HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY"

Transkript

1 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické zaèištìní w ZDARMA - doprava, likvidace l Množstevní slevy l Možnosti splátek l Zajištìní úvìru % & ? NÁVRHY - PROJEKTY - MONTÁŽE ekologické stavby NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ NAŠE TECHNOLOGIE Hlavním stavebním materiálem pro výstavbu nízkoenergetických rodinných domkù je døevo.jedná se o pøírodní,zdravotnì nezávadný materiál,regulující vlhkost a poskytující pøíjemné klima ve všech roèních obdobích.ve spojení s kvalitním tepelnì izolaèním materiálem splòuje všechny pøedpoklady jako energeticky nenároèný.rychlým a suchým procesem stavìní se nevnáší vlhkost do stavby možnost rychlejšího dokonèení.požární odolnost díky použitým materiálùm taktéž splòuje všechny požadavky podle pøíslušných a platných EU pøedpisù a norem. VLASTNOSTI A VÝHODY : Celý systém vyniká mimoøádnì pøíznivými tepelnì izolaèními vlastnostmi obvodových konstrukcí,èímž se øadí do kategorie nízkoenergetických staveb. Což v praxi znamená vysokou úsporu na nákladech vytápìní. Mezi další výhody patøí vysoká variabilita a znaèná úspora místa díky mnohem menší tlouš ce obvodových zdí, rychlost výstavby pøi které se navíc nemusí øešit stavební vlhkost nebo se jedná o suchý proces. VÌTRÁNÍ: Standartnì vybavujeme domy systémem øízeného vìtrání s rekuperací tepla. VYTÁPÌNÍ: Jako nejvýhodnìjší a nejefektivnìjší se jeví systém vytápìní pomocí tepelných èerpadel. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách nebo od našich odborných specialistù. Využijte níže uvedených kontaktù LUXUSHAUS s.r.o. Chebská 48/ Karlovy Vary HRAJ A VYHRAJ, P. O. Box 26, Dobøany, Vydání: VI / 2009 Tel.: ; VÍCE STRANA 2 ZKUSIL A VYHRÁL Opalujte se zdravì! ètìte na str. 6 (pokraèování str. 2) Tel.: Mobil : Advokátní poradna Na vaše dotazy odpovídá advokát: JUDr. Jiøí Vlasák z AK Plzeò, nám.repubilky 3 Vážení ètenáøi, dostává se Vám do ruky šesté letošní a celkovì osmnácté vydání U. Dá se tedy konstatovat, že dosáhl dospìlosti a já vìøím, že to není dáno jen jeho poøadovým èíslem, ale i jeho obsahem. Po tomto vydání nastává naše každoroèní mìsíèní pøestávka. Upøesním pro ty, kteøí to v pøedchozích letech nezaregistrovali, nebo se s EM setkávají poprvé. Tedy vychází jako mìsíèník, ale prozatím vynecháváme vydání lednové a srpnové, jsou to období se sníženou obchodní aktivitou a jelikož je svou existencí závislý na inzerentech, respektujeme jejich pøáni v této dobì zastavit prezentaci. A co Vám v tomto vydání pøinášíme? Je to samozøejmì soutìž, tentokrát o GPS navigaci, prezentaci firem, zejména stavebních, vèetnì užiteèných rad z oblasti bydlení. Samozøejmì nechybìjí tradièní poradny a èlánky, tentokrát zamìøené na léto. Vìøím, že se Vám bude dobøe èíst. Pøeji Vám krásné prožití prázdninových mìsícù. A tìším se na Vás opìt na zaèátku záøí. Ing. Petr Šmíd, vydavatel DROZD pomáhá na cestách V èervnu tohoto roku zprovoznilo Ministerstvo zahranièních vìcí ÈR webovou aplikaci, která èeským obèanùm umožní poskytovat na dobrovolném základì informace o plánovaném pobytu v zahranièí. Odkaz na Dobrovolná registrace obèanù pøi cestách do zahranièí /DROZD/ se nachází na webové stránce MZV v kapitole Cestujeme. Samostatnì je též pøístupná na adrese Cestovatel sám vyplní jednoduchý formuláø, který se skládá ze 4 èástí: informace o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných pøíslušnících, údaje o pobytu v zahranièí a kontaktní osoba v ÈR. Poskytnuté informace budou konzulární službì MZV ÈR sloužit k poskytování operativní pomoci obèanùm ÈR v nouzových situacích vèetnì pøírodních katastrof a sociálních nepokojù. Aplikace umožní pøedevším rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho pøíbuzných v ÈR v pøípadì potøeby, ale také rozesílání hromadných ù a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státì nacházejí. Je tedy schopna v relativnì krátké dobì napøíklad varovat pøed nebezpeèím. Více na SUPER CENA! DÁME CESTÌ TVÁØ! OBRUBNÍKY 50x5x22cm Psychologická poradna Mgr. Eriky BENICKÉ Nikdy jsme nemìli problémy s dcerou. Je jí 12let, nejí, tvrdí, že je tlustá. Zajímají ji módní èasopisy. Jak poznat, jestli nemá anorexii? T.S. Anorexie je extrémní ztráta váhy v dùsledku úmyslného omezování... (pokraèování str. 10) 22,Kè/ks vèetnì DPH DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! Tel./Fax: Mob.: Kolová u Kynšperka nad Ohøí Dobrý den, v souvislosti s rozvodovým øízením byl syn svìøen do výchovy mé bývalé ženy. Já se s ním pravidelnì stýkám a pøi té pøíležitosti mi syn øekl, že by byl radìji více u mì. Co mám v této situaci dìlat? Jiøí S. Dobrý den, v první øadì bych doporuèoval projednat vìc s bývalou manželkou a poté se pøípadnì obrátit na soud, nebo ten musí o pøípadné zmìnì rozhodnout. Pokud se nedohodnete... (pokraèování str. 8) Karlovy Vary Poradna zdravé výživy MUDr.Jany Kocianové Paní doktorko, jaká nás èekají v létì zažívací a jiná zdravotní rizika? Petr O. Rizika letního období lze rozdìlit do tøí skupin. Na prvním místì je ohrožení akutním prùjmovým onemocnìním nebo alimentární intoxikací. Akutní prùjmy jsou zpùsobené choroboplodnými zárodky, které se porušením... Po - Pá 7-15 hod VI/ èervencové vydání, tištìno v nákladu výtiskù, distribuce do poštovních schránek, vychází také na V pøedchozím èísle jsme vsadili témìø na jistotu a jako výhru do naší tradièní soutìže: Nic nemusíte platit, nic nemusíte koupit, jen soutìžíte, vložili DVD pøehrávaè s LCD displejem, který Výherce pan Tvrdý umožòuje sledovat nejen doma, ale i na cestách, filmy z DVD, USB nebo z pamì ové karty.... (pokraèování str. 4)

2 HRAJ A VYHRAJ! Jiøí Kejst Tel.: TRUHLÁØSKÉ PRÁCE - VÝROBA OBA Pøipravili jsme pro Vás soutìžní hru o GPS navigaci NAVIGON 1200 Staèí správnì odpovìdìt na soutìžní otázku a anketní otázku. Odpovìdi zaslat jedním z uvedených zpùsobù do redakce U. Soutìžní otázka: Kolik plošných a textových inzerátù obsahuje toto vydání U, mimo vlastní inzerce U a soukromé inzerce? KUCHYNÍ VÈETNÌ VYBAVENÍ SPOTØEBIÈI VESTAVÌNÝCH SKØÍNÍ BARÙ SCHODIŠ 3D NÁVRHY STAVEBNÍ PRÁCE REKONSTRUKCE BYTÙ NA KlÍÈ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER REKONSTRUKCE PODKROVÍ REKONSTRUKCE DOMÙ MONTÁŽ SÁDROKARTÓNÙ Aktuality z Karlovarského kraje _ Krajský úøad Karlovarského kraje pøipravil také na letošní prázdniny soutìž O hejtmanský mobil. Vyhlašuje ji už osmým rokem a stále je o ni velký zájem. Soutìž má dvì èásti: internetovou a Poznámka: Textová inzerce je oznaèena (PI). Anketní otázka: Mìsto a ulice, kde jste nalezli? Odpovìï zasílejte ve tvaru:.pøíjmení.vìk.poèet inzerátù.mìsto.ulice.telefonní èíslo Pøíklad odpovìdi:.novak karlovy Vary.Jižní Ilustraèn?foto výtvarnou èi fotografickou a je urèena dìtem od 6 do 15 let. Jejich úkolem je zodpovìdìt 10 otázek z internetových stránek Karlovarského kraje a namalovat obrázek nebo poøídit fotografii na téma Pøíroda Karlovarského kraje. Cílem soutìže je seznámit dìti s krajským internetovým portálem a rozvíjet jejich výtvarné a fotografické dovednosti. Soutìž trvá od 1. èervna do 31. srpna V záøí probìhne hodnocení a nejpozdìji poèátkem øíjna krajský úøad pozve vítìze v obou kategoriích na slavnostní tiskovou konferenci, pøi které hejtman Josef Novotný osobnì pøedá mobily a další ceny. Zadání soutìže najdete na _ A nejen dìti mohou soutìžit. Nadace VIA a Poštovní spoøitelna totiž vyhlásily Dodržujte správ ný tvar SMS! Odpovìï zašlete jedním z níže uvedených zpùsobù: Jen 6 teèek, žádné teè ky NAV a) Jako SMS na tel. èíslo (klasické èíslo - cena SMS dle vašeho tarifu). ÍC! b) Prostøednictvím webového formuláøe na c) Prostøednictvím korespondenèního lístku zaslaného na adresu:, P. O. BOX 26, Dobøany. Uzavøení pøíjmu soutìžních odpovìdí: Výherce bude vylosován ze správných odpovìdí. Z každého telefonního èísla, resp. každá osoba mùže soutìžit jen jednou. Úèastí ve høe pøijímá soutìžící podmínky soutìže. Podrobné podmínky soutìže naleznete na Správná odpovìï z minulého vydání byla èíslo 37. ZKUSIL A VYHRÁL - pøedání výhry Pokraèov?n?ze str. 1 STRANA první roèník soutìže Poštovní spoøitelna STAROSTA ROKU, ideální kandidát na cenu STAROSTAROKU musí být v dobì nominace ve funkci starosty obce do obyvatel, pøièemž nezáleží na tom, jak dlouho úøad zastává. Mìl by se starat o ekonomický, kulturní a spoleèenský rozvoj obce a vycházet vstøíc zájmùm místních spolkù a obèanù. Také by mìl napøíklad otevøenì komunikovat s obèany, zapojovat je do rozhodování o veøejn ý c h záležitostech a podrobnì informovat o rozhodnutích zastupitelstva. Vyplnìnou pøihlášku do soutìže musí podepsat nejménì 20 obèanù trvale nebo pøechodnì žijících v dané obci a pøihláška musí být odeslána nebo osobnì doruèena do Nadace VIA nejpozdìji do 3. záøí Máte-li tedy pocit, že starosta èi starostka Vaší obce odvádìjí dobrou práci a chcete jim vyjádøit svou podporu, pøihlaste je! Více informací a pøihlášky najdete na nebo na pøihláška musí být odeslána nebo osobnì doruèena do Nadace VIA nejpozdìji do 3. záøí Zdroj: Krajské listy HLINÍK OKNA PLAST DØEVO! Kvalitní 5 komorové profily VEKA, záruka 5 let. : inka 6 komorový profil Novs trojsklem pro nízkoenergetické domy. Nabízíme také rolety, žaluzie, markýzy, zimní zahrady, zasklívání lodžií apod. Služby: zamìøení zdarma, možnost splátek. Množstevní slevy. ZASTOUPENÍ: Karlovy Vary & & Cheb Františk. Láz. & Horní Slavkov & Loket & & Ostrov & Chodov Sokolov & ; DVEØE vydání, které nám bylo doruèeno do schránky. R: Ano, od bøezna jsme rozšíøili distribuci U o Ostrov a Chodov a jsem rád, že se postupnì do soutìže s OKEM zapojují i ètenáøi z tìchto mìst. Takže jste soutìžil i v pøedchozích vydáních? V: Abych pravdu øekl, tak Z pøedání výhry ne, já moc nesoutìžím....tato velmi univerzální vìcièka pro Tentokrát mì tak nìjak napadlo zkusit to. zábavu do soutìže pøilákala soutìžící ze Oslovila mì ta možná výhra. Pracuji jako všech vìkových kategorií oproti pøed- taxikáø a už jsem u nìkterého z kolegù cházející høe, kdy se hrálo sice o velmi DVD pøehrávaè v autì vidìl a zaujalo mì pìknou mikrovlnnou troubu, nicménì to, takže jsem rád, že ho takto budu moci jako výhra oslovila spíše starší generaci. také využít. Vra me se ale k soutìži o DVD pøehrá- R: Èetl jste magazín celý nebo jen souvaè. Pøíjem soutìžních odpovìdí byl tìž? ukonèen O dva dny pozdìji V: Èetl jsem ho celý, procházím si i inbyli slosováni ti, kteøí správnì odpovì- zertní nabídky, kdyby se mi nìkdy nìco dìli na soutìžní otázku. Štìstí se usmá- hodilo. lo na pana Tvrdého z Chodova. Tomu R: Postrádal jste nìco v U jsem nadcházející den zavolal, abych? mu tu pøíjemnou zprávu sdìlil. Pan V: Ani ne, snad kdyby tam byla kromì Tvrdý pøijal tuto zprávu sice s nadšením, sudoku i køížovka, to bych uvítal. ale zároveò s vysokou nedùvìrou, a R: A kromì soutìže Vás v magazínu když jsem si s ním domlouval schùzku zaujalo ještì nìco jiného? na pøedání, nìkolikrát se mì dotazoval, V: Urèitì jsou velmi zajímavé Vaše pozda se nejedná o nìjaký žert. A zøejmì si radny, ty si vždy velmi rád pøeètu. to musel myslet až do poslední chvíle, R: Èetl u Vás doma ještì nìkdo než mì uvidìl pøed sebou s krabicí obsa- jiný? hující výhru. Tu jsem mu samozøejmì V: Ano, pokud vím tak manželka si ho pøedal a položil mu nìkolik tradièních také ète. otázek: R: Dìkuji za rozhovor a ještì jednou Redaktor (R) : Kde jste blahopøeji. nalezl? V: Také dìkuji.. Výherce (V): Už nìjaký èas ho dostávám domù, tohle již bylo ètvrté nebo páté (SP) Vydání: III/2009 Ilustraèn?foto Hlavní 81 Karlovy Vary - Dalovice Tel./Fax: , Mob.: , INFRACO s.r.o blesková mini půjčka vyplácení exekucí na nemovitostech Tøída Svobody 49 (Blaník), Cheb Provozní doba Po - Pá: 8:30-12:00 13:00-16:30 % , & (PI) STRANA 3

3 ZATEPLENÍ OKEN A DVEØÍ Vaše okna nemusíte mìnit, zateplete je kvalitním izolaèním dvojsklem a tìsnìním snížení TEPELNÝCH ZTRÁT až o 25% snížení ROSENÍ až o 95% a hluku až o 30% montáž bez bourání CELOROÈNÌ DOMAŽLICE CHEB HORAŽÏOVICE 2x KARLOVY VARY OSTROV 2x KLATOVY PÍSEK 2x PLZEÒ SLOV STRAKONICE TÁBOR *Platí pro plastové jednoohniskové èoèky 1,5 s antireflexní vrstvou, ± 6d, cyl.2. Platí pro vybrané modely obrub. STRANA 4 CO ZÍSKÁTE? OBJEDNEJTE SI ZDARMA NÁVŠTÌVU NAŠEHO TECHNIKA NA INFOLINCE RYCHLÁ, LEVNÁ A ÚÈINNÁ METODA IZOLACE Péèe o zahradní nábytek se Vám vyplatí Vybrat zahradní nábyteknení snadné. vého døeva, to ale èasem získávášedou Na trhu existuje širokáškála produktù, v patinu a na povrchu døeva se vytváøí úvahu je potøeba vzít materiál, kvalitu, vroubky, ty se musí brousit a nábytek se cenu, vzhled, ale také nároky na údržbu následnìnapouštíteakovýmolejem. nábytku. Správný výbìr materiálu a A rada na závìr: všechny námi zmiòoúdržba mùže významnì prodloužit jeho vané typy zahradního nábytku uklízejte vzhled a životnost. Proto je dobré vìdìt, nazimuzvenkovníchprostor. co si který materiál žádá. Za bezúdržbový lze oznaèit nábytek z hliníku, ten je potøeba jen èas od èasu omýt vodou. Také zahradní nábytek z ušlechtilé oceli nevyžaduje zvýšenou péèi. Staèí ho jen obèas omýt proudem vody. Ušlechtilá ocel je èasto kombinována napøíklad s teakovým døevem, textilními tkaninami èivýplety. Co se týká vyplétaného zahradního nábytku, døíve používaný ratan nahrazují syntetické výpletové materiály, které jsou odolné, a pøitom si zachovávají pøírodní vzhled. Údržba se provádí za pomoci teplé vody a houbièky s neagresivním èistícím pøípravkem, tøeba jarem. Pro nízký stupeò péèejeoblíben plastový nábytek, který staèí èistit houbièkou a teplou vodou s neagresivním pøípravkem. Dlouhodobì oblíbeným je zahradní nábytek z teako- Zdroj: TZASPEN. PR Ilustraèn?foto PÁNSKÁ A DÁMSKÁ MÓDA SLEVA 70 % na VEŠKERÉ ZBOŽÍ KOMPLETNÍ BRÝLE ZA 990 Kè * Akce platí do nebo do vyprodání zásob. Slevy se nesèítají. Cheb,Tø. Svobody 547/19 Sokolov, Staré námìstí 141 K.Vary, Moskevská 22, T. G. Masaryka 38 Ostrov, Hroznìtínská 350 (budova polikliniky) Poradna zdravé výživy(pokraèování ze str.1)...hygienických zásad, technologie výroby a chladícího øetìzce dostaly do potravin èi vody nebo se pøenesly špatnì umytýma rukama. Patøí sem též letní prùjmy turistù, zvané podle oblasti jako "faraonova nebo Montezumova pomsta". Vyvolávají je patogenní kmeny bakterie E. coli. Mùžeme se pøed nimi preventivnì ochránit a to 2 až 3 týdny pøed vycestováním užíváním pøátelských laktobacilù v kapslích nebo posílením v našem støevì usídlených laktobacilù zlepšením jejich výživy inulínem - napø preparátem Inubio Forte. Samozøejmostí je pøísné dodržování osobní hygieny, zejména po použití WC a pøed každým jídlem, též bezpeènénápojeastravanacestách. V létì je ostatnì vhodné vyhnout se všem rychle se kazícím potravinám, potravinám nesprávnì skladovaným, t.j. bez chlazení nebo nedostateènì tepelnì zpracovaným, konzumovat stravu bezprostøednì po uvaøení, dùslednì omývat ovoce a zeleninu pøed požitím. Zdrojem nákazy je zpravidla infikované zvíøe, z jehož masa, orgánù, mléka, vajec se vyrábí potraviny nebo èlovìk vyluèující choroboplodné zárodky. Za rizikové potraviny se v letní sezonì považují mìkké uzeniny ( mazlavé salámy, paštiky, sekaná, játrovky, tlaèenky), výrobky z vajec lahùdkáøské (výrobky s majonézou, AKCE ÈERVENEC prodejny: CHEB a AŠ PRODEJNA SLOV - SLEVA až 50 % na vybrané zboží PRODEJNA Mar.Láznì - SLEVA až 50 % na vybrané zboží vajeèné pomazánky) a cukráøské (žloutkové vìneèky, krémy, bílkové polevy), též výrobky mléèné jako šlehaèka èi sušená mléka. Alimentární otravy zpùsobují bakteriální toxiny vyprodukované mikroby v potravinì pøed jejím požitím, kdy potravina byla nesprávnì skladovaná v teplotì umožòující namnožení mikrobù a tím produkci toxinu. Zpravidla jde o epidemie ve spoleèném stravování (jídelny, tábory, brigády, láznì). Dalším rizikem léta je špatný pitný režim, který mùže vést k dehydrataci t.j. odvodnìnítìla aknáslednénevolnosti, zhoršení zdravotního stavu až ke kolapsu, zejména za pøehøátí organismu - úpal nebo úžeh nebo v kombinaci s akutním prùjmem. Je dobré vìdìt, že slazené nápoje hùøe zahání žízeò, vhodnìjší je chu jemnì nahoøklá nebo jemnì nakyslá a denní minimum pøijaté tekutiny nemá poklesnout pod 2 litry za den. Tøetím rizikem je možné poškození kùže nadmìrným slunìním. Samozøejmostí by mìlo být použití pøípravku s odpovídajícím ochranným faktorem. U svìtlých typù je možné pøipravit kùži na slunìní preventivním pøíjmem provitamínu A, t.j. betakarotenu, v kapslích. Nehrozí pøedávkování, protože tìlo si z nìj vyrobí jen skuteènì potøebné množství vitamínu a naše kùže bude lépe snášet slunìní. Krásné léto bez nehod pøeje MUDr. Jana Kocianová. Dotazy zasílejte na : Vydání: III/2009 dùležitý. Termostat šetøí peníze, protože si v každé místnosti naprogramujete Výborné vlastnosti kamene topné kabely je na pøírodní kotelnu, uhelnu, nedochází k požadovanou teplotu. akumulovat a po té vyzaøovat bázi. Topení je plnì ekologické. pøi bílení lze topení snadno zákazníka je, že odvoz i montáž zneèištìní životního prostøedí, Samozøejmostí pro každého teplo lze výhodnì využít pøi vytápìní bytu, rodinného domku sundat a nasadit, a pøi stìhování má zdarma. Také energetické snadno vzít sebou a použít v výpoèty dìláme zdarma. Staèí jiném bytì nám, když pošlete em rozmìry jednotlivých místností Termostat zadarmo vèetnì výšky stropu se struèným Naše firma má v souèasné dobì popisem stavby. Energetický letní akci pro zákazníky. Kdo výpoèet vypracujeme jak na a podobnì. Topení z pøírodního Nutno podotknout i estetickou kamene se vyznaèuje nízkými stránku, každý kámen má origiprovozními a poøizovacími nákla- nální kresbu nepodléhající dy. módním trendùm. Nemusíte pøiplácet za obrázky, z kamene lze vytvoøit rùzné tvary, každý kus Topí jako kachlová kamna Zpùsob vytápìní je na základì je originální vhodný do jakéhoko- uzavøe závaznou smlouvu do jednu místnost, tak i na celý dlouhovlnného tepelného záøení liv interiéru. konce mìsíce èervence na rodinný dùm. Také navrhneme jako u kachlových kamen. Díky Topení z pøírodního kamene je instalaci topení z pøírodního velikost a rozložení panelù z rovnomìrnì rozloženému teplu zcela bezhluèné, ekologické, kamene dostane zdarma do pøírodního kamene do místností. je úspora energie 18 až 25procent oproti všem teplovzdušným systémùm a oproti pøímotopùm Novinka Novì budeme mít též topné úspora èiní 30-40%.. Maximální panely vyhøívané teplou vodou. teplotní rozdíl mezi podlahou a V souèasné dobì se vyhodnocují stropemje3 C. pøesná mìøení na Fakultì elektrotechnické Západoèeské Další výhodou je èásteèná univerzity v Plzni. Jak máme akumulace. Když prostorový informace, naše pøedpoklady o termostat vypne, kámen nám úsporách se potvrzují. Díky díky své akumulaci vykrývá vlastnostem pøírodního kamene tepelnou potøebu místnosti, bude i tento náš patentovaný neboli topí zadarmo. Tím získá- systém z hlediska úsporného me další úsporu energie. Snadno topení velmi úspìšný. Zákazník pøeklenevypnutínt. pak bude mít na výbìr: natápìt Pøi topení elektøinou se zlevòuje panely elektøinou nebo plynovým také provoz celé domácnosti, èi jiným kotlem. jelikož celá domácnost je mìøe- Kontakt: na ve snížené sazbì D45. eurotop in s.r.o. Nádražní 660 Jedineèné topení pro zdraví Kdynì Topení z pøírodního kamene Tel: , hospodyòky urèitì ocení i jednoduchou údržbu. Staèí jednou za èas otøít vlhkým hadøíkem. Další výhodou je malá nároè- nost na prostor, do místnosti vystupuje jen 6,5cm od zdi, topení lze instalovat i na strop a osadit i bodovým osvìtlením. U našeho topného systému též odpadá jakákoliv technická údržba - a s tím spojené výdaje (kominík, seøizovací technik, revize...) topení je zcela bez údržbové, nehrozí žádné zamrznutí, nepotøebujete žádnou velmi pøíznivì pùsobní na lidský organizmus. Nevysušuje pokožku, vzduch, nespaluje kyslík a v místnosti udržuje konstantní vlhkost 52 až 58 procent. Je vhodné pøi dýchacích potížích, pro alergiky, astmatiky, starší osoby a novorozence. Velmi pøíznivì pùsobí na psychiku. Pøi vytápìní nevzniká témìø žádná cirkulace vzduchu. Pøi výrobì topného panelu nepoužíváme žádné chemikálie nebo lepidla. Šamotová hmota, kterou zatmelujeme Topení z pøírodního kamene má øadu pøedností. každé místnosti termostat. Ten je pro tento typ vytápìní nesmírnì E.mail: - STRANA 5 (PI)

4 Nejste spokojeni v zamìstnání? Využijte svoji novou šanci! Èeskomoravská stavební spoøitelna, a. s. Nejvìtší a nejoblíbenìjší stavební spoøitelna v Èeské republice a jednièka v poskytování úvìrù na bydlení, vypisuje výbìrové øízení na pozici Èeskomoravská stavební spoøitelna, a. s. Tel: (v dobì hod.) STRANA 6 Finanèní poradce pro Karlovy Vary a okolí Nabízíme: Požadujeme: Kvalitní zaškolení, možnost profesního rùstu SŠ,VŠ vzdìlání Zajímavou a perspektivní práci v dobrém kolektivu Flexibilitu a obchodního ducha Silné zázemí stabilní a úspìšné spoleènosti se Dobré komunikaèní schopnosti zahranièním kapitálem Ochotu se neustále vzdìlávat Pokud Vás zaujala kariéra?nanèního poradce ÈMSS, zašlete nám Váš strukturovaný životopis spolu s motivaèním dopisem na naši adresu. Opalujte se zdravì! Kam nechodí slunce, chodí lékaø,nìkdy šejte alespoò 20 minut pøed pobytem na to však platí i obrácenì. A tak by se mi- slunci. V závislosti na výši ochranného lovníci sluneèních parskù a opalování faktoru a na aktivitách, které bìhem mìli intenzivnì zajímat o ochranu po- pobytu na slunci podnikáte, aplikaci kožky, tak aby je právì opalování nepøi- pøípravku opakujte. Urèitì se namažte vedlo do ordinace kožního lékaøe s ne- po koupání. Vhodné je použití vodì bezpeèným melanomem. Nejlepší by odolných pøípravkù, nezapomínejte, že samozøejmì bylonevystavovatnezakry- spálit se mùžete i ve vodì. A nezapotou kùži pøímému slunci vùbec. meòte, že obzvláštì nebezpeèné je Rozhodnì se snažte vyvarovat se poby- sluneèní záøení pro dìtskou pokožku. tu na slunci v dobì mezi 11. a 15. hodi- Kojenci by pøímému sluneènímu záøení nou. Používejte opalovací krémy s nemìli být vystaveni vùbec a batolata ochranným faktorem. Na kùži je naná- maximálnì 1hodinudennì. Když obyèejný bicykl nevyhovuje Vydání: III/2009 VI/2009 KINO - prázdninové premiery Harry Potter a Princ dvojí krve Fantastické dobrodružství. Voldemort se pøipravuje na pøevzetí moci nad mudlovským i èarodìjnickým svìtem a Bradavice jsou nyní ohroženy tak, jak ještì nikdy nebyly. Harry cítí, že se nebezpeèí šíøí i uvnitø hradu, ale Brumbál se radši více vìnuje jeho pøípravì na závìreènou bitvu, která se blíží. Spoleènì se snaží najít zpùsob, jakým by prolomili Voldemortovu ochranu. Brumbálovým pomocníkem se pak stává jeho starý pøítel a kolega se spoustou dobrých kontaktù - nic netušící bonviván Horacio Køiklan, který tají velmi dùležitou informaci. Mezitím se studenti potýkají se svými hormony. Harry se zdá být èím dál tímvíc pøitahován Ginny, ale je tu Dean Thomas. Levandule Brownová se rozhodla, že Ron je pro ni ten pravý. A pak je tu Hermiona, hloupì se usmívající, žárlivá ale rozhodnutá neprojevit své city. Romantika je v rozkvìtu, ale jeden student zùstává opodál rozhodnutý se vyznamenat, tøebažesezlým úmyslem. Láska visí ve vzduchu, ale blíží se tragédie a Bradavice už možná nikdy nebudou takové, jaké bývaly... ON - LINE OBJEDNÁVKA INZERCE 70 tisíc výtiskù až do poštovních schránek Cena již od 880,- Kè bez DPH Bejvalek se nezbavíš Fotograf celebrit Connor Mead (MAT- THEW McCONAUGHEY) miluje svobodu, legraci a ženy, a to právì v tomhle poøadí. Connor je z pøesvìdèení starým mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami najednou bìhem konferenèního hovoru a souèasnì plánovat svoje pøíští rande. Naopak Connorùv bratr Paul je romantiètìjší typ, který se má zrovna ženit. Jenže Connorova parodie na romanci tìsnì pøed slavnou událostí se ukáže být vražednou jak pro Paula, tak i pro všechny svatebèany, vèetnì Connorovy kamarádky z dìtství Jenny (JENNIFER GARNER), která jako jediná žena vždy dokázala odolávat jeho kouzlu. Naštìstí tìsnì pøedtím, než se samotnému Connorovi témìø podaøí pøekazit svatbu, zasáhne duch jeho zemøelého strýèka Wayna (MICHAEL DOUGLAS), chronického paøièe a suknièkáøe, jehož stylem života se Connor hodnì inspiroval. Strýèek Wayne má pro svého následovníka dùležitou zprávu, kterou mu pøedá skrze duchy dívek, kterým Connor už dal, právì dává nebo v budoucnu dá kopaèky a které Connora provedou po životní cestì plné ztroskotavších vztahù. Na téhle cestì pak všichni spoleènì zjistí, proè se z Connora stal bezcitný lamaè dívèích srdcí a zda ještì mùže dostat druhou šanci najít a tentokrát si i udržet svoji skuteènou životní lásku. Zdroj: SOUTÌŽ STRANA 2 Spoleèné dovolené Jen máloco v nás dokáže vyvolat tolik jiná vzpomínka, jiné oèekávání. Což se nostalgických vzpomínekinádherných ovšem mùže stát pøíèinou nesouladu pøedstav jako slùvka léto, mezi dìtmi a rodièi, nebo mezi prá zdniny, dovolená. partnery. Urèitì to znáte: Nìkomu voní po buøtících a dospìlí chtìjí jet na táborácích, jinému slaným dovolenou, dospívající moøským vzduchem. dìti nikoliv, ona chce Nìkdo ucítí vùni dálek, jiný ležet na sluníèku a se tìší na èas strávený u veèer korzovat ve nedalekého rybníku svých nejlepších a na výlety po šatech, on se nejléèeských hradech a pe cítí pøi sportu zámcích, na sbírání nebo rád navštìvuje hub, romantické pamìtihodnosti. vlahé veèery, zdolané Nabízí se tedy vrcholky hor, ujeté kilometry. Na Ilustraèní foto o t á z k a, zda jet na dovolenou kole, ve vlaku, v automobilu. Nìkteøí spolu, èi každý zvláš. Máme pro vás vzpomenou na prázdniny u prarodièù, jedinou radu: a tak, èi tak, hlavnì po další na letní tábory, zkrátka co èlovìk, to vzájemnédomluvìazvesela! Jak se navždy zbavit tukových bunìk Vydání: III/2009 Náš palec patøí nábytku na míru Obezita a u žen také celulitida, obtìžují bublinky a ty se pak pùsobením okolního Stavíte dùm? Renovujete možnosti výbìru z mnoha barev a kování, ty, kdo jimi trpí. Mezi šetrné a úèinné tlaku rozpadají, èímž uvolòují energii. svoje dosavadní bydlení? Skoro což znamená STOP kompromisùm, nemuvše je hotové a pøed Vámi stojí rozhodnutí síte se pøizpùsobovat nábytku, nábytek se metody používané již od pradáv- Tato energie následnì naruší na patøí hypoxiterapie. I stìnu tukové buòky. Tuk jakým nábytkem vybavit svùj dùm, svùj byt? pøizpùsobí Vám, uvádí pan Bouška a po- Na prvním místì se asi budete zabývat kraèuje: Nìkdy je problém, že zákazník osvìdèené metody však obsažený v buòce kuchyní, respektive kuchyòskou linkou, u zcelanedokážeodhadnout, zdajehozámìr procházejí vývojem. vyteèe do mezi- které budete v dalších mnoha letech praco- budenejenpraktický, alezdabudeiesteticvat. Nedávno pøišla s revoluè- bunìèného proní Pøi hledání nejvhodnìjšího øešení se kyladitsmístností, protonabízímezákazní- novinkou v oblasti storu a v tuto chvíli zøejmì budete rozhodovat, zda poøídit hoto- kùm 3D grafický návrh, díky kterému jeho nenávratné likvidace pøichází na øadu výnábytek,nebozdasinechatvyrobitnáby- pøedstavy dostanou reálnou podobu, a je tukových bunìk spoleè- lymfatický systém, tedy možné provádìt úpravy døíve, než se zaène na výrobì pracovat. Na trhu pùsobíme již øadu let a díky znaèným zkušenostem nostnovavisiongroupve jehož úkolem je odvést spolupráci s lékaøským tý- tuk tam, kde je odbourán. Tuková buòka jsme pøipraveni pøi návrhu a pak i pøi samotné mem univerzity v italské Pavii. Tou no- nenípouzenarušena, jaktomujeumnovinkoujebodyka realizaci zákaz- - pøístrojnaodstranìní ha jiných metod, ale dochází k její trvalé níkùm poradit, tak tukových bunìk atím i celulitidy. V èem likvidaci, pøièemž výsledky jsou trvalé a aby se vyvarovali spoèívá jeho výjimeènost? Bodyka po- jsou viditelné již po prvním ošetøení. chyb, na které by pravdìpodobnì mocí ultrazvukových vln využívá princi- Nezbývá,než vyzkoušet. pøišli až v prùbìhu pu kavitace to znamená, že ultrazvu- Zdroj:www.snella.cz používání. Naše ková vlna vytvoøí v tukové buòce mikro- firma se zabývá tek na míru. Výhodou u hotového výrobou kuchyònábytku je pøedevším jeho rychlá ských linek na míru, dostupnost, nevýhodou pak, že vestavìných skøíní, Letní tábory budou bezpeènìjší univerzálnost takového nábytku nemusí ložnic. Naším cílem je vyrábìt nábytek ve vyhovovat potøebám každého uživatele a Rodièe školákù, kteøí oprázdninách mimoøádné události, jako jsou požáry, vysokékvalitìazkvalitníchmateriálù. Velký rozmìrùm místnosti. Také ve výbìru barev a pojedounaletnítábor,mohoubýtkoneè- povodnì a epidemie, umožòuje zasahunì klidnìjší. jícímzáchranným složkám pøes- A jaké jsou výhody nábytku na míru jsme se vyrábìné se vyznaèují vysokou funkèností dùraz klademe na pøání a požadavky zákazkování je zákazník znaènì omezen. níka. Kuchyòské linky, skøínì i ložnice námi Hasièský záchranný sbor ÈR totiž ve nou lokalizaci a poskytuje jim zeptali pana Boušky, majitele firmy a klasickým i moderním designem. spolupráci s Ministerstvem zdravotnic- další cenné informace netví Èeské republiky vytvoøil celorepubli- zbytné pro efektivní prová- výrobcem nábytku na míru v Karlovarském KUCHYNÌ MIREC, která je významným Zájemci o výrobu kuchynì, nebo jiného nábytku na míru nás naleznou v Karlových kraji. Nábytek vyrobený na míru, a tím sakovou elektronickou databázi rekreaè- dìní záchranných a likvidaèních akcí. Tedy táborù, zotavovacích ních prací. Díky této data- má výhodu pøedevším v individuálním øeše- Varech - Staré Roli, Nad dvorem 1 v areámozøejmì nemyslím jen kuchyòské linky, lu stavebnin. akcí, škol v pøírodì apod.. Tato databá- bázi bude moci ní Vašeho bydlení. Díky tomu jste schopni Náš tel.: nebo ze, využívající údajù od hygienikù, Hasièský záchrankterým plnì využít prostory, které Vám Vaše bydlení Více informací naleznete na: jako orgánùm ochrany ve- øejného zdraví musí poøadatelé ný sbor ÈR úèast- níky táborù také nabízí. Další velkou výhodou je, že nábytek plnì odpovídá Vašim potøebám, vèetnì (PI) pøedem ohlásit poøádané zota- vèas varovat vovací akce (organizovaný pobyt napø. pøed 30avíce dìtí ve vìku do 15 let na pøíchodem dobu delší než 5 dnù) a školy v pøírodì, povodnì je souèástí jednotného geografického nebo silného vìtru a velmi to usnadinformaèního systému integrovaného ní i pøípadnou evakuaci ohrožených. záchranného systému, který vpøípadì Zdroj: TZ MZCR Havajské závitky s ananasem a brusinkami Papriku omyjeme, rozpùlíme, oèistíme a nakrájíme na jemné kostièky. Podusíme je na rozehøátémmásle a pøidáme rýži, krátce podusíme a pøilijeme 300 ml zeleninového vývaru. Zvolna vaøíme asi 20 minut. Krùtí øízky omyjeme, osušíme, osolíme, opepøíme a ochutíme mletou paprikou. Plátky sýra a šunky pøepùlíme. Øízky potøeme brusinkovou marmeládou a obložíme vždy 1 plátkem sýra a šunky. Ananas dáme PÙJÈKY Aval Financial s.r.o., K. Vary Dr. Davida Bechera 888/4 VÝKUP BYTÙ Vše bez poplatku pøedem VYMÁHÁNÍ A ODKUP POHLEDÁVEK okapat a nakrájíme na co nejdrobnìjší kostièky. Suroviny: 1 èervená paprika 4lžíce másla Rozdìlíme je na øízky. Estragon opereme, vodu 120 g rýže 400 ml zeleninového vývaru setøepeme a lístky otrháme. Polovinu rozdìlíme na 8 krùtích øízkù sùl pepø mletá paprika øízky. Zavineme je a sepneme špejlí. V pekáèi 4 plátky ementálu 4 plátky vaøené šunky rozehøejemezbývajícímáslo a závitkyna nìmzevšech 3lžíce brusinkové marmelády 100 g stran asi 6 minut opékáme. Pøilijeme zbývající vývar a kompotovaného ananasu 4snítky estragonu 100 ml suchéhocherry lžícenajemno Závitky vyjmeme a uchováme horké. Rýži scedíme a cherry. Zvolna dusíme asi 10 minut pøi mírné teplotì. nasekané pažitky 3lžíce brusinkového smícháme s pažitkou. Kompotované brusinky dáme kompotu 3lžíce zakysanésmetany okapat a prohøejeme je v omáèce. Pøimícháme Recept pro z portálu plného receptù: zakysanou smetanu, osolíme a opepøíme. Havajské závitky, rýži aomáèku upravíme na 4 nahøáté talíøe. Podávámeposypanézbývajícímiestragonovýmilístky DOPRAVA ZDARMA! Chotíkov u Plznì STRANA 7