PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Kněžmostka, Suhrovice, oprava koryta v ř. km 14,000 14,500

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Kněžmostka, Suhrovice, oprava koryta v ř. km 14,000 14,500"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Kněžmostka, Suhrovice, oprava koryta v ř. km 14,000 14,500 Posouzení možnosti pročištění koryta vodního toku Kněžmostka pomocí trhacích prací Zpráva o geofyzikálních měřeních G IMPULS Praha spol. s r.o. Přístavní 24, Praha 7

2 2 Řešitel RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.... Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (obor geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1620/2002. Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (zkoumání geologické stavby). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2179/2013. Držitel střelmistrovského průkazu , vydán OÚ Brno pod čj. 1421/75 Jednatel firmy G IMPULS Praha spol. s r.o.: RNDr. Dušan Dostál... G IMPULS Praha spol. s r.o. pracoviště Přístavní 24, Praha 7 tel./fax Praha Společnost G IMPULS Praha má certifikovaný systém zabezpečování jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2008. Certifikát byl udělen certifikačním orgánem 3EC International. Rozdělovník: Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, Jablonec n. Nisou + CD 4. G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, Praha 7, archiv

3 3 Obsah 1. ÚVOD GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ PROBLEMATIKA TRHACÍCH PRÁCÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ LITERATURA PŘÍLOHY... 12

4 4 1. ÚVOD Na základě objednávky Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, Jablonec n. Nisou zajistil G IMPULS Praha spol. s r.o., technická kancelář Přístavní 24, Praha 7 geofyzikální měření, jehož konečným cílem bylo posouzení možnosti pročištění koryta vodního toku Kněžmostka za pomoci trhavin v chráněném území Natura 2000 Drhleny. Objednatel požaduje věnovat pozornost cca 500 m dlouhému úseku, který se nachází v místech, které jsou v projektu sanace označeny jako SO 1 (stavební objekt 1). Přesněji, jedná se o ř. km 14,000 až 14,500. Lokalizace tohoto místa je schematicky zobrazena v obr. 1. Obr. 1: Situace zájmového území. V zájmovém místě dochází k situaci, kdy zejména kaly z Komárovského rybníka postupně zaplňují říční koryto. Dochází ke zpomalování toku a postupně k úplnému zaplnění koryta bahnem. Průtočnost úseku se tak výrazně zpomaluje. Celou situaci dále komplikuje příčná hrázka, která ohraničuje horní část Drhlenského rybníka. Již v roce 1999 byl problém zanášení bahnem řešen trhacími pracemi. Koryto, které není jinak přístupné pro větší mechanizaci, bylo vystříleno a terén byl znovu upraven. V současnosti se jedná o obdobný návrh, tj. použít trhaviny pro úpravu koryta. Hlavní úkoly prací prováděných v rámci zde předkládaného projektu lze rozdělit do dvou částí následující: 1. Pomocí komplexu průzkumných geofyzikálních prací posoudit proveditelnost trhacích prací pro uvolnění koryta.

5 5 2. Na základě získaných poznatků z geofyzikálních měření vypracovat návrh, jak postupovat při provádění trhacích prací, popřípadě také upozornit na nutnost občasných kontrolních měření (seismicita) v místech, kde by na základě geofyzikálních měření bylo zjištěno, že se jedná o kritické úseky s potenciální nestabilitou svahů údolí. Pro ilustraci uvádíme tři snímky, pořízené při rekognoskaci terénu. Obr. 2 a obr. 3 ukazují kritický, zabahněný úsek. Na obr. 4 je příklad ilustrující charakter svahů kolem toku. Obr. 2: Zanesená část koryta Kněžmostky Obr. 3: Zanesená část koryta Kněžmostky

6 6 Obr. 4: Část levého svahu Kněžmostky 2. GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ Geofyzikálnímu průzkumu předcházela rekognoskace terénu, která probíhala za přítomnosti pracovníků objednatele a zhotovitele prací. Zhotovitel prací pak následně využil databázi České geologické služby (Geofond) a prověřil, zda nejsou v databázi k dispozici poznatky ze starších průzkumů, které by případně mohly ovlivnit názor na prováděcí projekt geofyzikálních prací, nebo případně by mohly významně změnit základní znalosti o geologické (geotechnické) stavbě zájmového území. Ze studia databáze České geologické služby vyplynulo, že zájmová oblast nebyla předmětem soustavnějšího zájmu spojeného s vrtným průzkumem. To je způsobeno jednak tím, že území není příliš obydleno (zastavěno) a geologické poměry jsou pro mapujícího geologa dokladovatelné ze studia celkem odkrytého terénu. Z pohledu našich konkrétních potřeb lze konstatovat, že terén je budován křídovými útvary. Určitým problémem je, že pevné pískovcové bloky se střídají s více navětralými partiemi, anebo pískovcové vrstvy leží na jílovém podloží (střídání pískovcových a jílových souvrství). Na lokalitě bylo vytýčeno několik geofyzikálních profilů, které byly vedeny tak, aby dobře reprezentovaly zájmové území. Profil P1 byl veden po pravém břehu říčky, v zásadě po příbřežní stezce pro pěší. Profily P3 a P4 byly vedeny po pravém svahu údolí, Profil P5 byl veden také po pravém svahu, ale překročil i koryto říčky a byl zakončen až v oblasti levého svahu údolní nivy. Průběh profilů je zřejmý z přílohy 1. Na lokalitě byly použity dvě geofyzikální metody. První metodou je seismický průzkum. Seismiku lze považovat za přímou metodu, která je schopna podat informace o geotechnických poměrech lokality a také podat poznatky potřebné pro projektování trhacích prací. Rychlost šíření seismických vln je funkcí modulu pružnosti, Poissonova čísla a objemové hmotnosti prostředí, kterým se vlna šíří. V zásadě sledujeme buď vlny přímé, refragované a reflexní. Přímá vlna se šíří k nějakému seismickému rozhraní a zde se odráží (vzniká vlna reflexní, odražená). Pokud vlna se za určitých podmínek na rozhraní zlomí a nějaký čas klouže po seismické hranici, je to vlna refragovaná, lomená. Vlna refraguje pouze

7 7 na rozhraní, kde v nadložní poloze je seismická rychlost nižší jak v podloží. Výše zmíněné vlny mají buď charakter vln podélných či příčných. Zvláštním typem vln jsou vlny povrchové, které v našem případě vznikají na rozhraní povrchová poloha a podloží (rozhraní mezi povrchovými kvartérními sedimenty a pevnější podložní polohou). Pro bližší pochopení dané problematiky odkazujeme na literaturu (viz lit. Bárta 2009, nebo Griffin 1979). Seismické měření proběhlo na profilu P1. Další geofyzikální metodou byla metoda odporové tomografie. Tato metoda je založena na odporovém měření hornin. Specifikem odporové tomografie je to, že měření probíhá s multielektrodovým uspořádáním elektrod a počítačový program postupně zapojuje různé varianty uspořádání. To vede k podrobnému proměření prostředí obdobně jako u lékařské tomografie apod. Výsledkem měření jsou pak zejména odporové řezy sestavené pomocí interpretačního programu (v našem případě Res2Dinv). Pro bližší pochopení dané problematiky odkazujeme na literaturu (viz lit. Bárta 2009 nebo Griffin 1979 nebo Karous 1989). Multielektrodové měření proběhlo na profilech P3, P4, P5 a částečně i P1. Výsledky seismických měření jsou prezentovány na komplexní příloze 2. V horní části přílohy je seismický řez charakterizující průběh refrakčního rozhraní a rychlostní poměry. Níže následují příklady analýzy seismických povrchových vln (dispersní křivky). Ještě níže je příklad seismického záznamu včetně frekvenční analýzy. Výsledky seismických měření lze shrnout do následujících poznatků: - Skalní podloží se pod povrchovou vrstvou nachází v proměnlivé hloubce mezi 0 až 8 m. - Rychlost seismických podélných vln v připovrchové vrstvě se pohybuje kolem 310 m/s. V podložní (skalní) poloze dosahuje rychlost hodnot kolem 2400 m/s. - Povrchové vlny mají několik módů a jsou velmi zřetelné a intenzivní. Šíří se rychlostí kolem 210 m/s. Mocnost připovrchové polohy pro tyto vlny činí kolem 7 m. - Dominantní frekvence pro podélné vlny je 25 Hz. Útlum pro podélné vlny byl zjištěn cca 2% na jeden metr trasy. Zásadní je ovšem, že intenzita povrchových vln je zhruba devítinásobkem vůči vlnám, které se odrážejí od podzemních struktur. Výsledky odporových měření jsou prezentovány v příloze 3 v podobě odporových řezů. Z odporových řezů plyne, že pískovcové polohy (zvýšený odpor) jsou v souvrstvích střídány polohami jílovitými (nízký odpor). V těsném okolí řečiště lze identifikovat bahenní výplň koryta říčky. Mocnost bahenních sedimentů je logicky mění, ale může v centru řečiště dosahovat i mocnosti (hloubky) kolem 3 m. Z geofyzikálního pohledu lze učinit závěr, že řešení zanesení koryta říčky je pomocí trhacích prací možné za předpokladu, že práce provede zkušený střelmistr, který bude brát v úvahu nebezpečí šíření intenzivní povrchové a zvukové vlny údolím. Trhací práce by měly být průběžně sledovány seismickými stanicemi. Data ze seismických měření a pasportizace vybraných budov z bližšího okolí by měly být nejenom kontrolou vlastní práce, ale i případným podkladem pro jednání s potenciálními stěžovateli na hluk, otřesy apod. Pasportizace by měla proběhnout ještě před zahájením trhacích prací. Seismické stanice budou monitorovat trhací práce cca jeden týden.

8 8 3. PROBLEMATIKA TRHACÍCH PRÁCÍ Trhací práce lze provést pouze za předpokladu, že budou naplněny všechny zákonné předpisy a že dodavatel trhacích prací bude mít schválen technologický postup prací Obvodním báňským úřadem. Sestavení technologického postupu by pro odbornou firmu nemělo být neznámým pojmem, nicméně níže uvádíme požadavky, které by mohly být na potenciální dodavatele již vzneseny v rámci poptávkového řízení včetně výměr (nacenění) základních rozpočtových položek. Technologie trhacích prací Základním dokumentem pro návrh a provedení odstřelů k vyčištění koryta Kněžmostky je technologický postup trhacích prací. Od tohoto dokumentu se střelmistr nesmí odchýlit, s výjimkou prací směřujících k záchraně osob a majetku v případě, který nesnese odklad. Protože se v tomto konkrétním případě jedná o málo soudržnou, bažinatou zeminu, lze doporučit, resp. s výhodou použít tzv. táhlé nálože. Odpadne tím především potřeba zřízení velkého množství vývrtů a propojování velkého roznětného okruhu. Nálož bude umístěna v ose čištěného koryta a je vždy spojitá v daném úseku. Délka úseku vychází zejména z místních podmínek, tj. maximální velikosti nálože, kterou lze v daném úseku bezpečně odpálit (seismické zatížení okolí, rozlet bahna, akustická vlna apod.). Nálož se umisťuje do stejné hloubky pod úroveň terénu a podle zhruba stejných zásad jako nálože vývrtové, tj. cca do jedné poloviny až dvou třetin hloubky vrstvy bahenního nánosu k vystřelení. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohyb pracovníků po málo únosné zemině, je třeba dbát zvýšené pozornosti na bezpečnost pracovníků během přípravných prací a během pokládky náloží (jištění lanem, dřevěné podlážky apod.). Legislativní rámec Práce budou probíhat podle technologického postupu trhacích prací. Ten musí být schválen místně příslušným obvodním báňským úřadem v tomto případě Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (působnost pro okres Mladá Boleslav, obec Branžež a obec Kněžmost, část obce Drhleny) a musí nabýt právní moci. Teprve poté je možné přistoupit k provádění vlastních odstřelů. Technologický postup Náležitosti technologického postupu trhacích prací jsou dány Přílohou č. 4 Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb. o výbušninách ve znění pozdějších předpisů. Technologický postup trhacích prací musí obsahovat zejména vymezení výbušnin a pomůcek povolených k používání na pracovišti, stanovení technologie trhacích prací a omezující podmínky odstřelu, způsob ochrany okolí před účinky odstřelu, potřebný počet pracovníků včetně střelmistrů, situaci místa odstřelu a jeho nejbližšího okolí s vymezením manipulačního prostoru a bezpečnostního okruhu a způsob jejich vyklizení a uzavření, prostředky k vyhlašování výstražných signálů a nouzového signálu a způsob jejich vyhlašování, čekací dobu, zásady určení úkrytů pracovníků a místa odpalu, rozmístění a velikost náloží, způsob roznětu a povolené odchylky mezi naměřeným a vypočteným odporem roznětného okruhu, zabezpečení strojního a elektrického zařízení ohroženého trhacími pracemi, způsob těsnění náloží, opatření při selhávce včetně způsobu její likvidace, pravomoc a odpovědnost pracovníků zúčastněných při trhacích pracích, podmínky pro případné dělení náložek trhavin, spouštění náložek když je ve vývrtu roznětná náložka, nabíjení roznětných náložek pomocníkem, používání více roznětných náložek v náloži, adjustaci roznětné náložky několika rozněcovadly.

9 9 V technologickém postupu je nutno zejména popsat následující prvky projektu: - Výbušniny a pomůcky: předpoklad použití systému táhlé nálože tvořené buď náložkami průmyslové plastické trhaviny navázané na standardní bleskovici nebo několika svazků vysokogramážní bleskovice (např. Startline 100). Dlouhodobé praktické zkušenosti při použití utěsněné táhlé nálože v bahně ve hloubce cca 0,5 m a hmotnosti cca 1,5 kg na běžný metr uvádějí výslednou hloubku rýhy cca 1,2 m. Pro nasazení v lokalitě Kněžmostky by tedy měla postačovat maximální hmotnost 1,0 kg na běžný metr; - Stanovení technologie: pro vystřelení bahenního nánosu v požadovaném místě a hloubce budou použity táhlé nálože tvořené vodovzdornou průmyslovou plastickou trhavinou nebo několika žilami vysokogramážní bleskovice. Tyto budou zatlačeny cca do hloubky 0,5 m do bahna v trase koryta, případně v upravené trase požadované správcem toku. Hmotnost trhaviny max. 1,0 kg na běžný metr, bude upravena po prvním zkušebním odstřelu. Roznět elektrickými rozbuškami. Celá délka čištěného úseku bude rozdělena do několika dílčích etap, které budou odpalovány postupně, vždy ve směru proti toku, aby byl okolní terén postupně odvodňován. Součástí prvního zkušebního odstřelu bude i měření a vyhodnocení seismické a tlakovzdušné vlny, podle výsledku pak budou na místě upraveny výsledné parametry (max. velikost nálože) etapových odstřelů; - Omezující podmínky: místem odstřelů a plánovaného bezpečnostního okruhu neprocházejí žádné podzemní ani nadzemní inženýrské sítě ani se zde nenacházejí žádné stavební objekty. Zásadní omezující vliv tedy bude mít interakce prací, resp. projevů vedlejších nežádoucích účinků se životním prostředím práce by měly být prováděny šetrně, aby byly minimalizovány negativní účinky odhozu rozstřeleného bahna do bezprostředního okolí. Dále bude potřeba respektovat případné požadavky na ochranu rostlin či živočichů ze strany orgánů ochrany životního prostředí; - Ochrana okolí: vzhledem k typu prací a konkrétní situaci v místě provádění prací není potřeba provádět žádná zvláštní opatření k ochraně okolí. Mechanizace nebude přítomna, na toku ani v bezpečnostním okruhu se nenacházejí žádné objekty ani inženýrské sítě. Nálože budou dimenzovány tak, aby nehrozilo nebezpečí ani od seismické ani od tlakovzdušné vlny. Jediným přímým důsledkem tedy bude rozlet bahna z trasy toku do bezprostředního okolí a ten je přímým cílem navržených prací; - Počet pracovníků: vzhledem k typu prací a konkrétní situaci v místě provádění prací postačí pro zajištění odborných činností jeden střelmistr a jeden pomocník. Rozšiřujícím faktorem z hlediska počtu pracovníků však bude zajištění bezpečnostního okruhu, kde lze předpokládat potřebu doplnění dalších cca 3 až 6 osob coby hlídek; - Manipulační prostor: manipulační prostor zahrnuje prostor přípravy rozstřelení bahenního nánosu. Mohou zde být prováděny pouze práce bezprostředně související s přípravou odstřelů. Prostor prací se nachází v řečišti Kněžmostky a mohou se zde pohybovat pouze střelmistr a jeho pomocníci; - Bezpečnostní okruh: bezpečnostní okruh zahrnuje prostor v šířce dna údolí Kněžmostky a délce vždy cca 100 m. Přesně vymezen bude v konkrétním technologickém postupu na základě místního šetření. Prostor bude po dobu provádění odstřelů vyklizen a uzavřen prokazatelně proškolenými hlídkami. Za proškolení a rozmístění hlídek zodpovídá střelmistr provádějící trhací práce. Hlídky budou rozmístěny tak, aby byl zajištěn bezpečný průběh prací, byly pokud možno kryty před jemným spadem bahna a zároveň měly potřebný přehled o situaci na hranici bezpečnostního okruhu. Spojení s hlídkami vysílačkami nebo hlasem, vyhlašování signálů sirénou nebo píšťalkou;

10 10 - Vyhlašování signálů: Dva dlouhé hvizdy:příkaz k odchodu všech nezúčastněných osob z ohroženého prostoru a odchod hlídek na předem určená stanoviště; Jeden dlouhý hvizd: Jednu minutu před odstřelem a po zjištění, že je ohrožené území zcela vyklizeno a zajištěno hlídkami. Nálože jsou připraveny k odpálení; Ukončující signál: Dlouhý hvizd po odstřelu, provedené prohlídce a zajištění pracoviště, pokud nedošlo k selhávce; Nouzový signál: Hlasitým voláním NESTŘÍLET! a krátkými, přerušovanými hvizdy při zjištění, že byl narušen bezpečnostní okruh, nebo při zjištění skutečností, které by mohly ohrozit bezpečnost osob či majetku; Všechny signály mimo nouzového mohou být vydávány pouze na přímý osobní pokyn střelmistra; - Čekací doba: Na pracoviště se smí po odstřelu vstoupit až po uplynutí čekací doby. Ta činí minimálně pět minut a při podezření na selhávku se tato doba prodlužuje na deset minut. Jestliže došlo k selhávce, musí se bezodkladně přistoupit k její likvidaci. V místě odstřelu pak mohou být vykonávány pouze práce s tímto bezprostředně související. Bezpečnostní okruh musí zůstat uzavřen. Selhávku zneškodňuje střelmistr provádějící trhací práce. Zjistí-li pracovníci selhávku nebo zbytky nevybuchlých výbušnin až během dalších prací, jsou povinni tyto ihned přerušit a okamžitě informovat střelmistra, v jeho nepřítomnosti pak stavbyvedoucího. Po zneškodnění selhávky musí střelmistr provést prohlídku místa odstřelu a odstranit případné zbytky nevybuchlých výbušnin. Případná selhávka bude odstraněna přiložením nové roznětné náložky; - Přílohy: součástí podání technologického postupu k projednání na místně příslušném obvodním báňském úřadě jsou i nezbytné přílohy, zejména a) Seznam účastníků řízení, b) Řešení střetu zájmů a ochrana práv a právem chráněných zájmů, c) Situace pracoviště a bezpečnostní okruh. Trasa, kterou je nutno pro nové koryto říčky prostřílet je podrobně vykreslena v mapovém schématu, viz příloha 4. Požadavky na kontrolní činnost v průběhu měření Před zahájením trhacích prací bude provedena pasportizace blízkých budov. V rámci pasportizace bude popsán jejich stavební stav a budou zaevidovány jejich případné technické nedostatky. V průběhu trhacích prací bude lokalita průběžně monitorována třemi seismickými stanicemi. Jedna stanice bude umístěna v oblasti zástavby, která se nachází poblíž severního konce geofyzikálního profilu P1. Druhá aparatura bude umístěna poblíž jižního konce profilu P1 (hrázka zbudovaná na říčce Kněžmostka). Třetí aparatura bude mít pohyblivé stanoviště a bude se posouvat průběžně s postupem trhacích prací. Aparatury na konci a začátku profilu P1 budou zapojeny průběžně v pracovní době střelmistra. Tyto stabilní aparatury budou vícekanálové a budou mít k dispozici alespoň jeden třísložkový geofon. Třetí aparatura, která se bude pohybovat podél břehu a bude umísťována vždy v blízkosti právě probíhajících trhacích prací, může být jednosložková (jednosložkový geofon), nemusí sledovat pasivně celodenní seismicitu okolí, ale musí být zařízena tak, aby zachytila aktuálně odpálenou nálož (její spuštění tedy musí být vázáno na odpal roznětnice). O měření bude po dokončení prací sestavena závěrečná zpráva. Seismická měření musí provádět certifikovaný pracovník (Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (obor geofyzika). Vydává MŽP.

11 11 Přehled kvalifikačních požadavků na uchazeče Účastníci soutěže musí z hlediska prokázání odbornosti doložit výpisem z obchodního a/nebo živnostenského rejstříku živnostenské oprávnění k výkonu koncesované živnosti Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Dodavatel trhacích prací musí být pojištěn na odpovědnost za škodu podnikatele nejméně na hodnotu Kč. Účastníci soutěže musí prokázat, že seismické kontrolní práce bude projektovat, provádět a vyhodnocovat pracovník s certifikací Ministerstva životního prostředí ČR: Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (obor geofyzika). 4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Geofyzikální měření prokázalo reálnost uvažovaného záměru uvolnit koryto říčky Kněžmostka pomocí trhacích prací. V kapitole 3 je podrobně probrána technologie, jaký postup by měl být pro trhací práce zvolen. V příloze 5 je uveden formulář s rozpisem požadovaných položek k nacenění. V souborech uložených na průvodním CD je také tabulka pro nacenění ve formátu Excel.

12 12 LITERATURA Bárta J. (2009): Použití geofyzikálních metod pro účely ochrany malých vodních zdrojů a jímacích objektů. G IMPULS Praha pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Bárta J., koordinátor expertů (2009): Možnosti geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických, popřípadě jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží. Metodická příručka MŽP ČR. Bartoš J., Mráz E. (1967): Výbušiny a trhací práce. Nakladatelství Práce. Griffin R.H., editor (1979): Geophysical Exploration for Engineering and Environmental Investigations. US Army Corps of Engineers. Horký J. (1987): Trhací práce a rozpojování hornin. Skripta VŠB. Karous M. (1989): Geoelektrické metody průzkumu. SNTL/Alfa. PŘÍLOHY Příloha 1: Mapa profilů. Kněžmostka. Příloha 2: Analýza seismických dat z profilu P1. Kněžmostka. Příloha 3: Odporová tomografie, profily P1, P3, P4, P5. Kněžmostka. Příloha 4: Trasa, kterou budou vedeny trhací práce. Příloha 5: Formulář s rozpisem položek k nacenění.

13 14 Formulář s rozpisem položek k nacenění (nevyplněný) Činnost Příprava a schválení technologického postupu Přípravné práce Pokusný odstřel a jeho vyhodnocení Realizace trhacích prací Pasportizace stavu budov, případně dalších objektů v okolí trhacích prací Seismický monitoring průběžně v době trhacích prací Materiálové vstupy (trhaviny, doprava) Závěrečná zpráva Cena celkem bez DPH v Kč Cena včetně DPH 21% v Kč Fakturační jednotka Počet fakturačních jednotek hodina 60 hodina 60 hodina 40 hodina 350 celek 1 celek 1 celek 1 hodina 50 Cena za jednotku v Kč Cena navržená dodavatelem bez DPH v Kč

14

15

16

17

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování

Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování Zadavatel: Česká geologická služba Pobočka Brno Leitnerova 22 658 69 Brno Dodavatel - zpracovatel: spol.s r.o. Středisko

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin

Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Znalec: Průkaz znalce: Obor: Objednatel posudku: Ing. Petr Moravčík Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb.,

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953 Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů hydrogeologie a ochrana životního prostředí Společnost AQD-envitest, s. r. o. je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001. Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Monitoring svahových pohybů v NP České Švýcarsko

Monitoring svahových pohybů v NP České Švýcarsko 18 Výzkum a dokumentace 1 /2016 Ochrana přírody Monitoring svahových pohybů v NP České Švýcarsko Jakub Šafránek Svahové pohyby jsou přirozenou součástí Českosaského Švýcarska. Patří k nim zejména skalní

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5286/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5286/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1709/2 o výměře 5256 m2, trvalý travní porost, zapsáno na LV č. 469, k.ú. Držkov, obec Držkov, okres Jablonec nad Nisou Katastrální

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB odbor výstavby a životního prostředí náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub I Tel./Fax: +420 485 147 051, e-mail: odbor.vystavby@cdub.cz, IČO: 262 722 Město Český Dub (IČO

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení LEHKÁ DYNAMICKÁ DESKA Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321 362 E-mail:

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY Veřejná zakázka: Vybudování cyklostezky Radslavice Sušice v trase Jantarové stezky Zadavatel: Obec Radslavice VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ

Více

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1 studánka evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název: U Pražcovny/2 zaměření N 49 8 53,7 EO 6 53 24, 488 m n.m. katastr Ježkovice lokalizace - v lesním svahu na pravém břehu zdrojnice Lažáneckého

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu

Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu Zkušenosti z výstavby hloubeného Votického tunelu Eva Tatíčková a Ladislav Štefan, HOCHTIEF CZ. 1 Základní informace 2 Změna geotechnických poměrů a vliv na provádění stavby 3 Ostění tunelu, technologie

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU Objevení lignitu na jižní Moravě, viz podklady (1) a (2)

Více

NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ

NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ Miroslav Janíček, Jan Zelinka Anotace: V článku je předložen a vysvětlen princip nestandardního provedení hašení požárů pomocí rázových vln vyvolaných výbuchem nálože

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 143672/2015 Sp. zn.: S-JMK 127055/2015 OŽP/Dan Vyřizuje: Bc. Hana Daňková

Více

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště. 1.

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště. 1. Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště 1. Předmět díla Předmětem zakázky je dodávka a montáž street-workoutového hřiště

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071

R O Z H O D N U T Í. Adresáti dle rozdělovníku. V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 Adresáti dle rozdělovníku V Liberci dne 10. září 2015 Č.j : 62895/ENV/15 960/540/15 Spis. zn.: OV5071 R O Z H O D N U T Í DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor právní a veřejných zakázek náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ LIBERECKÉHO A VYSOČINA Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Koncept rozhodnutí podle ustanovení 144 odst. 3 zákona č. 500/2004

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

B-04-6135/2012 SMLOUVA O DÍLO

B-04-6135/2012 SMLOUVA O DÍLO B-04-6135/2012 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Sídlo: IČ: 00261238 DIČ: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV CZ00261238 nezapsáno

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Zaměření a význam předmětu... 3 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy... 3 1.3 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... 4 1.4 Odpovědnost za dodržování

Více

Naše čj.: MUSP 101274/2013 Naše sp. zn.: 101244/2013 RUI/EMLO

Naše čj.: MUSP 101274/2013 Naše sp. zn.: 101244/2013 RUI/EMLO Naše čj.: MUSP 101274/2013 Naše sp. zn.: 101244/2013 RUI/EMLO Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby : Uložení chrániček (trubek HDPE) pro metropolitní optickou síť

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Název projektu Místo realizace Etapy Realizátor Termíny Cena Revitalizace biokoridoru 4. etapa katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Jedná se o 4. etapu projektu Revitalizace biokoridoru

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOKI Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek

Více