Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě"

Transkript

1 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, Karlovy Vary Tel.: , fax: , Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní ročník 2012/13 S O U T Ě Ž E : Okresní přebor - II. třída mužů Okresní soutěž - III. třída mužů Okresní soutěž - IV. třída mužů Okresní přebor žáků Starší žáci Mladší žáci Přípravka starší Přípravka mladší VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Soutěže řídí STK OFS Karlovy Vary Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě Čl. 3 Termíny utkání 1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzim a jaro. Termínová listina je závazná a veškeré změny nebo výjimky musí být schváleny STK OFS Karlovy Vary. 2. Jednotlivé termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování jednotlivých soutěží s výjimkami ze stanovených termínů a úředních začátků. 3. Oddíly se mohou v odůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání. Utkání musí být předehrána a STK tuto dohodu pouze schválí. Dohoda musí být předložena STK 21 dnů před utkáním. Souhlas hostujícího klubu se změnou hracího dne nebo času o příslušném víkendu dle termínové listiny se při dodržení lhůty 21 dnů nevyžaduje. V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně termínu při nedodržení předepsané lhůty. 1

2 Každá změna termínů a hřiště utkání podléhá finančnímu poplatku řídícímu orgánu. K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro závěrečná dvě kola jednotné začátky u vybraných utkání. 4. Náhradní termíny jsou středy, v případě nesehrání utkání z vyšší moci jsou obě družstva povinna dohodnout nejbližší náhradní termín (nejlépe druhá středa po normálním termínu). Svou dohodu uvádějí oddíly v zápise o utkání. V případě, že nedojde k dohodě, termín nařídí STK. 5. Termínová listina podzim 2012 DATUM SO NE SO NE SO NE ST SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE ÚZ mužů OPM, III. tř. 17, , IV. tř. OPŽ St.žáci Ml.žáci St. přípr , ,00 2 Ml. přípr , , , , , , , , , , ,30 13 Družstva, která mají jiný začátek než úřední, musí začátky utkání přizpůsobit termínové listině v době, kdy je úřední začátek dříve, než je hlášený začátek. 6. O změnu hracího dne a začátku utkání pro jarní část soutěží mohou oddíly požádat nejpozději do

3 Čl. 4 Pořadatelská služba Povinnosti pořadatele utkání i hostujícího oddílu jsou v Soutěžním řádu FAČR (čl ). Pořádající oddíl je povinen uvést do zápisu o utkání jméno hlavního pořadatele, jeho identifikační číslo a počet pořadatelů (muži 5, mládež 3). Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Hlavní pořadatel musí být viditelně označen nápisem Hlavní pořadatel a musí být členem FAČR. Pořádající oddíl musí mít připraveny pro hru nejméně 3 míče, které předá před utkáním ke kontrole hlavnímu rozhodčímu. Dále musí mít zajištěny praporky pro asistenty rozhodčího, píšťalku, žlutou a červenou kartu a nosítka pro případ zranění hráčů. Pořádající oddíl je povinen převzít odpovědnost za bezpečnost dopravního prostředku rozhodčích a delegáta svazu ve smyslu SŘ čl. 20, odst. 8. Pořadatel je povinen poskytnout vhodné občerstvení (v dostatečné míře) hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání. Pořadatel musí zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc (řádně vybavená lékárnička). Čl. 5 Hraje se podle pravidel fotbalu platných od včetně následujících změn, dle platného Souboru předpisů FAČR a tohoto Rozpisu soutěží. Čl. 6 Věkové hranice mládeže a) Dorost - narození po b) Žáci - narození po c) Žáci mladší - narození po d) Přípravka starší - narození po e) Přípravka mladší - narození po Žák i dorostenec může startovat i v nejbližší vyšší věkové kategorii podle zvážení oddílu. Žák může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve po dovršení věku 6-ti let. V žákovských soutěžích (mladší žáci a mladší přípravky) mohou startovat dívky ve věku o 1 rok vyšším než je odpovídající věková kategorie chlapců. Čl. 7 Hrací doba Dospělí, dorost Žáci Žáci starší (4+1) Žáci mladší (4+1) Přípravka starší (7+1) Přípravka mladší (5+1) 2 x 45 minut 2 x 35 minut 2 x 15 minut (turnaje) 2 x 13 minut (turnaje) 2 x 18 minut (turnaje) 1 x 15 minut (turnaje) 3

4 Čl. 8 Lékařská prohlídka Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozího odstavce provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku 57 písmeno a) Soutěžního řádu. Čl. 9 Podmínky účasti v soutěžích Kluby zařazené v soutěžích OFS Karlovy Vary musí splňovat podmínky stanovené SŘ a tímto RS. Musí mít uhrazeny vklady do soutěže a veškeré pokuty a poplatky spojené s minulým soutěžním ročníkem. Soutěžní vklad pro družstvo mužů činí Kč. Pokud má oddíl družstvo mládeže, soutěžní vklad činí Kč. Za družstva mládeže se neplatí. Oddíly hrající OP mužů, musí mít v soutěžích přihlášené alespoň jedno družstvo mládeže (družstvo musí soutěž řádně dohrát). V případě, že oddíl mládež mít nebude, musí uhradit finanční kompenzaci ve výši Kč, která bude použita na rozvoj mládežnického fotbalu v okrese. Všichni hráči musí mít uhrazen členský poplatek FAČR, být řádně registrováni u FAČR a musí se prokázat rozhodčímu utkání platným registračním průkazem prostřednictvím svého vedoucího oddílu a kapitána. 1. Zápis o utkání se vyplňuje v jednom provedení. V Zápise o utkání musí být uvedena jména a identifikační čísla (ID) čísla hráčů, jména a ID funkcionářů družstev a jména a ID rozhodčích a delegáta utkání a jméno a ID hlavního pořadatele utkání. Jako první zajistí pořadatel utkání vyplnění zápisu prostřednictvím vedoucího družstva u domácího družstva. Řádně vyplněný Zápis o utkání, který je již opatřen podpisem hlavního pořadatele a podpisy kapitánů obou družstev (v utkání mládeže i vedoucích družstev), společně s RP obou družstev, musí být předán pořadatelem utkání nejpozději 10 minut před začátkem utkání hlavnímu rozhodčímu. Neumožňují-li podmínky jinak, zabezpečuje pořadatel utkání vyplňování Zápisu v kabině rozhodčích. 2. Střídání hráčů V soutěžích mužů může družstvo vystřídat 4 hráče, v soutěžích minifotbalu se střídá hokejově. Střídání v soutěži OP žáků je SŘ v čl. 50, odst. 1 nově upraveno takto:,,v žákovských soutěžích všech stupňů je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat všechny hráče uvedené v zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů); při tom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. To neplatí v posledních deseti minutách utkání starších žáků, kdy lze střídat pouze 4

5 standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče; vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím do utkání zapojili. 3. Náhradníky je možné doplnit do zápisu o utkání nejpozději do zahájení 2. poločasu. 4. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev (viz. Soubor předpisů FAČR - Soutěžní řád fotbalu - článek 35) je možné na vyžádání kapitána provést po podpisu zápisu kapitánem před utkáním a nejpozději před zahájením II. poločasu utkání. Hráč, který odstoupil ze hry v průběhu I. poločasu nebo sehrál celý poločas, ale nenastoupil do druhého poločasu, je povinen za účelem eventuelního provedení kontroly totožnosti hráčů před zahájením II. poločasu setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení II. poločasu utkání. Kontrolu totožnosti hráče, který se ještě hry nezúčastnil a nastupuje do II. poločasu, je možné na žádost kapitána družstva provést i po skončení utkání a to v době do podpisu zápisu o utkání kapitány obou družstev. Pokud hráč, který nastoupil ve II. poločase, odstoupí ze hry před ukončením utkání (střídání, zranění, vyloučení apod.) je povinen setrvat z tohoto důvodu v prostoru kabin svého družstva do podpisu zápisu o utkání kapitány obou družstev. V této době je možno provést v individuálním případě kontrolu totožnosti znovu i tehdy, když se jí již hráč podrobil. Čl. 10 Soupisky Soupisky zasílají oddíly, které mají více družstev v soutěžích stejné věkové kategorie nejpozději 3 dny před zahájením soutěží k potvrzení na STK OFS. Na soupisce se uvádí 11 hráčů a předkládá se ve 3 vyhotoveních. Nedodržení termínů předložení soupisek podléhá finančnímu postihu. 1. Hráč uvedený na soupisce musí startovat nejméně v jednom mistrovském utkání. Jeho případnou nečinnost zdůvodňuje oddíl písemně 7 dnů od posledního mistrovského utkání. Přikládá se i lékařská zpráva. 2. Vedoucí B popřípadě C družstva musí mít ke každému mistrovskému utkání soupisku A a popřípadě i B mužstva s sebou. 3. Změny na soupisce během sezóny provádí STK OFS, oddíl je povinen o změnu požádat. 4. V jednom soutěžním utkání mohou startovat nejvýše dva hráči uvedení na soupiskách družstev startujících ve vyšší soutěži. Platí pro všechny kategorie. Čl. 11 Systém soutěží Mistrovské soutěže dospělých OP II. tř. a III. tř. se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle Bergerových tabulek. Soutěž IV. tř. se hraje systémem každý s každým čtyřkolově podle Bergerových tabulek. Soutěž OP žáků se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle Bergerových tabulek. 5

6 Soutěže minifotbalu se budou hrát turnajovým způsobem. Soutěž Starší žáci se bude hrát turnajově na hřišti 40 x 20 m, hrací doba je stanovena na 2 x 15 minut. Na podzim i na jaře se bude hrát 5 turnajů. Všechny turnaje budou sehrány na hřištích v Sedleci. K turnaji se vždy dostaví všechna družstva. Každý turnaj se bude hrát systémem každý s každým ve skupině. Soutěž Mladší žáci se bude hrát turnajově na hřišti 40 x 20 m, hrací doba je stanovena na 2 x 13 minut. Na podzim i na jaře se bude hrát 5 turnajů. Všechny turnaje budou sehrány na hřištích v Sedleci. K turnaji se vždy dostaví všechna družstva. Každý turnaj se bude hrát systémem každý s každým ve skupině. V soutěži Přípravka starší se hraje turnajovým způsobem. Každého turnaje sezúčastní tři družstva dle rozlosování. Hraje se podle pravidel minifotbalu s míči č. 4, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 18 minut s pětiminutovou přestávkou. Soutěž Přípravka mladší se bude hrát turnajově na hřišti 40 x 20 m, hrací doba je stanovena na 1 x 15 minut. Na podzim i na jaře se bude hrát 5 turnajů. Všechny turnaje budou sehrány na hřištích v Sedleci. K turnaji se vždy dostaví všechna družstva. Každý turnaj se bude hrát systémem každý s každým ve skupině. Čl. 12 Hodnocení výsledků soutěží 1. Bodové hodnocení výsledků utkání: vítězství 3 body nerozhodně 1 bod porážka 0 bodů 2. Vítězem soutěží se stává družstvo, které získalo nejvyšší počet bodů, v případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí vzájemné zápasy. Dalším kritériem je brankový rozdíl ze všech utkání a případně brankový podíl ze všech utkání. Jestliže je i toto shodné, sehrají družstva zápas o postup dle rozhodnutí STK OFS. 3. O pořadí na sestupových pozicích rozhodují stejná kritéria a ve stejném pořadí jako u určení vítěze soutěží. 6

7 Čl. 13 Postupy a sestupy Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí dle ustanovení SŘ čl a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z následujícího klíče: 1. Soutěže mužů Okresní přebor: Počet klubů 2012/ Sestup z I.B třídy Postup do I.B třídy Sestup z OPM Postup z III.třídy Počet klubů 2013/ Družstvo umístěné na prvním nesestupovém místě sehraje barážové utkání s prvním nepostupujícím ze III. třídy o místo v OP mužů. III. třída: Počet klubů 2012/ Sestup z OPM Postup do OPM Sestup ze III.třídy Postup ze IV.třídy Počet klubů 2013/ Družstvo umístěné na prvním nepostupovém místě sehraje barážové utkání s prvním nesestupujícím z OP mužů o místo v OP mužů. IV. třída: Počet klubů 2012/ Sestup ze III.třídy Postup do III.třídy Počet klubů 2011/12 6* *) Pokud klesne počet účastníků IV. třídy pod 7, bude IV. třída zrušena a vzniknou dvě skupiny III. třídy. Hrací systém by byl upřesněn na losovacím aktivu v červnu Družstvo umístěné na prvním nepostupovém místě sehraje barážové utkání s prvním nesestupujícím ze III. třídy o místo ve III. třídě. Barážová utkání se odehrají na neutrálním hřišti (při nerozhodném výsledku po ukončení řádné hrací doby se budou provádět ihned kopy ze značky pokutového kopu do určení vítěze). 7

8 2. Soutěže mládeže a) OP žáci - vítěz OP postupuje do krajské soutěže Karlovarského KFS - další postupy do krajských soutěží Karlovarského KFS budou záviset od požadavků krajských soutěží b) Ostatní soutěže - vítěz nikam nepostupuje V soutěžích mládeže nikdo nesestupuje. Čl. 14 Námitky, protest a odvolání Námitky lze uplatnit ihned po skončení utkání do zápisu o utkání před podpisem kapitána a v utkání mládeže i vedoucího družstva o potvrzení převzetí registračních průkazů. Protest je nutno dodat písemnou formou doporučenou poštou do 3 dnů po utkání s vkladem 400 Kč. Nutno dodržet ustanovení SŘ, aby mohl být projednán. Odvolání je možno podat doporučeným dopisem k VV OFS Karlovy Vary ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění v úředních zprávách OFS. Nutno dodržet ustanovení SŘ, aby mohl být projednán). Vklady pro projednání odvolání jsou stejné jako při podávání protestu. Čl. 15 Doprava Hostující mužstvo by se mělo k utkání dostavit včas a využít všechny možnosti proto, aby nemusela být čerpána čekací doba. Čl. 16 Hřiště Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu. Utkání se hrají pouze na těch hlavních hřištích oddílů, která schválil řídící orgán soutěže s výjimkou sehrání utkání na náhradních hřištích v případě a) rozhodčí neuzná hrací plochu hlavního hřiště za způsobilou b) v termínu od 25. října 2012 do 7. dubna 2013 rozhoduje o sehrání utkání na travnatém hřišti pořadatel utkání (musí být zajištěna náhradní plocha) c) na základě souhlasu STK Jakékoliv změny na hrací ploše a na hřišti vůbec musí být hlášeny řídícímu orgánu a ten musí hřiště opět schválit. Rozhodnutí o tom, zda je hrací plocha způsobilá k utkání, přísluší s konečnou platností pouze rozhodčímu utkání. Na každém hřišti musí být zajištěné kabiny (uzamykatelné) pro obě družstva a rozhodčího zvlášť, které budou v chladných dnech vytápěné. Musí být k dispozici umývárny s teplou i studenou vodou. V soutěžích OP je nutné mít kryté lavičky pro náhradníky (min. délka 4,5 metru) oddělené od diváků. V ostatních okresních soutěžích je nutné mít lavičky pro náhradníky zastřešené (min. délka 4,5 metru) oddělené od diváků. 8

9 Čl. 17 Nedostavení se k utkání 1. Nenastoupí-li hostující mužstvo k utkání, uhradí domácímu oddílu náklady na úpravu hřiště (400 Kč) a náklady rozhodčích. 2. Nenastoupí-li domácí nebo hostující mužstvo k utkání, uhradí soupeři cestovné pro 23 osob (veřejným dopravním prostředkem). 3. V obou výše uvedených případech zaplatí provinivší se družstvo pokutu na OFS dle sazebníku. 4. Při nesehrání utkání z vyšší moci uhradí pořádající oddíl soupeři 50 % jízdného (viz bod 2 tohoto článku). Čl. 18 Hlášení výsledků utkání Výsledky utkání hlásí co nejdříve po skončení utkání delegovaný hlavní rozhodčí formou SMS zprávy na telefonní čísla (sekretář) a (redakce Karlovarského deníku). Zpráva by měla být ve tvaru: název soutěže x domácí hosté x výsledek x poločas x střelci x HR x poměr ŽK x poměr ČK x diváci. Rozhodčí si bude v zápise o utkání za odeslané SMS účtovat částku 10 Kč v kolonce nocležné. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího SMS zasílá pořádající oddíl. Čl. 19 Nástup a odchod Nástup na hrací plochu provádějí obě družstva pod vedením hlavního rozhodčího. Hráči družstev se po nástupu na hrací plochu před zahájením utkání po společném pozdravení s diváky pozdraví mezi sebou. Hostující oddíl zůstane stát a domácí hráči projdou okolo hostujících hráčů, podáním ruky se pozdraví a vrátí se na svá místa. V poločase a po utkání je za odchod odpovědný hlavní pořadatel. Pořadatel utkání je povinen poskytnout bezplatně vhodné občerstvení pro hostující družstvo a rozhodčího utkání o poločasové přestávce utkání. Po skončení utkání se hráči obou družstev pozdraví podáním ruky ve středovém kruhu hřiště. Čl. 20 Volné vstupenky Hostující oddíl obdrží volné vstupenky do počtu 23 kusů (hráči + funkcionáři družstva uvedení v zápise o utkání) pro svou potřebu od pořádajícího oddílu při příjezdu na místo utkání. Ostatní členové výpravy musí platit vstupné. Čl. 21 Přestupy a hostování Žádosti o přestupy se podávají denně v období od 1. července do 6. dubna. Žádosti o hostování a ukončení hostování se podávají denně v období od 1. července do 6. října a od 1. ledna do 6. dubna. 9

10 Čl. 22 Hřiště a náhradní hřiště Na přihláškách pro soutěžní ročník mají některé oddíly uvedeny hřiště jiná než na jakých hrají obvykle, popřípadě mají uvedena hřiště náhradní viz adresář oddílů Čl. 23 Reprezentace Oddíl je povinen uvolnit nominované hráče pro okresní výběry pod trestem zastavení činnosti oddílu. Čl. 24 Jiná opatření Oddíl je povinen v soutěžích OP muži a OP žáci mít kvalifikovaného trenéra minimálně se statutem trenéra licence C. Výjimky pro oddíly, které kvalifikovaného trenéra nemají platí pouze do uspořádání nového školení trenérů licence C (ke konci kalendářního roku). O výjimku je nutné zažádat. Za nesplnění této povinnosti bude oddílu vyměřena pokuta dle sazebníku pokut. Oddíl je povinen uvádět do zápisu o utkání společně s vedoucím družstva i trenéra družstva. Čl. 25 STK OFS Karlovy Vary zasedá každý čtvrtek od hod. 2. POKYNY DISCIPLINÁRNÍ KOMISE Čl. 1 Disciplinární komise se řídí ve svém rozhodování ustanovením disciplinárního řádu (viz. Soubor předpisů). Jiné fotbalové orgány nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit. Disciplinární komise OFS projednává všechna disciplinární provinění hráčů, popř. oddílů startujících v okresních soutěžích. Čl. 2 Disciplinární řád se vztahuje na všechna disciplinární provinění. K projednání slouží DK OFS zápis o utkání, vlastní zjištění DK a vyjádření oddílů. Čl. 3 Vyloučený hráč je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo své vyjádření učiní písemně se souhlasem k projednání bez jeho účasti do 10 dnů po provinění. Po uplynutí této doby bude případ v DK projednán bez shora uvedených náležitostí. Zároveň má vyloučený hráč okamžitě zastavenou závodní činnost až do projednání v DK. Čl. 4 V soutěžích mužů budou evidovány žluté karty a na základně jejich počtu bude hráčům zastavena nepodmíněně činnost takto: 4 ŽK 1 utkání nepodmíněně 8 ŽK 2 utkání nepodmíněně 12 ŽK 3 utkání nepodmíněně 16 ŽK 4 utkání nepodmíněně Za evidenci žlutých karet svých hráčů odpovídá oddíl. 10

11 Čl. 5 Kapitán a v utkáních mládeže také vedoucí družstva svým podpisem v zápisu o utkání před zahájením utkání stvrzují, že nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost. Čl. 6 Odvolání proti rozhodnutí DK OFS viz Soubor předpisů Čl. 7 Poplatky za projednání hráčů v DK budou oddílům zaslány kumulovaně vždy po ukončení podzimní nebo jarní části sezóny. Oddíl je povinen částku uhradit do 15 dnů od obdržení platebního výměru. Čl. 8 DK OFS Karlovy Vary zasedá každý čtvrtek od hod. 3. POKYNY KOMISE ROZHODČÍCH Čl. 1 Rozhodčí se řídí ustanoveními uveřejněnými v Souboru předpisů FAČR a tímto Rozpisem soutěží. Čl. 2 Delegaci rozhodčích na utkání provádí obsazovací komise KR OFS Karlovy Vary písemně, telegraficky nebo telefonicky. Platí vždy poslední delegace. Čl. 3 Vetace rozhodčího Každý oddíl může vetovat jednoho rozhodčího s písemným zdůvodněním, nejpozději však do 3 dnů před zahájením jednotlivých soutěží. Čl. 4 Vyplňování zápisu o utkání 1. Povinností rozhodčího je zaznamenat přesný čas střídání hráčů a uvést střelce branek. Zápis se vyplňuje čitelně ve všech rubrikách, včetně námitek kapitánů, napomínání, vyloučení a zranění hráčů. 2. Rozhodčí zasílají vyplněný zápis o utkání řídícímu orgánu doporučeně do 48 hodin, pokud dojde k události, která bude mít za následek disciplinární řízení, tak do 24 hodin. V případě nedodržení termínu odevzdání bude rozhodčí potrestán správním poplatkem KR. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího je povinen odeslat zápis se všemi náležitostmi (včetně střelců branek) doporučenou poštou do 48 hodin pořádající oddíl. Za nedodržení tohoto ustanovení bude oddíl disciplinárně potrestán. 3. Rozhodčí je povinen poskytnout pořadateli utkání veškeré informace o utkání výsledek utkání, stav v poločase, střelce branek, stav ŽK, ČK. 11

12 Čl. 5 Odměny za řízení utkání 1. Pořadatel je vyplácí rozhodčímu během poločasové přestávky nebo bezprostředně po skončení utkání. 2. Náhrady pro kvalifikované rozhodčí: HLAVNÍ ASISTENT okresní soutěže: dospělých (OP II. tř.) 300 Kč 200 Kč dospělých (ostatní soutěže) 250 Kč 150 Kč dorostu 200 Kč 100 Kč žáků 130 Kč 70 Kč minifotbal žáci 50 Kč --- Kč minifotbal přípravka 40 Kč --- Kč přátelská utkání: dospělých 100 Kč 50 Kč ostatní 50 Kč 30 Kč Náhrady turnajů se řídí dle platných směrnic. Náhrada pro delegáta svazu je 200 Kč. Odměny oddílovým rozhodčím (laikům) se nevyplácejí. Čl. 6 Cestovní náhrady Každý delegovaný rozhodčí a delegát svazu má nárok na výplatu cestovného proti předložení jízdenek. Při použití vlastního dopravního prostředku proplácí oddíl kilometrovné ve výši 5,00 Kč/km. V takovém případě musí být cestovné účtováno nejkratším směrem z místa bydliště do místa konání. Utkání oddíly vyplácejí odměny rozhodčím v plné výši, daň z příjmů odevzdává dle daňových směrnic každý rozhodčí sám. Čl. 7 Nesehrání nebo nedohrání utkání z vyšší moci Rozhodčí je povinen zabezpečit dohodu obou družstev na sehrání utkání v náhradním termínu (2. následující středa). Tato skutečnost se uvede do zápisu o utkání a musí být podepsána kapitány a vedoucími obou družstev. Rozhodčí je povinen uvést všechny okolnosti, pokud dohoda mezi družstvy nebyla uzavřena. (Nedohoda na náhradním termínu sehrání utkání musí též podepsána kapitánem a vedoucím družstva obou družstev). Náhradní termíny podléhají schválení STK OFS Karlovy Vary. Čl. 8 Ošetřování hráče na hrací ploše Hráč, který je na pokyn rozhodčího ošetřován, musí v každém případě, t.j. před ošetřením, během ošetření či po ošetření, opustit hrací plochu a vrátit do hry se smí nejdříve po uplynutí tří minut od jejího opuštění. Toto opatření se netýká ošetřování brankáře. 12

13 4. SAZEBNÍK POPLATKŮ A POKUT 50 Kč - projednání přestupku disciplinární komisí OFS v soutěžích mládeže - nedostatečně vyplněný zápis o utkání pokud utkání řídí oddílový rozhodčí (laik) 100 Kč - projednání přestupku disciplinární komisí OFS v soutěžích mužů - nezaslání zápisu o utkání pořadatelem utkání ve stanoveném termínu, když utkání řídil oddílový rozhodčí (laik) 200 Kč - pozdní zaslání soupisky družstva 300 Kč - neupravená hrací plocha, nedodržení povinností pořadatele utkání, nedodržení ustanovení Soutěžního řádu - za uspořádání utkání mládeže bez souhlasu STK - změna termínu nebo hřiště utkání minimálně 21 dní před ÚZ za neúčast zástupce oddílu na valné hromadě nebo aktivu OFS až 500 Kč - za uspořádání utkání mužů bez souhlasu STK - změna termínu nebo hřiště utkání méně než 21 dní před ÚZ - nenastoupení hráče ze soupisky družstva 1000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 4000 Kč 3000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 1500 Kč až 2000 Kč až 2500 Kč Kč Kč 8000 Kč 3000 Kč 1500 Kč - neoprávněný start hráče v utkání mládeže - soutěžní vklad družstva do soutěže mužů (když není mládež) - soutěžní vklad družstva do soutěže mužů (když je mládež) - nedostavení se k utkání vlastní vinou OP muži - nedostavení se k utkání vlastní vinou III. třída - nedostavení se k utkání vlastní vinou IV. třída - nedostavení se k utkání vlastní vinou OP žáci - za nesehrání nebo nedohrání utkání vlastní vinou - za odstoupení oddílu z rozehrané soutěže mládež - neoprávněný start hráče v utkání mužů - nesplnění povinnosti mít kvalifikovaného trenéra - za odstoupení z rozehrané soutěže OP mužů za odstoupení z rozehrané soutěže III. třída mužů za odstoupení z rozehrané soutěže IV. třída mužů - poplatek za postup mimo pořadí do soutěže OP mužů - poplatek za postup mimo pořadí do soutěže III. třída Úhrada pokut a ostatních poplatků bude evidována na sekretariátu OFS. Na oddíly budou zasílány průběžně příslušné výměry. Po skončení podzimní a jarní části soutěže bude provedeno hromadné vyúčtování, které bude každému oddílu zasláno. Doba splatnosti je 10 dnů. Pokuty vyšší než 500 Kč mají splatnost do 10 dnů od uveřejnění v oficiálních zprávách OFS. Toto ustanovení se netýká odvolání a námitek, kdy je nutno předložit doklad o úhradě stanoveného poplatku spolu s podáním odvolání či námitky. Bankovní spojení na OFS Karlovy Vary: /0100, var. symbol: (pokuty) nebo (sout. vklad), specifický symbol: sedmimístné číslo oddílu u FAČR (412xxx1). 13

14 5. ODMĚNY ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽÍCH Vítěz OP mužů: Vítěz III. třídy: Vítěz IV. třídy: Vítěz OP žáků: Kč Kč Kč Kč Vítěz okr. poháru: Finalista okr. poháru: Kč Kč Vítězové soutěží a nejlepší střelci jednotlivých soutěží dále obdrží poháry nebo jiné věcné ceny. 6. ORGANIZACE POHÁRU FAČR OFS KARLOVY VARY Soutěže o pohár OFS Karlovy Vary se zúčastňují přihlášená družstva mužů hrající okresní soutěže OFS Karlovy Vary s výjimkou B družstev. Hraje se podle pravidel fotbalu, v případě nerozhodného výsledku v utkání se neprodlužuje hrací doba, ale ihned se provádí kopy ze značky pokutového kopu až do rozhodnutí o vítězi. STK provede losování o výhodě domácího družstva. Oddíly budou hrát utkání na vlastní náklady. Vítěz okresního kola poháru OFS Karlovy Vary obdrží putovní pohár vítěze okresního kola poháru OFS Karlovy Vary, který bude mít v držení po dobu, než se stane vítězem jiný oddíl a dále obdrží pohár pro vítěze daného ročníku do trvalého vlastnictví a fotbalový míč. Vítěz okresního poháru FAČR postupuje do soutěže o pohár FAČR, kterou pořádá Karlovarský KFS. Termíny utkání a vylosování dvojic soupeřů jednotlivých kol pohárových utkání budou sdělována prostřednictvím oficiálních informací. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento Rozpis soutěží je nedílnou součástí Souboru předpisů FAČR. OFS Karlovy Vary si vyhrazuje právo v průběhu soutěží provést taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. Rozpis pro jarní část soutěží, spolu s termínovou listinou, obdrží oddíly před zahájením jarní části soutěží. OFS Karlovy Vary si vyhrazuje právo upravit soutěže ročníku 2013/14 dle rozhodnutí valné hromady z roku VV OFS upozorňuje oddíly, které nemají v soutěžích žádné mládežnické družstvo, že jim řídící orgán může nařídit jiný výkop, než je uveden na přihlášce do soutěže. Důvodem je nedostatek rozhodčích a z toho vyplývající problémy s obsazením sobotních odpoledních utkání. 14

15 Rozlosování okresních soutěží 2012/13 A1A Okresní přebor mužů 1. Sokol Chyše B NE 15:00 2. RZ Abertamy SO 14:00 3. Sokol Hájek SO ÚZ 4. Vojkovice SO 14:00 5. FC Nové Hamry NE 16:00 6. SK Božíčany SO 10:30 7. Zřídla Kyselka SO 15:00 8. Baník Pila SO ÚZ 9. SK Toužim B NE ÚZ 10. FK Ajax Kolová SO ÚZ 11. FK Nejdek B NE 15: Agro Stružná SO 16: Jiskra Březová SO ÚZ 14. DDM Stará Role B NE 15:00 Podzim kolo (13.) :00 2. kolo ( 1.) :00 A1A1301 Kyselka - St. Role B A1A0101 Chyše B - St. Role B A1A1302 Pila - Božičany A1A0102 Abertamy - Březová A1A1303 Toužim B - N.Hamry A1A0103 Hájek - Stružná A1A1304 Kolová - Vojkovice A1A0104 Vojkovice - Nejdek B A1A1305 Nejdek B - Hájek A1A0105 N.Hamry - Kolová A1A1306 Stružná - Abertamy A1A0106 Božičany - Toužim B A1A1307 Březová - Chyše B A1A0107 Kyselka - Pila 3. kolo ( 2.) :00 4. kolo ( 3.) :00 A1A0201 St. Role B - Pila A1A0301 Abertamy - St. Role B A1A0202 Toužim B - Kyselka A1A0302 Hájek - Chyše B A1A0203 Kolová - Božičany A1A0303 Vojkovice - Březová A1A0204 Nejdek B - N.Hamry A1A0304 N.Hamry - Stružná A1A0205 Stružná - Vojkovice A1A0305 Božičany - Nejdek B A1A0206 Březová - Hájek A1A0306 Kyselka - Kolová A1A0207 Chyše B - Abertamy A1A0307 Pila - Toužim B 5. kolo ( 4.) :30 6. kolo ( 5.) :30 A1A0401 St. Role B - Toužim B A1A0501 Hájek - St. Role B A1A0402 Kolová - Pila A1A0502 Vojkovice - Abertamy A1A0403 Nejdek B - Kyselka A1A0503 N.Hamry - Chyše B A1A0404 Stružná - Božičany A1A0504 Božičany - Březová A1A0405 Březová - N.Hamry A1A0505 Kyselka - Stružná A1A0406 Chyše B - Vojkovice A1A0506 Pila - Nejdek B A1A0407 Abertamy - Hájek A1A0507 Toužim B - Kolová 15

16 7. kolo ( 6.) :30 8. kolo ( 7.) :00 A1A0601 St. Role B - Kolová A1A0701 Vojkovice - St. Role B A1A0602 Nejdek B - Toužim B A1A0702 N.Hamry - Hájek A1A0603 Stružná - Pila A1A0703 Božičany - Abertamy A1A0604 Březová - Kyselka A1A0704 Kyselka - Chyše B A1A0605 Chyše B - Božičany A1A0705 Pila - Březová A1A0606 Abertamy - N.Hamry A1A0706 Toužim B - Stružná A1A0607 Hájek - Vojkovice A1A0707 Kolová - Nejdek B 9. kolo ( 8.) : kolo ( 9.) :30 A1A0801 St. Role B - Nejdek B A1A0901 N.Hamry - St. Role B A1A0802 Stružná - Kolová A1A0902 Božičany - Vojkovice A1A0803 Březová - Toužim B A1A0903 Kyselka - Hájek A1A0804 Chyše B - Pila A1A0904 Pila - Abertamy A1A0805 Abertamy - Kyselka A1A0905 Toužim B - Chyše B A1A0806 Hájek - Božičany A1A0906 Kolová - Březová A1A0807 Vojkovice - N.Hamry A1A0907 Nejdek B - Stružná 11. kolo (10.) : kolo (11.) :00 A1A1001 St. Role B - Stružná A1A1101 Božičany - St. Role B A1A1002 Březová - Nejdek B A1A1102 Kyselka - N.Hamry A1A1003 Chyše B - Kolová A1A1103 Pila - Vojkovice A1A1004 Abertamy - Toužim B A1A1104 Toužim B - Hájek A1A1005 Hájek - Pila A1A1105 Kolová - Abertamy A1A1006 Vojkovice - Kyselka A1A1106 Nejdek B - Chyše B A1A1007 N.Hamry - Božičany A1A1107 Stružná - Březová 13. kolo (12.) :00 A1A1201 St. Role B - Březová A1A1202 Chyše B - Stružná A1A1203 Abertamy - Nejdek B A1A1204 Hájek - Kolová A1A1205 Vojkovice - Toužim B A1A1206 N.Hamry - Pila A1A1207 Božičany - Kyselka 16

17 A2A III. třída 1. Sokol Žlutice B SO ÚZ 2. Olympie Hroznětín B dle hlášenek 3. FK SMB Bochov B NE 14:00 4. Karlovy Vary - Dvory dle hlášenek 5. SLAVIA JUNIOR Karlovy Vary SO 15:00 hř. Loket 6. Potůčky SO 15:00 7. Sokol Sadov NE ÚZ 8. Pernink SO ÚZ 9. Sokol Štědrá SO 15: Počerny SO 15: Čechie Dalovice B SO ÚZ 12. Slavoj Bečov n.teplou NE 15: Verušičky NE 14: Děpoltovice SO 16:30 Podzim kolo (13.) :00 2. kolo ( 1.) :00 A2A1301 Sadov - Děpoltovice A2A0101 Žlutice B - Děpoltovice A2A1302 Pernink - Potůčky A2A0102 Hroznětín B - Verušičky A2A1303 Štědrá - Sl.Junior KV A2A0103 Bochov B - Bečov A2A1304 Počerny - Dvory A2A0104 Dvory - Dalovice B A2A1305 Dalovice B - Bochov B A2A0105 Sl.Junior KV - Počerny A2A1306 Bečov - Hroznětín B A2A0106 Potůčky - Štědrá A2A1307 Verušičky - Žlutice B A2A0107 Sadov - Pernink 3. kolo ( 2.) :00 4. kolo ( 3.) :00 A2A0201 Děpoltovice - Pernink A2A0301 Hroznětín B - Děpoltovice A2A0202 Štědrá - Sadov A2A0302 Bochov B - Žlutice B A2A0203 Počerny - Potůčky A2A0303 Dvory - Verušičky A2A0204 Dalovice B - Sl.Junior KV A2A0304 Sl.Junior KV - Bečov A2A0205 Bečov - Dvory A2A0305 Potůčky - Dalovice B A2A0206 Verušičky - Bochov B A2A0306 Sadov - Počerny A2A0207 Žlutice B - Hroznětín B A2A0307 Pernink - Štědrá 5. kolo ( 4.) :30 6. kolo ( 5.) :30 A2A0401 Děpoltovice - Štědrá A2A0501 Bochov B - Děpoltovice A2A0402 Počerny - Pernink A2A0502 Dvory - Hroznětín B A2A0403 Dalovice B - Sadov A2A0503 Sl.Junior KV - Žlutice B A2A0404 Bečov - Potůčky A2A0504 Potůčky - Verušičky A2A0405 Verušičky - Sl.Junior KV A2A0505 Sadov - Bečov A2A0406 Žlutice B - Dvory A2A0506 Pernink - Dalovice B A2A0407 Hroznětín B - Bochov B A2A0507 Štědrá - Počerny 17

18 7. kolo ( 6.) :30 8. kolo ( 7.) :00 A2A0601 Děpoltovice - Počerny A2A0701 Dvory - Děpoltovice A2A0602 Dalovice B - Štědrá A2A0702 Sl.Junior KV - Bochov B A2A0603 Bečov - Pernink A2A0703 Potůčky - Hroznětín B A2A0604 Verušičky - Sadov A2A0704 Sadov - Žlutice B A2A0605 Žlutice B - Potůčky A2A0705 Pernink - Verušičky A2A0606 Hroznětín B - Sl.Junior KV A2A0706 Štědrá - Bečov A2A0607 Bochov B - Dvory A2A0707 Počerny - Dalovice B 9. kolo ( 8.) : kolo ( 9.) :30 A2A0801 Děpoltovice - Dalovice B A2A0901 Sl.Junior KV - Děpoltovice A2A0802 Bečov - Počerny A2A0902 Potůčky - Dvory A2A0803 Verušičky - Štědrá A2A0903 Sadov - Bochov B A2A0804 Žlutice B - Pernink A2A0904 Pernink - Hroznětín B A2A0805 Hroznětín B - Sadov A2A0905 Štědrá - Žlutice B A2A0806 Bochov B - Potůčky A2A0906 Počerny - Verušičky A2A0807 Dvory - Sl.Junior KV A2A0907 Dalovice B - Bečov 11. kolo (10.) : kolo (11.) :00 A2A1001 Děpoltovice - Bečov A2A1101 Potůčky - Děpoltovice A2A1002 Verušičky - Dalovice B A2A1102 Sadov - Sl.Junior KV A2A1003 Žlutice B - Počerny A2A1103 Pernink - Dvory A2A1004 Hroznětín B - Štědrá A2A1104 Štědrá - Bochov B A2A1005 Bochov B - Pernink A2A1105 Počerny - Hroznětín B A2A1006 Dvory - Sadov A2A1106 Dalovice B - Žlutice B A2A1007 Sl.Junior KV - Potůčky A2A1107 Bečov - Verušičky 13. kolo (12.) :00 A2A1201 Děpoltovice - Verušičky A2A1202 Žlutice B - Bečov A2A1203 Hroznětín B - Dalovice B A2A1204 Bochov B - Počerny A2A1205 Dvory - Štědrá A2A1206 Sl.Junior KV - Pernink A2A1207 Potůčky - Sadov 18

19 A3A IV. třída 1. Baník Pila B SO ÚZ 2. SC Stanovice NE 16:30 3. volné číslo 4. Sokol Olšová Vrata NE 15:00 5. STST Údrč NE 14:00 6. Slavia Krásné Údolí NE ÚZ 7. Budoucnost Otročín NE 14:00 8. KSNP Sedlec B SO 15:00 Podzim kolo (14.) :00 2. kolo ( 1.) :00 A3A1401 Sedlec B - Ol.Vrata A3A0101 Pila B - Sedlec B A3A1402 volno - Údrč A3A0102 Stanovice - Otročín A3A1403 Stanovice - Kr.Údolí A3A0103 volno - Kr.Údolí A3A1404 Pila B - Otročín A3A0104 Ol.Vrata - Údrč 3. kolo ( 2.) :00 4. kolo ( 3.) :00 A3A0201 Sedlec B - Údrč A3A0301 Stanovice - Sedlec B A3A0202 Kr.Údolí - Ol.Vrata A3A0302 volno - Pila B A3A0203 Otročín - volno A3A0303 Ol.Vrata - Otročín A3A0204 Pila B - Stanovice A3A0304 Údrč - Kr.Údolí 5. kolo ( 4.) :30 6. kolo ( 5.) :30 A3A0401 Sedlec B - Kr.Údolí A3A0501 volno - Sedlec B A3A0402 Otročín - Údrč A3A0502 Ol.Vrata - Stanovice A3A0403 Pila B - Ol.Vrata A3A0503 Údrč - Pila B A3A0404 Stanovice - volno A3A0504 Kr.Údolí - Otročín 7. kolo ( 6.) :30 8. kolo ( 7.) :00 A3A0601 Sedlec B - Otročín A3A0701 Ol.Vrata - Sedlec B A3A0602 Pila B - Kr.Údolí A3A0702 Údrč - volno A3A0603 Stanovice - Údrč A3A0703 Kr.Údolí - Stanovice A3A0604 volno - Ol.Vrata A3A0704 Otročín - Pila B 9. kolo ( 8.) : kolo ( 9.) :30 A3A0801 Sedlec B - Pila B A3A0901 Údrč - Sedlec B A3A0802 Otročín - Stanovice A3A0902 Ol.Vrata - Kr.Údolí A3A0803 Kr.Údolí - volno A3A0903 volno - Otročín A3A0804 Údrč - Ol.Vrata A3A0904 Stanovice - Pila B 11. kolo (10.) : kolo (11.) :00 A3A1001 Sedlec B - Stanovice A3A1101 Kr.Údolí - Sedlec B A3A1002 Pila B - volno A3A1102 Údrč - Otročín A3A1003 Otročín - Ol.Vrata A3A1103 Ol.Vrata - Pila B A3A1004 Kr.Údolí - Údrč A3A1104 volno - Stanovice 13. kolo (12.) : kolo (13.) :30 A3A1201 Sedlec B - volno A3A1301 Otročín - Sedlec B A3A1202 Stanovice - Ol.Vrata A3A1302 Kr.Údolí - Pila B A3A1203 Pila B - Údrč A3A1303 Údrč - Stanovice A3A1204 Otročín - Kr.Údolí A3A1304 Ol.Vrata - volno 19

20 E1A Okresní přebor žáků 1. Jáchymov SO 10:00 2. Baník Pila NE 10:30 3. FK SMB Bochov SO 14:00 4. FK Nejdek SO 10:00 5. Sokol Útvina NE 10:00 6. Pernink SO 2,5 hod. před ÚZ mužů 7. Sokol Štědrá SO 13:00 8. FK Ajax Kolová/Loko K.Vary SO 2,5 hod. před ÚZ mužů hř. Kolová 9. Vojkovice/SK Kyselka SO 11:00 hř. Vojkovice 10. EP Merklín/Olympie Hroznětín NE 10:00 hř. Merklín Podzim kolo ( 2.) :00 2. kolo ( 3.) :00 E1A0201 Merklín/Hroznětín - Pernink E1A0301 Pila - Merklín/Hroznětín E1A0202 Štědrá - Útvina E1A0302 Bochov - Jáchymov E1A0203 Kolová/Loko KV - Nejdek E1A0303 Nejdek - Vojkovice/Kyselka E1A0204 Vojkovice/Kyselka - Bochov E1A0304 Útvina - Kolová/Loko KV E1A0205 Jáchymov - Pila E1A0305 Pernink - Štědrá 3. kolo ( 4.) :00 4. kolo ( 5.) :00 E1A0401 Merklín/Hroznětín - Štědrá E1A0501 Bochov - Merklín/Hroznětín E1A0402 Kolová/Loko KV - Pernink E1A0502 Nejdek - Pila E1A0403 Vojkovice/Kyselka - Útvina E1A0503 Útvina - Jáchymov E1A0404 Jáchymov - Nejdek E1A0504 Pernink - Vojkovice/Kyselka E1A0405 Pila - Bochov E1A0505 Štědrá - Kolová/Loko KV 5. kolo ( 6.) :00 6. kolo ( 7.) :00 E1A0601 Merklín/Hroznětín - Kolová/Loko KV E1A0701 Nejdek - Merklín/Hroznětín E1A0602 Vojkovice/Kyselka - Štědrá E1A0702 Útvina - Bochov E1A0603 Jáchymov - Pernink E1A0703 Pernink - Pila E1A0604 Pila - Útvina E1A0704 Štědrá - Jáchymov E1A0605 Bochov - Nejdek E1A0705 Kolová/Loko KV - Vojkovice/Kyselka 7. kolo ( 8.) :00 8. kolo ( 9.) :00 E1A0801 Merklín/Hroznětín - Vojkovice/Kyselka E1A0901 Útvina - Merklín/Hroznětín E1A0802 Jáchymov - Kolová/Loko KV E1A0902 Pernink - Nejdek E1A0803 Pila - Štědrá E1A0903 Štědrá - Bochov E1A0804 Bochov - Pernink E1A0904 Kolová/Loko KV - Pila E1A0805 Nejdek - Útvina E1A0905 Vojkovice/Kyselka - Jáchymov 9. kolo ( 1.) :00 E1A0101 Jáchymov - Merklín/Hroznětín E1A0102 Pila - Vojkovice/Kyselka E1A0103 Bochov - Kolová/Loko KV E1A0104 Nejdek - Štědrá E1A0105 Útvina - Pernink 20

21 E2A Starší žáci KSNP Sedlec 2. SK Božičany 3. Sokol Chyše 4. KSNP Sedlec B Soutěž se hraje turnajovým způsobem (5 turnajů na podzim a 5 na jaře). Každého turnaje se zúčastní všechna čtyři družstva. Hraje se podle pravidel minifotbalu na hřišti 40 x 20 m, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 15 minut s minimální přestávkou na výměnu stran. Všechna utkání se uskuteční na hřištích v Sedleci (umělá i přírodní tráva). Za starší žáky mohou nastoupit hráči narozeni po Podzim kolo :00 2. kolo :00 E2A0101 Sedlec Sedlec B E2A0201 Božičany - Sedlec E2A0102 Božičany Chyše E2A0202 Chyše - Sedlec B E2A0103 Sedlec B Božičany E2A0203 Sedlec - Chyše E2A0104 Chyše Sedlec E2A0204 Sedlec B - Božičany E2A0105 Sedlec Božičany E2A0205 Božičany - Chyše E2A0106 Chyše Sedlec B E2A0206 Sedlec B - Sedlec 3. kolo :00 4. kolo :00 E2A0301 Chyše Božičany E2A0401 Sedlec B - Chyše E2A0302 Sedlec B Sedlec E2A0402 Sedlec - Božičany E2A0303 Božičany Sedlec B E2A0403 Chyše - Sedlec E2A0304 Sedlec Chyše E2A0404 Božičany - Sedlec B E2A0305 Chyše Sedlec B E2A0405 Sedlec B - Sedlec E2A0306 Sedlec Božičany E2A0406 Božičany - Chyše 5. kolo :00 E2A0301 Chyše Božičany E2A0302 Sedlec B Sedlec E2A0303 Božičany Sedlec B E2A0304 Sedlec Chyše E2A0305 Chyše Sedlec B E2A0306 Sedlec Božičany 21

22 F1A Mladší žáci Sokol Žlutice 2. Jáchymov 3. Čechie Dalovice 4. KSNP Sedlec 5. KSNP Sedlec B Soutěž se hraje turnajovým způsobem (5 turnajů na podzim a 5 na jaře). Každého turnaje se zúčastní všech pět družstev. Hraje se podle pravidel minifotbalu na hřišti 40 x 20 m, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 13 minut s minimální přestávkou na výměnu stran. Všechna utkání se uskuteční na hřištích v Sedleci (umělá i přírodní tráva). Za mladší žáky mohou nastoupit hráči narozeni po Podzim kolo :00 2. kolo :00 F1A0101 Jáchymov Dalovice F1A0201 Dalovice Sedlec B F1A0102 Sedlec B Sedlec F1A0202 Sedlec - Žlutice F1A0103 Dalovice Žlutice F1A0203 Sedlec B - Jáchymov F1A0104 Jáchymov Sedlec F1A0204 Dalovice - Žlutice F1A0105 Žlutice Sedlec B F1A0205 Jáchymov - Sedlec F1A0106 Sedlec Dalovice F1A0206 Žlutice Sedlec B F1A0107 Sedlec B Jáchymov F1A0207 Sedlec - Dalovice F1A0108 Sedlec Žlutice F1A0208 Žlutice - Jáchymov F1A0109 Dalovice Sedlec B F1A0209 Sedlec B - Sedlec F1A0110 Žlutice Jáchymov F1A0210 Jáchymov - Dalovice 3. kolo :00 4. kolo :00 F1A0301 Sedlec B Sedlec F1A0401 Sedlec Žlutice F1A0302 Žlutice Jáchymov F1A0402 Jáchymov - Dalovice F1A0303 Sedlec Dalovice F1A0403 Žlutice - Sedlec B F1A0304 Sedlec B Jáchymov F1A0404 Sedlec - Dalovice F1A0305 Dalovice Žlutice F1A0405 Sedlec B - Jáchymov F1A0306 Jáchymov Sedlec F1A0406 Dalovice Žlutice F1A0307 Žlutice Sedlec B F1A0407 Jáchymov - Sedlec F1A0308 Jáchymov Dalovice F1A0408 Dalovice - Sedlec B F1A0309 Sedlec Žlutice F1A0409 Žlutice - Jáchymov F1A0310 Dalovice Sedlec B F1A0410 Sedlec B - Sedlec 5. kolo :00 F1A0501 Žlutice Jáchymov F1A0502 Dalovice Sedlec B F1A0503 Jáchymov Sedlec F1A0504 Žlutice Sedlec B F1A0505 Sedlec Dalovice F1A0506 Sedlec B Jáchymov F1A0507 Dalovice Žlutice F1A0508 Sedlec B Sedlec F1A0509 Jáchymov Dalovice F1A0510 Sedlec Žlutice 22

23 G1A Přípravka starší DDM Stará Role 2. Čechie Dalovice 3. Sokol Chyše 4. KSNP Sedlec 5. FK Nejdek 6. SK Toužim 7. KSNP Sedlec B Soutěž se hraje turnajovým způsobem. Každého turnaje se zúčastní tři družstva, která se utkají každý s každým. Hraje se podle pravidel minifotbalu s míči č. 4, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 18 minut s pětiminutovou přestávkou. Mezi utkáními se doporučuje přestávka minut. Za starší přípravku mohou nastoupit hráči narozeni po kolo kolo G1A0101 St. Role - Sedlec B G1A0201 Dalovice - St. Role G1A0102 Sedlec B Nejdek G1A0202 St. Role - Toužim G1A0103 St. Role Nejdek G1A0203 Dalovice - Toužim G1A0104 Toužim Sedlec G1A0204 Sedlec B - Nejdek G1A0105 Sedlec Chyše G1A0205 Nejdek - Sedlec G1A0106 Toužim Chyše G1A0206 Sedlec B - Sedlec 3. kolo kolo G1A0301 Chyše Dalovice G1A0401 Sedlec - Chyše G1A0302 Dalovice - Sedlec B G1A0402 Chyše - St. Role G1A0303 Chyše - Sedlec B G1A0403 Sedlec - St. Role G1A0304 Nejdek - St. Role G1A0404 Toužim - Dalovice G1A0305 St. Role Toužim G1A0405 Dalovice - Sedlec B G1A0306 Nejdek Toužim G1A0406 Toužim - Sedlec B 5. kolo kolo G1A0501 St. Role Toužim G1A0601 Sedlec B - Toužim G1A0502 Toužim Nejdek G1A0602 Toužim - Sedlec G1A0503 St. Role Nejdek G1A0603 Sedlec B - Sedlec G1A0504 Dalovice - Sedlec B G1A0604 Chyše - Nejdek G1A0505 Sedlec B Chyše G1A0605 Nejdek - Dalovice G1A0506 Dalovice Chyše G1A0606 Chyše - Dalovice 7. kolo kolo G1A0701 Sedlec Dalovice G1A0801 Dalovice - Nejdek G1A0702 Dalovice - St. Role G1A0802 Nejdek - Chyše G1A0703 Sedlec - St. Role G1A0803 Dalovice - Chyše G1A0704 Nejdek Chyše G1A0804 Toužim - Sedlec G1A0705 Chyše Toužim G1A0805 Sedlec - Sedlec B G1A0706 Nejdek Toužim G1A0806 Toužim - Sedlec B 23

24 9. kolo kolo G1A0901 St. Role Sedlec G1A1001 Nejdek - St. Role G1A0902 Sedlec Chyše G1A1002 St. Role - Sedlec B G1A0903 St. Role Chyše G1A1003 Nejdek - Sedlec B G1A0904 Sedlec B Dalovice G1A1004 Sedlec - Toužim G1A0905 Dalovice Toužim G1A1005 Toužim - Chyše G1A0906 Sedlec B Toužim G1A1006 Sedlec - Chyše 24

25 H1A Přípravka - mladší SK Toužim 2. KSNP Sedlec 3. Loko Karlovy Vary 4. Sokol Žlutice 5. Jáchymov 6. DDM Stará Role Soutěž se hraje turnajovým způsobem (5 turnajů na podzim a 5 na jaře). Každého turnaje se zúčastní všech šest družstev. Hraje se podle pravidel minifotbalu na hřišti 40 x 20 m, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 1 x 15 minut. Za mladší přípravku mohou nastoupit hráči narozeni po Podzim kolo :00 2. kolo :00 H1A0101 Jáchymov St.Role H1A0201 Žlutice - Jáchymov H1A0102 Žlutice Sedlec H1A0202 Toužim St.Role H1A0103 Toužim Loko KV H1A0203 Loko KV - Sedlec H1A0104 St.Role Loko KV H1A0204 Jáchymov - Sedlec H1A0105 Sedlec Toužim H1A0205 St.Role Loko KV H1A0106 Jáchymov Žlutice H1A0206 Žlutice - Toužim H1A0107 Žlutice St.Role H1A0207 Toužim - Jáchymov H1A0108 Toužim Jáchymov H1A0208 Loko KV - Žlutice H1A0109 Loko KV Sedlec H1A0209 Sedlec St.Role H1A0110 St.Role Sedlec H1A0210 Jáchymov St.Role H1A0111 Jáchymov Loko KV H1A0211 Žlutice - Sedlec H1A0112 Žlutice Toužim H1A0212 Toužim Loko KV H1A0113 Toužim St.Role H1A0213 Loko KV - Jáchymov H1A0114 Loko KV Žlutice H1A0214 Sedlec - Toužim H1A0115 Sedlec Jáchymov H1A0215 St.Role - Žlutice 3. kolo :00 4. kolo :00 H1A0301 Toužim Žlutice H1A0401 Loko KV - Toužim H1A0302 Loko KV Jáchymov H1A0402 Sedlec Žlutice H1A0303 Sedlec St.Role H1A0403 St.Role - Jáchymov H1A0304 Žlutice St.Role H1A0404 Toužim - Jáchymov H1A0305 Jáchymov Sedlec H1A0405 Žlutice St.Role H1A0306 Toužim Loko KV H1A0406 Loko KV - Sedlec H1A0307 Loko KV Žlutice H1A0407 Sedlec - Toužim H1A0308 Sedlec Toužim H1A0408 St.Role - Loko KV H1A0309 St.Role Jáchymov H1A0409 Jáchymov Žlutice H1A0310 Žlutice Jáchymov H1A0410 Toužim Žlutice H1A0311 Toužim St.Role H1A0411 Loko KV - Jáchymov H1A0312 Loko KV Sedlec H1A0412 Sedlec St.Role H1A0313 Sedlec Žlutice H1A0413 St.Role - Toužim H1A0314 St.Role Loko KV H1A0414 Jáchymov - Sedlec H1A0315 Jáchymov Toužim H1A0415 Žlutice - Loko KV 25

26 5. kolo :00 H1A0501 Sedlec Loko KV H1A0502 St.Role Toužim H1A0503 Jáchymov Žlutice H1A0504 Loko KV Žlutice H1A0505 Toužim Jáchymov H1A0506 Sedlec St.Role H1A0507 St.Role Loko KV H1A0508 Jáchymov Sedlec H1A0509 Žlutice Toužim H1A0510 Loko KV Toužim H1A0511 Sedlec Žlutice H1A0512 St.Role Jáchymov H1A0513 Jáchymov Loko KV H1A0514 Žlutice St.Role H1A0515 Toužim Sedlec 26

27 A D R E S Á Ř FAČR Praha Diskařská 2431/4 P.O. BOX Praha 6 Karlovarský krajský fotbalový svaz Dr. Davida Bechera Karlovy Vary Karlovarský deník Třída T.G.M Karlovy Vary Sportovní unie Karlovarska Dr. Davida Bechera Karlovy Vary (ústředna) (registrace) , (fax) (mobil) (+ zázn.) (fax) (mobil) (+ fax) (+ zázn.) VÝKONNÝ VÝBOR OFS KARLOVY VARY Garaj Luboš č. p. 118 předseda VV OFS Vojkovice Kvasnička Ladislav Nádražní Žlutice Mládenec Vladimír č. p Božičany Mandula František Březová, Hamerská 153/ Karlovy Vary Demjan Milan Lomená Karlovy Vary TB: TM: TM: TB: TM: TM: TM: Čácha Miroslav předseda DK Pacourek Petr předseda STK Ing. Hrubý Vít předseda KR Okružní 751/ Karlovy Vary Rooseveltova Chodov Na Pasece Otovice TM: TM: TM: Špak Jiří sekretář OFS U Trati Bečov nad Teplou TZ: TB: TM:

28 Adresář organizačních pracovníků fotbalových oddílů (dle soutěží) A1A Okresní přebor mužů Sokol Chyše B S: Luboš Prokop Chyše Čichořická Chyše HH: tráva Mob: NH: UMT Žihle EP: RZ Abertamy Hornická 34 S: Jiří Richtárech Abertamy Hornická 467/II HH: tráva Abertamy T: EP: Mob: Sokol Hájek Hájek S: Miloslav Pátek Ostrov Hájek 43 HH: tráva Ostrov Mob: T: EP: Vojkovice S: Luboš Garaj Vojkovice Č.p Vojkovice HH: tráva TZ: EP: Mob: FC Nové Hamry č. p. 371 S: Miroslav Vorlický Nové Hamry č.p. 371 HH: tráva Nové Hamry EP: TB: EP: Mob: SK Božíčany Božičany 161 S: Vladimír Mládenec Nová Role Božičany 153 HH: tráva Nová Role T: Mob: EP: EP: SK Kyselka Radošov S: Josef Hlaváč Kyselka Dubina Kyselka HH: tráva T: Mob: EP: EP: 28

29 Baník Pila Pila S: Marek Mäsár Karlovy Vary Pila Karlovy Vary HH: tráva Mob: T: EP: SK Toužim B Školní 492 S: Marek Daněk Toužim Tepelská Toužim HH: tráva NH: škvára T: Mob: EP: EP: FK Ajax Kolová S: Martin Míček Kolová U Koupaliště 803 HH: tráva Chodov T: EP: Mob: FK Nejdek B Karlovarská 1316 S: Zbyněk Draxal Nejdek Náměstí Karla IV Nejdek HH: tráva T: Mob: EP: EP: Agro Stružná Žalmanov S: Robert Rypar Bochov Stružná 98 HH: tráva Bochov T: Mob: EP: EP: Jiskra Březová Staromlýnská 172/33 S: Tomáš Beran Březová u Karlových Varů Na Vyhlídce 30 HH: tráva Karlovy Vary T: Mob: EP: EP: DDM Stará Role B U Hřiště 636/16 S: Jaroslav Slabý Karlovy Vary Konečná 4 HH: tráva Karlovy Vary NH: tráva, Truhlářská ul. Mob: T: , EP: 29

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2009 2010

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2009 2010 ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 236 811, e-mail: fotbalkv@volny.cz Rozpis mistrovských soutěží dospělých

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2014/15

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2014/15 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cuskv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN Rozlosování mistrovských soutěží - Podzim 2013 - Rozpis soutěží pro sezónu 2013 / 2014 Sportovně technická ustanovení Mistrovské soutěže se hrají podle Pravidel fotbalu platných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2014 / 2015 - ( PODZIM ) ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ pro sezónu 2014 / 2015 I. SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předpisy Mistrovské

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy TERMÍNOVÁ LISTINA OFS KLATOVY JARO 2015 Den Datum UZ muži OPM, III. tř. IV. tř. sk. A IV. tř. sk. B OPD OPMŽ Příprav. MLADŠÍ Příprav. STARŠÍ

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2011-2012 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou ROZPIS OKRESNÍHO

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

3 Přechod ve věkových kategoriích

3 Přechod ve věkových kategoriích SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Zápis STK č. 23 ze dne Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber. Omluveni: Pechar

Zápis STK č. 23 ze dne Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber. Omluveni: Pechar Zápis STK č. 23 ze dne 03. 05. 2018 Přítomni: Hadraba, Rys, Borovička, Weber Omluveni: Pechar 1/STK schvaluje změny termínů a hracích ploch STK schvaluje v souladu s 8 odst. 4 SŘ a RMS čl. 10/3. 201721BA1A2105

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ 2016/17

KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ 2016/17 KONEČNÉ TABULKY SOUTĚŽÍ 2016/17 OP mužů Tabulka celková 1 Dalovice 26 21 2 3 111:40 65 2 Vojkovice 26 20 4 2 102:33 64 3 Pila 26 19 3 4 135:35 60 4 Březová 26 19 2 5 92:47 59 5 Kolová 26 18 2 6 90:44 56

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více