v USA, a od poloviny devadesátých let jej doporuuje Codex Allimentarius i v Evrop. Nap., pijmutím HACCP v drbežáských závodech v USA pisplo mezi rokem 1997 až 1999 pravdpodobn k 26% snížení pípad onemocnní Campylobacterem, jakožto nejvýznamnjším patogenem zpsobujícím onemocnní alimentární onemocnní. Je nutné si uvdomit, že HACCP neukonuje kontrolu na konci výrobního procesu, ale ve své podstat uruje skutené místo, kde se problém mže objevit a obchodníkovi mže pomoci pedejít kontaminaci a ušetit jej ped ekonomickými ztrátami. Na píklad, podle kontrolního listu v konzervárn ovoce je pi plnní konzervy nebezpeí z peplnní. Kontrolní bod okamžit upozorní na pípadnou nesrovnalost spojenou s peplnním. A protože po jejím odstranní musí být závada zapsána do dokumentace, je tak jistota, že výrobek bude bezpený. Nová výzva pro nové biotechnologie Pestože se obecn tvrdí, že geneticky modifikované potraviny nemohou poškodit spotebitele, nemusí tomu tak zcela být. Jestliže jsou alergeny peneseny z jednoho organismu na druhy, na píklad, njaká alergie na arašídy mže nastat u zcela jiné potraviny, do které byl arašídový alergen penesen. Z tohoto dvodu mže naízení požadovat, že oznaení potraviny specifikuje GM písadu vyskytující se v potravin, která penáší obecn známé alergeny.

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více