Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus"

Transkript

1 Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by - Sobota, Listopad 15, Otázka: Ošet?ování - diabetes mellitus P?edm?t: Biologie P?idal(a): sany = jedná se o poruchu látkové p?em?ny vnikající nedostatkem inzulinu fyziologická hladina glukosy: 3,3-5,5 mmol/l Diabetes mellitus d?líme na: 1. typ inzulin dependentní tj. inzulin se v?bec nevytvá?í z d?vodu odum?ení beta bun?k langerhansových ostr?vk?, objevuje se?ast?ji v mladším v?ku 2. typ non inzulin dependentní tj. inzulin se vytvá?í, ale bu?ky langerhansových ostr?vk? na n? nereagují a nedokáží je zpracovat diabetes mellitus jako komplikace jiného onemocn?ní (pankreatitida,karcinom pankreatu, Cushingova choroba, akromegalie, feochromocytom, p?i lé?b? kortikoidy (léky) d?di?né DM gesta?ní DM- okolo 25.týdn? t?hotenství a po porodu zmizí, riziko pro plod snížená glukózová tolerance organismus nedostate?n? reaguje na glukózovou zát?ž (zjiš?uje se vyš. ogtt) P?íznaky DM: p?i hypoglykémii - pocit hladu, bolest hlavy, únava, slabost, pocení, zmatenost? p?i dlouhodobé page 1 / 6

2 hypoglykémii halucinace, k?e?e až hypoglykemické kóma p?i hypoglykémii - polyurie? polydipsie, hubnutí, slabost, únava, zvýšené riziko kožních on. a infek?ních on., poruchy vid?ní, glykosurie (cukr v mo?i), pruritus, z dechu i mo?i je cítit aceton, špatné hojení ran P?í?iny DM: d?di?nost, špatný životní styl (alkohol, kou?ení, stres, strava, nedostatek pohybu,?tk) Diagnostika DM: anamnéza (IM, CMP, d?di?né (preventivní vyš.) FV - aceton z dechu, váha, zvýšená únava glykémie nala?no nad 7mmol/l glykémie po jídle nad 10mmol/l OGTT (oráln? glukózo toleran?ní test) - NIKDY SE NESMÍ PROVÁD?T U JIŽ PROKÁZANÉHO DIABETIKA 3dny p?ed vyš. strava bez omezení sacharid? 10-14hodin nala?no b?hem 5-10minut vypít 75g glukózy a 250ml vody odb?ry krve za 1h a 2h zdravý?lov?k nala?no pod 5mmol/l, za 1h pod 11mmol/l, za 2h pod 8mmol/l DM nala?no nad 7mmol/l, za 1h nad 11mmol/l?glukózová tolerance nala?no pod 7mmol/l, z1h nad 11mmol/l,za 2h 8-11mmol/l glykemický profil (10glykémií/den) glukovaný hemoglobin (množství navázané glukózy na ery) ZV EKG Lé?ba DM: konzervativní - dieta?.9 diabetická léka? s ohledem na fyzické proporce nemocného ur?uje po?et sacharid? na den, pacient jí?ast?ji a v menších dávkách (6-7 dávek), omezení p?ijmu soli a cholesterolu, více pije tj. min 2,5l tekutin/den - slabý?aj, minerálka farmakologická lé?ba - perorální antidiabetika (PAD) inzuliny krátkodobé 2-5hodin (Apidra, Humalog, NovoRapid ) st?edn?dobé 3-6hodin (Actrapid HM, Humulin R, Insuman Rapid) dlouhodobé 12-22hodin (Humulin N, Insulatard HM, Insuman Basal) velmi dlouho p?sobící 24-36hodin, 48* (Lantus, Levemir, Tresiba*) transplantace pankreatu nebo langerhansových ostr?vk? page 2 / 6

3 Zp?soby a zásady podávávání inzulinu: inzulinová st?íka?ka, inzulinové pero, inzulinová pumpa (b?icho, rameno, stehno, hýžd?) nikdy nepícháme do zarudlého bolestivého místa, místa vpichu obm??ujeme, t?hotným ženám od 3.m?síce nepícháme inzulin do b?icha, inzulin pícháme vždy pod k?ži, vytvo?íme si dostate?n? velkou?asu a místo vpichu nezapomeneme odezinfikovat Komplikace onemocn?ní: 1) akutní hypoglykemie a hypoglykemické kóma pokles hladiny krevního cukru pod dolní hranici normy p?í?ina: p?edávkování inzulinem nebo PAD, nedostatek jídla, fyzická aktivita p?íznaky: pocení, t?es, hlad, tachykardie, nervozita, bolesti hlavy, poruchy pam?ti, dvojité vid?ní, k?e?e až kóma terapie: kostka cukru, sladký?aj, Coca-cola, p?i bezv?domí glukóza i.v., Glukagon i.m. hyperglykemie a hyperglykemické kóma p?i zvýšení hladiny nad 15 mmol/l p?í?ina: zvýšená spot?eba inzulinu (stres, hore?ka, infekce, operace, úrazy, infarkt), porušení diety, nedostatek pohybu, nov? vzniklý diabetes p?íznaky: žíze?, polyurie, slabost, suchá k?že, hypohydratace až dehydratace, Kussmaulovo dýchání, zvracení, bolesti b?icha, z dechu je cítit aceton terapie: inzulin, náhrada tekutin a iont? 2) pozdní diabetická retinopatie postižení cév sítnice diabetická nefropatie postižení kapilár glomerulu, jejich postupný zánik a rozvoj renální insuficience diabetická neuropatie postižení nerv? diabetická noha zm?ny dolních kon?etin pod kotníkem vznikající v d?sledku diabetu snížená citlivost, ischemická choroba dolních kon?etin, špatné, pomalé hojení ran; v d?sledku t?žké ischemie dochází k nekróze tkán? a ke vzniku diabetické gangrény diabetická angiopatie makroangiopatie (postižení velkých cév) mikroangiopatie (postižení malých cév) ateroskleróza (ICHS, CMP, ICHDK) sklon k infekcím, zejména mo?ových cest a kožním Ošet?ovatelská pé?e: monitoring: výsledky glykémie, FF, bilanci tekutin (p?edevším diurézu), p?íznaky onemocn?ní, p?íznaky komplikací, zm?ny na k?ži a sliznicích, hmotnost pacienta pé?e o k?ži: v?novat zvýšenou pozornost záhyb?m, pravidelné sprchování, k?že udržovaná v suchu, promazávání, žádné zásypy (vysušují k?ži) page 3 / 6

4 pé?e o genitál: sklon k mykózám? boj proti sv?d?ní, koupele, aplikace lék?, vhodné kosmetické prost?edky, osobní prádlo pé?e o DK: špatné prokrvení a snížená citlivost DK vlivem cévních zm?n vede ke špatnému hojenídrobných ran, riziko diabetické gangrény prevence: opatrné st?íhání neht?, vhodná net?snící obuv, bavln?né ponožky, koupele nohou, boj proti zatvrdlinám, promazávat DK, denní hygiena DK,? pé?e o meziprstní prostory, nechodit naboso, vzniklá poran?ní okamžit? ošet?it, nahlásit léka?i vyprazd?ování: sledovat denní diurézu, kontrolovat cukr a aceton v mo?í boj proti mo?ové infekci - omezit cévkování, pokud je zaveden PMK udržovat uzav?ený systém,? hygiena genitálu, pravidelné vyprazd?ování strava: diabetická?.9 preferovat potraviny rostlinného p?vodu potraviny s rychlými cukry vylou?it, potraviny s pomalými cukry (polysacharidy) omezit, omezit tuky v potrav? za?azovat nizkotu?né potraviny za?azovat zeleninu a ovoce (sladké ovoce pouze omezen?) dostate?ný p?ívod bílkovin (velké ztráty tvorbou glukozy znesachar. zdroj?), preferuj odtu?n?né mlé?né výrobky, za?azovat lušt?niny, celozrnné pe?ivo dostate?ný pitný režim - preferovat vodu,?aj, nízkoenergetické nápoje, nápoje s um?lými sladidly, redukce váhy strava pravidelná 6x denn? (druhá ve?e?e po 21.hodin? - zkracuje se no?ní interval bez jídla - rizika no?ních hypoglykémii) p?i sestavování jídelní?ku p?ihlížet k v?ku klienta, hmotnosti a druhu vykonávané práce RHB: pohyb je sou?ástí lé?by - pohybem dochází k p?irozenému spalování cukr? snižuje se hladina glykémie vkrvi a následn? se snižuje i množství pot?ebného inzulínu (možnost jakékoliv sportovní?innosti s výjimkou fyzicky náro?ných?i vytrvalostních sport?) pé?e o psychiku: velmi d?ležitá nemoc má dopad na osobnost, životosprávu, rodinu, je to choroba trvalá, omezující N se stouto nemocí vyrovnávají r?zn??asto bagatelizují nemoc, popírají, odmítají spolupráci, nedodržují lé?bu. problémovým obdobím je dospívání prvky vzdoru, falzifikace výsledk? vyš. d?vodem bývá snaha vyrovnat se okolí, pocit studu za svou nemoc, obava z partnerských vztah? apod. N pot?ebuje dostatek informací provádí se edukace diabetika z cukr? rozlišujeme jednoduché cukry jako: glukóza a fruktóza ovoce pozor na sladké, zvyšuje rychle a výrazn? krevní cukr sachróza pro diabetiky nevhodná (curk?epný a t?tinový) polysacharidy - (tzv. pomalé cukry rostlinné škroby, mou?né výrobky, zelenina) jsou pro diabetiky jako složka potravy nejvhodn?jší, protože se uvol?ují pomalu a tím pozvolna zvyšují glykémii a m?ly by tvo?it asi 50% denního energetického p?íjmu Eduka?ní program: samostatná kontrola glykemie, glykosurie, krevního tlaku hlavní zásady dietní lé?by page 4 / 6

5 lé?ba perorálními antidiabetiky, inzulinem nácvik aplikace význam fyzické aktivity v lé?b? diabetu vhodné sporty, úprava dávek inzulinu akutní komplikace - hypoglykemie, hyperglykémie pozdní komplikace diabetická retinopatie, neuropatie, nefropatie psychologické problémy a jejich vliv na kompenzaci diabetu, techniky prevence a lé?by stresu diabetická noha prevence a lé?ba, vhodná obuv a oble?ení diabetická makroangiopatie prevence a lé?ba, hypertenze, rizikové faktory vzniku aterosklerózy sociální problémy diabetik?, zam?stnání,?ízení motorových vozidel t?hotenství a diabetes novinky v diagnostice a lé?b? Dietní systém a zásady p?i podávání stravy klient?m v nemocnici DIETNÍ SYSTÉM Ozna?ení diety Název diety Popis diety 0 tekutá Nejšetrn?jší, krátkodob? po operacích TÚ nebo DÚ 1 kašovitá P?i operacích TÚ, v akutních stádiích on. trávicího systému, zm?ny v DÚ 2 šet?ící Dlouhodobé poruchy trávicího systému žaludek, žlu?ové cesty,slinivka b?išní, po IM 3 racionální B?žná strava 4 s omezením tuk? Po odezn?ní akutního stadia on. žlu?níku, jater, slinivky 5 bílkovinná bezezbytková Onemocn?ní st?ev spojené s pr?jmy 6 nízkobílkovinná Onemocn?ní ledvin, po?áte?ní stadium selhávání ledvin 8 reduk?ní P?i obezit? 9 diabetická P?i DM, obsahuje 2.ve?e?i 10 neslaná šet?ící Dieta?.2 bez soli, onemocn?ní srdce, cév, spojené s otoky, p?i hypertenzi 11 výživná Po dlouhodobém zát?žujícím onemocn?ní, ženy p?i kojení, na zvýšení telesné hmotnosti, obsahuje 2.ve?e?i 12 strava batolat 1-3roky bez dalších úprav 13 d?ti 3-6let 16-22kg bez dalších úprav 14 výb?rová Racionální, kde si jídelní?ek sestavuje pacient s nutri?ním terapeutem dle jeho výb?ru 0S?ajová 1.den po operaci v DB, p?ed obnovením st?evní peristaltiky, akutní stavy, po lži?kách neslazený nebo slab? oslazený?aj 4S s p?ísným omezením tuk? Akutní stádia on. žlu?ových cest, slinivky 9S diabetická s omezením tuk? Onemocn?ní trávícího systému u DM 13S strava d?tí 7-10let Pro d?ti mezi 7. a 10. rokem a váhovým rozp?tím 22-32kg G3 geriattrická Podpora chuti k jídlu u geritrických pacient? ZÁSADY PODÁVÁNÍ STRAVY každý nemocný musí dostat svou dietu, není možné aby si jídla mezi sebou vym??ovali každé jídlo musí být teplé (v p?ípad? vyšet?ení apod. v dob? jídla, je pot?eba jídlo hygienicky uschovat a page 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus po návratu dostate?n? oh?át) jídlo se podává dle harmonogramu: snídan? ob?d sva?ina ve?e?e druhá ve?e?e p?ed podáváním stravy si zdravotnický asistent musí obléknout igelitovou zást?ru a umýt ruce, jídlo roznášíme vždy na podnose p?ed podáváním stravy na pokoji je nutné pokoj vyv?trat a?ádn? uklidit (podpora chuti k jídlu) nejd?íve rozdáváme jídla chodícím nemocným, posadíme si je do jídelny, poté?áste?n? mobilním pacient?m, jídlo dostanou do postele a nakonec krmíme nesob?sta?né pacienty p?e?íst kapitolu výživa nemocných ro?ník, p?ípadn? dopsat výpisky PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 6 / 6