příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část"

Transkript

1 příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka odpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav Poláček číslo paré: 1 razítko projektant a) postup při pořízení územního plánu Na svém zasedání d rozhodlo Zastupitelstvo obce Sedlečko u Soběslavě o pořízení územního plánu obce Sedlečko u Soběslavě. Dále zastupitelstvo určilo starostu obce Vlastimila Bočánka jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. 47 odst. 1 a odst. 4, 49 odst. 1, 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční období tohoto zastupitelstva. Následně byl zpracován návrh zadání, který byl vystaven na úřední desce a rozeslán dotčeným orgánům. Po veřejném projednávání byl návrh zadání schválen Zastupitelstvem obce Sedlečko u Soběslavě d Společné jednání o návrhu územního plánu se konalo d Následně bylo vydáno stanovisko krajského úřadu dle 51 stavebního zákona. Poté se konalo d veřejné projednání o návrhu územního plánu. Zpracovatelem návrhu je společnost UPLAN, s. r. o. b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ČR 2008 V politice územního rozvoje ČR 2008 je zahrnuto správní území obce Sedlečko u 1

2 Soběslavě do vymezené Rozvojové osy OS6 (zde označené OS4) Praha Bešov Tábor České Budějovice hranice ČR/Rakousko ( Linz) prostřednictvím obce s rozšířenou působností Soběslav. Důvodem vymezení jsou dva nadnárodní koridory dopravní infrastruktury vedoucí v těsné blízkosti Soběslavi a to dálnice D3 a IV. tranzitní železniční koridor, u kterých se počítá s významným atrakčním efektem. Na západě správního území zasahují oba koridory. Pro samotnou obec, resp. rozvoj jejího území by mohla mít tato skutečnost efekt v podobě větší atraktivity bydlení díky dobré dopravní dostupnosti (zvětší se i možnosti dojížďky za prací pro místní obyvatele) a vlivem rozvoje větších sídel v okolí (zejména Soběslavi) větší poptávky po bydlení v čistém a klidném životním prostředí. S jvětší pravděpodobností lze očekávat přímý vliv na investice a rozvoj podnikání typu průmyslových zón. Dle dostupných informací a po prostudování Politiky územního rozvoje ČR bude řešené území pravděpodobně přímo zasaženo koridorem pro umístění vyvedení výkonu při rozšíření Jaderné elektrárny Temelín a to pouze krátce přetnuto v severozápadním cípu správního území. Na to reaguje vymezená trasa uvažovaného elektrického vedení. Územně plánovaní dokumentace schválená krajem Správní území obce Sedlečko u Soběslavě spadá do řešeného území územním plám velkého územního celku Táborsko včetně změny č. 1 a 2 aktualizovaným dle 187 stavebního zákona, se kterým ní územní plán v rozporu. V připravovaných zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje je správní území obce zahrnuto do upřesněné rozvojové osy republikové významu Rozvojové osy OS6 Praha Bešov Tábor České Budějovice hranice ČR/Rakousko ( Linz). Z toho také vyplývá vymezený multimodální koridor dopravní infrastruktury pro umístění IV. tranzitního železničního koridoru a dálnice D3. Toto vymezení bylo převzato, resp. inspirováno v politice územního rozvoje, kde jsou multimodální koridory charakterizovány soustředěním dvou a více druhů dopravy s dělbou dopravní práce, zde konkrétně železniční dráhy a silniční dopravy. K tomuto řešení bylo přistoupeno z důvodu souběžného blízkého vedení obou druhů u sebe se snahou o minimalizaci jejich odstupu a tím také minimalizaci jejich gativních vlivů na okolí. To však s sebou přináší prolínání obou koridorů a tudíž snahu umožnit bezproblémové umístění samotných staveb v podrobnějších dokumentacích. Dále zásady vymezují východně od sídla nový koridor pro umístění dalšího velmi vysokotlakého plynovodu Soběslav Planá nad Lužnicí. Na to reaguje územní plán vymezením zpřesněného koridoru pro vedení tohoto plynovodu se stanovením podmínky pro jeho umístění, že plynovod musí být v území umístěn tak, aby ani jeho bezpečnostní pásmo zasáhlo zastavitelné plochy vymezené v územním plánu, ve kterým je hlavním využitím bydlení. Tato podmínka je stanovena zejména s ohledem na umístění sídla a omezující podmínky v území plynoucí z dopravní a technické infrastruktury. Celá západní část správního území (západně od sídla) je již ds obsazena významnými stavbami dopravní (IV. tranzitní železniční koridor, dálnice D3) a technické infrastruktury (dálkový vodovod, velmi vysokotlaký plynovod), které významně ovlivňují a omezují uspořádání jednotlivých funkcí v území. Na jihu správního území se nachází niva Černovického potoka, která zastupuje jstabilnější části správního území, ale která je současně také limitujícím prvkem ve využití území. Na západ od sídla protíná území od severu k jihu elektrické vedení 110 kv. V severozápadním cípu správního území je pak vedena trasa uvažovaného elektrického vedení 400 kv. Vzhledem k těmto mnoha limitům ve využití území je nutno alespoň jeho centrální část zachovat bez těchto staveb a limitů a proto je snahou zpracovatele i zástupců obce směřovat navrhovaný plynovod co jdále od samotného sídla a ploch určených k jeho rozvoji. Pomyslnou hranici východního rozvoje tak tvoří dšní elektrické vedení 110 kv, resp. jeho ochranné pásmo. 2

3 Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti na sousední správní území Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména návaznosti na správní území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů. Požadavky na územní plán Sedlečko u Soběslavě Z hlediska širších vztahů je respektována a zajištěna návaznost zejména na správní území sousedních obcí územního systému ekologické stability. Jsou respektovány koridory dopravní infrastruktury pro umístění IV. tranzitního železničního koridoru a dálnice D3 ( v územím plánu vymezen jeden společný koridor) včetně souvisejícího přeložení velmi vysokotlakého plynovodu. Dále je též vymezena trasa uvažovaného elektrického vedení v severozápadním cípu řešeného území a koridor pro umístění velmi vysokotlakého plynovodu (viz výše). Požadavky na řešení ve správních územích sousedních obcí Územní plán Sedlečko u Soběslavě navrhuje zlepšení propojení zejména pro místní obyvatele a pro pěší a cyklisty Sedlečko Dvorce, Sedlečko Zvěrotice, Sedlečko Klenovice a Sedlečko Myslkovice. Je nutno zajistit návaznosti na toto řešení v sousedních správních územích při zpracování územně plánovací dokumentací sousedních obcí. Stejně tak je nutno navázat na územní systém ekologické stability v těch sousedních územích, ve kterých ní v tuto chvíli zpracována příslušná územně plánovací dokumentace. Územní plán koliduje z hlediska širších územních vztahů s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu zastavěného území Územní plán vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území tj. vyvážený hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a kvalitní životní podmínky. Svým řešením vytváří předpoklady pro rozumný rozvoj odpovídající významu a velikosti sídla, pro kvalitní bydlení a pro zachování zastavěného území včetně jeho kvalitativního rozvoje. Územní plán je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Zejména podkapitola koncepce ochrany a rozvoje hodnot území v kapitole koncepce rozvoje území obce vyzdvihuje některé hodnoty a stanovuje podmínky pro jejich ochranu. Na to navazuje také navržené řešení územního plánu. d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Územní plán je vypracován dle názoru pořizovatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů včetně dodržení členění územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Jednotlivé plochy jsou členěny dle 4 až 19 vyhlášky 3

4 č. 501/2006 Sb. V souladu s možností danou 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou v územním plánu dále podrobněji členěny a to občanského vybavení střelecký sport, smíšené obytné venkovské a smíšené obytné venkovské podmíněné, které reagují na specifické podmínky v území. e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů K návrhu územního plánu byla uplatněna bezrozporná stanoviska. f) údaje o splnění zadání Po zvážení všech argumentů a dohodě s pověřeným zastupitelem ní v návrhu územního plánu řešeno napojení sídla na plynovod. Tato možnost ní vyloučena, ale jeví se jako velmi pravděpodobná. Dětské hřiště v centru sídla bylo zahrnuto vzhledem ke svému významu do ploch smíšených obytných. Problematika ohledně čistírny odpadních vod byla vyřešena v územním řízení. V současné době již dochází k její výstavbě. Ostatní požadavky plynoucí ze schváleného zadání byly splněny. g) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Hlavní cíle územního plánu a to kam by měl směřovat jsou vyjádřeny v koncepci rozvoje území obce, urbanistické koncepci a koncepci uspořádání krajiny. Na to detailněji navazuje vymezení jednotlivých ploch a stanovení hlavního využití, přípustného, podmíněně přípustného, přípustného využití a podmík prostorového uspořádání. Možnosti využití jednotlivých ploch jsou dostatečně široké a je nutno je využít vždy s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám. Hranici, kdy ještě záměr akceptovat jako přijatelný a kdy již nikoli musí najít příslušné dotčené orgány a povolující orgán (většinou stavební úřad). Jedním z vodítek při tomto rozhodování jsou regulativy pro jednotlivé plochy, které v mnoha případech obsahují příkladmé možnosti využití, popř. přípustného využití. Pokud se objeví záměr, který ní vyjmenován v těchto případech ani ní možno ho přiřadit k žádnému využití, musí se zohlednit, ke kterému využití má jblíže a zda je v souladu či rozporu s hlavním využitím. Snahou zpracovatele bylo zachovat kompaktnost sídla a v maximální míře využít zastavěného území. Tomu odpovídají zastavitelné plochy vymezené na západě sídla, které využívají zbytkové pozemky mezi sídlem a dopravní a technickou infrastrukturou nadmístního významu (zejména velmi vysokotlakého plynovodu), které protínají západ správního území obce. Tyto plochy jsou vymezeny jako smíšené obytné venkovské podmíněné. Tuto podmínku vytváří jednak stavající vedení velmi vysokého plynovodu, resp. jeho bezpečnostní pásmo, a jednak jeho plánovaná přeložka včetně jeho budoucího bezpečnostního pásma. Tyto skutečnosti jsou podmínkou využití všech zastavitelných ploch 4

5 na západ a sever od sídla. V tomto území je vysoká koncentrace veřejné infrastruktury, popř. jejich záměrů, se kterými je nutno počítat při využití území. Splnění podmínky zmenšení bezpečnostního pásma by měl napomoci ochranný val souběžný se stávajícím vedením velmi vysokotlakého plynovodu. Dalšími menšími plochami pro rozvoj bydlení jsou plochy vymezené na severu sídla východně od rybníka Dítě, na jihu sídla a v návaznosti na stávající zástavbu v lokalitě U Antošů. Tyto plochy nabízejí možnost umístění několika rodinných domů v případě jihu sídla cca dva rodinné domy. Přes snahu o kompaktnost sídla vymezil zpracovatel rozlehlejší solitérní plochu smíšenou obytnou na východ od sídla, která se pravděpodobně sta asi jdiskutovanějším místem územního plánu. V této rozlehlejší ploše by mělo dojít v podrobnější dokumentaci k vymezení jen bydlení, ale také občanského vybavení a lze pominout ani dostatečné veřejné prostory. Tato plocha navazuje přímo na sídlo, ale nachází se částečně mimo něj. Podmínkou jejího využití je pořízení regulačního plánu, což by mělo být zárukou kvality tohoto prostoru. Při jeho využití je nutno zachovat průchodnost území v podobě pozemní komunikace směrem na Myslkovice. Další možnosti vymezování zastavitelných ploch (změnami územního plunu) se musí zastavit na ochranném pásmu elektrického vedení 110 kv. Východněji od tohoto vedení doporučujeme další zastavitelné plochy vymezovat. Je to hranice, za kterou by již další rozvoj sídla měl být. Tomu také odpovídá vymezený koridor pro umístění vedení navrhovaného vysokotlakého plynovodu včetně uvedené podmínky, aby jeho bezpečnostní pásmo zasáhlo vymezené plochy, kde je hlavním využitím bydlení. Přes to, že územní plán má řešit vlastnické poměry v území, a naopak s ohledem na skutečnost, že ve stávajícím právním řádu ní zajištěna kontinuita mezi vymezenými zastavitelnými plochami a samotnou realizací výstavby v těchto plochách (v podobě instutu, který by motivoval majitele k uvolnění pozemků pro výstavbu zejména formou prodeje, např. zvýšením daní, předkupního práva obce, možnosti výměny pozemků, a který instutut byl obsažen v návrhu zákona, ale byl schválen), přistoupil zpracovatel k vymezení takové plochy, která bude reálně využita a kde již jsou ohlasy majitelů, kteří jsou ochotni tuto realizaci podpořit. Dalšími argumenty pak jsou skutečnosti, že plocha ní zcela mimo vliv a docházkovou vzdálenost sídla, budoucí rozvoj by se měl odehrávat právě mezi sídlem a vymezenou plochou, podmínkou využití je vydání regulačního plánu, který by měl zajistit kvalitu prostoru včetně respektování hodnot území. Severně od této plochy byla vymezena územní rezerva pro případné rozšíření funkce bydlení. Stávající a historická zástavba uvnitř sídla je vymezena jako stávající plochy smíšené obytné venkovské. Regulativy ploch smíšených obytných venkovských se soustředí na využití stávajících budov a nádvoří a zejména zachování hodnot území. Aby mohly velké statky přežít, je snahou územního plánu nabídnout vlastníkům dostatečnou šíři možností využití. Nesmí se však v žádném případě zapomínat na hlavní využití ploch, kterým je v převážné většině bydlení. Pokud si využití vyžádá přestavbu stávajících budov je jejich rozšíření v řádu metrů možné (např. zbourá se část stodoly a postaví se nová, která je půdorysně o metr širší), avšak záleží na posouzení stavebního úřadu, zda již toto rozšíření překročí únosnou hranici s ohledem na hlavní využití plochy a hodnoty území. Případné přístavby je snahou orientovat do dvora zemědělské usedlosti. Vhodné bude využít také pozemky uvnitř sídla, ale je nutno zohlednit zejména ochranu hodnot. Bydlení na venkově v dšní době představuje mnoho možností realizace jednotlivých staveb. Nová zástavba však bohužel pojvíce respektuje hodnoty území ani základní požadavky a představy budoucích uživatelů a často ani může. Postaví se stavba hlavní a kolem ní se dodatečně přilepují různé (často velmi přívětivé a vhodné) přístavby kůlen, dílem, sklepů apod., pro pocit soukromí se pak ohrazují pozemky vysokými proniknutelnými ploty, popř. se vysazují např. tuje. Tyto stavby a následné úpravy pak působí velmi rušivě zejména ve vztahu k tradiční venkovské zástavbě. Proč se tedy 5

6 inspirovat v této tradiční zástavbě prověřené dlouhodobou praxí a užíváním a převzít z ní to hodnotné. Podívejme se na např. na hodnotná stavení, na která by měla výstavba navazovat. Tato stavení jsou typickou ukázkou, jak osvědčeně fungují a splňují všechny požadavky, byť datum jejich realizace musí být zrovna jstarší. Stavby ve tvaru písme U bo L zajišťují pro obyvatele dostatek soukromí (uzavřený dvůr), nabízí možnost umístění garáže, dílny a hospodářských částí pod jednou střechou, čímž dociluje souladu s charakteristickým rázem vesnice a hodnotami území. Jeho dispozice na pozemku pomáhá zapomenout na případné gativní vlivy okolí. Uvnitř zastavitelných ploch je nutné vymezit a respektovat dostatečné veřejné prostory, které doplní navržené stavby. Obecně je nutné klást důraz na průčelí budov včetně případných předzahrádek. Samozásobitelstvím je myšlena běžná spotřeba rodiny. Za samozásobitelství lze považovat chovy o několika stovkách kusů drůbeže, králíků či dalších domácích zvířat. Rekreace V řešeném území se nacházejí dvě stávající stavby pro rodinnou rekreaci v lokalitě u Antošů, čemuž také odpovídají dvě plochy rekreace stávající. V celém správním území obce ní přípustná výstavba nových chat. Výroba a skladování Plochy výroby a skladování jsou vymezeny na místě bývalého (ds již funkčního zemědělského areálu. Využití by mělo odpovídat zachování hodnot území. Případný výrazný nárůst dopravy je nutno řešit s ohledem na průchod dopravy plochami, kde hlavním využitím je bydlení. Nemí navržen plošný rozvoj. Podmíněně přípustné využití obslužná zařízení a stavby pro ně znamená, že např. může se zřídit v této ploše závodní jídelna pro zaměstnance a do ní si mohou pro obědy chodit místní obyvatelé (např. důchodci s kastrůlky), ale v žádném případě se smí jednat o restauraci, která bude mít reklamu u silnice, a nabízet možnosti stravování široké veřejnosti. Nepřípustným využitím skladováním odpadů (včetně bezpečných odpadů), bezpečných látek, výrobků a přípravků, bezpečných chemických látek apod. je myšleno pro účely tohoto územního plánu, že je přípustné tyto látky skladovat jako hlavní činnost podnikání abo jako jednu z důležitých složek tohoto podnikání. Toto ustanovení se vztahuje na skladování těchto látek jako nutné součásti přípustného, popř. podmíněně přípustného využití, tzn. je přípustné skladovat bezpečné látky např. v rámci provozu autoservisu, kde se bez manipulace a uskladnění těchto látek pro jeho provoz obejdete, ale účelem autoservisu jistě ní naplnit halu (provozovnu) těmito látkami. Na jihovýchodě tohoto areálu je vymezena plocha technické infrastruktury pro umístění sběrného dvora. Veřejná prostranství Plochy veřejných prostranství musí zůstat bezpodmíčně veřejně přístupné (mimo soukromých zahrad a předzahrádek) a sloužit především svému hlavnímu využití. Teprve pak mohou být realizovány ostatní možnosti využití. Není vhodné tyto plochy prostorově dělit. V případě dopravní infrastruktury se jedná o zbytné stavby a zařízení, které umožňují zejména hlavní využití např. také okolních ploch. V žádném případě se jedná o zpevněné parkovací plochy pro soukromé využití dalších ploch. Ty si musí každý zajistit na vlastním pozemku např. uvnitř stávajících zemědělských usedlostí, nových rodinných domů. Pokud se týká technické infrastruktury, pak se znovu jedná především o vedení, která by měla (pokud je možno) být umisťována pod zem. Pokud je možno, měly by se všechny nové stavby a zařízení zejména technické infrastruktury umístit buď pod zem abo umístit uvnitř zemědělské usedlosti. Nelze umístit v této ploše např. trafostanici. 6

7 Hlavní plocha veřejného prostranství je vymezena na sever od sídla pod rybníkem Řezník. Tato plocha zahrnující rybník Dítě by se měla stát hlavním veřejným prostorem sídla a poskytnout možnost střetávání pro všechny jeho obyvatele. Je dostupná ze všech stávajících a navrhovaných ploch. Důraz na kvalitu prostoru bude také kladen v ploše veřejného prostranství související s rozsáhlejší zastavitelnou plochou na východ od sídla. Občanské vybavení U ploch občanského vybavení je využito 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (plochy lze dále podrobněji členit). Proto jsou v územním plánu vymezeny plochy občanského vybavení a plochy občanského vybavení střelecký sport. Oba druhy ploch jsou vymezeny pouze stávající. Sice je v přípustném využití střelecký sport a s ním bezprostředně související stavby a zařízení včetně zbytného zázemí, avšak to znamená, že je vše povoleno. Již ds je zde vytvořeno dostatečné zázemí a mělo by se jednat zejména o jeho zkvalitňování však výrazné rozšiřování. V žádném případě by využití mělo vyústit v rekreaci či bydlení. Další možnosti tohoto využití umožňuje územní plán jako přípustné abo podmíněně přípustné v plochách jiného způsobu využití zejména plochách bydlení a smíšených obytných a to jak veřejné občanské vybavení, tak další zejména komerční občanské vybavení. Doprava Řešení dopravní infrastruktury vychází z požadavku na ochranu stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou včetně propojení jednotlivých sídel. Dopravní infrastruktura využívá v převážné míře stávající komunikace a umožňuje jejich zkvalitňování včetně navržení propojení pro pěší, cyklisty a místní dopravu a to i zemědělského charakteru podobě koridoru DI-PK1 a DI-PK2, která by měla zachovat prostupnost území severně od zeměděslkého areálu. Navržená koncepce umožňuje také napojení ploch výroby a skladování. Avšak při povolování jednotlivých činnosti zejména v plochách výroby a skladování je nutno zohlednit omezenější možnosti dopravního napojení ploch výroby a skladování a skutečnost, že stávající obslužná komunikace vede před zastavěné území. V případě, že by do těchto ploch bylo umístěno takové využití, které by zvyšovalo intenzitu dopravy a z ní plynoucí gativní vlivy nad přípustnou míru, je nutno toto využití podmínit vyřešením dopravního napojení zejména mimo plochy, kde hlavním využitím je bydlení. Dalšími navrhovanými stavbami, resp. koridorem pro jejich umístění, jsou IV. tranziční železniční koridor a dálnice D3, které jsou též vymezeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci. Vymezené koridory lze přirovnat ke stavební uzávěře. Koridory jsou vymezeny jako ochrana území. Toto území je nutno chránit z důvodů zajištění dostatečného prostoru pro umístění staveb dopravní a technické infrastruktury v navazujících řízeních (včetně prostoru pro budoucí ochranná pásma plynoucí z příslušných právních předpisů, která budou vymezena teprve v navazujících řízeních, např. územním řízení), dále prostoru pro jejich realizaci a popřípadě také následný přístup k nim. Působnost koridoru pro vedení dopravní a technické infrastruktury končí realizací stavby, pokud bude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob využití. Nelze tam povolit, např. rodinný domek, a pak se divit, že mohu umístit vlastní dopravní stavbu. Technická infrastruktura Stejně jako u dopravní infrastruktury je nutno u technické infrastruktury ochránit dostatečný prostor pro umístění staveb a zařízení v území a v případě liniových staveb umožnit průchod tímto územím. Vodovod Koncepce vychází z připravované výstavby vodovodu, který je napojen na stávající dálkový vodovod vedoucí západně od sídla. Od tohoto napojení až k zastavěného území je 7

8 vymezena trasa vedení hlavního vodovodního řadu. Kanalizace Koncepce vychází z již realizované výstavby oddílné kanalizace včetně centrální čistírny odpadních vod, pro kterou je vymezena samostatná plocha. Elektrická ergie Vzhledem k předpokládanému nárůstu odběru elektrické ergie je umožněno v plochách jiného způsobu využití umístit další trafostanici pro posílení zásobování sídla elektrickou ergií. Jednotlivá vedení lze umísťovat ve volné krajině dle konkrétní potřeby, avšak vždy s ohledem na hodnoty území (a to jak trafostanice, tak vedení). V severozápadním cípu řešeného území je vymezena trasa uvaženého elekrického vedení 400 kv, která by měla zajistit průchod nového elektrického vedení jako vývodu z jaderné elektrárny Temelín. Veřejnou infrastrukturu je umožněno řešit v rámci jednotlivých ploch jako přípustné popř. podmíněně přípustné využití. Uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny je orientována na zachování stávajícího stavu a jeho postupné zlepšování. V řešeném území ani v jeho těsné blízkosti se nachází žádné území, které by vyžadovalo okamžité a bezpodmíčné řešení vyhovujícího stavu. Samozřejmě, že v území je co vylepšovat, ale jedná se spíše o menší dostatky, a celek je možno hodnotit jako uspokojivý. Vzhledem k vysoké přírodní hodnotě území je zakázáno v území umisťovat větrné elektrárny, solární elektrárny apod. Solární elekrárny lze umístit případně pouze ve vymezených plochách. Ve volné krajině jsou umožněny změny druhů pozemků např. zalesňování, vytváření vodních ploch, ale vždy za splnění k tomu uvedených podmík. Rovněž je umožněno za dodržení zákonných podmík umístění polních hnojišť a komunitní kompostování. Komunitní kompostování definuje 10a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Komunitním kompostováním se rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Zeleným kompostem se rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků. V žádném případě se jedná o skládky zejména domovního odpadu, ale ani ničeho jiného. Jedním z hlavních výstupních limitů je územní systém ekologické stability. Nejedná se o samostatnou plochu (překryvné plochy či překryvné využití), ale o limitující skutečnost, která popírá využití jednotlivých ploch, ale omezuje ho směrem k zohlednění jednotlivých prvků územního systému ekologické stability. To znamená, že pokud jde např. lokální biokoridor přes plochy bydlení, znamená to, že by plochy bydlení byly. Jen při jejich využití (tam, kde vede biokoridor) musí být zohledněna skutečnost, že tam biokoridor je. Tomu musí odpovídat uvažované činnosti, např. u biokoridoru smí ohrozit jeho účel (prostupnost území), tj. musí umožnit migraci mezi biocentry. V praxi tato skutečnost znamená, že na tuto část území, kde se střetává biokoridor s bydlením, bude pohlíženo přísněji z hlediska ochrany přírody a krajiny a že při každém záměru v tomto území bude příslušný dotčený orgán chránit prvky územního systému ekologické stability a jejich funkci v něm. V žádném případě platí, že se na těchto pozemcích nic smí a musí zůstat napospas svému osudu. Samozřejmě se zde může odehrávat stávající využití (bydlení, kosení luk, orání a sklízení na polích, hospodaření v lesích), které je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, ale každá každá uvažovaná změna musí již respektovat zvýšené požadavky na tyto pozemky. Tyto prvky spolu s plochami přírodními a smíšenými zastavěného území vymezenými mimo prvky územního systému ekologické stability tvoří kostru ekologické stability. Do ploch přírodních a smíšených zastavěného území jsou zařazeny stabilní části krajiny 8

9 zejména některé části biokoridorů, resp. biocenter včetně interakčních prvků, u kterých je nutno ještě vyzdvihnout jejich význam a ochránit je před jejich zničením. Tyto jsou důležité z hlediska správného fungování krajiny jako celku. Využití ploch je obdobné jako v samotných prvcích územního systému ekologické stability. Všechna využití ploch zemědělských se musí orientovat na jeho hlavní využití (tj. podmík pro zemedělství) a zvyšování ekologické stability krajiny. Změny druhů pozemků musí probíhat na logických místech, tzn. ní-li nutno zalesňovat uprostřed pole (např. z důvodu zvýšení ekologické stability či půdní eroze), mělo by toto zalesnění být povoleno. Stejně tak přípustné a podmíněně přípustné stavby a zařízení mohou být povolovány jen v souladu s hlavním využitím, tzn. včelíny musí být včelíny a nikoli pobytové místnosti, stejně tak myslivecká zařízení. Obdobné podmínky také platí pro plochy lesní a plochy vodní a vodohospodářské. Při využití území je nutno mimo jiných také respektovat ochranu vodních zdrojů a to jenom místních, ale navazujících. h) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny stanovil, že územní plán bude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu bo ptačí oblast a dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování vlivů požaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl uveden v zadání požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, Lze konstatovat, že zastavěné území je účelně využíváno. Nově vymezené zastavitelné plochy v mnoha případech navazují na stávající zastavěné území. Zastavitelné plochy odpovídají svou velikostí předpokládanému vývoji obyvatel a potřebám obce. Zastavitelné plochy lze dobře napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa (všechny výměry jsou uvedeny v ha). 9

10 označení plochy způsob využití plocha 1. SO-1 + VP-1 hlavní využití celkový zábor půdního fondu celkový zábor ZPF (bo PUPFL) / z toho uvnitř zastavěného území bydlení 5,0597 ZPF 5,0099 / 0 2. SOV 1 bydlení 1,0578 ZPF 1,0578 / 0 3. SOVp-1 bydlení 0,2645 ZPF 0,2645 / 0 4. SOVp-2 bydlení 1,3020 ZPF 1,3020 / 0 5. SOVp-3 bydlení 0,7019 ZPF 0,7019 / 0 6. SOVp-4 bydlení 1,0236 ZPF 1,0236 / 0 7. SOVp-5 bydlení 3,9186 ZPF 3,7323 / 0 druh pozemku dle katastru (v ha) 5,0099 1,0578 0,2645 0,2411 orná p. 0,8282 zahrada 0,2326 0,7019 0,0759 orná p. 0,9478 orná p. 3,7323 třída ochrany (stupeň přednosti v ochraně) bonitovaná půdně ekologická jednotka V (1,5173) II (2,5658) I (0,9739) I (0,4865 ha) II (0,4824) III (0,0423) V (0,0466) I (0,0589 ha) III (0,2056) I (0,5855 ha) III (0,7165) I (0,0549 ha) III (0,647) III (0,9985) V (0,0251) II (0,8225) III (3,0268) V (0,0306) zasažení staveb a zařízení uskutečně ných za účelem zlepšení půdní úrodnosti (ano / ) 10

11 označení plochy způsob využití plocha hlavní využití celkový zábor půdního fondu 9. DI-PK2 umístění pozemní komunikace 10. DI-PK1 umístění pozemní komunikace celkový zábor ZPF (bo PUPFL) / z toho uvnitř zastavěného území 0,8411 ZPF 0,0027 / 0 1,1831 ZPF 0,4472 PUPFL 0,2441 / 0 druh pozemku dle katastru (v ha) orná p. 0,0027 orná p. 0,4170 0,0302 lesni p. 0,2441 třída ochrany (stupeň přednosti v ochraně) bonitovaná půdně ekologická jednotka I (0,0841) I (0,638) I (0,2645) IV (0,0246) zasažení staveb a zařízení uskutečně ných za účelem zlepšení půdní úrodnosti (ano / ) 12. DI-IV. TŽK, D3 multimod ání koridor umístění IV. tranzitního železničního koridoru a dálnice D3 13. TI čov čistírna odpadních vod 14. TI sběrný dvůr 15. TIochranný val 35,4459 ZPF 18,2862 PUPFL 2,6729 / 0,1595 1,2877 ZPF 1,2734 / 0 sběrný dvůr 0,1459 ZPF 0,0000 / 0 umístění 0,9941 ZPF ochranného 0,9694 / 0 valu 16. SOV-2 bydlení 0,3659 ZPF 0,3485 / SOV-3 bydlení 0,3062 ZPF 0,3062 / 0 zahrada 0,1595 5,2405 orná p. 12,8862 lesni p. 2,6729 1,2734 II (10,2592) IV (4,2876) V (1,0079) I (8,453) V (2,8515) IV (2,9175) IV (1,2877) 0 I (0,1459) orná p. II ,9694 (0,5819) III (0,0965) V orná p. 0,2938 0,0547 0,3062 (0,2879) I (0,3485) IV (0,3062) ano (1,9018) 11

12 označení plochy způsob využití plocha hlavní využití celkový zábor půdního fondu celkový zábor ZPF (bo PUPFL) / z toho uvnitř zastavěného území 18. SOV-4 bydlení 0,0838 ZPF 0,0838 / 0 Celkem zábory dle druhu pozemku: - zahrada 0,3921 ha - orná 21,0721 ha - trvalý travní porost 13,4677 ha Celkem zábor zemědělského půdního fondu je 34,9319 ha. druh pozemku dle katastru (v ha) 0,0838 třída ochrany (stupeň přednosti v ochraně) bonitovaná půdně ekologická jednotka I (0,0838) zasažení staveb a zařízení uskutečně ných za účelem zlepšení půdní úrodnosti (ano / ) Celkem zábory dle tříd ochrany: - I. 13, 3163 ha - II. 14,0721 ha - III. 5,7332 ha - IV. 8,8236 ha - V. 7,0279 ha Celkem zábor půdního fondu je 48,9731 ha. využití ploch zábor ZPF v ha zábor půdního fondu v ha smíšené obytné 14, ,29 dopravní infrastruktura 18, ,7812 technická infrastruktura 2,4 2,4272 U koridorů a některých ploch je nutno připomenout, že se jedná často o vyčíslení celého koridoru či plochy, ale fakticky dojde k téměř žádnému záboru (koridory pro umístění propojující komunikace se sousedními sídly) bo minimálnímu (plochy pro umístění čistíren odpadních vod). Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení V řešeném území jsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti v podobě melioračních zařízení v minimálním rozsahu, který je zobrazen ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu. Meliorační zařízení jsou zasažena v minimální možné míře vymezeným multimodálním koridorem pro umístění IV. tranzitního železničního koridoru a dálnice D3 viz tabulka výše včetně výměry zasažené jednotlivými plochami. V navazujících řízeních a podrobnějších dokumentacích je nutno zasažení (přerušení) melioračních zařízení zohlednit. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení V řešeném území se nalézá pouze bývalý a ds již využívaný zemědělský areál, který 12

13 je zařazen do ploch výroby a skladování s dostatečně širokými možnostmi využití bez navrhovaného možného plošného rozšíření. V jeho jihovýchodní části je vymezena plocha technické infrastruktury pro umístění sběrného dvora. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením jvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákom chráněných obecných zájmů plocha smíšená obytná Jedná se o hlavní rozvojovou plochu vymezenou územním plám, pro kterou je stanovena podmínka využití v podobě regulačního plánu. Byly vybrány části pozemků, které jsou z hlediska kvality zemědělské půdy hodnoceny jako méně kvalitní ve třídě ochrany V. Na severu plochy jsou již cennější půdy, ale vzhledem k uspořádání celku byl zohledněn požadavek na vymezení zastavitelných ploch na méně kvalitních půdách a teprve následně přibyly ty, které se nacházejí v jejich těsné blízkosti. V tomto případě částečně plocha zasahuje na zemědělské pozemky třídy ochrany II. a I. V porovnání s průzkumy a rozbory a požadavky na využití území je zábor zemědělského půdního fondu mnohem menší. plochy smíšené obytné venkovské SOV-1 - Na severovýchod od sídla je vymezena na základě vydaného územního rozhodnutí. SOV-2 Na severu sídla východně od rybníka Dítě je vymezena zastavitelná plocha pro bydlení. Jedná se spíše o svažitý terén, ve který je již částečně využíván pro rekreaci. SOV-3 Na jihu sídla v návaznosti na zastavěné území s nízkou kvalitou zemědělské půdy. SOV-4 Menší zastavitelná plocha v lokalitě U Antošů k umožnění výstavby pro rodinné příslušníky v návaznosti na stávající plochy smíšené obytné venkovské. plochy smíšené obytné venkovské podmíněné SOVp-1 SOVp-5 Celá lokalita je vymezena jako reakce na již probíhající výstavbu rodinných domů v celé této lokalitě. Lokalita se nachází mezi dálnicí a dalšími stavbami veřejné infrastruktury a samotným sídlem na nějž se těsně přimyká. Kvalitě zemědělské půdy je v této lokalitě většinou průměrná v tířdě ochrany III. Nejsou zasaženy investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti odvodnění. koridory dopravní infrastruktury Vymezené koridory pro umístění staveb veřejné dopravní infrastruktury budou mít při své realizaci minimální nároky na zábor zemědělské půdy. DI-PK1 bude vedena po stávající komunikaci. DI-PK2 zajišťuje prostupnost území a je vymezena na krátkém úseku. Dálnice D3 je již ve výstavbě, takže zábory jsou již vyhodnoceny. U IV. tranzitního železničního koridoru se jedná o stavbu republikového významu, která se dotýká řešeného území pouze patrnými úseky. Vzhledem k následnému umístění stavby v území bude výsledný zábor mnohem menší a bude odpovídat úseku, kterým prot řešené území. TIčov pro umístění čistírny odpadních vod Vzhledem k reliéfu terénu ní příliš jiné umístění čistírny odpadních vod možné. Tato stavba již je také realizována a tudíž je již vyhodnocen zábor. TIochranný val VVTL plynovodu Ochranný val je zbytný pro ochranu stávající a navrhované zástavby v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu. V územním plánu se nalézá území, na němž se nachází dříve stanovený dobývací prostor či chráněné ložiskové území. 13

14 Předpokládaný zábor PUPFL Tabulka výše obsahuje také hodnoty pro vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené pro plnění funkcí lesa. K záboru pozemků určených pro plnění funkcí lesa by mohlo dojít dvěmi navrhovanými stavbami. DI-PK1 Prvním ale v málo pravděpodobným záborem je vymezený koridor pro umístění rozšíření komunikace vedoucí k rozlehlejší ploše na východ od sídla, která by mohla dále pokračovat až do Myslkovic. Koridor je vymezen na velké výměře, ale zábor by se měl v krajním případě pohybovat pouze v řádu několika metrů čtverečních, kdy komunikace bude vedena ve stopě stávající komunikace a pouze v zbytně nutném případě by mohla mírně vybočit a tím zasáhnout pozemky PUPFL. DI-IV. TŽK, D3 Druhým možným záborem jsou lesní pozemky uvnitř vymezeného multimodálního koridoru, kdy pro stavbu dálnice je již vydáno územní rozhodnutí, takže v úvahu připadá (pokud ovšem trasa dráhy bude vedena přes lesní pozemky) stavba IV. tranzitního železničního koridoru. V tuto chvíli ní přesná trasa dráhy známa. Vzdálenost 50 m od okraje lesa je zasažena třemi záměry a to zastavitelnou plochou SOVp-5 na sever od sídla, plochou pro umístění čistírny odpadních vod, jejíž výstavba již probíhá, a zastavitelnou plochou SOV-4. Ani jeden z těchto zásahů lze považovat za významný. k) rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění 14

15 podavatel námitky, námitka, popř. připomínka popř. připomínky 1. manželé Novákovi - jako vlastníci p. č. 1274, 1287 a spoluvlastníci p. č. 1166, 1147 souhlasí s ochranným valem u VVTL plynovodu 2. František Přívozník - jako vlastník p. č. 67 souhlasím s umístěním veřejné dopravní infrastruktury vedené přes tento pozemek - jako vlastník p. č. 1225, 1226, 1234 souhlasím s předkupním právem pro obec bo s vyvlastněním ze strany obce - jako vlastník p. č. 1225, 1226, 1234 souhlasím s ochranným valem VVTL plynovodu, který vede přes stávající cestu - jako vlastník p. č. 12 souhlasím s jakýmkoli stavebním omezením ve stávající vesnické zástavbě (např. střešní okna, vikýře a přístavby orientované pouze do dvora, střešní sluční kolektory, výšková regulace zástavby, sdružené vikýře aj.) - citace z textové části odůvodnění: pro pocit soukromí se pak ohrazují pozemky vysokými proniknutelnými vypořádání námitek, popř. připomík - námitce se na p. č. 1274, 1287, 1147 vyhovuje a plocha pro umístění ochranného valu je v tomto místě vypuštěna. - námitce se na p. č vyhovuje - plocha pro ochranný val zůstává, jelikož její vybudování je zásadní pro ochranu stávajících a ochranu a umožnění budoucích staveb v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu. Stavba ochranného valu byla vypuštěna z veřejně prospěšných staveb a tím pádem také z možnosti vyvlastnění či předkupního práva. Proto před její realizací je nutná dohoda s vlastníky dotčených pozemků. - námitce se v tomto bodu vyhovuje plocha dopravní infrastruktury DI III/13527 byla z návrhu územního plánu vypuštěna - námitce se v tomto bodě vyhovuje v textové části územního plánu kapitole g) v tabulce se omylem v řádku VPS-DI-IV. TŽK a VPS-DI- D3 omylem objevilo předkupní právo pro obec Sedlečko u Soběslavě, tento sloupec byl vypuštěn a v celém územním plánu ní uplatněno předkupní právo, vyvlastnění ze strany obce u staveb IV. TŽK a dálnice D3 připadá v úvahu, - námitce se v tomto bodě vyhovuje ochranný val byl zmenšen a tuto cestu již křižuje, - námitce se v tomto bodě vyhovuje regulativy a další podmínky využití zůstávají součástí textové části územního plánu - střešní okna a střešní sluční kolektory jsou v návrhu územního plánu zmiňovány na žádném místě, v ostatních případech jsou regulativy stanoveny s ohledem na hodnoty území a jejich zachování v mnoha případech se jedná o doporučení viz kapitola f) plochy smíšené obytné venkovské podmínky prostorového uspřádání, popř. kapitola b) koncepce ochrany a rozvoje hodnot území - námitce se v tomto bodě vyhovuje, uvedená citace zůstává součástí textové části odůvodnění - uvedená citace je vytržena z kontextu

16 ploty, popř. se vysazují např. tuje. Tyto stavby a následné úpravy pak působí velmi rušivě zejména ve vztahu k tradiční venkovské zástavbě. - souhlasím se zákazem staveb pro rodinnou rekreaci, jak v oblasti SOV, tak ZE - souhlasím s tím, aby odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustným bo podmíněně přípustným způsobem využití byla vždy řešena jako součást stavby, popř. umístění těchto ploch na pozemku stavby - připomínka k chovu hospodářských zvířat a k zemědělské činnosti a jejich podmíněně přípustnému využití odůvodnění návrhu územního plánu, kde v této pasáži se jedná o zhodnocení novodobé zástavby a jejích častých dostatků, kterým je vhodné se při výstavbě vyvarovat - námitce se v tomto bodě vyhovuje - přes skutečnost, že řešené území ní samostatně pod přímou ochranou zákonných či podzákonných předpisů požívá ochrany obecné a to jen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Proto lze zastavěné území, zastavitelné plochy ani zastavěné území využívat k libovolným účelům (např. na libovolném místě umisťovat stavby pro rodinnou rekreaci), v územním plánu je stanovena základní koncepce rozvoje obce, která jasně stanovuje priority rozvoje obce, kterými je na jedné straně stabilizace počtu trvale bydlících obyvatel, na straně druhé ochrana hodnot včetně hodnot přírodních. Na to navazuje také navržené řešení, které chrání a zachovává zastavěné území, zde mimo jiných v podobě ploch zemědělských, a na straně druhé preferuje ve vymezených plochách umisťování rodinných domů pro trvalé bydlení. - námitce se v tomto bodě vyhovuje příslušné ustanovení zůstává součástí textové části územního plánu jako součást koncepce dopravní infrastruktury uvedený text ní přesný, v textové části územního plánu je uvedeno: Garáže, odstavná a parkovací stání pro požadovaný způsob využití a s ním bezprostředně související musí být vždy řešeno jako součást stavby, popř. umístěných na pozemku stavby. Tato pasáž vychází z obecného požadavku, který je upraven vyhláškami č. 501/2006, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. Potřebu garáží, odstavných a parkovacích stání by měl vlastník prokázat na svém pozemku. - chov hospodářských zvířat je upraven v podmíněně přípustném využití a takto je v návrhu územního plánu zachován: chov hospodářských zvířat (např. krávy, koně, kozy, prasata, drůbež, králíci) a s tím související skladování produktů živočišné výroby, příprava a skladování krmiv a steliva, dále též skladování a posklizňová úpravu

17 - jako vlastník pozemků společně s paní Ivanou Přívozníkovou p. č. 1319, 1314 souhlasíme se zákazem či omezením (staveb pro bydlení, výrobu, skladování, rekreaci, sport a s nimi provozně související stavby a zařízení jako jsou kolny, garáže a všechny takové stavby a zařízení) ze strany ÚP - připomínka souhlas se záměrem obce, resp. návrhem zastavitelné plochy SO-1 na východ od sídla - návrh územního plánu zahrnuje prvky, které již řeší platná legislativa. Tyto zákony, vyhlášky a prováděcí předpisy jsou směrodatné pro dotčené orgány a občany. Návrh územního plánu by je měl nahrazovat bo převyšovat svými doporučeními a zákazy. Vypracovaný návrh je pro občana přehledný, některé body se vylučují a řada vyjádření do územního plánu přísluší. produktů rostlinné výroby apod., a to pouze za podmínky, že toto využití (zejména svým provozováním a technickým zařízením) a jeho důsledky naruší životní prostředí a zdraví a zejména své okolí a užívání staveb a zařízení ve svém okolí bude nadměrně obtěžovat bo ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, zčišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným zčištěním zejména oslňováním, zastíněním) abo tyto gativní jevy vyvolávat, a sníží významně kvalitu prostředí souvisejícího území, - námitce se v tomto bodě vyhovuje v plochách zemědělských zůstávají přípustné činnosti tak, jak byly v návrhu územního plánu pro veřejné projednání, důvodem je skutečnost, že hlavním využitím ploch zemědělských je zajištění podmík pro zemědělské hospodaření, kdy pojem zemědělského hospodaření je upřesněn v přípustném využití jako pěstování zemědělských plodin (např. obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny). Umožnění umístění požadovaných staveb na plochách zemědělských je v přímém rozporu s jeho hlavním využitím. - připomínce se částečně vyhovuje zastavitelná plocha SO-1 byla zmenšena o cca 1/3 své původní rozlohy. Vypuštěná část plochy byla přeřazena do územní rezervy. Již v odůvodnění návrhu územního plánu bylo navržené řešení řádně a podrobně zdůvodněno včetně důvodů vymezení zastavitelné plochy SO-1 (blíže biz také strana 5 textové části odůvodnění územního plánu). Tento záměr byl taktéž odmítnut žádným z dotčených orgánů. - jedná se o obecné připomínky, se kterými lze souhlasit. Návrh územního vypracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů včetně dodržení členění územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Územní plán respektuje cíle a úkoly územního plánování a ze zmocnění, které stavební zákon dává územnímu plánu.

18 3. Radek Holota - jako spoluvlastník p. č. 1277, 1155 souhlasím s ochranným valem u VVTL plynovodu 4. BETA AGRO Soběslav - jako vlastník souhlasíme se zařazením našeho objektu do vyvlastňovacího systému jde o objekt na parcelách č. 1073, 1074, 57/1, 57/2, 57/3 - jako vlastník souhlasíme se zařazením p. č do vyvlastňovacího procesu - jako vlastník pozemku p. č předpokládáme výstavbu malometrážních bytů, požadujeme zařadit do územního plánu - připomínka územní plán zužívá či využívá pozemkové úpravy ve prospěch pouze určité skupiny vlastníků půdy, smyslně a protizákonně zařazuje do - námitce se na p. č vyhovuje a plocha pro umístění ochranného valu je v tomto místě vypuštěna. námitce se na p. č vyhovuje a plocha pro ochranný val zůstává, jelikož jeho vybudování je zásadní pro ochranu stávajících a ochranu a umožnění budoucích staveb v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu. Stavba ochranného valu byla vypuštěna z veřejně prospěšných staveb a tím pádem také z možnosti vyvlastnění či předkupního práva. Proto před její realizací je nutná dohoda s vlastníky dotčených pozemků. - námitce se v tomto bodě vyhovuje plocha technické infrastruktury TI-sběrný dvůr byla vypuštěna z veřejně prospěšných staveb a tudíž na ni lze uplatnit institut vyvlastnění ani předkupního práva, - námitce se v tomto době vyhovuje - Stavba ochranného valu byla vypuštěna z veřejně prospěšných staveb a tím pádem také z možnosti vyvlastnění či předkupního práva. Proto před její realizací je nutná dohoda s vlastníky dotčených pozemků. - námitce se částečně vyhovuje cca polovina tohoto pozemku je zařazena do plochy smíšené obytné SO-1, druhá polovina je vymezena jako navrhovaná plocha veřejného prostranství, podmínkou využití celé této zastavitelné plochy je regulační plán, který rozdělí a upřesní využití jednotlivých částí plochy a to zejména pozemky veřejných prostranství včetně pozemků pro zeleň a jednotlivé stavební pozemky pro umístění staveb pro bydlení, popř. občanského vybavení, a současně také by měl jasně uspořádat vztahy a poměry v území uzavřením plánovací smlouvy zejména pak jasné stanovení jednotlivých finančních podílů žadatele či žadatelů na změnách stávající veřejné infrastruktury bo vybudování nové veřejné infrastruktury atd. a to např. v podílu dle jejich pozemku zasahujícího do řešeného území. - jedná se o obecné připomínky, se kterými lze souhlasit, vymezené plochy vycházejí z urbanistické studie, která byla zpracována jiným zpracovatelem ž územní plán, z požadavků schváleného zadání a

19 vyvlastňovacích procesů pozemky, které odpovídají podmínkám pro vyvlastnění 5. Ing. Jana Ludikarová - jako vlastník p. č požaduji zařadit celou p. č do území zastavitelného rodinnými domky 6. Pavla Koblásová - jako vlastník p. č souhlasím s ochranným valem u VVTL plynovodu 7. Ing. Eva Ludikarová - jako vlastník p. č souhlasím s ochranným valem u VVTL plynovodu 8. Ing. Jiří Ludikar - jako vlastník p. č. 1127, 1128 souhlasím s koridorem pro pozemní komunikaci DI-PK2 9. Ing. Jiří Ludikar - jako vlastník p. č. 1127, 1128, 1130 požaduji zařadit část p. č. 1127, 1128, 1130 do území zastavitelného rodinnými domky návrh územního plánu byl podroben zákonnému projednávání včetně projednání s dotčenými orgány. Na řešení navržené v urbanistické studii bylo navázáno, avšak v některých bodech muselo být toto řešení přehodnoceno. Při stanovení veřejně prospěšných staveb se důsledně vycházelo z možností, které dává stavební zákon. Na druhou stranu na přání vlastníků pozemků a po dohodě se zástupcem obce byl tento institut vypuštěn u všech staveb mimo stavby IV. TŽK a dálnice D3. námitce se částečně vyhovuje na části parcely č byla vymezena zastavitelná plocha bydlení venkovského, zbylá část byla v tuto chvíli pochána v plochách zemědělských a to zejména z důvodu jejího zařazení do I. třídy ochrany zemědělské půdy. Další možnosti využití zůstávají otevřeny v souladu s urbanistickou koncepcí pro změnu územního plánu. námitce se vyhovuje a plocha pro umístění ochranného valu je v tomto místě vypuštěna námitce se vyhovuje a plocha pro umístění ochranného valu je v tomto místě vypuštěna námitce se vyhovuje navrhovaná komunikace zasahuje dotčené pozemky pouze v řádu několika metrů a měla by zachovat prostupnost území severně od zemědělského areálu, současně lze ani pominout, že vzhledem k dalším požadavkům vlastníka na možnost výstavby a rozvoje bydlení na dotčených pozemcích ulehčí jejich dostupnost. námitce se vyhovuje v návaznosti na vyhovění námitce vlastníka p. č Ing. Jany Ludikarové je na části parcel č. 1127, 1128, 1130 vymezena zastavitelná plocha bydlení venkovského 10. Ing. Jiří Ludikar - jako vlastník p. č. 23/3 se zařazením pozemku do ploch námitce se vyhovuje pozemek je vymezen jako plocha lesní veřejných prostranství 11. Ing. Jiří Ludikar připomínka souhlasím s vymezením plochy SO-1 - připomínce se částečně vyhovuje zastavitelná plocha SO-1 byla zmenšena o cca 1/3 své původní rozlohy. Vypuštěná část plochy byla přeřazena do územní rezervy. Již v odůvodnění návrhu územního plánu bylo navržené řešení řádně a podrobně zdůvodněno včetně důvodů vymezení zastavitelné plochy SO-1 (blíže biz také strana 5 textové

20 12. Ing. Pavel Koblasa - jako vlastník zemědělské usedlosti u Dobré Vody lokalita u Antošů souhlasím s textem: skrz lokalitu u Antošů zachovat alespoň propojení pro pěší a cyklisty - jako vlastník p. č. 587/1, 867 pro výstavbu rodinného domku pro trvalé bydlení 13. Ludikarová, Ludikarová, Koblásová připomínka souhlasím s vymezením plochy SO Čachtický, Čachtická - jako vlastníci p. č souhlasíme s ochranným valem u VVTL plynovodu a jeho zařazením do VPS 15. Broncová - jako vlastník p. č. 53/1 požaduji jeho zařazení pro možnost výstavby rodinné zástavby části odůvodnění územního plánu). Tento záměr byl taktéž odmítnut žádným z dotčených orgánů. námitce se vyhovuje text byl z textové části územního plánu vypuštěn - námitce se vyhovuje na p. č. 587/1 je již výstavba možná, na části p. č. 867 je vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská - připomínce se částečně vyhovuje zastavitelná plocha SO-1 byla zmenšena o cca 1/3 své původní rozlohy. Vypuštěná část plochy byla přeřazena do územní rezervy. Již v odůvodnění návrhu územního plánu bylo navržené řešení řádně a podrobně zdůvodněno včetně důvodů vymezení zastavitelné plochy SO-1 (blíže biz také strana 5 textové části odůvodnění územního plánu). Tento záměr byl taktéž odmítnut žádným z dotčených orgánů. námitce se částečně vyhovuje stavba ochranného valu byla vypuštěna z veřejně prospěšných staveb a tím pádem také z možnosti vyvlastnění či předkupního práva. Proto před její realizací je nutná dohoda s vlastníky dotčených pozemků. - námitce se vyhovuje v části vypuštění plochy pro ochranný val, která zůstává v návrhu územního plánu, jelikož její vybudování je zásadní pro ochranu stávajících a ochranu a umožnění budoucích staveb v bezpečnostním pásmu VVTL plynovodu. námitce se vyhovuje na části p. č. 53/1 je vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více