HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY"

Transkript

1 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické zaèištìní w ZDARMA - doprava, likvidace l Množstevní slevy l Možnosti splátek l Zajištìní úvìru % & ? NÁVRHY - PROJEKTY - MONTÁŽE ekologické stavby NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ NAŠE TECHNOLOGIE Hlavním stavebním materiálem pro výstavbu nízkoenergetických rodinných domkù je døevo.jedná se o pøírodní,zdravotnì nezávadný materiál,regulující vlhkost a poskytující pøíjemné klima ve všech roèních obdobích.ve spojení s kvalitním tepelnì izolaèním materiálem splòuje všechny pøedpoklady jako energeticky nenároèný.rychlým a suchým procesem stavìní se nevnáší vlhkost do stavby možnost rychlejšího dokonèení.požární odolnost díky použitým materiálùm taktéž splòuje všechny požadavky podle pøíslušných a platných EU pøedpisù a norem. VLASTNOSTI A VÝHODY : Celý systém vyniká mimoøádnì pøíznivými tepelnì izolaèními vlastnostmi obvodových konstrukcí,èímž se øadí do kategorie nízkoenergetických staveb. Což v praxi znamená vysokou úsporu na nákladech vytápìní. Mezi další výhody patøí vysoká variabilita a znaèná úspora místa díky mnohem menší tlouš ce obvodových zdí, rychlost výstavby pøi které se navíc nemusí øešit stavební vlhkost nebo se jedná o suchý proces. VÌTRÁNÍ: Standartnì vybavujeme domy systémem øízeného vìtrání s rekuperací tepla. VYTÁPÌNÍ: Jako nejvýhodnìjší a nejefektivnìjší se jeví systém vytápìní pomocí tepelných èerpadel. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách nebo od našich odborných specialistù. Využijte níže uvedených kontaktù LUXUSHAUS s.r.o. Chebská 48/ Karlovy Vary HRAJ A VYHRAJ, P. O. Box 26, Dobøany, Vydání: VI / 2009 Tel.: ; VÍCE STRANA 2 ZKUSIL A VYHRÁL Opalujte se zdravì! ètìte na str. 6 (pokraèování str. 2) Tel.: Mobil : Advokátní poradna Na vaše dotazy odpovídá advokát: JUDr. Jiøí Vlasák z AK Plzeò, nám.repubilky 3 Vážení ètenáøi, dostává se Vám do ruky šesté letošní a celkovì osmnácté vydání U. Dá se tedy konstatovat, že dosáhl dospìlosti a já vìøím, že to není dáno jen jeho poøadovým èíslem, ale i jeho obsahem. Po tomto vydání nastává naše každoroèní mìsíèní pøestávka. Upøesním pro ty, kteøí to v pøedchozích letech nezaregistrovali, nebo se s EM setkávají poprvé. Tedy vychází jako mìsíèník, ale prozatím vynecháváme vydání lednové a srpnové, jsou to období se sníženou obchodní aktivitou a jelikož je svou existencí závislý na inzerentech, respektujeme jejich pøáni v této dobì zastavit prezentaci. A co Vám v tomto vydání pøinášíme? Je to samozøejmì soutìž, tentokrát o GPS navigaci, prezentaci firem, zejména stavebních, vèetnì užiteèných rad z oblasti bydlení. Samozøejmì nechybìjí tradièní poradny a èlánky, tentokrát zamìøené na léto. Vìøím, že se Vám bude dobøe èíst. Pøeji Vám krásné prožití prázdninových mìsícù. A tìším se na Vás opìt na zaèátku záøí. Ing. Petr Šmíd, vydavatel DROZD pomáhá na cestách V èervnu tohoto roku zprovoznilo Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR webovou aplikaci, která èeským obèanùm umožní poskytovat na dobrovolném základì informace o plánovaném pobytu v zahranièí. Odkaz na Dobrovolná registrace obèanù pøi cestách do zahranièí /DROZD/ se nachází na webové stránce MZV v kapitole Cestujeme. Samostatnì je též pøístupná na adrese Cestovatel sám vyplní jednoduchý formuláø, který se skládá ze 4 èástí: informace o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných pøíslušnících, údaje o pobytu v zahranièí a kontaktní osoba v ÈR. Poskytnuté informace budou konzulární službì MZV ÈR sloužit k poskytování operativní pomoci obèanùm ÈR v nouzových situacích vèetnì pøírodních katastrof a sociálních nepokojù. Aplikace umožní pøedevším rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho pøíbuzných v ÈR v pøípadì potøeby, ale také rozesílání hromadných ù a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státì nacházejí. Je tedy schopna v relativnì krátké dobì napøíklad varovat pøed nebezpeèím. Více na SUPER CENA! DÁME CESTÌ TVÁØ! OBRUBNÍKY 50x5x22cm Psychologická poradna Mgr. Eriky BENICKÉ Nikdy jsme nemìli problémy s dcerou. Je jí 12let, nejí, tvrdí, že je tlustá. Zajímají ji módní èasopisy. Jak poznat, jestli nemá anorexii? T.S. Anorexie je extrémní ztráta váhy v dùsledku úmyslného omezování... (pokraèování str. 10) 22,Kè/ks vèetnì DPH DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! Tel./Fax: Mob.: Kolová u Kynšperka nad Ohøí Dobrý den, v souvislosti s rozvodovým øízením byl syn svìøen do výchovy mé bývalé ženy. Já se s ním pravidelnì stýkám a pøi té pøíležitosti mi syn øekl, že by byl radìji více u mì. Co mám v této situaci dìlat? Jiøí S. Dobrý den, v první øadì bych doporuèoval projednat vìc s bývalou manželkou a poté se pøípadnì obrátit na soud, nebo ten musí o pøípadné zmìnì rozhodnout. Pokud se nedohodnete... (pokraèování str. 8) Karlovy Vary Poradna zdravé výživy MUDr.Jany Kocianové Paní doktorko, jaká nás èekají v létì zažívací a jiná zdravotní rizika? Petr O. Rizika letního období lze rozdìlit do tøí skupin. Na prvním místì je ohrožení akutním prùjmovým onemocnìním nebo alimentární intoxikací. Akutní prùjmy jsou zpùsobené choroboplodnými zárodky, které se porušením... Po - Pá 7-15 hod VI/ èervencové vydání, tištìno v nákladu výtiskù, distribuce do poštovních schránek, vychází také na V pøedchozím èísle jsme vsadili témìø na jistotu a jako výhru do naší tradièní soutìže: Nic nemusíte platit, nic nemusíte koupit, jen soutìžíte, vložili DVD pøehrávaè s LCD displejem, který Výherce pan Tvrdý umožòuje sledovat nejen doma, ale i na cestách, filmy z DVD, USB nebo z pamì ové karty.... (pokraèování str. 4)

2 HRAJ A VYHRAJ! Jiøí Kejst Tel.: TRUHLÁØSKÉ PRÁCE - VÝROBA OBA Pøipravili jsme pro Vás soutìžní hru o GPS navigaci NAVIGON 1200 Staèí správnì odpovìdìt na soutìžní otázku a anketní otázku. Odpovìdi zaslat jedním z uvedených zpùsobù do redakce U. Soutìžní otázka: Kolik plošných a textových inzerátù obsahuje toto vydání U, mimo vlastní inzerce U a soukromé inzerce? KUCHYNÍ VÈETNÌ VYBAVENÍ SPOTØEBIÈI VESTAVÌNÝCH SKØÍNÍ BARÙ SCHODIŠ 3D NÁVRHY STAVEBNÍ PRÁCE REKONSTRUKCE BYTÙ NA KlÍÈ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER REKONSTRUKCE PODKROVÍ REKONSTRUKCE DOMÙ MONTÁŽ SÁDROKARTÓNÙ Aktuality z Karlovarského kraje _ Krajský úøad Karlovarského kraje pøipravil také na letošní prázdniny soutìž O hejtmanský mobil. Vyhlašuje ji už osmým rokem a stále je o ni velký zájem. Soutìž má dvì èásti: internetovou a Poznámka: Textová inzerce je oznaèena (PI). Anketní otázka: Mìsto a ulice, kde jste nalezli? Odpovìï zasílejte ve tvaru:.pøíjmení.vìk.poèet inzerátù.mìsto.ulice.telefonní èíslo Pøíklad odpovìdi:.novak karlovy Vary.Jižní Ilustraèn?foto výtvarnou èi fotografickou a je urèena dìtem od 6 do 15 let. Jejich úkolem je zodpovìdìt 10 otázek z internetových stránek Karlovarského kraje a namalovat obrázek nebo poøídit fotografii na téma Pøíroda Karlovarského kraje. Cílem soutìže je seznámit dìti s krajským internetovým portálem a rozvíjet jejich výtvarné a fotografické dovednosti. Soutìž trvá od 1. èervna do 31. srpna V záøí probìhne hodnocení a nejpozdìji poèátkem øíjna krajský úøad pozve vítìze v obou kategoriích na slavnostní tiskovou konferenci, pøi které hejtman Josef Novotný osobnì pøedá mobily a další ceny. Zadání soutìže najdete na _ A nejen dìti mohou soutìžit. Nadace VIA a Poštovní spoøitelna totiž vyhlásily Dodržujte správ ný tvar SMS! Odpovìï zašlete jedním z níže uvedených zpùsobù: Jen 6 teèek, žádné teè ky NAV a) Jako SMS na tel. èíslo (klasické èíslo - cena SMS dle vašeho tarifu). ÍC! b) Prostøednictvím webového formuláøe na c) Prostøednictvím korespondenèního lístku zaslaného na adresu:, P. O. BOX 26, Dobøany. Uzavøení pøíjmu soutìžních odpovìdí: Výherce bude vylosován ze správných odpovìdí. Z každého telefonního èísla, resp. každá osoba mùže soutìžit jen jednou. Úèastí ve høe pøijímá soutìžící podmínky soutìže. Podrobné podmínky soutìže naleznete na Správná odpovìï z minulého vydání byla èíslo 37. ZKUSIL A VYHRÁL - pøedání výhry Pokraèov?n?ze str. 1 STRANA první roèník soutìže Poštovní spoøitelna STAROSTA ROKU, ideální kandidát na cenu STAROSTAROKU musí být v dobì nominace ve funkci starosty obce do obyvatel, pøièemž nezáleží na tom, jak dlouho úøad zastává. Mìl by se starat o ekonomický, kulturní a spoleèenský rozvoj obce a vycházet vstøíc zájmùm místních spolkù a obèanù. Také by mìl napøíklad otevøenì komunikovat s obèany, zapojovat je do rozhodování o veøejn ý c h záležitostech a podrobnì informovat o rozhodnutích zastupitelstva. Vyplnìnou pøihlášku do soutìže musí podepsat nejménì 20 obèanù trvale nebo pøechodnì žijících v dané obci a pøihláška musí být odeslána nebo osobnì doruèena do Nadace VIA nejpozdìji do 3. záøí Máte-li tedy pocit, že starosta èi starostka Vaší obce odvádìjí dobrou práci a chcete jim vyjádøit svou podporu, pøihlaste je! Více informací a pøihlášky najdete na nebo na pøihláška musí být odeslána nebo osobnì doruèena do Nadace VIA nejpozdìji do 3. záøí Zdroj: Krajské listy HLINÍK OKNA PLAST DØEVO! Kvalitní 5 komorové profily VEKA, záruka 5 let. : inka 6 komorový profil Novs trojsklem pro nízkoenergetické domy. Nabízíme také rolety, žaluzie, markýzy, zimní zahrady, zasklívání lodžií apod. Služby: zamìøení zdarma, možnost splátek. Množstevní slevy. ZASTOUPENÍ: Karlovy Vary & & Cheb Františk. Láz. & Horní Slavkov & Loket & & Ostrov & Chodov Sokolov & ; DVEØE vydání, které nám bylo doruèeno do schránky. R: Ano, od bøezna jsme rozšíøili distribuci U o Ostrov a Chodov a jsem rád, že se postupnì do soutìže s OKEM zapojují i ètenáøi z tìchto mìst. Takže jste soutìžil i v pøedchozích vydáních? V: Abych pravdu øekl, tak Z pøedání výhry ne, já moc nesoutìžím....tato velmi univerzální vìcièka pro Tentokrát mì tak nìjak napadlo zkusit to. zábavu do soutìže pøilákala soutìžící ze Oslovila mì ta možná výhra. Pracuji jako všech vìkových kategorií oproti pøed- taxikáø a už jsem u nìkterého z kolegù cházející høe, kdy se hrálo sice o velmi DVD pøehrávaè v autì vidìl a zaujalo mì pìknou mikrovlnnou troubu, nicménì to, takže jsem rád, že ho takto budu moci jako výhra oslovila spíše starší generaci. také využít. Vra me se ale k soutìži o DVD pøehrá- R: Èetl jste magazín celý nebo jen souvaè. Pøíjem soutìžních odpovìdí byl tìž? ukonèen O dva dny pozdìji V: Èetl jsem ho celý, procházím si i inbyli slosováni ti, kteøí správnì odpovì- zertní nabídky, kdyby se mi nìkdy nìco dìli na soutìžní otázku. Štìstí se usmá- hodilo. lo na pana Tvrdého z Chodova. Tomu R: Postrádal jste nìco v U jsem nadcházející den zavolal, abych? mu tu pøíjemnou zprávu sdìlil. Pan V: Ani ne, snad kdyby tam byla kromì Tvrdý pøijal tuto zprávu sice s nadšením, sudoku i køížovka, to bych uvítal. ale zároveò s vysokou nedùvìrou, a R: A kromì soutìže Vás v magazínu když jsem si s ním domlouval schùzku zaujalo ještì nìco jiného? na pøedání, nìkolikrát se mì dotazoval, V: Urèitì jsou velmi zajímavé Vaše pozda se nejedná o nìjaký žert. A zøejmì si radny, ty si vždy velmi rád pøeètu. to musel myslet až do poslední chvíle, R: Èetl u Vás doma ještì nìkdo než mì uvidìl pøed sebou s krabicí obsa- jiný? hující výhru. Tu jsem mu samozøejmì V: Ano, pokud vím tak manželka si ho pøedal a položil mu nìkolik tradièních také ète. otázek: R: Dìkuji za rozhovor a ještì jednou Redaktor (R) : Kde jste blahopøeji. nalezl? V: Také dìkuji.. Výherce (V): Už nìjaký èas ho dostávám domù, tohle již bylo ètvrté nebo páté (SP) Vydání: III/2009 Ilustraèn?foto Hlavní 81 Karlovy Vary - Dalovice Tel./Fax: , Mob.: , INFRACO s.r.o blesková mini půjčka vyplácení exekucí na nemovitostech Tøída Svobody 49 (Blaník), Cheb Provozní doba Po - Pá: 8:30-12:00 13:00-16:30 % , & (PI) STRANA 3

3 ZATEPLENÍ OKEN A DVEØÍ Vaše okna nemusíte mìnit, zateplete je kvalitním izolaèním dvojsklem a tìsnìním snížení TEPELNÝCH ZTRÁT až o 25% snížení ROSENÍ až o 95% a hluku až o 30% montáž bez bourání CELOROÈNÌ DOMAŽLICE CHEB HORAŽÏOVICE 2x KARLOVY VARY OSTROV 2x KLATOVY PÍSEK 2x PLZEÒ SLOV STRAKONICE TÁBOR *Platí pro plastové jednoohniskové èoèky 1,5 s antireflexní vrstvou, ± 6d, cyl.2. Platí pro vybrané modely obrub. STRANA 4 CO ZÍSKÁTE? OBJEDNEJTE SI ZDARMA NÁVŠTÌVU NAŠEHO TECHNIKA NA INFOLINCE RYCHLÁ, LEVNÁ A ÚÈINNÁ METODA IZOLACE Péèe o zahradní nábytek se Vám vyplatí Vybrat zahradní nábyteknení snadné. vého døeva, to ale èasem získávášedou Na trhu existuje širokáškála produktù, v patinu a na povrchu døeva se vytváøí úvahu je potøeba vzít materiál, kvalitu, vroubky, ty se musí brousit a nábytek se cenu, vzhled, ale také nároky na údržbu následnìnapouštíteakovýmolejem. nábytku. Správný výbìr materiálu a A rada na závìr: všechny námi zmiòoúdržba mùže významnì prodloužit jeho vané typy zahradního nábytku uklízejte vzhled a životnost. Proto je dobré vìdìt, nazimuzvenkovníchprostor. co si který materiál žádá. Za bezúdržbový lze oznaèit nábytek z hliníku, ten je potøeba jen èas od èasu omýt vodou. Také zahradní nábytek z ušlechtilé oceli nevyžaduje zvýšenou péèi. Staèí ho jen obèas omýt proudem vody. Ušlechtilá ocel je èasto kombinována napøíklad s teakovým døevem, textilními tkaninami èivýplety. Co se týká vyplétaného zahradního nábytku, døíve používaný ratan nahrazují syntetické výpletové materiály, které jsou odolné, a pøitom si zachovávají pøírodní vzhled. Údržba se provádí za pomoci teplé vody a houbièky s neagresivním èistícím pøípravkem, tøeba jarem. Pro nízký stupeò péèejeoblíben plastový nábytek, který staèí èistit houbièkou a teplou vodou s neagresivním pøípravkem. Dlouhodobì oblíbeným je zahradní nábytek z teako- Zdroj: TZASPEN. PR Ilustraèn?foto PÁNSKÁ A DÁMSKÁ MÓDA SLEVA 70 % na VEŠKERÉ ZBOŽÍ KOMPLETNÍ BRÝLE ZA 990 Kè * Akce platí do nebo do vyprodání zásob. Slevy se nesèítají. Cheb,Tø. Svobody 547/19 Sokolov, Staré námìstí 141 K.Vary, Moskevská 22, T. G. Masaryka 38 Ostrov, Hroznìtínská 350 (budova polikliniky) Poradna zdravé výživy(pokraèování ze str.1)...hygienických zásad, technologie výroby a chladícího øetìzce dostaly do potravin èi vody nebo se pøenesly špatnì umytýma rukama. Patøí sem též letní prùjmy turistù, zvané podle oblasti jako "faraonova nebo Montezumova pomsta". Vyvolávají je patogenní kmeny bakterie E. coli. Mùžeme se pøed nimi preventivnì ochránit a to 2 až 3 týdny pøed vycestováním užíváním pøátelských laktobacilù v kapslích nebo posílením v našem støevì usídlených laktobacilù zlepšením jejich výživy inulínem - napø preparátem Inubio Forte. Samozøejmostí je pøísné dodržování osobní hygieny, zejména po použití WC a pøed každým jídlem, též bezpeènénápojeastravanacestách. V létì je ostatnì vhodné vyhnout se všem rychle se kazícím potravinám, potravinám nesprávnì skladovaným, t.j. bez chlazení nebo nedostateènì tepelnì zpracovaným, konzumovat stravu bezprostøednì po uvaøení, dùslednì omývat ovoce a zeleninu pøed požitím. Zdrojem nákazy je zpravidla infikované zvíøe, z jehož masa, orgánù, mléka, vajec se vyrábí potraviny nebo èlovìk vyluèující choroboplodné zárodky. Za rizikové potraviny se v letní sezonì považují mìkké uzeniny ( mazlavé salámy, paštiky, sekaná, játrovky, tlaèenky), výrobky z vajec lahùdkáøské (výrobky s majonézou, AKCE ÈERVENEC prodejny: CHEB a AŠ PRODEJNA SLOV - SLEVA až 50 % na vybrané zboží PRODEJNA Mar.Láznì - SLEVA až 50 % na vybrané zboží vajeèné pomazánky) a cukráøské (žloutkové vìneèky, krémy, bílkové polevy), též výrobky mléèné jako šlehaèka èi sušená mléka. Alimentární otravy zpùsobují bakteriální toxiny vyprodukované mikroby v potravinì pøed jejím požitím, kdy potravina byla nesprávnì skladovaná v teplotì umožòující namnožení mikrobù a tím produkci toxinu. Zpravidla jde o epidemie ve spoleèném stravování (jídelny, tábory, brigády, láznì). Dalším rizikem léta je špatný pitný režim, který mùže vést k dehydrataci t.j. odvodnìnítìla aknáslednénevolnosti, zhoršení zdravotního stavu až ke kolapsu, zejména za pøehøátí organismu - úpal nebo úžeh nebo v kombinaci s akutním prùjmem. Je dobré vìdìt, že slazené nápoje hùøe zahání žízeò, vhodnìjší je chu jemnì nahoøklá nebo jemnì nakyslá a denní minimum pøijaté tekutiny nemá poklesnout pod 2 litry za den. Tøetím rizikem je možné poškození kùže nadmìrným slunìním. Samozøejmostí by mìlo být použití pøípravku s odpovídajícím ochranným faktorem. U svìtlých typù je možné pøipravit kùži na slunìní preventivním pøíjmem provitamínu A, t.j. betakarotenu, v kapslích. Nehrozí pøedávkování, protože tìlo si z nìj vyrobí jen skuteènì potøebné množství vitamínu a naše kùže bude lépe snášet slunìní. Krásné léto bez nehod pøeje MUDr. Jana Kocianová. Dotazy zasílejte na : Vydání: III/2009 dùležitý. Termostat šetøí peníze, protože si v každé místnosti naprogramujete Výborné vlastnosti kamene topné kabely je na pøírodní kotelnu, uhelnu, nedochází k požadovanou teplotu. akumulovat a po té vyzaøovat bázi. Topení je plnì ekologické. pøi bílení lze topení snadno zákazníka je, že odvoz i montáž zneèištìní životního prostøedí, Samozøejmostí pro každého teplo lze výhodnì využít pøi vytápìní bytu, rodinného domku sundat a nasadit, a pøi stìhování má zdarma. Také energetické snadno vzít sebou a použít v výpoèty dìláme zdarma. Staèí jiném bytì nám, když pošlete em rozmìry jednotlivých místností Termostat zadarmo vèetnì výšky stropu se struèným Naše firma má v souèasné dobì popisem stavby. Energetický letní akci pro zákazníky. Kdo výpoèet vypracujeme jak na a podobnì. Topení z pøírodního Nutno podotknout i estetickou kamene se vyznaèuje nízkými stránku, každý kámen má origiprovozními a poøizovacími nákla- nální kresbu nepodléhající dy. módním trendùm. Nemusíte pøiplácet za obrázky, z kamene lze vytvoøit rùzné tvary, každý kus Topí jako kachlová kamna Zpùsob vytápìní je na základì je originální vhodný do jakéhoko- uzavøe závaznou smlouvu do jednu místnost, tak i na celý dlouhovlnného tepelného záøení liv interiéru. konce mìsíce èervence na rodinný dùm. Také navrhneme jako u kachlových kamen. Díky Topení z pøírodního kamene je instalaci topení z pøírodního velikost a rozložení panelù z rovnomìrnì rozloženému teplu zcela bezhluèné, ekologické, kamene dostane zdarma do pøírodního kamene do místností. je úspora energie 18 až 25procent oproti všem teplovzdušným systémùm a oproti pøímotopùm Novinka Novì budeme mít též topné úspora èiní 30-40%.. Maximální panely vyhøívané teplou vodou. teplotní rozdíl mezi podlahou a V souèasné dobì se vyhodnocují stropemje3 C. pøesná mìøení na Fakultì elektrotechnické Západoèeské Další výhodou je èásteèná univerzity v Plzni. Jak máme akumulace. Když prostorový informace, naše pøedpoklady o termostat vypne, kámen nám úsporách se potvrzují. Díky díky své akumulaci vykrývá vlastnostem pøírodního kamene tepelnou potøebu místnosti, bude i tento náš patentovaný neboli topí zadarmo. Tím získá- systém z hlediska úsporného me další úsporu energie. Snadno topení velmi úspìšný. Zákazník pøeklenevypnutínt. pak bude mít na výbìr: natápìt Pøi topení elektøinou se zlevòuje panely elektøinou nebo plynovým také provoz celé domácnosti, èi jiným kotlem. jelikož celá domácnost je mìøe- Kontakt: na ve snížené sazbì D45. eurotop in s.r.o. Nádražní 660 Jedineèné topení pro zdraví Kdynì Topení z pøírodního kamene Tel: , hospodyòky urèitì ocení i jednoduchou údržbu. Staèí jednou za èas otøít vlhkým hadøíkem. Další výhodou je malá nároè- nost na prostor, do místnosti vystupuje jen 6,5cm od zdi, topení lze instalovat i na strop a osadit i bodovým osvìtlením. U našeho topného systému též odpadá jakákoliv technická údržba - a s tím spojené výdaje (kominík, seøizovací technik, revize...) topení je zcela bez údržbové, nehrozí žádné zamrznutí, nepotøebujete žádnou velmi pøíznivì pùsobní na lidský organizmus. Nevysušuje pokožku, vzduch, nespaluje kyslík a v místnosti udržuje konstantní vlhkost 52 až 58 procent. Je vhodné pøi dýchacích potížích, pro alergiky, astmatiky, starší osoby a novorozence. Velmi pøíznivì pùsobí na psychiku. Pøi vytápìní nevzniká témìø žádná cirkulace vzduchu. Pøi výrobì topného panelu nepoužíváme žádné chemikálie nebo lepidla. Šamotová hmota, kterou zatmelujeme Topení z pøírodního kamene má øadu pøedností. každé místnosti termostat. Ten je pro tento typ vytápìní nesmírnì E.mail: - STRANA 5 (PI)

4 Nejste spokojeni v zamìstnání? Využijte svoji novou šanci! Èeskomoravská stavební spoøitelna, a. s. Nejvìtší a nejoblíbenìjší stavební spoøitelna v Èeské republice a jednièka v poskytování úvìrù na bydlení, vypisuje výbìrové øízení na pozici Èeskomoravská stavební spoøitelna, a. s. Tel: (v dobì hod.) STRANA 6 Finanèní poradce pro Karlovy Vary a okolí Nabízíme: Požadujeme: Kvalitní zaškolení, možnost profesního rùstu SŠ,VŠ vzdìlání Zajímavou a perspektivní práci v dobrém kolektivu Flexibilitu a obchodního ducha Silné zázemí stabilní a úspìšné spoleènosti se Dobré komunikaèní schopnosti zahranièním kapitálem Ochotu se neustále vzdìlávat Pokud Vás zaujala kariéra?nanèního poradce ÈMSS, zašlete nám Váš strukturovaný životopis spolu s motivaèním dopisem na naši adresu. Opalujte se zdravì! Kam nechodí slunce, chodí lékaø,nìkdy šejte alespoò 20 minut pøed pobytem na to však platí i obrácenì. A tak by se mi- slunci. V závislosti na výši ochranného lovníci sluneèních parskù a opalování faktoru a na aktivitách, které bìhem mìli intenzivnì zajímat o ochranu po- pobytu na slunci podnikáte, aplikaci kožky, tak aby je právì opalování nepøi- pøípravku opakujte. Urèitì se namažte vedlo do ordinace kožního lékaøe s ne- po koupání. Vhodné je použití vodì bezpeèným melanomem. Nejlepší by odolných pøípravkù, nezapomínejte, že samozøejmì bylonevystavovatnezakry- spálit se mùžete i ve vodì. A nezapotou kùži pøímému slunci vùbec. meòte, že obzvláštì nebezpeèné je Rozhodnì se snažte vyvarovat se poby- sluneèní záøení pro dìtskou pokožku. tu na slunci v dobì mezi 11. a 15. hodi- Kojenci by pøímému sluneènímu záøení nou. Používejte opalovací krémy s nemìli být vystaveni vùbec a batolata ochranným faktorem. Na kùži je naná- maximálnì 1hodinudennì. Když obyèejný bicykl nevyhovuje Vydání: III/2009 VI/2009 KINO - prázdninové premiery Harry Potter a Princ dvojí krve Fantastické dobrodružství. Voldemort se pøipravuje na pøevzetí moci nad mudlovským i èarodìjnickým svìtem a Bradavice jsou nyní ohroženy tak, jak ještì nikdy nebyly. Harry cítí, že se nebezpeèí šíøí i uvnitø hradu, ale Brumbál se radši více vìnuje jeho pøípravì na závìreènou bitvu, která se blíží. Spoleènì se snaží najít zpùsob, jakým by prolomili Voldemortovu ochranu. Brumbálovým pomocníkem se pak stává jeho starý pøítel a kolega se spoustou dobrých kontaktù - nic netušící bonviván Horacio Køiklan, který tají velmi dùležitou informaci. Mezitím se studenti potýkají se svými hormony. Harry se zdá být èím dál tímvíc pøitahován Ginny, ale je tu Dean Thomas. Levandule Brownová se rozhodla, že Ron je pro ni ten pravý. A pak je tu Hermiona, hloupì se usmívající, žárlivá ale rozhodnutá neprojevit své city. Romantika je v rozkvìtu, ale jeden student zùstává opodál rozhodnutý se vyznamenat, tøebažesezlým úmyslem. Láska visí ve vzduchu, ale blíží se tragédie a Bradavice už možná nikdy nebudou takové, jaké bývaly... ON - LINE OBJEDNÁVKA INZERCE 70 tisíc výtiskù až do poštovních schránek Cena již od 880,- Kè bez DPH Bejvalek se nezbavíš Fotograf celebrit Connor Mead (MAT- THEW McCONAUGHEY) miluje svobodu, legraci a ženy, a to právì v tomhle poøadí. Connor je z pøesvìdèení starým mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami najednou bìhem konferenèního hovoru a souèasnì plánovat svoje pøíští rande. Naopak Connorùv bratr Paul je romantiètìjší typ, který se má zrovna ženit. Jenže Connorova parodie na romanci tìsnì pøed slavnou událostí se ukáže být vražednou jak pro Paula, tak i pro všechny svatebèany, vèetnì Connorovy kamarádky z dìtství Jenny (JENNIFER GARNER), která jako jediná žena vždy dokázala odolávat jeho kouzlu. Naštìstí tìsnì pøedtím, než se samotnému Connorovi témìø podaøí pøekazit svatbu, zasáhne duch jeho zemøelého strýèka Wayna (MICHAEL DOUGLAS), chronického paøièe a suknièkáøe, jehož stylem života se Connor hodnì inspiroval. Strýèek Wayne má pro svého následovníka dùležitou zprávu, kterou mu pøedá skrze duchy dívek, kterým Connor už dal, právì dává nebo v budoucnu dá kopaèky a které Connora provedou po životní cestì plné ztroskotavších vztahù. Na téhle cestì pak všichni spoleènì zjistí, proè se z Connora stal bezcitný lamaè dívèích srdcí a zda ještì mùže dostat druhou šanci najít a tentokrát si i udržet svoji skuteènou životní lásku. Zdroj: SOUTÌŽ STRANA 2 Spoleèné dovolené Jen máloco v nás dokáže vyvolat tolik jiná vzpomínka, jiné oèekávání. Což se nostalgických vzpomínekinádherných ovšem mùže stát pøíèinou nesouladu pøedstav jako slùvka léto, mezi dìtmi a rodièi, nebo mezi prá zdniny, dovolená. partnery. Urèitì to znáte: Nìkomu voní po buøtících a dospìlí chtìjí jet na táborácích, jinému slaným dovolenou, dospívající moøským vzduchem. dìti nikoliv, ona chce Nìkdo ucítí vùni dálek, jiný ležet na sluníèku a se tìší na èas strávený u veèer korzovat ve nedalekého rybníku svých nejlepších a na výlety po šatech, on se nejléèeských hradech a pe cítí pøi sportu zámcích, na sbírání nebo rád navštìvuje hub, romantické pamìtihodnosti. vlahé veèery, zdolané Nabízí se tedy vrcholky hor, ujeté kilometry. Na Ilustraèní foto o t á z k a, zda jet na dovolenou kole, ve vlaku, v automobilu. Nìkteøí spolu, èi každý zvláš. Máme pro vás vzpomenou na prázdniny u prarodièù, jedinou radu: a tak, èi tak, hlavnì po další na letní tábory, zkrátka co èlovìk, to vzájemnédomluvìazvesela! Jak se navždy zbavit tukových bunìk Vydání: III/2009 Náš palec patøí nábytku na míru Obezita a u žen také celulitida, obtìžují bublinky a ty se pak pùsobením okolního Stavíte dùm? Renovujete možnosti výbìru z mnoha barev a kování, ty, kdo jimi trpí. Mezi šetrné a úèinné tlaku rozpadají, èímž uvolòují energii. svoje dosavadní bydlení? Skoro což znamená STOP kompromisùm, nemuvše je hotové a pøed Vámi stojí rozhodnutí síte se pøizpùsobovat nábytku, nábytek se metody používané již od pradáv- Tato energie následnì naruší na patøí hypoxiterapie. I stìnu tukové buòky. Tuk jakým nábytkem vybavit svùj dùm, svùj byt? pøizpùsobí Vám, uvádí pan Bouška a po- Na prvním místì se asi budete zabývat kraèuje: Nìkdy je problém, že zákazník osvìdèené metody však obsažený v buòce kuchyní, respektive kuchyòskou linkou, u zcelanedokážeodhadnout, zdajehozámìr procházejí vývojem. vyteèe do mezi- které budete v dalších mnoha letech praco- budenejenpraktický, alezdabudeiesteticvat. Nedávno pøišla s revoluè- bunìèného proní Pøi hledání nejvhodnìjšího øešení se kyladitsmístností, protonabízímezákazní- novinkou v oblasti storu a v tuto chvíli zøejmì budete rozhodovat, zda poøídit hoto- kùm 3D grafický návrh, díky kterému jeho nenávratné likvidace pøichází na øadu výnábytek,nebozdasinechatvyrobitnáby- pøedstavy dostanou reálnou podobu, a je tukových bunìk spoleè- lymfatický systém, tedy možné provádìt úpravy døíve, než se zaène na výrobì pracovat. Na trhu pùsobíme již øadu let a díky znaèným zkušenostem nostnovavisiongroupve jehož úkolem je odvést spolupráci s lékaøským tý- tuk tam, kde je odbourán. Tuková buòka jsme pøipraveni pøi návrhu a pak i pøi samotné mem univerzity v italské Pavii. Tou no- nenípouzenarušena, jaktomujeumnovinkoujebodyka realizaci zákaz- - pøístrojnaodstranìní ha jiných metod, ale dochází k její trvalé níkùm poradit, tak tukových bunìk atím i celulitidy. V èem likvidaci, pøièemž výsledky jsou trvalé a aby se vyvarovali spoèívá jeho výjimeènost? Bodyka po- jsou viditelné již po prvním ošetøení. chyb, na které by pravdìpodobnì mocí ultrazvukových vln využívá princi- Nezbývá,než vyzkoušet. pøišli až v prùbìhu pu kavitace to znamená, že ultrazvu- Zdroj:www.snella.cz používání. Naše ková vlna vytvoøí v tukové buòce mikro- firma se zabývá tek na míru. Výhodou u hotového výrobou kuchyònábytku je pøedevším jeho rychlá ských linek na míru, dostupnost, nevýhodou pak, že vestavìných skøíní, Letní tábory budou bezpeènìjší univerzálnost takového nábytku nemusí ložnic. Naším cílem je vyrábìt nábytek ve vyhovovat potøebám každého uživatele a Rodièe školákù, kteøí oprázdninách mimoøádné události, jako jsou požáry, vysokékvalitìazkvalitníchmateriálù. Velký rozmìrùm místnosti. Také ve výbìru barev a pojedounaletnítábor,mohoubýtkoneè- povodnì a epidemie, umožòuje zasahunì klidnìjší. jícímzáchranným složkám pøes- A jaké jsou výhody nábytku na míru jsme se vyrábìné se vyznaèují vysokou funkèností dùraz klademe na pøání a požadavky zákazkování je zákazník znaènì omezen. níka. Kuchyòské linky, skøínì i ložnice námi Hasièský záchranný sbor ÈR totiž ve nou lokalizaci a poskytuje jim zeptali pana Boušky, majitele firmy a klasickým i moderním designem. spolupráci s Ministerstvem zdravotnic- další cenné informace netví Èeské republiky vytvoøil celorepubli- zbytné pro efektivní prová- výrobcem nábytku na míru v Karlovarském KUCHYNÌ MIREC, která je významným Zájemci o výrobu kuchynì, nebo jiného nábytku na míru nás naleznou v Karlových kraji. Nábytek vyrobený na míru, a tím sakovou elektronickou databázi rekreaè- dìní záchranných a likvidaèních akcí. Tedy táborù, zotavovacích ních prací. Díky této data- má výhodu pøedevším v individuálním øeše- Varech - Staré Roli, Nad dvorem 1 v areámozøejmì nemyslím jen kuchyòské linky, lu stavebnin. akcí, škol v pøírodì apod.. Tato databá- bázi bude moci ní Vašeho bydlení. Díky tomu jste schopni Náš tel.: nebo ze, využívající údajù od hygienikù, Hasièský záchrankterým plnì využít prostory, které Vám Vaše bydlení Více informací naleznete na: jako orgánùm ochrany ve- øejného zdraví musí poøadatelé ný sbor ÈR úèast- níky táborù také nabízí. Další velkou výhodou je, že nábytek plnì odpovídá Vašim potøebám, vèetnì (PI) pøedem ohlásit poøádané zota- vèas varovat vovací akce (organizovaný pobyt napø. pøed 30avíce dìtí ve vìku do 15 let na pøíchodem dobu delší než 5 dnù) a školy v pøírodì, povodnì je souèástí jednotného geografického nebo silného vìtru a velmi to usnadinformaèního systému integrovaného ní i pøípadnou evakuaci ohrožených. záchranného systému, který vpøípadì Zdroj: TZ MZCR Havajské závitky s ananasem a brusinkami Papriku omyjeme, rozpùlíme, oèistíme a nakrájíme na jemné kostièky. Podusíme je na rozehøátémmásle a pøidáme rýži, krátce podusíme a pøilijeme 300 ml zeleninového vývaru. Zvolna vaøíme asi 20 minut. Krùtí øízky omyjeme, osušíme, osolíme, opepøíme a ochutíme mletou paprikou. Plátky sýra a šunky pøepùlíme. Øízky potøeme brusinkovou marmeládou a obložíme vždy 1 plátkem sýra a šunky. Ananas dáme PÙJÈKY Aval Financial s.r.o., K. Vary Dr. Davida Bechera 888/4 VÝKUP BYTÙ Vše bez poplatku pøedem VYMÁHÁNÍ A ODKUP POHLEDÁVEK okapat a nakrájíme na co nejdrobnìjší kostièky. Suroviny: 1 èervená paprika 4lžíce másla Rozdìlíme je na øízky. Estragon opereme, vodu 120 g rýže 400 ml zeleninového vývaru setøepeme a lístky otrháme. Polovinu rozdìlíme na 8 krùtích øízkù sùl pepø mletá paprika øízky. Zavineme je a sepneme špejlí. V pekáèi 4 plátky ementálu 4 plátky vaøené šunky rozehøejemezbývajícímáslo a závitkyna nìmzevšech 3lžíce brusinkové marmelády 100 g stran asi 6 minut opékáme. Pøilijeme zbývající vývar a kompotovaného ananasu 4snítky estragonu 100 ml suchéhocherry lžícenajemno Závitky vyjmeme a uchováme horké. Rýži scedíme a cherry. Zvolna dusíme asi 10 minut pøi mírné teplotì. nasekané pažitky 3lžíce brusinkového smícháme s pažitkou. Kompotované brusinky dáme kompotu 3lžíce zakysanésmetany okapat a prohøejeme je v omáèce. Pøimícháme Recept pro z portálu plného receptù: zakysanou smetanu, osolíme a opepøíme. Havajské závitky, rýži aomáèku upravíme na 4 nahøáté talíøe. Podávámeposypanézbývajícímiestragonovýmilístky DOPRAVA ZDARMA! Chotíkov u Plznì STRANA 7

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY

LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY LED TRUBICE LED REFLEKTORY LED ŽÁROVKY PROÈ PØEMÝŠLET O LED OSVÌTLENÍ? stávající zdroje LED žárovky a záøivky jsou vyrábìny tak aby plnì nahradily stávající žárovky a záøivky. Nízké náklady na provoz a

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25mm + ISSO PROVÁZEK - ovládání - základní ceníková

Více

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA SPECIAL KRBOVÁ KAMNA Krby Posezení u odkrytého èi za prùzraèným sklem plápolajícího ohnì není jen Krby a krbová kamna jsou v posledních letech neodmyslitelnou souèástí interiérù novì postavených rodinných

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU BIOcement je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domù, ale využívá se taktéž pro výstavbu obèanských objektù napø. administrativní budovy, školy, sportovní

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Kromì vybavení privátních zaøízení - bytù, domù, zahrad - se zabýváme také vybavením restaurací, kaváren, hotelù èi sportovních areálù.

Kromì vybavení privátních zaøízení - bytù, domù, zahrad - se zabýváme také vybavením restaurací, kaváren, hotelù èi sportovních areálù. Vìøíme, že již nastala doba, že øada z Vás vyhledává nejen kvalitní jídlo, módu, auta, kvalitní dovolenou, ale také to nejdùležitìjší a sice kvalitní zázemí v podobì kvalitního bydlení. K tomu, aby se

Více

žaluzie delta Swimmingpool Europe delta covers šetøí peníze svou izolaèní schopností chrání Vaše dìti save money through their insulation properties

žaluzie delta Swimmingpool Europe delta covers šetøí peníze svou izolaèní schopností chrání Vaše dìti save money through their insulation properties žaluzie delta delta covers šetøí peníze svou izolaèní schopností save money through their insulation properties chrání Vaše dìti protect your children Swimmingpool Europe Žaluzie DELTA Shutters Bazénové

Více