Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj č. 1/2012. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,"

Transkript

1 Zpravodaj č. 1/2012 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2012, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva za rok Máme za sebou první rok nového funkčního období, ve kterém jste vykonali mnoho práce pro své domy, za což Vám všem patří poděkování. Z důvodu převádění bytů do osobního vlastnictví a vznikajících Společenství vlastníků se snižuje počet delegátů na Shromáždění delegátů družstva. Upozorňuji samosprávy, ve kterých skončil mandát delegáta, na nutnost zvolení nového pro účast na shromáždění. Podrobné informace získáte v materiálech z členského úseku, které budou dodány všem předsedům samospráv na jarních schůzkách nebo zaslány poštou na samosprávu domu. S řešením problémů s dlužníky družstva budou seznámeni předsedové samospráv na poradě předsedů samospráv, dále v rámci dodržení zákona č.101/2000 Vás s tímto tématem seznámí na členských schůzích samospráv. Připomínám web.stránky družstva na adrese - Stanislav Mrkos předseda družstva

2 Informace z členského úseku Dispozice s byty v r V roce 2011 provedl členský úsek následující dispozice s byty: - 22 (27) převodů členských práv a povinností s bytem na osoby cizí - 10 (25) převodů členských práv a povinností na příbuzné Dále registrovalo 58 (50) dispozic s byty v osobním vlastnictví, 39 (61) podnájmů 2 (7) případů zániku členství dohodou 1 (0) případ zániku členství vystoupením V roce 2011 se uskutečnila 1 výměna bytu (1) a byly podány 4 přihlášky za člena družstva (1). V závorce uvedené údaje jsou, pro srovnání, údaje z r Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví V roce 2011 bylo převzato do správy 214 bytových jednotek převedených do osobního vlastnictví. Z celkového počtu bytů spravovaných družstvem zůstává k ve vlastnictví družstva 725 bytů, do osobního vlastnictví bylo převedeno bytů. V souvislosti s převáděním bytů do osobního vlastnictví uvádíme, že v roce 2011 bylo ustaveno 14 společenství vlastníků jednotek, a to v domě Palackého , U Humpolky 1505, U Humpolky 1506, U Humpolky 1507, Hornická , Hornická , Hornická , Květnická 1610, Osvobození , Popkova 1007, Na Bítýškách 612, Na Bítýškách 647, Na Bítýškách 648 a Na Bítýškách 649. V současné době vykonává SBD Květnice správu již pro 60 společenství vlastníků, z toho: v lokalitě Tišnov pro 33 společenství v lokalitě Kuřim pro 12 společenství v lokalitě Veverská Bítýška pro 8 společenství v lokalitě Předklášteří pro 1 společenství v lokalitě Čebín pro 4 společenství v lokalitě Drásov pro 1 společenství a v lokalitě Česká pro 1 společenství Převody pozemků V roce 2011 byl Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převeden 1 pozemek pod bytovým domem: Ve Veverské Bítýšce pod bytovým domem č.p. 578

3 Dlužné úhrady vymáhané k K bylo družstvem právně vymáháno, t.j. podáním návrhu k Okresnímu soudu Brno-venkov na vydání platebního rozkazu celkem 6 případů dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (u nájemců bytu) a nezaplacených záloh příspěvku na správu a záloh na poskytnutá plnění (u vlastníků bytů, kde ještě nejsou založena společenství vlastníků jednotek) - 4 případy z lokality Tišnov - 1 Kuřim - 1 Vev. Bítýška Dále družstvo uzavřelo, po projednání s dlužníky, dohody o uznání a splátkách dluhu - 12 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu - SBD - 13 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu - SVJ Na základě smlouvy o právním zastupování družstva bylo advokátem řešeno, případně vymáháno - 1 případ, kdy je vydán rozsudek na vyklizení bytu a jeho odložení do doby uhrazení dluhu, vydaným usnesením soudu - 1 případ, kdy je vydán exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitostí, t.j. bytu, který je ve vlastnictví dlužníka - 1 případ, kdy je podán návrh na nařízení exekuce na prodej bytu - 1 případ, kdy je vydáno usnesení na srážky z důchodu - 1 případ vymáhání nedoplatku Rekofondu Rozbor stížností zaslaných na družstvo v roce 2011 V roce 2011 došly na družstvo 3 stížnosti : - 1 stížnost se týkala rušení klidu v domě hlasitými zvuky vydávanými papoušky a zápachem šířícím se z prostor lodžie, kde byly chovány kuny - 1 stížnost se týkala vnikání cigaretového kouře netěsnostmi v prostorách stoupaček z bytu do bytu umístěného pod ním - 1 stížnost se týkala rušení klidu v domě štěkotem a vytím psa Ve všech případech byly zaslány upozorňující dopisy uživatelům bytů proti nimž stížnosti směřovaly. První dvě stížnosti byly úspěšně vyřešeny, ve třetím případě byly vyčerpány všechny dostupné možnosti družstva a další řešení je možné pouze soudní cestou. Naděžda Huláková členský úsek

4 Informace z ekonomického úseku Vyúčtování služeb za rok 2011 a úhrady za užívání bytu V současné době ekonomický úsek pracuje na vyúčtování služeb za r pro střediska bytového hospodářství a společenství vlastníků. Z celkového počtu 53 středisek, kterým se zpracovává vyúčtování za r v rámci bytového družstva, skončilo 52 středisek s přeplatkem a 1 středisko s nedoplatkem záloh na služby. Z 58 společenství vlastníků, kterým jsme vedli k účetnictví odděleně od účetnictví družstva, skončilo 57 společenství s přeplatkem a 1 společenství s nedoplatkem služeb za r U těch uživatelů, kteří budou mít nedoplatek na úhradách za užívání bytu k datu , budou tyto nedoplatky uhrazeny z případného přeplatku služeb. Pokud nedoplatek na nájemném vznikne později, bude převeden z přeplatku až při finančním vypořádání. Tak jako každý rok, bude na základě výsledků vyúčtování provedena úprava záloh na služby s platností od Zdaněné výnosy z pronájmu nebytových prostor, z pronájmu části střech pro umístění zařízení mobilních operátorů a pro umístění a provozování anténního systému, nejsou součástí vyúčtování a budou převedeny do fondu oprav po schválení roční účetní závěrky shromážděním delegátů. Úvěry stavebního bytového družstva KVĚTNICE Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov uzavřelo od posledního vydání Zpravodaje další 2 úvěrové smlouvy za účelem financování rekonstrukce a revitalizace panelového domu a to: 1. Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny Wüstenrot ve výši Kč ,- pro dům ve Veverské Bítýšce, Na Bítýškách Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši Kč ,- pro dům v Kuřimi, Popkova V měsíci prosinci 2011 a v průběhu 1. čtvrtletí r došlo k převedení úvěrů na revitalizaci z družstva na jednotlivá společenství vlastníků. Celkem 12 společenství vlastníků uzavřelo nové úvěry, z kterých byly uhrazeny zůstatky úvěrů, které na revitalizaci jednotlivých domů uzavřelo v uplynulých letech stavební bytové družstvo KVĚTNICE. Celková výše takto splacených úvěrů činí Kč ,- (původně uzavřené úvěry Kč ,- snížené o dosud zaplacené stavební spoření a mimořádné splátky).

5 Dotace na úhradu úroků z úvěru a z programu Zelená úsporám K dnešnímu dni bylo uzavřeno celkem 28 smluv o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěrů na opravy a modernizaci panelových domů mezi stavebním bytovým družstvem KVĚTNICE a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Do konce měsíce března 2012 bylo vyplaceno na účet stavebního bytového družstva KVĚTNICE na těchto dotacích celkem Kč ,-. Z fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám bylo stavebnímu bytového družstvu KVĚTNICE vyplaceno Kč ,- za náklady na přípravu a realizaci revitalizace. Informace k účtování úroků z úvěrů a poskytnutých dotací U středisek, za která má družstvo uzavřeny smlouvy s ČMZRB o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům, se placené úroky z úvěru a poskytnuté dotace neúčtují během roku na účet fondu oprav, ale na nákladové a výnosové účty jednotlivých středisek. Vždy v měsíci prosinci příslušného roku se provede zúčtování zaplacených úroků z úvěru a poskytnutých dotací za rok a rozdíl se zúčtuje jako čerpání fondu oprav. Společenství vlastníků jednotek Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov v současné době provádí správu a vede samostatné účetnictví pro 60 společenství vlastníků jednotek se samostatným účtem u banky. Z tohoto počtu společenství vlastníků má 13 společenství uzavřen úvěr na celkovou rekonstrukci a revitalizaci domů. Z toho 8 SVJ má uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. K počtu 13 SVJ, které měly uzavřen úvěr na rekonstrukci a revitalizaci domů v uplynulých účetních obdobích, přibylo dalších 12 SVJ, která uzavřela úvěr na úhradu úvěrů stavebního bytového družstva KVĚTNICE jak je uvedeno v článku o úvěrech stavebního bytového družstva. Z fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám bylo již pro 5 společenství vyplacena dotace ve výši celkem Kč ,-. Přehled pojistných událostí a vyplacených náhrad v r V roce 2011 uplatnilo družstvo u KOOPERATIVY pojišťovny a.s. 3 pojistné události (v roce 2010 uplatnilo 6), a to: - 1 případ rozbitého skla vchodových dveří, náhrada škody činila 867,- Kč - 1 případ vyhoření elektrických rozvodů, náhrada škody činila ,- Kč - 1 případ rozbitého auta následkem vichřice a spadené střešní krytiny, náhrada škody činila ,- Kč Celková finanční náhrada za rok 2011 činila ,- Kč (v r ,- Kč).

6 Dlužné úhrady za užívání bytů k a vyúčtování služeb Pracovnice ekonomického úseku vystavují na dlužné úhrady za užívání bytů dohody o uznání dluhu a jeho splátkách (pro SBD i SVJ), předsoudní upomínky a také vypracovávají návrhy na vydání platebního rozkazu pro Okresní soud Brno-venkov. Dohod o uznání dluhu bylo vystaveno celkem dohod na dlužné úhrady za užívání bytu SBD - 13 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu SVJ - 1 dohoda na dlužné vyúčtování služeb r SVJ Předsoudních upomínek bylo zasláno celkem na dlužné úhrady za užívání bytu SBD - 8 na dlužné úhrady za užívání bytu SVJ - 2 na dlužné vyúčtování služeb SBD - 6 na dlužné vyúčtování služeb SVJ Návrhů na vydání platebního rozkazu bylo zasláno ekonomickým úsekem na Okresní soud celkem lokalita Tišnov - 1 lokalita Kuřim - 1 lokalita Veverská Bítýška Mňačková Iva ekonomický úsek Informace z technického úseku Technický úsek družstva pracuje ve třech pracovnících a zajišťuje komplexní revitalizace bytových domů, plánované i neplánované opravy či rekonstrukce, provádění periodických revizí, prohlídek a školení dle příslušných vyhlášek, a jiné práce související s údržbou bytového fondu vše dodavatelsky. Svépomocí provádí opravu a údržbu TRV (termostatických ventilů u radiátorů) a montáž RTN (poměrového měření tepla na radiátorech). V uplynulém roce bylo pokračováno na celkových i částečných revitalizacích bytových domů. Předmětem těchto revitalizací bylo převážně zateplení obálky budovy, rekonstrukce výtahu, výměna oken a vstupních dveří do domu, rekonstrukce elektroinstalace.

7 Přehled zásadních investičních akcí dokončených v kalendářním roce 2011: Tišnov, Hornická (20 b.j.) 1.) Zateplení obvodového pláště, zateplení štítů domu, vybudování předsazených lodžií, výměna výplní otvorů, vchodové dveře jsou stávající. 2.) Komplexní rekonstrukce domovní plynové kotelny, osazení kondenzačních kotlů Vaillant. Firma 1.) KONTEST s.r.o. 2.) František Hanák, HAKO Rozpočet 1.) ,- Kč 2.) ,- Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Tišnov, Květnická 1612 (15 b.j.) - zateplení štítů domu, zateplení pláště domu v místě výstavby lodžií, provedení přístavby železobetonových lodžií, oprava stávajícího okapového chodníku, výměna vstupních dveří a ostatních výplní otvorů. Firma EKONOMSERVIS stavby a.s. Rozpočet ,- Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Tišnov, Květnická 1611 (12 b.j.) - výměna stávajících závěsných balkonů za nové závěsné balkony větších rozměrů. Firma MRB SAZOVICE Rozpočet ,- Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Tišnov, U Humpolky 1508 (24 b.j.) - 1.) Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně výměny rozvaděčů, nového vedení do bytů, výměny svítidel, zvonkových tlačítek, montáž nouzového osvětlení. 2.) Výměna zábradlí 60-ti ks balkonů, nátěr domu, oprava balkonů, malba domu, položení slinuté dlažby schodiště, zasklení lodžií 60 ks 3.) Rekonstrukce osobního lanového výtahu TOV ) Výměna oken a vstupních dveří. Firma 1.) Aleš Kašparec 2.) KONTEST s.r.o. 3.) VERTIK s.r.o. 4.) GL Okna Jan Burda Rozpočet 1.) ,- Kč 2.) ,- Kč 3.) ,- Kč 4.) ,- Kč Stav dokončeno, kolaudace se neprovádí, nebylo požadováno stavební povolení Tišnov, U Humpolky 1509 (24 b.j.) - Rekonstrukce osobního lanového výtahu TOV 300. Firma Vertik s.r.o. Rozpočet ,- Kč Stav dokončeno

8 Tišnov, U Humpolky (36 b.j.) 1.) výměna balkónů za lodžie a jejich zasklení 2.) zateplení lodžií Firma 1.) KONTEST s.r.o. 2.) František Vones Rozpočet 1.) ,- Kč 2.) ,- Kč Stav - dokončeno Kuřim, U Stadionu (32 b.j.) - zateplení obvodového pláště, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, rekonstrukce střešního pláště se zateplením, úprava elektroinstalace a bleskosvodu, úprava předloženého schodiště, oprava stěn lodžií, nátěr zábradlí, související práce. Firma Stavoprojekta a.s. Rozpočet ,- Kč Stav dokončeno, zkolaudováno Kuřim, Popkova 1007 (14 b.j.) 1.) zateplení pláště budovy, výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce střešního pláště se zateplením, vyzdění části vestibulu, související práce. 2.) rekonstrukce elektroinstalace společných prostor + rozvodů NN Firma 1.) KONTEST s.r.o. 2.) Aleš Kašparec Rozpočet 1.) ,- Kč 2.) ,- Kč Stav - dokončeno, zkolaudováno Kuřim, Nádražní 1259 (60 b.j.) - zateplení pláště budovy, výměna oken a vchodových dveří, okapový chodník, výměna zvonkového tabla. Firma KOPŘIVA s.r.o. Rozpočet ,- Kč Stav - dokončeno, zkolaudováno Kuřim, U stadionu (27 b.j.) 1.) oprava 20 ks balkonů, výměna oken, oprava lodžií, zhotovení betonového chodníku včetně izolace, montáž 21 ks sušáků na prádlo 2.) výměna vchodových dveří v provedení dřevo dub. Firma 1.) KONTEST s.r.o. 2.) Truhlářství Martin Škranc Rozpočet 1.) ,- Kč 2.) ,- Kč Stav dokončeno, kolaudace se neprovádí, nebylo požadováno stavební povolení

9 Veverská Bítýška 581 (17 b.j.) 1.) rekonstrukce střešního pláště se zateplením, zateplení pláště (štítů), nátěr fasády, výměna zbylých výplní otvorů (oken, vchodových dveří) 2.) rekonstrukce elektroinstalace ve společných částech domu 3.) rekonstrukce osobního lanového výtahu Firma -1.) KALAHA s.r.o. 2.) Aleš Kašparec 3.) VERTIK s.r.o. Rozpočet 1.) ,- Kč 2.) ,- Kč 3.) ,- Kč Stav dokončeno, kolaudace se neprovádí, stavba řešena na ohlášení Kuřim, Na Loučkách 1219 (40 b.j.) - Rekonstrukce osobního lanového výtahu. Firma Vertik s.r.o. Rozpočet ,- Kč Stav dokončeno Kuřim, U stadionu (32 b.j.) - rekonstrukce střešního pláště se zateplením, výměna oken ve společných prostorách. Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč Stavba střecha dokončena, předána okna na chodbách dokončena, předána sklepní okna všechna v reklamaci nepřevzata Ostatní práce dle stavebního povolení ze dne budou provedeny v roce Velké investiční akce započaté v kalendářním roce 2012: Kuřim, Na Loučkách 1220 (40 b.j.) - Rekonstrukce osobního lanového výtahu. Firma Vertik s.r.o. Rozpočet ,- Kč Stav - dokončeno Veverská Bítýška 582 (17 b.j.) Rekonstrukce střešního pláště se zateplením, výměna zbývajících výplní otvorů Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč Kuřim, Popkova (28 b.j.) - zateplení obvodových stěn, výměna oken, balkonových dveří, zhotovení nízké valbové střechy se zateplením, zateplení stropu nad suterénem, výměna balkónových zábradlí, čidlové osvětlení chodeb, výměna zvonkových tabel. Firma KONTEST s.r.o. Rozpočet ,- Kč

10 Změna termínu periodických výměn bytových vodoměrů Dne nabývá účinnosti vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nově sjednocuje termín ověřování bytových vodoměrů po 5ti letech, na rozdíl od současných 4 let u teplé vody a 6 let u studené vody. Stručný přehled cen komodit a energií 1/ vodné + stočné dodavatel Vodárenská akciová společnost, a.s. (lokalita: Tišnov, Předklášteří, Čebín, Drásov) rok 2011: vodné - 33,55 Kč/m³ stočné - 33,66 Kč/m³ rok 2012: vodné 37,28 Kč/m³ stočné 38,08 Kč/m³ dodavatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (lokalita: Kuřim, Česká) rok 2011: vodné 28,06 Kč/m³ stočné 32,11 Kč/m³ rok 2012: vodné 29,99 Kč/m³ stočné 34,31 Kč/m³ dodavatel Vodárenská svazek Bítýšsko (lokalita: Veverská Bítýška) rok 2011: vodné 15,95 Kč/m³ stočné 23,10 Kč/m³ rok 2012: vodné 18,24 Kč/m³ stočné 23,94 Kč/m³ 2/ elektrická energie dodavatel E.ON Česká republika s.r.o. sazba distribuce: D 01d (domácnosti) rok ,27 Kč/kWh rok ,16 Kč/ kwh (produktová řada ElektřinaKlasik) sazba distribuce: C 01d (společné prostory) rok ,11 Kč/kWh rok ,07 Kč/kWh (produktová sazba StandardPower)

11 3/ zemní plyn dodavatel RWE-Jihomoravská plynárenská a.s. tarif vařím rok ,76 Kč/m³ * rok ,58 Kč/m³ * tarif topím (domovní kotelny při ročním odběru nad cca m³ plynu) rok ,81 Kč/m³ * rok ,29 Kč/m³ * rok ,09 Kč/m³ * * ceny jsou orientační a podle platného ceníku k 1.1. daného kalendářního roku 4/ tepelná energie dodavatel Teplo T s.r.o. (lokalita Tišnov) rok 2010 ø 568,49 Kč/GJ rok 2011 ø 634,53 Kč/GJ dodavatel ZT Blansko s.r.o. (lokalita Kuřim + Veverská Bítýška) rok 2010 ø 491,66 Kč/GJ rok 2011 ø 580,92 Kč/GJ Poznámka: průměrná cena tepelné energie (palivo zemní plyn) v ČR dle statistiky Energetického regulačního úřadu v roce 2010 činila: - z domovní předávací stanice (varianta Tišnov) 580,40 Kč/GJ - z domovní kotelny (varianta Kuřim + Vev. Bítýška 515,89 Kč/GJ Statistika za rok 2011 není doposud k dispozici. Veškeré výše uvedené ceny jsou s DPH. U p o z o r n ě n í Společnost SITA CZ a.s., Divize Jih zrušila od provoz Tišnov a ukončila i provoz sběrného dvora odpadů v Tišnově. Veškeré činnosti zajišťované provozem Tišnov, to znamená odvoz nádob na domovní odpad (kontejnery, popelnice) je zajištěn z provozů v Brně a Boskovicích. Pro zajištění odvozu směsného domovního odpadu při úklidu společných částí domu (kočárkárny, sklepy, úklid okolí domu apod.) se obraťte na technický úsek SBD Květnice nebo přímo na obchodního zástupce fy SITA CZ a.s. p. Milana Chlupa - tel , Chaloupka Milan technický úsek V Tišnově dne Stanislav M r k o s v.r. předseda družstva