MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

2 OBSAH Název publikace Referenční číslo Studie využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí Stručná zpráva pro ČSOP ECZ6025 Číslo svazku Svazek 1 z 2 Datum Prosinec 2006 Vypracoval: ENVIROS, s.r.o., hlavní řešitel EKOTOXA Opava, s.r.o. Schváleno: Ing. Jaroslav Vích výkonný ředitel a jednatel Adresa klienta: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje Kontaktní osoba: Ing. Arch. Dagmar Vávrová vedoucí odboru Ing. Zuzana Štěpančíková Tel.: , Mail: Adresa zpracovatele: ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti Praha 3 Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Henelová Ing. Jaroslav Jakubes Tel.: /493

3 OBSAH 1. ÚVOD 4 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Spotřeba paliv a energie na území Valašského Meziříčí Bytový a domovní fond a vytápění domácností Analýza centralizovaného zásobování teplem Kvalita ovzduší na území města Valašské Meziříčí Potenciál obnovitelných zdrojů energie a jeho využití Možnosti úspor paliv a energie na území Valašského Meziříčí NÁVRH ŘEŠENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA Programové prohlášení Rady Valašského Meziříčí na podporu Zdravé energetiky města Regionální inteligentní plán (RIP) PROJEKTY A OPATŘENÍ RIP Priorita 1 Udržitelné plánování v oblasti energetiky a ochrany ovzduší Priorita 2 Nízká spotřeba energie Priorita 3 využití OZE a odpadů Priorita 4 Vzdělávání, osvěta a propagace Priorita 5 Ochrana ovzduší a ekologicky šetrný cestovní ruch REALIZACE RIP A ZAPOJENÍ PARTNERŮ MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNUCHYBA! ZÁLOŽKA 7. PŘENOS ZKUŠENOSTÍ (PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE) DO PŘESHRANIČNÍHO REGIONU 30

4 1. ÚVOD Tato zpráva je stručným shrnutím rozsáhlé Studie využití obnovitelných zdrojů energie jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí a jejích příloh. Zpracování studie mělo několik cílů: Zmapovat aktuální stav životního prostředí ve Valašském Meziříčí; Navrhnout konkrétní řešení ke snížení emisí pro jednotlivé skupiny zdrojů znečištění (byty, rodinné domy, střední a zvláště velké zdroje znečištění) s prioritami ve využití obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor; Nastolit systémové partnerství, které bude usilovat o nápravu a zlepšení kvality ovzduší na území města i regionu. K dosažení těchto cílů měly být zejména vyhodnoceny možnosti využití všech dostupných obnovitelných zdrojů energie na území města Valašské Meziříčí a způsob nakládání s energií na území města. Cílovými skupinami studie jsou vedení města, obyvatelé Valašského Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko, samosprávy ostatních měst a obcí Zlínského kraje, samospráva a obyvatelé sousedního slovenského regionu a partnerského města Čadca. Zadání studie obsahovalo 16 bodů: 1. Analýza individuální zástavby v jednotlivých katastrálních územích Valašského Meziříčí z pohledu spotřeby energie včetně rozvojových ploch pro výstavbu RD; 2. Pasportizace budov v majetku města, analýza možností realizace energetických úspor a obnovitelných zdrojů s dopadem na snížení zátěže ovzduší; 3. Posouzení rozvoje průmyslových zón z pohledu využití OZE k zásobování; 4. Stručný přehled o spotřebách energie a množství produkovaných emisí (SO 2, NO x, CO, CO 2, C x H y, Pb, B(a)P, benzenu, arsenu, kadmia, niklu, PM 10, rtuti) z jednotlivých zdrojů; 5. Analýza potenciálu bioplynu (skládkového a z ČOV), geotermální energie, potenciál slunce, biomasy (odpadní dřevo z výroby, z lesa, seno, sláma), fytomasy, možného potenciálu cíleně pěstované biomasy či fytomasy; 6. Analýza využití centrálních zdrojů tepla, jejich rozvoje; 7. Analýza využití potenciálu jednotlivých druhů OZE; 8. Analýza potenciálu energetických úspor ve všech sektorech; 9. Návrh řešení podpory a propagace ekologicky šetrného cestovního ruchu; 10. Návrh monitorování dat, zjištěných analýzou; 11. Návrh řešení zapojení veřejnosti do získávání analytických údajů; 12. Návrh programového prohlášení Rady města na podporu Zeleného města; 13. Analýza možností zapojení stávajících středisek (informačních, poradenských, EVVO) a podnikatelského sektoru do propagace ekologického cestovního ruchu; 14. Návrh postupu ke snížení energetické a ekologické zátěže města návrh projektů; 15. Návrh řešení udržitelného rozvoje města regionální inteligentní plán; 16. Přenos zkušeností (příkladů dobré praxe) do přeshraničního regionu. Studie je podkladem pro práci města v oblasti ochrany ovzduší, podpory využití obnovitelných zdrojů energie, správě majetku, územním plánování, regionálním rozvoji, a to zejména: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4

5 projednané Desatero Zdravé energetiky města (které bylo jako Programové prohlášení na podporu udržitelného rozvoje města v oblasti energetiky a ochrany ovzduší přijato Radou města Valašské Meziříčí v září roku 2006) a Regionální inteligentní plán, který byl v návaznosti na Programové prohlášení města zpracován jako pracovní, systémově vypracovaný podklad pro činnost města v jednotlivých oblastech schváleného Desatera na období let ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 2.1 Spotřeba paliv a energie na území Valašského Meziříčí Obrázek 1: Struktura primární spotřeby paliv a energie ve Valašském Meziříčí, v roce 2002 elektřina 9,2% tuhá paliva 2,8% kapalná paliva 18,9% Doprava 0,2% Bydlení 6,6% Elektřina maloodběr podnikatelé 1,0% OZE 0,0% Terciární sféra 1,7% Elektřina velkoodběr 6,6% Zemědělství 0,0% plynná paliva 69,1% Průmysl 83,8% Obrázek 2: Struktura spotřeby paliv a energie po přeměnách (zahrnuto teplo dodané z DEZA, a. s., odečtena jsou paliva pro výrobu tohoto tepla). elektřina 9,3% OZE 0,0% CZT 5,9% tuhá paliva 2,9% kapalná paliva 15,9% Bydlení 10,3% Doprava 0,2% Terciární sféra 2,9% Zemědělství 0,1% Elektřina maloodběr podnikatelé 1,0% Elektřina velkoodběr 6,7% plynná paliva 66,1% Průmysl 78,8% Zdroj: Aktualizované údaje Územní energetické koncepce Zlínského kraje, ENVIROS, s.r.o. Jak je zřejmé z energetické bilance města, nosným spotřebitelským sektorem je průmysl, který spotřebovává více než 80% primární spotřeby paliv a energie, Celková spotřeba po přeměnách na území města činí GJ/rok. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 5

6 2.2 Bytový a domovní fond a vytápění domácností Přes 65 % bytů ve Valašském Meziříčí tvoří byty v bytových domech. Podíl panelových domů na obytné zástavbě ve městě činí 7,8 %, což o více než polovinu přesahuje celostátní průměr (4,9 %). Převážná část domů - 84,1 % je ve vlastnictví soukromých osob, v přilehlých částech města toto číslo dosahuje 100 %. Obrázek 3: Struktura domovního a bytového fondu města Valašské Meziříčí Domy celkem RD BD Byty celkem Byty v RD Byty v BD Zdroj: SLBD 2001 Velké rozdíly jsou ve způsobu vytápění bytových a rodinných domů. V rodinných domech převažuje vytápění zemním plynem (59%) a uhlím (24%), nezanedbatelný podíl má i elektřina a dřevo (shodně po cca 8%). Byty v bytových domech jsou z více než 77% zásobovány teplem z CZT, 15% bytů je vytápěno plynem, a 7% bytů uhlím. Podíl elektřiny a dřeva na vytápění je v bytových domech zanedbatelný. Obrázek 4: Paliva a energie, použitá pro vytápění v bytových a v rodinných domech ostatní (převážně CZT) 1% Rodinné domy uhlí 24% Bytové domy uhlí 7% dřevo 0,04% elektřina 1% plyn 15% dřevo 8% plyn 59% elektřina 8% ostatní (převážně CZT) 77% Na následujícím obrázku je ukázána struktura spotřeba paliv a energie v domácnostech. Celková spotřeba paliv a energie v roce 2004 byla v tomto sektoru na úrovni GJ/rok. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 6

7 Obrázek 5: Struktura spotřeby paliv a energie v sektoru bydlení města Valašské Meziříčí Struktura spotřeby paliv a energie v domácnostech Valašského Meziříčí, ,8% 2,9% 33,3% 16,5% 37,5% CZT Zemní plyn Elektřina Uhlí Dřevo Z analýzy způsobu vytápění individuální zástavby v rodinných domech, která byla provedena po základních sídelních jednotkách města, byly stanoveny prioritní katastrální území města pro náhradu tuhých paliv obnovitelnými zdroji energie: 1. priorita: Bynina, Hrachovec (téměř 100% RD cca 400 RD - bez plynu, > 60% bytů v RD používá uhlí, 15-20% RD používá dřevo) 2. priorita: Juřinka (plyn pouze částečně), Lhota u Choryně, Potoky-Brňov, Potůčky-Krásno nad Bečvou (> 70% bytů v RD používá uhlí 10-15% RD používá dřevo), celkem cca 250 RD. Obrázek 6: Spalování tuhých paliv v Hrachovci Na území těchto KÚ také dle sdělení města dochází k častějšímu zhoršení kvality ovzduší vlivem mj. spalování uhlí v lokálních topeništích. Součástí regionálního plánu je proto návrh na způsob náhrady tuhých paliv v těchto KÚ. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 7

8 2.3 Analýza centralizovaného zásobování teplem Valašské Meziříčí lze rozdělit na oblasti s centralizovaným zásobováním teplem (CZT) a na oblasti s decentralizovaným zásobováním teplem z blokových a domovních kotelen event. individuálních zdrojů. Jediným zdrojem soustavy CZT je teplárna DEZA, a. s., která zásobuje tepelnou energií především vlastní podnik, ale dodává teplo i externím odběratelům jak ve formě páry, tak ve formě horké vody. Ve formě páry odebírá teplo zejména masný průmysl, mlékárna a další. Městská horkovodní síť o celkové délce cca m byla po povodni v roce 1997 zcela obnovena technologií předizolovaného potrubí v bezkanálovém provedení. Nová tepelná síť je v provozu od roku 2000 a má 176 objektových předávacích stanic. Teplo pro zásobování bytového sektoru nakupuje od DEZA, a.s., společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o., která provozuje sekundární tepelnou síť v částech obce Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou. Investice spojená s realizací díla byla hrazena společností HARPEN ČR, s.r.o. Investiční prostředky vložené tímto partnerem města do celého díla jsou spláceny po dobu 15-ti let formou nájmu za vybudované zařízení, resp. jednotlivými odběrateli tepla prostřednictvím CZT Valašské Meziříčí s.r.o. Převážná část tepla ze sítí CZT Valašské Meziříčí s.r.o. slouží pro potřebu bytových domů a občanské vybavenosti. Teplo odebírají bytové domy stavebního bytového družstva, realitní kanceláře Aval, sdružení vlastníků bytových jednotek a ČD SDC Zlín. Mezi další odběratele patří základní, mateřské a střední školy a SOU, dále různé úřady, kulturní, sociální a zdravotní zařízení. Obrázek 7: Rozdělení spotřeby tepla ze sítí CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. na vytápění a ohřev teplé vody (TV) v roce 2005 Prodej tepelné energie pro vytápění a ohřev TV, CZT Valašské Meziříčí, 2005 (GJ, %) % % Byty Občanská vybavenost Firmy % Zdroj: CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. Cena tepla a její vývoj je jednoznačně určen v dlouhodobých kupních smlouvách o dodávkách tepla, které byly před realizací investice uzavřeny s jednotlivými odběrateli tepla z CZT. Délka trvání kupních smluv se rovná délce trvání energetického kontraktingu, tj.15 let. Kupní smlouvy o dodávkách tepla uzavřené s jednotlivými odběrateli tvoří jedinou záruku, že se společnosti HARPEN ČR, s.r.o. vrátí vložené investiční prostředky. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 8

9 Pevná složka ceny tepla za daný rok vzniká rozdělením investice a nákladů CZT Valašské Meziříčí s.r.o. podle instalovaného výkonu předávacích stanic a její doby splácení. Tato cena je však subjektům, které se podílely na spolufinancování PS a jiných částí CZT, o tuto část snížena. Druhou složku ceny za teplo tvoří platba za skutečně odebranou energii (pracovní složka). Z tohoto důvodu má každý odběratel úplně jinou cenu v Kč/GJ. Průměrná cena tepelné energie v posledních letech byla následující: ,26 Kč/GJ vč. DPH, rok ,42 Kč/GJ vč. DPH. Pro rok 2006 byla cena tepla stanovena na 403 Kč/GJ vč. DPH. (Průměrná cena tepla z CZT v ČR je 350 Kč/GJ, do této ceny jsou však zahrnuty všechny teplárenské zdroje v ČR vč. uhelných.) V neposlední řadě má vliv na konečnou cenu tepla z CZT i nákupní cena tepla z DEZA, a.s., která závisí na poměru jednotlivých spalovaných paliv. Důležitým faktorem, který snižuje cenu tepla pro CZT, je skutečnost, že DEZA a.s. má povinnost spalovat druhotné zdroje energie (DZE) vznikající při chemické výrobě. V případě firmy DEZA a.s. se jedná o odpadní plyn z výroby sazí a dehtovou topnou směs. 2.4 Kvalita ovzduší na území města Valašské Meziříčí Území Valašského Meziříčí bylo vymezeno v roce 2005 Sdělením Ministerstva životního prostředí jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to pro překračování povolené četnosti překročení imisního limitu platného od roku 2005 u denních koncentrací prachových částic frakce PM 10 a to dle údajů Českého hydrometeorologického úřadu na celé ploše Valašského Meziříčí. Následující grafy uvádějí množství emisí znečišťujících látek v roce 2004, produkovaných na území Valašského Meziříčí v jednotlivých kategoriích zdrojů znečištění: Obrázek 8: Produkce emisí základních znečišťujících látek do ovzduší na území města Valašské Meziříčí (t/rok) Emise znečišťujících látek na území Valašského Meziříčí (t/rok), 2004 Emise znečišťujících látek na území Valašského Meziříčí (%), TE SO2 NOx CO CxHy REZZO 3 REZZO 2 REZZO 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TE SO2 NOx CO CxHy REZZO 3 REZZO 2 REZZO 1 Zdroj: Emisní bilance KSEI Zlínského kraje, aktualizace pro r REZZO 1 zdroje nad 5MWinstalovaného tepelného příkonu, REZZO 2 0,2 až 5 MW, REZZO 3 všechny zdroje pod 200 kw včetně lokálních topenišť v domácnostech. Na území města není umístěna žádná ze stacionárních stanic imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), od roku 2004 ale probíhá autorizované kontinuální měření látek SO 2, NO 2 a PM 10, prováděné firmou EKOVIA Praha ve spolupráci s CS-CABOT, s.r.o. Výsledky tohoto měření potvrzují, že dochází k překračování imisního limitu u 24-hodinových koncentrací prachových částic frakce PM 10 (v roce 2005 došlo k překročení 24 hod. imisního limitu ve 45 případech). MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 9

10 Zdrojem polétavého prachu je zejména doprava (a dopravou způsobené remise prachových částic), tak stacionární spalovací zdroje, včetně malých zdrojů v domácnostech, spalující tuhá paliva. Při srovnání koncentrací naměřených v roce 2005 lze konstatovat, že vyšší koncentrace prašných částic v ovzduší v letním období je způsobena intenzivní dopravou, podíl na určitém zvýšení jemné frakce v podzimním období lze přisuzovat spalovacím procesům. Přesnější vyhodnocení koncentrace polétavého prachu bude možné provést na základě celoročního kontinuálního měření, které probíhá od počátku ledna 2006 na ZŠ Masarykova, řešitelé studie doporučují i zpracování rozptylové studie pro město Valašské Meziříčí. Prachové částice (nebo také atmosférický aerosol) mohou mít velmi negativní dopady na lidské zdraví, proto je pro ně stanoven vcelku přísný imisní limit. Zatímco větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují vetší potíže, částice menší než 10 µm (PM 10 ) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1 µm mohou vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou nejnebezpečnější. Inhalace PM 10 poškozuje tedy hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Částice navíc často obsahují adsorbované karcinogenní sloučeniny. V podzimním období byl v obou měřených lokalitách (Pod Oborou i Masarykova) překročen také cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. Podíl na jeho zvýšení mají jak zhoršené rozptylové podmínky (inverze), tak sezónní zdroje lokální topeniště a malé spalovací zdroje v nevýrobní sféře a v domácnostech. Samostatně byl v uvedených studiích k měření kvality ovzduší vyhodnocen také vliv podniku DEZA, a.s. Dle autorů lze konstatovat, že na základě výsledků kontinuálního (celoročního) měření ovzduší umístěného na ZŠ Žerotínova a celoročního vyhodnocení převládajícího směru větru od jihu až jihozápadu je možné téměř jednoznačně vyloučit přímý vliv průmyslového podniku DEZA, a.s., na stav ovzduší v samotném městě. Tento závěr však neplatí pro obce ležící v blízkosti tohoto podniku a ve směru proudění větru. V oblasti ochrany ovzduší jsou Městem Valašské Meziříčí prioritami: Omezení emisí benzo(a)pyrenu (BaP) ze společnosti DEZA, a.s.; Omezení emisí benzo(a)pyrenu (BaP) a PM 10 z lokálních spalovacích zdrojů zejména vytěsněním užívání fosilních paliv jako zdroje tepla. Využití obnovitelných zdrojů je jednoznačnou odpovědí na zlepšování kvality ovzduší. Omezení prašnosti a snížení koncentrace polétavého prachu (PM 10 ); Omezení znečištění ovzduší emisemi z Městské hromadné dopravy; Projekty zaměřené na úsporu energie (zateplování budov a provádění úprav budov k omezení tepelných úniků z budov). 2.5 Potenciál obnovitelných zdrojů energie a jeho využití V průběhu řešení projektu byly analyzovány potenciály využití všech dostupných obnovitelných a druhotných zdrojů energie a to nejen na území města, ale i v jeho širším území v závislosti na typu obnovitelného či druhotného zdroje. 1. Geotermální energie a energie horninového prostředí - Ve Valašském Meziříčí se nenachází žádný významný vysokopotenciální zdroj tepla. Využitelné jsou pouze nízkopotencionální zdroje tepla, tj. voda, vzduch a teplo horninového prostředí. Jako ekonomicky nejvýhodnější se na území města Valašské Meziříčí jeví využití tepla z vody, která se nachází v malých hloubkách zejména v údolní nivě řeky Bečvy (jak Rožnovské, tak i Vsetínské). Tepelná čerpadla využívající podpovrchovou vodu mohou být využita zejména v dolní MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 10

11 části Juřinky v částech Hrachovce, které se nacházejí blíže k Bečvě, a v dalších částech města, a to zejména v novostavbách či v rodinných domech, které jsou v současnosti vytápěny elektřinou a plánuje se jejich rozsáhlejší rekonstrukce včetně otopné soustavy a zateplení. 2. Potenciál využití sluneční energie - z výpočtů vyplývá, že ve Valašském Meziříčí je průměrný potenciál solární energie (dopadající globální záření) během roku přibližně mezi kwh/m 2 plochy nakloněné na jih pod úhlem Vhodnost území města Valašské Meziříčí k využití solární energie s ohledem na dispozici terénu vůči oslunění je znázorněno na následujícím obrázku: Obrázek 9: Kategorizace území města Valašské Meziříčí pro využití solární energie Lokality, kde by byla vhodná instalace solárních kolektorů, zahrnují hlavně lokality: Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota, Potoky, Potůčky. Prioritní oblastí pro aplikaci tepelných čerpadel je nová výstavba rodinných domů, případně rodinné domy, které procházejí celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a rekonstrukce otopného systému. Příklad současného využití solární energie a tepelných čerpadel se nachází přímo na území města Valašské Meziříčí. Projekt s názvem Zelená pro Beskydy využití obnovitelných zdrojů energie byl realizován v rámci programu Interreg IIIA s finanční spoluúčastí města a spočíval v instalaci 80 plochých solárních kolektorů o celkové ploše cca 160 m 2 a 3 tepelných čerpadel typu vzduch-voda o celkovém tepelném příkonu 140 kw v šatnách a technickém zázemí venkovního plaveckého bazénu. Realizací projektu dojde ke snížení nutných provozních nákladů při současném zkvalitnění nabídky sportovního areálu, k nenavýšení emisní zátěže ovzduší v Beskydech z dalšího tepelného zdroje. Významná je také podpora a propagace obnovitelných zdrojů energie a zkvalitnění i prodloužení doby nabízených služeb. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 11

12 Obrázek 10: 160 m 2 solárních kolektorů, umístěných na střeše šaten letního plaveckého bazénu financováno z programu Interreg IIIa Obrázek 11: Schématické znázornění technologie ohřevu bazénové vody TEPELNÝ VÝMĚNÍK (sprchy) SOLÁRNÍ KOLEKTORY TEPELNÁ ČERPADLA TEPELNÝ VÝMĚNÍK (bazénová voda) ÚPRAVNA A ČISTÍRNA BAZÉNOVÉ VODY (stávající technologie) BAZÉN 15ºC 25ºC REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK (využití tepla odpadní vody) SPRCHY 10ºC 15ºC 3. Po přijetí Zákona o OZE č. 180/2005 Sb. a nastavení výkupní ceny pro elektřinu z fotovoltaiky ve výši 13,20 Kč/kWh v roce 2006 začala být v řadě případů ekonomicky zajímavá také solární fotovoltaická zařízení připojená do sítě. Tato zařízení lze umístit i na střechy či fasády objektů, v těchto případech však nelze dosáhnout vysokých instalovaných výkonů (max. desítky kw). Pro vyšší výkony v řádu stovek kw nebo jednotek MW je nutno pro solární fotovoltaické elektrárny vyhradit vhodný pozemek, na který je možno umístit rozsáhlejší plochy fotovoltaických panelů a jejich příslušenství (například připravovaný projekt v sousedství Valašského Meziříčí v Oznici, cca 1,6 MW). Vzhledem k omezené dostupnosti pozemků pro analogický projekt v rámci území Valašského Meziříčí lze uvažovat spíše s umístěním panelů na budovy - na 100 kw výkonu je třeba počítat s cca 880 m 2 plochy panelů s fotovoltaickými články. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 12

13 Obrázek 12: Odhad produkce fotovoltaického panelu během roku pro podmínky Valašského Meziříčí Produkce (kwh/rok.m 2 ) Odhad produkce fotovoltaického panelu pro podmínky Valašského Meziříčí (kwh/m rok) Měsíc Odhad produkce při sklonu 45 a účinnosti 12% Odhad produkce při sklonu 45 a účinnosti 20% 4. Potenciál využití energie větru - Přírodní podmínky přímo na území města Valašské Meziříčí nejsou pro využití energie větru příznivé - rychlost 5 m/s, která je považována za technicko-ekonomické minimum pro využití energie větru, není na území města překročena - průměrná roční rychlost větru na celém území města Valašské Meziříčí nepřesahuje dle větrných map ČR hodnoty 3,5-4,0 m/s. (V lokalitě Jarcová - hřeben Bražiska - je připravován projekt 3 větrných elektráren. Dle dostupných informací (výpis z větrného atlasu ČR) však v této lokalitě není průměrná rychlost větru postačující pro ekonomicky návratné využití energie větru. 5. Využití vodní energie - Valašským Meziříčím protékají řeky Rožnovská a Vsetínská Bečva, slévající se v řeku Bečvu. Na jezu na říčním km 3,8 Rožnovské Bečvy je v současné době provozována jediná malá vodní elektrárna. Reálně lze předpokládat, že na nevyužitých jezech může být instalováno maximálně 100 kw. 6. Energetický potenciál kalů z ČOV - kaly z ČOV Valašské Meziříčí, Kelč, Jarcová a Zašová jsou využívány k produkci bioplynu na bioplynové stanici, jež je součástí ČOV Valašské Meziříčí (přibližně 500 m 3 bioplynu denně při průměrné výhřevnosti 21,6 MJ/m Energetický potenciál skládkového plynu byl pro skládku Hrachovec vypočten při uvažovaném utěsnění fólií a výtěžnosti plynu 70% ve výši GJ za období 10 let ( ). Získané množství plynu bude postupně klesat z cca 471 tis. m 3 (cca GJ) v roce 2008 na cca 105 tis. m 3 (cca GJ) v roce Výhřevnost skládkového plynu je uvažována ve výši 18 MJ/m 3. Ekonomicky možné je využití skládkového plynu v malé kogenerační jednotce či jednotkách o elektrickém výkonu cca kw, a to i pouze pro výrobu elektřiny s dodávkou do veřejné sítě. Ekonomiku projektu energetického využití skládkového plynu může však podstatným způsobem vylepšit využití vyrobeného tepla v lokalitě skládky, např. pro sušení biomasy (štěpky apod.). Energetické využití skládkového plynu s využitím tepla pro sušení biomasy se tak může stát jedním z prvků regionálního systému zásobování biomasou. Využití skládkového plynu je však silně závislé na včasné realizaci rekultivace skládky. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 13

14 8. Energetický potenciál biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu - energeticky využitelné na produkci bioplynu v bioplynové stanici jsou odpady z tržišť a velkoobjemový odpad. Významnou část směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad, který v případě jeho vyseparování může tvořit významnější zdroj energie. Lze využít také zbývající části bioodpadu z průmyslu (po odečtení kalů z čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a dřevovýroby). 9. Biomasa - biomasa je obnovitelný zdroj s nejvyšším identifikovaným potenciálem na území města Valašské Meziříčí a přilehlém regionu. V následující tabulce jsou shrnuty dostupné technologické možnosti přeměny biomasy v energetické produkty a služby a zvýrazněny jsou nejvíce perspektivní oblasti využití biomasy v kontextu města Valašské Meziříčí. Tabulka 1: Cesty přeměny biomasy v energetické produkty a služby Zdroje biomasy Procesy Hlavní produkty Služby Fyzikální úprava - řezání, štípání, štěpkování, sušení apod. Kusové dřevo Štěpky Slámová řezanka Pevná biomasa ze zemědělství a lesního hospodářství, odpad ze zpracování biomasy, energetické dřeviny a byliny Energetické plodiny (olejniny, škrobnaté a cukernaté plodiny) Organické odpady z živočišné výroby, potravinářské odpady, zelená biomasa Densifikace (lisování do pelet, briket, balíků) Karbonizace Zplyňování Pyrolýza Katalytické zkapalňování (hydrolýza) Balíky Brikety Pelety Dřevěné uhlí Energoplyn Kapalné palivo (pyrolýzní olej), plyn Kapalné palivo Teplo Elektřina Teplo Elektřina Doprava Esterifikace Bionafta Teplo Elektřina Doprava Fermentace Bioetanol Doprava Anaerobní digesce Bioplyn Teplo Elektřina Zplyňování Energoplyn Teplo Elektřina BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) Anaerobní digesce Bioplyn Proto byla analýze dostupnosti biomasy i s ohledem na dříve zpracované projekty na území města věnována mimořádná pozornost. Předmětem analýzy byl: o Energetický potenciál bioodpadu ze zahrad o Potenciál obnovitelných zdrojů ze zemědělství o Energetický potenciál trvalých travních porostů o Potenciál cíleného pěstování biomasy o Potenciál obnovitelných zdrojů z lesnictví o Objem dendromasy z nelesních pozemků o Dřevní odpad při údržbě městské zeleně o Porosty podél cest o Dřevní odpad z dřevozpracujícího průmyslu o Využívání hmoty ze státních lesů. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 14

15 V případě využití biomasy na území Valašského Meziříčí a v okolním regionu je nezbytné řešit také její logistiku (technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke konečnému spotřebiteli). Základní problémy, které logistika biomasy řeší, vyplývají z charakteru biomasy jako paliva: Biomasa je rozptýlený zdroj proto je nezbytné optimální využití technologií a kapacit pro sběr a dopravu biomasy; Zdroje biomasy ze zemědělství, ale i z lesnictví mohou mít sezónní charakter a je nutno zajistit jejich optimální skladování či meziskladování tak, aby byl zabezpečen optimální a rovnoměrný přísun biomasy ke konečnému spotřebiteli v době nejvyšší poptávky (topné období); Zdroje biomasy mají obvykle různorodou a proměnlivou kvalitu - surová biomasa obvykle obsahuje určité množství vody, které ve výsledném produktu není příliš žádoucí a není žádoucí ani z hlediska dopravy; určité druhy biomasy (štěpka, piliny) mají malou měrnou hmotnost, což zvyšuje nároky na skladovací prostory i objem nákladových prostor dopravních prostředků proto se zhutňují do formy briket a pelet, které mají standardizované parametry, lépe se nimi manipuluje a lépe se skladují. Obrázek 13: Vztahy logistiky biomasy, trhu s biomasou a jejího energetického využití Základním sortimentem pro koncové uživatele by měl být mix paliv na bázi biomasy: Kusové dřevo připravené pro přímé použití - polena, třísky pro použití v rodinných domech, nejlépe ve zplyňovacích kotlích na biomasu; Dřevní brikety pro použití zejména v domácnostech, spíše jako doplňkové palivo pro krby, krbová kamna, případně i zplyňovací kotel; Dřevní pelety pro použití zejména v domácnostech, případně i ve středních zdrojích v automatických kotlích na pelety; Štěpka pro použití ve středních a větších zdrojích tepla na biomasu, zejména v průmyslu, případně i veřejném sektoru. Předzpracovaná zemědělská biomasa (zejména sláma v balících, případně slámová řezanka). MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 15

16 Tabulka 2: Odhad souhrnného využitelného potenciálu OZE pro Valašské Meziříčí Zdroj Území zájmová oblast Využitelný potenciál (naturál. j./rok) Využitelný potenciál GJ/rok Geotermální energie Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota, tepelná čerpadla Potoky, Potůčky - min Solární tepelná energie Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota, min. Potoky, Potůčky m min Solární fotovoltaika Üzemí města VM max cca max. cca 500 kw 1800 Větrná energie Üzemí města VM - 0 Vodní energie Üzemí města VM max cca max. cca 100 kw 1440 Bioplyn BRKO Üzemí města VM t Bioplyn - průmyslový bioodpad Üzemí města VM 983 t 1770 Bioplyn - zelená BM - zahrady a sady ORP Valašské Meziříčí t Bioplyn - zelená BM - městská zeleň Území města VM 946 t Bioplyn - kaly z ČOV ČOV VM, Zašová, Kelč, Jarcová t Bioplyn - Trvalé travní porosty ORP Valašské Meziříčí t Skládkový plyn - skládka Hrachovec ( ) Hrachovec 291 tis. m Biomasa - sláma obilnin ORP Valašské Meziříčí a přilehlé oblasti t Biomasa - sláma řepky ORP Valašské Meziříčí a přilehlé oblasti t Biomasa - sláma trávy na ORP Valašské Meziříčí a přilehlé semeno oblasti t Biomasa - dřevní hmota bez ORP Valašské Meziříčí a přilehlé problémů dostupná (do 8%) oblasti t Biomasa - dřevní hmota s ORP Valašské Meziříčí a přilehlé problémy dostupná (9-40%) oblasti t Biomasa - dřevní hmota - ORP Valašské Meziříčí a přilehlé pozemky pod elektrovody oblasti t Biomasa - dřevní hmota - ORP Valašské Meziříčí a přilehlé břehové porosty hroubí oblasti t Biomasa - dřevní hmota - ORP Valašské Meziříčí a přilehlé břehové porosty nehroubí oblasti 212 t Biomasa - údržba veřejné ORP Valašské Meziříčí a přilehlé zeleně oblasti 63 t 630 Biomasa odpad z ORP Valašské Meziříčí a přilehlé dřevozprac. průmyslu oblasti t CELKEM Z vyhodnocení vyplývá, že dle jednotlivých metodik stanovené využitelné potenciály (z daných oblastí) zaručují městu Valašské Meziříčí energii v minimální výši cca 469 tis. GJ/rok, přičemž nejvyšší podíl na této skutečnosti má biomasa z lesa a rozptýlené zeleně (dřevo a štěpka). Následující graf ukazuje strukturu souhrnného energetického potenciálu ve využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (ODZE) který je možné využít ve Valašském Meziříčí a v regionu: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 16

17 Obrázek 14: Souhrnný energetický potenciál ve využití ODZE Využitelný potenciál ODZE na území VM, GJ/rok Biomasa - odpad z průmyslu; ; 27,67% Geotermální energie; 4200; 0,90% Solární energie; 5500; 1,17% Bioplyn a skládkový plyn; ; 9,59% Zemědělská biomasa; ; 19,12% Biomasa lesa a rozptýlené zeleně; ; 41,24% Vodní energie; 1440; 0,31% Zdroj: EKOTOXA Opava, ENVIROS Tento potenciál odpovídá cca ¾ spotřeby paliv a energie v domácnostech města Valašského Meziříčí. V následujícím grafu je znázorněno srovnání potenciálu biomasy a již existující nebo předpokládané (existujícími projekty) využití uvedeného potenciálu: bioplyn, skládkový a kalový plyn GJ dřevní hmota z lesnictví a údržby zeleně dřevní odpad z průmyslu (částečně využito) Spotřeba 100 domácností DD Podlesí 2,4 MW Spotřeba zdroje CZT 5MW sláma Spotřeba biomasy - ostatní obce na území ORP Valašské Meziříčí Spotřeba biomasy - VM Zdroj: ENVIROS, s.r.o. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 17

18 2.6 Možnosti úspor paliv a energie na území Valašského Meziříčí Podrobně byl analyzován na území města zejména potenciál úspor energie v sektoru bydlení a v soustavě CZT. Jako reprezentativní vzorek bytových domů byl vybrán soubor domů zásobovaných teplem z CZT Valašské Meziříčí. Jedná se o typický vzorek bytových domů ve Valašském Meziříčí celkem, protože i ostatní bytové domy ve Valašském Meziříčí jsou podobného typu a stáří a jsou ve stejném technickém stavu. Pro tento vzorek disponoval řešitel podrobnými údaji o spotřebě tepla. Ve vzorku jsou zastoupeny jak starší cihlové domy z let, panelové domy z let i nová výstavba z období okolo roku Technicky dostupný potenciál úspor energie na vytápění v bytových domech napojených na CZT byl odhadnut v průměru až na 39 % spotřebované energie na vytápění. Při přepočtu na všechny bytové domy ve Valašském Meziříčí (přes poměr bytů celkem a připojených na CZT = / 5 427) činí tento celkový technicky dostupný potenciál úspor pro bytové domy GJ/rok. (Obdobně vysoký je technicky dostupný potenciál úspor energie na vytápění - cca 40% celkové spotřeby energie) existuje v rodinných domech). Jednou z překážek využití potenciálu úspor obecně je vysoká finanční náročnost realizace stavebních opatření a nedostatek finančních zdrojů. V případě bytů napojených na CZT je problémem také nezbytné splácení provedené investice do soustavy CZT - bez připojení nových odběrů dojde vlivem úsporných opatření a změny palivového mixu ve zdroji tepla k nežádoucímu jevu, kdy bude se snižující se spotřebou tepla růst jeho měrná cena za GJ. Tomu lze zabránit zřejmě jen získáním dalších zákazníků pro soustavu CZT. Připojením nových zákazníků by mohlo dojít k pozitivnímu posunu v ceně tepla. Přínosy a náklady opatření ke snížení spotřeby doporučujeme nicméně propočíst individuálně pro jednotlivý dům. Investiční náklady na komplexní zateplení bytových domů na území Valašského Meziříčí lze odhadnout na mil. Kč při průměrné ceně cca Kč na jednu bytovou jednotku. (Průměrná cena komplexního zateplení na 1 byt odráží obvyklé ceny stavebních prací a materiálů v době zpracování zprávy). Úspory v distribuci tepla: Výraznou úsporu tepelné energie (a tím i snížení emisí) by bylo možné dosáhnout zrušením obou parovodů vedoucích do výměníkových stanic VS 1 a 2. Zařízení obou VS by mohlo být přesunuto do nové VS v areálu firmy DEZA, a.s. v blízkosti teplárny. Parovody by byly nahrazeny horkovodem z předizolovaného potrubí, které by bylo vedeno v původní trase parovodu po potrubních mostech. Tepelné ztráty potrubí se tím sníží ze 12 % na cca 4 % (úspora GJ/rok) a toto řešení umožní napojení nových odběratelů CZT a levnější dodávku el. energie pro VS z teplárny DEZA, a.s. Předpokládané investiční náklady jsou cca 20 mil. Kč. 3. NÁVRH ŘEŠENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA 3.1 Programové prohlášení Rady Valašského Meziříčí na podporu Zdravé energetiky města Zdravá energetika města znamená, že jak zásobování města palivy a energií, tak i spotřeba energie na území města jsou ekologicky šetrné, udržitelné a inteligentní (hospodárné, promyšlené,..). Programovým prohlášením na podporu principů zdravé energetiky (pro Zelená, neboli ekologická města) se město staví za dlouhodobou vizi udržitelného rozvoje města v oblasti nakládání s palivy a energií a v energetickém zásobování města. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18

19 Městem přijaté Desatero Zdravé energetiky města obsahuje následující zásady a principy: Obrázek 15: Desatero zdravé energetiky Valašského Meziříčí 1. Zdravá energetika města Valašské Meziříčí udržitelným způsobem využívá podmínek daných přírodou a krajinou města a jeho okolí 2. Zdravá energetika je dlouhodobým záměrem, který vychází z Plánu strategického rozvoje města a je podkladem pro územní plánování; 3. Podporujeme bezpečné a spolehlivé zásobování energií - co nejvyšší využití OZE, nízkou spotřebu energie a vysoký stupeň ochrany ovzduší; ke zlepšení životního prostředí a zvýšení ekoatraktivity města a jeho okolí; 4. Jako město investujeme i nakupujeme energeticky inteligentně (podporujeme nízkoenergetické domy, přísnější standardy spotřeby energie ve vlastních budovách, zařízeních i spotřebičích města, apod.); 5. Podporujeme energeticky vědomou rekonstrukci a revitalizaci budov a bytových i rodinných domů, a uplatňování obnovitelných zdrojů energie v jejich spotřebě, programově směřujeme k humanizaci obydlí a jejich okolí; 6. Podporujeme místní a regionální podnikání v oblasti úspor energie a využívání OZE, výrobu energeticky efektivních technologií a technologií využití OZE; 7. Podporujeme třídění odpadů, zpracování bioodpadů a jejich energetické využití; 8. Aktivně propagujeme ochranu životního prostředí, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, principy Zdravé energetiky na celém území města. Informujeme o aktivitách města a jeho podnikatelských subjektů v této oblasti; 9. Ve výchově dětí a mládeže podporujeme udržitelné chování, zejména směřující k ochraně životního prostředí a šetrnému využívání obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů; 10. Realizujeme programy celoživotního vzdělávání a osvětové akce k prosazování zásad Zdravé energetiky u obyvatel, podnikatelů i návštěvníků města. MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 19

20 3.2 Regionální inteligentní plán (RIP) Kromě principů, které bude město Valašské Meziříčí ve svém přístupu k nakládání a způsobu zásobování energií uplatňovat, jsou návazně na Programové prohlášení Rady VM navrženy priority a opatření, které bude město na podporu Zdravé energetiky ve městě prosazovat a realizovat. Priority a opatření jsou součástí Regionálního inteligentního plánu, předloženého městu na období let Obrázek 16: Východiska pro návrh Regionálního inteligentního plánu a jeho struktura Priority Zlínského kraje, ČR a EU v oblasti udržitelného rozvoje, OZE, efektivního užití zdrojů energie a ochrany ovzduší Ovzduší a úspory energie - priority Programové prohlášení VM = energetika, ovzduší a cestovní ruch OZE - omezení a potenciál PARTNEŘI RIP FINANCE Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5 Udržitelné plánování Nízká spotřeba energie Ekologicky šetrné město - využití ODZE Vzdělávání, osvěta a propagace Ochrana ovzduší a ekologicky šetrný cestovní ruch PROJEKTY a OPATŘENÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 20

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí

Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí Územní energetická koncepce města Valašské Meziříčí Prezentace Radě města 1.7.2008 Vladimíra Henelová Petr Synek Jaroslav Jakubes Zákon č. 406/2006 Sb. 4 Územní energetická koncepce obsahuje a) rozbor

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni

Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni Chrudim 12. března 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická agentura

Více

Valašské Meziříčí životní prostředí a energetika 12. 03. 2008

Valašské Meziříčí životní prostředí a energetika 12. 03. 2008 Valašské Meziříčí životní prostředí a energetika 12. 03. 2008 Projekt Studie využití OZE jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí Dotace: INTERREG IIIA ČR - SR Priorita

Více

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KRASLICE AKTUALIZACE 2011 PŘÍLOHA Č. 1: TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ ČERVEN 2011 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz ve spolupráci

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

Projektový inkubátor

Projektový inkubátor Projektový inkubátor 2007-2013 Financování ze SF EU ERDF P.č. Projekty Města Valašské Meziříčí Finanční zdroje na období 2007 2013 Úkoly Stupeň připravenosti 1 Obchvat města Valašské Meziříčí propojení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6.1 Stávající a již přijatá opatření 6.1.1 Posílení měření kvality ovzduší V průběhu zpracovávání těchto materiálů byly uvedeny do provozu automatické stanice imisního

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Biomasa jako zdroj energie II STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Rožnov pod Radhoštem 28. února 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Výtopna Valašská Bystřice

Výtopna Valašská Bystřice Výtopna Valašská Bystřice Stručný popis Výtopna v obci Valašská Bystřice je v plném provozu od roku 2006, přičemž dnes zásobuje teplem na 70 objektů, včetně místní školy. Její správu zajišťuje za tímto

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda Zbyněk Bouda bouda@eav.cz UR energetika na Vysočině Možnosti snižování spotřeby využití místních zdrojů OZE Příklady Souvislosti hledisko ekonomické (finanční) hledisko environmentální hledisko sociální

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha AO 212, CO 3048, NB 1390 Pražská 16, 102 00 Praha 10 www.csias.cz Legislativní přepisy Zákon 406/2000

Více

Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín

Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín Akčníplán pro biomasu v cílovém regionu měst Brumov-Bylnice a Slavičín Regionálnísítěpro Regional Networks for rozvoj the development udržitelného of a Sustainable trhu s Market for Bioenergy in Europe

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY

PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PODROBNÉ MAPOVÉ, TABELÁRNÍ A GRAFICKÉ VÝSTUPY PŘÍLOHA Č. 1 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY BŘEZEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz

Více

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008)

Vyhodnocení. Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2008 část A (Program EFEKT 2008) Program EFEKT slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k ovlivnění úspor a využití obnovitelných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Luhačovice 14. května 2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Obsah závěrečné zprávy Územního energetického dokumentu hl.m.prahy

Obsah závěrečné zprávy Územního energetického dokumentu hl.m.prahy Autor Organizace Název textu Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO Marketing spol. s r.o. Obsah závěrečné zprávy Územního energetického dokumentu hl. m. Prahy BK1 - Energetika Blok Datum Červen 2001 Poznámka

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program územní energetické koncepce Ing. Petr Synek ENVIROS, s.r.o. 1 Územní energetické koncepce Obsah koncepce v souladu se zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií Vyhláška 195/2001 Sb. stanoví podrobnosti

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více