Znalecký posudek č /10C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 1248-24/10C"

Transkript

1 Znalecký posudek č /10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934 ve výši 672/87927 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ul. Družební č.or. 9. Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Robert Pazák soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - venkov nám. Svobody Brno Stanovení ceny obvyklé 1/2 nemovitosti, exekuce proti povinné č.j. 59 EX 2276/09-25 Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Vladimír Horský Barvičova Brno tel.: Posudek obsahuje 28 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních a 1 vyhotovení elektronickém. V Brně,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol V Usnesení ze dne č.j. 59 EX 2276/09-25 soudní exekutor mimo jiné ustanovuje: znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, Ing. Vladimíra Horského, bytem Barvičova 69/96, Brno, tel , kterému ukládá, aby podal písemně do 40 dnů po obdržení tohoto usnesení ve trojím písemném a jednom elektronickém vyhotovení znalecký posudek. Úkolem znalce je: - stanovit cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 59 EX 2276/09-14 ze dne a to: nemovitost ve vlastnictví povinné, kde povinná vlastní ideální 1/2 následující nemovitosti: - č.p./č.j. jednotky 714/17, způsob využití byt, umístěný v budově Nové Sady, č.p. 714, 715, 716, 717, 718, 719, LV 3232,způsob využití bytový dům, postavená na parcele St. 911, St. 912, St. 913, St. 932, St. 933, St. 934, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, podíl na společných částech domu a pozemku 672/87927 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, okres Olomouc, obec Olomouc, kat. území Nové Sady u Olomouce, LV 4009 nemovitosti ve vlastnictví povinné, kde povinná vlastní ideální podíl ve výši 16/4187: - pozemek parcela St. 911, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcela St. 912, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcela St. 913, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcela St. 932, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcela St. 933, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcela St. 934, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - budova v části obce Nové Sady, č.p. 714, 715, 716, 717, 718, 719, způsob využití bytový dům, postavená na Parcelách St. 911, St. 912, St. 913, St. 932, St. 933, St. 934 zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, okres Olomouc, obec Olomouc, kat. území Nové Sady u Olomouce, LV stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených (zejména věcné břemeno užívání zapsané na LV) 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Byt č. 714/17 Družební 714/9

3 Olomouc Region: Olomoucký Okres: Olomouc Katastrální území: Nové Sady u Olomouce 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti člena představenstva Společenství p. Studeného. 4. Podklady pro vypracování posudku: - Usnesení ze dne č.j. 59 EX 2276/ Exekuční příkaz ze dne č.j. 59EX 2276/ Usnesení Okresního soudu v Olomouci č.j. 47 Nc 5214/ dopis pro domluvu místního šetření - kopie Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. ze dne , č.j. SNO/70/2003/A - kopie Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne , č.j. OPD/43/2005/Sig - list vlastnictví 4009 pro k.ú. Nové Sady u Olomouce - list Cenové mapy stavebních pozemků města Olomouce - letecký snímek ortofotomapy - letecký snímek lokality - letecký snímek oblasti - výsledky místního šetření - Internetová databáze porovnatelných nemovitostí 5. Použitá literatura: - Bradáč A., Krejčíř P. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM Brno, Bradáč A., Fiala J. a kol.: Rádce majitele nemovitosti. LINDE Praha, s.r.o., Bradáč A., Krejčíř P.: Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. VUT v Brně-ÚSI, Bradáč A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně-ÚSI, Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). LINDE Praha a.s., Bradáč A., Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení, vč. úvěrů hypotečních v České spořitelně, a.s.. Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Bradáč A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. VI. vydání. Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., Bradáč A., Fiala J., Hallerová A., Hába J., Skála M., Vitulová N.: Věcná břemena od A do Z. Linde Praha, a.s., Bradáč A., Hallerová A., Krejčíř P.: Úřední oceňování majetku Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2005

4 Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické údaje byly převzaty z Usnesení ze dne , č.j. 59 EX 2276/09-25 a listu vlastnictví 4009 pro k.ú. Nové Sady u Olomouce k datu Dokumentace a skutečnost: Jiná dokumentace, než uvedená v odd. Podklady nebyla k dispozici. 8. Celkový popis nemovitosti: Byt č. 714/17 je umístěn v 6. NP v bloku vícepodlažního bytového domu typové výstavby tvaru L s vchodem č.p.714 na pozemku p.č. 913 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, ul. Družební č.or. 9. Bytový dům se nachází na okraji města Olomouce v městské části Nové Sady, nedaleko křižovatky hlavních ulic Schweitzerova a Zikova, zasazený do městské zeleně se vzrostlými okrasnými dřevinami. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě a přístup do domu je po místní zpevněné komunikaci - ul. Družební, ústící na parkoviště, umístěné ve vnitrobloku bytového domu. Do tohoto vícepodlažního bytového domu vedou chodníky jednak z parkoviště ul. Družební a jednak z ul. Zikova uvedenou městskou zelení. Okolí bytového domu tvoří převážně bloky vícepodlažních bytových domů typizované výstavby, některé s menšími provozovnami, vše zasazeno v městské zeleni. Spojení s centrem města je autobusovou MHD se zastávkami nedaleko. Blok vícepodlažního bytového domu typizované výstavby je zatížen věcným břemenem, ze Smlouvy vyňato: Smlouva o zřízení věcného břemene č. OPD-S/7/2005/Sig, kde je povinný z věcného břemene: Statutární město Olomouc a oprávněný z věcného břemene: OLTERM A TD Olomouc, a. s. takto: čl. II. Účastníci této smlouvy se dohodli na zřízení věcného břemene ve prospěch OLTERM a TD Olomouc, a. s., se sídlem Olomouc, Jánského 469/8, PSČ , IČ , a to právo užívání domu č.p. 714 na pozemku p.č. st. 913 zast. pl. domu č.p. 715 na pozemku p.č. st. 934 zast. pl. domu č.p. 716 na pozemku p.č. st. 933 zast. pl. domu č.p.717 na pozemku p.č. st. 912 zast. pl. domu č.p. 718 na pozemku p.č. st. 719 na pozemku p.č. st. 932 zast. pl., vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce. Obsahem práva z věcného břemene je přístup a užívání části společných prostor za účelem zřízení, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zřízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM a TD Olomouc, a. s., Janského 469/8, Olomouc, IČ : čl. III. Shora uvedené právo se zřizuje jako věcné břemeno a oprávněný z věcného břemene zřízení tohoto věcného břemene ve svůj prospěch přijímá a toto břemeno se zřizuje bezplatně. čl. V. Smluvní strany berou na vědomí, že toto věcné břemeno má právní účinky vůči třetím osobám.

5 Obsah posudku: Ocenění bytů porovnávacím způsobem 1) Byt č. 714/17 Příslušenství bytů a nebytových prostor a) Pozemky a 1 ) Zastavěné pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce 10. Popis objektů a pozemků: Popis bytů oceněných porovnávacím způsobem 1) Byt č. 714/17 Byt č. 714/17 velikosti 3+1 a ploše 67,20m 2 je umístěný v 6. NP vícebytového typového panelového domu s vchodem Družební č.or. 9 v Olomouci. Bytový dům jako součást bloku jednotlivých sekcí má 8 nadzemních podlaží s byty a 1 podzemní podlaží s technickým zázemím, sklepy a pod. Přístup do domu je chodbou v 1. NP a do pater jednak osobním výtahem a jednak po centrálním schodišti. Konstrukčně je dům proveden jako typový blok vícebytových panelových sekcí s rovnou střechou samostatně stojící ve tvaru L. Základy tvoří betonové pasy s hydroizolací a nosné zdi a příčky tvoří plošné železobetonové panely, rovněž tak stropy a schodiště. Rovná střecha je krytá asfaltovými pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu jsou úplné, bleskosvod je osazen. Vnější omítky jsou vícevrstvé zateplené, vnitřní vápenné štukové. Obklady záchodů, koupelen a kuchyní jsou běžné keramické. Dveře jsou hladké plné a prosklené do ocelových zárubní, okna zdvojená plastová. Podlahy obytných místností jsou kryté PVC, ostatních místností jsou keramické. Vytápění je teplovodní centrální do podokenních radiátorů, příprava TUV je rovněž centrální, rozvod elektro slaboproudu a plynu s odkanalizováním je provedeno stupačkami v instalačních šachtách. Zde je rovněž měření spotřeby medií.. Kuchyně je vybavena sporákem na plyn a dřezem se studenou a teplou vodou a digestoří. V koupelně je vana se sprchou a umyvadlo, záchod je standardní splachovací. V bytě jsou navíc vestavěné skříně. Technický stav domu a bytu odpovídá stáří 23 roků a prováděné údržbě a opravám a je dobrý. V bytě proběhla oprava koupelny v roce 2006, zateplení domu, výměna oken a oprava střechy proběhla v roce 2008 a v roce 2010 proběhla oprava dlažby schodiště mimo jiné. Popis příslušenství bytů a nebytových prostor a) Pozemky a 1 ) Zastavěné pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce Pozemky v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, okres Olomouc a to parcely č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934, všechny druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235m 2, 235m 2, 237m 2, 235m 2, 314m 2 a 235m 2 jsou zastavěny blokem vícebytových domů č.p. 714, 715, 716, 717, 718 a 719. Ocenění je provedeno jednotkovou cenou z platné Cenové mapy stavebních pozemků města Olomouce. Pro byt č. 714/17 je podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 672/87927 a podíl na ostatních částech bloku a pozemků ve výši 16/4187. Poznámka: Podíl na všech společných částech domu a pozemku pro výpočet je nutno srovnat na jednu

6 - 6 - hodnotu: - úprava kráceného zlomku domu a pozemků: 21/21 - úprava zlomku poloviny bytu na celý byt: 2/1 - výpočet: 16/4187 x 21/21 x 2/1 = 672/87927 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) Ocenění bytů porovnávacím způsobem 1) Byt č. 714/17-25 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Olomouc Stáří stavby: 23 roků Základní cena ZC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: kuchyň: = 8,40 m 2 pokoj: = 11,90 m 2 pokoj: = 21,20 m 2 pokoj: = 12,40 m 2 koupelna: = 3,00 m 2 WC: = 1,00 m 2 předsíň: = 9,30 m 2 Podlahová plocha bytu: = 67,20 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí: lodžie: = 3,20 m 2 Podlahové plochy balkonů, teras a pavlačí - celkem: = 3,20 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklep: = 1,20 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 1,20 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 67,20 m 2 Započítaná podlahová plocha balkonů, teras a pavlačí: 3,20 m 2 * 0,17 = 0,54 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 1,20 m 2 * 0,10 = 0,12 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 67,86 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i

7 Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - II 0,00 částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stáří 23 let: 0,90 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,90 = 0,945 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - souvisle zastavěné území obce III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení II 0,00 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - výborné, privátní parkování III 0,02 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,020 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá III 0,00 poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,945 * 1,020 * 1,000 = 0,964 Ocenění:

8 - 8 - Základní cena upravená ZCU = ZC * I = ,- Kč/m 2 * 0,964 = ,54 Kč/m 2 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * PP = ,54 Kč/m 2 * 67,86 m 2 = ,02 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,02 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,- Kč Spoluvlastnický podíl: 672 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,- Kč * 672 / = ,84 Kč Byt č. 714/17 - zjištěná cena = ,86 Kč Byt č. 714/17 - cena po zaokrouhlení = ,- Kč Rekapitulace ocenění bytů a nebytových prostor včetně opotřebení a) Byt č. 714/17 = ,- Kč Cena bytů a nebytových prostor činí celkem ,- Kč Ocenění příslušenství bytů a nebytových prostor Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) Rekapitulace ocenění příslušenství bytů a nebytových prostor Cena příslušenství bytů a nebytových prostor činí celkem 0,- Kč Administrativní cena (vyhláška 460/2009 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Zastavěné pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce Pozemky oceněné dle cenové mapy. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st ,00 880, ,- zastavěná plocha a nádvoří st ,00 880, ,- zastavěná plocha a nádvoří st ,00 880, ,- zastavěná plocha a nádvoří st ,00 880, ,- zastavěná plocha a nádvoří st ,00 880, ,- zastavěná plocha a nádvoří st ,00 880, ,- Pozemky oceněné dle cenové mapy celkem ,-

9 - 9 - Zastavěné pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce - zjištěná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Zastavěné pozemky v k.ú. Nové Sady u Olomouce = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda Popis oceňované stavby Název: Byt č. 714/17 Adresa Družební 714/9, Olomouc Popis: Byt č. 714/17 velikosti 3+1 a ploše 67,20m 2 je umístěný v 6. NP vícebytového typového panelového domu s vchodem Družební č.or. 9 v Olomouci. Bytový dům jako součást bloku jednotlivých sekcí má 8 nadzemních podlaží s byty a 1 podzemní podlaží s technickým zázemím, sklepy a pod. Přístup do domu je chodbou v 1. NP a do pater jednak osobním výtahem a jednak po centrálním schodišti. Druh nemovitosti Byty Poloha samostatně stojící Stáří objektu 23 roků Stav objektu velmi dobrý Počet nadz. podlaží 8 Počet podzemních podlaží 1 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP m 2 Hrubá užitná plocha PUH 67,20 m 2 Čistá užitná plocha PUČ m 2 Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 1,00 Index odlišnosti objektu oproti standardu I O : 1,00 Přehled porovnatelných nemovitostí Objekt č.: 1 Název: Byt 3+1 Nové Sady Adresa Skupova, Olomouc Popis: EFEKT realitní nabízí k prodeji krásný, částečně zařízený, vkusně zrekonstruovaný panelový byt 3+1 s lodžií o rozloze 72 m2, na ul. Skupova v Olomouci /Nové Sady /. Byt je v osobním vlastnictví ve 4. NP s výtahem. Předností bytu je nová kuchyňská linka na míru se spotřebiči, koupelna s vanou a sprchovým koutem s masážními tryskami, zděné jádro, plastová

10 okna, dveře s obložkami, nové omítky, měřidla + ventily, možnost internetu i kabelové TV. K bytu patří sklep. V okolí veškerá občanská vybavenost. Volný ihned. Pokud hledáte luxusní bydlení bez investic, tato nemovitost to splňuje. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 30 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,96 Celkový koeficient: / 0,96 Přepočtená standardní cena: ,33 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 72,00 m ,11 Kč/m ,20 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 2 Název: Byt 3+1 Nové Sady Adresa Zikova, Olomouc Popis: Dovoluji si nabídnout k prodeji panelový byt o dispozičním členění 4+1, podlahové ploše 85m2 s neprůchozími pokoji na ulici Zikova. Byt je v 8.patře s výtahem, součástí bytu je lodžie. Byt je po částečné rekonstrukci - obě jádra zděná, nové omítky. V roce 2010 je naplánována z fondu oprav kompletní revitalizace domu (zateplení fasády,plastová okna). Pro případné další informace, nebo v případě zájmu o prohlídku kontaktujte prosím makléře. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 30 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,97 Celkový koeficient: / 0,97 Přepočtená standardní cena: ,61 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn.

11 (JCS i ) ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 85,00 m ,29 Kč/m ,98 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 3 Název: Byt 3+1 Nová Ulice Adresa Stupkova, Olomouc Popis: Kompletně opravený byt se zděným jádrem se nachází ve třetím nadzemním podlaží. Dům prošel několika rekonstrukcemi střecha, fasáda, venkovní vchodové dveře, schránky, stoupačky. Stavební úpravy v bytě zděné sociální zařízení s moderní koupelnou a samostatným WC, prostorná kuchyň, linka se spotřebiči, plastová okna. K dispozici komora v bytě i na chodbě domu, sklep a společné prostory kočárkárna, kolárna, před domem pohodlné parkování, balkon se vstupem z obývacího pokoje. Pěkný a prostorný byt s nízkými náklady je vhodný pro rodinu s dětmi v klidné části města, po dohodě s majitelem zůstane zařízený. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 25 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,98 Celkový koeficient: / 0,98 Přepočtená standardní cena: ,29 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 74,00 m ,65 Kč/m ,27 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 4 Název: Byt 3+1 Sídliště Adresa Olomouc Popis: Nabízíme velmi pěkný byt v osobním vlastnictví v 3. NP v žádané lokalitě Nové Sady. Dům prošel částečnou revitalizací a před domem je parkoviště automobilů majitelů okolních bytů. Sídliště má svojí úplnou občanskou vybavenost (školka, škola, obchody, sportoviště a pod). Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 30 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne

12 Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 1,00 Celkový koeficient: / 1,00 Přepočtená standardní cena: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 64,00 m ,25 Kč/m ,25 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 5 Název: Byt 3+1 Sídliště Adresa Stupkova, Olomouc Popis: Nabízíme k prodeji prostorný byt 3+1 s balkonem a komorou OV v žádané lokalitě. Celková plocha bytu je 73 m2. Komora slouží jako pracovna. Byt je v původním udržovaném stavu. V pokojích parkety. Měsíční náklady jsou 3.660,- Kč ( vč. FO 844,-Kč) + inkaso. Internet, kabelovka. Okna orientovaná na V a Z. Volný dle dohody. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 25 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,95 Celkový koeficient: / 0,95 Přepočtená standardní cena: ,53 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 73,00 m ,81 Kč/m ,38 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 6 Název: Byt 3+1 Nové Sady Adresa Olomouc Popis: Prodej panelového bytu 3+1 ve 4. patře s výtahem o celkové výměře 65 m2 s lodžií a

13 sklepem. Všechny pokoje jsou neprůchozí. Byt má plastová okna, zděné jádro, novou kuchyňskou linku. Dům je po kompletní revitalizaci, zateplení, fasáda, střecha, stoupačky. Možnost financování zvýhodněným hypotečním úvěrem. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 25 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,99 Celkový koeficient: / 0,99 Přepočtená standardní cena: ,65 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 63,00 m ,02 Kč/m ,36 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 7 Název: Byt 3+1 Nové Sady Adresa Skupova, Olomouc Popis: Prodej bytu 3+1 s lodžií, Olomouc ul. Skupova. Jedná se o byt po celkové rekonstrukci ve 4.patře. Prostorná zděná koupelna s rohovou vanou a sprch. koutem, nové vchodové dveře, plastová okna, kuchyňská linka na míru, nové omítky, vyměněné interiérové dveře. K bytu patří sklep. Na domě zateplení, nové stupačky. Velmi hezký byt. Při rychlém jednání možná sleva. Volný dle dohody. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 30 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 1,00 Celkový koeficient: / 1,00 Přepočtená standardní cena: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn.

14 (JCS i ) ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 68,00 m ,88 Kč/m ,88 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 8 Název: Byt 3+1 Nová Ulice Adresa Stupkova, Olomouc Popis: Opravený byt se zděným jádrem se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží. Dům prošel několika rekonstrukcemi střecha, fasáda, schodiště, společné prostory, venkovní vchodové dveře, schránky, stoupačky. Stavební úpravy v bytě proběhly v roce 2005 zděné sociální zařízení, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, rozvody elektriky, plastová okna, dlažba. K dispozici v suterénu sklep a společné prostory sušárna, prádelna, kočárkárna, kolárna, před domem pohodlné parkování, balkon se vstupem z obývacího pokoje. Pěkný a prostorný byt s nízkými náklady je vhodný pro rodinu s dětmi v klidné části města. V ceně i zařízení dvou pokojů a kuchyně. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 25 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,98 Celkový koeficient: / 0,98 Přepočtená standardní cena: ,10 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 75,00 m ,67 Kč/m ,07 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 9 Název: Byt 3+1 Nové Sady Adresa Trnkova, Olomouc Popis: Klidná lokalita, sídliště. Byt je zajímavě řešen. Byt 3+1 o velikosti 73 m2, který se nachází ve 3. patře panelového domu. Byt je po rekonstrukci. Nová kuchyňská linka na míru s vestavěnými spotřebiči, zděné jádro se sprch. koutem, plastová okna, internet. Panelový dům je po kompletní revitalizaci. Nízké měsíční náklady na bydlení. Dobrá dopravní dostupnost. V blízkosti školka, škola, obchod, lékař, sportoviště. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 23 roků Stav objektu velmi dobrý

15 Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,99 Celkový koeficient: / 0,99 Přepočtená standardní cena: ,66 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 73,00 m ,08 Kč/m ,41 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Objekt č.: 10 Název: Byt 3+1 Nové Sady Adresa Rožňavská, Olomouc Popis: Exkluzivně nabízíme k prodeji hezký byt v Olomouci - Nové Sady, ulice Rožňavská. Byt v osobním vlastnictví, o dispozici 3+1, se nachází v 1. patře panelového domu s výtahem. CP 66,5m2. Nabízíme vám ke koupi hezký byt 3+1 v družstevním vlastnictví. CP 78m2. V bytě nová kuchyňská linka, zděné bytové jádro s vanou, plastová okna (orientována na JZ), nové stupačky. Dům zateplený. Součástí bytu lodžie. K dispozici sklep 5,5m2. Internet, kabelová TV. Měsíční nájemné 4.800,- Kč + platby 1.000,- Kč. Byt je nabízený k prodeji částečně vybavený. V místě veřejné služby včetně MŠ, ZŠ, SŠ. Možnost sportovního vyžití a v blízkosti i přírodní koupání. Uvedená cena včetně provize pro RK a právního servisu. Druh nemovitosti Byty Poloha řadový vnitřní Stáří objektu 25 roků Stav objektu dobrý Počet nadz. podlaží 0 Počet podzemních podlaží 0 Výměra pozemku 0 m 2 Zastavěná plocha 0 m 2 Garáž není Výtah ano Podkroví ne Svislé konstrukce montované z dílců betonových plošných Přípojky všechny IS Příslušenství není Požadovaná nebo kupní cena ,- Kč Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí Koeficient K1: celkový koef. polohy, vybavení a inzerce * 0,99 Celkový koeficient: / 0,99 Přepočtená standardní cena: ,30 Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny (JCS i ) Přepočtené jedn. ceny (SJTC i ) Obestavěný prostor: m 3 0,- Kč/m 3 0,- Kč/m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2

16 Podlahová plocha podlaží celkem m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Hrubá užitná plocha: 66,00 m ,45 Kč/m ,64 Kč/m 2 Čistá užitná plocha: m 2 0,- Kč/m 2 0,- Kč/m 2 Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů OP ZP PP PUH PUČ 1. Byt 3+1 Nové Sady 0,00 0,00 0, ,20 0,00 2. Byt 3+1 Nové Sady 0,00 0,00 0, ,98 0,00 3. Byt 3+1 Nová Ulice 0,00 0,00 0, ,27 0,00 4. Byt 3+1 Sídliště 0,00 0,00 0, ,25 0,00 5. Byt 3+1 Sídliště 0,00 0,00 0, ,38 0,00 6. Byt 3+1 Nové Sady 0,00 0,00 0, ,36 0,00 7. Byt 3+1 Nové Sady 0,00 0,00 0, ,88 0,00 8. Byt 3+1 Nová Ulice 0,00 0,00 0, ,07 0,00 9. Byt 3+1 Nové Sady 0,00 0,00 0, ,41 0, Byt 3+1 Nové Sady 0,00 0,00 0, ,64 0,00 SJC průměr ,00 JCO = SJC * I O ,00 Výměry oceňované stavby 67,20 CO: Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: C p = CO průměrná ,- Kč Byt č. 714/17 - výsledná cena = ,- Kč C. Rekapitulace Obvyklá cena nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 v k.ú. Nové Sady, obec Olomouc byla stanovena jako aritmetický průměr se zaokrouhlením ceny administrativní a porovnávací hodnoty. Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena celkem: ,- Kč

17 Obvyklá cena id. 1/2: ,- Kč slovy: osmsetčtyřicetjednatisícjednostočtyřicet Kč Obvyklá cena nemovitostí - id.1/2 bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 672/87927 (16/4187) a to: budovy č.p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a pozemku p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934 stanovená výše uvedenými metodami bez přihlédnutí závady - věcného břemene, nedotýkajícího se přímo oceňovaného bytu. Obsahem práva z věcného břemene je přístup a vedení a provozu, atd. ve společných částech domu pro společnost OLTERM a TD Olomouc (viz příloha) V Brně, Ing. Vladimír Horský Barvičova Brno tel.: D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně dne , č.j. Spr. 3980/94 pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a Spr. 2670/99 pro obor Ekonomika, specializace oceňování podniků. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /10C znaleckého deníku. V Brně, Ing. Vladimír Horský

18 E. Seznam příloh: - kopie Smlouvy o zřízení věcného břemene - list vlastnictví 4009 pro k.ú. Nové Sady u Olomouce - list Cenové mapy stavebních pozemků města Olomouce - letecký snímek ortofotomapy pozemků - letecký snímek lokality - letecký snímek oblasti

19 - 19 -

20 - 20 -