BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE MUDR. MILO! R"C - CENTRUM NUTRITERAPIE A NUTRIPREVENCE, PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE MUDR. MILO! R"C - CENTRUM NUTRITERAPIE A NUTRIPREVENCE, PRAHA 1"

Transkript

1 BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE 1

2 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST 1) Historie 2) P%ehled cest a necest k redukci t&lesné hmotnosti 3) Obezitologie jako interdisciplinární obor 4) Sou'asnost proteinov(ch diet a jejich legislativní postavení v EU 5) Zákon o zachování energie 6) Sacharidy bílkoviny tuky 7) Ketóza a ketoacidóza 8) Mechanismus ú'inku bílkovinné diety 9) Indikace kontraindikace 10) V&decké studie 2

3 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST 1) Proteinová dieta MEDIDIET - redukce pod odborn(m dohledem ve $TY#ECH FÁZÍCH 2) Proteinová dieta DIETALEGRE redukce v rámci samolé'by ve T#ECH ETAPÁCH 3) Proteinová dieta PROTICARE redukce a detoxikace pro ka)dého ve T#ECH KROCÍCH, v rámci referen'ního marketingu 4) Proteinová dieta PROTIIEXPRESS redukce pro ka)dého pod dohledem farmaceuta v rámci 21 denního ozdravného programu 3

4 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST HISTORIE V roce 1929 publikovali Evans a Strang v(sledky sv(ch pokus* s Very Low Calorie Diet (VLCD) o 500 kcal a 50 gramech bílkovin V 60. letech, prof. Apfelbaum (Pa%í)) pracoval s dietami obsahujícími 50 g albuminu V roce1970 za'al profesor George Blackburn v(zkum hladov&ní a v roce 1973 vytvo%il protokol Protein Sparing Modified Fast v rámci své dizerta'ní práce z Biochemistry of Nutrition na Harvardu Fast = rychl!, ale také hladov"ní, p#st Od roku 1975 za'al Blackburnovy my+lenky a jeho program do ambulantní sféry dr. MARINEAU (Quebec, Kanada) a dokázal bezpe'nost proteinové diety p%i dodr)ení p%edepsaného protokolu 4

5 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 1) ZM,NA SKLADBY STRAVY A STRAVOVACÍCH NÁVYK- - d&lená strava - dieta podle akademika Charváta (denní p%íjem: 3800 kj/ 900 kcal, bílkoviny: 70g, tuky: 40g, sacharidy: 60g) - chrononutrice - veganství, vegetariánství, makrobiotika 2) NÍZKOKALORICKÉ DIETY - hladovka - v&t+ina jednostrann(ch diet (vlákninová, tuko)routská, zeleninová, ovocná, ) - diety s po'ítáním kalorií - náhra)ky jídel 5

6 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 3) MEDICÍNSKY NESMYSLNÉ $I PROBLEMATICKÉ KONCEPTY - Hubnutí podle krevních skupin - Hubnutí podle horoskopu (lunárních fází, atd) - Hubnutí podle hippokratovsk(ch t&lesn(ch +.áv - Paleolitická dieta - Syrová strava - Atkinsonova revolu'ní bezsacharidová dieta - Homeopatie - Akupunktura 6

7 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 4) MODNÍ DIETY A VLNY - Beverly Hills Diet - Bikini Diet 5) DIETNÍ POUTNÍ MÍSTA KULTY POSVÁTN"CH MÍST REDUKCE - Mayo Clinic Diet - Scarsdale Diet - Schroth*v systém v lázních Dolní Lipová 7

8 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 6) FARMAKOLOGICKÉ P#ÍSTUPY MINULOST SOU$ASNOST - anorektika: fenmetrazin, dexfenmetrazin, mazindol (DEGONAN), psychofarmakon subitramin (MERIDIA) - thyreoidální p%ípravky: tyreoglobulin - thermogenní farmaka: efedrin + kofein (ELSINORSKÉ PRÁ!KY) - centráln& p*sobící anorektika: fentermin (ADIPEX) - perifern& p*sobící anorektika: orlistat (XENICAL) 8

9 9

10 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI BLÍZKÁ BUDOUCNOST - centráln& p*sobící anorektika: lorkaserin (klasické AD aktivizuje centrální serotoninové receptory, modifikovan( sibutramin) - perifern& p*sobící anorektika: cetilistat ( inhibitor gastrointestinálních lipáz, modifikovan( orlistat) - v pokusech jsou dal+í centráln& p*sobící psychofarmaka (tesofensin), zcela na za'átku jsou pokusy s vyu)itím amylinu (analog hormón* GIT s podobnou kinetikou jakou má inzulín). TEDY NIHIL NOVI SUB SOLE! 10

11 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 7) CHIRURGICKÉ P#ÍSTUPY VESM,S MUTILUJÍCÍ ZÁKROKY MNOHDY PROVÁD,NÉ V CELKOVÉ ANESTEZII - historicky : trunkální vagotomie (p%et&tí bloudivého nervu) - bandá)e )aludku, krou)ky na )aludek, invazivní liposukce (laserem, vibracemi, ultrazvukem 'i vodní tryskou asistovaná liposukce, tumescentní liposukce) - bou%liv& se rozvíji moderní odv&tví medicíny: bariatrická chirurgie (sleeve gastrektomie, gastroplastika, gastrick( bypass, biliopankreatická diverze, ) 8) EXTERNÍ FYZIKÁLNÍ METODY - ultrazvuk, kavitace, neinvazivní liposukce (bez poru+ení integrity t&la), vakupress, vacushape, vacunaut, atd 11

12 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 8) GENETICKÉ FAKTORY - Human Obesity Gene Map z roku 2006 ukazuje na 600 gen*, marker* a chromosomálních oblastí s vlivem k obezit& - u naprosté v&t+iny obézních je je v+ak genetick( vliv POLYGENNÍ = na vzniku a rozvoji sepodílí více gen* v interakci s prost%edím, ve kterém posti)en( )ije - gen FTO (fat mass and obesity associated gene) má k obezit& nejkauzáln&j+í vztah - uvádí se, )e izolovaná mutace genu MC4R (melanocortin 4 receptor) v útlém d&tství je zodpov&dná v $R za 2,4% p%ípad* morbidních obezit - základní otázku to ale ne%e+í: BYLO PRVNÍ VEJCE NEBO SLEPICE? 12

13 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 9) OBEZITA JAKO VIRÓZA? V"$ím pouze té statistice, kterou jsem si sám zfal%oval Winston Churchill - dokázat lze cokoliv jde jen o to, jak se postaví kritéria - u dosp&l(ch obézních je prokazateln& vy++í p%ítomnost protilátek proti adenoviru 36, kter( má vliv na metabolismus tukov(ch bun&k 10) ZAJÍMAVÉ OBLASTI BÁDÁNÍ - nutrigenomika (mo)nost ovlivn&ní genové exprese p%ijíman(mi potravinami) - vliv mikrobiální st%evní flóry - vliv spánkové deprivace 13

14 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 11) DOPL/KY STRAVY - v naprosté v&t+in& nemají na redukci )ádn( valn&j+í vliv P#ÍKLADY DEKLAROVANÉHO Ú$INKU - odvodn#ní (mo'opudn( efekt rostlinn(ch extrakt*) - spalování tuk$ (kofein z guarany, zeleného 'aje, atd) - vychytávání tuk$ (chitosan) - inhibice vst%ebávání cukr$ (kyselina chlorogenová z extraktu smetanky 'i zelené kávy) - zlep+ení syndromu metabolické rezistence (dodávání chrómu s cílem vylep+it funk'nost inzulínu a tím optimalizovat glykemii) - navození pocitu sytosti (vláknina inulin z 'ekanky, a pod) atd. 14

15 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR DEFINICE OBEZITY: Otylost, patologick( stav charakterizovan( nadm&rn(m hromad&ním energetick(ch zásob v podob& tuku Bez jídla obezita vzniknout nem#&e OBEZITA JAKO INTERNÍ PROBLÉM (dle MNK) E 66 Obezita, otylost, adipositas prof. MUDr. Ji$í 'onka, DrSc. OBEZITA JAKO PSYCHIATRICK" PROBLÉM (dle MNK) F 54.0 P%ejídání spojené s jin(mi psychick(mi poruchami 15

16 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR PANDEMIE OBEZITY: STAV V $R Dle prognózy WHO bude na sv&t& v roce ,3 miliardy jedinc* s nadváhou a 0,7 miliardy vysloven& obézních Dle monitorování z roku 2005 trpí nadváhou 52% dosp&lé populace. 17% trpí vyslovenou obezitou Dle monitorování z roku 2001 trpí nadm&rnou hmotností 14% chlapc* a 12% dívek OBEZITA A DÉLKA 0IVOTA T&)ká obezita u mlad(ch dosp&l(ch (20 30 let) zkracuje délku )ivota o 13 let u mu)* a 8 let u )en 16

17 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR OBEZITA A ZDRAVOTNÍ POJI!1OVNY HRU!KA - JABLKO Kvalifikovan( odhad zní, )e p%ímé náklady zdravotních poji+.oven na pé'i o obézní dosahují 8% celkov(ch náklad* Abdominální formy obezity jsou z hlediska kardiovaskulárních a kardiometabolick(ch rizik podstatn& záva)n&j+í (zmno)ení útrobního tuku) 17

18 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR JAK M,#IT OBEZITU A HODNOTIT JEJÍ ZÁVA0NOST (od nejd*le)it&j+ích metod k nejzbyte'n&j+ím) a. Krej'ovsk( metr (obvod pasu, velikost oble'ení) b. Palec a ukazovák (sov&tsk( kaliper) c. Bioimpedan'ní váha v cen& cca 3000,- K' d. Nukleární magnetická rezonance (NMR) e. Duální rentgenová absorpcimetrie (DEXA) 18

19 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SOU&ASNOST PROTEINOV'CH DIET A JEJICH LEGISLATIVNÍ POSTAVENÍ V RÁMCI EU Postavení proteinov(ch diet v EU je toho 'asu sjednocené a jednotlivé 'lenské zem& je postupn& implementují do sv(ch národních zákonn(ch norem. V $eské republice je tento proces ukon'en a postavení proteinov(ch diet upravuje p%edev+ím vyhlá(ka Ministerstva zdravotnictví )íslo 54/2004 Dle vyhlá+ky se potravinami ur'en(mi pro zvlá+tní v()ivu rozum&jí potraviny, které se sv(m zvlá(tním slo*ením nebo zvlá(tním v+robním postupem odli(ují od potravin pro b#*nou spot%ebu, jsou stanovené pro v()ivové ú'ely uvedené v této vyhlá+ce a uvád&jí se do ob&hu s ozna'ením ú'elu pou)ití (viz 1 vyhlá+ky). Vyhlá(ka upravuje nap%. tyto druhy potravin: potraviny pro po'áte'ní a pokra'ovací kojeneckou v()ivu a v()ivu mal(ch d&tí potraviny pro obilnou v()ivu a ostatní v()ivu jinou ne) obilnou, ur'enou pro v()ivu kojenc* a mal(ch d&tí potraviny pro nízko energetickou v+*ivu ur)enou ke sni*ování t#lesné hmotnosti dietní potraviny pro zvlá+tní léka%ské ú'ely potraviny bez fenylalanynu potraviny bezlepkové potraviny ur'ené pro osoby s poruchami metabolismu sacharid* atd. 19

20 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST ZÁKON O ZACHOVÁNÍ ENERGIE Zákon o zachování energie %íká, )e energii nelze vyrobit ani zni'it, ale pouze p%em&nit na jin( druh energie (první termodynamická v&ta) První hlavní termodynamickou v&tu je tedy mo)no vyjád%it následujícím tvrzením: Celkové mno*ství energie (v(ech druh$) izolované soustavy z$stává zachováno. 20

21 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY SACHARIDY (glycidy, uhlohydráty, karbohydráty, uhlovodany) - d&lí se na MONOSACHARIDY, OLIGOSACHARIDY a POLYSACHARIDY - OLIGOSACHARIDY obsahují v molekule 2 20 monosacharidov(ch jednotek, POLYSACHARIDY více ne) 10 jednotek - CUKR je souborn( název pro OLIGOSACHARIDY a MONOSACHARIDY - Zásobním polysacharidem rostlin je ROSTLINN"!KROB (odtud +kroboviny ) - Zásobním polysacharidem 'lov&ka je 0IVO$I!N"!KROB (glykogen), obsa)en( v játrech (60g/kg) a svalech (10g/kg) - P%i hladov&ní vysta'í zásoby glykogenu na 24 hodin - Jaterní glykogen se +t&pí na glukózu k zaji+t&ní GLYKEMIE - Svalov( glykogen slou)í pouze k pot%eb& svalové 'innosti - Po vy'erpání glykogenu se rozvíjí proces GLUKONEOGENEZE 21

22 TUKY (lipidy) PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY - Jde o deriváty vy++ích mastn(ch kyselin (MK), p%irozen& se vyskytující v organismech, málo rozpustné ve vod& - Acylglyceroly jsou základním zdrojem a neomezen(m rezervoárem energie - absolutní nedostatek ve v()iv& se projeví cca za 6 m#síc$ (karence esenciálních mastn(ch kyselin) - místem syntézy MK a cholesterolu jsou játra, kde se také odbourávají MK p%ijaté z potravy - nejd*le)it&j+ími faktory, které vedou ke zv(+ení obsahu lipid* v játrech jsou : ZV"!ENÁ SYNTÉZA MK v játrech ze sacharid* a protein*, P#ÍLIV LIPID- Z POTRAVY, MOBILIZACE MK z tukov(ch zásobáren a jejich p%echod do jater nejd*le)it&j+ími faktory, které vedou ke sní)ení obsahu lipid* v játrech jsou : UVOLN,NÍ TRIGLYCERID- z jater a jejich p%echod do tukov(ch zásob, P#ESTUP ESTER- CHOLESTEROLU A FOSFOLIPID- do krve, ODBOURÁNÍ MK v játrech samotn(ch 22

23 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY MASTNÉ KYSELINY odbourávají se betaoxidací za vzniku acetylkoenzymu A ten se kondenzuje ma acetacetát nebo je oxidován v citrátovém cyklu za uvoln&ní ENERGIE 'i je pou)it pro SYNTETICKÉ REAKCE (nap%. reduk'ní kondenzací zase mohou b(t MK z acetacetátu syntetizovány) sekrece inzulinu je jedin(m zp*sobem %ízení tvorby acetacetátu kondenzací acetylkoenzymu A vzniká acetacetát, kter( se v játrech redukuje na betahydroxybutyrát (men+í 'ást se dekarboxyluje na aceton) ketolátky se rychle dále metabolizují (jejich oxidace se naz(vá ketol(za) schopnost organismu dehydrogenovat nasycené MK je omezena. Proto je nutn( p%ívod esenciálních MK (kyselina linolová, linolenová, arachidonová) vystup2ovanou oxidaci MK lze zjistit, kdy) vázne metabolismus glukózy (nap%. p%i DM) Princip : MK jsou mobilizovány z tukov(ch skladi+., p%ekro'í se kapacita jater pro metabolizování acetylkoenzymu A a dojde ke zv(+ení KETOLÁTEK. Zprvu jsou jen v tkáních, posléze z krve p%estupují do mo'i (KETONURIE) 23

24 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY TRIGLYCERIDY - TRIACYLGLYCEROLY hlavní rezervoár energie (jde o nejv&t+í 'ást po)it(ch lipid*) z 1 g se úplnou oxidací na CO 2 a H 2 O v tkáních získá 9,4 kcal pocházejí z endogenní syntézy (ze sacharid* a voln(ch MK) nebo z lipid* potravy jejich syntéza se d&je v játrech a v tukové tkáni ty, které jsou syntetizovány v játrech z voln(ch MK, sacharid* a protein*, jsou v séru transportovány jako LIPOPROTEINY O NÍZKÉ HUSTOT, dílem k orgán*m s vysokou spot%ebou energie a dílem do zásobáren tukové tkán& 24

25 BÍLKOVINY PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY nelze je nahradit jinak denní pot%eba bílkovin na 1 kg t#lesné hmotnosti : DOSP,LÍ 1 g, D,TI 3 4 g, ADOLESCENTI 2 g, GRAVIDNÍ 2 g. biologická hodnota bílkovin : vyjad%uje se po'tem g lidské bílkoviny vzniklé ze 100 g podané bílkoviny plnohodnotné bílkoviny = ty, které obsahují v+echny nezbytné aminokyseliny mén#hodnotné bílkoviny = ty, kter(m n&které z nich chybí (zejména rostlinné) medicínsky se projevuje sní)ení denního p%ísunu bílkovin pod 70 g, 50 g je ji) zpravidla hodn& vid&t (hypotonie, bradykardie, zmen+ení krevního objemu, negativní dusíková bilance, atd). 25

26 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA REDUK&NÍ DIETY energetick( obsah stravy musí b(t ni)+í ne) energetick( v(dej, kter( se pohybuje mezi kj dle váhy a pohybové aktivity jedince sní)ení energetického p%íjmu na 6000 kj vede k pomalé redukci váhy, u n&kter(ch jedinc* je vyrovnáno sní)ením metabolického obratu, p%edev+ím klidového energetického v(deje (REE - resting energy expediture) k v(razn&j+ímu úbytku hmotnosti je t%eba diety o energetickém obsahu kj/den 26

27 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY REDUK&NÍ DIETA kj kompozice z b&)né stravy 'i náhrada celodenní stravy bílkovinami musí b(t dodáno 25 50% celkové energie (obsah bílkovin v denní dávce nesmí p%ekro'it 125 g) tuky m*)e b(t dodáno max. 30% celkové energie, nezbytné zastoupení esenciálních mastn(ch kyselin obsah vlákniny musí b(t g za den vitamíny a minerály musí b(t p%ítomny nejmén& ve 100% denní doporu'ení dávky (DDD) 27

28 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST KETÓZA A KETOACIDÓZA NORMÁLNÍ HLADINA KETOLÁTEK (kyselina acetoctová, betahydroxymáselná, aceton) Za normální situace je nízká: mmol/l KETÓZA Zcela p%irozená reakce na sní)en( p%ísun sacharid* 'i hladov&ní. Slou)í k dodání energetického substrátu do sval*, srdce a mozku p%i nedostatku glukózy Fyziologické hodnoty: 3-5 mmol/l KETOACIDÓZA Vzniká p%i nedostatku inzulínu, p%i nekontrolovaném uvol2ování MK z tukové tkán& Hromadí se ketony, které periferní tkán& nezu)itkují! hrozí metabolick( rozvrat Koncentrace ketonov(ch látek: 20 mmol/l 28

29 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY Negativní kalorická bilance Dusíkatá bilance uspokojivá. Minimální denní p%ísun bílkovin 1,2 g/kg ideální hmotnosti u )en a 1,5g u mu)* V(razná redukce p%ísunu sacharid* (< 50 g) udr)í inzulín na nízk(ch hodnotách, co) vede k neutralizaci anabolického ú'inku inzulínu na lipidov( metabolismus a eliminuje riziko hypoglykemie V játrech roste katabolismus triglycerid*, kter( se stává zdrojem ketolátek, pocházejících ze spalování rezervní tukové tkán& 29

30 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY KETOLÁTKY Kyselina acetoctová, betahydroxymáselná, aceton anorektick( ú'inek z 25% zdroj energie pro organismus z 80% zdroj energie pro CNS (zbyl(ch 20% pochází z povolen(ch druh* zeleniny a glukoneogeneze) psychostimula'ní efekt 30

31 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY b&hem 2-3 dn* mizí pocit hladu (u 9 pacient* z 10) rychl( úbytek hmotnosti (5 8 kg b&hem prvního m&síce) ochrana svalové tkán&, udr)ení aktivního metabolismu rychl( úbytek tukové tkán& (kontrolní m&%ení za pomoci bioimpedan'ní váhy) ochrana k*)e (za sou'asné suplementace OMEGA kyselinami) Well-being, pocit zv(+ené energie (proteinová dieta je sou'asn& reduk'ní i detoxikující), ketolátky mají lehce euforizující ú'inek (cca u 1 pacienta z 5) 31

32 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY sní)ení rizika kardiovaskulárních komplikací normalizace glykemie a inzulinemie normalizace krevního tlaku normalizace hladin krevních tuk* zlep+ení n&kter(ch mechanick(ch zdravotních problém* (spánková apnoe, kloubní problémy, a dal+í) 32

33 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY FYZIOLOGIE HLADOV,NÍ = FAST v naprostém klidu pot%ebuje 'lov&k cca 2000 kcal za den KROK 1 : zásoby sacharid$ (glykogenu) sta'í cca na jeden den nedostatek sacharid*! zv(+ení ketogeneze (ketolátky v kyselej+í mo'i) KROK 2 : nastupují tuky a bílkoviny z tuk$ se mobilizuje neutrální tuk, kter( je dále metabolizován v játrech, katabolizují se tká2ové bílkoviny dochází k nerovnom#rnému úbytku hmotnosti orgán* (první na %ad&: játra, pankreas, svaly, pohlavní )lázy, ledviny, slezina, krev) získané aminokyseliny jdou pln& na zachování struktury nezbytn(ch orgán*, enzym* a proteohormon*, stejn& jako na glukoneogenezi v játrech po p%edchozí deaminaci (CNS) amoniak (uvoln&n( deaminací) je vylu'ován z organismu v podob& mo'oviny (=ukazatel rozsahu destrukce protein*). V praxi : 10 g dusíku za den vylou'eného v prvém t(dnu hladov&ní. Posléze se jeho vylu'ování zpomalí a po spot%ebování ve+ker(ch tuk* prudce stoupá p%ed smrtí (premortální vzestup) 33

34 SROVNÁNÍ NÍZKOENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ DIETY 50 % 30% 25 25% % 15% tuky bílkoviny sacharidy 20% 60% 34

35 Fyziologie hyperproteinové v+*ivy Bílkoviny Sacharidy Tuky Aminokyseliny Glykogen Glykogen Glycerol + mastné kys. Glycerol + mastné kys. Svaly Organismus v ketóze Játra Tuková tká Triglyceridy 35

36 Fyziologie hyperproteinové v+*ivy Aminokyseliny Neoglukogeneze Volné mastné kyseliny Glycerol Organismu s v ketóze Glukóza Energetick! substrát Ostatní orgány Triglyceridy 36

37 Fyziologie hyperproteinové v+*ivy P ísun protein P ísun sacharid < 50g Redukce tukové tkán Ketóza! Inzulín " glukagon Podko"ní tuk Degradace triglycerid Nikoliv svalové hmoty Organizmus v ketóze Ketóza Anorektick! ú inek Psychostimula ní efekt 37

38 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ 38

39 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ 1,2-1,5 g/kg ideální hmotnosti 39

40 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza 40

41 MECHANISMUS Ú$INKU Ketóza P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza = zv+(ená hladina ketolátek Ketolátky = vznikají p%i nadm#rném spalování tuk$ (hladov#ní, t#*ká cukrovka). Ketoacidóza = vzniká, pokud takto vzniklá energie nem$*e b+t zpracována pro nedostatek inzulínu 41

42 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky 42

43 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Kyselina acet-octová, beta-oxymáselná a aceton zde jako produkt biodegradace protein* do hodin 43

44 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie 44

45 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Absence únavy Ketolátky kryjí z 80% energetickou pot%ebu CNS Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie 45

46 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek + Psychostimula)ní ú)inek Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Ochrana sval$ jako zdroje energie 46

47 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Ochrana sval$ jako zdroje energie 47

48 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Ú)inky : hypoglykemick+ antilipolytick+ Ochrana sval$ jako zdroje energie zvy+uje pou)ití tká2ové glukózy podporuje syntézu mastn(ch kyselin 48

49 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Lipol+za Odbourávání zásobní tukové tkán# 49

50 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ + Ketóza Ketolátky Takto získaná energie bohat# pokr+vá pot%eby organismu a chrání svaly jako energetick+ zdroj. Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Lipol+za Odbourávání zásobní tukové tkán# 50

51 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Volné mastné kyseliny Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Lipol+za Odbourávání zásobní tukové tkán# 51

52 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + GLUKONEOGENEZE Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Odbourávání zásobní tukové tkán# 52

53 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ + Ketóza GLUKONEOGENEZE Ketolátky 20% glukózy pro CNS Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Odbourávání zásobní tukové tkán# 53

54 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + GLUKONEOGENEZE Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Odbourávání zásobní tukové tkán# 54

55 ZTRÁTY MINERÁL- P#I KETOGENNÍ DIET, vylu'ování ketolátek v podob& sodn(ch a draseln(ch solí omezení energetického p%íjmu zp*sobí pokles aktivity reninangiotensinového systému 3 zv(+ení diurézy diuretick( efekt deplece glykogenu (na jeden díl glykogenu se vá)e 3-5 díl* vody) 3 ztráty Na, K a Mg mo'í 3 vysoká diuréza 55

56 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST INDIKACE - KONTRAINDIKACE INDIKACE Obezita (BMI > 30) Nadváha (BMI > 27) dosp&l(ch mezi 20 a 70 rokem v&ku, ve stavech, kde je nezbytná rychlá redukce t&lesné hmotnosti (diabetes typ 2, arteriální hypertenze, hypercholesterolemie, kloubní problémy, atd) Individuální indikace 56

57 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST INDIKACE - KONTRAINDIKACE ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE Gravidita, laktace D&tsk( v&k Jaterní insuficience (s v(jimkou steatózy) Záva)ná renální insuficience Srde'ní selhání, poruchy rytmu, nestabilní angina pectoris Infarkt myokardu a cévní mozková p%íhoda mlad+í 6 m&síc* Záva)ná psychiatrická onemocn&ní, v'etn& poruch p%íjmu potravy Poruchy draslíkového metabolismu Diabetes typ 1 (závisl( na inzulínu) Porf(rie 57

58 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST INDIKACE - KONTRAINDIKACE RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE Diabetes typ 2 Období dospívání Warfarinizovaní pacienti Cholelithiáza Dna Poruchy krevní srá)livosti 58

59 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST V"DECKÉ STUDIE Meta-anal(za (Wim H.M. Saris, 2001) uzavírá, )e proteinová dieta kombinovaná s aktivním dohledem po jejím ukon'ení, je jednou z nejlep+ích metod, jak udr)et redukovanou t&lesnou hmotnost z dl Záv#r : Jde o dob%e vypracovan( systém, zalo)en( na slo)ení celodenní diety, pomocí nutri'n& fixních modul*. Jde o velmi ú'eln& sestavenou formu nízkoenergetické diety ur'ené ke sni)ování t&lesné hmotnosti, která pln& opovídá vyhlá+ce 23/2001 a nutri'ním i klinick(m po)adavk*m na potraviny ur'ené pro zvlá+tní v()ivu. Prof. MUDr. Zden&k Zadák, CSc. 59

60 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST ZÁV"R Ketogenní dieta je ú'innou metodou redukce váhy, p%i které nedochází ke ztrát& svalové hmoty Produkce keton* zp*sobuje men+í pocit hladu 3 lep+í compliance P%i dodr)ení kontraindikací je ketogenní dieta v rukou léka%e bezpe'nou metodou redukce hmotnosti (prokázáno v klinick(ch studiích) 60

61 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 61

62 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET MEDIDIET PROTEINOVÁ DIETA POD ODBORN'M DOHLEDEM 62

63 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET MODIFIKOVAN' BLACKBURNSK' PROTOKOL PROBÍHÁ VE 4-5 FÁZÍCH! P%ípravná ( nultá )fáze " Fáze 1 (PLNÁ SUBSTITUCE INSTANTNÍMI PROTEINY) # Fáze 2 (NÁVRAT K PRAVÉ BÍLKOVIN,) $ Fáze 3 (NÁVRAT K POLYSACHARID-M) % Fáze 4 (NOVÉ STRAVOVACÍ NÁVYKY) 63

64 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 0 P#ÍPRAVNÁ (NULTÁ) FÁZE Skládá se z : Odb&ru anamnézy (DOTAZNÍK MEDIDIET ) Kompletního fyzikálního vy+et%ení (BMI, TK, poslech srdce, palpace +títné )lázy, vzhled k*)e, stav vén a lymfatického ob&hu, ) Laborato%e (feritin, glykemie, kreatinin, transaminázy, elektrolyty, lipidy, THS, kyselina mo'ová,. základní vy+et%ení mo'e). EKG (u pacient* s rizikem kardiopatií) 64

65 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 65

66 1 AKTIVNÍ FÁZE 1 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET Pacient nahradí v(echna pravá jídla (s v(jimkou povolen(ch druh* zeleniny) proteinov+mi instantními pokrmy Proteiny musí mít vysokou biologickou hodnotu (obsah 21 aminokyselin, v'etn& 8 esenciálních), dle doporu'ení World Health Organisation (aminogram) Mno)ství protein* se odvozuje (p%ibli)n&!) od ideální hmotnosti : 1,2g / kg ideální hmotnosti u )en a 1,5g/kg u mu)*! cca 90 g pro die V0DY JE LEP!Í DÁT PROTEIN- VÍCE NE0 MÉN,! 66

67 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET Voda a vláknina je organismu dodána neslazen(mi nápoji a zeleninou s mal(m obsahem sacharid* (tzv. povolené druhy zeleniny)! P%íklad povolen(ch druh* zeleniny ze seznamu 1 (nicmén& i zde v rozumném mno)ství) : Ch%est, )ekanka, okurka, tykev, (penát, celer, fenykl, sójové v+honky, %edkvi)ky, v(echny druhy salát$, *ampióny, kv#ták, brokolice, zelené fazolky, cuketa, atp., NE raj)ata, papriky a kedlubny!! 67

68 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET POVOLENÉ DRUHY NÁPOJ, Denn& vypít dva litry minerální vody, 'aje, kávy, coca coly light (tajíme do poslední chvíle!) Nápoje lze osladit um&l(mi sladidly (aspartam) POVOLENÁ DOCHUCOVADLA S*l, pep%, ho%'ice (omezen&), ko%ení, cibule a 'esnek v prá+ku, bylinky, ocet, citrónová +.áva, olivov( olej z prvního lisování za studena (10 g za den) 68

69 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Je t%eba korigovat hlavn& ztráty draslíku (svalová slabost, bolesti v zádech) externím dodáním 1 g pro die Pro organismus je riskantní hypokalemie, daleko mén& krátkodobá hyperkalemie (nadbyte'n( draslík se vylou'í mo'í) 69

70 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Sodík k prevenci hypotenze a bolestí hlavy (2 g/den)! hodn& solit! 70

71 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Vápník doporu'uje se podávat 1 g pro die s cílem kompenzovat kostní katabolismus a korigovat p%ekyselení organismu (platí jen pro v(razn&j+í redukce) 71

72 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Ho%)ík doporu'uje se podávat 0,5 g pro die u pacient* se sklonem ke svalov(m zá+kub*m, k%e'ím, respektive t&m, kte%í netolerují zeleninu v dostate'ném mno)ství 72

73 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Vitamíny a minerály v Doporu'ené Denní Dávce (dle WHO) Esenciální polynenasycené mastné kyseliny : 10 g olivového oleje denn& + omega 3 (rybí tuk) ve form& dopl2ku stravy 73

74 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 1-2 t(dny po celou dobu aktivní ( první ) fáze Pacientovi zakazujeme vá)it se doma 74

75 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 2 P#ECHODNÁ FÁZE 2 Aktivní fáze musí b(t povinn& následována p%echodnou fází, která odpovídá rovnici : 3 proteinová jídla + 1 pravé jídlo + povolené druhy zeleniny a musí trvat alespo2 2 x tak dlouho jako trvala fáze 1 P!ÍKLADY PRAV'CH JÍDEL (BEZ P!ÍLOHY!) 100 g libového masa /hov#zí, telecí, dr$be*, netu)ná ryba, játra/ 150 g tofu 1 2 vejce nebo 2 plátky nízkotu)né (unky 1 nízkotu)n+ jogurt 100 g nízkotu)ného s+ra Na polovinu redukovat suplementaci draslíkem, ho%'íkem a vápníkem, ukon)it suplementaci sodíkem, pokra)ovat v suplementaci omega kyselinami, vitamíny a minerály 75

76 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 2-3 t(dnypo celou dobu p%echodné ( druhé ) fáze Pacientovi nakazujeme za'ít s fyzickou aktivitou 76

77 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 3 STABILIZA$NÍ FÁZE 3 P%echodná fáze musí b(t povinn& následována stabiliza'ní fází, která odpovídá rovnici : 2 proteinová jídla (snídan&, odpolední sva'ina) + 1 pravé jídlo bez p%ílohy a 1 pravé jídlo s p%ílohou + povolené druhy zeleniny + 1 ks ovoce (dopoledne) a musí trvat alespo2 2 x tak dlouho jako trvala fáze 2 P!ÍKLADY POVOLEN'CH P!ÍLOH 1 kope)ek r+*e )i lu(t#nin 2 ks va%en+ch brambor 2 krají)ky celozrnného chleba Ukon)it suplementaci draslíkem, ho%'íkem a vápníkem, pokra)ovat v suplementaci omega kyselinami, vitamíny a minerály 77

78 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 3-4 t(dny po celou dobu stabiliza'ní ( t%etí ) fáze Pacientovi vysv&tlujeme zásady nutriterapie 78

79 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 4 UDR0OVACÍ FÁZE 4 NEJD-LE0IT,J!Í! Stabiliza'ní fáze musí b(t povinn& následována udr)ovací fází, která odpovídá rovnici : 1 proteinové jídlo (snídan&) + 3 pravá jídla a musí trvat alespo2 2 x tak dlouho jako trvala fáze 3 ZÁSADY ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ Trvalé vylou)ení rychl+ch cukr$ z jídelní)ku Jíst jako diabetik (pravideln# a málo) V(e v d#tsk+ch porcích Nesma*it, negrilovat, nepéct, omezit trans tuky a uzeniny Pravideln+ pohyb, alkoholu co nejmén# Ryby alespo- 2 x t+dn#, krvavá masa jen 1 x t+dn# Pokra)ovat v suplementaci omega kyselinami, vitamíny a minerály 79

80 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 4-6 t(dn* po celou dobu udr)ovací ( 'tvrté ) fáze Pacienta p%ipravujeme na vypu+t&ní do volné p%írody 80

81 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET wwww.medidiet.cz sekce pro laiky a léka%e on-line poradna bezplatná infolinka kontakt na za(kolená centra p%ípravky dodávané pouze centr$m a léka%$m tiskoviny pro pacienty (4 fáze + metoda) i léka%e (technická dokumentace) interní web pro centra s cizojazy)n+mi mutacemi tiskovin zem# p$vodu proteinov+ch p%ípravk$: Francie 29 p%íchutí instantních jídel, 5 druh$ ty)inek, podp$rné p%ípravky (odvodn#ní, spalování tuk$, vychytávání cukr$ a tuk$), potravní dopl-ky 81

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní terapeutovi rychlou orientaci a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení proteinové diety MEDIDIET. Prosíme proto o jeho pečlivé a

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

SACHARIDY. mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,... SACHARIDY 50-80 % energetického příjmu funkce využitelných sacharidů: 1. zdroj energie - l g ~ 4kcal 2. stavební jednotky mono- + di- sacharidy -> jednoduché cukry hnědý cukr, melasa rafinovaný cukr, med,...

Více

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost.

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost. Léčba Kompenzace Základním cílem léčby diabetu je dosažení normálních hodnot glykémie a vyrovnání všech dalších odchylek metabolizmu (diabetické dyslipidémie), normalizace krevního tlaku, dosažení normální

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková Integrace metabolických drah v organismu Zdeňka Klusáčková Hydrolýza a resorpce základních složek potravy Přehled hlavních metabolických drah Biochemie výživy A) resorpční fáze (přísun živin) glukóza hlavní

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

B í l k o v i n n á d i e t a Proteinový program zdravého hubnutí ve 4 fázích na úkor tukové tkáně Metoda, která dává chuť zhubnout.

B í l k o v i n n á d i e t a Proteinový program zdravého hubnutí ve 4 fázích na úkor tukové tkáně Metoda, která dává chuť zhubnout. B í l k o v i n n á d i e t a Proteinový program zdravého hubnutí ve 4 fázích na úkor tukové tkáně Metoda, která dává chuť zhubnout. Bílkovinná ketogenní dieta = hubnutí díky ketóze K vyřešení vašich problémů

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně

3 v 1. 14denní koncentrát pro extra rychlé hubnutí. Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně 3 v 1 14denní koncentrát Spalování tuků Odvodnění a detoxikace Uvolnění přetížené tkáně å Štíhlá postava å Vyhlazení pomerančové kůže å Obnova energie å Speciální složení účinných látek: CARNIFÉINE BURNER

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

FÁZE. Striktní bílkovinná dieta. Tato fáze je ve vztahu k hubnutí nejúčinnější.

FÁZE. Striktní bílkovinná dieta. Tato fáze je ve vztahu k hubnutí nejúčinnější. FÁZE Striktní bílkovinná dieta Tato fáze je ve vztahu k hubnutí nejúčinnější. Při přesném dodržování pokynů můžete počítat s redukcí hmotnosti 4 7 kg za měsíc, a to na úkor tukové a nikoliv svalové tkáně

Více

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje

Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů Dělení Jednoduché sacharidy Polysacharidy (PS) monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) Zástupci glukóza fruktóza galaktóza maltóza

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

UNIKÁTNÍ LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY

UNIKÁTNÍ LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY UNIKÁTNÍ LÉČBA NADVÁHY A OBEZITY Obezita je charakterizována zvýšeným podílem tělesného tuku v organismu. Zhoršuje kvalitu života v oblasti fyzického zdraví, může však významně ovlivňovat i mentální funkce.

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Metabolismus (přeměna látková) je základním znakem každé živé hmoty. Dělení metabolických pochodů: endergon ické reakce.

Metabolismus (přeměna látková) je základním znakem každé živé hmoty. Dělení metabolických pochodů: endergon ické reakce. Obecná charakteristika metabolických dějů Metabolismus (přeměna látková) je základním znakem každé živé hmoty. Dělení metabolických pochodů: - Děje anabolické (skladné); slouží k výstavbě organismu; z

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI Testovaný přípravek je potravinou pro diety s omezeným množstvím energie, určenou pro redukční diety. Jde o systém

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst

Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst Sportovní výživa v kategorii hokejové mládeže 16-18 let nevyužitá rezerva pro výkon, regeneraci i sportovní růst Ing. Ivan Mach, CSc. Zdravotní komise ČOV Aliance výživových poradců ČR Charakter kategorie

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

1. TUKY - ZÁKLAD ZDRAVÍ

1. TUKY - ZÁKLAD ZDRAVÍ Úvod...13 1. TUKY - ZÁKLAD ZDRAVÍ 1. Zdravé a škodlivé tuky... 18 Tuky - základní živina... 22 Zdravé a škodlivé tuky... 23 Test na mastné kyseliny (zdravé omega-3 tuky)...26 Nejškodlivéjší látka všech

Více

Základy výživového poradenství. Ing.Veronika Martincová Nutriční specialista, poliklinika Praha 4

Základy výživového poradenství. Ing.Veronika Martincová Nutriční specialista, poliklinika Praha 4 Základy výživového poradenství Ing.Veronika Martincová Nutriční specialista, poliklinika Praha 4 Co dnes projdeme? Základní charakteristika makroživin sacharidy, bílkoviny, tuky Vitamíny, minerální látky

Více

ivotní styl zdraví a zdravotní rizika

ivotní styl zdraví a zdravotní rizika ivotní styl zdraví a zdravotní rizika ivotní styl lovka Způsob života jednotlivce, který zahrnuje komplex různorodých činností běžného života, ve kterém se odráží jeho hodnotová orientace Nabízené životní

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi Metabolismus sacharidů II Syntéza a odbourání glykogenu Je-li do buněk přiváděno dostatečné množství glukosy, může být její část, která není bezprostředně oxidována, ukládána ve formě glykogenu. Značnou

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

ROVNICE HARRISE-BENEDICTA 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) 4,7 x věk 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) 6,8 x věk

ROVNICE HARRISE-BENEDICTA 655 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,8 x výška (cm) 4,7 x věk 66,5 + 13,8 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) 6,8 x věk SEZNAM PŘÍLOH Příloha A Brocův index Příloha B Queteletův index (BMI) Příloha C Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI Příloha D Metabolické riziko podle obvodu pasu Příloha E Výpočet bazálního metabolického

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků Metabolismus lipidů a lipoproteinů lipidy ~ 98-99% - triacylglyceroly zbytek cholesterol (fytosteroly, ergosterol,..) fosfolipidy DAG, MAG, vitamíny rozp. v tucích, steroidy, terpeny, volné mastné kyseliny

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více