BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE MUDR. MILO! R"C - CENTRUM NUTRITERAPIE A NUTRIPREVENCE, PRAHA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE MUDR. MILO! R"C - CENTRUM NUTRITERAPIE A NUTRIPREVENCE, PRAHA 1"

Transkript

1 BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE 1

2 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST 1) Historie 2) P%ehled cest a necest k redukci t&lesné hmotnosti 3) Obezitologie jako interdisciplinární obor 4) Sou'asnost proteinov(ch diet a jejich legislativní postavení v EU 5) Zákon o zachování energie 6) Sacharidy bílkoviny tuky 7) Ketóza a ketoacidóza 8) Mechanismus ú'inku bílkovinné diety 9) Indikace kontraindikace 10) V&decké studie 2

3 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST 1) Proteinová dieta MEDIDIET - redukce pod odborn(m dohledem ve $TY#ECH FÁZÍCH 2) Proteinová dieta DIETALEGRE redukce v rámci samolé'by ve T#ECH ETAPÁCH 3) Proteinová dieta PROTICARE redukce a detoxikace pro ka)dého ve T#ECH KROCÍCH, v rámci referen'ního marketingu 4) Proteinová dieta PROTIIEXPRESS redukce pro ka)dého pod dohledem farmaceuta v rámci 21 denního ozdravného programu 3

4 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST HISTORIE V roce 1929 publikovali Evans a Strang v(sledky sv(ch pokus* s Very Low Calorie Diet (VLCD) o 500 kcal a 50 gramech bílkovin V 60. letech, prof. Apfelbaum (Pa%í)) pracoval s dietami obsahujícími 50 g albuminu V roce1970 za'al profesor George Blackburn v(zkum hladov&ní a v roce 1973 vytvo%il protokol Protein Sparing Modified Fast v rámci své dizerta'ní práce z Biochemistry of Nutrition na Harvardu Fast = rychl!, ale také hladov"ní, p#st Od roku 1975 za'al Blackburnovy my+lenky a jeho program do ambulantní sféry dr. MARINEAU (Quebec, Kanada) a dokázal bezpe'nost proteinové diety p%i dodr)ení p%edepsaného protokolu 4

5 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 1) ZM,NA SKLADBY STRAVY A STRAVOVACÍCH NÁVYK- - d&lená strava - dieta podle akademika Charváta (denní p%íjem: 3800 kj/ 900 kcal, bílkoviny: 70g, tuky: 40g, sacharidy: 60g) - chrononutrice - veganství, vegetariánství, makrobiotika 2) NÍZKOKALORICKÉ DIETY - hladovka - v&t+ina jednostrann(ch diet (vlákninová, tuko)routská, zeleninová, ovocná, ) - diety s po'ítáním kalorií - náhra)ky jídel 5

6 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 3) MEDICÍNSKY NESMYSLNÉ $I PROBLEMATICKÉ KONCEPTY - Hubnutí podle krevních skupin - Hubnutí podle horoskopu (lunárních fází, atd) - Hubnutí podle hippokratovsk(ch t&lesn(ch +.áv - Paleolitická dieta - Syrová strava - Atkinsonova revolu'ní bezsacharidová dieta - Homeopatie - Akupunktura 6

7 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 4) MODNÍ DIETY A VLNY - Beverly Hills Diet - Bikini Diet 5) DIETNÍ POUTNÍ MÍSTA KULTY POSVÁTN"CH MÍST REDUKCE - Mayo Clinic Diet - Scarsdale Diet - Schroth*v systém v lázních Dolní Lipová 7

8 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 6) FARMAKOLOGICKÉ P#ÍSTUPY MINULOST SOU$ASNOST - anorektika: fenmetrazin, dexfenmetrazin, mazindol (DEGONAN), psychofarmakon subitramin (MERIDIA) - thyreoidální p%ípravky: tyreoglobulin - thermogenní farmaka: efedrin + kofein (ELSINORSKÉ PRÁ!KY) - centráln& p*sobící anorektika: fentermin (ADIPEX) - perifern& p*sobící anorektika: orlistat (XENICAL) 8

9 9

10 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI BLÍZKÁ BUDOUCNOST - centráln& p*sobící anorektika: lorkaserin (klasické AD aktivizuje centrální serotoninové receptory, modifikovan( sibutramin) - perifern& p*sobící anorektika: cetilistat ( inhibitor gastrointestinálních lipáz, modifikovan( orlistat) - v pokusech jsou dal+í centráln& p*sobící psychofarmaka (tesofensin), zcela na za'átku jsou pokusy s vyu)itím amylinu (analog hormón* GIT s podobnou kinetikou jakou má inzulín). TEDY NIHIL NOVI SUB SOLE! 10

11 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 7) CHIRURGICKÉ P#ÍSTUPY VESM,S MUTILUJÍCÍ ZÁKROKY MNOHDY PROVÁD,NÉ V CELKOVÉ ANESTEZII - historicky : trunkální vagotomie (p%et&tí bloudivého nervu) - bandá)e )aludku, krou)ky na )aludek, invazivní liposukce (laserem, vibracemi, ultrazvukem 'i vodní tryskou asistovaná liposukce, tumescentní liposukce) - bou%liv& se rozvíji moderní odv&tví medicíny: bariatrická chirurgie (sleeve gastrektomie, gastroplastika, gastrick( bypass, biliopankreatická diverze, ) 8) EXTERNÍ FYZIKÁLNÍ METODY - ultrazvuk, kavitace, neinvazivní liposukce (bez poru+ení integrity t&la), vakupress, vacushape, vacunaut, atd 11

12 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 8) GENETICKÉ FAKTORY - Human Obesity Gene Map z roku 2006 ukazuje na 600 gen*, marker* a chromosomálních oblastí s vlivem k obezit& - u naprosté v&t+iny obézních je je v+ak genetick( vliv POLYGENNÍ = na vzniku a rozvoji sepodílí více gen* v interakci s prost%edím, ve kterém posti)en( )ije - gen FTO (fat mass and obesity associated gene) má k obezit& nejkauzáln&j+í vztah - uvádí se, )e izolovaná mutace genu MC4R (melanocortin 4 receptor) v útlém d&tství je zodpov&dná v $R za 2,4% p%ípad* morbidních obezit - základní otázku to ale ne%e+í: BYLO PRVNÍ VEJCE NEBO SLEPICE? 12

13 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 9) OBEZITA JAKO VIRÓZA? V"$ím pouze té statistice, kterou jsem si sám zfal%oval Winston Churchill - dokázat lze cokoliv jde jen o to, jak se postaví kritéria - u dosp&l(ch obézních je prokazateln& vy++í p%ítomnost protilátek proti adenoviru 36, kter( má vliv na metabolismus tukov(ch bun&k 10) ZAJÍMAVÉ OBLASTI BÁDÁNÍ - nutrigenomika (mo)nost ovlivn&ní genové exprese p%ijíman(mi potravinami) - vliv mikrobiální st%evní flóry - vliv spánkové deprivace 13

14 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST P!EHLED CEST A NECEST K REDUKCI T"LESNÉ HMOTNOSTI 11) DOPL/KY STRAVY - v naprosté v&t+in& nemají na redukci )ádn( valn&j+í vliv P#ÍKLADY DEKLAROVANÉHO Ú$INKU - odvodn#ní (mo'opudn( efekt rostlinn(ch extrakt*) - spalování tuk$ (kofein z guarany, zeleného 'aje, atd) - vychytávání tuk$ (chitosan) - inhibice vst%ebávání cukr$ (kyselina chlorogenová z extraktu smetanky 'i zelené kávy) - zlep+ení syndromu metabolické rezistence (dodávání chrómu s cílem vylep+it funk'nost inzulínu a tím optimalizovat glykemii) - navození pocitu sytosti (vláknina inulin z 'ekanky, a pod) atd. 14

15 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR DEFINICE OBEZITY: Otylost, patologick( stav charakterizovan( nadm&rn(m hromad&ním energetick(ch zásob v podob& tuku Bez jídla obezita vzniknout nem#&e OBEZITA JAKO INTERNÍ PROBLÉM (dle MNK) E 66 Obezita, otylost, adipositas prof. MUDr. Ji$í 'onka, DrSc. OBEZITA JAKO PSYCHIATRICK" PROBLÉM (dle MNK) F 54.0 P%ejídání spojené s jin(mi psychick(mi poruchami 15

16 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR PANDEMIE OBEZITY: STAV V $R Dle prognózy WHO bude na sv&t& v roce ,3 miliardy jedinc* s nadváhou a 0,7 miliardy vysloven& obézních Dle monitorování z roku 2005 trpí nadváhou 52% dosp&lé populace. 17% trpí vyslovenou obezitou Dle monitorování z roku 2001 trpí nadm&rnou hmotností 14% chlapc* a 12% dívek OBEZITA A DÉLKA 0IVOTA T&)ká obezita u mlad(ch dosp&l(ch (20 30 let) zkracuje délku )ivota o 13 let u mu)* a 8 let u )en 16

17 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR OBEZITA A ZDRAVOTNÍ POJI!1OVNY HRU!KA - JABLKO Kvalifikovan( odhad zní, )e p%ímé náklady zdravotních poji+.oven na pé'i o obézní dosahují 8% celkov(ch náklad* Abdominální formy obezity jsou z hlediska kardiovaskulárních a kardiometabolick(ch rizik podstatn& záva)n&j+í (zmno)ení útrobního tuku) 17

18 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST OBEZITOLOGIE JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ OBOR JAK M,#IT OBEZITU A HODNOTIT JEJÍ ZÁVA0NOST (od nejd*le)it&j+ích metod k nejzbyte'n&j+ím) a. Krej'ovsk( metr (obvod pasu, velikost oble'ení) b. Palec a ukazovák (sov&tsk( kaliper) c. Bioimpedan'ní váha v cen& cca 3000,- K' d. Nukleární magnetická rezonance (NMR) e. Duální rentgenová absorpcimetrie (DEXA) 18

19 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SOU&ASNOST PROTEINOV'CH DIET A JEJICH LEGISLATIVNÍ POSTAVENÍ V RÁMCI EU Postavení proteinov(ch diet v EU je toho 'asu sjednocené a jednotlivé 'lenské zem& je postupn& implementují do sv(ch národních zákonn(ch norem. V $eské republice je tento proces ukon'en a postavení proteinov(ch diet upravuje p%edev+ím vyhlá(ka Ministerstva zdravotnictví )íslo 54/2004 Dle vyhlá+ky se potravinami ur'en(mi pro zvlá+tní v()ivu rozum&jí potraviny, které se sv(m zvlá(tním slo*ením nebo zvlá(tním v+robním postupem odli(ují od potravin pro b#*nou spot%ebu, jsou stanovené pro v()ivové ú'ely uvedené v této vyhlá+ce a uvád&jí se do ob&hu s ozna'ením ú'elu pou)ití (viz 1 vyhlá+ky). Vyhlá(ka upravuje nap%. tyto druhy potravin: potraviny pro po'áte'ní a pokra'ovací kojeneckou v()ivu a v()ivu mal(ch d&tí potraviny pro obilnou v()ivu a ostatní v()ivu jinou ne) obilnou, ur'enou pro v()ivu kojenc* a mal(ch d&tí potraviny pro nízko energetickou v+*ivu ur)enou ke sni*ování t#lesné hmotnosti dietní potraviny pro zvlá+tní léka%ské ú'ely potraviny bez fenylalanynu potraviny bezlepkové potraviny ur'ené pro osoby s poruchami metabolismu sacharid* atd. 19

20 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST ZÁKON O ZACHOVÁNÍ ENERGIE Zákon o zachování energie %íká, )e energii nelze vyrobit ani zni'it, ale pouze p%em&nit na jin( druh energie (první termodynamická v&ta) První hlavní termodynamickou v&tu je tedy mo)no vyjád%it následujícím tvrzením: Celkové mno*ství energie (v(ech druh$) izolované soustavy z$stává zachováno. 20

21 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY SACHARIDY (glycidy, uhlohydráty, karbohydráty, uhlovodany) - d&lí se na MONOSACHARIDY, OLIGOSACHARIDY a POLYSACHARIDY - OLIGOSACHARIDY obsahují v molekule 2 20 monosacharidov(ch jednotek, POLYSACHARIDY více ne) 10 jednotek - CUKR je souborn( název pro OLIGOSACHARIDY a MONOSACHARIDY - Zásobním polysacharidem rostlin je ROSTLINN"!KROB (odtud +kroboviny ) - Zásobním polysacharidem 'lov&ka je 0IVO$I!N"!KROB (glykogen), obsa)en( v játrech (60g/kg) a svalech (10g/kg) - P%i hladov&ní vysta'í zásoby glykogenu na 24 hodin - Jaterní glykogen se +t&pí na glukózu k zaji+t&ní GLYKEMIE - Svalov( glykogen slou)í pouze k pot%eb& svalové 'innosti - Po vy'erpání glykogenu se rozvíjí proces GLUKONEOGENEZE 21

22 TUKY (lipidy) PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY - Jde o deriváty vy++ích mastn(ch kyselin (MK), p%irozen& se vyskytující v organismech, málo rozpustné ve vod& - Acylglyceroly jsou základním zdrojem a neomezen(m rezervoárem energie - absolutní nedostatek ve v()iv& se projeví cca za 6 m#síc$ (karence esenciálních mastn(ch kyselin) - místem syntézy MK a cholesterolu jsou játra, kde se také odbourávají MK p%ijaté z potravy - nejd*le)it&j+ími faktory, které vedou ke zv(+ení obsahu lipid* v játrech jsou : ZV"!ENÁ SYNTÉZA MK v játrech ze sacharid* a protein*, P#ÍLIV LIPID- Z POTRAVY, MOBILIZACE MK z tukov(ch zásobáren a jejich p%echod do jater nejd*le)it&j+ími faktory, které vedou ke sní)ení obsahu lipid* v játrech jsou : UVOLN,NÍ TRIGLYCERID- z jater a jejich p%echod do tukov(ch zásob, P#ESTUP ESTER- CHOLESTEROLU A FOSFOLIPID- do krve, ODBOURÁNÍ MK v játrech samotn(ch 22

23 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY MASTNÉ KYSELINY odbourávají se betaoxidací za vzniku acetylkoenzymu A ten se kondenzuje ma acetacetát nebo je oxidován v citrátovém cyklu za uvoln&ní ENERGIE 'i je pou)it pro SYNTETICKÉ REAKCE (nap%. reduk'ní kondenzací zase mohou b(t MK z acetacetátu syntetizovány) sekrece inzulinu je jedin(m zp*sobem %ízení tvorby acetacetátu kondenzací acetylkoenzymu A vzniká acetacetát, kter( se v játrech redukuje na betahydroxybutyrát (men+í 'ást se dekarboxyluje na aceton) ketolátky se rychle dále metabolizují (jejich oxidace se naz(vá ketol(za) schopnost organismu dehydrogenovat nasycené MK je omezena. Proto je nutn( p%ívod esenciálních MK (kyselina linolová, linolenová, arachidonová) vystup2ovanou oxidaci MK lze zjistit, kdy) vázne metabolismus glukózy (nap%. p%i DM) Princip : MK jsou mobilizovány z tukov(ch skladi+., p%ekro'í se kapacita jater pro metabolizování acetylkoenzymu A a dojde ke zv(+ení KETOLÁTEK. Zprvu jsou jen v tkáních, posléze z krve p%estupují do mo'i (KETONURIE) 23

24 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY TRIGLYCERIDY - TRIACYLGLYCEROLY hlavní rezervoár energie (jde o nejv&t+í 'ást po)it(ch lipid*) z 1 g se úplnou oxidací na CO 2 a H 2 O v tkáních získá 9,4 kcal pocházejí z endogenní syntézy (ze sacharid* a voln(ch MK) nebo z lipid* potravy jejich syntéza se d&je v játrech a v tukové tkáni ty, které jsou syntetizovány v játrech z voln(ch MK, sacharid* a protein*, jsou v séru transportovány jako LIPOPROTEINY O NÍZKÉ HUSTOT, dílem k orgán*m s vysokou spot%ebou energie a dílem do zásobáren tukové tkán& 24

25 BÍLKOVINY PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY nelze je nahradit jinak denní pot%eba bílkovin na 1 kg t#lesné hmotnosti : DOSP,LÍ 1 g, D,TI 3 4 g, ADOLESCENTI 2 g, GRAVIDNÍ 2 g. biologická hodnota bílkovin : vyjad%uje se po'tem g lidské bílkoviny vzniklé ze 100 g podané bílkoviny plnohodnotné bílkoviny = ty, které obsahují v+echny nezbytné aminokyseliny mén#hodnotné bílkoviny = ty, kter(m n&které z nich chybí (zejména rostlinné) medicínsky se projevuje sní)ení denního p%ísunu bílkovin pod 70 g, 50 g je ji) zpravidla hodn& vid&t (hypotonie, bradykardie, zmen+ení krevního objemu, negativní dusíková bilance, atd). 25

26 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA REDUK&NÍ DIETY energetick( obsah stravy musí b(t ni)+í ne) energetick( v(dej, kter( se pohybuje mezi kj dle váhy a pohybové aktivity jedince sní)ení energetického p%íjmu na 6000 kj vede k pomalé redukci váhy, u n&kter(ch jedinc* je vyrovnáno sní)ením metabolického obratu, p%edev+ím klidového energetického v(deje (REE - resting energy expediture) k v(razn&j+ímu úbytku hmotnosti je t%eba diety o energetickém obsahu kj/den 26

27 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST SACHARIDY BÍLKOVINY TUKY REDUK&NÍ DIETA kj kompozice z b&)né stravy 'i náhrada celodenní stravy bílkovinami musí b(t dodáno 25 50% celkové energie (obsah bílkovin v denní dávce nesmí p%ekro'it 125 g) tuky m*)e b(t dodáno max. 30% celkové energie, nezbytné zastoupení esenciálních mastn(ch kyselin obsah vlákniny musí b(t g za den vitamíny a minerály musí b(t p%ítomny nejmén& ve 100% denní doporu'ení dávky (DDD) 27

28 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST KETÓZA A KETOACIDÓZA NORMÁLNÍ HLADINA KETOLÁTEK (kyselina acetoctová, betahydroxymáselná, aceton) Za normální situace je nízká: mmol/l KETÓZA Zcela p%irozená reakce na sní)en( p%ísun sacharid* 'i hladov&ní. Slou)í k dodání energetického substrátu do sval*, srdce a mozku p%i nedostatku glukózy Fyziologické hodnoty: 3-5 mmol/l KETOACIDÓZA Vzniká p%i nedostatku inzulínu, p%i nekontrolovaném uvol2ování MK z tukové tkán& Hromadí se ketony, které periferní tkán& nezu)itkují! hrozí metabolick( rozvrat Koncentrace ketonov(ch látek: 20 mmol/l 28

29 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY Negativní kalorická bilance Dusíkatá bilance uspokojivá. Minimální denní p%ísun bílkovin 1,2 g/kg ideální hmotnosti u )en a 1,5g u mu)* V(razná redukce p%ísunu sacharid* (< 50 g) udr)í inzulín na nízk(ch hodnotách, co) vede k neutralizaci anabolického ú'inku inzulínu na lipidov( metabolismus a eliminuje riziko hypoglykemie V játrech roste katabolismus triglycerid*, kter( se stává zdrojem ketolátek, pocházejících ze spalování rezervní tukové tkán& 29

30 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY KETOLÁTKY Kyselina acetoctová, betahydroxymáselná, aceton anorektick( ú'inek z 25% zdroj energie pro organismus z 80% zdroj energie pro CNS (zbyl(ch 20% pochází z povolen(ch druh* zeleniny a glukoneogeneze) psychostimula'ní efekt 30

31 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY b&hem 2-3 dn* mizí pocit hladu (u 9 pacient* z 10) rychl( úbytek hmotnosti (5 8 kg b&hem prvního m&síce) ochrana svalové tkán&, udr)ení aktivního metabolismu rychl( úbytek tukové tkán& (kontrolní m&%ení za pomoci bioimpedan'ní váhy) ochrana k*)e (za sou'asné suplementace OMEGA kyselinami) Well-being, pocit zv(+ené energie (proteinová dieta je sou'asn& reduk'ní i detoxikující), ketolátky mají lehce euforizující ú'inek (cca u 1 pacienta z 5) 31

32 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY sní)ení rizika kardiovaskulárních komplikací normalizace glykemie a inzulinemie normalizace krevního tlaku normalizace hladin krevních tuk* zlep+ení n&kter(ch mechanick(ch zdravotních problém* (spánková apnoe, kloubní problémy, a dal+í) 32

33 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST MECHANISMUS Ú&INKU BÍLKOVINNÉ DIETY FYZIOLOGIE HLADOV,NÍ = FAST v naprostém klidu pot%ebuje 'lov&k cca 2000 kcal za den KROK 1 : zásoby sacharid$ (glykogenu) sta'í cca na jeden den nedostatek sacharid*! zv(+ení ketogeneze (ketolátky v kyselej+í mo'i) KROK 2 : nastupují tuky a bílkoviny z tuk$ se mobilizuje neutrální tuk, kter( je dále metabolizován v játrech, katabolizují se tká2ové bílkoviny dochází k nerovnom#rnému úbytku hmotnosti orgán* (první na %ad&: játra, pankreas, svaly, pohlavní )lázy, ledviny, slezina, krev) získané aminokyseliny jdou pln& na zachování struktury nezbytn(ch orgán*, enzym* a proteohormon*, stejn& jako na glukoneogenezi v játrech po p%edchozí deaminaci (CNS) amoniak (uvoln&n( deaminací) je vylu'ován z organismu v podob& mo'oviny (=ukazatel rozsahu destrukce protein*). V praxi : 10 g dusíku za den vylou'eného v prvém t(dnu hladov&ní. Posléze se jeho vylu'ování zpomalí a po spot%ebování ve+ker(ch tuk* prudce stoupá p%ed smrtí (premortální vzestup) 33

34 SROVNÁNÍ NÍZKOENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ DIETY 50 % 30% 25 25% % 15% tuky bílkoviny sacharidy 20% 60% 34

35 Fyziologie hyperproteinové v+*ivy Bílkoviny Sacharidy Tuky Aminokyseliny Glykogen Glykogen Glycerol + mastné kys. Glycerol + mastné kys. Svaly Organismus v ketóze Játra Tuková tká Triglyceridy 35

36 Fyziologie hyperproteinové v+*ivy Aminokyseliny Neoglukogeneze Volné mastné kyseliny Glycerol Organismu s v ketóze Glukóza Energetick! substrát Ostatní orgány Triglyceridy 36

37 Fyziologie hyperproteinové v+*ivy P ísun protein P ísun sacharid < 50g Redukce tukové tkán Ketóza! Inzulín " glukagon Podko"ní tuk Degradace triglycerid Nikoliv svalové hmoty Organizmus v ketóze Ketóza Anorektick! ú inek Psychostimula ní efekt 37

38 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ 38

39 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ 1,2-1,5 g/kg ideální hmotnosti 39

40 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza 40

41 MECHANISMUS Ú$INKU Ketóza P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza = zv+(ená hladina ketolátek Ketolátky = vznikají p%i nadm#rném spalování tuk$ (hladov#ní, t#*ká cukrovka). Ketoacidóza = vzniká, pokud takto vzniklá energie nem$*e b+t zpracována pro nedostatek inzulínu 41

42 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky 42

43 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Kyselina acet-octová, beta-oxymáselná a aceton zde jako produkt biodegradace protein* do hodin 43

44 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie 44

45 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Absence únavy Ketolátky kryjí z 80% energetickou pot%ebu CNS Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie 45

46 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek + Psychostimula)ní ú)inek Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Ochrana sval$ jako zdroje energie 46

47 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Ochrana sval$ jako zdroje energie 47

48 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Ú)inky : hypoglykemick+ antilipolytick+ Ochrana sval$ jako zdroje energie zvy+uje pou)ití tká2ové glukózy podporuje syntézu mastn(ch kyselin 48

49 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Lipol+za Odbourávání zásobní tukové tkán# 49

50 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ + Ketóza Ketolátky Takto získaná energie bohat# pokr+vá pot%eby organismu a chrání svaly jako energetick+ zdroj. Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Lipol+za Odbourávání zásobní tukové tkán# 50

51 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + Volné mastné kyseliny Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Lipol+za Odbourávání zásobní tukové tkán# 51

52 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + GLUKONEOGENEZE Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Odbourávání zásobní tukové tkán# 52

53 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ + Ketóza GLUKONEOGENEZE Ketolátky 20% glukózy pro CNS Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Odbourávání zásobní tukové tkán# 53

54 MECHANISMUS Ú$INKU P%ísun vysoce kvalitních protein$ Ketóza Ketolátky Anorektick+ ú)inek Psychostimula)ní ú)inek + GLUKONEOGENEZE Ochrana sval$ jako zdroje energie Zásadní redukce p%ísunu cukr$ 50g/den Sní*ení hladiny INZULÍNU Odbourávání zásobní tukové tkán# 54

55 ZTRÁTY MINERÁL- P#I KETOGENNÍ DIET, vylu'ování ketolátek v podob& sodn(ch a draseln(ch solí omezení energetického p%íjmu zp*sobí pokles aktivity reninangiotensinového systému 3 zv(+ení diurézy diuretick( efekt deplece glykogenu (na jeden díl glykogenu se vá)e 3-5 díl* vody) 3 ztráty Na, K a Mg mo'í 3 vysoká diuréza 55

56 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST INDIKACE - KONTRAINDIKACE INDIKACE Obezita (BMI > 30) Nadváha (BMI > 27) dosp&l(ch mezi 20 a 70 rokem v&ku, ve stavech, kde je nezbytná rychlá redukce t&lesné hmotnosti (diabetes typ 2, arteriální hypertenze, hypercholesterolemie, kloubní problémy, atd) Individuální indikace 56

57 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST INDIKACE - KONTRAINDIKACE ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE Gravidita, laktace D&tsk( v&k Jaterní insuficience (s v(jimkou steatózy) Záva)ná renální insuficience Srde'ní selhání, poruchy rytmu, nestabilní angina pectoris Infarkt myokardu a cévní mozková p%íhoda mlad+í 6 m&síc* Záva)ná psychiatrická onemocn&ní, v'etn& poruch p%íjmu potravy Poruchy draslíkového metabolismu Diabetes typ 1 (závisl( na inzulínu) Porf(rie 57

58 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST INDIKACE - KONTRAINDIKACE RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE Diabetes typ 2 Období dospívání Warfarinizovaní pacienti Cholelithiáza Dna Poruchy krevní srá)livosti 58

59 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST V"DECKÉ STUDIE Meta-anal(za (Wim H.M. Saris, 2001) uzavírá, )e proteinová dieta kombinovaná s aktivním dohledem po jejím ukon'ení, je jednou z nejlep+ích metod, jak udr)et redukovanou t&lesnou hmotnost z dl Záv#r : Jde o dob%e vypracovan( systém, zalo)en( na slo)ení celodenní diety, pomocí nutri'n& fixních modul*. Jde o velmi ú'eln& sestavenou formu nízkoenergetické diety ur'ené ke sni)ování t&lesné hmotnosti, která pln& opovídá vyhlá+ce 23/2001 a nutri'ním i klinick(m po)adavk*m na potraviny ur'ené pro zvlá+tní v()ivu. Prof. MUDr. Zden&k Zadák, CSc. 59

60 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST ZÁV"R Ketogenní dieta je ú'innou metodou redukce váhy, p%i které nedochází ke ztrát& svalové hmoty Produkce keton* zp*sobuje men+í pocit hladu 3 lep+í compliance P%i dodr)ení kontraindikací je ketogenní dieta v rukou léka%e bezpe'nou metodou redukce hmotnosti (prokázáno v klinick(ch studiích) 60

61 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 61

62 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET MEDIDIET PROTEINOVÁ DIETA POD ODBORN'M DOHLEDEM 62

63 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET MODIFIKOVAN' BLACKBURNSK' PROTOKOL PROBÍHÁ VE 4-5 FÁZÍCH! P%ípravná ( nultá )fáze " Fáze 1 (PLNÁ SUBSTITUCE INSTANTNÍMI PROTEINY) # Fáze 2 (NÁVRAT K PRAVÉ BÍLKOVIN,) $ Fáze 3 (NÁVRAT K POLYSACHARID-M) % Fáze 4 (NOVÉ STRAVOVACÍ NÁVYKY) 63

64 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 0 P#ÍPRAVNÁ (NULTÁ) FÁZE Skládá se z : Odb&ru anamnézy (DOTAZNÍK MEDIDIET ) Kompletního fyzikálního vy+et%ení (BMI, TK, poslech srdce, palpace +títné )lázy, vzhled k*)e, stav vén a lymfatického ob&hu, ) Laborato%e (feritin, glykemie, kreatinin, transaminázy, elektrolyty, lipidy, THS, kyselina mo'ová,. základní vy+et%ení mo'e). EKG (u pacient* s rizikem kardiopatií) 64

65 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 65

66 1 AKTIVNÍ FÁZE 1 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET Pacient nahradí v(echna pravá jídla (s v(jimkou povolen(ch druh* zeleniny) proteinov+mi instantními pokrmy Proteiny musí mít vysokou biologickou hodnotu (obsah 21 aminokyselin, v'etn& 8 esenciálních), dle doporu'ení World Health Organisation (aminogram) Mno)ství protein* se odvozuje (p%ibli)n&!) od ideální hmotnosti : 1,2g / kg ideální hmotnosti u )en a 1,5g/kg u mu)*! cca 90 g pro die V0DY JE LEP!Í DÁT PROTEIN- VÍCE NE0 MÉN,! 66

67 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET Voda a vláknina je organismu dodána neslazen(mi nápoji a zeleninou s mal(m obsahem sacharid* (tzv. povolené druhy zeleniny)! P%íklad povolen(ch druh* zeleniny ze seznamu 1 (nicmén& i zde v rozumném mno)ství) : Ch%est, )ekanka, okurka, tykev, (penát, celer, fenykl, sójové v+honky, %edkvi)ky, v(echny druhy salát$, *ampióny, kv#ták, brokolice, zelené fazolky, cuketa, atp., NE raj)ata, papriky a kedlubny!! 67

68 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET POVOLENÉ DRUHY NÁPOJ, Denn& vypít dva litry minerální vody, 'aje, kávy, coca coly light (tajíme do poslední chvíle!) Nápoje lze osladit um&l(mi sladidly (aspartam) POVOLENÁ DOCHUCOVADLA S*l, pep%, ho%'ice (omezen&), ko%ení, cibule a 'esnek v prá+ku, bylinky, ocet, citrónová +.áva, olivov( olej z prvního lisování za studena (10 g za den) 68

69 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Je t%eba korigovat hlavn& ztráty draslíku (svalová slabost, bolesti v zádech) externím dodáním 1 g pro die Pro organismus je riskantní hypokalemie, daleko mén& krátkodobá hyperkalemie (nadbyte'n( draslík se vylou'í mo'í) 69

70 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Sodík k prevenci hypotenze a bolestí hlavy (2 g/den)! hodn& solit! 70

71 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Vápník doporu'uje se podávat 1 g pro die s cílem kompenzovat kostní katabolismus a korigovat p%ekyselení organismu (platí jen pro v(razn&j+í redukce) 71

72 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Ho%)ík doporu'uje se podávat 0,5 g pro die u pacient* se sklonem ke svalov(m zá+kub*m, k%e'ím, respektive t&m, kte%í netolerují zeleninu v dostate'ném mno)ství 72

73 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET NEZBYTNÁ SUPLEMENTACE Vitamíny a minerály v Doporu'ené Denní Dávce (dle WHO) Esenciální polynenasycené mastné kyseliny : 10 g olivového oleje denn& + omega 3 (rybí tuk) ve form& dopl2ku stravy 73

74 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 1-2 t(dny po celou dobu aktivní ( první ) fáze Pacientovi zakazujeme vá)it se doma 74

75 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 2 P#ECHODNÁ FÁZE 2 Aktivní fáze musí b(t povinn& následována p%echodnou fází, která odpovídá rovnici : 3 proteinová jídla + 1 pravé jídlo + povolené druhy zeleniny a musí trvat alespo2 2 x tak dlouho jako trvala fáze 1 P!ÍKLADY PRAV'CH JÍDEL (BEZ P!ÍLOHY!) 100 g libového masa /hov#zí, telecí, dr$be*, netu)ná ryba, játra/ 150 g tofu 1 2 vejce nebo 2 plátky nízkotu)né (unky 1 nízkotu)n+ jogurt 100 g nízkotu)ného s+ra Na polovinu redukovat suplementaci draslíkem, ho%'íkem a vápníkem, ukon)it suplementaci sodíkem, pokra)ovat v suplementaci omega kyselinami, vitamíny a minerály 75

76 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 2-3 t(dnypo celou dobu p%echodné ( druhé ) fáze Pacientovi nakazujeme za'ít s fyzickou aktivitou 76

77 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 3 STABILIZA$NÍ FÁZE 3 P%echodná fáze musí b(t povinn& následována stabiliza'ní fází, která odpovídá rovnici : 2 proteinová jídla (snídan&, odpolední sva'ina) + 1 pravé jídlo bez p%ílohy a 1 pravé jídlo s p%ílohou + povolené druhy zeleniny + 1 ks ovoce (dopoledne) a musí trvat alespo2 2 x tak dlouho jako trvala fáze 2 P!ÍKLADY POVOLEN'CH P!ÍLOH 1 kope)ek r+*e )i lu(t#nin 2 ks va%en+ch brambor 2 krají)ky celozrnného chleba Ukon)it suplementaci draslíkem, ho%'íkem a vápníkem, pokra)ovat v suplementaci omega kyselinami, vitamíny a minerály 77

78 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 3-4 t(dny po celou dobu stabiliza'ní ( t%etí ) fáze Pacientovi vysv&tlujeme zásady nutriterapie 78

79 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET 4 UDR0OVACÍ FÁZE 4 NEJD-LE0IT,J!Í! Stabiliza'ní fáze musí b(t povinn& následována udr)ovací fází, která odpovídá rovnici : 1 proteinové jídlo (snídan&) + 3 pravá jídla a musí trvat alespo2 2 x tak dlouho jako trvala fáze 3 ZÁSADY ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ Trvalé vylou)ení rychl+ch cukr$ z jídelní)ku Jíst jako diabetik (pravideln# a málo) V(e v d#tsk+ch porcích Nesma*it, negrilovat, nepéct, omezit trans tuky a uzeniny Pravideln+ pohyb, alkoholu co nejmén# Ryby alespo- 2 x t+dn#, krvavá masa jen 1 x t+dn# Pokra)ovat v suplementaci omega kyselinami, vitamíny a minerály 79

80 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET LÉKA!SKÉ KONTROLY 1x za 4-6 t(dn* po celou dobu udr)ovací ( 'tvrté ) fáze Pacienta p%ipravujeme na vypu+t&ní do volné p%írody 80

81 PROGRAM SEMINÁ#E PRAKTICKÁ $ÁST MEDIDIET wwww.medidiet.cz sekce pro laiky a léka%e on-line poradna bezplatná infolinka kontakt na za(kolená centra p%ípravky dodávané pouze centr$m a léka%$m tiskoviny pro pacienty (4 fáze + metoda) i léka%e (technická dokumentace) interní web pro centra s cizojazy)n+mi mutacemi tiskovin zem# p$vodu proteinov+ch p%ípravk$: Francie 29 p%íchutí instantních jídel, 5 druh$ ty)inek, podp$rné p%ípravky (odvodn#ní, spalování tuk$, vychytávání cukr$ a tuk$), potravní dopl-ky 81