HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY"

Transkript

1 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické zaèištìní w ZDARMA - doprava, likvidace l Množstevní slevy l Možnosti splátek l Zajištìní úvìru % & ? NÁVRHY - PROJEKTY - MONTÁŽE ekologické stavby NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ NAŠE TECHNOLOGIE Hlavním stavebním materiálem pro výstavbu nízkoenergetických rodinných domkù je døevo.jedná se o pøírodní,zdravotnì nezávadný materiál,regulující vlhkost a poskytující pøíjemné klima ve všech roèních obdobích.ve spojení s kvalitním tepelnì izolaèním materiálem splòuje všechny pøedpoklady jako energeticky nenároèný.rychlým a suchým procesem stavìní se nevnáší vlhkost do stavby možnost rychlejšího dokonèení.požární odolnost díky použitým materiálùm taktéž splòuje všechny požadavky podle pøíslušných a platných EU pøedpisù a norem. VLASTNOSTI A VÝHODY : Celý systém vyniká mimoøádnì pøíznivými tepelnì izolaèními vlastnostmi obvodových konstrukcí,èímž se øadí do kategorie nízkoenergetických staveb. Což v praxi znamená vysokou úsporu na nákladech vytápìní. Mezi další výhody patøí vysoká variabilita a znaèná úspora místa díky mnohem menší tlouš ce obvodových zdí, rychlost výstavby pøi které se navíc nemusí øešit stavební vlhkost nebo se jedná o suchý proces. VÌTRÁNÍ: Standartnì vybavujeme domy systémem øízeného vìtrání s rekuperací tepla. VYTÁPÌNÍ: Jako nejvýhodnìjší a nejefektivnìjší se jeví systém vytápìní pomocí tepelných èerpadel. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách nebo od našich odborných specialistù. Využijte níže uvedených kontaktù LUXUSHAUS s.r.o. Chebská 48/ Karlovy Vary HRAJ A VYHRAJ, P. O. Box 26, Dobøany, Vydání: VI / 2009 Tel.: ; VÍCE STRANA 2 ZKUSIL A VYHRÁL Opalujte se zdravì! ètìte na str. 6 (pokraèování str. 2) Tel.: Mobil : Advokátní poradna Na vaše dotazy odpovídá advokát: JUDr. Jiøí Vlasák z AK Plzeò, nám.repubilky 3 Vážení ètenáøi, dostává se Vám do ruky šesté letošní a celkovì osmnácté vydání U. Dá se tedy konstatovat, že dosáhl dospìlosti a já vìøím, že to není dáno jen jeho poøadovým èíslem, ale i jeho obsahem. Po tomto vydání nastává naše každoroèní mìsíèní pøestávka. Upøesním pro ty, kteøí to v pøedchozích letech nezaregistrovali, nebo se s EM setkávají poprvé. Tedy vychází jako mìsíèník, ale prozatím vynecháváme vydání lednové a srpnové, jsou to období se sníženou obchodní aktivitou a jelikož je svou existencí závislý na inzerentech, respektujeme jejich pøáni v této dobì zastavit prezentaci. A co Vám v tomto vydání pøinášíme? Je to samozøejmì soutìž, tentokrát o GPS navigaci, prezentaci firem, zejména stavebních, vèetnì užiteèných rad z oblasti bydlení. Samozøejmì nechybìjí tradièní poradny a èlánky, tentokrát zamìøené na léto. Vìøím, že se Vám bude dobøe èíst. Pøeji Vám krásné prožití prázdninových mìsícù. A tìším se na Vás opìt na zaèátku záøí. Ing. Petr Šmíd, vydavatel DROZD pomáhá na cestách V èervnu tohoto roku zprovoznilo Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR webovou aplikaci, která èeským obèanùm umožní poskytovat na dobrovolném základì informace o plánovaném pobytu v zahranièí. Odkaz na Dobrovolná registrace obèanù pøi cestách do zahranièí /DROZD/ se nachází na webové stránce MZV v kapitole Cestujeme. Samostatnì je též pøístupná na adrese Cestovatel sám vyplní jednoduchý formuláø, který se skládá ze 4 èástí: informace o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných pøíslušnících, údaje o pobytu v zahranièí a kontaktní osoba v ÈR. Poskytnuté informace budou konzulární službì MZV ÈR sloužit k poskytování operativní pomoci obèanùm ÈR v nouzových situacích vèetnì pøírodních katastrof a sociálních nepokojù. Aplikace umožní pøedevším rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho pøíbuzných v ÈR v pøípadì potøeby, ale také rozesílání hromadných ù a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státì nacházejí. Je tedy schopna v relativnì krátké dobì napøíklad varovat pøed nebezpeèím. Více na SUPER CENA! DÁME CESTÌ TVÁØ! OBRUBNÍKY 50x5x22cm Psychologická poradna Mgr. Eriky BENICKÉ Nikdy jsme nemìli problémy s dcerou. Je jí 12let, nejí, tvrdí, že je tlustá. Zajímají ji módní èasopisy. Jak poznat, jestli nemá anorexii? T.S. Anorexie je extrémní ztráta váhy v dùsledku úmyslného omezování... (pokraèování str. 10) 22,Kè/ks vèetnì DPH DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! Tel./Fax: Mob.: Kolová u Kynšperka nad Ohøí Dobrý den, v souvislosti s rozvodovým øízením byl syn svìøen do výchovy mé bývalé ženy. Já se s ním pravidelnì stýkám a pøi té pøíležitosti mi syn øekl, že by byl radìji více u mì. Co mám v této situaci dìlat? Jiøí S. Dobrý den, v první øadì bych doporuèoval projednat vìc s bývalou manželkou a poté se pøípadnì obrátit na soud, nebo ten musí o pøípadné zmìnì rozhodnout. Pokud se nedohodnete... (pokraèování str. 8) Karlovy Vary Poradna zdravé výživy MUDr.Jany Kocianové Paní doktorko, jaká nás èekají v létì zažívací a jiná zdravotní rizika? Petr O. Rizika letního období lze rozdìlit do tøí skupin. Na prvním místì je ohrožení akutním prùjmovým onemocnìním nebo alimentární intoxikací. Akutní prùjmy jsou zpùsobené choroboplodnými zárodky, které se porušením... Po - Pá 7-15 hod VI/ èervencové vydání, tištìno v nákladu výtiskù, distribuce do poštovních schránek, vychází také na V pøedchozím èísle jsme vsadili témìø na jistotu a jako výhru do naší tradièní soutìže: Nic nemusíte platit, nic nemusíte koupit, jen soutìžíte, vložili DVD pøehrávaè s LCD displejem, který Výherce pan Tvrdý umožòuje sledovat nejen doma, ale i na cestách, filmy z DVD, USB nebo z pamì ové karty.... (pokraèování str. 4)

2 HRAJ A VYHRAJ! Jiøí Kejst Tel.: TRUHLÁØSKÉ PRÁCE - VÝROBA OBA Pøipravili jsme pro Vás soutìžní hru o GPS navigaci NAVIGON 1200 Staèí správnì odpovìdìt na soutìžní otázku a anketní otázku. Odpovìdi zaslat jedním z uvedených zpùsobù do redakce U. Soutìžní otázka: Kolik plošných a textových inzerátù obsahuje toto vydání U, mimo vlastní inzerce U a soukromé inzerce? KUCHYNÍ VÈETNÌ VYBAVENÍ SPOTØEBIÈI VESTAVÌNÝCH SKØÍNÍ BARÙ SCHODIŠ 3D NÁVRHY STAVEBNÍ PRÁCE REKONSTRUKCE BYTÙ NA KlÍÈ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER REKONSTRUKCE PODKROVÍ REKONSTRUKCE DOMÙ MONTÁŽ SÁDROKARTÓNÙ Aktuality z Karlovarského kraje _ Krajský úøad Karlovarského kraje pøipravil také na letošní prázdniny soutìž O hejtmanský mobil. Vyhlašuje ji už osmým rokem a stále je o ni velký zájem. Soutìž má dvì èásti: internetovou a Poznámka: Textová inzerce je oznaèena (PI). Anketní otázka: Mìsto a ulice, kde jste nalezli? Odpovìï zasílejte ve tvaru:.pøíjmení.vìk.poèet inzerátù.mìsto.ulice.telefonní èíslo Pøíklad odpovìdi:.novak karlovy Vary.Jižní Ilustraèn?foto výtvarnou èi fotografickou a je urèena dìtem od 6 do 15 let. Jejich úkolem je zodpovìdìt 10 otázek z internetových stránek Karlovarského kraje a namalovat obrázek nebo poøídit fotografii na téma Pøíroda Karlovarského kraje. Cílem soutìže je seznámit dìti s krajským internetovým portálem a rozvíjet jejich výtvarné a fotografické dovednosti. Soutìž trvá od 1. èervna do 31. srpna V záøí probìhne hodnocení a nejpozdìji poèátkem øíjna krajský úøad pozve vítìze v obou kategoriích na slavnostní tiskovou konferenci, pøi které hejtman Josef Novotný osobnì pøedá mobily a další ceny. Zadání soutìže najdete na _ A nejen dìti mohou soutìžit. Nadace VIA a Poštovní spoøitelna totiž vyhlásily Dodržujte správ ný tvar SMS! Odpovìï zašlete jedním z níže uvedených zpùsobù: Jen 6 teèek, žádné teè ky NAV a) Jako SMS na tel. èíslo (klasické èíslo - cena SMS dle vašeho tarifu). ÍC! b) Prostøednictvím webového formuláøe na c) Prostøednictvím korespondenèního lístku zaslaného na adresu:, P. O. BOX 26, Dobøany. Uzavøení pøíjmu soutìžních odpovìdí: Výherce bude vylosován ze správných odpovìdí. Z každého telefonního èísla, resp. každá osoba mùže soutìžit jen jednou. Úèastí ve høe pøijímá soutìžící podmínky soutìže. Podrobné podmínky soutìže naleznete na Správná odpovìï z minulého vydání byla èíslo 37. ZKUSIL A VYHRÁL - pøedání výhry Pokraèov?n?ze str. 1 STRANA první roèník soutìže Poštovní spoøitelna STAROSTA ROKU, ideální kandidát na cenu STAROSTAROKU musí být v dobì nominace ve funkci starosty obce do obyvatel, pøièemž nezáleží na tom, jak dlouho úøad zastává. Mìl by se starat o ekonomický, kulturní a spoleèenský rozvoj obce a vycházet vstøíc zájmùm místních spolkù a obèanù. Také by mìl napøíklad otevøenì komunikovat s obèany, zapojovat je do rozhodování o veøejn ý c h záležitostech a podrobnì informovat o rozhodnutích zastupitelstva. Vyplnìnou pøihlášku do soutìže musí podepsat nejménì 20 obèanù trvale nebo pøechodnì žijících v dané obci a pøihláška musí být odeslána nebo osobnì doruèena do Nadace VIA nejpozdìji do 3. záøí Máte-li tedy pocit, že starosta èi starostka Vaší obce odvádìjí dobrou práci a chcete jim vyjádøit svou podporu, pøihlaste je! Více informací a pøihlášky najdete na nebo na pøihláška musí být odeslána nebo osobnì doruèena do Nadace VIA nejpozdìji do 3. záøí Zdroj: Krajské listy HLINÍK OKNA PLAST DØEVO! Kvalitní 5 komorové profily VEKA, záruka 5 let. : inka 6 komorový profil Novs trojsklem pro nízkoenergetické domy. Nabízíme také rolety, žaluzie, markýzy, zimní zahrady, zasklívání lodžií apod. Služby: zamìøení zdarma, možnost splátek. Množstevní slevy. ZASTOUPENÍ: Karlovy Vary & & Cheb Františk. Láz. & Horní Slavkov & Loket & & Ostrov & Chodov Sokolov & ; DVEØE vydání, které nám bylo doruèeno do schránky. R: Ano, od bøezna jsme rozšíøili distribuci U o Ostrov a Chodov a jsem rád, že se postupnì do soutìže s OKEM zapojují i ètenáøi z tìchto mìst. Takže jste soutìžil i v pøedchozích vydáních? V: Abych pravdu øekl, tak Z pøedání výhry ne, já moc nesoutìžím....tato velmi univerzální vìcièka pro Tentokrát mì tak nìjak napadlo zkusit to. zábavu do soutìže pøilákala soutìžící ze Oslovila mì ta možná výhra. Pracuji jako všech vìkových kategorií oproti pøed- taxikáø a už jsem u nìkterého z kolegù cházející høe, kdy se hrálo sice o velmi DVD pøehrávaè v autì vidìl a zaujalo mì pìknou mikrovlnnou troubu, nicménì to, takže jsem rád, že ho takto budu moci jako výhra oslovila spíše starší generaci. také využít. Vra me se ale k soutìži o DVD pøehrá- R: Èetl jste magazín celý nebo jen souvaè. Pøíjem soutìžních odpovìdí byl tìž? ukonèen O dva dny pozdìji V: Èetl jsem ho celý, procházím si i inbyli slosováni ti, kteøí správnì odpovì- zertní nabídky, kdyby se mi nìkdy nìco dìli na soutìžní otázku. Štìstí se usmá- hodilo. lo na pana Tvrdého z Chodova. Tomu R: Postrádal jste nìco v U jsem nadcházející den zavolal, abych? mu tu pøíjemnou zprávu sdìlil. Pan V: Ani ne, snad kdyby tam byla kromì Tvrdý pøijal tuto zprávu sice s nadšením, sudoku i køížovka, to bych uvítal. ale zároveò s vysokou nedùvìrou, a R: A kromì soutìže Vás v magazínu když jsem si s ním domlouval schùzku zaujalo ještì nìco jiného? na pøedání, nìkolikrát se mì dotazoval, V: Urèitì jsou velmi zajímavé Vaše pozda se nejedná o nìjaký žert. A zøejmì si radny, ty si vždy velmi rád pøeètu. to musel myslet až do poslední chvíle, R: Èetl u Vás doma ještì nìkdo než mì uvidìl pøed sebou s krabicí obsa- jiný? hující výhru. Tu jsem mu samozøejmì V: Ano, pokud vím tak manželka si ho pøedal a položil mu nìkolik tradièních také ète. otázek: R: Dìkuji za rozhovor a ještì jednou Redaktor (R) : Kde jste blahopøeji. nalezl? V: Také dìkuji.. Výherce (V): Už nìjaký èas ho dostávám domù, tohle již bylo ètvrté nebo páté (SP) Vydání: III/2009 Ilustraèn?foto Hlavní 81 Karlovy Vary - Dalovice Tel./Fax: , Mob.: , INFRACO s.r.o blesková mini půjčka vyplácení exekucí na nemovitostech Tøída Svobody 49 (Blaník), Cheb Provozní doba Po - Pá: 8:30-12:00 13:00-16:30 % , & (PI) STRANA 3

3 ZATEPLENÍ OKEN A DVEØÍ Vaše okna nemusíte mìnit, zateplete je kvalitním izolaèním dvojsklem a tìsnìním snížení TEPELNÝCH ZTRÁT až o 25% snížení ROSENÍ až o 95% a hluku až o 30% montáž bez bourání CELOROÈNÌ DOMAŽLICE CHEB HORAŽÏOVICE 2x KARLOVY VARY OSTROV 2x KLATOVY PÍSEK 2x PLZEÒ SLOV STRAKONICE TÁBOR *Platí pro plastové jednoohniskové èoèky 1,5 s antireflexní vrstvou, ± 6d, cyl.2. Platí pro vybrané modely obrub. STRANA 4 CO ZÍSKÁTE? OBJEDNEJTE SI ZDARMA NÁVŠTÌVU NAŠEHO TECHNIKA NA INFOLINCE RYCHLÁ, LEVNÁ A ÚÈINNÁ METODA IZOLACE Péèe o zahradní nábytek se Vám vyplatí Vybrat zahradní nábyteknení snadné. vého døeva, to ale èasem získávášedou Na trhu existuje širokáškála produktù, v patinu a na povrchu døeva se vytváøí úvahu je potøeba vzít materiál, kvalitu, vroubky, ty se musí brousit a nábytek se cenu, vzhled, ale také nároky na údržbu následnìnapouštíteakovýmolejem. nábytku. Správný výbìr materiálu a A rada na závìr: všechny námi zmiòoúdržba mùže významnì prodloužit jeho vané typy zahradního nábytku uklízejte vzhled a životnost. Proto je dobré vìdìt, nazimuzvenkovníchprostor. co si který materiál žádá. Za bezúdržbový lze oznaèit nábytek z hliníku, ten je potøeba jen èas od èasu omýt vodou. Také zahradní nábytek z ušlechtilé oceli nevyžaduje zvýšenou péèi. Staèí ho jen obèas omýt proudem vody. Ušlechtilá ocel je èasto kombinována napøíklad s teakovým døevem, textilními tkaninami èivýplety. Co se týká vyplétaného zahradního nábytku, døíve používaný ratan nahrazují syntetické výpletové materiály, které jsou odolné, a pøitom si zachovávají pøírodní vzhled. Údržba se provádí za pomoci teplé vody a houbièky s neagresivním èistícím pøípravkem, tøeba jarem. Pro nízký stupeò péèejeoblíben plastový nábytek, který staèí èistit houbièkou a teplou vodou s neagresivním pøípravkem. Dlouhodobì oblíbeným je zahradní nábytek z teako- Zdroj: TZASPEN. PR Ilustraèn?foto PÁNSKÁ A DÁMSKÁ MÓDA SLEVA 70 % na VEŠKERÉ ZBOŽÍ KOMPLETNÍ BRÝLE ZA 990 Kè * Akce platí do nebo do vyprodání zásob. Slevy se nesèítají. Cheb,Tø. Svobody 547/19 Sokolov, Staré námìstí 141 K.Vary, Moskevská 22, T. G. Masaryka 38 Ostrov, Hroznìtínská 350 (budova polikliniky) Poradna zdravé výživy(pokraèování ze str.1)...hygienických zásad, technologie výroby a chladícího øetìzce dostaly do potravin èi vody nebo se pøenesly špatnì umytýma rukama. Patøí sem též letní prùjmy turistù, zvané podle oblasti jako "faraonova nebo Montezumova pomsta". Vyvolávají je patogenní kmeny bakterie E. coli. Mùžeme se pøed nimi preventivnì ochránit a to 2 až 3 týdny pøed vycestováním užíváním pøátelských laktobacilù v kapslích nebo posílením v našem støevì usídlených laktobacilù zlepšením jejich výživy inulínem - napø preparátem Inubio Forte. Samozøejmostí je pøísné dodržování osobní hygieny, zejména po použití WC a pøed každým jídlem, též bezpeènénápojeastravanacestách. V létì je ostatnì vhodné vyhnout se všem rychle se kazícím potravinám, potravinám nesprávnì skladovaným, t.j. bez chlazení nebo nedostateènì tepelnì zpracovaným, konzumovat stravu bezprostøednì po uvaøení, dùslednì omývat ovoce a zeleninu pøed požitím. Zdrojem nákazy je zpravidla infikované zvíøe, z jehož masa, orgánù, mléka, vajec se vyrábí potraviny nebo èlovìk vyluèující choroboplodné zárodky. Za rizikové potraviny se v letní sezonì považují mìkké uzeniny ( mazlavé salámy, paštiky, sekaná, játrovky, tlaèenky), výrobky z vajec lahùdkáøské (výrobky s majonézou, AKCE ÈERVENEC prodejny: CHEB a AŠ PRODEJNA SLOV - SLEVA až 50 % na vybrané zboží PRODEJNA Mar.Láznì - SLEVA až 50 % na vybrané zboží vajeèné pomazánky) a cukráøské (žloutkové vìneèky, krémy, bílkové polevy), též výrobky mléèné jako šlehaèka èi sušená mléka. Alimentární otravy zpùsobují bakteriální toxiny vyprodukované mikroby v potravinì pøed jejím požitím, kdy potravina byla nesprávnì skladovaná v teplotì umožòující namnožení mikrobù a tím produkci toxinu. Zpravidla jde o epidemie ve spoleèném stravování (jídelny, tábory, brigády, láznì). Dalším rizikem léta je špatný pitný režim, který mùže vést k dehydrataci t.j. odvodnìnítìla aknáslednénevolnosti, zhoršení zdravotního stavu až ke kolapsu, zejména za pøehøátí organismu - úpal nebo úžeh nebo v kombinaci s akutním prùjmem. Je dobré vìdìt, že slazené nápoje hùøe zahání žízeò, vhodnìjší je chu jemnì nahoøklá nebo jemnì nakyslá a denní minimum pøijaté tekutiny nemá poklesnout pod 2 litry za den. Tøetím rizikem je možné poškození kùže nadmìrným slunìním. Samozøejmostí by mìlo být použití pøípravku s odpovídajícím ochranným faktorem. U svìtlých typù je možné pøipravit kùži na slunìní preventivním pøíjmem provitamínu A, t.j. betakarotenu, v kapslích. Nehrozí pøedávkování, protože tìlo si z nìj vyrobí jen skuteènì potøebné množství vitamínu a naše kùže bude lépe snášet slunìní. Krásné léto bez nehod pøeje MUDr. Jana Kocianová. Dotazy zasílejte na : Vydání: III/2009 dùležitý. Termostat šetøí peníze, protože si v každé místnosti naprogramujete Výborné vlastnosti kamene topné kabely je na pøírodní kotelnu, uhelnu, nedochází k požadovanou teplotu. akumulovat a po té vyzaøovat bázi. Topení je plnì ekologické. pøi bílení lze topení snadno zákazníka je, že odvoz i montáž zneèištìní životního prostøedí, Samozøejmostí pro každého teplo lze výhodnì využít pøi vytápìní bytu, rodinného domku sundat a nasadit, a pøi stìhování má zdarma. Také energetické snadno vzít sebou a použít v výpoèty dìláme zdarma. Staèí jiném bytì nám, když pošlete em rozmìry jednotlivých místností Termostat zadarmo vèetnì výšky stropu se struèným Naše firma má v souèasné dobì popisem stavby. Energetický letní akci pro zákazníky. Kdo výpoèet vypracujeme jak na a podobnì. Topení z pøírodního Nutno podotknout i estetickou kamene se vyznaèuje nízkými stránku, každý kámen má origiprovozními a poøizovacími nákla- nální kresbu nepodléhající dy. módním trendùm. Nemusíte pøiplácet za obrázky, z kamene lze vytvoøit rùzné tvary, každý kus Topí jako kachlová kamna Zpùsob vytápìní je na základì je originální vhodný do jakéhoko- uzavøe závaznou smlouvu do jednu místnost, tak i na celý dlouhovlnného tepelného záøení liv interiéru. konce mìsíce èervence na rodinný dùm. Také navrhneme jako u kachlových kamen. Díky Topení z pøírodního kamene je instalaci topení z pøírodního velikost a rozložení panelù z rovnomìrnì rozloženému teplu zcela bezhluèné, ekologické, kamene dostane zdarma do pøírodního kamene do místností. je úspora energie 18 až 25procent oproti všem teplovzdušným systémùm a oproti pøímotopùm Novinka Novì budeme mít též topné úspora èiní 30-40%.. Maximální panely vyhøívané teplou vodou. teplotní rozdíl mezi podlahou a V souèasné dobì se vyhodnocují stropemje3 C. pøesná mìøení na Fakultì elektrotechnické Západoèeské Další výhodou je èásteèná univerzity v Plzni. Jak máme akumulace. Když prostorový informace, naše pøedpoklady o termostat vypne, kámen nám úsporách se potvrzují. Díky díky své akumulaci vykrývá vlastnostem pøírodního kamene tepelnou potøebu místnosti, bude i tento náš patentovaný neboli topí zadarmo. Tím získá- systém z hlediska úsporného me další úsporu energie. Snadno topení velmi úspìšný. Zákazník pøeklenevypnutínt. pak bude mít na výbìr: natápìt Pøi topení elektøinou se zlevòuje panely elektøinou nebo plynovým také provoz celé domácnosti, èi jiným kotlem. jelikož celá domácnost je mìøe- Kontakt: na ve snížené sazbì D45. eurotop in s.r.o. Nádražní 660 Jedineèné topení pro zdraví Kdynì Topení z pøírodního kamene Tel: , hospodyòky urèitì ocení i jednoduchou údržbu. Staèí jednou za èas otøít vlhkým hadøíkem. Další výhodou je malá nároè- nost na prostor, do místnosti vystupuje jen 6,5cm od zdi, topení lze instalovat i na strop a osadit i bodovým osvìtlením. U našeho topného systému též odpadá jakákoliv technická údržba - a s tím spojené výdaje (kominík, seøizovací technik, revize...) topení je zcela bez údržbové, nehrozí žádné zamrznutí, nepotøebujete žádnou velmi pøíznivì pùsobní na lidský organizmus. Nevysušuje pokožku, vzduch, nespaluje kyslík a v místnosti udržuje konstantní vlhkost 52 až 58 procent. Je vhodné pøi dýchacích potížích, pro alergiky, astmatiky, starší osoby a novorozence. Velmi pøíznivì pùsobí na psychiku. Pøi vytápìní nevzniká témìø žádná cirkulace vzduchu. Pøi výrobì topného panelu nepoužíváme žádné chemikálie nebo lepidla. Šamotová hmota, kterou zatmelujeme Topení z pøírodního kamene má øadu pøedností. každé místnosti termostat. Ten je pro tento typ vytápìní nesmírnì E.mail: - STRANA 5 (PI)

4 Nejste spokojeni v zamìstnání? Využijte svoji novou šanci! Èeskomoravská stavební spoøitelna, a. s. Nejvìtší a nejoblíbenìjší stavební spoøitelna v Èeské republice a jednièka v poskytování úvìrù na bydlení, vypisuje výbìrové øízení na pozici Èeskomoravská stavební spoøitelna, a. s. Tel: (v dobì hod.) STRANA 6 Finanèní poradce pro Karlovy Vary a okolí Nabízíme: Požadujeme: Kvalitní zaškolení, možnost profesního rùstu SŠ,VŠ vzdìlání Zajímavou a perspektivní práci v dobrém kolektivu Flexibilitu a obchodního ducha Silné zázemí stabilní a úspìšné spoleènosti se Dobré komunikaèní schopnosti zahranièním kapitálem Ochotu se neustále vzdìlávat Pokud Vás zaujala kariéra?nanèního poradce ÈMSS, zašlete nám Váš strukturovaný životopis spolu s motivaèním dopisem na naši adresu. Opalujte se zdravì! Kam nechodí slunce, chodí lékaø,nìkdy šejte alespoò 20 minut pøed pobytem na to však platí i obrácenì. A tak by se mi- slunci. V závislosti na výši ochranného lovníci sluneèních parskù a opalování faktoru a na aktivitách, které bìhem mìli intenzivnì zajímat o ochranu po- pobytu na slunci podnikáte, aplikaci kožky, tak aby je právì opalování nepøi- pøípravku opakujte. Urèitì se namažte vedlo do ordinace kožního lékaøe s ne- po koupání. Vhodné je použití vodì bezpeèným melanomem. Nejlepší by odolných pøípravkù, nezapomínejte, že samozøejmì bylonevystavovatnezakry- spálit se mùžete i ve vodì. A nezapotou kùži pøímému slunci vùbec. meòte, že obzvláštì nebezpeèné je Rozhodnì se snažte vyvarovat se poby- sluneèní záøení pro dìtskou pokožku. tu na slunci v dobì mezi 11. a 15. hodi- Kojenci by pøímému sluneènímu záøení nou. Používejte opalovací krémy s nemìli být vystaveni vùbec a batolata ochranným faktorem. Na kùži je naná- maximálnì 1hodinudennì. Když obyèejný bicykl nevyhovuje Vydání: III/2009 VI/2009 KINO - prázdninové premiery Harry Potter a Princ dvojí krve Fantastické dobrodružství. Voldemort se pøipravuje na pøevzetí moci nad mudlovským i èarodìjnickým svìtem a Bradavice jsou nyní ohroženy tak, jak ještì nikdy nebyly. Harry cítí, že se nebezpeèí šíøí i uvnitø hradu, ale Brumbál se radši více vìnuje jeho pøípravì na závìreènou bitvu, která se blíží. Spoleènì se snaží najít zpùsob, jakým by prolomili Voldemortovu ochranu. Brumbálovým pomocníkem se pak stává jeho starý pøítel a kolega se spoustou dobrých kontaktù - nic netušící bonviván Horacio Køiklan, který tají velmi dùležitou informaci. Mezitím se studenti potýkají se svými hormony. Harry se zdá být èím dál tímvíc pøitahován Ginny, ale je tu Dean Thomas. Levandule Brownová se rozhodla, že Ron je pro ni ten pravý. A pak je tu Hermiona, hloupì se usmívající, žárlivá ale rozhodnutá neprojevit své city. Romantika je v rozkvìtu, ale jeden student zùstává opodál rozhodnutý se vyznamenat, tøebažesezlým úmyslem. Láska visí ve vzduchu, ale blíží se tragédie a Bradavice už možná nikdy nebudou takové, jaké bývaly... ON - LINE OBJEDNÁVKA INZERCE 70 tisíc výtiskù až do poštovních schránek Cena již od 880,- Kè bez DPH Bejvalek se nezbavíš Fotograf celebrit Connor Mead (MAT- THEW McCONAUGHEY) miluje svobodu, legraci a ženy, a to právì v tomhle poøadí. Connor je z pøesvìdèení starým mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami najednou bìhem konferenèního hovoru a souèasnì plánovat svoje pøíští rande. Naopak Connorùv bratr Paul je romantiètìjší typ, který se má zrovna ženit. Jenže Connorova parodie na romanci tìsnì pøed slavnou událostí se ukáže být vražednou jak pro Paula, tak i pro všechny svatebèany, vèetnì Connorovy kamarádky z dìtství Jenny (JENNIFER GARNER), která jako jediná žena vždy dokázala odolávat jeho kouzlu. Naštìstí tìsnì pøedtím, než se samotnému Connorovi témìø podaøí pøekazit svatbu, zasáhne duch jeho zemøelého strýèka Wayna (MICHAEL DOUGLAS), chronického paøièe a suknièkáøe, jehož stylem života se Connor hodnì inspiroval. Strýèek Wayne má pro svého následovníka dùležitou zprávu, kterou mu pøedá skrze duchy dívek, kterým Connor už dal, právì dává nebo v budoucnu dá kopaèky a které Connora provedou po životní cestì plné ztroskotavších vztahù. Na téhle cestì pak všichni spoleènì zjistí, proè se z Connora stal bezcitný lamaè dívèích srdcí a zda ještì mùže dostat druhou šanci najít a tentokrát si i udržet svoji skuteènou životní lásku. Zdroj: SOUTÌŽ STRANA 2 Spoleèné dovolené Jen máloco v nás dokáže vyvolat tolik jiná vzpomínka, jiné oèekávání. Což se nostalgických vzpomínekinádherných ovšem mùže stát pøíèinou nesouladu pøedstav jako slùvka léto, mezi dìtmi a rodièi, nebo mezi prá zdniny, dovolená. partnery. Urèitì to znáte: Nìkomu voní po buøtících a dospìlí chtìjí jet na táborácích, jinému slaným dovolenou, dospívající moøským vzduchem. dìti nikoliv, ona chce Nìkdo ucítí vùni dálek, jiný ležet na sluníèku a se tìší na èas strávený u veèer korzovat ve nedalekého rybníku svých nejlepších a na výlety po šatech, on se nejléèeských hradech a pe cítí pøi sportu zámcích, na sbírání nebo rád navštìvuje hub, romantické pamìtihodnosti. vlahé veèery, zdolané Nabízí se tedy vrcholky hor, ujeté kilometry. Na Ilustraèní foto o t á z k a, zda jet na dovolenou kole, ve vlaku, v automobilu. Nìkteøí spolu, èi každý zvláš. Máme pro vás vzpomenou na prázdniny u prarodièù, jedinou radu: a tak, èi tak, hlavnì po další na letní tábory, zkrátka co èlovìk, to vzájemnédomluvìazvesela! Jak se navždy zbavit tukových bunìk Vydání: III/2009 Náš palec patøí nábytku na míru Obezita a u žen také celulitida, obtìžují bublinky a ty se pak pùsobením okolního Stavíte dùm? Renovujete možnosti výbìru z mnoha barev a kování, ty, kdo jimi trpí. Mezi šetrné a úèinné tlaku rozpadají, èímž uvolòují energii. svoje dosavadní bydlení? Skoro což znamená STOP kompromisùm, nemuvše je hotové a pøed Vámi stojí rozhodnutí síte se pøizpùsobovat nábytku, nábytek se metody používané již od pradáv- Tato energie následnì naruší na patøí hypoxiterapie. I stìnu tukové buòky. Tuk jakým nábytkem vybavit svùj dùm, svùj byt? pøizpùsobí Vám, uvádí pan Bouška a po- Na prvním místì se asi budete zabývat kraèuje: Nìkdy je problém, že zákazník osvìdèené metody však obsažený v buòce kuchyní, respektive kuchyòskou linkou, u zcelanedokážeodhadnout, zdajehozámìr procházejí vývojem. vyteèe do mezi- které budete v dalších mnoha letech praco- budenejenpraktický, alezdabudeiesteticvat. Nedávno pøišla s revoluè- bunìèného proní Pøi hledání nejvhodnìjšího øešení se kyladitsmístností, protonabízímezákazní- novinkou v oblasti storu a v tuto chvíli zøejmì budete rozhodovat, zda poøídit hoto- kùm 3D grafický návrh, díky kterému jeho nenávratné likvidace pøichází na øadu výnábytek,nebozdasinechatvyrobitnáby- pøedstavy dostanou reálnou podobu, a je tukových bunìk spoleè- lymfatický systém, tedy možné provádìt úpravy døíve, než se zaène na výrobì pracovat. Na trhu pùsobíme již øadu let a díky znaèným zkušenostem nostnovavisiongroupve jehož úkolem je odvést spolupráci s lékaøským tý- tuk tam, kde je odbourán. Tuková buòka jsme pøipraveni pøi návrhu a pak i pøi samotné mem univerzity v italské Pavii. Tou no- nenípouzenarušena, jaktomujeumnovinkoujebodyka realizaci zákaz- - pøístrojnaodstranìní ha jiných metod, ale dochází k její trvalé níkùm poradit, tak tukových bunìk atím i celulitidy. V èem likvidaci, pøièemž výsledky jsou trvalé a aby se vyvarovali spoèívá jeho výjimeènost? Bodyka po- jsou viditelné již po prvním ošetøení. chyb, na které by pravdìpodobnì mocí ultrazvukových vln využívá princi- Nezbývá,než vyzkoušet. pøišli až v prùbìhu pu kavitace to znamená, že ultrazvu- Zdroj:www.snella.cz používání. Naše ková vlna vytvoøí v tukové buòce mikro- firma se zabývá tek na míru. Výhodou u hotového výrobou kuchyònábytku je pøedevším jeho rychlá ských linek na míru, dostupnost, nevýhodou pak, že vestavìných skøíní, Letní tábory budou bezpeènìjší univerzálnost takového nábytku nemusí ložnic. Naším cílem je vyrábìt nábytek ve vyhovovat potøebám každého uživatele a Rodièe školákù, kteøí oprázdninách mimoøádné události, jako jsou požáry, vysokékvalitìazkvalitníchmateriálù. Velký rozmìrùm místnosti. Také ve výbìru barev a pojedounaletnítábor,mohoubýtkoneè- povodnì a epidemie, umožòuje zasahunì klidnìjší. jícímzáchranným složkám pøes- A jaké jsou výhody nábytku na míru jsme se vyrábìné se vyznaèují vysokou funkèností dùraz klademe na pøání a požadavky zákazkování je zákazník znaènì omezen. níka. Kuchyòské linky, skøínì i ložnice námi Hasièský záchranný sbor ÈR totiž ve nou lokalizaci a poskytuje jim zeptali pana Boušky, majitele firmy a klasickým i moderním designem. spolupráci s Ministerstvem zdravotnic- další cenné informace netví Èeské republiky vytvoøil celorepubli- zbytné pro efektivní prová- výrobcem nábytku na míru v Karlovarském KUCHYNÌ MIREC, která je významným Zájemci o výrobu kuchynì, nebo jiného nábytku na míru nás naleznou v Karlových kraji. Nábytek vyrobený na míru, a tím sakovou elektronickou databázi rekreaè- dìní záchranných a likvidaèních akcí. Tedy táborù, zotavovacích ních prací. Díky této data- má výhodu pøedevším v individuálním øeše- Varech - Staré Roli, Nad dvorem 1 v areámozøejmì nemyslím jen kuchyòské linky, lu stavebnin. akcí, škol v pøírodì apod.. Tato databá- bázi bude moci ní Vašeho bydlení. Díky tomu jste schopni Náš tel.: nebo ze, využívající údajù od hygienikù, Hasièský záchrankterým plnì využít prostory, které Vám Vaše bydlení Více informací naleznete na: jako orgánùm ochrany ve- øejného zdraví musí poøadatelé ný sbor ÈR úèast- níky táborù také nabízí. Další velkou výhodou je, že nábytek plnì odpovídá Vašim potøebám, vèetnì (PI) pøedem ohlásit poøádané zota- vèas varovat vovací akce (organizovaný pobyt napø. pøed 30avíce dìtí ve vìku do 15 let na pøíchodem dobu delší než 5 dnù) a školy v pøírodì, povodnì je souèástí jednotného geografického nebo silného vìtru a velmi to usnadinformaèního systému integrovaného ní i pøípadnou evakuaci ohrožených. záchranného systému, který vpøípadì Zdroj: TZ MZCR Havajské závitky s ananasem a brusinkami Papriku omyjeme, rozpùlíme, oèistíme a nakrájíme na jemné kostièky. Podusíme je na rozehøátémmásle a pøidáme rýži, krátce podusíme a pøilijeme 300 ml zeleninového vývaru. Zvolna vaøíme asi 20 minut. Krùtí øízky omyjeme, osušíme, osolíme, opepøíme a ochutíme mletou paprikou. Plátky sýra a šunky pøepùlíme. Øízky potøeme brusinkovou marmeládou a obložíme vždy 1 plátkem sýra a šunky. Ananas dáme PÙJÈKY Aval Financial s.r.o., K. Vary Dr. Davida Bechera 888/4 VÝKUP BYTÙ Vše bez poplatku pøedem VYMÁHÁNÍ A ODKUP POHLEDÁVEK okapat a nakrájíme na co nejdrobnìjší kostièky. Suroviny: 1 èervená paprika 4lžíce másla Rozdìlíme je na øízky. Estragon opereme, vodu 120 g rýže 400 ml zeleninového vývaru setøepeme a lístky otrháme. Polovinu rozdìlíme na 8 krùtích øízkù sùl pepø mletá paprika øízky. Zavineme je a sepneme špejlí. V pekáèi 4 plátky ementálu 4 plátky vaøené šunky rozehøejemezbývajícímáslo a závitkyna nìmzevšech 3lžíce brusinkové marmelády 100 g stran asi 6 minut opékáme. Pøilijeme zbývající vývar a kompotovaného ananasu 4snítky estragonu 100 ml suchéhocherry lžícenajemno Závitky vyjmeme a uchováme horké. Rýži scedíme a cherry. Zvolna dusíme asi 10 minut pøi mírné teplotì. nasekané pažitky 3lžíce brusinkového smícháme s pažitkou. Kompotované brusinky dáme kompotu 3lžíce zakysanésmetany okapat a prohøejeme je v omáèce. Pøimícháme Recept pro z portálu plného receptù: zakysanou smetanu, osolíme a opepøíme. Havajské závitky, rýži aomáèku upravíme na 4 nahøáté talíøe. Podávámeposypanézbývajícímiestragonovýmilístky DOPRAVA ZDARMA! Chotíkov u Plznì STRANA 7

5 S brýlemi bez vrásek Advokátní poradna...nebo pokud víte, že by bylo zbyteèné se dohadovat, mùžete se na soud s návrhem na zmìnu výchovného prostøedí obrátit rovnou. Soud pak samozøejmì zjiš uje jak výchovné pøedpoklady na stranì každého z rodièù, tak podmínky, ve kterých by mìl nezletilý vyrùstat. Šetøení provádí tzv. OSPOD, což je zkratka pro odbory sociálnì právní ochrany dìtí, které jsou na každém úøadu obce s rozšíøenou pùsobností.výchovné pøedpoklady zpravidla zjiš uje znalec. Znalec pak samozøejmì zjiš uje i pøání nezletilého s ohledem na jeho vìk, když v soudní praxi se ustálil názor, žejemožné toto zjiš ovat u dìtí od ètyø let vìku a skuteènì významnì pøihlížet k vyjádøení VÝCHOVA DÍTÌTE pokraèování ze strany 1 dítìte lze asi po dosažení vìku 12 let, posuzováno samozøejmì individuálnì. Je zøejmé, že výhodnìjší je se dohodnout, nebo v opaènémpøípadu se mùže vše prodražit a výsledek nemusí být jistý. Sice se již mìní zakoøenìná pøedstava, žedítì by mìlo býtvevýchovì matky, ale stále zde je. Ze zkušeností je mi známo, ženìkteøí rodièe se nakonec øídí spíše pøáním dítìte než rozhodnutím soudu, ale s ohledem na to, že od rozhodnutí soudu se odvozují i další záležitosti, napø. výživné, pøídavky apod., doporuèuji na soud se obrátit. JUDr. Jiøí Vlasák Poznámka redakce: Otázky a odpovìdizdøívìj- ších vydání naleznete v on-line poradnì na VÍTEJTE NA ADRESE T.G. Masaryka12, Karlovy Vary naproti McDonald s 3,5% 1. patro úrokové sazby u stavebního úvìru AGENTURA Marie Hirschová KRÁSNÉ PROSTØEDÍ PRO SERIOZNÍ JEDNÁNÍ STRANA 8 AKTUÁLNÌ Už se Vám stalo, že jste potøebovali rychle brýle a pøi návštìvì oèní optiky jste se dozvìdìli, že na zhotovení brýlí musíte èekat tøeba i týden? My známe øešení, jak poøídit brýle rychle, levnì a kvalitnì. Toto øešení naleznete v Karlových Varech, ulici Závodu Míru è. 210, kde sídlí první soukromá optika v ÈRporoce JIMI-OPTIK paní Emílie Plškové. Jak jsme se od majitelky dozvìdìli, je její odborný personál schopen pøipravit a pøedat brýle i do 60 minut od výbìru obrub brýlí, pokud se jedná o zhotovení bìžných brýlových èoèek. Optika JIMI-OPTIK paní Emílie Plškové je nejen vybavena špièkovými pøístroji na mìøení zraku, úpravu skel, ale i plnì odborným a velice pøíjemným personálem, kterýabsolvoval školyprooèníspecialisty. V pøíjemném obchùdku, kam se pohodlnì dostanou i osoby na invalidním vozíku, najdete brýlové obruby od tìch nejlevnìjších za 200,- Kè až po ty pro více nároèné zákazníky, vèetnì znaèkových obrub. Na zákazníky èeká další pøekvapení a to v podobì páru plastových jednoohniskových èoèek, které dostanete zdarma, pøi zakoupení páru multifokálních èoèek a pro rodièe je tu pøipravena akce 20% slevy na dìtské obruby. Své nové brýle si zde mùžete koupit od pondìlí do pátku od 9 do 17 hodin. Pokud máte zájem domluvit si návštìvu optiky JIMI-OPTIK, pøedem mùžete volat natelefonníèíslo (PI) Léto není jen dovolená u vody, pro mnohé znás je to naopak èas vaginálních mykóz aprávì pøed zaèátkem léta je nejvyšší èas myslet na to, jak se chránit pøed tímto poševní výtok, který bývá vìtšinou bez zápachu a konzistencí pøipomíná rùznì hustý tvaroh. Akutní onemocnìní se léèí èípky, mastmi nebo tabletami souhrnnì oznaèovanými jako antimykotika. Vaginální mykóza je údajnì nejèastìjším onemocnìním, kvùli kterému ženy navštìvují gynekologa. V prùbìhu života ji alespoò jednou prodìlají tøi ženy ze ètyø. Právì pro svou rozšíøenost a také kvùli obvyklému výtoku jí ženští lékaøi nìkdy lidovì øíkají gynekologická rýma. Potrápit však dokáže Ilustraèn?foto nesrovnatelnì více a ne- pøíjemnìji než bìžná rýma. Zvláš když se také velmi èasto vrací a opakuje. Stává se to témìø polovinì všech žen, které nìkdy mykózou onemocnìly. Jako prevenci je možno si v lékárnì zakoupit volnì prodejné pøípravky, jako jsou vaginální èípky, tabletky a mastièky a používat je, víme-li napøíklad, že budeme trávit èas v rizikovém prostøedí, napø. koupáním v rybníce. A pozor! I èasté mytí mùže narušit pøiroze- né prostøedí pochvy. V poslední dobì se u pacientek s opakovanými vaginálními mykózami stále více osvìdèuje podpùrná léèba enzymy. Výzkumem se dokonce prokázalo, že pøi této léèbì dvì tøetiny pacientek zùstaly po celý rok bez mykóz. (PI) úporným a nepøíjemným onemocnìním. Mykózu vyvolávají kvasinky (hlavnì druh Candida albicans), které se bìžnì vysky- tují v pochvì nìkterých žen. Samy o sobì nemusí vést k onemocnìní. Mykózy se dají do pohybu až díky porušení rovno- váhy na poševní sliznici, takže infekce má ideální podmínky ke svému rozvinutí. Podpoøit ji mohou nìkteré faktory, jako je užívání antibiotik, cukrovka, tìhotenství, hormonální substituèní léèba, nesprávná intimní hygiena, poranìní sliznice pochvy, nevhodné neprodyšné obleèení, jídlo bohaté na cukry, stres a další. Pøíznaky mykózy vìtšinou nepøehlédneme. Onemocnìní provází svìdìní apálení v intimních partiích, bolest pøi pohlavním styku i pøi moèení. Zpravidla se objevuje i Omlazující kùra pro Vaše bydlení I tak by se dala nazvat renovace Vašich vezli místo zrenovovaných dveøí dveøe starších vìcí v domácnosti, které nejen- zcela nové. A za stejných podmínek že po letech ztratily svùj svìží vzhled, ale zrenovujeme samozøejmì i dveøe vnitøpro jejich opotøebení utrpìla i jejich n í. V š e funkènost. Ajak to tak bývá,nezùstává u udìláme jednévìci, alekdyžsedomazaènenìco mimo Váš kazit, hned se k tomu pøidají další vìci, domov, další zaøízení a vybavení domácnosti. A t a k ž e každý z nás pak stojí pøed otázkou, kde ž á d n ý vezme peníze na novou kuchyni, na hluk, žádnová okna, nové schodištì, nové dveøe. né uklíze- Kolik si na to bude muset zase vypùjèit? ní a bì- Vždy teprve nedávno ty vìci splatil. hem jed- Existuje levnìjší øešení, jak Vaše staré noho dne vìci, vybavení a zaøízení omladit a opìt j e V á š oživit všechny ty dobré a kvalitní funkce, problém které mìly, když byly nové. Toto øešení vyøešen. Dále provádíme napøíklad Vám pøináší firma PORTAS, kterou pro renovace schodiš. Naše renovace je Karlovarský kraj zastupuje pan Miloslav vhodná pro všechny typy. Stupnì Vám Šuster specialista na renovace. Pana mùžeme udìlat jak z pravého døeva tak Šustera jsem tedy vyzpovídal, co v ob- moderníholaminátu,dokážemerenovolasti renovací firma Portas svým zákaz- vat také strop. Stropní podhled Portas je níkùm pøináší. vhodným a profesionálním øešením pro Naše nabídka je opravdu velmi široká, každou místnost. Všechny tyto renovavždy firma PORTAS je jednièkou v celé ce zmodernizují a zkvalitní Vaše bydlení EVROPÌ v renovacích, uvádí pan Šus- za znaènì nižší ceny než pøi nákupu ter a pokraèuje: Dokážeme kvalitnì nových vìcí. Pro naše zákazníky jsme zrenovovat dveøe a okna. Napøíklad pak pøipravili i nabídku bezpeènostních domovní dveøe dokážeme zrenovovat dveøí a službu zateplování starších zapouhýjedenden.ránosiuzákazníka oken. Své požadavky s námi mùžete staré dveøe vyzvedneme a veèer zreno- konzultovat na tel. lince , vované pøivezeme. Nezøídka se nám nebo si zde domluvit ZDARMAnávštìvu stává, že zákazník pak dlouho dveøe našeho technika. Já budu renovovat!a prohlíží a není si jist, zda jsme mu nepøi- covy? (PI) Nenechme si zkazit léto Vydání: III/2009 STRANA 9

6 informuje Naše internetové stránky: aktuality z naší redakce vydání U + archiv všeobecné informace podmínky inzerce a kontakty + seznam všech inzerujících INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI Pøíští vydání: je distribuovánvtìchto mìstech: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Láznì, Ostrov, Chodov. Poznámka: Datem vydání je den, od kdy dochází k distribuci do schránek. Již pøed tímto datem mùže být magazín na nìkterých místech volnì k odbìru. mìsíèník pro Karlovarský kraj vydání VI/2009, distribuce 06-07/2009 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IÈO F. X. Nohy 962, Dobøany Korespondenèní adresa: P. O. Box 26, Dobøany Tel.: Fax: E- mail : URL: Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce oznaèena: (PI) Ev. è. MK ÈR E STRANA 10 Inzertní poradce: Lenka Staòková Tel.: Aktuální nabídka inzerce na: Uzávìrka pøíjmu inzerce: Ceny modelu Yeti byly zveøejnìny Nová Škoda Yeti kompaktní zástupce kategorie SUV, který se v národní premiéøe pøedstavil nabrnìnskémveletrhuosobních automobilù - Autosalon 2009, již zná kompletní ceny a obchodníci mohou pøijímat první objednávky. Základní cena modelu Yeti s novým motorem 1,2 TSI/77kW a šestistupòovou manuální pøevodovkou zaèíná na ,- Kè. Nová Škoda Yeti bude v ÈR v nabídce ve ètyøech výbavových stupních: Yeti, Active, Ambition a nejvyšší Experience. K dispozici jsou dva zážehové a tøi vznìtové motory, které pokrývají výkonovou paletu od 77 do 125 kw. Souèástí standardní výbavy jsou napø. èelní airbagy øidièe a spolujezdce, dva boèní airbagy, systémespvèetnìabs, hydraulický brzdový asistent a elektronická uzávìrka diferenciálu. Standardní výbava dále obsahuje 16" ocelová kola, pøední halogenové svìtlomety s èirou optikou, el. ovládaná pøední okna a vnìjší zpìtná zrcátka, centrální zamykání astøešní nosiè. Pøijízdì mimo zpevnìné vozovky lze u modelu Yeti v provedení 4x4 zmìnit nastavení elektronických systémù použitím tzv. Off Road funkce - souboru asistenèních systémù pro jízdu ve ztížených podmínkách. A jaké jsou základní ceny vyšších sériových výbav? Active ,- Kè, Ambition ,- Kè a Experience startuje na ,- Kè. ZDROJ: TZ Škoda-auto ( SP) KRÁSNÉ A NETRADIÈNÍ Nabízíme dekorace z ovoce a zeleniny, kterými obohatíte své veèírky, svatby a prezentaèní akce. Vytvoøíme svatební kytice, melounové dorty, zeleninové Kytice ze zeleniny vázy, vyøezávané melouny s logy firem, dáreèky i jiná pøekvapení. Vhodné na svatby, oslavy, rauty i jako netradièní dárek k narozeninám. To vše pro Vás vytvoøí firma MS Fruitcarving, jejíž dekorace zdobí koncerty v 02 arénì, V.I.P. PartynaVltavìa namnohadalšíchcateringových akcích. Ukázky práce najdete na nechte se inspirovat a kontaktujte nás na tel.: nebo (PI) PRACOVNÍ NABÍDKA Dobře placená práce v SRN elektrikáø Požadavky: vyuèen v oboru znalost NJ øidièský prùkaz Horova 12, Karlovy Vary Pøihlášky a informace u paní Karáskové Pokraèování ze str. 1 RYCHLÉ PÙJÈKY SE ZÁSTAVOU NEM. HYPOTÉKY AMERICKÉ HYPOTÉKY +Nabídka pracovní pøíležitosti! Tel.: , Psychologická poradna ANOREXIE...pøíjmu potravy, je spojena s inten- Pravdou je, že modelky jsou nejèastìji zivním strachem z tloustnutí a naruše- postiženy anorexií, což není hodnota ným vnímáním svého tìla. U lidí nad krásyanizdraví. 18let lze vypoèítat tzv. BMI, hmotnost V psychoterapii se opakovanì potvrlomeno výška v metrech na druhou, zuje, že problém vzniku onemocnìní výsledné èíslo nižší než 17,5 mùže je ale složitìjší, úzce souvisí s rodintotopodezøenípotvrdit. ným systémem, sociální oporou, stre- Je èasté, že anorexie se nejvíce týká sem, snázoryazacházenímasestradívek, které jsou hodné, vzorné, per- vovacími zvyklostmi v rodinì. fekcionistické. Navenek pùsobí zralej- Nejvìtší problém je ale vztah s matší, vnitønì jsou nezralé, dìtské. kou, tìžkosti v separaci od ní. Nejèastìjší výskyt je mezi Doporuèuji navštívit psychologa døínebo 17. rokem. Samozøejmì, èastý je ve, než se váš problém vyvine do chrovliv médií, které vytváøejí pøedstavu, nickéhoonemocnìní. že ideálem krásy pro dívky je vzhled modelky. Mladé dívky se tomu pøizpù- Mgr. Erika Benická sobují, protože chtìjí být "in", dobøe Dotazy zasílejte na nabo na adresu redakce zn. Psycholog hodnoceny svým okolím vrstevníkù. Sudoku o hrneèek Luštitelùm nabízíme soutìž o hrneèek s logem U. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystøiženou (ne okopírovanou) do naší redakce:, P.O.BOX 26, Dobøany, budete zaøazeni do losování o hrneèek s naším logem. Uzávìrka pøíjmu hracích polí do slosování je Výherce hrneèku s logem z minulého vydání je paní Helena Apoštolová z Chebu, která obdrží hrneèek poštou. Jméno,adresa: ODDLUŽENÍ VYPLÁCENÍ EXEKUCÍ Kanceláø: K. Vary, dle tel. domluvy Podmínky inzerce v U : Vydání: III/2009 STRANA 11

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více