Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě"

Transkript

1 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, Karlovy Vary Tel.: , fax: , Rozpis mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní ročník 2012/13 S O U T Ě Ž E : Okresní přebor - II. třída mužů Okresní soutěž - III. třída mužů Okresní soutěž - IV. třída mužů Okresní přebor žáků Starší žáci Mladší žáci Přípravka starší Přípravka mladší VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Soutěže řídí STK OFS Karlovy Vary Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě Čl. 3 Termíny utkání 1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzim a jaro. Termínová listina je závazná a veškeré změny nebo výjimky musí být schváleny STK OFS Karlovy Vary. 2. Jednotlivé termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování jednotlivých soutěží s výjimkami ze stanovených termínů a úředních začátků. 3. Oddíly se mohou v odůvodněných případech dohodnout na změně termínu utkání. Utkání musí být předehrána a STK tuto dohodu pouze schválí. Dohoda musí být předložena STK 21 dnů před utkáním. Souhlas hostujícího klubu se změnou hracího dne nebo času o příslušném víkendu dle termínové listiny se při dodržení lhůty 21 dnů nevyžaduje. V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně termínu při nedodržení předepsané lhůty. 1

2 Každá změna termínů a hřiště utkání podléhá finančnímu poplatku řídícímu orgánu. K zajištění regulérnosti soutěže může STK stanovit pro závěrečná dvě kola jednotné začátky u vybraných utkání. 4. Náhradní termíny jsou středy, v případě nesehrání utkání z vyšší moci jsou obě družstva povinna dohodnout nejbližší náhradní termín (nejlépe druhá středa po normálním termínu). Svou dohodu uvádějí oddíly v zápise o utkání. V případě, že nedojde k dohodě, termín nařídí STK. 5. Termínová listina podzim 2012 DATUM SO NE SO NE SO NE ST SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE SO NE ÚZ mužů OPM, III. tř. 17, , IV. tř. OPŽ St.žáci Ml.žáci St. přípr , ,00 2 Ml. přípr , , , , , , , , , , ,30 13 Družstva, která mají jiný začátek než úřední, musí začátky utkání přizpůsobit termínové listině v době, kdy je úřední začátek dříve, než je hlášený začátek. 6. O změnu hracího dne a začátku utkání pro jarní část soutěží mohou oddíly požádat nejpozději do

3 Čl. 4 Pořadatelská služba Povinnosti pořadatele utkání i hostujícího oddílu jsou v Soutěžním řádu FAČR (čl ). Pořádající oddíl je povinen uvést do zápisu o utkání jméno hlavního pořadatele, jeho identifikační číslo a počet pořadatelů (muži 5, mládež 3). Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Hlavní pořadatel musí být viditelně označen nápisem Hlavní pořadatel a musí být členem FAČR. Pořádající oddíl musí mít připraveny pro hru nejméně 3 míče, které předá před utkáním ke kontrole hlavnímu rozhodčímu. Dále musí mít zajištěny praporky pro asistenty rozhodčího, píšťalku, žlutou a červenou kartu a nosítka pro případ zranění hráčů. Pořádající oddíl je povinen převzít odpovědnost za bezpečnost dopravního prostředku rozhodčích a delegáta svazu ve smyslu SŘ čl. 20, odst. 8. Pořadatel je povinen poskytnout vhodné občerstvení (v dostatečné míře) hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání. Pořadatel musí zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc (řádně vybavená lékárnička). Čl. 5 Hraje se podle pravidel fotbalu platných od včetně následujících změn, dle platného Souboru předpisů FAČR a tohoto Rozpisu soutěží. Čl. 6 Věkové hranice mládeže a) Dorost - narození po b) Žáci - narození po c) Žáci mladší - narození po d) Přípravka starší - narození po e) Přípravka mladší - narození po Žák i dorostenec může startovat i v nejbližší vyšší věkové kategorii podle zvážení oddílu. Žák může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve po dovršení věku 6-ti let. V žákovských soutěžích (mladší žáci a mladší přípravky) mohou startovat dívky ve věku o 1 rok vyšším než je odpovídající věková kategorie chlapců. Čl. 7 Hrací doba Dospělí, dorost Žáci Žáci starší (4+1) Žáci mladší (4+1) Přípravka starší (7+1) Přípravka mladší (5+1) 2 x 45 minut 2 x 35 minut 2 x 15 minut (turnaje) 2 x 13 minut (turnaje) 2 x 18 minut (turnaje) 1 x 15 minut (turnaje) 3

4 Čl. 8 Lékařská prohlídka Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozího odstavce provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle článku 57 písmeno a) Soutěžního řádu. Čl. 9 Podmínky účasti v soutěžích Kluby zařazené v soutěžích OFS Karlovy Vary musí splňovat podmínky stanovené SŘ a tímto RS. Musí mít uhrazeny vklady do soutěže a veškeré pokuty a poplatky spojené s minulým soutěžním ročníkem. Soutěžní vklad pro družstvo mužů činí Kč. Pokud má oddíl družstvo mládeže, soutěžní vklad činí Kč. Za družstva mládeže se neplatí. Oddíly hrající OP mužů, musí mít v soutěžích přihlášené alespoň jedno družstvo mládeže (družstvo musí soutěž řádně dohrát). V případě, že oddíl mládež mít nebude, musí uhradit finanční kompenzaci ve výši Kč, která bude použita na rozvoj mládežnického fotbalu v okrese. Všichni hráči musí mít uhrazen členský poplatek FAČR, být řádně registrováni u FAČR a musí se prokázat rozhodčímu utkání platným registračním průkazem prostřednictvím svého vedoucího oddílu a kapitána. 1. Zápis o utkání se vyplňuje v jednom provedení. V Zápise o utkání musí být uvedena jména a identifikační čísla (ID) čísla hráčů, jména a ID funkcionářů družstev a jména a ID rozhodčích a delegáta utkání a jméno a ID hlavního pořadatele utkání. Jako první zajistí pořadatel utkání vyplnění zápisu prostřednictvím vedoucího družstva u domácího družstva. Řádně vyplněný Zápis o utkání, který je již opatřen podpisem hlavního pořadatele a podpisy kapitánů obou družstev (v utkání mládeže i vedoucích družstev), společně s RP obou družstev, musí být předán pořadatelem utkání nejpozději 10 minut před začátkem utkání hlavnímu rozhodčímu. Neumožňují-li podmínky jinak, zabezpečuje pořadatel utkání vyplňování Zápisu v kabině rozhodčích. 2. Střídání hráčů V soutěžích mužů může družstvo vystřídat 4 hráče, v soutěžích minifotbalu se střídá hokejově. Střídání v soutěži OP žáků je SŘ v čl. 50, odst. 1 nově upraveno takto:,,v žákovských soutěžích všech stupňů je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat všechny hráče uvedené v zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů); při tom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. To neplatí v posledních deseti minutách utkání starších žáků, kdy lze střídat pouze 4

5 standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče; vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím do utkání zapojili. 3. Náhradníky je možné doplnit do zápisu o utkání nejpozději do zahájení 2. poločasu. 4. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev (viz. Soubor předpisů FAČR - Soutěžní řád fotbalu - článek 35) je možné na vyžádání kapitána provést po podpisu zápisu kapitánem před utkáním a nejpozději před zahájením II. poločasu utkání. Hráč, který odstoupil ze hry v průběhu I. poločasu nebo sehrál celý poločas, ale nenastoupil do druhého poločasu, je povinen za účelem eventuelního provedení kontroly totožnosti hráčů před zahájením II. poločasu setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení II. poločasu utkání. Kontrolu totožnosti hráče, který se ještě hry nezúčastnil a nastupuje do II. poločasu, je možné na žádost kapitána družstva provést i po skončení utkání a to v době do podpisu zápisu o utkání kapitány obou družstev. Pokud hráč, který nastoupil ve II. poločase, odstoupí ze hry před ukončením utkání (střídání, zranění, vyloučení apod.) je povinen setrvat z tohoto důvodu v prostoru kabin svého družstva do podpisu zápisu o utkání kapitány obou družstev. V této době je možno provést v individuálním případě kontrolu totožnosti znovu i tehdy, když se jí již hráč podrobil. Čl. 10 Soupisky Soupisky zasílají oddíly, které mají více družstev v soutěžích stejné věkové kategorie nejpozději 3 dny před zahájením soutěží k potvrzení na STK OFS. Na soupisce se uvádí 11 hráčů a předkládá se ve 3 vyhotoveních. Nedodržení termínů předložení soupisek podléhá finančnímu postihu. 1. Hráč uvedený na soupisce musí startovat nejméně v jednom mistrovském utkání. Jeho případnou nečinnost zdůvodňuje oddíl písemně 7 dnů od posledního mistrovského utkání. Přikládá se i lékařská zpráva. 2. Vedoucí B popřípadě C družstva musí mít ke každému mistrovskému utkání soupisku A a popřípadě i B mužstva s sebou. 3. Změny na soupisce během sezóny provádí STK OFS, oddíl je povinen o změnu požádat. 4. V jednom soutěžním utkání mohou startovat nejvýše dva hráči uvedení na soupiskách družstev startujících ve vyšší soutěži. Platí pro všechny kategorie. Čl. 11 Systém soutěží Mistrovské soutěže dospělých OP II. tř. a III. tř. se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle Bergerových tabulek. Soutěž IV. tř. se hraje systémem každý s každým čtyřkolově podle Bergerových tabulek. Soutěž OP žáků se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle Bergerových tabulek. 5

6 Soutěže minifotbalu se budou hrát turnajovým způsobem. Soutěž Starší žáci se bude hrát turnajově na hřišti 40 x 20 m, hrací doba je stanovena na 2 x 15 minut. Na podzim i na jaře se bude hrát 5 turnajů. Všechny turnaje budou sehrány na hřištích v Sedleci. K turnaji se vždy dostaví všechna družstva. Každý turnaj se bude hrát systémem každý s každým ve skupině. Soutěž Mladší žáci se bude hrát turnajově na hřišti 40 x 20 m, hrací doba je stanovena na 2 x 13 minut. Na podzim i na jaře se bude hrát 5 turnajů. Všechny turnaje budou sehrány na hřištích v Sedleci. K turnaji se vždy dostaví všechna družstva. Každý turnaj se bude hrát systémem každý s každým ve skupině. V soutěži Přípravka starší se hraje turnajovým způsobem. Každého turnaje sezúčastní tři družstva dle rozlosování. Hraje se podle pravidel minifotbalu s míči č. 4, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 18 minut s pětiminutovou přestávkou. Soutěž Přípravka mladší se bude hrát turnajově na hřišti 40 x 20 m, hrací doba je stanovena na 1 x 15 minut. Na podzim i na jaře se bude hrát 5 turnajů. Všechny turnaje budou sehrány na hřištích v Sedleci. K turnaji se vždy dostaví všechna družstva. Každý turnaj se bude hrát systémem každý s každým ve skupině. Čl. 12 Hodnocení výsledků soutěží 1. Bodové hodnocení výsledků utkání: vítězství 3 body nerozhodně 1 bod porážka 0 bodů 2. Vítězem soutěží se stává družstvo, které získalo nejvyšší počet bodů, v případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí vzájemné zápasy. Dalším kritériem je brankový rozdíl ze všech utkání a případně brankový podíl ze všech utkání. Jestliže je i toto shodné, sehrají družstva zápas o postup dle rozhodnutí STK OFS. 3. O pořadí na sestupových pozicích rozhodují stejná kritéria a ve stejném pořadí jako u určení vítěze soutěží. 6

7 Čl. 13 Postupy a sestupy Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí dle ustanovení SŘ čl a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z následujícího klíče: 1. Soutěže mužů Okresní přebor: Počet klubů 2012/ Sestup z I.B třídy Postup do I.B třídy Sestup z OPM Postup z III.třídy Počet klubů 2013/ Družstvo umístěné na prvním nesestupovém místě sehraje barážové utkání s prvním nepostupujícím ze III. třídy o místo v OP mužů. III. třída: Počet klubů 2012/ Sestup z OPM Postup do OPM Sestup ze III.třídy Postup ze IV.třídy Počet klubů 2013/ Družstvo umístěné na prvním nepostupovém místě sehraje barážové utkání s prvním nesestupujícím z OP mužů o místo v OP mužů. IV. třída: Počet klubů 2012/ Sestup ze III.třídy Postup do III.třídy Počet klubů 2011/12 6* *) Pokud klesne počet účastníků IV. třídy pod 7, bude IV. třída zrušena a vzniknou dvě skupiny III. třídy. Hrací systém by byl upřesněn na losovacím aktivu v červnu Družstvo umístěné na prvním nepostupovém místě sehraje barážové utkání s prvním nesestupujícím ze III. třídy o místo ve III. třídě. Barážová utkání se odehrají na neutrálním hřišti (při nerozhodném výsledku po ukončení řádné hrací doby se budou provádět ihned kopy ze značky pokutového kopu do určení vítěze). 7

8 2. Soutěže mládeže a) OP žáci - vítěz OP postupuje do krajské soutěže Karlovarského KFS - další postupy do krajských soutěží Karlovarského KFS budou záviset od požadavků krajských soutěží b) Ostatní soutěže - vítěz nikam nepostupuje V soutěžích mládeže nikdo nesestupuje. Čl. 14 Námitky, protest a odvolání Námitky lze uplatnit ihned po skončení utkání do zápisu o utkání před podpisem kapitána a v utkání mládeže i vedoucího družstva o potvrzení převzetí registračních průkazů. Protest je nutno dodat písemnou formou doporučenou poštou do 3 dnů po utkání s vkladem 400 Kč. Nutno dodržet ustanovení SŘ, aby mohl být projednán. Odvolání je možno podat doporučeným dopisem k VV OFS Karlovy Vary ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění v úředních zprávách OFS. Nutno dodržet ustanovení SŘ, aby mohl být projednán). Vklady pro projednání odvolání jsou stejné jako při podávání protestu. Čl. 15 Doprava Hostující mužstvo by se mělo k utkání dostavit včas a využít všechny možnosti proto, aby nemusela být čerpána čekací doba. Čl. 16 Hřiště Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu. Utkání se hrají pouze na těch hlavních hřištích oddílů, která schválil řídící orgán soutěže s výjimkou sehrání utkání na náhradních hřištích v případě a) rozhodčí neuzná hrací plochu hlavního hřiště za způsobilou b) v termínu od 25. října 2012 do 7. dubna 2013 rozhoduje o sehrání utkání na travnatém hřišti pořadatel utkání (musí být zajištěna náhradní plocha) c) na základě souhlasu STK Jakékoliv změny na hrací ploše a na hřišti vůbec musí být hlášeny řídícímu orgánu a ten musí hřiště opět schválit. Rozhodnutí o tom, zda je hrací plocha způsobilá k utkání, přísluší s konečnou platností pouze rozhodčímu utkání. Na každém hřišti musí být zajištěné kabiny (uzamykatelné) pro obě družstva a rozhodčího zvlášť, které budou v chladných dnech vytápěné. Musí být k dispozici umývárny s teplou i studenou vodou. V soutěžích OP je nutné mít kryté lavičky pro náhradníky (min. délka 4,5 metru) oddělené od diváků. V ostatních okresních soutěžích je nutné mít lavičky pro náhradníky zastřešené (min. délka 4,5 metru) oddělené od diváků. 8

9 Čl. 17 Nedostavení se k utkání 1. Nenastoupí-li hostující mužstvo k utkání, uhradí domácímu oddílu náklady na úpravu hřiště (400 Kč) a náklady rozhodčích. 2. Nenastoupí-li domácí nebo hostující mužstvo k utkání, uhradí soupeři cestovné pro 23 osob (veřejným dopravním prostředkem). 3. V obou výše uvedených případech zaplatí provinivší se družstvo pokutu na OFS dle sazebníku. 4. Při nesehrání utkání z vyšší moci uhradí pořádající oddíl soupeři 50 % jízdného (viz bod 2 tohoto článku). Čl. 18 Hlášení výsledků utkání Výsledky utkání hlásí co nejdříve po skončení utkání delegovaný hlavní rozhodčí formou SMS zprávy na telefonní čísla (sekretář) a (redakce Karlovarského deníku). Zpráva by měla být ve tvaru: název soutěže x domácí hosté x výsledek x poločas x střelci x HR x poměr ŽK x poměr ČK x diváci. Rozhodčí si bude v zápise o utkání za odeslané SMS účtovat částku 10 Kč v kolonce nocležné. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího SMS zasílá pořádající oddíl. Čl. 19 Nástup a odchod Nástup na hrací plochu provádějí obě družstva pod vedením hlavního rozhodčího. Hráči družstev se po nástupu na hrací plochu před zahájením utkání po společném pozdravení s diváky pozdraví mezi sebou. Hostující oddíl zůstane stát a domácí hráči projdou okolo hostujících hráčů, podáním ruky se pozdraví a vrátí se na svá místa. V poločase a po utkání je za odchod odpovědný hlavní pořadatel. Pořadatel utkání je povinen poskytnout bezplatně vhodné občerstvení pro hostující družstvo a rozhodčího utkání o poločasové přestávce utkání. Po skončení utkání se hráči obou družstev pozdraví podáním ruky ve středovém kruhu hřiště. Čl. 20 Volné vstupenky Hostující oddíl obdrží volné vstupenky do počtu 23 kusů (hráči + funkcionáři družstva uvedení v zápise o utkání) pro svou potřebu od pořádajícího oddílu při příjezdu na místo utkání. Ostatní členové výpravy musí platit vstupné. Čl. 21 Přestupy a hostování Žádosti o přestupy se podávají denně v období od 1. července do 6. dubna. Žádosti o hostování a ukončení hostování se podávají denně v období od 1. července do 6. října a od 1. ledna do 6. dubna. 9

10 Čl. 22 Hřiště a náhradní hřiště Na přihláškách pro soutěžní ročník mají některé oddíly uvedeny hřiště jiná než na jakých hrají obvykle, popřípadě mají uvedena hřiště náhradní viz adresář oddílů Čl. 23 Reprezentace Oddíl je povinen uvolnit nominované hráče pro okresní výběry pod trestem zastavení činnosti oddílu. Čl. 24 Jiná opatření Oddíl je povinen v soutěžích OP muži a OP žáci mít kvalifikovaného trenéra minimálně se statutem trenéra licence C. Výjimky pro oddíly, které kvalifikovaného trenéra nemají platí pouze do uspořádání nového školení trenérů licence C (ke konci kalendářního roku). O výjimku je nutné zažádat. Za nesplnění této povinnosti bude oddílu vyměřena pokuta dle sazebníku pokut. Oddíl je povinen uvádět do zápisu o utkání společně s vedoucím družstva i trenéra družstva. Čl. 25 STK OFS Karlovy Vary zasedá každý čtvrtek od hod. 2. POKYNY DISCIPLINÁRNÍ KOMISE Čl. 1 Disciplinární komise se řídí ve svém rozhodování ustanovením disciplinárního řádu (viz. Soubor předpisů). Jiné fotbalové orgány nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit. Disciplinární komise OFS projednává všechna disciplinární provinění hráčů, popř. oddílů startujících v okresních soutěžích. Čl. 2 Disciplinární řád se vztahuje na všechna disciplinární provinění. K projednání slouží DK OFS zápis o utkání, vlastní zjištění DK a vyjádření oddílů. Čl. 3 Vyloučený hráč je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo své vyjádření učiní písemně se souhlasem k projednání bez jeho účasti do 10 dnů po provinění. Po uplynutí této doby bude případ v DK projednán bez shora uvedených náležitostí. Zároveň má vyloučený hráč okamžitě zastavenou závodní činnost až do projednání v DK. Čl. 4 V soutěžích mužů budou evidovány žluté karty a na základně jejich počtu bude hráčům zastavena nepodmíněně činnost takto: 4 ŽK 1 utkání nepodmíněně 8 ŽK 2 utkání nepodmíněně 12 ŽK 3 utkání nepodmíněně 16 ŽK 4 utkání nepodmíněně Za evidenci žlutých karet svých hráčů odpovídá oddíl. 10

11 Čl. 5 Kapitán a v utkáních mládeže také vedoucí družstva svým podpisem v zápisu o utkání před zahájením utkání stvrzují, že nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost. Čl. 6 Odvolání proti rozhodnutí DK OFS viz Soubor předpisů Čl. 7 Poplatky za projednání hráčů v DK budou oddílům zaslány kumulovaně vždy po ukončení podzimní nebo jarní části sezóny. Oddíl je povinen částku uhradit do 15 dnů od obdržení platebního výměru. Čl. 8 DK OFS Karlovy Vary zasedá každý čtvrtek od hod. 3. POKYNY KOMISE ROZHODČÍCH Čl. 1 Rozhodčí se řídí ustanoveními uveřejněnými v Souboru předpisů FAČR a tímto Rozpisem soutěží. Čl. 2 Delegaci rozhodčích na utkání provádí obsazovací komise KR OFS Karlovy Vary písemně, telegraficky nebo telefonicky. Platí vždy poslední delegace. Čl. 3 Vetace rozhodčího Každý oddíl může vetovat jednoho rozhodčího s písemným zdůvodněním, nejpozději však do 3 dnů před zahájením jednotlivých soutěží. Čl. 4 Vyplňování zápisu o utkání 1. Povinností rozhodčího je zaznamenat přesný čas střídání hráčů a uvést střelce branek. Zápis se vyplňuje čitelně ve všech rubrikách, včetně námitek kapitánů, napomínání, vyloučení a zranění hráčů. 2. Rozhodčí zasílají vyplněný zápis o utkání řídícímu orgánu doporučeně do 48 hodin, pokud dojde k události, která bude mít za následek disciplinární řízení, tak do 24 hodin. V případě nedodržení termínu odevzdání bude rozhodčí potrestán správním poplatkem KR. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího je povinen odeslat zápis se všemi náležitostmi (včetně střelců branek) doporučenou poštou do 48 hodin pořádající oddíl. Za nedodržení tohoto ustanovení bude oddíl disciplinárně potrestán. 3. Rozhodčí je povinen poskytnout pořadateli utkání veškeré informace o utkání výsledek utkání, stav v poločase, střelce branek, stav ŽK, ČK. 11

12 Čl. 5 Odměny za řízení utkání 1. Pořadatel je vyplácí rozhodčímu během poločasové přestávky nebo bezprostředně po skončení utkání. 2. Náhrady pro kvalifikované rozhodčí: HLAVNÍ ASISTENT okresní soutěže: dospělých (OP II. tř.) 300 Kč 200 Kč dospělých (ostatní soutěže) 250 Kč 150 Kč dorostu 200 Kč 100 Kč žáků 130 Kč 70 Kč minifotbal žáci 50 Kč --- Kč minifotbal přípravka 40 Kč --- Kč přátelská utkání: dospělých 100 Kč 50 Kč ostatní 50 Kč 30 Kč Náhrady turnajů se řídí dle platných směrnic. Náhrada pro delegáta svazu je 200 Kč. Odměny oddílovým rozhodčím (laikům) se nevyplácejí. Čl. 6 Cestovní náhrady Každý delegovaný rozhodčí a delegát svazu má nárok na výplatu cestovného proti předložení jízdenek. Při použití vlastního dopravního prostředku proplácí oddíl kilometrovné ve výši 5,00 Kč/km. V takovém případě musí být cestovné účtováno nejkratším směrem z místa bydliště do místa konání. Utkání oddíly vyplácejí odměny rozhodčím v plné výši, daň z příjmů odevzdává dle daňových směrnic každý rozhodčí sám. Čl. 7 Nesehrání nebo nedohrání utkání z vyšší moci Rozhodčí je povinen zabezpečit dohodu obou družstev na sehrání utkání v náhradním termínu (2. následující středa). Tato skutečnost se uvede do zápisu o utkání a musí být podepsána kapitány a vedoucími obou družstev. Rozhodčí je povinen uvést všechny okolnosti, pokud dohoda mezi družstvy nebyla uzavřena. (Nedohoda na náhradním termínu sehrání utkání musí též podepsána kapitánem a vedoucím družstva obou družstev). Náhradní termíny podléhají schválení STK OFS Karlovy Vary. Čl. 8 Ošetřování hráče na hrací ploše Hráč, který je na pokyn rozhodčího ošetřován, musí v každém případě, t.j. před ošetřením, během ošetření či po ošetření, opustit hrací plochu a vrátit do hry se smí nejdříve po uplynutí tří minut od jejího opuštění. Toto opatření se netýká ošetřování brankáře. 12

13 4. SAZEBNÍK POPLATKŮ A POKUT 50 Kč - projednání přestupku disciplinární komisí OFS v soutěžích mládeže - nedostatečně vyplněný zápis o utkání pokud utkání řídí oddílový rozhodčí (laik) 100 Kč - projednání přestupku disciplinární komisí OFS v soutěžích mužů - nezaslání zápisu o utkání pořadatelem utkání ve stanoveném termínu, když utkání řídil oddílový rozhodčí (laik) 200 Kč - pozdní zaslání soupisky družstva 300 Kč - neupravená hrací plocha, nedodržení povinností pořadatele utkání, nedodržení ustanovení Soutěžního řádu - za uspořádání utkání mládeže bez souhlasu STK - změna termínu nebo hřiště utkání minimálně 21 dní před ÚZ za neúčast zástupce oddílu na valné hromadě nebo aktivu OFS až 500 Kč - za uspořádání utkání mužů bez souhlasu STK - změna termínu nebo hřiště utkání méně než 21 dní před ÚZ - nenastoupení hráče ze soupisky družstva 1000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 4000 Kč 3000 Kč 2000 Kč 1500 Kč 1500 Kč až 2000 Kč až 2500 Kč Kč Kč 8000 Kč 3000 Kč 1500 Kč - neoprávněný start hráče v utkání mládeže - soutěžní vklad družstva do soutěže mužů (když není mládež) - soutěžní vklad družstva do soutěže mužů (když je mládež) - nedostavení se k utkání vlastní vinou OP muži - nedostavení se k utkání vlastní vinou III. třída - nedostavení se k utkání vlastní vinou IV. třída - nedostavení se k utkání vlastní vinou OP žáci - za nesehrání nebo nedohrání utkání vlastní vinou - za odstoupení oddílu z rozehrané soutěže mládež - neoprávněný start hráče v utkání mužů - nesplnění povinnosti mít kvalifikovaného trenéra - za odstoupení z rozehrané soutěže OP mužů za odstoupení z rozehrané soutěže III. třída mužů za odstoupení z rozehrané soutěže IV. třída mužů - poplatek za postup mimo pořadí do soutěže OP mužů - poplatek za postup mimo pořadí do soutěže III. třída Úhrada pokut a ostatních poplatků bude evidována na sekretariátu OFS. Na oddíly budou zasílány průběžně příslušné výměry. Po skončení podzimní a jarní části soutěže bude provedeno hromadné vyúčtování, které bude každému oddílu zasláno. Doba splatnosti je 10 dnů. Pokuty vyšší než 500 Kč mají splatnost do 10 dnů od uveřejnění v oficiálních zprávách OFS. Toto ustanovení se netýká odvolání a námitek, kdy je nutno předložit doklad o úhradě stanoveného poplatku spolu s podáním odvolání či námitky. Bankovní spojení na OFS Karlovy Vary: /0100, var. symbol: (pokuty) nebo (sout. vklad), specifický symbol: sedmimístné číslo oddílu u FAČR (412xxx1). 13

14 5. ODMĚNY ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽÍCH Vítěz OP mužů: Vítěz III. třídy: Vítěz IV. třídy: Vítěz OP žáků: Kč Kč Kč Kč Vítěz okr. poháru: Finalista okr. poháru: Kč Kč Vítězové soutěží a nejlepší střelci jednotlivých soutěží dále obdrží poháry nebo jiné věcné ceny. 6. ORGANIZACE POHÁRU FAČR OFS KARLOVY VARY Soutěže o pohár OFS Karlovy Vary se zúčastňují přihlášená družstva mužů hrající okresní soutěže OFS Karlovy Vary s výjimkou B družstev. Hraje se podle pravidel fotbalu, v případě nerozhodného výsledku v utkání se neprodlužuje hrací doba, ale ihned se provádí kopy ze značky pokutového kopu až do rozhodnutí o vítězi. STK provede losování o výhodě domácího družstva. Oddíly budou hrát utkání na vlastní náklady. Vítěz okresního kola poháru OFS Karlovy Vary obdrží putovní pohár vítěze okresního kola poháru OFS Karlovy Vary, který bude mít v držení po dobu, než se stane vítězem jiný oddíl a dále obdrží pohár pro vítěze daného ročníku do trvalého vlastnictví a fotbalový míč. Vítěz okresního poháru FAČR postupuje do soutěže o pohár FAČR, kterou pořádá Karlovarský KFS. Termíny utkání a vylosování dvojic soupeřů jednotlivých kol pohárových utkání budou sdělována prostřednictvím oficiálních informací. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento Rozpis soutěží je nedílnou součástí Souboru předpisů FAČR. OFS Karlovy Vary si vyhrazuje právo v průběhu soutěží provést taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh. Rozpis pro jarní část soutěží, spolu s termínovou listinou, obdrží oddíly před zahájením jarní části soutěží. OFS Karlovy Vary si vyhrazuje právo upravit soutěže ročníku 2013/14 dle rozhodnutí valné hromady z roku VV OFS upozorňuje oddíly, které nemají v soutěžích žádné mládežnické družstvo, že jim řídící orgán může nařídit jiný výkop, než je uveden na přihlášce do soutěže. Důvodem je nedostatek rozhodčích a z toho vyplývající problémy s obsazením sobotních odpoledních utkání. 14

15 Rozlosování okresních soutěží 2012/13 A1A Okresní přebor mužů 1. Sokol Chyše B NE 15:00 2. RZ Abertamy SO 14:00 3. Sokol Hájek SO ÚZ 4. Vojkovice SO 14:00 5. FC Nové Hamry NE 16:00 6. SK Božíčany SO 10:30 7. Zřídla Kyselka SO 15:00 8. Baník Pila SO ÚZ 9. SK Toužim B NE ÚZ 10. FK Ajax Kolová SO ÚZ 11. FK Nejdek B NE 15: Agro Stružná SO 16: Jiskra Březová SO ÚZ 14. DDM Stará Role B NE 15:00 Podzim kolo (13.) :00 2. kolo ( 1.) :00 A1A1301 Kyselka - St. Role B A1A0101 Chyše B - St. Role B A1A1302 Pila - Božičany A1A0102 Abertamy - Březová A1A1303 Toužim B - N.Hamry A1A0103 Hájek - Stružná A1A1304 Kolová - Vojkovice A1A0104 Vojkovice - Nejdek B A1A1305 Nejdek B - Hájek A1A0105 N.Hamry - Kolová A1A1306 Stružná - Abertamy A1A0106 Božičany - Toužim B A1A1307 Březová - Chyše B A1A0107 Kyselka - Pila 3. kolo ( 2.) :00 4. kolo ( 3.) :00 A1A0201 St. Role B - Pila A1A0301 Abertamy - St. Role B A1A0202 Toužim B - Kyselka A1A0302 Hájek - Chyše B A1A0203 Kolová - Božičany A1A0303 Vojkovice - Březová A1A0204 Nejdek B - N.Hamry A1A0304 N.Hamry - Stružná A1A0205 Stružná - Vojkovice A1A0305 Božičany - Nejdek B A1A0206 Březová - Hájek A1A0306 Kyselka - Kolová A1A0207 Chyše B - Abertamy A1A0307 Pila - Toužim B 5. kolo ( 4.) :30 6. kolo ( 5.) :30 A1A0401 St. Role B - Toužim B A1A0501 Hájek - St. Role B A1A0402 Kolová - Pila A1A0502 Vojkovice - Abertamy A1A0403 Nejdek B - Kyselka A1A0503 N.Hamry - Chyše B A1A0404 Stružná - Božičany A1A0504 Božičany - Březová A1A0405 Březová - N.Hamry A1A0505 Kyselka - Stružná A1A0406 Chyše B - Vojkovice A1A0506 Pila - Nejdek B A1A0407 Abertamy - Hájek A1A0507 Toužim B - Kolová 15

16 7. kolo ( 6.) :30 8. kolo ( 7.) :00 A1A0601 St. Role B - Kolová A1A0701 Vojkovice - St. Role B A1A0602 Nejdek B - Toužim B A1A0702 N.Hamry - Hájek A1A0603 Stružná - Pila A1A0703 Božičany - Abertamy A1A0604 Březová - Kyselka A1A0704 Kyselka - Chyše B A1A0605 Chyše B - Božičany A1A0705 Pila - Březová A1A0606 Abertamy - N.Hamry A1A0706 Toužim B - Stružná A1A0607 Hájek - Vojkovice A1A0707 Kolová - Nejdek B 9. kolo ( 8.) : kolo ( 9.) :30 A1A0801 St. Role B - Nejdek B A1A0901 N.Hamry - St. Role B A1A0802 Stružná - Kolová A1A0902 Božičany - Vojkovice A1A0803 Březová - Toužim B A1A0903 Kyselka - Hájek A1A0804 Chyše B - Pila A1A0904 Pila - Abertamy A1A0805 Abertamy - Kyselka A1A0905 Toužim B - Chyše B A1A0806 Hájek - Božičany A1A0906 Kolová - Březová A1A0807 Vojkovice - N.Hamry A1A0907 Nejdek B - Stružná 11. kolo (10.) : kolo (11.) :00 A1A1001 St. Role B - Stružná A1A1101 Božičany - St. Role B A1A1002 Březová - Nejdek B A1A1102 Kyselka - N.Hamry A1A1003 Chyše B - Kolová A1A1103 Pila - Vojkovice A1A1004 Abertamy - Toužim B A1A1104 Toužim B - Hájek A1A1005 Hájek - Pila A1A1105 Kolová - Abertamy A1A1006 Vojkovice - Kyselka A1A1106 Nejdek B - Chyše B A1A1007 N.Hamry - Božičany A1A1107 Stružná - Březová 13. kolo (12.) :00 A1A1201 St. Role B - Březová A1A1202 Chyše B - Stružná A1A1203 Abertamy - Nejdek B A1A1204 Hájek - Kolová A1A1205 Vojkovice - Toužim B A1A1206 N.Hamry - Pila A1A1207 Božičany - Kyselka 16

17 A2A III. třída 1. Sokol Žlutice B SO ÚZ 2. Olympie Hroznětín B dle hlášenek 3. FK SMB Bochov B NE 14:00 4. Karlovy Vary - Dvory dle hlášenek 5. SLAVIA JUNIOR Karlovy Vary SO 15:00 hř. Loket 6. Potůčky SO 15:00 7. Sokol Sadov NE ÚZ 8. Pernink SO ÚZ 9. Sokol Štědrá SO 15: Počerny SO 15: Čechie Dalovice B SO ÚZ 12. Slavoj Bečov n.teplou NE 15: Verušičky NE 14: Děpoltovice SO 16:30 Podzim kolo (13.) :00 2. kolo ( 1.) :00 A2A1301 Sadov - Děpoltovice A2A0101 Žlutice B - Děpoltovice A2A1302 Pernink - Potůčky A2A0102 Hroznětín B - Verušičky A2A1303 Štědrá - Sl.Junior KV A2A0103 Bochov B - Bečov A2A1304 Počerny - Dvory A2A0104 Dvory - Dalovice B A2A1305 Dalovice B - Bochov B A2A0105 Sl.Junior KV - Počerny A2A1306 Bečov - Hroznětín B A2A0106 Potůčky - Štědrá A2A1307 Verušičky - Žlutice B A2A0107 Sadov - Pernink 3. kolo ( 2.) :00 4. kolo ( 3.) :00 A2A0201 Děpoltovice - Pernink A2A0301 Hroznětín B - Děpoltovice A2A0202 Štědrá - Sadov A2A0302 Bochov B - Žlutice B A2A0203 Počerny - Potůčky A2A0303 Dvory - Verušičky A2A0204 Dalovice B - Sl.Junior KV A2A0304 Sl.Junior KV - Bečov A2A0205 Bečov - Dvory A2A0305 Potůčky - Dalovice B A2A0206 Verušičky - Bochov B A2A0306 Sadov - Počerny A2A0207 Žlutice B - Hroznětín B A2A0307 Pernink - Štědrá 5. kolo ( 4.) :30 6. kolo ( 5.) :30 A2A0401 Děpoltovice - Štědrá A2A0501 Bochov B - Děpoltovice A2A0402 Počerny - Pernink A2A0502 Dvory - Hroznětín B A2A0403 Dalovice B - Sadov A2A0503 Sl.Junior KV - Žlutice B A2A0404 Bečov - Potůčky A2A0504 Potůčky - Verušičky A2A0405 Verušičky - Sl.Junior KV A2A0505 Sadov - Bečov A2A0406 Žlutice B - Dvory A2A0506 Pernink - Dalovice B A2A0407 Hroznětín B - Bochov B A2A0507 Štědrá - Počerny 17

18 7. kolo ( 6.) :30 8. kolo ( 7.) :00 A2A0601 Děpoltovice - Počerny A2A0701 Dvory - Děpoltovice A2A0602 Dalovice B - Štědrá A2A0702 Sl.Junior KV - Bochov B A2A0603 Bečov - Pernink A2A0703 Potůčky - Hroznětín B A2A0604 Verušičky - Sadov A2A0704 Sadov - Žlutice B A2A0605 Žlutice B - Potůčky A2A0705 Pernink - Verušičky A2A0606 Hroznětín B - Sl.Junior KV A2A0706 Štědrá - Bečov A2A0607 Bochov B - Dvory A2A0707 Počerny - Dalovice B 9. kolo ( 8.) : kolo ( 9.) :30 A2A0801 Děpoltovice - Dalovice B A2A0901 Sl.Junior KV - Děpoltovice A2A0802 Bečov - Počerny A2A0902 Potůčky - Dvory A2A0803 Verušičky - Štědrá A2A0903 Sadov - Bochov B A2A0804 Žlutice B - Pernink A2A0904 Pernink - Hroznětín B A2A0805 Hroznětín B - Sadov A2A0905 Štědrá - Žlutice B A2A0806 Bochov B - Potůčky A2A0906 Počerny - Verušičky A2A0807 Dvory - Sl.Junior KV A2A0907 Dalovice B - Bečov 11. kolo (10.) : kolo (11.) :00 A2A1001 Děpoltovice - Bečov A2A1101 Potůčky - Děpoltovice A2A1002 Verušičky - Dalovice B A2A1102 Sadov - Sl.Junior KV A2A1003 Žlutice B - Počerny A2A1103 Pernink - Dvory A2A1004 Hroznětín B - Štědrá A2A1104 Štědrá - Bochov B A2A1005 Bochov B - Pernink A2A1105 Počerny - Hroznětín B A2A1006 Dvory - Sadov A2A1106 Dalovice B - Žlutice B A2A1007 Sl.Junior KV - Potůčky A2A1107 Bečov - Verušičky 13. kolo (12.) :00 A2A1201 Děpoltovice - Verušičky A2A1202 Žlutice B - Bečov A2A1203 Hroznětín B - Dalovice B A2A1204 Bochov B - Počerny A2A1205 Dvory - Štědrá A2A1206 Sl.Junior KV - Pernink A2A1207 Potůčky - Sadov 18

19 A3A IV. třída 1. Baník Pila B SO ÚZ 2. SC Stanovice NE 16:30 3. volné číslo 4. Sokol Olšová Vrata NE 15:00 5. STST Údrč NE 14:00 6. Slavia Krásné Údolí NE ÚZ 7. Budoucnost Otročín NE 14:00 8. KSNP Sedlec B SO 15:00 Podzim kolo (14.) :00 2. kolo ( 1.) :00 A3A1401 Sedlec B - Ol.Vrata A3A0101 Pila B - Sedlec B A3A1402 volno - Údrč A3A0102 Stanovice - Otročín A3A1403 Stanovice - Kr.Údolí A3A0103 volno - Kr.Údolí A3A1404 Pila B - Otročín A3A0104 Ol.Vrata - Údrč 3. kolo ( 2.) :00 4. kolo ( 3.) :00 A3A0201 Sedlec B - Údrč A3A0301 Stanovice - Sedlec B A3A0202 Kr.Údolí - Ol.Vrata A3A0302 volno - Pila B A3A0203 Otročín - volno A3A0303 Ol.Vrata - Otročín A3A0204 Pila B - Stanovice A3A0304 Údrč - Kr.Údolí 5. kolo ( 4.) :30 6. kolo ( 5.) :30 A3A0401 Sedlec B - Kr.Údolí A3A0501 volno - Sedlec B A3A0402 Otročín - Údrč A3A0502 Ol.Vrata - Stanovice A3A0403 Pila B - Ol.Vrata A3A0503 Údrč - Pila B A3A0404 Stanovice - volno A3A0504 Kr.Údolí - Otročín 7. kolo ( 6.) :30 8. kolo ( 7.) :00 A3A0601 Sedlec B - Otročín A3A0701 Ol.Vrata - Sedlec B A3A0602 Pila B - Kr.Údolí A3A0702 Údrč - volno A3A0603 Stanovice - Údrč A3A0703 Kr.Údolí - Stanovice A3A0604 volno - Ol.Vrata A3A0704 Otročín - Pila B 9. kolo ( 8.) : kolo ( 9.) :30 A3A0801 Sedlec B - Pila B A3A0901 Údrč - Sedlec B A3A0802 Otročín - Stanovice A3A0902 Ol.Vrata - Kr.Údolí A3A0803 Kr.Údolí - volno A3A0903 volno - Otročín A3A0804 Údrč - Ol.Vrata A3A0904 Stanovice - Pila B 11. kolo (10.) : kolo (11.) :00 A3A1001 Sedlec B - Stanovice A3A1101 Kr.Údolí - Sedlec B A3A1002 Pila B - volno A3A1102 Údrč - Otročín A3A1003 Otročín - Ol.Vrata A3A1103 Ol.Vrata - Pila B A3A1004 Kr.Údolí - Údrč A3A1104 volno - Stanovice 13. kolo (12.) : kolo (13.) :30 A3A1201 Sedlec B - volno A3A1301 Otročín - Sedlec B A3A1202 Stanovice - Ol.Vrata A3A1302 Kr.Údolí - Pila B A3A1203 Pila B - Údrč A3A1303 Údrč - Stanovice A3A1204 Otročín - Kr.Údolí A3A1304 Ol.Vrata - volno 19

20 E1A Okresní přebor žáků 1. Jáchymov SO 10:00 2. Baník Pila NE 10:30 3. FK SMB Bochov SO 14:00 4. FK Nejdek SO 10:00 5. Sokol Útvina NE 10:00 6. Pernink SO 2,5 hod. před ÚZ mužů 7. Sokol Štědrá SO 13:00 8. FK Ajax Kolová/Loko K.Vary SO 2,5 hod. před ÚZ mužů hř. Kolová 9. Vojkovice/SK Kyselka SO 11:00 hř. Vojkovice 10. EP Merklín/Olympie Hroznětín NE 10:00 hř. Merklín Podzim kolo ( 2.) :00 2. kolo ( 3.) :00 E1A0201 Merklín/Hroznětín - Pernink E1A0301 Pila - Merklín/Hroznětín E1A0202 Štědrá - Útvina E1A0302 Bochov - Jáchymov E1A0203 Kolová/Loko KV - Nejdek E1A0303 Nejdek - Vojkovice/Kyselka E1A0204 Vojkovice/Kyselka - Bochov E1A0304 Útvina - Kolová/Loko KV E1A0205 Jáchymov - Pila E1A0305 Pernink - Štědrá 3. kolo ( 4.) :00 4. kolo ( 5.) :00 E1A0401 Merklín/Hroznětín - Štědrá E1A0501 Bochov - Merklín/Hroznětín E1A0402 Kolová/Loko KV - Pernink E1A0502 Nejdek - Pila E1A0403 Vojkovice/Kyselka - Útvina E1A0503 Útvina - Jáchymov E1A0404 Jáchymov - Nejdek E1A0504 Pernink - Vojkovice/Kyselka E1A0405 Pila - Bochov E1A0505 Štědrá - Kolová/Loko KV 5. kolo ( 6.) :00 6. kolo ( 7.) :00 E1A0601 Merklín/Hroznětín - Kolová/Loko KV E1A0701 Nejdek - Merklín/Hroznětín E1A0602 Vojkovice/Kyselka - Štědrá E1A0702 Útvina - Bochov E1A0603 Jáchymov - Pernink E1A0703 Pernink - Pila E1A0604 Pila - Útvina E1A0704 Štědrá - Jáchymov E1A0605 Bochov - Nejdek E1A0705 Kolová/Loko KV - Vojkovice/Kyselka 7. kolo ( 8.) :00 8. kolo ( 9.) :00 E1A0801 Merklín/Hroznětín - Vojkovice/Kyselka E1A0901 Útvina - Merklín/Hroznětín E1A0802 Jáchymov - Kolová/Loko KV E1A0902 Pernink - Nejdek E1A0803 Pila - Štědrá E1A0903 Štědrá - Bochov E1A0804 Bochov - Pernink E1A0904 Kolová/Loko KV - Pila E1A0805 Nejdek - Útvina E1A0905 Vojkovice/Kyselka - Jáchymov 9. kolo ( 1.) :00 E1A0101 Jáchymov - Merklín/Hroznětín E1A0102 Pila - Vojkovice/Kyselka E1A0103 Bochov - Kolová/Loko KV E1A0104 Nejdek - Štědrá E1A0105 Útvina - Pernink 20

21 E2A Starší žáci KSNP Sedlec 2. SK Božičany 3. Sokol Chyše 4. KSNP Sedlec B Soutěž se hraje turnajovým způsobem (5 turnajů na podzim a 5 na jaře). Každého turnaje se zúčastní všechna čtyři družstva. Hraje se podle pravidel minifotbalu na hřišti 40 x 20 m, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 15 minut s minimální přestávkou na výměnu stran. Všechna utkání se uskuteční na hřištích v Sedleci (umělá i přírodní tráva). Za starší žáky mohou nastoupit hráči narozeni po Podzim kolo :00 2. kolo :00 E2A0101 Sedlec Sedlec B E2A0201 Božičany - Sedlec E2A0102 Božičany Chyše E2A0202 Chyše - Sedlec B E2A0103 Sedlec B Božičany E2A0203 Sedlec - Chyše E2A0104 Chyše Sedlec E2A0204 Sedlec B - Božičany E2A0105 Sedlec Božičany E2A0205 Božičany - Chyše E2A0106 Chyše Sedlec B E2A0206 Sedlec B - Sedlec 3. kolo :00 4. kolo :00 E2A0301 Chyše Božičany E2A0401 Sedlec B - Chyše E2A0302 Sedlec B Sedlec E2A0402 Sedlec - Božičany E2A0303 Božičany Sedlec B E2A0403 Chyše - Sedlec E2A0304 Sedlec Chyše E2A0404 Božičany - Sedlec B E2A0305 Chyše Sedlec B E2A0405 Sedlec B - Sedlec E2A0306 Sedlec Božičany E2A0406 Božičany - Chyše 5. kolo :00 E2A0301 Chyše Božičany E2A0302 Sedlec B Sedlec E2A0303 Božičany Sedlec B E2A0304 Sedlec Chyše E2A0305 Chyše Sedlec B E2A0306 Sedlec Božičany 21

22 F1A Mladší žáci Sokol Žlutice 2. Jáchymov 3. Čechie Dalovice 4. KSNP Sedlec 5. KSNP Sedlec B Soutěž se hraje turnajovým způsobem (5 turnajů na podzim a 5 na jaře). Každého turnaje se zúčastní všech pět družstev. Hraje se podle pravidel minifotbalu na hřišti 40 x 20 m, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 13 minut s minimální přestávkou na výměnu stran. Všechna utkání se uskuteční na hřištích v Sedleci (umělá i přírodní tráva). Za mladší žáky mohou nastoupit hráči narozeni po Podzim kolo :00 2. kolo :00 F1A0101 Jáchymov Dalovice F1A0201 Dalovice Sedlec B F1A0102 Sedlec B Sedlec F1A0202 Sedlec - Žlutice F1A0103 Dalovice Žlutice F1A0203 Sedlec B - Jáchymov F1A0104 Jáchymov Sedlec F1A0204 Dalovice - Žlutice F1A0105 Žlutice Sedlec B F1A0205 Jáchymov - Sedlec F1A0106 Sedlec Dalovice F1A0206 Žlutice Sedlec B F1A0107 Sedlec B Jáchymov F1A0207 Sedlec - Dalovice F1A0108 Sedlec Žlutice F1A0208 Žlutice - Jáchymov F1A0109 Dalovice Sedlec B F1A0209 Sedlec B - Sedlec F1A0110 Žlutice Jáchymov F1A0210 Jáchymov - Dalovice 3. kolo :00 4. kolo :00 F1A0301 Sedlec B Sedlec F1A0401 Sedlec Žlutice F1A0302 Žlutice Jáchymov F1A0402 Jáchymov - Dalovice F1A0303 Sedlec Dalovice F1A0403 Žlutice - Sedlec B F1A0304 Sedlec B Jáchymov F1A0404 Sedlec - Dalovice F1A0305 Dalovice Žlutice F1A0405 Sedlec B - Jáchymov F1A0306 Jáchymov Sedlec F1A0406 Dalovice Žlutice F1A0307 Žlutice Sedlec B F1A0407 Jáchymov - Sedlec F1A0308 Jáchymov Dalovice F1A0408 Dalovice - Sedlec B F1A0309 Sedlec Žlutice F1A0409 Žlutice - Jáchymov F1A0310 Dalovice Sedlec B F1A0410 Sedlec B - Sedlec 5. kolo :00 F1A0501 Žlutice Jáchymov F1A0502 Dalovice Sedlec B F1A0503 Jáchymov Sedlec F1A0504 Žlutice Sedlec B F1A0505 Sedlec Dalovice F1A0506 Sedlec B Jáchymov F1A0507 Dalovice Žlutice F1A0508 Sedlec B Sedlec F1A0509 Jáchymov Dalovice F1A0510 Sedlec Žlutice 22

23 G1A Přípravka starší DDM Stará Role 2. Čechie Dalovice 3. Sokol Chyše 4. KSNP Sedlec 5. FK Nejdek 6. SK Toužim 7. KSNP Sedlec B Soutěž se hraje turnajovým způsobem. Každého turnaje se zúčastní tři družstva, která se utkají každý s každým. Hraje se podle pravidel minifotbalu s míči č. 4, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 2 x 18 minut s pětiminutovou přestávkou. Mezi utkáními se doporučuje přestávka minut. Za starší přípravku mohou nastoupit hráči narozeni po kolo kolo G1A0101 St. Role - Sedlec B G1A0201 Dalovice - St. Role G1A0102 Sedlec B Nejdek G1A0202 St. Role - Toužim G1A0103 St. Role Nejdek G1A0203 Dalovice - Toužim G1A0104 Toužim Sedlec G1A0204 Sedlec B - Nejdek G1A0105 Sedlec Chyše G1A0205 Nejdek - Sedlec G1A0106 Toužim Chyše G1A0206 Sedlec B - Sedlec 3. kolo kolo G1A0301 Chyše Dalovice G1A0401 Sedlec - Chyše G1A0302 Dalovice - Sedlec B G1A0402 Chyše - St. Role G1A0303 Chyše - Sedlec B G1A0403 Sedlec - St. Role G1A0304 Nejdek - St. Role G1A0404 Toužim - Dalovice G1A0305 St. Role Toužim G1A0405 Dalovice - Sedlec B G1A0306 Nejdek Toužim G1A0406 Toužim - Sedlec B 5. kolo kolo G1A0501 St. Role Toužim G1A0601 Sedlec B - Toužim G1A0502 Toužim Nejdek G1A0602 Toužim - Sedlec G1A0503 St. Role Nejdek G1A0603 Sedlec B - Sedlec G1A0504 Dalovice - Sedlec B G1A0604 Chyše - Nejdek G1A0505 Sedlec B Chyše G1A0605 Nejdek - Dalovice G1A0506 Dalovice Chyše G1A0606 Chyše - Dalovice 7. kolo kolo G1A0701 Sedlec Dalovice G1A0801 Dalovice - Nejdek G1A0702 Dalovice - St. Role G1A0802 Nejdek - Chyše G1A0703 Sedlec - St. Role G1A0803 Dalovice - Chyše G1A0704 Nejdek Chyše G1A0804 Toužim - Sedlec G1A0705 Chyše Toužim G1A0805 Sedlec - Sedlec B G1A0706 Nejdek Toužim G1A0806 Toužim - Sedlec B 23

24 9. kolo kolo G1A0901 St. Role Sedlec G1A1001 Nejdek - St. Role G1A0902 Sedlec Chyše G1A1002 St. Role - Sedlec B G1A0903 St. Role Chyše G1A1003 Nejdek - Sedlec B G1A0904 Sedlec B Dalovice G1A1004 Sedlec - Toužim G1A0905 Dalovice Toužim G1A1005 Toužim - Chyše G1A0906 Sedlec B Toužim G1A1006 Sedlec - Chyše 24

25 H1A Přípravka - mladší SK Toužim 2. KSNP Sedlec 3. Loko Karlovy Vary 4. Sokol Žlutice 5. Jáchymov 6. DDM Stará Role Soutěž se hraje turnajovým způsobem (5 turnajů na podzim a 5 na jaře). Každého turnaje se zúčastní všech šest družstev. Hraje se podle pravidel minifotbalu na hřišti 40 x 20 m, hrací doba jednotlivých utkání je stanovena na 1 x 15 minut. Za mladší přípravku mohou nastoupit hráči narozeni po Podzim kolo :00 2. kolo :00 H1A0101 Jáchymov St.Role H1A0201 Žlutice - Jáchymov H1A0102 Žlutice Sedlec H1A0202 Toužim St.Role H1A0103 Toužim Loko KV H1A0203 Loko KV - Sedlec H1A0104 St.Role Loko KV H1A0204 Jáchymov - Sedlec H1A0105 Sedlec Toužim H1A0205 St.Role Loko KV H1A0106 Jáchymov Žlutice H1A0206 Žlutice - Toužim H1A0107 Žlutice St.Role H1A0207 Toužim - Jáchymov H1A0108 Toužim Jáchymov H1A0208 Loko KV - Žlutice H1A0109 Loko KV Sedlec H1A0209 Sedlec St.Role H1A0110 St.Role Sedlec H1A0210 Jáchymov St.Role H1A0111 Jáchymov Loko KV H1A0211 Žlutice - Sedlec H1A0112 Žlutice Toužim H1A0212 Toužim Loko KV H1A0113 Toužim St.Role H1A0213 Loko KV - Jáchymov H1A0114 Loko KV Žlutice H1A0214 Sedlec - Toužim H1A0115 Sedlec Jáchymov H1A0215 St.Role - Žlutice 3. kolo :00 4. kolo :00 H1A0301 Toužim Žlutice H1A0401 Loko KV - Toužim H1A0302 Loko KV Jáchymov H1A0402 Sedlec Žlutice H1A0303 Sedlec St.Role H1A0403 St.Role - Jáchymov H1A0304 Žlutice St.Role H1A0404 Toužim - Jáchymov H1A0305 Jáchymov Sedlec H1A0405 Žlutice St.Role H1A0306 Toužim Loko KV H1A0406 Loko KV - Sedlec H1A0307 Loko KV Žlutice H1A0407 Sedlec - Toužim H1A0308 Sedlec Toužim H1A0408 St.Role - Loko KV H1A0309 St.Role Jáchymov H1A0409 Jáchymov Žlutice H1A0310 Žlutice Jáchymov H1A0410 Toužim Žlutice H1A0311 Toužim St.Role H1A0411 Loko KV - Jáchymov H1A0312 Loko KV Sedlec H1A0412 Sedlec St.Role H1A0313 Sedlec Žlutice H1A0413 St.Role - Toužim H1A0314 St.Role Loko KV H1A0414 Jáchymov - Sedlec H1A0315 Jáchymov Toužim H1A0415 Žlutice - Loko KV 25

26 5. kolo :00 H1A0501 Sedlec Loko KV H1A0502 St.Role Toužim H1A0503 Jáchymov Žlutice H1A0504 Loko KV Žlutice H1A0505 Toužim Jáchymov H1A0506 Sedlec St.Role H1A0507 St.Role Loko KV H1A0508 Jáchymov Sedlec H1A0509 Žlutice Toužim H1A0510 Loko KV Toužim H1A0511 Sedlec Žlutice H1A0512 St.Role Jáchymov H1A0513 Jáchymov Loko KV H1A0514 Žlutice St.Role H1A0515 Toužim Sedlec 26

27 A D R E S Á Ř FAČR Praha Diskařská 2431/4 P.O. BOX Praha 6 Karlovarský krajský fotbalový svaz Dr. Davida Bechera Karlovy Vary Karlovarský deník Třída T.G.M Karlovy Vary Sportovní unie Karlovarska Dr. Davida Bechera Karlovy Vary (ústředna) (registrace) , (fax) (mobil) (+ zázn.) (fax) (mobil) (+ fax) (+ zázn.) VÝKONNÝ VÝBOR OFS KARLOVY VARY Garaj Luboš č. p. 118 předseda VV OFS Vojkovice Kvasnička Ladislav Nádražní Žlutice Mládenec Vladimír č. p Božičany Mandula František Březová, Hamerská 153/ Karlovy Vary Demjan Milan Lomená Karlovy Vary TB: TM: TM: TB: TM: TM: TM: Čácha Miroslav předseda DK Pacourek Petr předseda STK Ing. Hrubý Vít předseda KR Okružní 751/ Karlovy Vary Rooseveltova Chodov Na Pasece Otovice TM: TM: TM: Špak Jiří sekretář OFS U Trati Bečov nad Teplou TZ: TB: TM:

28 Adresář organizačních pracovníků fotbalových oddílů (dle soutěží) A1A Okresní přebor mužů Sokol Chyše B S: Luboš Prokop Chyše Čichořická Chyše HH: tráva Mob: NH: UMT Žihle EP: RZ Abertamy Hornická 34 S: Jiří Richtárech Abertamy Hornická 467/II HH: tráva Abertamy T: EP: Mob: Sokol Hájek Hájek S: Miloslav Pátek Ostrov Hájek 43 HH: tráva Ostrov Mob: T: EP: Vojkovice S: Luboš Garaj Vojkovice Č.p Vojkovice HH: tráva TZ: EP: Mob: FC Nové Hamry č. p. 371 S: Miroslav Vorlický Nové Hamry č.p. 371 HH: tráva Nové Hamry EP: TB: EP: Mob: SK Božíčany Božičany 161 S: Vladimír Mládenec Nová Role Božičany 153 HH: tráva Nová Role T: Mob: EP: EP: SK Kyselka Radošov S: Josef Hlaváč Kyselka Dubina Kyselka HH: tráva T: Mob: EP: EP: 28

29 Baník Pila Pila S: Marek Mäsár Karlovy Vary Pila Karlovy Vary HH: tráva Mob: T: EP: SK Toužim B Školní 492 S: Marek Daněk Toužim Tepelská Toužim HH: tráva NH: škvára T: Mob: EP: EP: FK Ajax Kolová S: Martin Míček Kolová U Koupaliště 803 HH: tráva Chodov T: EP: Mob: FK Nejdek B Karlovarská 1316 S: Zbyněk Draxal Nejdek Náměstí Karla IV Nejdek HH: tráva T: Mob: EP: EP: Agro Stružná Žalmanov S: Robert Rypar Bochov Stružná 98 HH: tráva Bochov T: Mob: EP: EP: Jiskra Březová Staromlýnská 172/33 S: Tomáš Beran Březová u Karlových Varů Na Vyhlídce 30 HH: tráva Karlovy Vary T: Mob: EP: EP: DDM Stará Role B U Hřiště 636/16 S: Jaroslav Slabý Karlovy Vary Konečná 4 HH: tráva Karlovy Vary NH: tráva, Truhlářská ul. Mob: T: , EP: 29

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 ze zasedání KR MS

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Pila

Zpravodaj Obecního úřadu Pila Něco málo úvodem po- Zpravodaj Obecního úřadu Pila únor 2012 - a následovalo dokončení řadové číslovky. Tentokráte ne a v příštích číslech zpravodaje (krom snad jednou i jubilejního padesátého) také ne.

Více

VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od 16.00 h. a projednal mj. toto:

VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od 16.00 h. a projednal mj. toto: 1)Prezence, administrativní záležitosti 2)Zahájení 3)Zpráva předsedy OFS Ústí nad Labem 4)Zprávy předsedů odborných komisí OFS Ústí nad Labem 5)Zpráva předsedy revizní komise OFS 6)Občerstvení, diskuse

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY AFK LoKo Chomutov Oddíl: AFK LoKo Chomutov Adresa: ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Stadion: Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Vlastník: AFK LoKo Chomutov, Březenecká

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 ze zasedání KR MS

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

nová cesta k vítězství!

nová cesta k vítězství! nová cesta k vítězství! FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE nutné aktivity KLUBŮ 1) Administrátor KLUBU člen FAČR, delegován klubem za účelem jednat za klubu v prostředí IS - 3 úrovně práv klubového administrátora další

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

nová cesta k vítězství!

nová cesta k vítězství! nová cesta k vítězství! FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE nová cesta k vítězství! Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015: Management soutěží (on-line zápis) On-line registrace hráčů (klubů a členů) Elektronické

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v T u r n a j v l e d n í m h o k e j i v e s n i c k ý c h m u ž s t e v X. ROČNÍK Zimní stadion Žďár nad Sázavou 2 0 0 9-2 0 1 0 O r g a n i z a c e : VESNICKÁ LIGA, hokejová soutěž vesnic S y s t é m

Více

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané Termín: sobota 8.března 2014 Místo konání: Sportovní hala v Otrokovicích

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Adresa: Vídeňská 9, 639 00 Brno IČO: 70940029 Bankovní spojení: 27-5826790267/0100 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Web: www.jmkfs.cz Sekretariát:

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

nová cesta k vítězství!

nová cesta k vítězství! nová cesta k vítězství! FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE nová cesta k vítězství! Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015: Management soutěží (on-line zápis) On-line registrace hráčů (klubů a členů) Elektronické

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2010 TABULKA č. 1 tis. Kč Návrh rozpočtu Rozpočet 2009 2010 1 Příjmy 2 Návrh rozpočtu příjmů 2 092 093 3 931 469 3 Financování 863 860 1 827 119 4 z toho 5 spořící účet

Více

Aktiv sekretářů a předsedů STK OFS. 30.10.2014, hotel Panorama Teplice

Aktiv sekretářů a předsedů STK OFS. 30.10.2014, hotel Panorama Teplice Aktiv sekretářů a předsedů STK OFS 30.10.2014, hotel Panorama Teplice VV FAČR schválil Složení realizačních týmů všech mládežnických reprezentací (včetně žen) Pavel Hoftych Pavel Malura (reprezentace U20

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje sezóna 2011/12 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje (dále jako ČSLH ) v platném znění a ostatní ustanovení ČSLH a úřední zprávy

Více

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje MLÁDEŽNICKÉ MČR TURNAJ KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ ČSLH U15 V LEDNÍM HOKEJI 2015 Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje Datum konání: 22. - 25. ledna 2015 Místa konání:

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ SPORTOVNĚ TECHNICKÁ USTANOVENÍ 1. STARTOVNÉ (SŘ, Čl.3a) Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému řídícímu orgánu, jako nevratné plnění za účast jeho družstva v soutěži. VV OFS Kladno schválil

Více

NÁVRH SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

NÁVRH SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA NÁVRH SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1999/2000 1. CÍL PROJEKTU Tento projekt je návrhem skládky komunálních odpadů pro okres Karlovy Vary za předpokladu,

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více