15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU"

Transkript

1 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce vodiče ochranného a středního toto řešení bylo ve 30. letech zavedeno jako přechodné na dobu let) v normované napěťové soustavě AC 380/220 V, 50 Hz. V současnosti je zásadně pro novostavby (a rekonstrukce) nutno v souladu s požadavky ČSN nutno používat síť TN C S, kde posledním místem pro přechod ze sítě TN C na TN S v bytě je bytová rozvodnice. U ostatních rozvodů lze analogicky odvodit, že toto rozdělení je třeba provést v rozvodnici, z níž jsou napájeny jednotlivé obvody a jejíž přívodní vedení nemá žíly vodičů (Cu) o menším průřezu než 6 mm 2. Současně užívaná distribuční síť je provozována v napěťové soustavě AC 400/230 V, 50 Hz. Vedení byla prováděna jednožilovými vodiči AG (hliníkové jádro s pryžovou izolací a napuštěným bavlněným či umělostřižním opletením), uloženými zpočátku v trubkách, zabudovanými do stěnových či stropních panelů (stavební soustava G 40). Později byly užívány můstkové vodiče (například AYKYL) a pro vedení v elektroinstalačních lištách či na povrchu (na lištách NIEDAX) kabely AYKY. V současnosti se používají pro obvody v bytové výstavbě zásadně vodiče s jádry z Cu, a to především z důvodů jednodušší montáže a následné stabilnosti rozvodů. Jednotlivé vodiče obvodů se u zděných objektů kladou pod omítku, u obytných místností zásadně do instalačních zón (viz ČSN , změna 2), u ostatních prostor se tyto zóny rovněž využijí v maximální možné míře. Silové rozvody minulost a současnost PŘIPOJENÍ HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU K DISTRIBUČNÍ SÍTI DODAVATELE ELEKTŘINY A JEHO PROVEDENÍ Hlavní domovní vedení a jeho systém Hlavní domovní vedení je vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Jeho svislá část, procházející dvěma nebo více podlažími, se nazývá hlavním stoupacím vedením. Rozděluje-li se hlavní domovní vedení na více odboček, nazývá se ta část, ze které větve odbočují, hlavní kmenové vedení a odbočující větve se nazývají větve hlavního domovního vedení. Systém hlavního domovního vedení a jeho provedení se volí podle dispozice budovy. Hlavní domovní vedení základní požadavky

2 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 2 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE V budovách s více než třemi odběrateli se zřizuje od přípojkové skříně jedno nebo podle potřeby i více domovních vedení. Rozvětvuje-li se hlavní domovní vedení na dvě nebo více větví, provede se odbočení v odbočovacích rozvodnicích. Každé hlavní domovní vedení se jistí v přípojkové skříni příslušně dimenzovanou pojistkou. Je-li v objektu více hlavních domovních vedení, lze jako přípojkovou skříň použít rozpojovací jisticí skříň. Hlavní domovní vedení má obvykle stejný počet pracovních vodičů jako domovní přípojka. Vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení. Výjimku tvoří místa, kde jsou odbočky k větším spotřebičům (např. dílny, kotelny, strojovny, výtahy apod.), kde z hlavního kmenového domovního vedení odbočují jednotlivé větve hlavního domovního vedení nebo kde je část hlavního domovního vedení od přípojkové skříně k prvnímu odbočení k elektroměrům vytvořena vodiči jiné konstrukce (např. z kabelů) než hlavní stoupací vedení (např. z jednožilových izolovaných vodičů v trubkách nebo z holých vodičů uložených v prefabrikovaných soupravách). V těchto případech se mohou pro část hlavního domovního vedení (od přípojkové skříně až po odbočení k větším spotřebičům) nebo hlavního kmenového vedení použít vodiče o větším průřezu. Od místa odbočení v odbočovacích skříních pak můžeme pro hlavní stoupací vedení nebo větve hlavního domovního vedení použít vodiče slabší, avšak s průřezem odpovídajícím zatížení. Hlavní stoupací vedení nebo jednotlivá větev hlavního domovního vedení se jistí v místě změny průřezu. Toto jištění odpadá, je-li již slabší průřez hlavního domovního vedení jištěn odpovídající pojistkou v přípojkové skříni (např. má-li část hlavního domovního vedení větší průřez vzhledem k dovolenému úbytku napětí). Měnit průřez hlavního domovního vedení v jiných případech není dovoleno. Elektrická zařízení, která jsou nutná při evakuaci obyvatel nebo při hašení požáru, musí být připojena tak, aby při odpojení ostatních elektrických zařízení v přípojkové skříni nebo v hlavním rozváděči zůstala pod napětím. Jsou to zejména evakuační výtahy, pohon čerpadel na zvýšení tlaku pro požární hydranty, napájení rozhlasového a dorozumívacího zařízení, překážková návěstidla apod. Výtahy se připojují buď samostatným přívodem z přípojkové skříně, nebo k hlavnímu vedení co nejblíže k přípojkové skříni (např. v prvním nadzemním podlaží anebo v hlavním rozváděči). Vedení pro výtahy musí být odpínatelná v prvním nadzemním nebo podzemním podlaží s označením, že jde o přívod k výtahu nebo výtahům. Přívody pro výtahy mohou být ve výtahové šachtě. V budovách s nejvýše třemi odběrateli lze odbočky k elektroměrům provést přímo z přípojkové skříně. Ochranný vodič se musí vést po celé délce hlavního domovního vedení společně s fázovými vodiči. Hlavní domovní vedení musí být umístěno a provedeno tak, aby byl co nejvíce ztížen nedovolený odběr. K elektroměru lze z hlavního domovního vedení odbočovat elektroměrovými rozváděči nebo odbočnými rozvodnicemi. Odbočuje-li se k elektroměru odbočnými rozvodnicemi, je zapotřebí umístit rozvodnici tak, aby její spodní okraj byl ve výši 1,8 až 2,5 m nad podlahou. Tyto rozvodnice se nesmí umísťovat nad schody, ani nemají být umístěny v jiném prostředí než normálním. Odbočné rozvodnice umístěné v uzavřených místnostech (bytech apod.) musí být upraveny tak, aby je bylo možné zaplombovat.

3 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 3 Pro barevné označení kabelů platí ČSN , ČSN EN 60446, a podrobně je bude řešit i nová, připravovaná ČSN Doporučuje se, aby fázové vodiče hlavních (stoupacích) vedení byly rozlišeny barvou izolace nebo jiným spolehlivým označením. Barvy odboček k elektroměrům musí přitom souhlasit s barvou vodičů stoupacího vedení, z kterého odbočuje. Pouze v mizivém procentu bytových domů se v ČR používal způsob provedení elektrických rozvodů s hlavním domovním vedením ukončeným v místnosti, kde jsou soustředěny elektroměry, jističe před nimi a relé HDO všech bytů. Tento způsob provedení je používán jako základní např. v SRN, neboť snižuje riziko v případě požáru a neodborných zásahů. Barevné označení kabelů dle norem Napojení hlavního domovního vedení a základní provedení Distribuční síť v oblasti s výstavbou bytových domů (v nichž není elektřiny užíváno pro vytápění) byla a je zásadně řešena jako kabelová s připojením objektu smyčkou. Připojení objektu k distribuční síti je zásadně řešeno kabelem. Na počátku je toto hlavní domovní vedení (HDV) připojeno v hlavní domovní skříni (HDS), přístupné z veřejného vnějšího prostoru. Z HDS je vedena vodorovná část HDV do prostoru uvnitř objektu, kde se mění na svislou část jedním z těchto způsobů: na povrchu uložená v technických chodbách nepřístupných veřejnosti, volně uložená v prostorech pouze k tomu určených, nepřístupných veřejnosti (uzavřené prostory pod schodišti apod.), v kabelové trase pod podlahou suterénu tvořené betonovými tvárnicemi. Svislá část HDV je vedena ve svislé trase probíhající jednotlivými podestami, kde jsou umístěny elektroměrové rozváděče obsahující v typických podlažích elektroměry jednotlivých bytů a jištění před nimi. V této trase jsou rovněž stoupací vedení pro elektrická zařízení umístěná na střeše a některá vedení sdělovací (státní telefon, vedení dorozumívací, zvonková signalizace, rozhlas po drátě, výjimečně STA). Dále jsou zde uložena stoupací vedení společné spotřeby domu umělé osvětlení komunikací v domě atd. Pro tyto rozváděče se pro některé starší stavební soustavy panelových bytových domů (například G57) na stavbě připravoval výklenek s úpravami nebo výklenek na výšku podlaží. U později užívaných typů panelových bytových domů byly užívány prefabrikovaná elektroměrová jádra (elektroměrové rozváděče), vyráběná zásadně na výšku podlaží, určená buďto pro montáž do výklenku, s povrchovým pláštěm pouze v přední části (například JOZ) nebo do prostoru podesty, s pláštěm z čelní a obou bočních stran (například JOP). Tato jádra již z dnešních požadavků na bezpečnost nevyhovují (pro schodiště a podesty bytového domu je třeba uvažovat s vnějším vlivem obvykle BD3) a je třeba při rekonstrukci je nahradit například rozvodnicemi RPE, viz obrázky 2 a 3, nebo u novostaveb je dobré prostorově pamatovat na místnost (u vícepodlažních objektů s místnostmi) pro umístění elektroměrových rozváděčů. V rozvodnici v 1. P.P. případně i v 1. N.P. jsou u stávajících elektroměrových jader umístěny vkládací konstrukce s jištěním jednotlivých společných obvodů, případně i podružných rozvodnic silnoproudých či sdělovacích. V současnosti jsou zásadně užívány samostatné rozvodnice. Napojení hlavního domovního vedení

4 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 4 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE Svislá část HDV se prováděla jednožilovými vodiči v trubkách, později kabelem. U objektů s centrálními ventilátory vzduchotechniky jsou často tyto vkládací konstrukce pro napájení vzduchotechniky namontovány v elektroměrovém rozváděči na posledním nadzemním podlaží. Počet a minimální průřezy vodičů HDV v bytových domech se stupněm elektrizace A a B Počty a minimální průřezy vodičů HDV V následující tabulce 1 uvedený počet vodičů a jejich průřez platí pro jednožilové vodiče (například AY, CY) v trubkách, pro proudovou soustavu sítě TN, AC 230/400 V, 50 Hz, přičemž část vedení od přípojkové skříně k první odbočce k elektroměru není delší než 20 m. Dalším předpokladem je, že úbytek napětí u připojení jednoho bytu je nižší než 2 %, u připojení dvou a více bytů v jednom podlaží nižší než 1 % (ČSN stanoví tento požadavek u domů do 18 podlaží). Dále uvedené průřezy vodičů platí za předpokladu nepřekročení jmenovitých proudů jističů před elektroměrem uvedených v tabulce 2. Za jiných podmínek je třeba stanovit průřezy vodičů výpočtem dle podkladů uvedených v ČSN a s pomocí ČSN ČSN rovněž doporučujeme při výběru jiného typu vodičů či jejich uložení pro srovnání s vodiči uvedenými v tabulce. Uvedené hodnoty průřezu žil hlavního domovního vodiče v tabulce 1 vycházejí z relativně stejného způsobu života obyvatel domu, který je typický pro firemní obytné domy. Doporučujeme však tuto hodnotu nepodkračovat z důvodu zachování dostatečné rezervy pro další období. Tabulka 1: Počet a minimální průřezy vodičů hlavního domovního vedení v bytových domech se stupněm elektrizace A a B Materiál jader vodičů, počet a průřez Stupeň elektrizace bytu hlavního domovního vedení v mm 2 A B Al Cu Počet bytů připojených na hlavní domovní vedení 4x16 4x10 do 7 do 3 4x25 4x16 8 až 10 4 až 5 3x x až 14 6 až 7 3x x až 19 8 až 10 3x x až až 14 3x x až až 19 3x až až 27 Poznámka: Pro byty stupně elektrizace C je hodnoty nutno určit výpočtem. Roztřídění bytů podle stupně elektrizace Třídění bytů podle stupně elektrizace Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů: stupeň A byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kva, stupeň B byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kva,

5 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 5 stupeň C byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů. Odbočky od elektroměrů k bytovým rozvodnicím Odbočky od elektroměrů k bytovým rozvodnicím se prováděly převážně jednožilovými vodiči uloženými v trubkách zalitých do podlahy a stěnových dílců, nebo později kabely AYKY u typů s nenulovou podlahou uloženými v této podlaze, u pozdějších typů objektů s nulovou podlahou do protahovacích lišt L70, nebo do oceloplechových žlabů umístěných na podestách pod stropem. Minimální průřezy vodičů odboček od HDV k elektroměrům bytů, respektive k bytovým rozvodnicím bytů stupně elektrizace A a B je uveden v tabulce 2. Odbočky od elektroměrů k bytovým rozvodnicím Tabulka 2: Minimální průřezy vodičů odboček od hlavního domovního vedení k elektroměrům bytů, respektive k bytovým rozvodnicím a jmenovitý proud jističe před elektroměrem bytů stupně elektrizace A a B Stupeň elektrizace bytu A B Maximální soudobý příkon bytu Pb (kw) 7 11 Průřez vodičů v mm 2 Trojfázová odbočka k elektroměru, bytové rozvodnici Al Cu Al Cu Jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem (A) Poznámky: 1. Pro byty stupně elektrizace C je hodnoty nutno určit výpočtem. 2. Existence elektrické přípravy teplé užitkové vody v elektrickém akumulačním ohřívači vody o jmenovitém příkonu do 3 kw se nepovažuje za důvod změny elektrizace bytu. Úbytek napětí v HDV a odbočkách do bytů Důležitým parametrem určujícím funkčnost elektrických zařízení je úbytek napětí vznikající v napájecích rozvodech. Pro názornost je dále vyjádřen způsob určení úbytku napětí v bytových domech a objektech občanské výstavby. U ostatních objektů se k určení úbytku napětí přistupuje obdobně. Úbytek napětí v rozvodu za přípojkovou skříní u bytových domů a objektů občanské výstavby lze rozdělit na jednotlivé úseky rozvodu takto: a) úbytek napětí v rozvodu mezi přípojkovou skříní a rozváděčem (rozvodnicí) za elektroměrem (např. bytovou rozvodnicí) nemá přesáhnout: u světelného a smíšeného (tj. světelného a jiného než světelného) odběru 2 %, u odběru jiného než světelného 3 %, b) úbytek napětí od rozváděče (rozvodnice) za elektroměrem ke spotřebičům nemá přesáhnout u světelných vývodů 2 %. U budov, kde je rozvod uspořádán jinak než u bytových domů, se při určení úbytku napětí v jednotlivých úsecích postupuje obdobně. Pokud by při dimenzování vedení s ohledem na ostatní požadavky určující průřezy vedení v některém úseku rozvodu vznikly větší úbytky napětí, než je uvedeno Úbytek napětí v HDV

6 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 6 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE v bodech a) a b), lze to připustit, nesmí se však překročit ve vedení od přípojkové skříně až ke spotřebiči tyto úbytky napětí: u vývodů světelných 4 %, u vývodů pro otopná a varná zařízení 6 %, u ostatních vývodů 8 %. Výpočet úbytku napětí Výpočet úbytku napětí Při výpočtu úbytku napětí v odbočce od hlavního domovního vedení se vychází ze soudobého příkonu bytu P b. U trojfázových odboček s nerovnoměrným zatížením fází se počítá s maximálním zatížením odpovídajícím jmenovitému proudu jističe před elektroměrem. Úbytek napětí se počítá pro jednofázovou odbočku ze vzorce: 2. l. P.1000 b Δ U f = (V) ζ. su. f a pro trojfázovou odbočku ze vzorce: l. P.1000 b Δ U s = (V) ζ. su. s kde: ΔU s úbytek napětí (V), l jednoduchá délka vedení (m), P b soudobý příkon bytu (kw), ζ konduktivita měrná elektrická vodivost jádra vodiče (S. m. mm 2 ), s průřez vodiče (mm 2 ), U f jmenovité napětí fázové (V), U s jmenovité napětí sdružené (V). Při výpočtu úbytku napětí v trojfázovém hlavním domovním vedení se vychází z výpočtového proudu I p a jeho podílu v jednotlivých místech odbočení k bytovým rozvodnicím podle vzorce: ΔU s m 3. I i. l1.cosϕ = i = 1 ζ. s (V) kde: ΔU s úbytek napětí (V), m i = 1 I l i. 1 součet proudových momentů, cos φ účiník.

7 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 7 PROVEDENÍ ROZVODŮ VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH DOMU Umělé osvětlení veřejně přístupných komunikací U stávajících objektů jsou elektrické rozvody na veřejně přístupných komunikacích uloženy buďto do podlah komunikací to je systém používaný u starších typů objektů s nenulovou podlahou, u novějších objektů je vesměs užíváno lištových rozvodů pod stropem. Ovládací spínače jsou umístěny na elektroměrových jádrech, či jsou namontovány v povrchových krabicích s přívodem uloženým v liště (obvykle L 40). U současně stavěných objektů převážně vyzdívaných skeletů lze veškeré elektrické rozvody ukládat pod omítku. Užitá svítidla na komunikacích stávajících bytových domů byla původně s porcelánovým základovým tělesem a kulovým skleněným světelně činným krytem (nevhodná pro osazení úsporným světelným zdrojem), později byla užívána svítidla lištová. Užitá svítidla byla převážně určená pro žárovkový světelný zdroj 60 W. U objektů s vnitřním schodištěm (bez denního osvětlení) byla osazována i zářivková svítidla 1(2)x 40W, nebo 2x 20W. U novostaveb a rekonstrukcí se zásadně k osvětlení frekventovaných společných komunikací použijí svítidla s úspornými světelnými zdroji. Z důvodu omezení možnosti zcizování světelných zdrojů se doporučuje použít svítidla s jinou objímkou než je E27 (E14). Provedení umělého osvětlení veřejně přístupných komunikací Elektrické rozvody zázemí domu V hospodářském zázemí panelových bytových domů jsou provedeny pomocí kabelů uložených na příchytkách či NIDAX lištách. Elektrické rozvody pro prádelnu, sušárnu byly řešeny zásadně napájením ze samostatné rozvodnice pro prádelnu, kde bylo jištění pro pračku (pračky), ždímačku a elektrický mandl. Prádelny jsou již v převážné míře zrušeny a ojediněle zůstává pouze funkční elektrický mandl. U nových objektů se zřizuje minimum společného vybavení domu. Prádelny jsou v podstatě již zcela nahrazeny automatickými pračkami v bytech, centrální vzduchotechnické jednotky jsou nahrazovány bytovými ventilátory, atd. Zůstávají pouze výtahy, respektive napájení elektrických rozvodů kotelen. Pro tyto se zřizují samostatné rozvodnice, obvykle i s vlastním fakturačním měřením. Pro zázemí přiřazené k jednotlivým bytům, například garáže, se doporučuje elektrické rozvody těchto prostor připojit k bytovým rozvodům. Řešení elektrických rozvodů zázemí domu HLAVNÍ ZÁVADY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH STÁVAJÍCÍCH DOMŮ Hlavní závady elektrických rozvodů a zařízení ve společných prostorách stávajících domů jsou uvedeny v tabulce 3. V této tabulce nelze postihnout všechny varianty možných rizik vzniklých různými zásahy do elektrických rozvodů, jejichž odbornost byla problematická (jako příklad uveďme zvýšení hodnoty jističe před bytovým elektroměrem bez ověření stavu rozvodů za tímto jističem). Za kritickou situaci v ohrožení je nutno považovat zvýšení hodnoty jištění hlavního domovního vedení v HDS, bez ověření existující rezervy. Hlavní závady elektrických rozvodů ve společných prostorách stávajících domů

8 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 8 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE Tabulka 3: Problematika elektrických rozvodů v panelových bytových domech společné prostory Příčina Užití vodičů s jádry z Al s průřezem menším než 10 mm2 v podmínkách bez periodických kontrol Užití vodičů s izolací z PVC v místech s nebezpečím zahoření Provedení dispozičních změn na podestě, přičemž elektroměrové jádro zůstalo uvnitř bytu Poškození elektrické instalace neoprávněným zásahem Značné množství mrtvých vedení ve společných trasách se živými bez označení Poškozená svítidla, zcizená či rozbitá krycí skla Jednofázové připojení bytů s elektrickým sporákem Důsledek tečení jader vodičů ve spojích mající za důsledek: a) sníženou spolehlivost a vysoké množství závad b) zvýšené nebezpečí úrazu osob c) iniciaci požáru vznik škodlivých produktů hoření (Cl) a jejich šíření na únikových komunikacích nepřístupnost v případech kontroly či potřeby manipulace s hlavním jističem ostatních bytů a) vysoké riziko úrazu elektrickým proudem b) vznik místa možné iniciace požáru a) riziko úrazu při záměně b) zvýšení požárního rizika c) nepřehlednost rozvodů riziko úrazu elektrickým proudem s růstem příkonu pro domácí spotřebiče dochází k přetěžování rozvodů a často k neoprávněnému zvyšování jištění pro vedení (včetně HDV) OBECNÁ OPATŘENÍ PŘI NÁVRHU ČI REKONSTRUKCI ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ Hlavní ochranné přípojnice Opatření pro HDV Zřízení hlavní ochranné přípojnice (dále jen HOP). V domě (obvykle ve vybrané místnosti v suterénu) se zřídí HOP a provede její spojení s elektricky vodivými předměty. Při této příležitosti se rovněž zkontroluje zemnící soustava hromosvodu a zjistí, zda vyhoví i pro uzemnění HOP. K HOP se připojí: všechny vodivé části objektu schopné přenést cizí potenciál (potrubní systémy, atd.), velké vodivé hmoty objektu (kovové konstrukce šachty výtahu, kotelny, a pod.), všechna místa rozdělení vodiče PEN na PE a N, ochranné vodiče dodatečně zřízené pro více bytů (například ochranné vodiče protažené instalačním jádrem). Je-li HDV spolu s měřením uloženo v elektroměrových jádrech na podestách, je nutno zachovat následující opatření. Základní je především požadavek dodržení bezpečnosti osob v případě požáru (třída vnějšího vlivu na komunikaci bytového domu je minimálně BD2 nejčastěji BD 3 velká hustota osob, snadný únik). To znamená, že je nutno zajistit, aby zařízení bylo vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření plamene a není příčinou vytváření kouře a jedovatých plynů. HDV se provádí v systému TN C. Schéma HDV je na následujícím obrázku 1.

9 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 9 Měření odběrů elektřiny, odbočky do bytu. Měření odběrů elektřiny se provádí pomocí elektroměrů, které se osadí po dohodě s dodavatelem elektřiny na veřejně přístupném místě nebo v k tomu účelu vyhrazené místnosti (u stávajících objektů například v kočárkárně). Jištění před bytovými elektroměry se provádí zásadně jističi s charakteristikou B. Při návrhu HDV a odboček do bytů je nutno zohlednit, zda není navržen přechod bytů ze stupně elektrizace A do stupně elektrizace B, případně zda bude zachována či zřízena lokální příprava TUV pomocí elektrických ohřívačů v bytě. Měření odběrů elektřiny Vhodné náhrady stávajících elektroměrových (elektrorozvodných) jader Původně byly používány v bytových domech různé typy elektroměrových jader, nejznámější jsou typy JOP a PEJ. Tato jádra rozváděče nevyhovují v současnosti dle současných norem, především dle ČSN , kapitoly 32 Vnější vlivy, neboť dle názoru ČÚBP je prostor schodiště a podest v bytovém domě nutno charakterizovat z hlediska podmínek úniku v případě nebezpečí minimálně v třídě BD2 (obvykle BD 3), což znamená požadavek na zajištění prostoru před vytvářením kouře a jedovatých plynů se zpomalením šíření plamene. Z tohoto důvodu je třeba elektroměrové rozváděče z chodeb přemístit do určené místnosti nebo je nutno použít rozváděče, které tyto bezpečnostní požadavky zajistí. Příklad těchto nových elektrorozvodných jader je na obrázku 2. Na obrázku 3 je jejich způsob osazení na komunikaci tak, aby vyhověly současným požadavkům. Původní typy elektroměrových jader Obrázek 1: Schéma HDV s vedením pro připojení bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N

10 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 10 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE Obrázek 2: Elektrorozvodné jádro vyhovující požadavkům ČSN , kapitole 32 a ČSN

11 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 11 Obrázek 3: Osazení elektrorozvodného rozváděče vyhovujícího současným požadavkům na komunikaci bytového domu SVĚTELNÉ OBVODY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH Světelné obvody na domovních veřejných komunikacích se zásadně osadí energeticky úspornými světelnými zdroji a provede se exaktní nastavení časových spínačů. U objektů vícepodlažních a chodbových se osvětlení společných prostor rozdělí do samostatně ovládaných úseků. U objektů se společnými komunikacemi, na nichž je vyšší frekvence osob, případně komunikace jsou bez denního osvětlení, se použije k ovládání osvětlení čidel reagujících na výskyt osob a intenzitu osvětlení denním světlem. Osvětlení na domovních veřejných komunikacích Vnitřní společné komunikace se z hlediska jejich osvětlení rozdělují na: schodiště (svislé komunikace), chodby (vodorovné komunikace), vstupy do výtahů, vstupy do bytů, technické chodby (např. chodby v suterénní části objektu, které jsou součástí přístupu k domovní vybavenosti), vchod do domu. Osvětlení schodiště musí umožňovat bezpečnou chůzi, hlavně ze schodů, má co nejméně oslňovat a světlo má dopadat na stupně tak, aby se na vodorovných plochách stupňů nevytvořily tmavé stíny vržené vyššími stupni a aby si vystupující osoba nestínila. Proto má být každý úsek schodů osvětlen proti směru sestupu neoslňujícím svítidlem mimo osu schodů. Často jsou nejvhodnější svítidla nástěnná. Důležité je dobře osvětlit první stupeň každého úseku schodiště. Schodiště objektu musí být osvětleno po celé délce průběžně s možností ovládání v každém podlaží s ohledem na bezpečnost pohybu osob na tomto schodišti ve zvláště mimořádných situacích.

12 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 12 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE Požadavek připojení svítidel na dva obvody lze bez podstatného zvýšení nákladů splnit použitím svítidel se dvěma světelnými zdroji, z nichž každý je připojen na jiný obvod. Pro osvětlení chodeb se použijí nástěnná, stropní nebo závěsná svítidla. Při umisťování svítidel na chodbách je nutno dbát na dobré osvětlení vstupů do bytů (bytových dveří). Prostor před vstupem do výtahu musí být osvětlen alespoň současně s osvětlením příslušného podlaží, aby byl umožněn bezpečný vstup, čtení pokynů a správná obsluha. U vstupu do výtahu na té straně, kde se dveře do šachty otevírají, se umístí ovládač, kterým se zapíná osvětlení příslušné chodby. Při osvětlení vstupů do bytů je nutno zajistit dostatečné osvětlení: jmenovky na vstupních bytových dveřích, osoby na chodbě před bytovými dveřmi. Jsou-li zvonková tlačítka soustředěna v podlažích na elektroměrovém jádru, je nutno osvětlením zajistit čitelnost štítků těchto tlačítek. Technické chodby tj. komunikace k prádelnám, sušárnám, sklípkům a ostatnímu technickému vybavení budovy se osvětlují svítidly nástěnnými nebo stropními. Tato svítidla se ovládají vypínači, střídavými a křížovými přepínači, pouze v odůvodněných případech samočinnými spínači s čidlem výskytu osob. Osvětlení technických chodeb se sklepy je nutno vždy řešit s ohledem na osvětlení v těchto sklípcích, avšak svítidla zapojená na společné osvětlení těchto chodeb a přívodní vedení k nim se ukládají vždy vně těchto sklípků. Svítidlo před vstupem do domu musí dobře osvětlit všechny překážky, schody atd., dále zámek, tlačítkové tablo s elektrickým vrátným, škrabák na obuv atd. Domovní číslo je osvětlené zepředu nebo je z průsvitné hmoty a prosvětleno. Pro rozvodnice výtahu a měření a regulace je nutno dodržet intenzity osvětlení určené pro prostory, v nichž jsou umístěny (tj. ve strojovně výtahu, místnosti měření a regulace atd.). Napájení obvodů osvětlení místností technického vybavení domu (např. prádelny, sušárny, mandlovny, společenské místnosti, místnosti regulace topení atd.) se provede z rozvodnice (nebo vkládací konstrukce elektroměrového jádra) společné spotřeby domu nebo z rozvodnice pro prádelnu. Spínače se přednostně umisťují na straně kliky u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu. Pouze nedovolují-li takovéto umístění provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umístěny jinde (např. vně místnosti, na rozváděči apod.).

13 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 13 Jsou-li do objektu vestavěny řadové garáže, lze jejich osvětlení řešit takto: a) Obvod pro osvětlení garáží je připojen v rozvodnici společné spotřeby domu a je měřen stejným elektroměrem. U tohoto způsobu lze alternativně osadit podružné elektroměry pro jednotlivé garáže tyto přístroje však příslušný dodavatel elektřiny neregistruje ani neudržuje. b) Obvody pro osvětlení garáží připojit k rozvodům v bytech. Tento způsob vyžaduje atypické úpravy elektrických rozvodů v objektu (nelze využít elektrorozvodná jádra typu PEJ nebo JOP) a zároveň to, aby všichni uživatelé garáží bydleli v objektu. Provozní osvětlení v těchto garážích se však vždy napájí ze samostatného rozváděče a i měření odběru se zpravidla odděluje od společné spotřeby domu. Řešení osvětlení garáží Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací Pro zajištění hospodárného a bezpečného provozu je nutno zajistit nastavení časových intervalů osvětlení na časových spínačích. Základní hodnoty pro výpočet doby osvětlení jsou tyto: a) průměrná rychlost pohybu osob po vodorovné komunikaci 1 m/s, b) doba potřebná k vyhledání klíčů od bytu 30 s, c) doba potřebná k odemknutí, vstupu do bytu, rozsvícení v předsíni 10 s, d) průměrný čas potřebný na překonání schodiště mezi dvěma podlažími (konstrukční výška podlaží do 3 m) 35 s. Pro určení doby osvětlení chodby se vychází z její skutečné maximální délky. V případě, že v objektu jsou chodby různých délek, je nutno určit dobu osvětlení pro každou z nich dle jejich skutečné délky. K času takto získanému dle bodu a) se připočte údaj dle bodu b) a c). V případě, že na chodbě (např. vstupní komunikaci do domu) nejsou byty, odpadají časové úseky bodu b) a c). Doby osvětlení schodiště se určí násobkem hodnoty dle bodu d) a součtu nadzemních podlaží budovy. K tomu se přičte doba potřebná k dosažení nejbližšího východu z domu od schodiště. Doby osvětlení vstupů do výtahu a vstupů do bytu se zvlášť neurčují a jsou součástí doby osvětlení chodby. Má-li být určena doba osvětlení komunikací v objektu pro osoby se sníženou pohybovou schopností, je nutno upravit základní hodnoty dohodou s hygienikem a investorem. V domech pečovatelské služby a v pensionech s intenzivní péčí se chodby i schodiště osvětlují nepřerušovaně. Ovládání osvětlení vnitřních komunikací se umisťuje ve vrátnici a v dosahu stanoviště ošetřujícího personálu. Nastavení časových intervalů osvětlení

14 část 15, díl 2, kapitola 2, str. 14 ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE Umísťování spínačů ovládání umělého osvětlení Umísťování spínačů ovládání umělého osvětlení Pro ovládání umělého osvětlení na schodištích a chodbách bytových domů se užívá spínačů s orientační doutnavkou, resp. schodišťového elektronického časového spínače kumulujícího funkci ovládače a časového spínače. Spínače se na komunikacích osazují tak, aby jejich horní okraj byl cca 1,2 m, avšak ne výše než 1,4 m nad podlahou. U objektů s rozdělením obvodů osvětlení na vodorovné a svislé komunikace se ovládací spínače umísťují: spínače pro osvětlení schodiště vždy tak, aby jejich použití bylo možné až po vstupu do prostoru schodiště (resp. ramena schodiště), spínače pro osvětlení chodeb se umisťují tak, aby byly vždy snadno dosažitelné při výstupu z výtahu (tj. v prostoru vstupu do výtahu v místě osvětleném vnitřním osvětlením nebo jeho dostatečným odrazem kabiny z výtahu), u vstupu do bytů zejména u bytů v blízkosti schodiště musí být vždy tento spínač blíže (snadněji přístupný) než spínač pro osvětlení schodiště a u vstupu do domu. V odůvodněných případech (např. v chodbových domech, v objektech pro osoby s omezenou schopností pohybu) je možno umisťovat další spínače v délce chodby. V technických chodbách se doporučuje využít k ovládání vypínače, křížové a střídavé přepínače. Při jejich umisťování musí být dbáno na návaznost a snadnou dosažitelnost ovládačů při přechodu osob z technických chodeb na schodiště (chodbu) a naopak. Spínače umožňující trvalé osvětlení všech chodeb a schodišť, kromě technických, jsou soustředěny v rozvodnici (nebo na vkládací konstrukci) společné spotřeby domu v suterénu nebo v přízemí. Tato rozvodnice bude označena nápisem Osvětlení domu.

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Vnitřní elektrické rozvody Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava červenec 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

Koeficient soudobosti (náročnosti)

Koeficient soudobosti (náročnosti) Zápočet Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání zadaného projektu dvougeneračního domu (včetně technické zprávy obsahující i cenovou nabídku a soupis materiálu) a aktivní účast na prezentaci. Prezentace

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

Elektrotechnika v praxi 3

Elektrotechnika v praxi 3 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_OV_E3.9_ER-úvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ročník

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

Technická zařízení budov 2 ÚLOHA č.10 a 11 ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK

Technická zařízení budov 2 ÚLOHA č.10 a 11 ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BYTOVÝCH JEDNOTEK ELEKTROINSTALAČNÍ OBVODY (obecně) Zásuvkové obvody se zřizují pro připojení spotřebičů vidlicí na zásuvky. Na zásuvkové obvody v bytové výstavbě lze podle

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_A.1.06 Integrovaná střední škola

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 Zakázka : Odběratel: Oprava elektroinstalace společných prostor domu na HS 437, ul. ul.pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický Šenov OSBD,Česká Lípa Barvířská č.p.738 Datum:

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČESKÁ LÍPA, NA

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

iisel Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech www.iisel.com (třetí aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček KNIŽNICE SVAZEK 96

iisel Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech www.iisel.com (třetí aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček KNIŽNICE SVAZEK 96 KNIŽNICE Ing. Karel Dvořáček Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí aktualizované vydání) SVAZEK 96 www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel 22

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

D. P. S. Soudobý příkon (kw)

D. P. S. Soudobý příkon (kw) STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KNĚŽSKÁ 24, ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektroinstalace D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektroinstalace T E C H N I C K Á D. P. S. Z P R Á V A Projekt řeší na úrovni

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO Úvod Projektová dokumentace je řeší provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení, rozvodů pro zdravotnickou technologii a rozvodů pro technická zařízení VZT, ZTI, UT. Elektroinstalace

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00

Patrový rozváděč měření RE 0 (přízemí) vybavení a zapojení dle v.č. 01415-002 kpl 1 0,00 0,00 Soupis materiálu Zak.č. 014/15, Oprava elektroinstalace, Poděbradská 540-547, 198 00 Praha 9 Specifikace byla vypracována na základě projektové dokumentace zak. č. 014/15 ze dne 25. 6. 2015, která je její

Více

Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata

Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata Číslo Značka Název Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata Odd. 2 - Specifické typy elektráren a elektrických stanic 11-02-01 Vodní elektrárna 11-02-03 Tepelná elektrárna (uhelná,

Více

-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB.

-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB. -PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB www.bhing.cz OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Rozsah projektu, popis stávajícího stavu 3. Textová část dle Vy. č. 62/2013 Sb. a) Základní technické údaje elektroinstalace

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

****** Zjištění stavu rekonstrukce - Bělohorská 65, Brno

****** Zjištění stavu rekonstrukce - Bělohorská 65, Brno ****** Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje V Babicích nad Svitavou dne Rotrekl L. / 777 731 686 25.1.2014 Zjištění stavu rekonstrukce - Bělohorská 65, Brno Dne 24.1. jsem absolvoval obhlídku realizace

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_201 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - periodická Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06

Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Tietz- Projekty elektro F.X. Procházky 42, Brandýs nad Labem, Stavební úpravy prodejny. Z.č. 16/06 Projekt Technická zpráva Elektroinstalace- D-1.4.3. Seznam dokumentace Textová část: 1. Technická zpráva.

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : Ing. Bohuslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Jihomoravské muzeum, Přemyslovců 6, Znojmo Zřízení soc. zařízení - vnitřní el. instalace Investor: Jihomoravské muzeum Znojmo Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 360 kw; P p = 270 kw Stavební elektroinstalace

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1. Identifikační údaje stavby 1.1. Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1.2. Místo stavby parc. č.. 1379/8, 1379/20, 941/1, k.ú. Holýšov 1.3. Investor Město Holýšov, náměstí 5.května

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Pardubice-oprava soc.zařízení ubytoven B,E Věznice Pardubice Elektroinstalace silnoproudu PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Obsah projektu A. Technická zpráva : A.1 - Identifikační údaje stavby A.2 - Vymezení rozsahu

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech . Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech K celkové představě o důvodech, způsobech, rozsazích a možnostech této činnosti je třeba si uvědomit několik základních faktů, které rovněž

Více

Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj. Obsah

Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj. Obsah Metodická pracovní pomůcka v oblasti výkladu pojmů elektroenergetiky - vztah mezi zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů a 103 odst. 1) písm. b) bod 4. zákona č. 183/2006

Více

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ Výkaz výměr Vypracoval Ing. Miroslav Kozumplík Navrhl Ing. Miroslav Kozumplík Autorizoval Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040 Investor Obec Syrovín, Syrovín 70, 696 84 Těmice Stavba REKONSTRUKCE

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE Veřejná zakázka 1 / 2 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Technická specifikace Místo stavby: K.ú. Skvrňany, ulice Morseova, pozemek č.1538/160, č1538/161 Obec:

Více

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka 300 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GR9FI 65 EMX venkovní jednotka STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - EXTERIÉR: Nejvhodnější umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla Vám doporučí naši technici při předinstalační prohlídce.

Více

platnost od 1. 1. 2015

platnost od 1. 1. 2015 Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí v lokálních distribučních soustavách společnosti Erianta Energy, a.s. platnost od 1.

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více