Budování improvizovaných úkrytů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování improvizovaných úkrytů"

Transkript

1 Budování improvizovaných úkrytů Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva vrchní komisař Ing. Josef Brettschneider vrchní komisař Ing. Tomáš Koval

2 Improvizované úkryty (IÚ) Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory ve vhodných částech budov, které budou svépomocně upravovány fyzickými a právnickými osobami k získání jejich ochranných vlastností s využitím materiálu z místních zdrojů, finančních prostředků a fyzické práce. budují se k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu nebo válečný stav) a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, budují se v místech, kde k ochraně obyvatelstva nebudou využívány stálé úkryty, svépomocné budování za krizových stavů spočívá v provedení navržených technických řešení k přizpůsobení vybraného prostoru k ukrytí osob, ochranné vlastnosti IÚ proti radioaktivnímu záření se vyjadřují ochranným součinitelem stavby Ko, který udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než nad odkrytým terénem. Zjišťuje se výpočtem nebo orientačně.

3 Hlavní zásady pro budování prostory mají mít minimální počet oken a dveří v obvodovém zdivu k provedení prací k jejich úpravě a mají být co nejvíce zapuštěny v okolním terénu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo a větší zapuštění úkrytu, tím kvalitnější je ochrana), doběhová vzdálenost k dosažení úkrytu je do 800 m, podlahová plocha pro ukrývanou osobu se určuje v závislosti na způsobu větrání úkrytu a to 1-3m 2 u úkrytu s nuceným větráním a 3-5m 2 u úkrytu bez větracího zařízení, doporučuje se, aby IÚ měl kapacitu do 50 ukrývaných osob. Kapacita úkrytu je dána součtem sedících (2/3 ukrývaných osob) na sedátcích ( rozměr cca.45x45 cm) a ležících osob (1/3 ukrývaných osob) na lehátcích ( rozměr cca. 55x180 cm), světlá výška IÚ (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3m při minimální podchodné výšce 1,9m (výška od podlahy k nejnižší části stropu, nebo instalace vedené pod stropem úkryt), minimální tloušťka obvodových zdí u zděných konstrukcí má být 45 cm a u železobetonových konstrukcí 30 cm (u panelových domů výjimečně 15 cm), tloušťka klenby musí být nejméně 15 cm, tloušťka zdí, do nichž je klenba válená, minimálně 90 cm, vstupní dveře do IÚ by měly vést z budovy a musí být otvíratelné směrem ven z úkrytu, IÚ by měl mít alespoň dva východy (výlezy), z nichž minimálně jeden nouzový. Je výhodné, jsou-li IÚ propojeny průlezy.

4 Všeobecné požadavky Improvizované úkryty nesmí být zřizovány: v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení o hmotnosti větší než 1000 kg/m 2 podlahové plochy, pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami, blíže než 100m od zásobníků s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, že porušení zásobníků může ohrozit bezpečnost ukrývaných, blíže než 50m od prostorů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů s lehce zápalnými látkami. Jsou-li požárními nebo jinými předpisy stanoveny vzdálenosti větší, platí tyto větší vzdálenosti, v místech, kde by pod IÚ nebo prostorem IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, plynu, stlačeného vzduchu apod., Úroveň podlahy IÚ má být nad hladinou podzemní vody.

5 Rady pro konkrétní výběr úkrytový prostor volíme především v podzemních místnostech zcela zapuštěných nebo částečně zapuštěných budov pod úrovni terénu s vícepatrovou nadstavbou, vhodné jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové), masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech, vhodné jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, umístěním okolní zástavby a konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady hospodárného řešení úprav, při výběru je nutno přihlédnout k účelu stavby (suterénu), k zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu u starších zděných staveb. Vhodné jsou stavby vícetraktové s umístěním IÚ ve středním traktu, zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením je obtížné. Pokud prochází úkrytovými prostory instalační zařízení, je nutné, aby bylo pro včasné odstavení opatřeno uzávěry, nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál, méně vhodné jsou stavby přízemní nebo jednopatrové, Umístění IÚ ve sklepě se volí tak, aby byl IÚ přístupný přímo nebo nejkratší přímou cestou ze schodišťového prostoru, celkové umístění IÚ v budově je nejvhodnější ve středním traktu, jsou-li budovy alespoň trojtraktové. Nevýhodou je, že střední trakt bývá poměrně úzký (max. 3,00 m). Tento trakt může však být kombinován podle situace s vedlejším traktem. Je vhodné, když mezi vnější zdí IÚ a obvodovou zdí budovy zůstane volný prostor.

6 Etapy budování Improvizované úkryty se budují podle navržených postupů uvedených v základním listě IÚ do 5 dnů v těchto etapách: - v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob, - v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu, zejména zodolnění otvorů, přirozené větrání, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy, - ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení dalších ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu a vybavení úkrytu vnitřním vybavením.

7 Postup prací po zvolení vhodného prostoru pro IÚ se určí kapacita úkrytu v závislosti na podlahové ploše nebo vnitřním objemu místností IÚ (počítá se 3,5-5m 3 / osobu), stanoví se rozsah a postup nutných úprav, odhadne se potřeba materiálu z místních zdrojů a počet pracovníků pro zbudování IÚ (není-li zpracován základní list IÚ a údaje nejsou z něho známé), zjistí se místa hlavních uzávěrů plynu, vody, ústředního topení a další, zvolený prostor se vyklidí, provedou se vnější úpravy IÚ včetně přirozeného větrání (pokud bude nezbytné ho zřídit), provedou se vnitřní úpravy a utěsnění úkrytu, úkryt se vybaví vnitřním vybavením a vyprošťovacím nářadím, zpracuje se základní list IÚ (nebyl li zpracován) a zajistí u obecního úřadu evidence IÚ včetně přidělení evidenčního čísla, IÚ se orientačně označí.

8 Místní zdroje Základním zdrojem k získávání nezbytného materiálu a pracovních nástrojů pro budování IÚ jsou místní zdroje: veškerý použitelný a využitelný materiál z nejbližšího okolí prostoru určeného k ukrytí. Je nutné využít všechny možné rezervy např. kůlny, oplocení, garáže, altany, stavby rozestavěné, zeminu, materiál z chodníků a další. V některých případech mohou být rozebrány budovy, které mají být demolovány, nebo může být rozebrán materiál z příček a přepážek ve sklepě, v přízemí, v patrech budovy apod. (nemůžeme bourat některou z nosných zdí!), materiál uložený ve skladech, prodejnách a na skládkách (stavební materiál, skládky dřeva a řeziva, písek, štěrk, kamenná drť, panely, betonářská ocel, jiný kovový materiál apod.), pracovní nástroje a vnitřní vybavení bytů, kanceláří a škol z majetku fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob (lopaty, krumpáče, sochory, pily, spojovací materiál, nádoby všeho druhu, sedačky, lehátka, židle, mobilní telefon, hasící přístroje, sekery, úklidový materiál, kladiva, kleště, apod.), ostatní pomocný materiál (příložky, podložky, klíny, řezivo, dráty, skoby, hřebíky, špalíky, tmely, barvy, lepící pásky, folie PVC, pytle na písek,dřevěné bedny, leukoplast, vosk, sádra, vázací drát, plechové pláty apod.). Množství, způsob a časová posloupnost použití materiálu na zbudování improvizovaného úkrytu se uvádí v základním listě improvizovaného úkrytu.

9 Zvyšování ochranných vlastností IÚ A) Proti otravným látkám a proti únikům nebezpečných průmyslových látek se provádí dokonalé utěsnění všech otvorů v IÚ, B) Proti radioaktivnímu spadu, k docílení zeslabení radioaktivního záření se provádí zesilování (zhmotnění) okenních a jiných otvorů IÚ přídavným materiálem minimálně na tloušťku obvodového zdiva a zřizování stínících stěn, C) Proti pádu trosek, účinkům střepin a hořících předmětů se provádí podpírání stropů, chránění oken překrytím, zesilování dveří a zřizování nouzového výlezu (průrazu).

10 Způsoby technického řešení úprav - 1 zesílení tloušťky obvodových konstrukcí v oslabených místech (dveřní, okenní a větrací otvory, niky, anglické dvorky apod.) vyplněním vhodným zhmotňujícím materiálem. Tloušťka přídavného materiálu má být stejná jako obvodová zeď a má přesahovat otvor po jeho obvodě o 30 cm, okenní otvory vedoucí do venkovního prostoru se uzavírají a zhmotňují zazděním cihlami, kameny, pytli s pískem nebo hlínou. Okna se z vnější strany překrývají prkny, deskami, plechem apod. a zasypávají zeminou, pískem, štěrkem ale i jiným sypkým materiálem, nebo se zarovnávají cihlami, dlažebními kostkami, pytli nebo bednami se zeminou, pískem nebo jiným vhodným materiálem. (viz obr. 3). Při zhmotňování okenních otvorů se musí pamatovat na umístění větracích komínků a jejich utěsnění, vchodové dveře dřevěné nebo ocelové se zesilují prkny a svlaky (viz obr. 5 dřevěné dveře, obr. 8 ocelové dveře) a zajistí se jejich plynotěsnost vhodným těsnícím materiálem s dodatečnou úpravou prahu (viz obr. 7). po obsazením IÚ se vchodové dveře zabezpečí proti účinkům sání, které vzniká po tlakové vlně, a to trámky a dráty proti otevření dveří směrem ven z úkrytu (viz obr. 6 ) zřizování ochranných stínících stěn při vstupech do úkrytu z venku. Zřizují se co nejdelší. Tloušťka stínící stěny má být minimálně stejná jako tloušťka obvodového zdiva,

11 Způsoby technického řešení úprav - 2 dveře a okna se utěsňují vhodným materiálem (izolepa, kovotěs, samolepící molitanová páska, leukoplastová folie, pryžová páska, sádra, těsnící tmely, pěna, juta apod.). Utěsnění spár, štěrbin a prostorů kolem prostupů instalačních zařízení se provádí pomocí tmelů, pěn, ucpávek a nátěry, provádí se utěsnění komínů, kanalizačních šachet a vpustí, provádí se zhmotnění oken nad úkrytem (např. nábytkem), vyplnění oken nad úkrytem zhmotňujícím materiálem a zesílení stropu nad úkrytem zeminou, pískem apod., budují se únikové cesty, kterými jsou nouzový výlez a průraz. Nouzovým výlezem (štolovým nebo šachtovým) by měl být opatřen každý IÚ. Pokud není možno vybudovat u IÚ nouzový výlez, provádí se průrazy k napojení na nejbližší IÚ, který je nouzovým výlezem vybaven, železobetonové stropy deskové a trámy železobetonových stropů se zabezpečují proti zřícení. Stropy se mohou podepírat dřevěnými podélnými nosníky a sloupky se zavětrováním, nebo s využitím jiných stavebních prvků, segmentové valené klenby do traverz (válcované nosníky průřezu I), o max. délce 4,00 m (I profilu 24 cm) a max. vzdálenosti 1,00 m se nemusí podepírat ani rozpírat. Delší traverzy se podepírají sloupky ve vzdálenostech 2,60 m až 4,00 m a rozpírají ve vzdálenostech rozpěr 1,95 až 3,00 m. Rozměry traverzy, do níž je valená klenba vyzděná se určí podle šířky viditelné spodní příruby traverzy stropní klenby valené do zdí se nepodepírají!

12 Zesilování stropní konstrukce proti zřícení podpěrami principem zesílení stropní konstrukce je zkrácení jejího rozpětí v místech největšího namáhání způsobeným uvažovaným zatížením, zejména troskami zřícené budovy nad úkrytem, ale i jiným (např. otřesy od dopravních prostředků po provedení zesílení, nárazy na sloupky při přesunu materiálu, otřesy od výbuchů pum apod.), pro podpírající konstrukce se volí jednoduchý systém sloupků a vodorovných podélných a příčných nosníků, které po spojení vyztužují stávající konstrukce, zajištění stability dřevěných sloupků proti vybočení nebo zkosení se provádí zavětrováním - úhlopříčnými výztuhami (viz obr. 2 bod 5), hraněné řezivo pro podélné nosníky se musí klást na stojato (na užší stranu), prahy se kladou ve směru vstupu do IÚ, sloupky musí být řádně uklínovány, klíny musí být vzájemně zajištěny proti posunu, spojení a zajištění sloupků s příčnými nebo podélnými nosníky a jejich zajištění proti posuvu musí být provedeno tesařskými skobami (kramlemi) nebo prkny na obou stranách (viz. obr. 9), zesilující úpravu stropů (podpěry a rozpěry) se doporučuje odborně posoudit stavařem nebo statikem.

13 Zabezpečení větrání improvizovaným filtroventilačním zařízením, běžně mírově používanými ventilátory, normovými soupravami FVZ s předřazenými nebo improvizovanými filtry (například pískovými), FVKPM, filtračním a ventilačním zařízením FVKP, FVZ 150 a dalšími typy FVZ, přirozeným větráním pomocí vzduchovodů zhotovených improvizovaným způsobem s použitím vhodných vzduchovodů (plechové, novodurové, osinkocementové roury) nebo vzduchovodů zhotovených z prken: - u IÚ s kapacitou do 50 osob, - princip využívá přirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vně a uvnitř IÚ, - venkovní vzduch se přivádí do IÚ komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5 m nad úrovní terénu a který vyúsťuje v místnosti pro ukrývané asi 50 cm nad podlahou. Komínek se uvnitř místnosti opatří jednoduchým uzávěrem umožňujícím regulaci vzduchu, - vydýchaný vzduch se odvádí komínkem ústícím cm pod stropem s vyvedením nejméně o 2 m výše než nasávací otvor, - přívodní a odvodní komínek se umísťuje na protilehlých stěnách místnosti, - vnější otvory komínků se opatřují stříškou, - k větrání lze využitím větracích nebo světlíkových šachet, k odvodu vzduchu z úkrytu i komínových průduchů.

14 Zásady při ukrývaní v IÚ ukrývané osoby se řídí pokyny vysílanými sdělovacími prostředky a pokyny velitele úkrytu. Do improvizovaného úkrytu lze vzít evakuační zavazadlo, používá-li se ve výjimečných případech zdroj světla s otevřeným plamenem (v úkrytech s větracími komínky), musí se umístit do blízkosti otvoru odvodního komínku, v případě výskytu nebezpečných látek se vypíná klimatizace nebo mírové větrání, utěsní se všechny otvory a použijí se prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky individuální ochrany, při dokonalém utěsnění ochranného prostoru IÚ, ve kterém není zařízení pro dodávkou vzduchu, lze setrvat pouze omezenou dobu závislou na objemu vnitřního prostoru úkrytu a na počtu ukrývaných osob. (Pozor! Hrozí nebezpečí otravy vydýchaným oxidem uhličitým), v úkrytovém prostoru se nesmí během ochranného provozu kouřit, v úkrytu se osoba chová ohleduplně, nehlučí, respektují se kolektivní zájmy, nevyvolávají se spory. Je nutno si uvědomit, že jde o mimořádnou situaci, kdy nouzové podmínky kladou na člověka zvýšené fyzické a psychické nároky.

15 Využití ochranných vlastností budov v mírové době proti úniku nebezpečných látek v mírové době se IÚ nezřizují, v případě úniku chemické nebezpečné látky v době míru se využívá ochranných vlastností budov (bytů) v zasaženém místě. Nejvhodnější prostory pro tyto účely jsou ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy ve směru šíření nebezpečné látky (většina nebezpečných chemických látek - plynů, resp. par je těžší než vzduch a drží se při zemi). Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé, v terénu málo stálé, a není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými, resp. utěsněnými okny a dveřmi ve vyšších patrech závětrné strany budovy, ochranu v domě (v bytě) je nutno v případě potřeby poskytnout i osobám, nacházejícím se mimo budovy, okna místnosti vybrané k ochraně osob na závětrné straně budov lze utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, polyetylenovými fóliemi i samolepícími, které zamezí průniku nebezpečné chemické látky do místností, průnik látky okny do místností je možné snížit záclonami i závěsy, namočenými ve vodě nebo v roztoku pitné vody a zažívací sody, kyseliny citrónové nebo stolního octu, je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou ventilaci v bytě (klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory (klíčové dírky, otvory pro poštu ap.), kde se může vyskytnout netěsnost, v případě vzniku radiační havárie v zónách havarijního plánování jaderných zařízení se chrání obyvatelstvo tím, že setrvává v budovách a využívá jejich ochranných vlastností proti radioaktivnímu ozáření z radioaktivního oblaku. Po snížení ozáření se provádí evakuace.

16 Závěr Ukrytí v improvizovaných úkrytech je významným prvkem kolektivní ochrany za krizových situací. Prezentace byla vytvořena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které budou zabezpečovat a realizovat ukrytí v IÚ za krizových situací. Prezentace proto podává praktický návod pro přípravné práce k budování a pro vlastní svépomocné budování IÚ.

17 tel.: tel.:

INFORMACE PRO OBYVATELSTVO S POKYNY PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SVÉPOMOCÍ

INFORMACE PRO OBYVATELSTVO S POKYNY PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SVÉPOMOCÍ INFORMACE PRO OBYVATELSTVO S POKYNY PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ SVÉPOMOCÍ ÚPRAVY PROSTORŮ NA IMPROVIZOVANÉ ÚKRYTY 1. Zvýšení ochranných vlastností improvizovaného úkrytu Zvýšení se dosahuje zesílením

Více

PŘÍRUČKA PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU - SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA UKRYTÍM

PŘÍRUČKA PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU - SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA UKRYTÍM PŘÍRUČKA PRO BUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU - SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA UKRYTÍM Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby ÚVOD Metodická

Více

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného

Více

SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA UKRYTÍM Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby

SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA UKRYTÍM Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby SEBEOCHRANA OBYVATELSTVA UKRYTÍM Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby OBSAH Úvod 3 I. Kde získáte informace? 3 II. Návod k výběru vhodných

Více

Sebeochrana obyvatelstva

Sebeochrana obyvatelstva Sebeochrana obyvatelstva Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Praha 2001 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného

Více

Dokumentace plánu ukrytí školy, objektu a obce

Dokumentace plánu ukrytí školy, objektu a obce Dokumentace plánu ukrytí školy, objektu a obce Ing. Jaroslav Hegar Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva Výškovická 40, 700 44 Ostrava Zábřeh, Ing. Jaroslav

Více

Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů

Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40 Metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní evidence úkrytů 1. Předmět úpravy

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

UKRYTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

UKRYTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY UKRYTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OCHRANA OBYVATELSTVA INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA (POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY) KOLEKTIVNÍ OCHRANA - UKRYTÍ IMPROVIZOVANÝM ZPŮSOBEM (PŘI MU), VYUŽÍVÁ SE PŘEDEVŠÍM

Více

Zásada č.1 nepřibliţujte se k místu havárie

Zásada č.1 nepřibliţujte se k místu havárie Zásada č.1 nepřibliţujte se k místu havárie v místě havárie je koncentrace nebezpečné chemické látky (plynu, par) nejvyšší, a proto nejnebezpečnější. Je minimální na návětrné straně místa, kde k havárii

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Dostanete-li se do situace, kdy dojde k úniku a působení nebezpečné chemické látky, chovejte se podle těchto zásad: Hasičský záchranný sbor

Více

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím ÚVOD OBSAH Úvod 1. Kde získat informace? Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby 2. Návod k výběru vhodných

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ SP STUDIO, s.r.o., architektonická kancelář, Český Krumlov, Rybářská8 Tel.: 380711315, fax 380712674, E-mail: sp.studio@telecom.cz ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOŘICE NA ŠUMAVĚ DOLOŽKA CO Datum: 07/2004 Číslo zakázky:

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Skladování nádob s plyny

Skladování nádob s plyny 5.6.17.9.3. Skladování nádob s plyny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/skladovania-manipulace-s-materialem/skladovani-nadob-s-plyny Základním předpisem stanovující podmínky skladování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006

Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI Ochrana obyvatelstva 2006, únor 2006 Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006 Abstrakt: Hasičské záchranné sbory krajů zajišťují přípravu k ochraně obyvatelstva

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu

Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu části přednášky 1. část Zkušenosti z realizace tunelů Mrázovka v Praze 5 Smíchově 2. část Návrh hodnocení a monitoringu nad tunely Městského okruhu

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E

P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E A T E L I E R P E N T A s.r.o. S T R A K O N I C E T E C H N I C K Á Z P R Á V A ke konstrukční části projektu Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy+přístavba přístřešku Buzice SO 01- Stáj s porodnou,

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky

P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Komínové a ventilační průduchy

Komínové a ventilační průduchy Komínové a ventilační průduchy Komíny a ventilační průduchy Odvádí spaliny, které vznikají při vytápění do okolního prostoru. Komínové těleso se skládá z: - komínový průduch; - komínový plášť; - sopouch

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te Promat Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te K o u ř o v é P o t r u b í k o u ř e z á b r a n y p r o a o d v o d t e p l a ní pohybu pla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY

ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY ÚNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE vypracoval: Michal Kalfeřt ČVUT Fsv A III.ročník 5/2005 název projektu : Novoplaza (společenské a obchodní centrum) místo realizace : Novodvorská 994, Praha 4 - Braník

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží

Nadpraží tvoří nosná konstrukce, která přenáší zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do stěn, sloupů nebo pilířů. Nosnou konstrukci nadpraží Druhy a funkce Otvory ve stěnách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy Všechny otvory mají nadpraží

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více