BŘEZEN 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY"

Transkript

1 BŘEZEN 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

2 Expozice Univerzity obrany Pavilon G1 a volná plocha Z1 Předváděcí dráha Polygon 2009 Volná plocha Z1 Konference CATE 2009

3 LISTY UNIVERZITY OBRANY Z OBSAHU Společné jednání o profilu absolventa UO 2 Chléb a pečivo předmětem výzkumného záměru Měsíčník Univerzity obrany Ročník 5 / číslo 7 akademický rok 2008/2009 Vydavatel Univerzita obrany Kounicova 65, Brno IČ: Zasedání v Bruselu řešilo výměny mladých důstojníků 3 Rozhovor na téma Střípky z mírové mise v Kosovu 14 Redakce Oddělení vnějších vztahů UO Kounicova 65, Brno Telefon: Fax: Vedoucí redaktor Mgr. Zdeňka Dubová Redakční rada předseda pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc. místopředseda Dr. Miloš Dyčka, CSc. Grafická úprava a zlom Marek Sobola Vydavatelské oddělení UO Tisková příprava a tisk MO ČR PIC (Prezentační a informační centrum, Rooseveltova 23, Praha 6) V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje PIC MO a UO Evidenční číslo MK ČR E Uzávěrka čísla: Číslo 7 vyšlo: Vážnost chvíle v Karolinu odlehčil pan prezident 6-7 Obávané výroční přezkoušení z tělocviku je opět tady 17 EDITORIAL Páni kluci, sáhněte si do svědomí Můj apel se týká jen pánů kluků tedy mužské části populace našich studentů. Právě jim byla totiž v půlce ledna adresována výzva zapojit se do dotazníkového průzkumu o výzkumu individuálních mužských vlastností, který pořádala Univerzita Palackého v Olomouci. Ta se na nás obrátila se žádostí o spolupráci a nabídla nám možnost seznámit se s výsledky průzkumu. Souhlasil jsem mimo jiné proto, že se mi zdálo, že výsledky takového průzkumu by mohly být pro nás zajímavé. Souhlasil s tím pak i pan rektor a projevil zájem se s výsledky seznámit. Protože však na rozdíl od jiných vysokých škol naši studenti příliš služební y nečtou (nevím proč, ale rozhodně to tak je), umístil jsem výzvu i dotazník na studijní portál a čekal. Když během tří týdnů přišly tři dotazníky, uvědomil jsem si, že tudy cesta nevede, a požádal jsem o spolupráci velitele školních praporů. A výsledek? Sešlo se mi celkem 11 vyplněných dotazníků! To při počtu 539 zapsaných studentů-mužů v prezenčním studiu je cca 2 %. Docela slabý výsledek, nezdá se vám? Tak mě napadá, že svým způsobem je to taky výzkum určitých mužských vlastností. Jen jsme zjistili něco, co nás příliš nepotěšilo. Jsou naši studenti opravdu tak apatičtí k dění kolem sebe? Nevím, třeba to byla náhoda. Výsledek mě rozhodně nepotěšil. Určitě nepotěší ani pana rektora, až mu řeknu, jak jsem dopadl. Vlastně ani nemusím, pan rektor náš školní časopis čte. Chtělo by se mi říci, že možná na rozdíl od některých příslušníků UO. Ale to by bylo povídání o něčem jiném. Nebo ne? pplk. RNDr. Antonín Müller, CSc., náčelník studijního oddělení UO

4 ZPRÁVY společných sil v Olomouci, Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově a managementu Univerzity obrany v Brně, jakož i představitelů jednotlivých součástí školy. Cílem setkání bylo projednání nových požadavků na profil absolventa Univerzity obrany a na optimalizaci systému celkové přípravy studentů v návaznosti na získané zkušenosti z uplatnění absolventů Univerzity obrany u Společné jednání o profilu absolventa UO DDne 27. února 2009 se v Síni vědecké útvarů Armády České republiky i z hlediska rady Univerzity obrany uskutečnilo aktuální vojskové praxe. společné jednání vedoucích funkcionářů Zástupci všech zúčastněných složek akceptovali současný systém studia na Univerzi- Sekce rozvoje druhů sil operační tě obrany. Připomínky se týkaly spíše efektivi- sekce Ministerstva obrany, Velitelství ty související vojensko-profesionální přípravy studentů, která je nezbytná pro manažerské zvládnutí funkcí u útvarů a základen AČR. Účastníci jednání poukázali i na potřebnost toho, aby studenti Univerzity obrany v rámci svého volného času věnovali pozornost zvyšování vlastní jazykové připravenosti a fyzické kondice. V tomto smyslu by neměli spoléhat pouze na tvrdé hodiny výuky těchto předmětů. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová Ze zasedání Vědecké rady Univerzity obrany Dne 25. února letošního roku zahájil předseda Vědecké rady Univerzity obrany prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c., její řádné zasedání. Přivítal přítomné členy vědecké rady a konstatoval přítomnost 28 řádných členů, čímž byla VR usnášeníschopná. Dále předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům vědecké rady, kteří nebyli přítomni na předchozím zasedání. Konkrétně prorektorovi pro vnější vztahy UO plukovníku Ing. Jaroslavu Průchovi, řediteli Ústavu strategických a obranných studií plukovníku gšt. Ing. Miloslavu Váchovi, děkanovi Fakulty vojenského zdravotnictví UO plukovníku prof. MUDr. Romanu Prymulovi, CSc., a zástupci obchodního ředitele pro dovoz firmy Omnipol, a. s., Ing. Ivanu Poledníkovi. Jako stěžejní bod svého programu vědecká rada projednala a schválila na základě tajného hlasování návrh rektorovi-veliteli UO na Cenu rektora za vědeckou práci v roce Již v prvním kole hlasování se přítomní členové vědecké rady nadpoloviční většinou hlasů přiklonili k návrhu Fakulty vojenského zdravotnictví, která navrhla prof. RNDr. Aleše Macelu, DrSc. (Centrum pokročilých studií FVZ UO), za významné výsledky vědecké práce dosažené v roce 2008 v oblastech vědecké výchovy, publikační činnosti, zpracování nového doktorského studijního programu Infekční biologie a řešení vědeckých úkolů v rámci výzkumných záměrů a projektů obranného výzkumu. Cena rekotra bude prof. Macelovi předána na červnovém jednání vědecké rady. Vědecká rada rovněž projednala a schválila Výroční zprávu specifického výzkumu na UO v roce Tento bod nejdříve stručně uvedl prorektor pro vědeckou činnost plk. doc. Ing. Martin Macko, CSc., který rovněž vyhodnotil výsledky vědecko-výzkumné činnosti na Univerzitě obrany v uplynulém roce. Poté v dalším bodě jednání vyhodnotil i plnění Edičního plánu UO v roce Ještě předtím, než předseda vědecké rady prof. Urban uzavřel řádné zasedání, se přítomní členové zamýšleli nad zvýšením aktraktivnosti všech forem studia pro případné uchazeče v následujícím období. Text: Ing. Milan Hanousek, Ph.D. Univerzita obrany pomohla připravit kurz V termínu od 9. do 13. února 2009 se ve školicím zařízení Ministerstva obrany v Komorním Hrádku uskutečnil kurz Contracting and Logistics: Pre-Deployment and Deployment Operations. Tento kurz zaměřený na akviziční činnost v zahraničních operacích připravila Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany v součinnosti s Kanceláří pro obrannou spolupráci Velvyslanectví USA v Praze a Námořní postgraduální školou, Monterey, USA. 2 Poslední uvedená instituce, jmenovitě International Defense Acquisition Resource Program, pod vedením Dr. Elizabeth Wright byla zároveň odborným garantem obsahové náplně kurzu. Vedle odborníků z Námořní postgraduální školy na kurzu přednášel i ředitel úseku nákupů agentury NAMSA. Náklady spojené s realizací této vzdělávací aktivity byly pokryty z programu IMET. Vedle návodů pro uplatnění obecných teoretických přístupů v praxi se kurz zaměřil na vybrané případové studie a rozbor zkušeností získaných z působení sil NATO v zahraničních operacích. Kurzu se mj. zúčastnili pracovníci Sekce vyzbrojování, Sekce ekonomické a Sekce logistiky MO, Velitelství sil podpory, Úřadu finanční správy AČR a Univerzity obrany. Z reakcí účastníků formulovaných při slavnostním ukončení kurzu vyplývá, že se podařilo naplnit účel této aktivity sdílet mezinárodní zkušenosti a poznatky i zvýšit připravenost personálu bezprostředně nebo zprostředkovaně zapojeného do akviziční činnosti při vedení vojenských operací mimo území ČR. Text: pplk. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Foto: mjr. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

5 ZPRÁVY Budoucnost vzájemné spolupráce je otevřená DDne 25. února 2009 navštívila Univerzitu obrany delegace ze soukromé Vysoké školy bezpečnostního managementu (VŠBM) v Košicích, jejíž představitelé projevili zájem o navázání užší spolupráce s naší školou. Jednání se za slovenskou stranu zúčastnili prorektor pro vzdělávání a vnější vztahy prof. Ing. Imrich Dufinec, PhD., ředitel Ústavu ekonomické a environmentální bezpečnosti prof. Ing. Imrich Kiss, CSc., a ředitel Ústavu občanské bezpečnosti JUDr. Stanislav Križovský, PhD. Delegace byla přijata rektorem Univerzity obrany profesorem Ing. Rudolfem Urbanem, CSc., a dalšími zástupci rektorátu a Fakulty ekonomiky a managementu. Na úvod proběhlo celkové představení Vysoké školy bezpečnostního managementu z Košic, ve kterém se přítomní seznámili blíže s historií jejího vzniku, se zaměřením studia, s cílovým profilem absolventa a s celkovou filozofií této školy. Poté se projednávaly možnosti budoucí spolupráce UO Brno a VŠBM Košice, především v oblastech doktorandského vzdělávání (Ph.D.), vědecko-výzkumných projektů základního a institucionálního výzkumu, bilaterálních a multilaterálních projektů, v aplikovaném výzkumu, ve vědecko-technické oblasti se styčným bodem pro oblasti bezpečnosti a bezpečnostního managementu i ve sféře výměny pedagogů a spolupráce v pedagogické oblasti při specializované blokové výuce. Na závěr bylo konstatováno, že budoucnost vzájemné spolupráce je otevřená a že existují určité oblasti, které mají obě školy společné. Dalším krokem bude vytvoření návrhu textu společné rámcové smlouvy, na jejímž základě se bude odvíjet další rozvoj vzájemných vztahů. Více informací o VŠBM naleznete na Text: plk. Ing. Jaroslav Průcha Foto: Mgr. Zdeňka Dubová Zasedání v Bruselu řešilo výměny mladých důstojníků Dne 19. února 2009 se v Bruselu uskutečnilo první zasedání Implementation Group pro evropskou iniciativu na výměny mladých důstojníků, inspirované programem Erasmus. Za Českou republiku, která v současnosti předsedá Evropské unii, se jej zúčastnili ředitel odboru vzdělávání Sekce personální MO Ing. Milan Máčel, za Velitelství výcviku a doktrín ve Vyškově Ing. Pavel Zuna a za Univerzitu obrany prorektor pro vnější vztahy plk. Ing. Jaroslav Průcha. Současný civilní program Erasmus, ve kterém je zapojeno 31 států se svými 3700 vysokými školami, se ukázal jako velmi úspěšný projekt. Ve prvním roce jeho existence 1987/88 vyjelo do partnerských škol 3000 studentů. Ve školním roce 2008/09 toto číslo vzroste na studentů a učitelů. Obsahem bruselského jednání bylo rozpracování zásad civilního programu Erasmus do podmínek vojenských vysokých škol. Všechny státy EU zúčastněné na tomto shromáždění vyjádřily zájem participovat na obdobné výměně vojenských studentů a učitelů. Projednávaly se rámcově hlavní realizační problémy výměn studentů (legislativní, finanční, odborně obsahové, jazykové atd.). Rovněž byl zpracován dlouhodobý harmonogram činnosti na období a byly vydány pokyny k vyplnění dotazníku o charakteru, zaměření a specifikacích zúčastněných vojenských škol, které mají zájem se do spolupráce zapojit. Další jednání Implementation Group se uskuteční v dubnu 2009 a v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii proběhne v Brně. Text a foto: plk. Ing. Jaroslav Průcha 3

6 AKTUALITY Mezinárodní konference JOINT OPERATION 2030 VVe dnech 23. až 25. února 2009 Vedoucím státem tohoto projektu je Kanada, konkrétně pracoviště Defence Research & uspořádal Ústav strategických Development Centre MoD a vedoucí týmu Dr. a obranných studií mezinárodní Paul Massel. Českou republiku v projektu od konferenci Joint Operation Konference byla součástí národního příspěvku pro dlouhodobou vědeckou studii (Long Term Scientific Study) zpracovávanou v rámci NATO RTO Panel SAS 066 Joint Operations Činnost pracovní skupiny v rámci panelu NATO RTO SAS 066 (NATO Research and Technology Organization SAS-066 (System Analysis and Studies) byla zahájena v roce 2006, kdy bylo schváleno zahájení prací na studii Joint Operations 2030 a stanoven předpokládaný termín publikování studie Joint Operations 2030 na konec roku Cílem vědecké studie je v dlouhodobém výhledu (2030) zhodnotit možné směry vývoje budoucího bezpečnostního prostředí, popsat možné scénáře nasazení a identifikovat budoucí schopnosti, které budou třeba pro úspěšné plnění budoucích úkolů. Studie zhodnotí vliv budoucích pokročilých technologií na široké spektrum schopností, které budou vyžadovány pro vedení budoucích společných operací Aliance. V závěru projektu budou vypracována doporučení na řešení nedostatků ve schopnostech, které se v budoucnu mohou objevit při vedení společných operací. počátku zastupuje pplk. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., z Ústavu strategických a obranných studií UO a Ing. Miroslav Švejda, M.A., ze Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Cílem mezinárodní konference byla vzájemná výměna zkušeností a názorů v oblasti vlivu vybraných schopností ozbrojených sil a možného vývoje bezpečnostního prostředí na budoucí společné operace, pravděpodobné scénáře a použití sil. Byly projednány dosavadní výsledky práce a aktivity jednotlivých členů pracovního týmu JO 2030, představující národní příspěvky dlouhodobé vědecké studie Joint Operations Dále byly prezentovány výsledky národních a mezinárodních seminářů tzv. Solutions Solicitation Session (S3), které jsou zaměřeny na možné přístupy k technologickému řešení vybrané schopnosti v horizontu let Tyto semináře jsou organizovány v jednotlivých zúčastněných zemích, přičemž v ČR byly naplánovány tři (dvě proběhly v lednu a jedno je plánováno v Praze na květen). Budoucí schopnosti Aliance byly tematicky rozděleny do devatenácti okruhů a byly navrženy základní charakteristiky, definice a prognózy pro období let 2030, jako východiska pro stanovení přebytku nebo schodku ve schopnostech, který je třeba vyrovnat. Konference se zúčastnilo dvanáct mezinárodních účastníků. Mezi nimi byli zástupci Kanady, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Norska, Německa, Itálie, USA. Dále potom zástupci institucí jako NATO HQ a ACT, Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany a pořádajícího Ústavu strategických a obranných studií, kteří zároveň tvořili programový výbor konference v čele s vedoucím Oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil pplk. Ing. Ivo Piknerem, Ph.D. Hlavním přínosem konference byla možnost prezentace výsledků vědecké činnosti pracovníků Ústavu strategických a obranných studií v rámci NATO RTO. Jako přínos konference pro resort obrany lze uvést zejména možnost podílet se na zpracování významného dokumentu dlouhodobé vědecké studie Joint Operations 2030 a tím získání nových poznatků v dané oblasti. Součástí konference byla i pracovní návštěva VOP-026 Šternberk, divize VTÚPV Vyškov a také návštěva památníku Mohyla míru. Z mezinárodní konference bude zpracován výstupní materiál sborník, který bude vydán v měsíci květnu Text: mjr. Ing. Jan Valouch, Ph.D. Foto: Mgr. Zdeňka Dubová 4

7 AKTUALITY Skončil druhý běh Kurzu palubních střelců Točící se vrtule, zvířený prach, hluk motorů, vyprahlá kamenitá půda ubíhající pod stroji rychle vzad. A u svých kulometů stojí zarostlí muži sledující pozorně každý pohyb v krajině pod sebou. Tak takhle nějak může vypadat akční záběr nového holywoodského trháku. Ale stejně tak může vypadat každodenní rutinní práce palubních střelců. Než však k jejich nasazení dojde, musí být připraveny upravené stroje Mil Mi-171S. A především musí být připraveni oni. Jenže funkce palubních střelců skončila ještě v československém letectvu s ukončením provozu taktického proudového bombardéru IL-28 Beagle a ještě později po zrušení vrtulníku Mil Mi-4 Hound. Nezbylo tedy nic jiného, než v této oblasti vyškolit zcela nové profesionály. I proto během zkouškového období neosiřely laboratoře Katedry letectva zcela. Studenty řádného bakalářského a magisterského studia zde nahradili účastníci druhého běhu Kurzu palubních střelců. Obsah kurzu, schválený Odborem vojenského letectví MO, zahrnuje celé spektrum teoretických znalostí, které má jeho absolventy připravit na nově zavedenou funkci v Armádě České republiky. Koordinaci kurzu zabezpečovala Katedra letectva, ale právě pro jeho obsahovou rozmanitost významně participovaly i katedry letecké a raketové techniky, leteckých elektrotechnických systémů, zbraní a munice, vojenské geografie a meteorologie a také Ústav leteckého zdravotnictví Praha. Druhý běh kurzu proběhl na základě aktuálních požadavků 23. vrtulníkové základny z Přerova, jež do něj vyslala třináct svých příslušníků rekrutujících se především z řad výsadkových specializací. I přes předchozí zkušenosti, včetně těch ze zahraničních misí, byly informace v kurzu povětšinou nové, a tak nezbylo, než pečlivě zasednout do školních škamen a pozorně naslouchat výkladu zkušených pedagogů, kteří upravili obsah podávaných informací takřka na míru právě tomuto kurzu. A protože studenti kurzu projevili svoji profesionalitu i v případě teoretického vzdělání, po nezbytné examinaci nastalo slavnostní ukončení kurzu spojené s předáním osvědčení o absolvování kurzu. Tohoto příjemného úkolu se ujal velitel 23. vrtulníkové základny pplk. gšt. Ing. Jaromír Šebesta za doprovodu vedoucího Katedry letectva plk. gšt. Ing. Miloslava Bauera a jako zástupce certifikační autority příslušník Odboru vojenského letectva MO mjr. Ing. Roman Kvaš. Závěrem popřejme absolventům úspěšné působení na palubě vrtulníku a zkonstatujme, že Univerzita obrany, i přes některá kritická hodnocení z poslední doby, opět ukázala své schopnosti jako ojedinělé pracoviště, které je navíc pružně schopno reagovat na potřeby Armády České republiky přípravou nejen bakalářů a magistrů. Text: mjr. Ing. Petr Woletz, Katedra letectva Foto: Mgr. Zdeňka Dubová 5

8 ROZHOVOR Vážnost chvíle odlehčil prezident Na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval dne 2. března 2009 ve Velké aule pražského Karolina prezident republiky Václav Klaus šedesát osm nových profesorů vysokých škol. Jedním z nich byl také nynější proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany doc. RNDr. Jan Kohout, CSc., který byl jmenován profesorem pro obor materiálové vědy a inženýrství. Jaký to byl pocit stát spolu s ostatním jmenovanými profesory uprostřed Karolina, přijímat jmenovací dekret a potřásat si rukou s prezidentem republiky? Jakkoli jsme ještě těsně před obřadem všichni žertovali, vážnost chvíle si nás nakonec docela podmanila. Čekali jsme, až na nás přijde řada, a po očku jsme sledovali mezi diváky své nejbližší, kteří na náš úspěch doplatili nejvíce časem věnovaným kariéře místo jim. Vážnost chvíle však odlehčil pan prezident každý se od něho dočkal při přebírání diplomu krátké glosy, u mě jako posledního si jen posteskl: Tak z rezortu obrany zas jenom jeden? Jako vystudovaný fyzik jste svůj život zasvětil práci pedagoga a vědeckého pracovníka v akademickém prostředí. Byl to vždy váš sen? Sen mít syna učitelem měl můj otec, proto mě ve třetí třídě přihlásil do houslí a odhlásil z náboženství. Zřejmě se zhlédl v řediteli naší sázavské dvojtřídky panu Drdlovi, který i mě výrazně poznamenal: přesvědčil mě o tom, že poznání je dobrodružství, které rozhodně stojí za trochu námahy. Tak, obrazně řečeno, stojí na samém počátku mé cesty do Karolina. Je mi docela líto, že se jí moji rodiče už nedožili. Moje školní zájmy nebyly zpočátku nijak vyhraněné, teprve koncem základní školy mě uchvátila fyzika a to mi vydrželo dodnes. K učitelství mě přivedly až peripetie života. Je příjemné zaobírat se nejen zajímavými problémy, ale také mít možnost trvale se chlubit úspěchy či postěžovat si na nezdary. K tomu slouží ucho zvídavého studenta podstatně lépe než ucho manželky žárlící na vědu jako sokyni, s níž se musí dělit o manželův čas. Navíc kontakt se studenty přináší soustavné podněty ke zlepšování jak výuky, tak i odborné práce. Často i zdánlivě velmi hloupá otázka studenta donutí člověka zamyslet se 6 nad věcí a ptát se: vysvětluji látku dobře, když padla právě tato otázka, neopomněl jsem při řešení problému nějaký podstatný aspekt atd. A to nemluvím o studentech, kteří přímo učitele upozorní na nový poznatek, jiný přístup či jen mají chuť si povídat nad rámec výuky. Pak si teprve člověk plně uvědomí hloubku a pravdivost hesla naší univerzity (Učíce jiné učíme sebe). Když už jsme se dotkli akademického prostředí ve vašem životě nebyla Univerzita obrany jediným působištěm. Jaké jsou vaše zkušenosti z ostatních, nevojenských vysokých škol? Přes šest let jsem pracoval na tehdejší Strojní fakultě VUT a čtyři roky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Přestože v obou případech jen jako odborný pracovník, užil jsem si výuky víc než leckterý učitel, navíc jsem externě učil na Fakultě stavební VUT. Mohu tedy porovnávat úroveň studentů a z tohoto srovnání vůbec nevycházejí naši studenti špatně. V průměru jsou plně srovnatelní jak s civilními strojaři, tak i se stavaři. Srovnání s budoucími fyziky, které jsem také učil, je srovnávání nesrovnatelného. Je přece principiální rozdíl, jak student přistupuje k předmětu definujícímu jeho celoživotní povolání, a jak k předmětu, který sice tvoří velmi podstatný, ale přece pouze jeden z mnoha kamínků mozaiky jeho široce pojatého technického vzdělání. Navíc srovnávat lze pouze pomyslný průměr, přitom variabilita je např. u našich studentů velmi široká jak u jednotlivců, tak i mezi obory. Na Univerzitě obrany (předtím VA) jste již čtrnáctým rokem, že ano? Snad se nepletu, když řeknu, že v dubnu zahájím již patnáctý rok svého života v mod-

9 ROZHOVOR rozeleném prostředí vojenského vysokého školství. Přitom moje cesta sem nebyla vůbec jednoduchá. Absolvování vojenské katedry na fakultě a poté základní vojenské služby v Janovicích nad Úhlavou mě utvrdilo v přesvědčení, že pro vojnu jsem se opravdu nenarodil. Ale člověk skutečně nikdy nemá říkat nikdy. Když zemřel vedoucí katedry na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a nově příchozí mi neobnovil smlouvu, byla mi vojna dobrá. Nikde jinde jsem slušné místo v krátké době do vypršení smlouvy nesehnal. Za tři měsíce zkušební doby si přece musím něco slušného najít, utěšoval jsem se při podpisu pracovní smlouvy na VA. Brzy se však ukázalo, že hledat není třeba. Z tehdy ještě plukovníka Novotného, jehož tři hvězdičky mi naháněly panickou hrůzu, se vyklubal velice slušný a vstřícný člověk a převzetí vedení katedry profesorem Cvachovcem, které jsem zpočátku sledoval s jistými obavami, znamenalo pro mě další zlepšení podmínek pro to, abych mohl pracovat na sobě. Víte, když cítíte podporu shora a vstřícnost ze strany kolegů, pak to vše jde skoro samo. Je docela škoda, že pro ně všechny už není v Karolinu dost místa. Za svůj podíl na mém úspěchu by si to docela zasloužili. Snad přijmou aspoň moje skromné poděkování touto cestou. Výhodou (ale také předpokladem) akademického prostředí je, že člověk nemá šanci stagnovat, ale neustále musí na sobě a své kariéře pracovat. K tomu jsou ovšem důležité osobní ambice každého jednotlivce, že ano? Samotnému se mi těžko mluví o ambicích, osobně si zrovna moc ambiciózní nepřipadám. Spíše mám pocit, že šťastná souhra okolností (podmínky, možnosti, kolegové, nadřízení) spolu s možností a ochotou zakousnout se do řešení zajímavých problémů přinesla vše ostatní tak trochu jako vedlejší produkt. Podívám-li se však na fakultu jako celek, vidím základ jejího rozvoje ve sladěném uplatňování ambicí jednotlivců. Ambice je však třeba probouzet motivací a zde se obávám, že podmínky na Univerzitě obrany nejsou v tomto směru zrovna ideální. Na jedné straně je docela terno stát se akademickým pracovníkem Univerzity obrany, protože něco jako základ platu je zde v porovnání s civilními školami výrazně vyšší. Na druhé straně osobní iniciativa na civilní škole může vést k nárůstu konečného příjmu až o stovky procent, u nás jsou to jen desítky procent, a to ještě jen za předpokladu, že vedoucí katedry má dost odvahy zaplatit opravdu dobré pracovníky výrazně lépe než průměrné. Připočtu-li k tomu motivační projekty osobního růstu (habilitace, profesury) financované z Fondu rozvoje vysokých škol, který je pro nás jako státní školu nedostupný, nejsem si jist, zda třeba za deset let budeme mít dostatek akademických pracovníků a zejména v optimální věkové a kvalifikační struktuře nebudeme za veřejnými školami zaostávat. Docela mi zatrne, když velmi schopný profesor naší školy, kterého si opravdu vážím, jen tak mezi řečí poznamená, že dobrý asistent na VUT bere víc a srovnatelně výkonný profesor je s příjmem aspoň na dvojnásobku. Neuteče nám? Jaké jsou vaše další životní plány? Za svůj hlavní úkol současnosti považuji dobře se zaběhnout a posléze dobře fungovat jako proděkan. Vím, že na to doplatí moje skupina fyziky, která si musí rozdělit většinu mé práce. Cítím zvýšenou podporu a ohledy kolegů a zejména podřízených na děkanátě, aby se můj rozběh povedl. Docela jsem přemýšlel nad nabídkou pana děkana, neboť dobře znám jeho touhu pozvednout fakultu co nejvýše i jeho energii učinit tak co nejdříve. Ale pak jsem si řekl, že běžet v závětří za někým, kdo ví, kam běží, a věnuje tomu veškerou svou energii, stojí za to, dokud bude dech stačit. A až skončí trpělivost pana děkana či jeho volební období, chtěl bych se vrátit na katedru a kromě výuky se pustit do zajímavých problémů hromadících se v pomyslné krabičce, na jejichž řešení není v současnosti prakticky čas. Čím se baví proděkan jako vy v civilním životě? Stane-li se práce koníčkem (a možná trochu i drogou), ostatní koníčci živoří. Takže něco málo taky neodborného si přečíst, zajít do divadla (budiž chvála FKSP ani ne tak za výrazný finanční příspěvek, jako za výběr představení a dodání vstupenek až do ruky), strávit část léta na chalupě. A občas se zasnít, co budu dělat, až nebude co dělat, dožiju-li se toho ve zdraví. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: archiv prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., Mgr. Zdeňka Dubová 7

10 8 IDET 2009 Univerzita obrany se chystá na IDET U Univerzita obrany se již tradičně podílí na přípravě veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET. Do vínku dostala také přípravu a organizaci doprovodného programu a konference CATE 2009 s podtitulem Společnost Armáda Technika Životní prostředí. Blíže nám k tomu řekl ředitel Vědecko-informačního odboru Univerzity obrany Ing. Milan Hanousek, Ph.D. Jak konkrétně se naše univerzita podílí na přípravě 10. jubilejního ročníku IDET? Jedná se tradičně o přípravu a realizaci mezinárodních vědecko-odborných konferencí, seminářů a sympozií sdružených pod souhrnným názvem CATE. Jde o zkratku anglických slov Community Army Technology Environment, což v českém překladu znamená Společnost Armáda Technika Životní prostředí. Tyto akce představují základ odborného doprovodného programu Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET Dále Univerzita obrany připravuje svoji vlastní expozici v pavilónu G1 a částečně i na venkovní ploše před pavilónem Z, kde připravuje umělou překážkovou dráhu pro vojenská kolová vozidla nazvanou Polygon Kromě toho naše vysoká škola zabezpečuje více než 400 ubytovacích míst pro organizátory veletrhu z řad AČR, stará se o parkování vojenských vozidel po skončení veletržních výstavních hodin, zajišťuje ukládání munice a zbraní vystavovatelů AČR v nočních hodinách, stará se o technický dozor vojenské techniky vystavovatelů z AČR a celou řadu dalších drobnějších povinností. Bude se naše letošní účast na IDETu lišit od předcházejících ročníků? To rozhodně. Už z toho důvodu, že jubilejní 10. ročník veletrhu se koná v době našeho rovněž 10. výročí vstupu České republiky do NATO a v průběhu předsednictví naší republiky v Evropské unii. Kromě mnohem širší účasti našich odborníků a vědců na mezinárodních konferencích se Univerzita obrany bude snažit dokázat prostřednictvím vystavovaných exponátů, že její místo v oblasti obranného výzkumu a vývoje je v národním měřítku nezastupitelné. Kolik konferencí je připraveno a jaké by mělo být jejich zaměření? Celkem je připraveno dvanáct konferencí. Z toho jedenáct organizuje Univerzita obrany sama a ve dvou případech ve spolupráci s dalším subjektem zabývajícím se výzkumem a vývojem. Jejich zaměření je různorodé. Převažuje samozřejmě orientace na nejmodernější technologie a techniku, nicméně chystáme i takové, které se zaměřují například na přípravu vojenských profesionálů v obranných a bezpečnostních silách, na otázky bezpečnosti a obrany v evropském kontextu či na vliv technologií na taktiku použití vojsk. Jaký trend můžeme očekávat v oblasti zájmu účastníků ve srovnání s předcházejícími ročníky? To je těžké předem hodnotit. Nicméně lze očekávat, že odbornou, ale i laickou veřejnost bude zajímat, kam naše armáda postoupila za deset let členství našeho státu v Severoatlantické alianci, jak se změnila její výzbroj a organizace, jak se promítly nové zkušenosti z četných misí především do oblasti technické, ale i například do přípravy vojenských profesionálů. I proto se tento jubilejní veletrh řídí mottem Dokonalé obranné technologie jsou stále nutností. Čím se bude ještě Univerzita obrany v rámci doprovodného programu na IDETu prezentovat? Jak jsem již uvedl, doprovodný program je tvořen zejména mezinárodními odbornými konferencemi, semináři a sympozii. Letos očekáváme nejvyšší účast v dosavadní historii veletrhu a organizování jeho doprovodného programu. V minulém ročníku veletrhu Univerzita obrany připravila sedm konferencí, pro letošní již jedenáct. Dvanáctou konferenci pořádá Ministerstvo obrany ČR jako uzavřenou pro odborníky na páteřní radary protivzdušné obrany. Osobně se domnívám, že jsme z hlediska organizačního dosáhli stropu nejen našich možností, pokud jde o přípravu a realizaci setkání odborníků na mezinárodní úrovni při příležitosti konání IDETu. Jak bude vypadat vlastní stánek Univerzity obrany a co vše v něm bude k vidění? Pro expozici Univerzity obrany organizátoři vyčlenili plochu o výměře 90 metrů čtverečních. Kromě toho bude v prostoru Polygonu, který sám o sobě pojme plochu až 9000 m2, vyčleněn prostor pro naši venkovní část expozice. Tu bude tvořit prezentace historie a současnosti ve výrobě pekárenských výrobků v rámci armády, kterou představí veřejnosti mjr. Ing. Tomáš Béza z Katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu (FEM). Ve vnitřních prostorách bude možné se seznámit např. s prezentací Katedry vojenského managementu a taktiky FEM, která představí průzkumné a zbraňové systémy nové generace, Katedra ochrany obyvatelstva FEM bude vystavovat praktickou ukázku centra krizového managementu, Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií (FVT) mj. představí vývoj palubních leteckých přístrojů na bázi jednočipových mikroprocesorů, bezpilotní průzkumný prostředek RAPTOR V50 či inerciální referenční jednotku, Katedra komunikačních a informačních systémů FVT přijde s unikátní konstrukcí Kochova unipólu perspektivní anténou pro oblast bezdrátových komunikací. Také Fakulta vojenského zdravotnictví přispěje např. kompletem pro nácvik resuscitace základních životních funkcí, Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO představí kromě výsledků řešení svého výzkumného záměru také nové trubičky pro chemický průkazník CHP-05, jako výsledek společného patentu s firmou Oritest, s. r. o., a konečně Centrum jazykové přípravy UO seznámí návštěvníky mimo jiné s videokonferenční technologií ve výuce cizích jazyků či s prezentací interaktivních studijních textů Military English Exercises. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: archiv UO

11 ANGLIČTINA PRO LISTY UO HOW WELL DO YOU KNOW ENGLISH LITERATURE? CAN YOU GUESS WHICH BOOKS THESE EXTRACTS ARE FROM? 1 Pride and Prejudice Jane Austin ( ) 2 The Old Man and the Sea Ernest Hemingway ( ) 3 A Christmas Carol Charles Dickens ( ) 4 Forrest Gump Winston Groom ( ) 5 The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald ( ) A And indeed the Three Spirits came to visit him. The first one looked like a child and it was the Ghost of Christmas Past. It took him to places of Scrooge s childhood and reminded him of many episodes from that time. The second spirit was the Ghost of Christmas Present. It took him to the family of his clerk where he could see all the misery and poverty. Then it took him to his nephew s house and he realized how happy people could be although they were rather poor. He also could hear how nicely his nephew was speaking about him. The third one was the Ghost of the Future. Scrooge feared this one most of all. He could see his rooms after he had died, passers-by were robbing his property. He could see his own funeral, being totally forgotten by everybody. He could see many other things and he was observing them with horror in his eyes, his hands trembling. B Everything about him was old except his eyes and they were the same colour as the sea and they were cheerful and undefeated. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the boy s parents had told him that the old man was now definitely unlucky, and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat. Santiago thought he had no luck any more. But who knows? Maybe today. Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready. C He wanted to talk about Daisy. She was the first nice girl he had ever known. He found her excitingly desirable. He went to her house. It astonished him he had never been in such a beautiful house before. But he knew that he was in Daisy s house by accident. She knew nothing about him. He had let her believe that he was fully able to take care of her. He didn t tell her that he had no comfortable family standing behind him. He might have a splendid future as Jay Gatsby, but at present he was a penniless young man without a past. His soldier s uniform protected him, but when he lost that, he would be a nobody. So he made the most of his time. He took what he could get and in the end he took Daisy, one quiet October night. He had intended, probably, to take what he could and go but now he found that he could not pull himself away from Daisy. He knew that Daisy was extraordinary, but he didn t realize how extraordinary a nice girl could be. She disappeared that night into her rich house, into her rich, full life, leaving Gatsby nothing. D Mr. Bingley was certainly good-looking and very friendly. But his companion, Mr Darcy attracted more attention. He was not only betterlooking, but also (as people said) had 10,000 pounds a year. At first people admired him. But then they noticed he was proud. He danced once with each of Bingley s sisters, but showed no interest in any other ladies. How different from Mr Bingley who danced every dance and made himself so popular with everybody and in particular Mrs Bennet. For he danced with her eldest daughter, Jane, not just once, but twice. E I looked round for Bubba, but he wasn t there. Then I heard that he was out in the rice field, and he was hurt, so I left my gun by the trees and ran back into the field. Gump! You can t go out there! somebody shouted. But I just ran. Halfway out, I saw another man who was hurt. He was holding a hand up to me so I picked him up and ran back to the trees with him. Then I ran out again and found Bubba. There was blood all over him and he had two bullets in his stomach. He looked up at me, and said, Forrest, why did this happen? What could I say? The he said, Play me a song on the harmonica, will you? There was still a lot of shooting going on, but I played a song. Then all the colour went out of Bubba s face and he said something very softly: Home. And then he died. And that s all I ve got to say about that. Key: 1D, 2B, 3A, 4E, 5C Připravila skupina AJ, CJP 9

12 VĚDA A VÝZKUM Pekařské výrobky předmětem výzkumu Již třetím rokem jsou v rámci výzkumného záměru Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany vyvíjeny pekařské směsi pro výrobu několika druhů chleba, běžného, celozrnného a jemného pečiva. Jedná se o ojedinělou moderní technologii, která doposud v patentové literatuře není známa. Účinnost vyvíjených směsí je sledována podle kriterií potravinové bezpečnosti, senzorické a nutriční přijatelnosti výrobků, jednoduchosti výroby a minimalizace nákladů na výrobu chleba a pečiva. O výzkumu i jeho dalších záměrech jsme hovořili s mjr. Ing. Tomášem Bézou, Ph.D., z Katedry logistiky FEM, který se tomuto výzkumu věnuje jako jeho hlavní řešitel. Z čeho vychází vaše studie o nových výrobních, resp. inovovaných pekařských technologiích? Vychází z hypotézy, že zabezpečení našich vojáků pekařskými výrobky v mnohonárodních operacích je na nedostatečné úrovni. To se také několikrát statisticky potvrdilo, když jsme dotazníkovou metodou hodnotili stravování a výživu v misích. Např. v Kosovu svoji nespokojenost s místním chlebem vyjádřilo až 68 % vojáků. V Afghánistánu není situace o moc příznivější. Proč tomu tak podle vás je? Těch příčin je více, ale v zásadě jde o to, že tradiční pekařské výrobky v Česku se výrazně liší od těch zahraničních. Používáme jiné suroviny, jinou technologii výroby, jiný je i konečný výrobek vytažený z pece. Je pravda, že značná část potravin se v celosvětovém měřítku téměř neliší. Kupříkladu hovězí maso nebo pomeranč budou po celém světě téměř vždy stejné. S takovými komoditami problémy nebývají. S pekařskými výrobky je to ale jiné. Druhým významným aspektem nespokojenosti našich vojáků je skutečnost, že pekařské výrobky tvoří ve spotřebě Čechů velmi významný podíl. Možná nás překvapí statistiky, které uvádí, že celková roční spotřeba pekařských výrobků je až 100 kilogramů na hlavu. Z toho chleba tvoří asi čtyři pětiny. Pro srovnání brambor průměrně za rok zkonzumujeme asi 80 kilogramů na jednoho občana. Pokud tedy voják v operaci přichází o možnost jíst takové pečivo, na které je zvyklý, mohou u něho při tak významném množství ve stravě nastat problémy. Mnohem vhodnější by bylo nahradit tento chléb chlebem s vyšším podílem žitné mouky. Ten je na první pohled tmavý, ale může být také pouze obarvený. Pšenično-žitný či žitnopšeničný chléb, podle poměru mouk, dodává tělu energii postupně, obsahuje více vlákniny, lépe zasytí a déle si uchovává čerstvost. Co se týče rohlíků, jako zástupců běžného pečiva, ty jsou také naší celosvětovou raritou. Ale o ty tu až tak moc nejde. Celozrnné a jemné pečivo považují naši vojáci v mnohonárodních operacích dokonce za chutné. Ale ptala jste se na ty problémy. Velmi zásadní problém může nastat v oblasti potravinové bezpečnosti, a to zejména v operacích, ve kterých nelze chleba a pečivo outsourcovat čili získávat dodavatelsky. Např. při naší samostatné výstavbě EU Battle Group. Ohniska 10 Skutečně? A jaké může mít náš voják problémy z konzumace zahraničního pečiva? Budete se možná divit, ale těch problémů může nastat hned několik. Nejvýznamnějším z pohledu spokojenosti vojáka jsou naprosto rozdílné senzorické a reologické vlastnosti výrobků. To je nejpatrnější u chleba. Chléb je téměř po celém světě vyráběn pouze z pšeničné mouky. Něco jako naše veka nebo toastový chléb. Čili prázdná energie s velmi nízkou biologickou hodnotou, naopak vysokým glykemickým indexem a nevyhovující konzistencí. Naprosto nevhodná strava pro válečníka.

13 VĚDA A VÝZKUM konfliktů se převážně odehrávají v zemích třetího světa, ve kterých je velmi nízká hygienická úroveň, chybějící příslušná legislativa a také nedostatečně rozvinutý průmysl. Těžko v takových případech počítat s dodávkami bezpečných potravin od místních výrobců. O problému, který jsem si nechal záměrně jako poslední, naši velitelé, z pro mě nepochopitelných důvodů, neradi slyší. Nicméně je skutečností, že strava má také velmi významný a často opomíjený psychosociální rozměr. Má dávat pocit pohody, domova, udržovat welfare vojáků na patřičné úrovni. Místo toho jsou ale naši vojáci naopak podrobováni stresu z absence základní potraviny ve stravě. To by nemělo být. Víte, to, že je voják na prvním místě, pochopili např. Francouzi už na začátku 90. let v operaci SFOR. Původně si nechali dodávat pekařské výrobky zahraniční firmou. Kdo ale může dělat bagety lépe než oni? Po této špatné zkušenosti přišli s kontejnerovou pekárnou a pečivo, pokud to jde, si v operacích už zásadně připravují sami. Uvědomme si také dobře, že náš chléb je i významnou součástí české národní identity. Je to symbol jedinečnosti, kterým se lišíme od ostatních národů Evropy, ale i světa. Chlebem a solí vítáme významné hosty. Nebo třeba v modlitbě Otčenáš stojí: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. To jsou příklady, které tuto skutečnost jen podtrhují. Ať se nám to líbí, nebo ne, aspekt duševna a také duchovna je ve stravě stejně tak důležitý, jako je její biologická nebo energetická hodnota. Můžete nám říci, čím konkrétně se ve vašem projektu zabýváte? Jde nám o to, abychom vytěžili možnosti, které se nabízí v tržní síti a vhodně je zapracovali do armádních podmínek. Mám na mysli soudobé pekařské technologie, které se od dob fungování vojenských pekáren KPN a JANA podstatně změnily. Při pekařské výrobě se dnes v zásadě využívají zlepšující přísady, jakési premixy, které významně zkracují výrobní časy. Nezabýváme se tvorbou nových receptur. Na trhu je totiž spousta firem, které se třeba několik let zabývají jen drobným dolaďováním určité receptury. Živí se tím, bylo by to nošením dříví do lesa. My se v naší vědecké práci zabýváme výzkumem 100% pekařských směsí, jejichž výhoda by spočívala v minimalizaci časových ztrát při přípravě výrobků. Směsi by byly připravené, obsluha by jen odměřila správné množství vody. Tuto variantu považujeme v misích za ideální. Uplatnění by ale určitě také našla při krizovém řízení obyvatelstva. Dá se říci, že výzkum těchto směsí je taková malá revanš pekařskému oboru za ty receptury, které jsme si vypůjčili. Doufáme, že se nám podaří tento obor posunout o kousek dál. Máme tomu rozumět tak, že se chystáte své výsledky průmyslově chránit? Ano, to bychom rádi. Před podáním přihlášky vynálezu o tom ale nelze moc dopodrobna mluvit. Pokusy stále probíhají, ale jeden nebo možná i více patentů, popř. užitných vzorů, určitě přihlásíme. Hovoříte o směsích. Má ale armáda ve své výzbroji v současnosti nějaké pekárny? Nebo jak zamýšlíte, že si vojáci v operacích pekařské výrobky budou vyrábět? Ve výzbroji AČR pekárny nejsou a patrně ani nebudou. Jak jsem již naznačil, pekárny, které byly v armádní výzbroji dříve, byly jako zastaralé a nepotřebné již vyřazeny. Jejich kapacita by dnes zbytečně několikanásobně převyšovala potřeby vojsk. No a se změnou zdrojového rámce vývoj a zavedení nové kontejnerové pekárny není také na pořadu dne. My jsme se snažili těmto podmínkám přizpůsobit a podařilo se nám vynajít takovou technologii, která by využívala kuchyňská zařízení, která jsou již dnes běžnou součástí stacionárních varen i v misích. Jedná se o výrobu chleba a pečiva v konvektomatech. Do pole pak chystáme ověřit tuto technologii v nové polní kuchyni POKA 4, ve které je také zabudovaný konvektomat. Jen je potřeba vše odzkoušet a následně zpracovat metodiky pro přípravy jednotlivých výrobků. Počítáme s výrobou formových chlebů a jemného pečiva, jako jsou vánočky, muffiny, nebo třeba i s přípravou litého perníku. Na závěr mi dovolte otázku, kdo a kdy se s vámi touto problematikou zabývá? To je trošku problém. Upřímně řečeno, v pracovní době to lze jen stěží. Povinností je mnoho, takže se s doktorandy a studenty, kteří na projektu spolupracují, scházíme zejména po pracovní době. Pokud máte na mysli instituce, tak intenzivně spolupracujeme s dvěma vedoucími firmami v oboru a s Ústavem potravinářského inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde s námi spolupracují v oblasti mikrobiologie a sledování kvality tuků dvě diplomantky. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: Mgr. Zdeňka Dubová 11

14 KONFERENCE Není návrat jako návrat Profesní kariéra doc. MUDr. Leo Kleina, CSc., by vydala na zvláštní monografii. Bez ohledu na to, zda operoval v nemocničním plášti či působil v uniformě brigádního generála ve strukturách NATO, jeho užší odborný zájem vždy směřoval zejména k plastické a rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Své zkušenosti dnes mimo jiné předává studentům na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové. Když jsem očekával jednou v Hradci Králové na heliportu ministra obrany, moje první slova byla: Pane ministře, vítám vás v hlavním městě vojenské medicíny naší země. On to tehdy vřele přijal a myslím, že mi dobře rozuměl. Po návratu ze zahraniční, po dvouletém působení ve funkci náčelníka Zdravotnické služby AČR a po odchodu z Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha, kde jste pracoval až do března minulého roku jako její přednosta, jste se stal vedoucím Katedry válečné chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví na Univerzitě obrany. Co to pro vás znamená? Znamená to jakési dotažení (završení) kruhu, neboť mohu působit tam, kde jsem Brigádní generál v záloze doc. MUDr. Leo Klein, CSc. Řecký filozof Herakleitos řekl, že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Sofistikovaný čtenář jednoho internetového blogu tento významný citát doplnil: ale možná lze dvakrát vstoupit do téhož rybníka. Jak je tomu ve vašem případě? Pokud vím, loni jste se opět vrátil na Fakultu vojenského zdravotnictví, kde jste již dříve působil. Ano, pracuji zde opět, ale zmírnil bych slovo vrátil, neboť já jsem v širším slova smyslu vlastně nikdy neodešel. Vím, že to může znít podivně, ale ani řeka, ani rybník. Principem mé činnosti ve vojenské medicíně bylo, ať už jsem se nacházel fyzicky kdekoli, že odborná spolupráce s VLA JEP, LF UK i FN v Hradci Králové v mnoha rovinách nepřetržitě pokračovala a táhla se jako červená nit mým celým profesním životem. I z Belgie jsem některé záležitosti konzultoval se svými kolegy právě zde. Slovo kontinuita bych použil jako protiklad k Herakleitově jistě správné myšlence. 12 získával základy svého medicínského a vojenského vzdělání. Jedná se o vojenské akademické prostředí, v němž mohu předávat kolegům a současným studentům své zkušenosti, které vertikálně i horizontálně zasahují celou řadu oblastí vojenské medicíny. Znamená to i práci v prostředí příjemném, mně důvěrné známém, v kolektivu pro věc zapálených lidí. Jakým směrem se ubírá vaše vědecko-výzkumná práce? Vědecko-výzkumná práce je jednou ze stěžejních oblastí činnosti naší katedry. Máme dobře rozpracovaný několikaletý výzkumný záměr orientovaný na klinickou válečnou chirurgii, jehož cílem je zlepšení péče o raněné v polních podmínkách. Jedná se např. o moderní metody stavění krvácení, ošetření zlomenin pohybového aparátu, léčbu traumatického šoku, prevenci infekcí v ráně apod. V experimentální oblasti se Od svých školních let měl jasný životní cíl pro své povolání chtěl se stát vojenským lékařem. Po maturitě na SVVŠ v Prostějově odešel studovat vojenskou lékařskou fakultu (tehdejší VLVDÚ JEP) do Hradce Králové. Od 18 let se tak jeho profesní život spojil s vojenskou medicínou. Po ukončení studia a postgraduálním školení ve VN Olomouc pracoval tři roky jako útvarový lékař v posádce Hranice. V této době složil atestaci z vnitřního lékařství i státní zkoušky z německého jazyka. Měl zájem o chirurgické obory a v roce 1980 nastoupil na místo chirurga nejprve zdravotnického praporu a později chirurgického oddělení VN Olomouc. Po složení atestace z všeobecné chirurgie I. stupně uspěl v roce 1984 v konkurzním řízení na místo asistenta Katedry válečné chirurgie Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně a nastoupil současně na Chirurgickou kliniku FN v Hradci Králové. Vedle léčebně preventivní a klinické činnosti se intenzívně věnoval rovněž pedagogické a vědeckovýzkumné práci. V roce 1989 atestoval z plastické chirurgie, v roce 1994 obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1998 se habilitoval. Od roku 1995 byl vedoucím lékařem Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin chirurgické kliniky a zástupcem vedoucího Katedry válečné chirurgie VLA JEP. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů v SRN, Belgii, USA, Itálii. V letech , již jako brigádní generál, pracoval jako zdravotnický poradce vrchního velitele vojsk NATO v Evropě (ACE Medical Advisor) a náčelník zdravotnického oddělení SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) v Belgii. Po návratu do České republiky byl náčelníkem Vojenské zdravotnické služby AČR až do svého odchodu do zálohy v březnu Následně pracoval jako přednosta Kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. V dubnu minulého roku se vrátil na svou Alma mater na nynější Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde pracuje jako vedoucí Katedry válečné chirurgie.

15 STUDIUM (Dokončení ze str. 12) výzkum ubírá nejmodernějším současným trendem endoskopického operovaní přes přirozené tělesné otvory (tzv. systém NOTES). Mně osobně se navíc pro letošní rok podařilo získat i přímý grant NATO ke spolupráci se zahraničním partnerem pro oblast řešení situací s hromadným výskytem raněných. V tomto projektu odborně podpoříme vojenské lékaře ze zemí PfP (Partnership for Peace) a Středozemního dialogu. Kdybyste měl pár slovy říct, co vás na vaší práci baví nejvíce, co by to bylo? Medicína je krásná tím, že se zabývá člověkem se vším všudy, tak říkajíc jeho tělem i duší. Vzhledem k tomu, že člověk sám i vše kolem nás se neustále mění a vyvíjí, je na medicíně nejzajímavější její dynamika a rozvoj. Právě každodenní styk s pacienty je asi tím nejzajímavějším momentem vůbec. V práci pedagogické mne nejvíce těší úspěchy našich studentů a mladých kolegů, kteří rozvíjejí úspěšně a s elánem chirurgii i válečnou chirurgii do nových možností. Máte ve své chirurgické praxi nějaký lékařský případ, v němž jste překonal možnosti medicíny? Hranice, a v medicíně obzvláště, mohou být velice relativním pojmem. Zkušenosti ukazují, že i u zdánlivě banálních záležitostí může dojít k závažným komplikacím a někdy velmi složitý, takzvaně ztracený případ může nakonec dopadnout dobře. Proto je třeba ke každému jednotlivému nemocnému přistupovat s maximální soustředěností a zodpovědností. Vzpomínám na jednu pacientku, která se již před mnoha lety pokusila ukončit svůj život sebezapálením. Měla popáleniny na 36 % tělesného povrchu, ale podařilo se ji zachránit. Při odchodu z našeho oddělení mi slíbila, že takovou věc už nikdy neudělá. Mnoho roků jsem od ní na Vánoce dostával pozdrav a novoroční blahopřání. Jste spoluautorem knihy z oboru válečné chirurgie, zabývající se uceleným a nejaktuálnějším pohledem na problematiku zajištění chirurgické péče o raněné a nemocné v polních podmínkách v době ozbrojených konfliktů, humanitárních krizí či v podmínkách živelních katastrof. Povězte nám o ní něco. V knize jsem se snažil shrnout více než dvacetileté vlastní zkušenosti z oboru i soudobé poznatky mých kolegů v situaci. Poslední oborová monografie vyšla u nás před 27 lety. Bezprostřední práce na knize trvala téměř dva roky Nejvíce jsem si cenil mezinárodní spolupráce přispěli do ní i dva významní vojenští lékaři z Německa a Velké Británie. Práce na knize je mnohdy úmorná, ale když vyjede čerstvý výtisk z tiskárny, je to krásný pocit, kdy si člověk řekne stálo to za to. Jste také autorem jedné monografie, autorem kapitol v dalších desíti monografiích, autorem a spoluautorem pěti učebních textů, více než osmdesáti publikací v domácím a zahraničním odborném tisku. Přednesl jste více než dvě stě přednášek doma i v zahraničí, byl jste hlavním řešitelem dvou grantových výzkumných úkolů, jste také autorem nebo spoluautorem pěti obhájených závěrečných výzkumných zpráv. Nevím, zda byl tento výčet kompletní, ale chtěla bych se zeptat, čeho si ve své publikační činnosti považujete nejvíce? Z této oblasti mám mnoho zážitků a vzpomínek, patřily by sem např. vyžádané komentáře v zahraničních časopisech, vyžádané přednášky nebo zajímavé diskuse na odborných fórech při setkáních s legendami světové medicíny, které jsme až do určité doby znali jen z učebnic. Z nedávného období bych třeba mohl zmínit svou dvouletou práci ve vědeckém výboru 35. světového kongresu vojenské medicíny ve Washingtonu. Z osmnácti vybraných členů jsem byl jedním ze dvou Evropanů, přičemž jsem při vlastním kongresu řídil čtyři odborné sekce. Nejen tuto, ale veškerou odbornou činnost, především v mezinárodním prostředí, do níž jsem měl možnost se zapojit, jsem vždy bral jako poctu a reprezentaci české vojenské i civilní medicíny, Armády České republiky a její Vojenské zdravotnické služby, jejíž uniformu jsem po dobu třiačtyřiceti let s hrdostí nosil. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: archiv doc. MUDr. Leo Kleina, CSc. 13

16 ROZHOVOR Střípky z mise v Kosovu V minulém čísle Listů Univerzity obrany jsme přinesli rozhovor s kapitánkou MUDr. Michaelou Husárovouz Katedry vojenské hygieny Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, která se koncem ledna vrátila z mírové mise KFOR z Kosova. Spolu s ní tam ve stejné době pobýval i její kolega kapitán Bc. Tomáš Halajčuk z téže katedry. Hlavním úkolem českých vojáků v této misi je zajistit bezpečné a klidné prostředí pro všechna etnika, bojovat s organizovaným zločinem a monitorovat situaci podél administrativní hranice mezi Kosovem a Srbskem. Víme, že největšími problémy jsou tam špatná sociálně-ekonomická situace a nedostatečné zásobování elektrickou energií a pitnou vodou. Množí se případy krádeží, domácího násilí, distribuce drog, nelegálního držení zbraní a nelegální těžby dřeva. Co z toho jste poznal na vlastní kůži? Moje místo bylo na velitelství Multinational Task Force-Center /MNTF(C)/, a tudíž jsem se do nějaké větší akce nedostal. Na vlastní kůži jsem naštěstí poznal pouze tradiční výpadky elektrického proudu. Účastnil jsem se ale několika jednání mezi elitami lokální zdravotnické služby a vedoucími funkcionáři zdravotnické služby KFOR, kde se diskutovalo o aktuálních problémech místních zdravotníků, pramenících právě ze zmíněné, ne právě optimální situace v zemi. Všechny tyto aspekty života se promítají do špatného zdravotního stavu obyvatelstva, zejména v porovnání se situací v Evropské unii. Je zřejmé, že Kosovo čeká k faktické nezávislosti ještě velmi dlouhá cesta. Byla to vaše první mise, anebo máte již podobné předcházející zkušenosti? Zkušenosti jsem neměl, protože šlo o mou první misi. nových lidí, z nichž se několik stalo i mými přáteli. Práce v kolektivu složeném ze šesti národností, kde potřebujete dosáhnout společného cíle, je velmi zajímavá a v mnohém také poučná, neboť nepoznáváte jen cizí pohled na situaci, ale zároveň se také dozvídáte něco nového o sobě. Pozitivním zjištěním je pro mne i to, že v případě názorové nebo jiné neshody se každý snaží tomu druhému vyjít maximálně vstříc a problém se tak vyřeší podstatně rychleji. Kdybyste měl říct, co vám půlroční působení v kontingentu přineslo profesně, co by to bylo? Když pominu intenzivní jazykový kurz v podobě každodenní práce v mezinárodním prostředí, pak se jedná jednoznačně o zjištění, jak fungují zdravotnické prvky zahraničních armád v mírové misi. Máte i takové zážitky, na něž byste nejraději zapomněl? Na žádný si nevzpomínám, takže ne. A co nějaké pozitivní a nezapomenutelné dojmy? Jednoznačně pozitivní dojem na mně udělala parta lidí, se kterou jsem měl tu čest pracovat na jednom velitelství. Nezapomenutelné dojmy mám z Kosova jako země, protože tamní styl života je pro nás místy nepochopitelný, a to nejen v negativním smyslu slova. Jaká byla vaše konkrétní pracovní náplň? Moje práce spočívala v koordinaci všech zdravotnických Rolí 1 v našem úkolovém uskupení /MNTF(C) Multinational Task Force-Center/, v plánování nácviku zásahů mezinárodních zdravotnických jednotek nebo v zabezpečení mezinárodních operací MNTF(C). (Poznámka autora: Zdravotnické etapy jsou rozděleny do více úrovní a označují se jako Role; číslo vyjadřuje příslušný stupeň. Role 1 odpovídá prapornímu obvazišti.) Dále jsem spolu se svým finským kolegou odpovídal za komunikaci s náčelníkem zdravotnické služby KFOR a se zdravotnickými zařízeními v jiných Mnohonárodních úkolových uskupeních MNTF a za koordinaci společných operací, zpracovával jsem periodická hlášení, která jsem posílal na velitelství KFOR, a v případě reálného zásahu zdravotnických složek jsem byl členem týmu, který koordinoval jejich zásah a současně jsem odpovídal za odsun raněných. Stalo se vám, že jste zažíval ponorkové stavy? Syndromu ponorkové nemoci jsem se před výjezdem do mise, upřímně řečeno, poměrně obával, ale realita byla naštěstí úplně jiná. Skupina lidí, se kterou jsem byl na velitelství, vytvořila hned na začátku výbornou partu, takže pro vznik ponorky nebyl žádný prostor. Jakou nejcennější zkušenost si z půlročního působení v Kosovu odnášíte? Jsem velmi rád, že jsem mohl pracovat v mezinárodním prostředí a poznat spoustu Co například vám přišlo nepochopitelné? Asi nejvíc je pro mě nepochopitelný vztah místních obyvatel k životnímu prostředí. Takhle v mnoha případech nevratně zničenou přírodu jsem dlouho neviděl. Netýká se to pouze toho mála průmyslových podniků, které se na území Kosova nachází, ale jde také o naprostou apatii lidí k okolí lidských příbytků. Po návratu z Balkánu se uzavřela jedna krátká kapitola vaší profesní kariéry. Udělal jste za ní tečku, anebo toužíte po další misi? Jelikož mám z této mise veskrze kladné dojmy a zkušenosti, rád bych ještě nějakou misi v budoucnu absolvoval. Myslím ale, že si teď nějaký ten pátek raději pobudu doma s rodinou. Ptala se: Mgr. Zdeňka Dubová Foto: archiv autora Multinational Task Force-Centre, MNT- F(C), nebo také Mnohonárodní úkolové uskupení Střed, je jedním z pěti vojenských celků, které v rámci operace NATO Joint Enterprise v Kosovu působí. V roli vedoucího státu je v současné době Finsko. Velitelem MNTF(C) je brigádní generál Kyösto Halonen. MNTF(C) je jednotka úrovně brigádního úkolového uskupení, která operuje ve střední a severovýchodní části Kosova. Podle rozhodnutí velitele operace však může plnit a plní operační úkoly na celém území Kosova. Mnohonárodní úkolové uskupení Střed je operačně nadřízeno kontingentu AČR v silách KFOR. (Zdroj: 14

17 NATO UO si připomněla výročí vstupu do NATO Přesně v den 10. výročí přistoupení České republiky k Severoatlantické smlouvě se 12. března 2009 uskutečnilo slavnostní shromáždění příslušníků Univerzity obrany. Úvodem slavnostního shromáždění převzalo šest příslušníků UO pamětní odznaky NATO Pamětní odznak NATO, jako ocenění osobního podílu a vynaloženého úsilí při procesu integrace ČR do vojensko-politických struktur NATO, udělila ministryně obrany sedmnácti příslušníkům Univerzity obrany. V čestném předsednictvu zasedli zástupce rektora a velitele brněnské posádky plk. gšt. Ing. Josef Trojan, prorektor pro vnější vztahy UO plk. Ing. Jaroslav Průcha, prorektor pro vědeckou činnost plk. doc. Ing. Martin Macko, CSc., místopředseda Svazu pomocných technických praporů vojenské tábory nucených prací JUDr. Bohumír Dufek, děkan FVT plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., a tajemník FEM pplk. Ing. Jaroslav Holý. Na shromáždění nechyběli ani představitelé ředitelství ústavů, vedení odborů a oddělení rektorátu, členové vědecko-pedagogického sboru a zástupci studentské obce. Poté zástupce rektora plk. gšt. Josef Trojan přednesl úvodní projev, v němž zdůraznil význam začlenění České republiky do Severoatlantické aliance, které bylo významným impulsem pro transformaci české armády a postupnou integraci do aliančních struktur. Naše armáda za deset let prošla zásadními přeměnami ve všech oblastech. Byla ukončena vojenská základní služba a armáda se stala plně profesionální, změnila se struktura armády, systém velení a řízení, systém přípravy jednotek, vybavenost zbraněmi, technikou a materiálem, podotkl na adresu změn AČR plk. gšt. Trojan. Dále mimo jiné připomněl, že působení české armády v NATO se projevilo i ve výchovně-vzdělávacím procesu na Univerzitě obrany. Do odborné přípravy studentů fakult a posluchačů kariérových kurzů byly implementovány standardy NATO, zařazeny nové informace a zkušenosti ze zahraničních operací. Zkvalitnila se i jazyková příprava. Univerzita obrany se stala také uznávaným leaderem realizace Boloňského procesu v oblasti vysokoškolské přípravy příslušníků ozbrojených sil v rámci středoevropské iniciativy vojenských škol a univerzit. Důležité kroky podniká Univerzita obrany v rámci přípravy Military Erasmus Evropské unie. Ve dnech 20. až 22. dubna letošního roku bude naše škola například pořádat v Brně mezinárodní seminář k Military Erasmus, který bude jednou z klíčových akcí v rámci českého předsednictví Evropské unie. Major Ing. Miroslav Krčmář z Ústavu strategických a obranných studií UO ve svém referátu připomenul několik momentů z nedávné historie, která předcházela našemu vstupu do Aliance. Dotkl se důležitých milníků na naší cestě do Aliance, jako například programu bilaterální vojenské spolupráce, do kterého byla AČR přizvána. Tímto programem byl americko-český projekt Mil-to-Mil, který byl v AČR zahájen v roce 1993 a v jehož rámci se uskutečnilo mnoho cest a návštěv odborníků AČR u různých složek Armády Spojených států a naopak. Dalším milníkem na naší cestě do NATO, o kterém se zmínil mjr. Krčmář, byl program Partnerství pro mír, jehož hlavním cílem je spolupráce s Aliancí v oblasti společného plánování, výcviku, vojenských cvičení a dalších aktivit, a zejména dlouhodobý rozvoj vojenských sil zúčastněných států tak, aby mohly operovat společně s jednotkami států Aliance. Referát ukončil citátem bývalého politika Miloše Zemana: Členství ČR v Alianci je nutné, neboť zabrání zahraničním turistům, aby do země přijížděli v tancích, a nikoli v autobusech, vlacích nebo letadlech. Vystoupením místopředsedy Svazu pomocných technických praporů vojenské tábory nucených prací JUDr. Bohumíra Dufka a hymnou NATO bylo slavnostní shromáždění k 10. výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance ukončeno. Text a foto: Mgr. Zdeňka Dubová 15

18 SPORT Ohlédnutí za Zimními sportovními hrami Jednou z vrcholných sportovních akcí v resortu Ministerstva obrany byly v letošním roce Zimní sportovní hry. Pořadatelství této akce, která se koná jedenkrát za tři roky, se ujalo velitelství Společných sil v Olomouci. Mistrovství proběhlo od 19. do 23. ledna v Jeseníkách a Prostějově v těchto disciplínách: lední hokej, sjezdové lyžování, běžecké lyžování, snowboarding a závod skialpových hlídek. Soutěží se účastnili vybraní reprezentanti čtyř soutěžních směrů: Společných sil, Sil podpory a výcviku, vojenských škol a Ministerstva obrany a jemu přímo podřízených útvarů. Reprezentační družstvo vojenských škol bylo složeno převážně z příslušníků Univerzity obrany jak FEM, FVT, tak i FVZ Hradec Králové a doplněno o příslušníky vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha. Turnaj v ledním hokeji Turnaj v ledním hokeji probíhal ve dvou dnech na zimním stadionu v Prostějově za účasti čtyř družstev. Družstvo vojenských škol bylo tvořeno deseti hráči UO a pěti hráči VO FTVS UK. Od počátku bylo zřejmé, že o prvenství svedou souboj družstva vojenských škol a Sil podpory a výcviku. Jejich vzájemný souboj byl na pořadu turnaje již první den, a přestože se příznivěji vyvíjel pro naše družstvo, nakonec skončil remízou 3:3. V dalších utkáních naše družstvo porazilo výběr Ministerstva obrany v poměru 7:0 a výběr Společných sil 6:3. Vzhledem k tomu, že i družstvo Společných sil vyhrálo svá utkání, nakonec rozhodovalo při stejném rozdílu skóre až další pomocné kritérium vyšší počet vstřelených branek, a tak naše družstvo obsadilo druhé místo. Po hubených letech je to velký úspěch, o který se zasloužili příslušníci UO: por. Bc. Ivo Dumišinec, prap. Ondřej Hrabánek, prap. Martin Jansa, pprap. Jaromír Evan, pprap. Jan Skřejpek, prap. Bc. Petr Humpolíček, pprap. Jan Holeček a rtm. Karel Šmejkal. Běžecké lyžování Závody v běžeckém lyžování probíhaly na tratích v okolí hotelu Kurzovní na Pradědu. Zatímco v mužských kategoriích jsme zaznamenali pouze čtvrté místo pprap. Petra Císaře v běhu klasickou technikou na 15 km v kategorii do 35 let, v ženské části těchto soutěží dominovala pprap. Helena Holečková, která zvítězila s přehledem jak v závodě na 5 km volnou, tak i klasickou technikou. Shodně druhá místa v těchto závodech obsadila kpt. Blanka Jiráňová z našeho družstva. V závodě smíšených štafet obsadila štafeta vojenských škol ve složení pprap. Helena Holečková, prap. Petr Císař a prap. Jan Tancibudek v silné konkurenci druhé místo. Sjezdové lyžování a snowboarding Závody ve sjezdovém lyžování a snowboardingu probíhaly v areálu Myšák Karlov. Zatímco v ženských kategoriích jsme neměli žádné zastoupení, v mužských kategoriích jsme dosáhli několika výborných umístění. V slalomu mužů kategorie do 35 let obsadil 4. místo pprap. Ondřej Botlík. V obřím slalomu stejné kategorie obsadil bronzovou příčku prap. Jan Tancibudek. V zajímavém a dramatickém skicrossu se až do finále probojoval pprap. Botlík a obsadil konečné čtvrté místo. V závodech ve snowboardingu jsme měli zastoupení v obou věkových kategoriích. V mladší kategorii do 35 let obsadil prap. Vojtěch Kuchyňka z UO shodně druhá místa ve slalomu i obřím slalomu. Ve starší kategorii nad 35 let zvítězil jak ve slalomu, tak i obřím slalomu pplk. Stanislav Chvosta. Boardcross V dramatickém boardcrossu, závodu bez věkových kategorií, jsme zaznamenali velký úspěch, když v konkurenci šestnácti dalších závodníků postoupili do čtyřčlenného finále tři naši závodníci a nakonec skončili v pořadí druhý prap. Vojtěch Kuchyňka, třetí pplk. Stanislav Chvosta a čtvrtý prap. Jan Bořil. V závěrečném skialpovém závodě družstev jsme neměli zastoupení, naše hlídky sice byly přihlášené, ale ze zdravotních důvodů se nezúčastnily. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 22. ledna ve skiareálu Kopřivná za přítomnosti rektora UO brigádního generála prof. Ing. Rudolf Urbana, CSc., dr. h. c., který předával ceny i sportovcům reprezentujícím Univerzitu obrany a vojenské školy. Text a foto: pplk. Mgr. Stanislav Chvosta, CTVS 16

19 SPORT Výroční přezkoušení z tělocviku je opět tady! Pro někoho běžná rutinní záležitost, pro jiného noční můra, která ho pronásleduje s příchodem jara téměř neustále. Řeč je o výročním přezkoušení z tělocviku, které musí absolvovat každý voják z povolání v průběhu kalendářního roku. Protože první termíny přezkoušení z TV jsou plánovány na květen, je stále dost času na zlepšení tělesné kondice a přípravu organismu na požadovanou úroveň. Tento článek by měl pomocí základních informací o sportovním tréninku správně nasměrovat všechny vojáky z povolání, kteří cítí, že jejich tělesná zdatnost v průběhu období od minulého přezkoušení poklesla, avšak mají chuť se zlepšit a samotné přezkoušení nebrat jako nutné zlo, ale jako příjemnou záležitost. Na Vědeckém a servisním pracovišti tělesné výchovy a sportu (CASRI) byl vytvořen program, jehož přednost tkví v jeho přístupnosti všem a v jeho jednoduchosti. Tělesné aktivity vojenského profesionála mají svá pravidla, a pokud chceme, aby nám přinášely maximální efekt, dobrou kondici a příjemné prožitky, je potřebné tato pravidla a tyto zásady znát a dodržovat. Tato pravidla představují minimum, které bychom měli realizovat, aby náš trénink měl smysl. Základní pravidlo, které bychom měli minimálně prvních šest týdnů dodržovat, zní: POHODA. Pro většinu z nás není naším cílem překonávání rekordů a usilování o mistrovské medaile. Naším cílem je tělesná aktivita v klidu, bez nepříjemných pocitů a pro radost z pohybu samotného. Ve sportu a v tréninku se nedá nic dohnat během jednoho dne. Na zvýšenou zátěž si tělo musí zvykat. Postavme si odpovídající cíle zaměřené zejména na zvyšování relativní, tj. vlastní výkonnosti. Je důležité dodržovat základní principy sportovního tréninku, jako jsou zejména četnost tréninkových jednotek, doba zatížení v jednom tréninku a intenzita. Nezanedbatelný je samozřejmě spánek, pitný režim, strava, evidence atd. rovnoměrně rozložit trénink v týdenním programu. Klasické rozložení je úterý, čtvrtek, sobota. Doba tréninku objem Zaznamenává se v minutách a někdy se o době hovoří také jako o tzv. objemu. Pro náš trénink je ideální doba 30 minut. Kratší doba nezajišťuje zapojení všech energetických zdrojů v těle, a tím i trénink jejich využití. To vychází z energetických pochodů ve svalech. Využívání cukrů jako zdroje energie pracujících svalů začíná v první minutě zatížení a zásoby cukrů vydrží zhruba 2 hodiny, než se vyčerpají. Využívání tuků, pro dodávání energie svalům, nastupuje postupně od prvních minut zatížení. 50 % podílu na energetickém krytí činnosti svalů dosahuje mezi minutou a k maximu se přibližuje po minutách souvislého zatížení a postupného vyčerpávání zásob cukru. Intenzita (TF) Je nejčastěji vyjádřená tepovou frekvencí. Obecně se udává, že max. TF je věk. V rámci našeho tréninku bychom se měli pohybovat na úrovni okolo 130 tepů za min. Práce srdce v tomto režimu je efektivní a srdce dosahuje největšího tepového objemu tj. vytlačí do krevního oběhu nejvíce krve na jeden srdeční stah. Krevní řečiště je při této frekvenci otevřeno do nejmenších vlásečnic. Je těžké ji přesně dodržet, a proto platí plus mínus 20. Není nutno dosahovat frekvencí vyšších než 150 tepů za minutu, jelikož tato hodnota odpovídá vrcholovému tréninku. Frekvence pod 100 tepů za minutu již není dostatečným podnětem pro adaptační změny. Pohybová aktivita Nejvhodnější aktivita je taková, která je nám příjemná a kterou jsme schopni provádět delší dobu. Abychom eliminovali přetrénování, je vhodné aktivity střídat. Nabídka tělesných cvičení a aktivit pro rozvoj vytrvalostikondice je široká, čímž si tréninky můžeme udělat pro sebe příjemné a zábavné. Jen pro nástin uvádíme výčet běžných pohybových aktivit: běh, cyklistika, běh na lyžích, plavání, aerobic, bicyklový ergometr, spinning, běhátko, veslování, stepr atd. Pokud budete dodržovat po dobu 6 týdnů tyto zásady, tzn. provozovat tělesnou aktivitu 3x týdně po 30 minutách při intenzitě 130 tepů za minutu, budete cítit, že tělesná aktivita vám přináší příjemný, dobrý pocit, který bude ruku v ruce spojen s lepší tělesnou kondicí. Centrum tělesné výchovy a sportu UO je vybaveno potřebným měřicím zařízením TF (sportestry), jež je možno zapůjčit a vyzkoušet. Zároveň lze na tomto pracovišti případným zájemcům pomoci sestavit individuální tréninkové plány, které budou zohledňovat principy sportovního tréninku a dílčí aspekty samotných zájemců. Text: pplk. PhDr. Jiří Sekanina (CTVS) Foto: Mgr. Zdeňka Dubová Základní pravidla pro plánování a realizaci týdenního kondičního programu jsou: Frekvence Minimální počet tréninků v týdnu jsou tři. I při této minimální frekvenci je nutné 17

20 KULTURA IV. reprezentační ples FEM Kam za kulturou Janáčkovo divadlo reprízuje (8. a ) Pucciniho Toscu. Jde o divácky vděčnou inscenaci, uvádějící posluchače do světa italské revoluce začátku 19. století, kde láska je konfrontována se smrtí za revoluční ideály. Hudební událostí je uvedení (1., 5., 7. 4.) opery Julietta Bohuslava Martinů. V jubilejním roce skladatele se dostává na scénu dílo psané v duchu pařížské moderny 20. let 20. století, ozvláštněné poezií. V pátek 6. března 2009 uspořádali příslušníci Fakulty ekonomiky a managementu v Klubu UO svůj již IV. reprezentační ples. Pozvání děkana FEM na ples přijali čestní hosté, mezi nimiž nechyběli rektor-velitel prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., s chotí, předsedkyně závodního výboru ČMOSA doc. Ing. Šárka Sobotková, CSc., s manželem a generální sponzor zástupce firmy T-Soft Praha Ing. Michal Vaněček, Ph.D. Kromě zaměstnanců fakulty byli nejpočetnějšími účastníky plesu studenti a studentky FEM. To je také jeden z nejdůležitějších motivů pro pořádání plesu vytvořit další příležitost pro společenské setkávání učitelů a studentů mimo vlastní pedagogický proces. Jak se podle reakcí účastníků zdá, ples skutečně přispěl k dobré pohodě, umožnil zastavit se v každodenním shonu a nepochybně pomohl k rozvinutí společenského a kulturního života příslušníků fakulty a jejich rodin a přátel. Dobrou náladu navodilo vystoupení Ondřeje Cempírka z Tropical baru ze Ždáru nad Sázavou. Zvláště jeho Barmanská show a příprava míchaných nápojů a nápojů podávaných v čerstvém ovoci měla značný úspěch mezi přítomnými účastníky plesu a zpestřila programovou nabídku. Jak už to na podobných akcích bývá, i na plese FEM bylo možno poučit se, jak má tanec vypadat, když se toho ujmou profesionálové. V tomto případě byly vzory tanečního páru z TK OREL Telnice hodnými následování. Pak už pokračoval veselý plesový rej za podpory kapel, které to dovedou opravdu roztočit hudební skupiny PANORAMA z Vyškova pod vedením kapelníka PhDr. Ivo Klenka a cimbálové muziky Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ pod vedením primáše Josefa Imricha. V druhé části předtančení byly předvedeny ukázky standardních a latinskoamerických tanců v podání tanečního klubu TK AKADE- MIK Brno. Půlnoční losování bohaté tomboly bylo úspěšným vyvrcholením fakultního plesu, na kterém se téměř sto sedmdesát lidí výtečně bavilo a 44 šťastných výherců si odneslo i hmatatelnou vzpomínku na ples ve formě výhry v tombole. Ti příslušníci fakulty, kteří od počátku pořádání ples podporovali a zúčastnili se ho, a zejména pak jeho organizátoři věří, že se podařilo rozvinout novou tradici, kterou si v dalších letech nenechá ujít nikdo z celé Univerzity obrany. Na závěr můžeme dodat pouze: Ať žije 5. reprezentační ples FEM, který se uskuteční 19. března 2010! Text: Ing. Vladislav Vincenec Foto: Ing. Vladislav Polednik Mahenovo divadlo bude premiérovat (17. 4.) Shakespearova Antonia a Kleopatru. Jde o hru označovanou jako autorovu nejerotičtější, s nejvíce propracovanou hlavní ženskou rolí. Konfrontačním zážitkem na divadelním festivalu Trialog 2009 bude vystoupení (19. 4.) divadla Aréna z Bratislavy s Klimáčkovou hrou Dr. Gustav Husák vězeň prezidentů, prezident vězňů. Na Slovensku je tento politik hodnocen poněkud odlišně např. kvůli účasti ve Slovenském národním povstání. Městské divadlo reprízuje muzikál Bídníci, uvedený na Hudební scéně ( , , a ). Bude vděčným vývozním artiklem na zahraničních zájezdech. Muzikál Evita (1. a ), zpopularizovaný stejnojmenným filmem, má zápletku založenou na konfliktu mezi diktátorem Perónem, jeho milovanou Evitou a démonickým Che Guevarou. Inscenace T. Williamse Kočka na rozpálené plechové střeše (4., 5., 10., ) na Činoherní scéně je divácký zážitek z nosné předlohy a excelentního výkonu Zdeňka Junáka v jedné z hlavních postav. Divadlo Husa na provázku uvádí pod výmluvným názvem Kabinet Havel: Úsvit v Čechách s Václavem Havlem (17. 4.) besedu na téma Česká krajina. Rusalka bledá bratří Formanů (8., 9., ) je inspirována Antonínem Dvořákem a Jaroslavem Kvapilem. V sérii shakespearovských inscenací na sebe upozornila Eva Vrbková v Lady Macbeth (17. a ). Divadlo Radost uvádí (19. 3) situační komedii Ořechovského divadla Babička v trenkách (10. 2.). Ořechovští ochotníci mají věhlas naší kvalitní amatérské scény a jsou dlouhodobě vedeni ředitelem Radosti a režisérem inscenace V. Peškou. Se stejně lehkou rukou inscenuje Peška Rychlé šípy (26. 3.). Dr. Vít Pospíšil 18

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách Training of Professionals in Defence and Security forces 2010

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Prezentace CZECHTRADE na akci NBC The International Symposium Conference 2006

Prezentace CZECHTRADE na akci NBC The International Symposium Conference 2006 Závěrečná zpráva z akce: Prezentace CZECHTRADE na akci NBC The International Symposium Conference 2006 Termín konání: 18. 21. červen 2006 Místo konání: AIR Defence House MO,Tampere, Finsko I. Úvod Obor

Více

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář P O Z V Á N K A Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně Vás zve na seminář PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO RADIOLOKAČNÍ SYSTÉMY, PASIVNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof;

III.ročník. Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; III.ročník MEDICÍNA KATASTROF Příprava UM v kontextu přípravy pro KM MUDr.Josef Štorek,Ph Ph.D., doc.mudr.jan Pokorný,DrSc., IPVZ Praha, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof; Prof.MUDr. Leoš

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY

NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY PREVIEW TO EDUCATION AND STUDIES AT THE FACULTY OF MILITARY LEADERSHIP, THE UNIVERSITY OF DEFENCE PhDr. Radek Mitášek

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více