PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Kněžmostka, Suhrovice, oprava koryta v ř. km 14,000 14,500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Kněžmostka, Suhrovice, oprava koryta v ř. km 14,000 14,500"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Kněžmostka, Suhrovice, oprava koryta v ř. km 14,000 14,500 Posouzení možnosti pročištění koryta vodního toku Kněžmostka pomocí trhacích prací Zpráva o geofyzikálních měřeních G IMPULS Praha spol. s r.o. Přístavní 24, Praha 7

2 2 Řešitel RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.... Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (obor geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1620/2002. Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (zkoumání geologické stavby). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2179/2013. Držitel střelmistrovského průkazu , vydán OÚ Brno pod čj. 1421/75 Jednatel firmy G IMPULS Praha spol. s r.o.: RNDr. Dušan Dostál... G IMPULS Praha spol. s r.o. pracoviště Přístavní 24, Praha 7 tel./fax Praha Společnost G IMPULS Praha má certifikovaný systém zabezpečování jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001:2008. Certifikát byl udělen certifikačním orgánem 3EC International. Rozdělovník: Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, Jablonec n. Nisou + CD 4. G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, Praha 7, archiv

3 3 Obsah 1. ÚVOD GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ PROBLEMATIKA TRHACÍCH PRÁCÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ LITERATURA PŘÍLOHY... 12

4 4 1. ÚVOD Na základě objednávky Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, Jablonec n. Nisou zajistil G IMPULS Praha spol. s r.o., technická kancelář Přístavní 24, Praha 7 geofyzikální měření, jehož konečným cílem bylo posouzení možnosti pročištění koryta vodního toku Kněžmostka za pomoci trhavin v chráněném území Natura 2000 Drhleny. Objednatel požaduje věnovat pozornost cca 500 m dlouhému úseku, který se nachází v místech, které jsou v projektu sanace označeny jako SO 1 (stavební objekt 1). Přesněji, jedná se o ř. km 14,000 až 14,500. Lokalizace tohoto místa je schematicky zobrazena v obr. 1. Obr. 1: Situace zájmového území. V zájmovém místě dochází k situaci, kdy zejména kaly z Komárovského rybníka postupně zaplňují říční koryto. Dochází ke zpomalování toku a postupně k úplnému zaplnění koryta bahnem. Průtočnost úseku se tak výrazně zpomaluje. Celou situaci dále komplikuje příčná hrázka, která ohraničuje horní část Drhlenského rybníka. Již v roce 1999 byl problém zanášení bahnem řešen trhacími pracemi. Koryto, které není jinak přístupné pro větší mechanizaci, bylo vystříleno a terén byl znovu upraven. V současnosti se jedná o obdobný návrh, tj. použít trhaviny pro úpravu koryta. Hlavní úkoly prací prováděných v rámci zde předkládaného projektu lze rozdělit do dvou částí následující: 1. Pomocí komplexu průzkumných geofyzikálních prací posoudit proveditelnost trhacích prací pro uvolnění koryta.

5 5 2. Na základě získaných poznatků z geofyzikálních měření vypracovat návrh, jak postupovat při provádění trhacích prací, popřípadě také upozornit na nutnost občasných kontrolních měření (seismicita) v místech, kde by na základě geofyzikálních měření bylo zjištěno, že se jedná o kritické úseky s potenciální nestabilitou svahů údolí. Pro ilustraci uvádíme tři snímky, pořízené při rekognoskaci terénu. Obr. 2 a obr. 3 ukazují kritický, zabahněný úsek. Na obr. 4 je příklad ilustrující charakter svahů kolem toku. Obr. 2: Zanesená část koryta Kněžmostky Obr. 3: Zanesená část koryta Kněžmostky

6 6 Obr. 4: Část levého svahu Kněžmostky 2. GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ Geofyzikálnímu průzkumu předcházela rekognoskace terénu, která probíhala za přítomnosti pracovníků objednatele a zhotovitele prací. Zhotovitel prací pak následně využil databázi České geologické služby (Geofond) a prověřil, zda nejsou v databázi k dispozici poznatky ze starších průzkumů, které by případně mohly ovlivnit názor na prováděcí projekt geofyzikálních prací, nebo případně by mohly významně změnit základní znalosti o geologické (geotechnické) stavbě zájmového území. Ze studia databáze České geologické služby vyplynulo, že zájmová oblast nebyla předmětem soustavnějšího zájmu spojeného s vrtným průzkumem. To je způsobeno jednak tím, že území není příliš obydleno (zastavěno) a geologické poměry jsou pro mapujícího geologa dokladovatelné ze studia celkem odkrytého terénu. Z pohledu našich konkrétních potřeb lze konstatovat, že terén je budován křídovými útvary. Určitým problémem je, že pevné pískovcové bloky se střídají s více navětralými partiemi, anebo pískovcové vrstvy leží na jílovém podloží (střídání pískovcových a jílových souvrství). Na lokalitě bylo vytýčeno několik geofyzikálních profilů, které byly vedeny tak, aby dobře reprezentovaly zájmové území. Profil P1 byl veden po pravém břehu říčky, v zásadě po příbřežní stezce pro pěší. Profily P3 a P4 byly vedeny po pravém svahu údolí, Profil P5 byl veden také po pravém svahu, ale překročil i koryto říčky a byl zakončen až v oblasti levého svahu údolní nivy. Průběh profilů je zřejmý z přílohy 1. Na lokalitě byly použity dvě geofyzikální metody. První metodou je seismický průzkum. Seismiku lze považovat za přímou metodu, která je schopna podat informace o geotechnických poměrech lokality a také podat poznatky potřebné pro projektování trhacích prací. Rychlost šíření seismických vln je funkcí modulu pružnosti, Poissonova čísla a objemové hmotnosti prostředí, kterým se vlna šíří. V zásadě sledujeme buď vlny přímé, refragované a reflexní. Přímá vlna se šíří k nějakému seismickému rozhraní a zde se odráží (vzniká vlna reflexní, odražená). Pokud vlna se za určitých podmínek na rozhraní zlomí a nějaký čas klouže po seismické hranici, je to vlna refragovaná, lomená. Vlna refraguje pouze

7 7 na rozhraní, kde v nadložní poloze je seismická rychlost nižší jak v podloží. Výše zmíněné vlny mají buď charakter vln podélných či příčných. Zvláštním typem vln jsou vlny povrchové, které v našem případě vznikají na rozhraní povrchová poloha a podloží (rozhraní mezi povrchovými kvartérními sedimenty a pevnější podložní polohou). Pro bližší pochopení dané problematiky odkazujeme na literaturu (viz lit. Bárta 2009, nebo Griffin 1979). Seismické měření proběhlo na profilu P1. Další geofyzikální metodou byla metoda odporové tomografie. Tato metoda je založena na odporovém měření hornin. Specifikem odporové tomografie je to, že měření probíhá s multielektrodovým uspořádáním elektrod a počítačový program postupně zapojuje různé varianty uspořádání. To vede k podrobnému proměření prostředí obdobně jako u lékařské tomografie apod. Výsledkem měření jsou pak zejména odporové řezy sestavené pomocí interpretačního programu (v našem případě Res2Dinv). Pro bližší pochopení dané problematiky odkazujeme na literaturu (viz lit. Bárta 2009 nebo Griffin 1979 nebo Karous 1989). Multielektrodové měření proběhlo na profilech P3, P4, P5 a částečně i P1. Výsledky seismických měření jsou prezentovány na komplexní příloze 2. V horní části přílohy je seismický řez charakterizující průběh refrakčního rozhraní a rychlostní poměry. Níže následují příklady analýzy seismických povrchových vln (dispersní křivky). Ještě níže je příklad seismického záznamu včetně frekvenční analýzy. Výsledky seismických měření lze shrnout do následujících poznatků: - Skalní podloží se pod povrchovou vrstvou nachází v proměnlivé hloubce mezi 0 až 8 m. - Rychlost seismických podélných vln v připovrchové vrstvě se pohybuje kolem 310 m/s. V podložní (skalní) poloze dosahuje rychlost hodnot kolem 2400 m/s. - Povrchové vlny mají několik módů a jsou velmi zřetelné a intenzivní. Šíří se rychlostí kolem 210 m/s. Mocnost připovrchové polohy pro tyto vlny činí kolem 7 m. - Dominantní frekvence pro podélné vlny je 25 Hz. Útlum pro podélné vlny byl zjištěn cca 2% na jeden metr trasy. Zásadní je ovšem, že intenzita povrchových vln je zhruba devítinásobkem vůči vlnám, které se odrážejí od podzemních struktur. Výsledky odporových měření jsou prezentovány v příloze 3 v podobě odporových řezů. Z odporových řezů plyne, že pískovcové polohy (zvýšený odpor) jsou v souvrstvích střídány polohami jílovitými (nízký odpor). V těsném okolí řečiště lze identifikovat bahenní výplň koryta říčky. Mocnost bahenních sedimentů je logicky mění, ale může v centru řečiště dosahovat i mocnosti (hloubky) kolem 3 m. Z geofyzikálního pohledu lze učinit závěr, že řešení zanesení koryta říčky je pomocí trhacích prací možné za předpokladu, že práce provede zkušený střelmistr, který bude brát v úvahu nebezpečí šíření intenzivní povrchové a zvukové vlny údolím. Trhací práce by měly být průběžně sledovány seismickými stanicemi. Data ze seismických měření a pasportizace vybraných budov z bližšího okolí by měly být nejenom kontrolou vlastní práce, ale i případným podkladem pro jednání s potenciálními stěžovateli na hluk, otřesy apod. Pasportizace by měla proběhnout ještě před zahájením trhacích prací. Seismické stanice budou monitorovat trhací práce cca jeden týden.

8 8 3. PROBLEMATIKA TRHACÍCH PRÁCÍ Trhací práce lze provést pouze za předpokladu, že budou naplněny všechny zákonné předpisy a že dodavatel trhacích prací bude mít schválen technologický postup prací Obvodním báňským úřadem. Sestavení technologického postupu by pro odbornou firmu nemělo být neznámým pojmem, nicméně níže uvádíme požadavky, které by mohly být na potenciální dodavatele již vzneseny v rámci poptávkového řízení včetně výměr (nacenění) základních rozpočtových položek. Technologie trhacích prací Základním dokumentem pro návrh a provedení odstřelů k vyčištění koryta Kněžmostky je technologický postup trhacích prací. Od tohoto dokumentu se střelmistr nesmí odchýlit, s výjimkou prací směřujících k záchraně osob a majetku v případě, který nesnese odklad. Protože se v tomto konkrétním případě jedná o málo soudržnou, bažinatou zeminu, lze doporučit, resp. s výhodou použít tzv. táhlé nálože. Odpadne tím především potřeba zřízení velkého množství vývrtů a propojování velkého roznětného okruhu. Nálož bude umístěna v ose čištěného koryta a je vždy spojitá v daném úseku. Délka úseku vychází zejména z místních podmínek, tj. maximální velikosti nálože, kterou lze v daném úseku bezpečně odpálit (seismické zatížení okolí, rozlet bahna, akustická vlna apod.). Nálož se umisťuje do stejné hloubky pod úroveň terénu a podle zhruba stejných zásad jako nálože vývrtové, tj. cca do jedné poloviny až dvou třetin hloubky vrstvy bahenního nánosu k vystřelení. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohyb pracovníků po málo únosné zemině, je třeba dbát zvýšené pozornosti na bezpečnost pracovníků během přípravných prací a během pokládky náloží (jištění lanem, dřevěné podlážky apod.). Legislativní rámec Práce budou probíhat podle technologického postupu trhacích prací. Ten musí být schválen místně příslušným obvodním báňským úřadem v tomto případě Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (působnost pro okres Mladá Boleslav, obec Branžež a obec Kněžmost, část obce Drhleny) a musí nabýt právní moci. Teprve poté je možné přistoupit k provádění vlastních odstřelů. Technologický postup Náležitosti technologického postupu trhacích prací jsou dány Přílohou č. 4 Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb. o výbušninách ve znění pozdějších předpisů. Technologický postup trhacích prací musí obsahovat zejména vymezení výbušnin a pomůcek povolených k používání na pracovišti, stanovení technologie trhacích prací a omezující podmínky odstřelu, způsob ochrany okolí před účinky odstřelu, potřebný počet pracovníků včetně střelmistrů, situaci místa odstřelu a jeho nejbližšího okolí s vymezením manipulačního prostoru a bezpečnostního okruhu a způsob jejich vyklizení a uzavření, prostředky k vyhlašování výstražných signálů a nouzového signálu a způsob jejich vyhlašování, čekací dobu, zásady určení úkrytů pracovníků a místa odpalu, rozmístění a velikost náloží, způsob roznětu a povolené odchylky mezi naměřeným a vypočteným odporem roznětného okruhu, zabezpečení strojního a elektrického zařízení ohroženého trhacími pracemi, způsob těsnění náloží, opatření při selhávce včetně způsobu její likvidace, pravomoc a odpovědnost pracovníků zúčastněných při trhacích pracích, podmínky pro případné dělení náložek trhavin, spouštění náložek když je ve vývrtu roznětná náložka, nabíjení roznětných náložek pomocníkem, používání více roznětných náložek v náloži, adjustaci roznětné náložky několika rozněcovadly.

9 9 V technologickém postupu je nutno zejména popsat následující prvky projektu: - Výbušniny a pomůcky: předpoklad použití systému táhlé nálože tvořené buď náložkami průmyslové plastické trhaviny navázané na standardní bleskovici nebo několika svazků vysokogramážní bleskovice (např. Startline 100). Dlouhodobé praktické zkušenosti při použití utěsněné táhlé nálože v bahně ve hloubce cca 0,5 m a hmotnosti cca 1,5 kg na běžný metr uvádějí výslednou hloubku rýhy cca 1,2 m. Pro nasazení v lokalitě Kněžmostky by tedy měla postačovat maximální hmotnost 1,0 kg na běžný metr; - Stanovení technologie: pro vystřelení bahenního nánosu v požadovaném místě a hloubce budou použity táhlé nálože tvořené vodovzdornou průmyslovou plastickou trhavinou nebo několika žilami vysokogramážní bleskovice. Tyto budou zatlačeny cca do hloubky 0,5 m do bahna v trase koryta, případně v upravené trase požadované správcem toku. Hmotnost trhaviny max. 1,0 kg na běžný metr, bude upravena po prvním zkušebním odstřelu. Roznět elektrickými rozbuškami. Celá délka čištěného úseku bude rozdělena do několika dílčích etap, které budou odpalovány postupně, vždy ve směru proti toku, aby byl okolní terén postupně odvodňován. Součástí prvního zkušebního odstřelu bude i měření a vyhodnocení seismické a tlakovzdušné vlny, podle výsledku pak budou na místě upraveny výsledné parametry (max. velikost nálože) etapových odstřelů; - Omezující podmínky: místem odstřelů a plánovaného bezpečnostního okruhu neprocházejí žádné podzemní ani nadzemní inženýrské sítě ani se zde nenacházejí žádné stavební objekty. Zásadní omezující vliv tedy bude mít interakce prací, resp. projevů vedlejších nežádoucích účinků se životním prostředím práce by měly být prováděny šetrně, aby byly minimalizovány negativní účinky odhozu rozstřeleného bahna do bezprostředního okolí. Dále bude potřeba respektovat případné požadavky na ochranu rostlin či živočichů ze strany orgánů ochrany životního prostředí; - Ochrana okolí: vzhledem k typu prací a konkrétní situaci v místě provádění prací není potřeba provádět žádná zvláštní opatření k ochraně okolí. Mechanizace nebude přítomna, na toku ani v bezpečnostním okruhu se nenacházejí žádné objekty ani inženýrské sítě. Nálože budou dimenzovány tak, aby nehrozilo nebezpečí ani od seismické ani od tlakovzdušné vlny. Jediným přímým důsledkem tedy bude rozlet bahna z trasy toku do bezprostředního okolí a ten je přímým cílem navržených prací; - Počet pracovníků: vzhledem k typu prací a konkrétní situaci v místě provádění prací postačí pro zajištění odborných činností jeden střelmistr a jeden pomocník. Rozšiřujícím faktorem z hlediska počtu pracovníků však bude zajištění bezpečnostního okruhu, kde lze předpokládat potřebu doplnění dalších cca 3 až 6 osob coby hlídek; - Manipulační prostor: manipulační prostor zahrnuje prostor přípravy rozstřelení bahenního nánosu. Mohou zde být prováděny pouze práce bezprostředně související s přípravou odstřelů. Prostor prací se nachází v řečišti Kněžmostky a mohou se zde pohybovat pouze střelmistr a jeho pomocníci; - Bezpečnostní okruh: bezpečnostní okruh zahrnuje prostor v šířce dna údolí Kněžmostky a délce vždy cca 100 m. Přesně vymezen bude v konkrétním technologickém postupu na základě místního šetření. Prostor bude po dobu provádění odstřelů vyklizen a uzavřen prokazatelně proškolenými hlídkami. Za proškolení a rozmístění hlídek zodpovídá střelmistr provádějící trhací práce. Hlídky budou rozmístěny tak, aby byl zajištěn bezpečný průběh prací, byly pokud možno kryty před jemným spadem bahna a zároveň měly potřebný přehled o situaci na hranici bezpečnostního okruhu. Spojení s hlídkami vysílačkami nebo hlasem, vyhlašování signálů sirénou nebo píšťalkou;

10 10 - Vyhlašování signálů: Dva dlouhé hvizdy:příkaz k odchodu všech nezúčastněných osob z ohroženého prostoru a odchod hlídek na předem určená stanoviště; Jeden dlouhý hvizd: Jednu minutu před odstřelem a po zjištění, že je ohrožené území zcela vyklizeno a zajištěno hlídkami. Nálože jsou připraveny k odpálení; Ukončující signál: Dlouhý hvizd po odstřelu, provedené prohlídce a zajištění pracoviště, pokud nedošlo k selhávce; Nouzový signál: Hlasitým voláním NESTŘÍLET! a krátkými, přerušovanými hvizdy při zjištění, že byl narušen bezpečnostní okruh, nebo při zjištění skutečností, které by mohly ohrozit bezpečnost osob či majetku; Všechny signály mimo nouzového mohou být vydávány pouze na přímý osobní pokyn střelmistra; - Čekací doba: Na pracoviště se smí po odstřelu vstoupit až po uplynutí čekací doby. Ta činí minimálně pět minut a při podezření na selhávku se tato doba prodlužuje na deset minut. Jestliže došlo k selhávce, musí se bezodkladně přistoupit k její likvidaci. V místě odstřelu pak mohou být vykonávány pouze práce s tímto bezprostředně související. Bezpečnostní okruh musí zůstat uzavřen. Selhávku zneškodňuje střelmistr provádějící trhací práce. Zjistí-li pracovníci selhávku nebo zbytky nevybuchlých výbušnin až během dalších prací, jsou povinni tyto ihned přerušit a okamžitě informovat střelmistra, v jeho nepřítomnosti pak stavbyvedoucího. Po zneškodnění selhávky musí střelmistr provést prohlídku místa odstřelu a odstranit případné zbytky nevybuchlých výbušnin. Případná selhávka bude odstraněna přiložením nové roznětné náložky; - Přílohy: součástí podání technologického postupu k projednání na místně příslušném obvodním báňském úřadě jsou i nezbytné přílohy, zejména a) Seznam účastníků řízení, b) Řešení střetu zájmů a ochrana práv a právem chráněných zájmů, c) Situace pracoviště a bezpečnostní okruh. Trasa, kterou je nutno pro nové koryto říčky prostřílet je podrobně vykreslena v mapovém schématu, viz příloha 4. Požadavky na kontrolní činnost v průběhu měření Před zahájením trhacích prací bude provedena pasportizace blízkých budov. V rámci pasportizace bude popsán jejich stavební stav a budou zaevidovány jejich případné technické nedostatky. V průběhu trhacích prací bude lokalita průběžně monitorována třemi seismickými stanicemi. Jedna stanice bude umístěna v oblasti zástavby, která se nachází poblíž severního konce geofyzikálního profilu P1. Druhá aparatura bude umístěna poblíž jižního konce profilu P1 (hrázka zbudovaná na říčce Kněžmostka). Třetí aparatura bude mít pohyblivé stanoviště a bude se posouvat průběžně s postupem trhacích prací. Aparatury na konci a začátku profilu P1 budou zapojeny průběžně v pracovní době střelmistra. Tyto stabilní aparatury budou vícekanálové a budou mít k dispozici alespoň jeden třísložkový geofon. Třetí aparatura, která se bude pohybovat podél břehu a bude umísťována vždy v blízkosti právě probíhajících trhacích prací, může být jednosložková (jednosložkový geofon), nemusí sledovat pasivně celodenní seismicitu okolí, ale musí být zařízena tak, aby zachytila aktuálně odpálenou nálož (její spuštění tedy musí být vázáno na odpal roznětnice). O měření bude po dokončení prací sestavena závěrečná zpráva. Seismická měření musí provádět certifikovaný pracovník (Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (obor geofyzika). Vydává MŽP.

11 11 Přehled kvalifikačních požadavků na uchazeče Účastníci soutěže musí z hlediska prokázání odbornosti doložit výpisem z obchodního a/nebo živnostenského rejstříku živnostenské oprávnění k výkonu koncesované živnosti Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Dodavatel trhacích prací musí být pojištěn na odpovědnost za škodu podnikatele nejméně na hodnotu Kč. Účastníci soutěže musí prokázat, že seismické kontrolní práce bude projektovat, provádět a vyhodnocovat pracovník s certifikací Ministerstva životního prostředí ČR: Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (obor geofyzika). 4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Geofyzikální měření prokázalo reálnost uvažovaného záměru uvolnit koryto říčky Kněžmostka pomocí trhacích prací. V kapitole 3 je podrobně probrána technologie, jaký postup by měl být pro trhací práce zvolen. V příloze 5 je uveden formulář s rozpisem požadovaných položek k nacenění. V souborech uložených na průvodním CD je také tabulka pro nacenění ve formátu Excel.

12 12 LITERATURA Bárta J. (2009): Použití geofyzikálních metod pro účely ochrany malých vodních zdrojů a jímacích objektů. G IMPULS Praha pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Bárta J., koordinátor expertů (2009): Možnosti geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických, popřípadě jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží. Metodická příručka MŽP ČR. Bartoš J., Mráz E. (1967): Výbušiny a trhací práce. Nakladatelství Práce. Griffin R.H., editor (1979): Geophysical Exploration for Engineering and Environmental Investigations. US Army Corps of Engineers. Horký J. (1987): Trhací práce a rozpojování hornin. Skripta VŠB. Karous M. (1989): Geoelektrické metody průzkumu. SNTL/Alfa. PŘÍLOHY Příloha 1: Mapa profilů. Kněžmostka. Příloha 2: Analýza seismických dat z profilu P1. Kněžmostka. Příloha 3: Odporová tomografie, profily P1, P3, P4, P5. Kněžmostka. Příloha 4: Trasa, kterou budou vedeny trhací práce. Příloha 5: Formulář s rozpisem položek k nacenění.

13 14 Formulář s rozpisem položek k nacenění (nevyplněný) Činnost Příprava a schválení technologického postupu Přípravné práce Pokusný odstřel a jeho vyhodnocení Realizace trhacích prací Pasportizace stavu budov, případně dalších objektů v okolí trhacích prací Seismický monitoring průběžně v době trhacích prací Materiálové vstupy (trhaviny, doprava) Závěrečná zpráva Cena celkem bez DPH v Kč Cena včetně DPH 21% v Kč Fakturační jednotka Počet fakturačních jednotek hodina 60 hodina 60 hodina 40 hodina 350 celek 1 celek 1 celek 1 hodina 50 Cena za jednotku v Kč Cena navržená dodavatelem bez DPH v Kč

14

15

16

17

OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ

OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Vladimír Budinský, Michal Tesař G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel,

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

již 23 let profesionálních služeb DDD

již 23 let profesionálních služeb DDD Certifikáty, oprávnění a způsobilosti firmy Ratex, v.o.s. A) Výpis z obchodního rejstříku k 10.7.2014 B) Živnostenský list, Ev.č.: 380500-80843 C) Živnostenský list, Ev.č.: 380500-80785 D) Živnostenský

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. ČDF 9.6.2011, Praha

5. ČDF 9.6.2011, Praha Řízení dopravních projektů a jejich financování Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. Fakulta dopravní, ČVUT Blokové schéma průběhu projektu Příprava inženýrského/expertního odhadu Podle směrnice - Guidelines

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů 1. Zadavatel: PRAMACOM-HT, spol. s r.o. Radčina 497/22, Praha 6, PSČ 161 00 IČ: 26514753 zastoupená jednatelem

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002 Příloha č. 1 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na ŽP a jejich legislativní zajištění Havní řešitel: MEGA a. s. Spoluřešitel:

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje nabídkové řízení na dodavatele stavby Oprava komunikace u hřbitova v Týništi nad Orlicí 1. Zadavatel : Město Týniště nad Orlicí Městský

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.1 1. Přednáška Kompendium předmětu Trhací práce a rozpojování hornin Dokumentace a rozsah trhacích prací Rozsah trhacích prací prací Malý rozsah Malý rozsah

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace

Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace Věc: Zadávací řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE informace dodatečné Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Celková pravidla TrucksBook.EU

Celková pravidla TrucksBook.EU Celková pravidla TrucksBook.EU Obsah Všeobecné podmínky používání pro TrucksBook FULL... 2 I. Definice použitých pojmů... 2 II. Osobní údaje... 2 III. Práva a povinnosti uživatele... 2 IV. Kniha jízd...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více