Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / přílohy č. 1 Název stavby: Zařazení stavby: Členění stavby: Revitalizace panelového domu BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích Změna dokončené stavby stavební úpravy 2. ETAPA Stavebník: Bytové družstvo HORN 67, Horácké nám. 7, Brno Řečkovice IČ: Místo stavby: K.ú. Brno-Řečkovice ; parcela č. 3125/118, 3125/320, 3125/319 - Horácké náměstí 1468/6 a parcela č. 3125/117 - Horácké náměstí č. 1469/7 Projektant: Nerudova Brno IČ ; DIČ CZ tel.: , fax: Vedoucí projektant: Ing. Arch. Josef Javůrek, ČKA Vypracoval: Ing. Michal Kubiš Datum : březen 2011 Zakázkové číslo: 02/

2 1. ÚČEL OBJEKTU Stávající stav objektu charakter stavby: Objekt slouží pro bydlení. Je rozdělen na dva hlavní dilatační celky. Hlavní části jsou bytové jednotky s dilatační spárou uprostřed tělesa se společnými vertikálními cestami výtahy a schodištěm. Vstupní haly v 1.NP s venkovními schodišti jsou dilatačně od těchto celků odděleny. Vstupní prostory - schodiště a tři výtahy (jeden z toho je nákladní) - jsou společné pro oba domy. Z nich jsou řešeny vstupy do obytných křídel domu. Obytná křídla (jižní a severní) jsou navzájem výškově posunuta o jedno schodišťové rameno NP jsou typická s 5ti (č.or. 7) resp. 6ti (č.or. 6) byty na podlaží. Celkem je v obou domech 143 bytových jednotek. V 1.PP jsou umístěny sklepy a další obslužné místnosti jako výměníková stanice, prádelny, sušárny, el. rozvodna a místnost samosprávy. Dům je vystavěn v panelové konstrukční soustavě typu T 06 B - KD z r Panelová konstrukční soustava má příčný nosný stěnový systém s rozpony stropů 3,60 m. Konstrukční výška podlaží je 2,80 m. Stěnové ŽB panely vnitřní jsou tl.140 mm, stropní panely 120 mm. Obvodový plášť je sestaven z celostěnových panelů keramzitbetonových tloušťky 240 mm (štíty) a 300 mm. Povrchová úprava panelů je vymývané teraso (šedobílé) s výjimkou stěn na lodžiích, kde je nástřik Unifas barvy béžovooranžové. Schodišťový prostor je umístěn ve středním modulu vedle šachty výtahu a je přímo osvětlován a větrán francouzskými okny. Schodiště je dvouramenné, povrch stupňů i podest je z broušeného terasa. Nad poslední podestou je východ na střechu a je zde také umístěna strojovna tří výtahů. Střecha je plochá, jednoplášťová, s odvodněním vedeným uvnitř budovy. Na střeše jsou umístěny slučovací komory s odvětráváním vzduchotechniky a kanalizace. Střecha byla v r přiteplena EPS tl. 50mm a opatřena novou HI z PVC folie. Bytový dům je osazen ve svahu mírně skloněném k východu. Hlavní vchody ze západu a z východu jsou přístupné po předloženém schodišti. Výplně otvorů jsou převážně původní okna bytů - dřevěná zdvojená. Sklepní okna, výkladce v průčelích chodeb před byty a vstupní prosklené portály jsou ocelové s jednoduchým zasklením do oc. rámu. Na schodišťovém prostoru byla již vyměněna prosklená sestava za nová plastová francouzská okna s iz. dvojskly, parapetní část s izolační neprůsvitnou výplní. Chodbová okna jsou s oc. Rámem a výplní s jednoduchým zasklením a copility. Cíl navržené revitalizace 2. ETAPA: Cílem stavby je snížení spotřeby energie objektu, zlepšení funkčních a užitných parametrů a celkového vzhledu domu výměnou převážné části původních výplní otvorů za nové plastové s lepším součinitelem prostupu tepla, než stávající dřevěné-zdvojené výplně otvorů a ocelové prosklené vstupy, spolu se zateplením obvodového pláště budovy. Budou zatepleny podlahy bytů v 1.NP ze strany stropů 1.PP. Dále je navrženo zateplení stěny mezi bytem domu č.or. 6 a nevytápěným schodišťovým prostorem. Bude provedena výměna lodžiových zábradlí za nové nekorozivní. Takto připravené zábradlí umožní kdykoliv provedení dodatečného uzavření lodžie zasklením nadzábradelní části lodžií. Výplň zábradlí bude z bezpečnostních skel Conex. Bude provedena oprava konstrukce - rekonstrukce (odstranění a nové provedení podlah v lodžiích z broušených teracových dlaždic podle skutečnosti zjištěné při provádění stavebních prací. Předpokládá se oprava v rozsahu cca 10%. Dle 1. ETAPY stavby bude provedena generální oprava střechy se zateplením s novou fóliovou hydroizolací. Změna nadstřešních slučovacích komor VZT a změna technického řešení odtahu hybridními ventilačními turbínami. Bude provedena změna nášlapných vrstev - dlažeb v zádveří vstupů a modernizována čistící zóna. Do vstupní haly - orientované na východ- budou osazeny stávající poštovní schránky ze samostatné místnosti. Na vstupech do domu z obou světových stran budou zapojena a modernizována zvonková tabla a přístupy do domu ovládány čtečkami na elektromagnetické čipy. Nedílnou součástí přípravných prací před zateplením domu bude sanace statických vad nosné 2

3 panelové konstrukce, oprava obvodového pláště sanace trhlin a reprofilace styků panelů, dále oprava a sanace ŽB desek lodžií. Sanace zdiva výtahové strojovny - viz 1.etapa. Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně účelu objektu. 2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A ÚŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE a) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení Navrhované stavební práce se nedotknou urbanistického řešení stavby. Architektonicky bude změněn původní vzhled obvodových stěn překrytím dnešního rastru spár panelů, vytvořením souvislé fasádní omítky hlazené probarvené na tepelnou izolaci (dále jen ETICS). Dojde k výraznému zlepšení vzhledu. Na domech bude podstatně změněn vzhled lodžií. Vlivem tloušťky zateplení i bočních stěn bude výrazně změněn vzhled zábradlí lodžií, rozměry a členění. Nové zábradlí bude z nekorozivních materiálů s barevně pojatými předními díly - z bezpečnostních skel s barevnou fólií. Budou vyměněna zbylá původní francouzská okna na podélných chodbách a změněno jejich členění. Nahrazeno bude původní oplechování parapetů u výplní otvorů za tažené hliníkové plechy v barvě bílé. Nedílnou součástí přípravných prací před zateplením domu bude sanace statických vad nosné panelové konstrukce, tj. oprava obvodového pláště a sanace trhlin a reprofilace styků panelů. Kotvení zateplení obvodového pláště se provede dle typových projektů výrobce ETICS. Původně břizolitové omítky na dílčích částech BD budou sjednoceny s tenkovrstvou probarvenou omítkou dle ETICS. Stavební úpravy nemají žádný vliv na zvýšení zatížení do základů nebo na přitížení nosných stěn. Stavební úpravy lze provést bez zesílení stropní konstrukce i stěn. b) řešení vegetačních úprav okolí objektu V souvislosti se stavbou se neuvažuje kácení zeleně. V místě navrženého umístění stavebního výtahu budou vyvázány a vhodně vypodloženy větve nejbližších stromů nahoru, aby nebyly poškozeny stavební činností. Po dokončení stavby budou veškeré plochy stavbou narušeného terénu uvedeny do původního stavu. Kmeny stromů v prostoru navrženého staveniště budou chráněny bedněním. c) řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace V současnosti není dům bezbariérový. Oba vchody do domu jsou přístupny po venkovním schodišti. Hlavní vchod (od východu) vzhledem k malému počtu schodišťových stupňů v budoucnu umožní vybudování rampy - není předmětem této PD. Tato PD zahrnuje výměnu vstupních dveří s ohledem na budoucí bezbariérový přístup, byla naprojektována větší světlá šířka hlavních vchodových dveří a výplně osazeny bezpečnostním sklem. 3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ a) kapacity, plochy, obestavěný prostor Počet obytných podlaží 13 Počet technických podlaží 1 Počet bytových jednotek 143 zastavěná plocha dle KN 962 m 2 Celková podlahová plocha budovy Ac m 2 Objem budovy vnější objem vytápěné budovy m 3 3

4 b) orientace, oslunění Jedná se o stávající objekt. Dodatečné zateplení je navrženo v tloušťkách zajišťujících tepelně technické vlastnosti obvodového pláště lepších hodnot než normou doporučených a nebudou zohledněny závislosti na polohu světových stran. Navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení podmínek oslunění. c) osvětlení Osvětlení v bytovém domě bude zachováno. Umělé osvětlení ve vstupních halách je nově navrženo s ovládáním na pohybová čidla viz. část Zařízení silnoproudé elektrotechniky. 4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST a) Nosná konstrukce skelet: Dům je vystavěn v panelové konstrukční soustavě typu T 06 B - KD z r Panelová konstrukční soustava má příčný nosný stěnový systém s rozpony stropů 3,60m. Konstrukční výška podlaží je 2,80 m. Stěnové ŽB panely vnitřní jsou tl.140 mm, stropní panely tl. 120 mm. Navržené stavební úpravy lze provést bez zesílení stropní konstrukce i stěn. b) Obvodový plášť Obvodový plášť je sestaven z celostěnových panelů keramzitbetonových tloušťky 300 mm. Štítové panely mají skladbu mm a jsou z keramzitbetonu, 2 cm polystyrenu a ŽB deska - panel tl. 140 ( štíty ). Spáry mezi panely jsou vyplněny tmelem, který již ztrácí pružnost a je vesměs popraskaný. Konstrukce obvodových dílců umožňuje další zatížení od dodatečného zateplení. Z důvodu nedostatečného tepelného odporu zdiva budou obvodové stěny opatřeny dodatečnou kontaktní tepelnou izolací (ETICS) s probarvenou tenkovrstvou omítkou. Dle požadavků investora bude tloušťka tepelné izolace na převážné části obvodového pláště tl. 160 mm. Součinitel prostupu tepla celé konstrukce zateplení VYHOVUJE dle normy ČSN na doporučenou hodnotu U n 0,25 W/(m 2.K). Uvnitř lodžií bude z důvodu úspory podlahové plochy ETICS s TI pouze 120 mm - VYHOVUJE dle normy ČSN na požadovanou hodnotu U n 0,238 W/(m 2.K). Blíže viz. oddíl Izolace. Před započetím prací na ETICS (anglický název pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy - external thermal insulation composite systems) je nutno opravit stávající povrch dílců obvodového pláště a betonových lodžiových desek. Narušený beton je nutno odstranit až na zdravou část a mechanicky očistit zkorodovanou výztuž a vyplnit sanačními maltami, např. sanační systém firmy Sika. Dále je nutné provést injektáž trhlin. Bude provedena kontrola podkladu na obvodovém plášti a případné nepevné části podkladu musí být odstraněny. Je nutno provést odstranění odděleného stávajícího nástřiku Unifas od panelu tak aby povrch splnil odtrhové zkoušky na lepení TI. Bude provedeno vyrovnání nerovností v plochách vyplněním tepelným izolantem. Prohlubně dilatačních spár budou vyplněny PUR pěnou. Budou osazeny nové větrací plastové mřížky. Mřížky na fasádě mimo prostor lodžie) budou navíc s okapničkou s bílým poplastovaným plechem a síťkou proti hmyzu pro odvětrání kuchyňských spíží. Soklová část opatřená keramickými pásky bude doplněna o chybějící kusy. Uvolněné pásky - obklad bude znovu dolepen a zaspárován. c) Podlaha, nášlapné plochy podlahy na lodžiích Podlahy na lodžiích s nášlapnou vrstvou z teracové dlažby jsou většinou v dobrém technické stavu. Po demontáži zábradlí bude provedena podrobná revize stavu dlažby lodžií a rozhodnuto o případech, kdy bude provedena oprava, případně odstranění celého podlahového souvrství a provedení kové konstrukce podlahy lodžií v případě zjištěných závad. Impregnace podkladu a lepení očištěné původní dlažby nebo nové teracové dlažby. 4

5 Dlažby ve vstupních halách V rámci modernizace vstupních hal bude po vybourání výplní otvorů zarovnána podlaha z litého teraca řezem viz výkresy. Vzhledem k otvírání ponechaných stávajících dveřních křídel (z chodeb k bytům do prostoru vstupní haly) je nutno u vybraných ploch teracové podlahy vybrousit v ploše tak, aby bylo možno položit novou keramickou dlažbu s jednotnou výškovou úrovní. Dlažba bude protiskluzná (vyhláška 268/2009 Sb. 21, o technických požadavcích na stavby) a bude dilatována dle výkresů. Nové hrubé čistící rošty ve vstupních halách budou osazeny do prefabrikovaných rámečků. d) Omítky, výmalby Ve vstupní hale budou stěny se stávajícím keramickým obkladem (resp. Strop s břizolitovou omítkou a vyrovnávky minerální vatou) vyrovnány lepící stěrkou s výztužnou tkaninou a štukovou omítkou. Poté bude provedena výmalba stěn a stropů ve vstupních halách. Stávající atikové zdivo vstupů do domu, které je nyní s břizolitovou omítkou, bude z exteriéru vyrovnáno lepící stěrkou s výztužnou tkaninou a probarvenou roztíranou tenkovrstvou omítkou. U vyměněných výplní otvorů v interiéru budou provedeny štukové omítky špalet a provedena výmalba barvou bílou. Nátěr stěn bude otěruvzdorný. Stávající malby v ostatních vnitřních prostorách zůstanou většinou stávající - nejsou předmětem této PD. Spodní líc ŽB lodžiových desek bude opatřen fasádním silikonovým nátěrem - barvou bílou, určenou do exteriérů, např. Weber.ton silikon. V rámci vedlejších rozpočtových nákladů bude provedena malba stěn resp. stropů v místnostech 1. suterénu tam, kde dojde k poškození omítek aplikací zateplení stropů (od stavebního lepidla). Výmalby budou provedeny také v místnostech, kde bude prostor využit pro zařízení staveniště. Jako poslední vrstva ETICS bude na probarvený nátěr - penetraci na armované stěrce, nanesena tenkovrstvá silikonsilikátová roztíraná probarvená omítka se zrnitostí 2 mm, např. Weber.pas Sisi. Barevnost viz výkresy barevného řešení stavby. e) zastřešení Nad oběma tubusy bytových domů i tělesem společných vertikálních komunikací je nyní plochá jednoplášťová nepochůzná střecha s klasickým pořadím vrstev s odvodněním dovnitř dispozice. Modernizace konstrukce střešního pláště je řešena v I.etapě a není součástí této části PD. Po odstranění celého stávajícího souvrství střešního pláště bude střecha opatřena kotvenou tepelnou izolací se spádovými klíny a fóliovou HI. Atika bude provedena s přesahem před vnější líc s vyztužením horní hrany tak, aby bylo možno plynule navázat ETICS obvodového pláště kdykoli v budoucnu. f) Lodžie Stávající lodžie jsou tvořeny horizontální železobetonovou deskou s nášlapnou vrstvou z teracové dlažby. Čela a spodní líce ŽB desek lodžií vykazují drobné poruchy je nutné obnovit případně opadané krycí vrstvy betonu, a sanovat trhliny, aby výztuž nosné ŽB desky lodžie byla bezpečně chráněna před korozí. V některých lodžiích je uvolněná stávající teracová dlažba. Tu je nutné očistit od původního lepidla a znovu přilepit. ŽB desky lodžií budou po očištění důkladně zkontrolovány; v případě zjištění poruch opraveny sanačním systémem např. firmy Sika. Při průzkumu stavby nebylo možné provést průzkum jednotlivých lodžií. Odhadem se předpokládá výskyt porušených míst v rozsahu cca 10% ploch podlah, spodních líců a čel desek lodžií. Oprava spodního a bočního líce ŽB lodžiové desky: - na obnaženou a očištěnou ocel zbavenou rzi se nanese štětcem Sika MiniPack Ochrana výztuže proti korozi a zároveň spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Provede se oprava a reprofilace správkovou maltou Sika rep. cementovým pojivem s přísadou umělých hmot a vláken pro plošné opravy a reprofilace betonu. Spodní líc ŽB balkonových desek bude opatřen fasádním silikonovým nátěrem - barvou bílou, určené do exteriérů, např. Weber.ton silikon. 5

6 Zábradlí lodžií Stávající zábradlí lodžií je tvořeno čelními díly předsazenými před líc čela ŽB desky lodžií i před líc obvodových stěn. Konstrukce zábradlí je z ocelových uzavřených profilů; výplň čelních dílů zábradlí je z copilitů. Odsazení zábradlí od líce obvodových stěn znemožňuje provedení kvalitního zateplení přilehlých stěn bez jeho překotvení. Prvky stávajícího zábradlí jsou často zkorodované, zejména pak zasklívací profily. Zasklení je často popraskané. U některých lodžií byly v nadzábradelní části provedeno zasklení stávajících lodžií osazeny sítěmi proti ptactvu. Veškeré tyto sítě budou demontovány bez náhrady. Rám nového zábradlí lodžií - bude z hliníkových profilů v barvě bílé - celé ze systému AluPlus FIX 4D. Rám bude v místech, kde přiléhá k fasádě, připevněn kotvami, které je nutno průběžně osazovat před aplikací ETICS (v místě madla). Je proto nutné podřídit tomu harmonogram prací v koordinaci s dodavatelem balkonového zábradlí. Výplň zábradelní části je vytvořena z bezpečnostního skla s barevnou fólií a - Connex (čiré, tl. 6,3 mm). Spodní část výplně bude s vloženou barevnou fólií, horní část skleněné výplně bude průhledná sz čirého skla. Výplň vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti i z hlediska odolnosti proti nárazu ve smyslu přílohy 1. nařízení vlády č.163/2002 Sb. O technických požadavcích na vybrané stavební výrobky. Horní hrana zábradlí bude jednotně 1100 mm od horního líce pochůzné plochy lodžie. Požadavek ČSN Ochranná zábradlí na zvláštní výšku zábradlí pro hloubku volného prostoru větší než 30m bude řešen přidáním AL plechu před líc madla, tak, ayb celková výška pevných součástí zábraldí byla min. v mm od horního líce pochůzné plochy lodžie. V případě montáže nadzábradelního zasklení bude funkci zvýšení madla plnit plech přpevněný k madlu zábradlí. V řípadě nadzábradelního zasklení bude zvyšující Al plech demontován. Funkci zvyšujícího profilu pak bude plnit kolejnice, která je součásti nadzábradelního zasklení, upevněná na horním líci madla zábradlí. Touto PD se navrhuje možnost osazení nadzábradelního zasklení bezrámovým systémem Aluvista. Nadzábradelní zasklení je předmětem této PD pro stavební řízení. Zasklení však bude osazeno dle zájmu jednotlivých uživatelů bytů a bude hrazeno individuálně jednotlivými uživateli bytů. Charakteristika systému Aluvista: - bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla - jednotlivá křídla jsou z čirého bezpečnostního kaleného skla tl. 4 mm s broušenými hranami a vodicích hliníkových profilů - kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě bílý. Ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). - skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání - 6 posuvných a otvíravých křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru v úrovni zábradlí (nezasahují do vnitřního prostoru lodžie). Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu - mytí je bezpečné a pohodlné bez nutnosti vysazení křídel - montáž se provádí z vnitřní strany lodžie, montáž je možno provést, kdykoliv po dokončení celé stavby bez použití lešení nebo lávky - ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci Hmotnost plošná - 16 kg.m 2 (při použití Float 4 mm); g) Výplně otvorů dtto viz níže tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí h) Klempířské výrobky Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného a poplastovaného pozinkovaného plechu. Parapety oken budou z taženého hliníku s komaxitovou úpravou, v barvě bílé. Výpis klempířských výrobků. Oplechování čel balkonů a profily systému odvodnění budou z hliníku s komaxitovou úpravou, v barvě shodné s barvou výplní zábradlí balkónů jsou nedílnou součástí dodávky systému ALUPLUS 4D - Dále viz Výpis klempířských výrobků. 6

7 i) Zámečnické výrobky Jedná se zejména o repase vybraných stávajících oc. dveří v domě, nátěry stávajících výrobků. Vybrané stávající zámečnické ocelové prvky budou opatřeny nátěrem; budou očištěny od rzi a sanovány: 1x základní (jen v případně koroze a to po očištění) + 2x syntetický nátěr. Zábradlí lodžií je řešeno v části Lodžie - viz výše. Do vstupní haly hlavního vchodu budou přemístěny poštovních schránky ze samostatné místnosti - bude užito původních schránek. Pro uchycení na atypická místa (ne do stěn) jsou součástí výpisů zámeč. výrobků pomocné konzoly. Schránky, které budou umístěné nad revizními dvířky ZTI musí být demontovatelné a na stěně bude vyznačena šipka s odkazem informující o poloze revizních dvířek. viz Výpis zámečnických výrobků. j) Dilatace Dilatační spáry mezi bloky BD musí být přiznány i v tepelně izolačním systému. ETICS bude u dilatace ukončen systémovými profily. k) podhledy Nenavrhují se žádné nové konstrukce podhledu. Podhledovou funkci bude tvořit na vybraných místech navržených v této PD kontaktní zateplení stropů. Blíže dtto. Viz oddíl izolace. l) bleskosvod Bleskosvody na fasádě budou demontovány před zateplením fasády a po provedení prací následně budou lana bleskosvodu překotvena na nové - delší kotvy. Jímací soustava na střeše je řešena dle části elektro v 1. etapě PD při řešení zateplení střechy. Následně bude provedena revize uzemnění. m) výtah Stávající výtahy nákladní a osobní, nejsou předmětem této PD. Jeden osobní výtah byl už dříve renovován za bezestrojovnový výtah. 5.TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ a) Výplně otvorů: V současnosti je skladba výplní otvorů následující: okna a balkonové dveře s okny jsou dřevěná, zdvojená, jsou osazena v úrovni za ozub v ostění obvodového panelu dtto konstrukční soustava T06B. Některá bytová okna byla vyměněna za výplně s plastovým rámem a izolačním dvojsklem byla osazena do původní polohy v obvodovém panelu. Sklepní okénka ocelové s jednoduchým zasklením. Chodbová okna ocelové s jednoduchým zasklením drátosklem a výplněmi z copilitů. Vstupní prosklené výkladce obsahují dvojkřídlové kovové dveře se zasklením čirým jednoduchým sklem, po stranách boční pevně zasklené díly a prosklené nadsvětlíky. V současnosti jsou vyměněna jen některá původní okna a balkonové dveře u bytů za plastová. V projektové dokumentaci jsou v pohledech stávajícího stavu taková okna schématicky vyznačena dle legendy na výkrese pohledů. Okna navržená k výměně budou z plastových profilů bílých - z prvoplastů (nikoliv recyklovaných). Zasklení bude z izolačního trojskla vyplněných vzácným plynem (Argon, resp Krypton) a oddělena tzv. Teplým rámečkem (např. Swisspacer). Sklo bude s pokovením proti nežádoucím ziskům tepla insolací v letním období. Budou osazeny nové parapety v exteriéru i interiéru. Nová okna budou osazována do nové polohy v obvodovém zdivu - na vnější líc stávající obvodové zdi. Ozub v ostění otvoru, a současně požadavek na osazení výplně na vnější líc obvodového panelu, neumožňuje bez nákladných a časově náročných zednických prací (dozdívky, popř. řezání ozubu) kotvit výplň otvoru na vnější líc pomocí kotvících pásků. Pro kotvení rámů oken ke zdivu použity obvyklé turbošrouby. Je však nutno upozornit, na nutnost aby účinná kotvící delka turbošroubu v keramzitovém zdivu byla min. 60 mm, tzn. Jako nosnou část uvažujeme až neztenčené zdivo za ozubem (vzhledem ke křehkému keramzitbetonu může dojít k ulamování ozubu). Rozmístění kotvících prvků bude dle prováděcí dokumentace dodavatele. Ostění oken bude z exterieru a interieru zapraveno začišťovacími - omítacími těsnícími lištami. Spára kolem 7

8 výplně otvoru bude z exteriéru utěsněna expanzními polyuretanovými páskami a z interieru parotěsnou páskou, aby nedocházelo k degradaci PU pěny v prostoru mezi rámem okna a zdivem. Z vnitřní strany bude provedeno překrytí dilatační spáry bílou plastovou lištou nalepenou na rám okna s koextruzí v rohu. Vybraná ve stávajícím stavu již plastová okna- budou dle rozhodnutí investora také vyměněna, z důvodu jednotnosti hloubky ostění na celém domě. Ostatní stávající plastová okna však zůstanou ponechána a dojde pouze k výměně vnějšího oplechování parapetu při pracech na ETICS a zateplení ostění ETICS tl. cca 20-40mm dle skutečného místa u rámu okna. U všech navržených oken a balkonových dveří je zanecháno původní členění, z konstrukčních důvodů dochází ke změnám v otvírání jednotlivých křídel oproti stávajícímu stavu - blíže viz. Výpis výplní otvorů. V návrhu je dle požadavků investora na nadstandardní tepelně technické vlastnosti uvažováno s okny se součinitelem prostupu tepla celé výplně otvoru U w, 0,okna = 0,6-0,8 Wm -2 K -1. Šířka okenních rámů musí být zvolena tak, aby osa kotvení oken turbošroubem byla min 60 mm od vnějšího líce zdi. Vnější ostění bude tvořeno pouze ETICS obvodového pláště s přesahem přes plastový rám tak, aby bylo na rám možno instalovat sítě proti hmyzu (cca 2,5 cm dle typu rámu a rámu pro osazení sítě proti hmyzu - dle prováděcí dokumentace). Vnější parapety doporučujeme osadit na teleskopické držáky parapetu pro izolované fasády. Ostatní podrobnosti dtto, výpis výplní otvorů. Předpokládá se, že bytová okna budou individuálně osazena hliníkovými horizontálními Euro žaluziemi s korálkovým ovládáním. Není v celkovém rozpočtu stavby, bude hrazeno jednotlivými uživateli na základě individuálních požadavků (objednávky se předpokládají v průběhu přípravy harmonogramu výměny oken dodavatelskou firmou). Stávající ocelové výkladce se vstupními dveřmi budou vyměněny. Stávající proskleená sestava z ocelových výkladců a dveří, která nyní vymezuje zádveří, bude bez náhrady zrušena u obou vchodů. Vstupní sestavy budou provedeny jako prosklená konstrukce (dvojskla, resp. bezpečnostní dvojskla) z hliníkového rámu (elox) s přerušeným tepelným mostem min. tříkomorový profil. Výkladec bude mít jiné členění než bylo původní. Průchozí šířka dvojkřídlých dveří bude zvětšena, křídla budou symetrická, hlavní křídlo bude min. š. 800 mm. Hlavní křídla budou vždy s panikovou klikou (Bera) umožňující otevřít dveře ručně bez užití jakýchkoliv nástrojů i v případě, že je uzávěr uzamčen. Vedlejší křídlo bude s hrazdou jištěnou pojistkou tak, aby hrazda byla aktivní pouze pokud bude již otevřeno křídlo hlavní. Hlavní křídla budou se samozavíračem a v něm integrovaným stavěčem dveří (např. Geze). Dveře budou napojeny na čtečku čipů, a zároveň na domácího vrátného, prostřednictvím kterého bude vždy odjištěn vstup el. čipem, resp. bytovým telefonem. Na stávající dveře do sklepů budou umístěny zámky se zamykacími vložkami ovládané stejnými čipovými kódy dle elektro podkladů. Dveře v zádveří budou provedeny z hliníkových jednokomorových profilů. Součinitel prostupu tepla celých oken bude splňovat podmínku U w 2,3 Wm -2 K -1. Vzhledem k počtu unikajících osob, je nutné umožnit otevírání obou křídel dvoukřídlých dveří. Na hlavním křídle nesmí být osazen zámek, nebo bude zaslepena vložka. Vedlejší křídlo bude opatřeno pákovým zavíračem křídla (např. rozvora typu baskules) ze strany úniku. Budou vyměněna stávající francouzská okna na chodbách u bytů; nyní z ocelových profilů s drátosklem a copility. Ochrana před pádem osob z výšky je zajištěna změnou členění plastového okna - okna budou s pevným zasklením parapetní části s bezpečnostním izolačním dvojsklem (v. od podlahy 1200 mm), a horním dvojkřídlým oknem s čirým izolačním dvojsklem. Dle požadavků investora bude součinitel prostupu tepla celých oken splňovat podmínku U w 1,2 Wm -2 K -1,, což s rezervou vyhovuje i na doporučené normové požadavky na výplně v prostorách s částečně vytápěným provozem do venkovního prostředí. Okna budou kotvena na kotvící pásky do přizdívky a do stávajících oc. profilů okování stropní desky. Budou předsazena před líc stropní desky, aby bylo možné vložit mezi rámy tepelnou izolaci v úrovni stropů, ze strany interiéru je potřeba důsledně parotěsně oddělit styk okna. Oplechování bude osazeno dilatačně. b) tepelné Izolace: Obvodové stěny budou zatepleny ETICS. Před provedením ETICS je nutno odstranit nesoudržné části 8

9 podkladu, vyspravit poškození obvodových panelů; v případě, že poškození bude zasahovat k výztuži, je nutno výztuž očistit, odrezit a opatřit sanačním systémem např. SIKA. Bude provedena injektáž trhlin a očištění od prachu a nečistot případně provést odstranění odděleného stávajících nesoudržných vrstev omítky od panelu tak, aby povrch splnil odtrhové zkoušky na lepení TI. Např. omytím tlakovou vodou nebo mechanicky - ocelovými kartáči nebo kombinací obou způsobů. Průměrná soudržnost podkladu se doporučuje nejméně 200 kpa. Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota je 80 kpa. Místní vyrovnání nebo místní reprofilace podkladu se provádí hmotou vhodnou k zajištění soudržnosti minimálně 250 kpa. Přídržnost lepící hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kpa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN Předpokládá se penetrace podkladu pro zvýšení přídržnosti v celé zateplované ploše. Bude provedeno zaměření nerovnosti podkladu a stanoven sled dalších prací (Podlepení, přizpůsobení tl. Izolantů s ohledem na rovinatost budoucí omítky). ETICS bude s tepelnou izolací z polystyrénových desek EPS 70 F Fasádní - se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK, resp. Minerální vlna např. Rockwool Fasrock - se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK. Nad vybranými dveřními a okenními otvory (dle výkresů a tech. Z. PO) nejvýše ve vzdálenosti 150 mm nad otvorem budou provedeny pásy z minerální TI výšky min. 500 mm. Pokud jsou otvory vzájemně vzdáleny, může být tato úprava provedena nad jednotlivými otvory s přesahem hrany ostění nejméně 1,5 m. V případě zalomení (vnitřní rohy) zateplovaného pláště musí součet délek pásů z min. vlny od hrany ostění otvoru být min.1,5 m. (viz požadavky požární ochrany staveb). Od nadpraží výplní otvorů nad pořární výškou 22,5 m výše bude jako tepelná izolace zateplovacího systému pouze minerální vlna (třída reakce na oheň nejméně A2). Jako zateplení bude použit certifikovaný kontaktní tepelně izolační systém (ETICS), provedený dle předpisu k provádění vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů Weber therm Elastic (EPS) popř. Weber therm Elastic mineral (minerální vlákna). Tepelná izolace bude při aplikaci lepená po obvodu desky + bodově do terčů - min. 3 ks (min. 30% plochy), kotvená talířovými hmoždinkami (kotvení min. 40 mm ve zdivu - dle výrobce, 6-8 ks/m 2, dle materiálu výšky a polohy ČSN , ETAG 004, ETAG 014). Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m2 a pro ETICS řady weber therm elastik mineral, se musejí používat hmoždinky s kovovým trnem. Eliminace tepelných mostů od talířových hmoždinek bude řešena zafrézováním talířů speciálních hmoždinek STR-U se zátkami z EPS, resp. Min vláken. Tepelně izolační desky budou lepeny na sraz! Velmi důležité je celoplošné přebroušení nalepené izolace - EPS není-li do 14 dnů opatřen základní vrstvou. Vlivem působení okolních vlivů dochází totiž k degradaci povrchové vrstvy EPS. Přebroušením izolace bez základní vrstvy se dosáhne levnější a jednodušší cestou příprava povrchu pro budoucí rovinatou omítku. Základní vrstva v ETICS s polystyrénovou tepelnou izolací obvykle má min. tloušťku 3 mm, u ETICS s minerálně vláknitou tepelnou izolací obvykle 4 mm. Maximální tloušťka je 5 mm. Skleněná síťovina jako součást základní vrstvy musí být uložena ve vnější polovině základní vrstvy, kryta nejméně 1 mm stěrkové hmoty (v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm). Základní vrstva se vyztužuje zatlačením skleněné síťoviny do nanesené stěrkové hmoty. Maximálnípřípustná nerovnost podkladu je 2 mm/m. Hrany budou vyztuženy kovovými fasádními profily. Bude provedeno zateplení pod parapety oken. Rohy budou zpevněny rohovými lištami. Spodní líc Etics bude založen v souladu s ČSN (2009) pomocí zakládacího uhelníkového profilu a okapního profilu se skleněnou síťovinou s nadstandartní tl. lepící vrstvy vymezené konstrukcí profilů a zdvojené síťoviny. Viz Konstrukční detail výrobce ETICS. Založení musí splňovat podmínku z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 - při zkoušce dle ISO ale s výkonem 50kW nedojde k šíření plamene. Rámy oken budou od omítky odděleny plastovými začišťovacími a zároveň dilatačními lištami. U oken, které nejsou kryty balkonovou deskou bude v nadpraží použit plastový zakončovací profil s okapničkou a tkaninou, atd. V místech dosahu člověka z volného terénu (do výše cca 2,5 m nad UT) bude tepelná izolace z desek s vyšší tuhostí, anebo bude perlinka nanesena 2x, pro zvýšení tuhosti proti mechanickému poškození. Na BD bude použito ETICS s tl. teplené izolace 160 mm s výjimkou bočních a zadních stěn na lodžiích tl. 120 mm. z důvodu vyrovnání nerovností bude podhled vstupních hal ve vyznačených plochách na výkrese - zateplen ETICS s TI z minerálních vláken tl. 30 mm (dle nutností - dtto vyrovnávky), v izolantu se uvažuje vedení EL kabelů. Stropy suterénu budou opatřeny TI ze stabilizovaných desek EPS70 F tl. 80 mm bez další povrchové úpravy 9

10 - bude lepena a následně kotvena talířovými hmožninkami. V místě vypouštěcích ventilů ZTI pod stropem bude provedeno zapravení výztužnou tkaninou do lepícího tmele s bílou malbou. velikost polí bude dle potřeby (cca 0,7 x 0,7 m). Také V místech, kde se zateplují stropy budou stávající stropní svítidla překotvena, a nově osazena na nespalitelnou podložku tak, aby nedocházelo k tavení TI EPS desek. Svítidla jsou označena na výkresech. Ve vyznačených místnostech suterénu bude jako izolant stropu použita minerální vlna, se zpevňující lepící stěrkou omítkou a výmalbou. Stropní konstrukce nad chodbami v suterénu nebudou zateplovány; blíže viz výkresy. ETICS vnitřní stěny mezi vyt. prostorem (byty) a schodištěm, bude zatepleno TI z miner. vl. - např. Fasrock tl. 70 mm (s omítkou a malbou bílou) Větrací otvory u spíží, které ústí v obvodovém plášti do prostoru lodžie budou po vyčištění stávajících průduchů v zateplovacím systému uskočeny tak, aby ústily do volného prostoru. Stěny prodlouženého větracího průduch tvořené přidanou tepelnou izolací budou v celé ploše průduchu vystěrkovány stěrkovou maltou. Zejména v místech přechodu mezi ŽB panelem a přidaným ETICS musí být vytvořen plynulý přechod bez otvorů či hrbolů! Na vnějším líci bude osazena větrací mřížka vč. sítě proti hmyzu. Ostatní větrací otvory spíží do volného prostoru budou opatřeny viz výše, ale budou osazeny osově ve stejném průřezu jako průduchy stávající. Větrací mřížka bude však navíc obsahovat okapničku. 6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU Předmětná PD nemění ani nezasahuje do způsobu založení objektu. 7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ Na základě provedení navržených stavebních úprav dojde k výrazné úspoře spotřeby tepelné energie. Proto bude provedeno nové seřízení otopné soustavy, včetně jejího vyvážení. Snížením energií potřebných pro provoz BD dojde ke zmenšení vlivů na životní prostředí, především prostřednictvím snížení objemu emisí oxidů dusíku vzniklých při výrobě dálkového tepla. V průběhu výstavby musí být veškeré odpady vzniklé demontáží odborně likvidovány s doložením způsobu uložení likvidace viz část této PD - ZOV. 8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Příjezd k BD je prostřednictvím silniční komunikace na parkoviště před západním průčelím. Blízké okolí BD je tvořeno přístupovými asf. A dlážděnými chodníky a zatravněnou plochou. Nedochází ke změnám zpevněných komunikací ani změnám kapacity dopravy v klidu. Dočasné omezení dopravy v klidu při výstavbě je řešeno v části ZOV. 9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ ochranná a bezpečnostní pásma Navržená stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani nevyžaduje zřízení nového ochranného pásma. Radon Nedochází ke změně užívání, ani dispozic v BD. Řešení stavebních úprav dle této PD nevyžaduje řešení protiradonových opatření. 10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zejména požadavky na odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp. Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna dodržováním a plněním všech požadavků stanovených právními předpisy vztahující se k provádění staveb zejména 14, 15 a 16 zákona č.309/2006 Sb. o 10

11 dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovené nařízením vlády č.591/2006 Sb. Pro stavbu je nutné zpracovat bezpečnostní plán stavby podle požadavku 15 odst.2 zákona č.309/2006 Sb. Dále se pro jednotlivé činnosti řídí ustanovením z Řádů ( provozní, manipulační, dopravní, požární) a technologických postupů předepsaných dodavateli jednotlivých zařízení se kterými musí být pracovníci prokazatelně seznámeni a v předepsaných lhůtách školeni a přezkušováni. Bližší požadavky jsou obsaženy v části Souhrnná technická zpráva. 11. USTANOVENÍ PROJEKTANTA Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Stavební organizace musí zajistit bezpečnost práce všech pracovníků a ochranu zdraví na pracovišti. Pracovníci musí být prokazatelně vyškoleni v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Musí používat ochranné pomůcky a prostředky. Při výstavbě musí být splněny požadavky dle příslušných vyhlášek a předpisů. Zejména pak zákon č. 309/2006 Sb, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré odpady vzniklé demontáží musí být odborně likvidovány s doložením způsobu uložení - likvidace. Veškeré stavební prvky, konstrukce a materiály musí vybraný dodavatel stavby před zahájením realizace stavebních prací v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení ATD (autorský a technický dozor) jako vzorky pro výběr, nebo ev. jako funkční vzorky, event. v podobě dílenské dokumentace dle dohody. Pro výběr barevného odstínu fasádních omítek je dodavatel stavebních prací povinen v ceně své nabídky na požádání AD předložit minimálně 3 vzorky příbuzných barevných odstínů ke každé navržené barvě omítky. Vzorky musí být o rozměru cca 1x1 m na stejném podkladu a ve stejné struktuře, která bude aplikována na fasádě. Realizovány mohou být finální povrchové úpravy až po rozhodnutí zástupce investora a AD. Rozhodnutí musí být zapsáno ve stavebním deníku nebo v zápise z KD. Tato projektová dokumentace nenahrazuje realizační, prováděcí, dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby! Tento dokument je duševním vlastnictvím spol.. Jeho využití je vymezeno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku ve smyslu zákona 121/2000 Sb., jeho novel a zákonů souvisejících. Dokumentaci nelze bez souhlasu autora třetí osobě půjčovat, rozmnožovat ji, ani použít k jiným účelům než pro potřeby objednatele PD. 12. ZÁVĚR Tato technická zpráva platí pro architektonicko - stavební část a je její nedílnou součástí. Bez splnění těchto podmínek, podmínek příslušného stavebního úřadu a podmínek uvedených v projektu pro stavební povolení, nesmí být zahájeny žádné stavební práce. Uvedené materiály je možné zaměnit při splnění shodných technických parametrů, které mají navržené materiály. Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení projektanta, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení a dozor stavby TDI, resp. AD má právo nařídit jejich odstranění na náklady dodavatele stavby s tím, že tento ponese všechny důsledky související. V případě nejasností, změnách nebo zjištění dosud neznámých skutečností je nutno práce přerušit a požádat projektanta o vyjádření - rozhodnutí. Všechny rozměry, zejména výrobků, je nutno před zahájením výroby zaměřit dle skutečnosti a zvyklostí dodavatelských firem. Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby tato jednostupňová PD pro stavební řízení a pro výběr dodavatele cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. V Brně, březen 2011 Vypracoval: Ing. Michal Kubiš 11

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení Název akce: Oprava a zateplení panelového domu čp. 683,684 - ul. Severní, Nový Bor Investor: Okresní stavební a bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa Místo stavby: poz. parc. č. 922/5,

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOVY SŠDOS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOVY SŠDOS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více