Dobrý den! Catherine von Heidenstam Ambassador. Dobrý den!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrý den! Catherine von Heidenstam Ambassador. Dobrý den!"

Transkript

1 Dobrý den! Dobrý den! Photo: Pawel Flato Main Partners Partners Milí návštěvníci, jmenuji se Catherine von Heidenstam a jsem velvyslankyní Švédska v České republice. V období od 1. července do 31. prosince 2009 bude Švédsko předsednickou zemí Evropské unie. Dvěma hlavními prioritami švédského předsednictví bude řešení ekonomické a finanční krize a problematika změn klimatu. Švédsko chce vést vyjednávání EU s cílem dosáhnout nové globální dohody na snížení emisí skleníkových plynů. Nebude to lehký úkol, ale Švédsko je připraveno udělat vše, co je v jeho silách. Proč bychom se však měli o klimatické změny vůbec zajímat? Proč se tolik Švédů v této problematice stále více angažuje? Je to tím, že berou vážně důkazy, které přicházejí od většiny klimatologů. Odborníci tvrdí, že bez opatření na snížení emisí skleníkových plynů by mohla teplota na Zemi vzrůst do té míry, že by ohrozila ekosystémy a život, jak ho známe dnes. Existuje nicméně řada jednoduchých opatření, se kterými můžeme začít sami. Navíc budeme-li doma šetřit energií, ušetříme i peníze. Ale péče o klima by nás měla také bavit! A proto jsme pro vás, kdo jste zavítali do zahrady švédského velvyslanectví, sestavili malý klimatický kvíz. Doufám, že si jeho řešení užijete, stejně jako nádherný výhled na velkolepé panorama Prahy. Hodně štěstí! Catherine von Heidenstam Velvyslankyně Dear guests, My name is Catherine von Heidenstam and I am the Swedish Ambassador to the Czech Republic. Sweden holds the EU Presidency from 1 July 31 December this year. Two main priorities of the Swedish EU Presidency are to manage the economic and financial crisis and addressing climate change. Sweden will lead the EU negotiations and the goal is to reach a new global agreement to reduce greenhouse gas emissions. It will not be an easy task but Sweden is committed to doing the very best. But why should we really care about climate change? Why are people in Sweden getting more and more involved? I think that they are taking the growing evidence from the majority of climate change scientists seriously. The experts say that without measures to reduce greenhouse gas emissions the global temperature could increase to a level that would threaten ecosystems and life as we know it. There are many things that can be done easily, for example saving energy at home and saving money at the same time. But to care about the climate should also be fun! So we have put together a climate quiz for you in the Embassy garden. I hope you will enjoy it together with the spectacular view over beautiful Prague. Good luck! Catherine von Heidenstam Ambassador

2 h 17h Úvoz 13 Praha 1 i Návod Kolik toho víte o změnách klimatu aošvédsku? Víte, jak vy sami můžete v každodenním životě snížit svou uhlíkovou stopu? V zahradě velvyslanectví naleznete 10 otázek, které se týkají změn klimatu. Každá otázka se věnuje specifickému tématu a obsahuje úvod, samotnou otázku a 3 možné odpovědi (A, B, C). Na zelený lístek pro odpovědi vyznačte, která odpověď je podle vás správná. Abychom mohli určit vítěze v případě, že více soutěžících zodpoví správně všech 10 otázek, nezapomeňte vyplnit odpověď k otázce 11 na druhé straně odpovědního lístku. Ambasáda pak vyhlásí výherce koncem července prostřednictvím u a našich internetových stránek (www.swedenabroad.se/prague), kde také posléze naleznete správné odpovědi. Abyste od nás mohli obdržet některou z cen, je třeba mít bydliště v České republice. Co můžete vyhrát? 1. cena Víkend pro dva ve Stockholmu, prvním Evropském zeleném městě roku Cena zahrnuje letenky s příplatkem na kompenzaci emisí CO2 a ubytování na dvě noci v ekologickém hotelu. 2. cena Víkend pro dvě osoby v ekologickém centru Hostětín, včetně ubytování v dvoulůžkovém pokoji s nádherným výhledem do zahrady, prezentací ekologických projektů, plné penze s tradiční českou kuchyní, přírodním moštem a calvadosem. Ultra nízkoenergetické centrum Hostětín pro udržitelný rozvoj venkova postavila společnost Skanska jako tzv. pasivní dům v jihovýchodních Čechách. 3. cena Oběd pro dva s velvyslankyní Švédska v České republice Catherine von Heidenstam na Švédském velvyslanectví v Praze 4. cena Poukaz v hodnotě 4000 Kč pro návštěvu restaurace řetězce Kampa Group v Praze cena Dárkový poukaz IKEA v hodnotě 2000 Kč 8. cena Poukaz v hodnotě 2000 Kč pro návštěvu restaurace řetězce Kampa Group v Praze cena Pracovní lampa Sunnan od IKEA na sluneční baterie Výherce první a druhé ceny obdrží rovněž cestovní hodiny s rádiem a dva nože Swiss army od společnosti ABB. Instructions How much do you know about climate change and about Sweden? Do you know what you can do yourself in your everyday life to reduce your carbon footprint? In the embassy garden you will find 10 different questions related to climate change. Each question is about a specific topic and has an introduction, a question and 3 alternative answers (A, B, C). You should mark which of the alternatives you think is right on the green answer sheet. If more than one person manages to get 10 right answers the open question on the other side of the answer sheet will be used to select the winners. The winners will be notified by the end of July through and on the embassy web page (www.swedenabroad.se/prague) together with the correct answers. You must have an address in the Czech Republic to receive any prize. Prize list 1st prize A weekend for two in Stockholm, the first European Green Capital in Including carbon compensated flight tickets and two nights accommodation in an environmentally friendly hotel. 2nd prize A weekend at the Hostetin Centre for two persons, including one night in a double room with a beautiful view of the garden, presentations of ecological projects, full board with traditional Czech food and bio-cider. The Hostetin Centre for sustainable rural development was built by Skanska as a ultra-low energy passive house in southeast Czech Republic. 3th prize Lunch for two with Catherine von Heidenstam, Ambassador of Sweden to the Czech Republic, at the Embassy of Sweden in Prague. 4th prize Voucher of 4000 CZK valid at Kampa Groups restaurants in Prague. 5th 7th prize Gift cards from IKEA á 2000 CZK. 8th prize Voucher of 2000 CZK valid at Kampa Groups restaurants in Prague 9th 13th prize Solar cell powered work lamp Sunnan from IKEA The first and second prize will also include a travel clock radio and two Swiss army knives from ABB.

3 1 Švédsko bude předsednickou zemí Evropské unie od 1. července do 31. prosince Jeho dvěma hlavními prioritami bude řešení otázky finanční krize a nezaměstnanosti a problematika klimatických změn. Švédsko chce vést EU s cílem dosáhnout nové globální dohody o snížení emisí skleníkových plynů na konferenci COP15 v Kodani letos v prosinci. Co znamená zkratka COP? A Kodaň (Copenhagen) B Konference smluvních stran (Conference of the Parties) C Spolupráce, organizace a koncepce (Cooperation, Organisation and Policies) Tip: Sledujte průběh švédského přednictví EU na oficiálních stránkách včetně šesti twitterů (mikroblogů). Sweden holds the Presidency of the European Union 1 July 31 December. The two main priorities will be managing the financial crisis and unemployment and addressing climate change. Sweden will lead the EU and work for a new global agreement to reduce greenhouse gas emissions at the COP15 meeting in Copenhagen in December. What does COP stand for? A Copenhagen B Conference of the Parties C Cooperation, Organisation and Policies Fredrik Reinfeldt, švédský premiér Fredrik Reinfeldt, Prime Minister of Sweden Gunnar Seijbold / Regeringskansliet Tip: Follow the Swedish Presidency of the EU on including six twitters (micro-blogs).

4 2 Stockholm bude v roce 2010 jmenován prvním Evropským zeleným městem. Toto ocenění Evropské unie má za cíl podpořit udržitelný rozvoj evropských měst. Porotu nejvíce zaujal rozsáhlý program města Stockholmu na čištění vod, snižování hluku, integrovaný systém nakládání s odpady, mýtné za vjezd do města a rozšiřování rekreačních ploch, jako jsou například pláže. Objem produkce skleníkových plynů na obyvatele je ve Stockholmu o 50% nižší než celostátní průměr. Veškerá veřejná doprava využívá pohon obnovitelnými palivy. Jaký cíl si Stockholm stanovil ve snižování využívání fosilních paliv? A Ve Stockholmu se do roku 2050 zcela přestanou využívat fosilní paliva. B V roce 2050 bude využívání fosilních paliv představovat 50% hodnoty z roku C V roce 2050 bude využívání fosilních paliv představovat 75% hodnoty z roku Tip: Správnou technikou jízdy můžete snížit spotřebu paliva, a tím i emise CO2, až o 20%. Stockholm will be the first European Green Capital in 2010, an award from the EU to encourage sustainable urban development across Europe. The jury was particularly impressed by Stockholm s extensive programme for water purification, noise reduction, an integrated waste system, a congestion charge system and more recreational areas, such as beaches. In Stockholm the amount of greenhouse gases which each inhabitant emits is 50% lower than the national average. Also all public transport including trains and inner city buses run on renewable fuels. What is Stockholm s target for reducing the use of fossil fuels? A In 2050, Stockholm will be a fossil fuel free municipality B In 2050, the use of fossil fuels will be 50 % of the level in 1990 C In 2050, the use of fossil fuels will be 75 % of the level in 2000 Tip: You can save up to 20% of your car's fuel costs and CO2-emissions through the right driving technique.

5 3 Celých 40% energie ve Švédsku spotřebují budovy. Hlavní prioritou ve snižování globálních emisí CO2 je zlepšit energetickou úspornost nových i existujících staveb. Tím se zároveň sníží dlouhodobé náklady na energii. Takzvaný program GreenBuilding má za cíl prosadit úspory energie v nerezidenčních budovách tak, aby se ušetřilo alespoň 25% oproti energetickým normám dané země. Která instituce iniciovala program GreenBuilding? A Evropská unie B Organizace spojených národů C Greenpeace Tip: Pracujete-li v kanceláři, nastavte si tiskárnu na oboustranný tisk, ušetříte tak zdroje, energii i peníze. Skanska Nordica v Ostravě je první kancelářskou budovou v ČR s certifikátem GreenBuilding. The Skanska Nordica office building in Ostrava has the first GreenBuilding Certificate in the CR. In Sweden, buildings stand for 40% of total energy consumption. Improved energy efficiency of existing and new buildings is a key priority to reduce global CO2-emissions. At the same time long-term energy costs are reduced. The so called GreenBuilding Programme aims to lower the energy consumption in non-residential buildings to a level 25% or more below the national norm. Which institution initiated the GreenBuilding Programme? A The European Union B The United Nations C Greenpeace Tip: If you work in an office, set your printer to print on both sides of the paper to save resources, energy and money.

6 4 Skleníkový efekt vysvětluje nárůst teploty na zemském povrchu způsobený koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Jedná se o přirozený jev, který je dokonce pro přežití člověka zásadní, ale některé lidské činnosti, jako je například intenzivní spalování fosilních paliv, koncentraci skleníkových plynů v atmosféře nadměrně zvyšují. Podle většiny vědců to je důvod růstu teploty na naší planetě. Skleníkový efekt definoval zhruba před 100 lety jeden švédský vědec. Jak se jmenoval? A Anders Celsius B Alfred Nobel C Svante Arrhenius Tip: Cestování letadlem způsobuje vysoké emise CO2. Musíte-li letět, využijte možnost kompenzace emisí CO2 finančním příspěvkem. The Greenhouse Effect explains the increase in temperature on the Earth s surface caused by the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The effect is natural and even necessary for human survival but some human activity, such as an excessive consumption of fossil fuels, has vastly increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. According to most scientists, this is a reason for the increase in the temperature on Earth. About 100 years ago, a Swedish scientist was the first to quantify the greenhouse effect. What was his name? A Anders Celsius B Alfred Nobel C Svante Arrhenius Tip: Flying leads to high emissions of CO2. If you still need to fly, compensate for your emissions through purchasing CO2-reductions.

7 5 Spotřeba elektřiny přispívá ke globálnímu oteplování, protože její výroba je mnohdy spojená s emisemi CO2. Ve Švédsku představují náklady na osvětlení přibližně 25% průměrné spotřeby elektřiny. Úsporné žárovky jsou pětkrát účinnější než běžné žárovky a mají desetkrát delší životnost. EU plánuje zákaz prodeje klasických žárovek od září Kolik peněz je možno ročně ušetřit, pokud doma vyměníte 10 běžných žárovek za úsporné? A 2000 Kč B 500 Kč C 1000 Kč Tip: Zhasínejte světlo, když opouštíte místnost, alespoň v případě, že stále užíváte klasické žárovky. The consumption of electricity contributes to global warming since its production often is associated with emissions of CO2. In Sweden about 25% of the average electricity bill is for the lighting. Low energy light bulbs are five times more efficient than normal light bulbs and last ten times longer. The EU plans to ban the sale of regular light bulbs from September Approximately how much money can you save per year if you change 10 of your regular light bulbs to low energy lightbulbs? A 2000 CZK B 500 CZK C 1000 CZK Tip: Turn off the light when you leave the room, at least if you still use regular light bulbs.

8 6 Náš jídelníček ovlivňuje klima. Celý proces výroby potravin od farem až po okamžik konzumace přímo či nepřímo způsobuje emise skleníkových plynů. Podle některých odborníků by mohlo být možné snížit dopad našeho stravování na klima až o 50% výběrem správných potravin. V běžné švédské domácnosti představují potraviny druhý nejvýznamnější zdroj emisí skleníkových plynů. Jak velké množství celkového objemu emisí skleníkových plynů souvisí s tím, co jíme? A 1 / 10 B 1 / 2 C 1 / 3 Tip: Při výběru zeleniny zohledňujte roční období i region. Zelenina se mnohdy pěstuje venku a blízko spotřebitelům, a tím se na její pěstování i transport spotřebuje méně energie. What you eat has an impact on the climate. Food production from farm to fork directly or indirectly causes greenhouse gas emissions. According to some experts it might be possible to reduce your food s impact on the climate by 50% through eating right. In Sweden what you eat, is the second most important source of greenhouse gases for a normal household. How much of the total emissions of greenhouse gases can be related to our food? A 1 / 10 B 1 / 2 C 1 / 3 Tip: Think seasonal and regional when you choose vegetables since they are often cultivated outdoors and close to the consumer, thus requiring less energy and transport.

9 7 Prezentace tepelného čerpadla od společnosti NIBE. Illustration of a heat pump from NIBE. Energie, kterou spotřebovávají budovy, přispívá 30 % k celkovému objemu emisí CO2. Tím, že k vytápění využíváme ropu, uhlí či plyn, přispíváme k zvýšení emisí CO2 v atmosféře. Šetrnější ke klimatu je využívat obnovitelné zdroje energie, jako je například biomasa. Tepelná čerpadla, která jsou již standardním řešením vytápění ve Švédsku i České republice, také představují technologii s nižšími emisemi CO2. Jak funguje tepelné čerpadlo? A Funguje na stejném principu jako chladnička. B Funguje na stejném principu jako mikrovlnná trouba. C Funguje na stejném principu jako pračka. Tip: Nezakrývejte radiátory nábytkem či dlouhými závěsy. Zachytává se tak teplo z radiátoru a značně se zvyšují náklady na vytápění. The energy consumption of buildings contribute to 30% of national economies CO2-emissions. Using fossil fuels such as oil, coal and gas to heat your house leads to increased emissions of CO2 to the atmosphere. Renewable energy such as biomass is better for the climate. Heat pumps, a standard heating solution today in Sweden and in the Czech Republic, is also a technology with much lower emissions of CO2. How does a heat pump work? A It works according to the same principle as a refrigerator B It works according to the same principle as a microwave oven C It works according to the same principle as a washing machine Tip: Do not cover your radiators with furniture or long curtains. It reduces the heat from the radiator and make your heating costs much higher.

10 8 Spotřebiče ponechané v pohotovostním režimu vedou ke zbytečným ztrátám elektřiny. Spotřebiče jako například televize či počítač ponechané v režimu standby představují 8% průměrné spotřeby elektřiny domácností. Některé spotřebiče dokonce v pohotovostním režimu spotřebují energie víc, než když jsou zapnuté. Kdyby všichni Evropané přestali používat pohotovostní režim, uspořená energie by pokryla celkovou spotřebu celého jednoho státu. Kterého? A Německa B Belgie C Lucemburska Tip: Zapojená zařízení jako nabíječky mobilních telefonů spotřebovávají elektřinu i v případě, že je nepoužíváme. Vypojíme-li je ze zásuvky, snížíme účty za elektřinu a zároveň přispějeme k lepšímu klimatu. Keeping electronic devices on a standby mode leads to an unnecessary loss of electricity. For an average household about 8% of the electricity consumption is because of wasted standby power in TV s, computers and other devices. For some appliances the standby energy consumption is even higher than when running the device itself. If all Europeans would stop using standby mode, the energy saving would be enough to satisfy the energy demand of which country? A Germany B Belgium C Luxembourg Tip: Devices such as mobile phone chargers use electricity even when not being used. By pulling the plug, you both cut your electric bill and contribute to a better climate.

11 9 Větrná energie je rychle se rozvíjejícím zdrojem elektřiny. Kdybychom jí nahradili elektřinu získávanou z fosilních paliv, snížili bychom emise CO2. Energie z příbřežních větrných elektráren má velký potenciál, avšak problém představuje přenos elektřiny na pevninu bez nadměrných ztrát. Díky novým progresivním technologiím přenosu, jako je technologie HVDC od společnosti ABB, je nyní možné stavět větrné parky i dále od pobřeží. Jak daleko od německého pobřeží bude největší (400 MW) a od pobřeží nejvzdálenější větrný park na světě, jehož stavba bude dokončena letošního roku? A 40 km B 130 km C 400 km Tip: Zvolte si jako dodavatele elektřiny společnost, která nabízí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Wind power is a fast growing renewable energy resource. When replacing electricity production from fossil fuels, CO2-emissions will be reduced. Offshore wind power has a high potential but one challenge is to transport the electricity to the shore without energy losses. Thanks to new, advanced power transmission technologies, such as the HVDC technique from ABB, wind power parks can now be built even farther away from the coast. How far from the German coast will the world's largest and most remote off-shore wind power park (400 MW) be when it is finished later this year? A 40 km B 130 km C 400 km Tip: Choose an energy company that can offer you electricity produced from renewable energy sources.

12 Centrum Hostětín postavila společnost Skanska jako pasivní dům v roce The Hostětín Centre was built by Skanska as a passive house in Termín pasivní dům označuje budovu, která je energeticky vysoce účinná, a vyžaduje tedy jen minimum dodávané energie na vytápění či ochlazování. Termín vytvořil na konci osmdesátých let švédský profesor Bo Adamson společně se svým německým kolegou Wolfgangem Feistem. Pasivní domy jsou nejvyspělejší formou nízkoenergetických domů, ale existuje zde i řada dalších inovativních technologií. Nová kancelářská budova v centru Stockholmu Kungsbrohuset bude využívat inovativní způsob vytápění. Jaký? A Geotermální zdroj z horkých pramenů v nedalekém jezeru Riddarfjärden. B Tělesným teplem získávaným z největšího fitness centra ve Stockholmu, které se nachází v přízemí budovy. C Tělesným teplem, které denně vyprodukuje pasažérů v blízké stanici metra. Tip: Snížením teploty ve vašem pokoji o 1 C je možné snížit spotřebu energie o 5 6 %. Doporučená teplota je 21 C (nižší v noci). 10 The term "passive house" refers to a building that has a very high standard for energy efficiency, requiring very little external energy for heating or cooling. The term was coined by the Swedish professor Mr Bo Adamson and his German colleague Wolfgang Feist in the late 1980:s. Passive houses are the most advanced low energy buildings but there are other innovative techniques as well. Kungsbrohuset, a new office building in the city centre of Stockholm will use an innovative way to heat the building. How? A The geothermal heat from the hot springs in the nearby lake Riddarfjärden. B The body heat from Stockholm's largest gym which is in the basement of the building. C The body heat from daily commuters in the metro underground. Tip: Reducing the room temperature by 1 degree can reduce the energy consumption by 5 6 %. Try keeping a temperature of 21 C (lower at night).