Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování"

Transkript

1 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007

2 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení PRLK je rozděleno dle jednotlivých opatření PRLK. Vzhledem k obecnějšímu charakteru a definování jak jednotlivých aktivit tak cílů PRLK nelze přesně určit do jaké míry byla aktivita či cíl splněn. Slovní hodnocení aktivit proto obsahuje konkrétní akce a pokrok v jejich naplňování. Toto hodnocení je potom východiskem pro hodnocení naplňování cílů PRLK. Na je jich základě je cíl hodnocen jako: Nenaplňován k cíli se vztahuje alespoň jedna aktivita, ve které došlo v roce 2007 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění k cíli se nevztahuje ani jedna aktivita, ve které došlo v roce 2007 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění V první části byly slovně ohodnoceny aktivity vedoucí k naplňování cílů Programu rozvoje Libereckého kraje. Toto hodnocení probíhalo ve spolupráci s jednotlivými odbory Krajského úřadu LK pomocí databázového programu MS Office Access. Dále byly naplňované aktivity doplněny o informace, získané z materiálů a usnesení z jednání Rady LK. Na základě hodnocení aktivit byly hodnoceny cíle PRLK. Souhrnně lze hodnocení cílů PRLK shrnout do následující tabulky: Strategický cíl Nenaplňován Nevyhodnoceno A B C D E Celkem Další součástí slovního hodnocení je výpis vydaných souladů s PRLK za jednotlivá opatření a aktivity. Počet těchto souladů nepřímo hovoří o oblastech, na které se zaměřuje finanční podpora nejen z Libereckého kraje ale i ze Strukturálních fondů EUa ze Státního rozpočtu ČR. Vydaný soulad však neznamená, že projekt na který byl vydán, byl realizován a automaticky nezakládá nárok na finanční podporu. Proto se zde objevují i projekty, které vůbec podpořeny nebyly. V roce 2007 vzhledem ke vzniku nového Programu rozvoje LK byly zaznamenávány pouze soulady s tímto programem. Poslední částí je hodnocení jednotlivých opatření pomocí soustavy indikátorů uvedených v Programu rozvoje LK a jejich porovnávání s předchozím rokem. Indikátory jsou rozděleny podle opatření a na závěr jsou znázorněny hlavní indikátory ve formě grafů časových řad. Na pozadí monitoringu tak vzniká rozsáhlá databáze statistických ukazatelů, popisující rozvoj Libereckého kraje. Součástí sledování indikátorů v roce 2007 bylo také vyhotovení karet s popisem jednotlivých indikátorů a metodikou jejich výpočtu, aby nedocházelo k jejich záměně v následujících letech a byla tak dodržena jejich vypovídací hodnota. Tyto karty vzhledem k velkému objemu dat nejsou součástí této zprávy. Oproti indikátorům uvedeným

3 v PRLK došlo k několika změnám, které jsou shrnuty na úplném závěru této části monitoringu PRLK 2007.

4 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.1 ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI EKONOMIKY A PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření vytvořit podmínky, které povedou ke zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení životní úrovně obyvatelstva realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jedna s prioritních os je zaměřena na vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména MSP posílit diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomiky a její odolnost vůči negativním vlivům globalizace realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jedním z hlavních cílových skupin jsou MSP, jejich podpora posiluje diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomiky fungování MSP posiuije diverzifika podpořit ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jednou z prioritních os RIS LK je "Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání" minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí, veřejného zdraví a kulturního dědictví hmotného i nehmotného na základě zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP je prováděno hodnoce EIA (Environmental Impact Assessment) pro jednotlivé projekty a SEA (Strategic Environmental Assessment) pro koncepce zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelských subjektů realizace projektu Regionální inovační strategie LK, kde MSP je jednou z hlavních cílových skupin restrukturalizovat, revitalizovat či sanovat nevyužívané průmyslové zóny a objekty ORREP KÚLK realizoval projekt Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území LK, jedním z výstupů je Mapový projekt brownfields, uskutečnil se seminář "Brownfields příležitost pro vaše investice" snížit regionální disparity realizace grantového programu č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje podpořit rozvoj lokálních ekonomik, místních výrob a řemesel Grantový program č. 18 pro podporu HSO rozšířit přeshraniční a mezinárodní spolupráci v ekonomické oblasti RIS LK prioritní osa 6 "Meziregionální a mezinárodní spolupráce" Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Diverzifikace podnikatelských subjektů 1.Usnesením č. 177/07/RK byl schválen záměr zpracovat Inovační strategii Libereckého kraje 2. V červnu 2007 byla Rada LK seznámena s projektovou přípravou RIS LK, byly ustaveny pracovní skupiny, které začaly připravovat znění dokumentu a návrhy pilotních projektů naplňujících navrhovaná opatření RIS LK (563/07/RK)

5 Podpora rozvoje malého a středního podnikání Problematika podpory MSP je jedním ze stěžejních témat RIS LK, Soutěž Výrobek roku 2007 Libereckého kraje, Podnikatel roku, Cena inovace 2007, Stavba roku; Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora rozvoje živnostenského podnikání Problematika podpory MSP (samozřejmě i živnostenského podnikání) je jedním ze stěžejních témat RIS LK Podpora transferu znalostí a technologií Příprava Regionální inovační strategie. V LK vzniká síť technologických center (Liberec, Česká Lípa, Turnov), která zahrnují centrum pro transfer technologií a podnikatelské inkubátory pro začínající podnikatele. Např. záměr resortu školství, mládeže a tělovýchovy Lk zřídit v Turnově podnikatelské, inovační a vzdělávací centrum (996/07/RK) Podpora rozvoje a propagace lokálních ekonomik, sociálního podnikání, místních výrob a řemesel Program č. 18 pro HSO Grantového fondu LK. Soutěž Výrobek roku 2007 Libereckého kraje, Podnikatel roku, Cena inovace 2007, Stavba roku; Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury (nemovitosti pro podnikání, rozvojové plochy) Pod záštitou hejtmana LK a za účasti představitelů LK, Bogytynie, Žitavy, zástupců firem a dalších institucí se uskutečnila konference věnovaná možnostem podnikání v nové trinacionální průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou, k dispozici je zde 27 ha průmyslových ploch, mělo by zde vzniknout pracovních míst. Nedořešeným problémem zůstává výstavba silnice R 35 Hrádek nad Nisou Žitava přes Polské území Podpora spolupráce podnikatelských subjektů, provázanosti podnikatelských aktivit, vytváření a fungování klastrů Příprava Regionální inovační strategie, Podpora vzniku Czech Glass klastru, podpora síťování Posílení komunikace a partnerství veřejného, soukromého i neziskového sektoru v ekonomické oblasti Každoročně se koná pod záštitou hejtmana LK soutěž Stavba roku Libereckého kraje (v roce 2007 je vyhlášena Stavba roku 2006) v kategoriích Stavba bytové a občanské výstavby vítězem se stal Atelier 4 s.r.o. Rekonstrukce jabloneckého výstaviště pavilon A, v kategorii Stavba účelová, průmyslová, včetně přestavby a rekonstrukce vítězem se stal Projektový atelier DAVID, s.r.o. Nový magistrát v Liberci, v kategorii Stavba inženýrská, dopravní nebo vodohospodářská vítězem se stal SaM silnicea mosta a Projektová kancelář VANER s.r.o. Rekonstrukce mostu event.č Dolní Libchava (Stružnice); Komunikace a partnerství veřrjného a podnikatelského sektoru podporováno v rámci RIS LK Posílení spolupráce škol a podnikatelského sektoru Probíhá v rámci přípravy rámcových vzdělávacích programů, v ledenu 2007 byla podepsána dohoda o spolupráci kraje se Sdružením automobilového průmyslu. Do projektu IQ auto je zapojeno 6 středních škol a 24 podniků z LK, studenti absolvují během studia praxi ve firmě, ve které po absolutoriu najdou uplatnění; Přeshraniční a mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti 1. LK se stal členem sítě IRE Innovation Regions of Europe, která poskytuje základní metodickou a konzultační podporu v rámci přípravy, zpracování a implementace inovační strategie regionu. Probíhá přes průmyslová zóna Trojzemí Příprava administrace OP Přeshraniční spolupráce; 2. Tématika mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti je jedním z řešených témat v RIS LK; 3. V červnu 2007 se na půdě LK uskutečnilo jednání v rámci tzv. trilaterární spolupráce, sešla se pracovní skupina "Podpora hospodářství a územní plánování" účastníky byli zástupci z LK, Svobodného státu Sasko, Dolnoslezského vojvodství a Ústeckého kraje byla řešena témata podpory inovací, metodika stanovení HSO, nástroje na podporu těchto oblastí apod.

6 Zvyšování atraktivity vzdělávání v technických a přírodovědných oborech LK oficiálně spustil kampaň TECHyes.info, zahrnuje celou škálu aktivit, např informační portál stejnojmenný měsíčník; kampaň má zaujmout žáky od 10 let, jejich rodiče, pedagogy; V květnu 2007 se uskutečnil na Autodromu v České Lípě ve spolupráci OŠMTS KÚLK, Autodromu ČL, a Škoda Auto 2. ročník celostátní soutěže Automobileum soutěž v disciplínách souvisejících s autmobilismem pro střední školy (maturitní i učební obory) Podpora technologií šetrných k životnímu prostředí a současně přinášejících vysokou přidanou hodnotu a vysoké zhodnocení energetických, surovinových a materiálových vstupů V rámci soutěže Cena inovace 2007 byly oceněny firmy SINGING ROCK s.r.o. z Poniké za výrobu sportovního a záchranářského lana vyráběného inovační technologií chráněnou zahraničními i domácími patenty a dále firma firma DTZ s.r.o. z Liberce za ústí hořáků do spalovacích energetických pecí, u něhož bylo použit nový keramický materiál umožňující vysoké energetické úspory a je chráněn patentem. Podpora zavádění inovačních technologií je prováděna též prostřednictvím agentury Czechinvest Podpora rozšíření certifikace jakosti řízení a environmentálně a sociálně orientovaných systémů řízení (EMAS, ISO 9000, ISO ) Konference Zcvyšování kvalitynebyla realizována. Dosud není vytvořen systém úplné databáze subjektů s EMAS a ISO, pouze databáze v gesci MŽP, založeno na dobrovolné bázi, není úplné, je vhodné řešit na státní úrovni, LK nemá dotační titul Zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím Děje se na komerční bázi, prostřednictvím dotačních titulů LK nebyla realizována, v rámci RIS LK jsou připravovány návrhy vhodných aktivit Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit Byla provedena aktualizace vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (571/07/RK), je součástí Programu rozvoje LK Příprava Regionální inovační strategie Program č. 18 pro HSO Grantového fondu LK Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch v území LK společně s agenturou na podporu podnikání Czechinvest provedl do zmapování a specifikaci lokalit typu "brownfields" zpracováním "Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území LK" výstupem by mělo být 10 projektů obsahujících návrh stavebnětechnického, urbanistického a architektonického řešení projektu a časový plán realizace projektu. Byla připravena Datbáze brownfields na webových stránkách LK, která umožňuje vyhledávat lokality brownfields podle škály zadávaných kritérií Vyhledávání investorů a investičních záměrů pro brownfields LK ve spolupráci s agenturou Czechinest uspořádal v dubnu 2007 odborný seminář "Brownfields příležitost pro vaše investice", účastníkům byly předvedeny nejen výsledky Vyhledávací studie pro lokalizace brownfields v LK a Databáze brownfields na webových stránkách LK, ale též vhodné dotační programy pro financování revitalizace Brownfields. Revitalizace ploch a objektů brownfields Je realizováno prostřednictvím programů, které administruje Czechinvest agentura na podporu podnikání Zvyšování kvality a rozsahu nabídky finančně dostupných informačních, poradenských a konzultačních služeb zejména pro MSP Příprava Regionální inovační strategie Využití marketingových nástrojů podpory podnikání Probíhá např. formou přímého pořádání soutěží Stavba roku, či záštitou samosprávy LK nad soutěžemi pořádanými jinými subjekty v této oblasti Cena Inovace V kategorii BEST INNOVATION získala 1. místo firma SINGING ROCK s.r.o. z Poniklé, 3. místo DTZ s.r.o. z Liberce, v kategorii BEST PARTNERSHIP 2. místo Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. v Liberce; v soutěži Podnikatel roku za rok 2006 vyhlášen ředitel společnosti BRANO GROUP z Jablonce, Pavel Juříček. Je pořádáno i setkání hejtmana LK s podnikateli kraje, hospodářské komory LK se podílení na tvorbě RIS LK

7 Zkvalitňování ochrany duševního vlastnictví Tématika ochrany duševního vlastnictví je jednou z témat řešených v rámci RIS LK Zvýšení využití nástrojů zabezpečujících přístup MSP ke kapitálu, zejména soukromému Tématika získávání a využití finančních zdrojů pro využití podnikatelským sektorem je jedním témat řešených v rámci RIS LK, podnikatelské subjekty v HSO mohou využívat Program č. 18 Grantového fondu LK Integrace plošně zaměřené podpory podnikatelských projektů s regionální podporou Koncepčně nebyla realizována. Podpora fungování profesních poradenských organizací pro podnikatele Hospodářské komory LK úzce spolupracují na projektech Libereckého kraje např. Partnerství pro LK, Regionální inovační strategie LK Podpora publicity problematiky podnikatelského prostředí, zejména ve vztahu k MSP, tradičním oborům zpracovatelského průmyslu, řemeslům Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi LK a Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve věci inventarizace a mapování průmyslového dědictví na území LK, včetně hledání jejich nového využití především se zřetelenm na revitaliazci brownfields a hledání nových cílů pro cestovní ruch. Jedním z výsledků spolupráce je vydání průvodce po technických stavbách a průmyslové architektuře Liberce a LK, výsledky prezentovány na 4. bienále Industriální stopy 2007 v Praze. Na webových stránkách LK i v Měsíčníku LK jsou zveřejňovány informace o akcích jako např. Podnikatel roku, Stavba roku, Cena inovace, Produkt roku apod., na stránkách LK, odboru regionálního rozvoje a evropských projetků jsou informace i o dalších aktivitách v této oblasti NISAINVEST, Databáze brownfields, příprava RIS LK Počet vydaných souladů s PRLK K A.1.14 tomuto rozvojovému Zlepšení přístupu opatření malých nebyl a středních ve sledovaném podniků k informačním období vydán a komunikačním žádný soulad 1 technologiím A.1.16 Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch v území 1 A.1.18 A.1.2 A.1.20 A.1.3 Revitalizace ploch a objektů brownfields 1 Podpora rozvoje malého a středního podnikání 1 Využití marketingových nástrojů podpory podnikání 1 Podpora rozvoje živnostenského podnikání 2 Celkový počet vydaných souladů za rozvojové (pod) opatření 7 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Struktura zaměstnanosti podle sektorů primér 2,5 % 2,4 Struktura zaměstnanosti podle sektorů terciér 45,4 % 44,3 Index progresivity ekonomické struktury 2,43 index 2,42 Struktura zaměstnanosti podle sektorů sekundér 52 % 55,3 Počet podpořených projektů MSP v HSO z Grantového fondu LK (program č.18) 22 počet projektů 23

8 Počet nově vytvořených pracovních míst u podnikatelských subjektů v HSO podpořených z GF LK (pr. č.18) 6 počet míst 9 Počet fungujících klastrů 2 počet klastrů 2

9 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.2 PODPORA VĚDY, VÝZKUMU A ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření podpořit rozvoj regionálních kapacit vědy a výzkumu zahájení prací na Regionální inovační strategii LK podpořit kvalitu lidských zdrojů pro vědu, výzkum a inovace v rámci Regionální inovační strategie LK zvýšit podíl absolventů technických a přírodovědných oborů vzdělávání Zejména prostřednictvím kampaně Techyes Libereckého kraje zvýšit podporu vědy a výzkumu zejména v oblasti technických a přírodovědných oborů Podpora VaV řešena v RIS LK, není zaměřena pouze na technické a přírodovědné obory posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací a posílit povědomí o jejich prospěšnosti také pro zlepšení kvality života a zdraví Zahájení prací na Regionální inovační strategii LK zintenzivnit spolupráci institucí vzdělávání, vědy a výzkumu a podnikatelské sféry Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje pro inovace a transfer technologií Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK posílit přeshraniční a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK zefektivnit výkon státní správy ve vědě, výzkumu a inovacích Z pozice LK nejsou vyvíjeny aktivity ve vztahu výkonu státní správy ve vědě, výzkumu a inovacích zvýšit objem veřejných i soukromých investic do vědy a výzkumu Jedno z řešených témat v rámci RIS LK rozšířit nabídku inovační infrastruktury Na území LK jsou připravovány projekty na toto téma posílit proces transferu technologií a poznatků Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK zvýšit podporu zejména technologicky orientovaných firem v jejich raném stádiu vývoje (spinoff) Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK Nenaplňován

10 rozšířit možnosti přístupu inovačních firem k finančním zdrojům Děje se v rámci RIS LK rozšířit využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví Z pozice LK není řešeno Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Koncepční řešení podpory inovačních aktivit Usnesením č. 177/07/RK byl schválen záměr zpracovat Regionální inovační strategii Libereckého kraje Zlepšení prostředí pro inovace a zavádění inovací RIS LK nastavuje podmínky pro zlepšení prostředí pro inovace a zavádění inovací. Jedním z partnerů při zpracování RIS LK je také OHK v Liberci, která je v české části ERN nositelem a garantem projektu Cena inovace V kategorii BEST INNOVATION získala 1. místo firma SINGING ROCK s.r.o. z Poniklé, 3. místo DTZ s.r.o. z Liberce, v kategorii BEST PARTNERSHIP 2. místo Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. v Liberce Podpora rozšíření regionálních kapacit infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace Příprava Regionální inovační strategie Rozšíření nabídky i kapacit oborů technického a přírodovědného vzdělávání Nabídka i kapacita oborů technického vzdělávání je dostatečná, obory technického vzdělávání se spíše potýkají s nedostatečným zájmem studentů o tyto obory Podpora spolupráce institucí vzdělávání, zdravotnictví, vědy a výzkumu a podnikatelské sféry V rámci přípravy RIS LK vzniklo 6 pracovních skupiny, jejíž členové zastupují jednak veřejnou správu, jednak zástupce profesních svazů (hospodářské komory), poradenských společností, ale i zástupce vysokých škol (zejména TUL) i podnikatelů Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pod záštitou hejtmana LK se konala v listopadu 2007 v Praze konference Nano for the 3th millenium NANO FOR LIFE, kterou pořádá společnost Elmarco, která je celosvětovým leaderem v technologii průmyslové výroby nanovláken. Konference byla prvním takovýmto setkáním světových špiček v oboru Podpora procesu transferu technologií a poznatků LK podpořil konání 1. mezinárodní vědecké konference konference Výzkum Marsu ve vazbě na Českolipsko a 1. mezinárodní Hibschovy geologické konference částkou ,Kč (669/07/RK) Podpora netradičních forem financování (rizikový kapitál) Podpora komerčních netradičních forem financování (rizikového kapitálu) nebyla z krajské úrovně realizována Podpora rozšíření možností podpory zejména technologicky orientovaných firem v jejich raném stádiu vývoje V rámci RISL LK Podpora vzniku a fungování firem s růstovým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou Nebyla realizována.

11 Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Podíl nezaměstnaných absolventů technických a přírodovědných oborů na celkovém počtu nezaměstnaných 1,16 % 1,47 Výdaje na vědu a výzkum 1312,3 mil. Kč 1483 Podíl zaměstnaných ve VaV v Libereckém kraji na celkovém počtu zaměstnaných v VaV v ČR 2,9 % 3,9 Zaměstnaní ve VaV 1432 přepočtené osoby 1857

12 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.3 PODPORA FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření podpořit fungování konkurenceschopného a environmentálně šetrného zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, stabilizovat osídlení ve venkovském prostoru Dlouhodobý cíl, jehož plnění je závislé na makroekonomických podmínkách a vliv Libereckého kraje na plnění je malý. V oblasti zemědělství a vodního hospodářství pouze v rovině připomínkování legislativy a spoluvatváření podnikatelského prostředí. podpořit zemědělskou výrobu, lesnickou a vodohospodářskou činnost podílející se na údržbě krajiny a zajištění mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství V roce 2007 finanční podpora vlastníků lesa z rozpočtu kraje ve výši 7,5 mil. Kč diverzifikovat zdroje příjmů zemědělců a vlastníků lesa Dlouhodobé opatření, zejména v oblasti zemědělství mimo vliv kraje. podpořit modernizaci zemědělských a zpracovatelských podniků za účelem splnění hygienických a veterinárních standardů Dlouhodobé opatření, zejména v oblasti zemědělství mimo vliv kraje. zvýšit retenční schopnost krajiny Děje se zejména v rámci povodňových opatření snížit negativní antropogenní ovlivnění stavu koryt vodních toků Nenaplňován Nenaplňován Nenaplňován optimalizovat vodní režim v krajině, zvýšit povodňovou ochranu Je řešeno v rámci Povodňového plánu LK zvýšit biodiverzitu v krajině V rámci systému ochrany přírody zvýšit informovanost cílových skupin a jejich trvalé vzdělávání v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství V rámci spolupráce LK a Agrární komory LK zlepšení kvality povrchových vod pro přírodní koupaliště a vod v koupacích oblastech V rámci dotací zejména pro odstranění sinic snížit expozici obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody a půda látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími Sleduje zejména Hygienická stanice LK Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření

13 Zajištění produkčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství s vyloučením významných negativních vlivů na životní prostředí V roce 2007 byl založen Lesnický fond LK (140/07/ZK), je zaměřen na obnovu, zajištění a výchova lesních porostů; ekologické a k přírodě šetrné technologie apod. V roce 2007 vyplacena částka ve výči ,Kč pro 193 žadatelů (294/08/RK) Vodní hospodářství Program podpory vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 eo. Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Poskytnuta dotace ve výši ,Kč o.p.s. Máchovo jezero na likvidaci sinic (406/07/RK), ,Kč na studii a návrh systémových opatření k zamezení rozvoje sinic v Máchově jezeře ( 1215/07/RK) V roce 2007 realizovány akce ve veřejném zájmu hrazení bystřin "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK), HB Heřmanický potok přítoky částka ,Kč, HB Černostudniční potok částka ,Kč, HB Od Rozkoše, retenční nádrž částka ,Kč (1117/07/RK) Byly pořádány finančně podporovány lesnickoekologické vzdělávací a propagační akce (Dny v lese, Lesnický den v Ralsku, výstava Náš les) Obnova, stabilizace a údržba krajinných struktur a urbanizované krajiny Problematika urbanizace krajiny je řešena v rámci PÚR, ZÚR, ÚP jednotlivých obcí, V rámci Grantového fondu Programu č. 7 Podpora ochrany přírody a krajiny bylo v roce 2007 podpořeno 34 projektů v celkové výši Kč, Kč; V roce 2007 pokračovala realizace projektu "Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy" nositelem je LK, projekt je spolufinancován z programu Interreg IIIA Podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství LK dlouhodobě úzce spolupracuje s Regionální agrární radou Libereckého kraje. Spolupráce je oběmi stranami i širokou veřejností hodnocena jako nadstandardní. Bylo založeno Sdružení Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje (dále jen APIC LK), jehož členem je i Liberecký kraj. APIC LK má statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje V roce 2007 byl založen Lesnický fond LK poskytující příspěvky na hospodaření v lesích. Vodní hospodářství Program podpory vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 obyvatel. Každoročně probíhá soutěž Výrobek Libereckého kraje z oblasti zemědělství potravinářství v kategoriích maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, pekařské výrobky, nealkoholické nápoje, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, potraviny pro zvláštní výživu, biopotraviny, soukromé farmy, pivo, ovocná vína a medoviny. Nejvyšší ocenění za rok 2007 získala Moštovna Lažany, s.r.o. za výrobek Višeň ovocný nápoj Podpora místní produkce zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství Příspěvky na hospodaření v lesích v rámci Lesnického fondu LK podpora štěpkování těžebního odpadu v lesích. Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP každoročně vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora vzdělávání, osvěty a poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství LK je nositelem dlouhodobého projektu Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje (APIC). Cílem projektu je poskytovat agrárnímu sektoru kvalitní a aktuální informace a nabízet mu takové služby, které usnadňují jeho náročnou různorodou činnost. Portál je kontinuálně doplňován o nové softwarové aplikace. V současné době jsou registrovaným účastníků k dispozici aplikace Tržnice, Elearning a Eadministrátor. Podpora ozdravění vod Máchova jezera financování studie. Pořádání a podpora lesnickoekologických vzdělávacích a propagačních akcí (Dny v lese, Lesnický den v Ralsku, výstava Náš les). Pořádání myslivecké konference Diverzifikace zemědělské výroby, podpora alternativních zdrojů příjmů, zvyšování nepotravinářské produkce LK nemá dotační titul zaněřený na diverzifikaci zemědělské výroby, nicméně úzce spoluprycuje s Regionální agrární radou LK např. v rámci realizace projektu Partnerství pro LK projekt zaměřený na zvýšení absorpční kapacity LK pro čerpání evropských finančních prostředků

14 Podpora revitalizace toků a vodních ploch např. v rámci pozemkových úprav, podpora optimálního využití vodních ploch s odpovídající kvalitou vody V roce 2007 příprava zpracování studie pro umožnění celoročního provozu silnice kolem VD Souš V roce 2007 realizovány akce ve veřejném zájmu hrazení bystřin "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK), HB Heřmanický potok přítoky částka ,Kč, HB Černostudniční potok částka ,Kč, HB Od Rozkoše, retenční nádrž částka ,Kč (1117/07/RK) Realizace aktivit zvyšujících retenční schopnost krajiny s vazbou na zemědělské, lesní a vodohospodářské činnosti Příspěvky na hospodaření v lesích podpora nápravy dřevinné skladby v lesích. Administrace podpory hrazení bystřin v lesích realizován projekt "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK). Odborná a administrativní podpory přípravy suchých poldrů. Vítězem celoevropské soutěže "Living labs Award 2007", jejímž cílem je najít nejlepší internetové aplikace, které podporují praktická řešení pro IT rozvoj venkova a jsou zárověň dostupné a připravovány ve spolupráci více subjektů, vyhrál Povodňový plán Libereckého kraje, lze jej nalézt na adrese Podpora využití produkce ekologického zemědělství a lesnictví a obnovitelných energetických zdrojů Prostřednictví Lesnického fondu LK jsou poskytovány příspěvky příspěvky na hospodaření v lesích podpora přírodě šetrných technologií. Zvyšování nabídky a dosažitelnosti biologicky hodnotných, hygienicky a zdravotně nezávadných potravin Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Počet vydaných souladů s PRLK K A.3.3 tomuto rozvojovému Obnova, stabilizace opatření a údržba nebyl krajinných ve sledovaném struktur období a urbanizované vydán žádný krajinysoulad 1 Celkový počet vydaných souladů za rozvojové (pod) opatření 1 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Délka revitalizovaných vodních toků 1 km 0 Podíl trvalých travních porostů z celkové rozlohy zemědělské půdy 45,4 % 44,9 Těžba dřeva m3 b.k Plocha revitalizovaných vodních ploch 1 ha 42,6 Podíl orné půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy 48,2 % 48,7 Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy hospodářské Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy ochranné Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy zvláštního určení 58 % 8 % 35 %

15 Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy území 44,4 % 44,4 Podíl vodních ploch z celkové rozlohy území 1,5 % 1,5 Podíl lesní půdy z celkové rozlohy území 44,3 % 44,3

16 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.4 PODPORA A ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření diverzifikovat průmyslovou výrobu pouze v rámci podpor HSO zvýšit podíl výrob vytvářejících vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím RIS LK podpořit větší spolupráci škol, subjektů působících ve výzkumu a vývoji a podnikatelských subjektů Zahájení prací na Regionální inovační strategii podpořit efektivní fungování klastrů v LK působí 2 klastry, ke vzniku Czech Glass Cluster Lk přispěl zvýšit atraktivitu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech Projekt KÚ TechYes zkvalitnit ochranu práv průmyslového vlastnictví Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Podpora diverzifikace průmyslové výroby Podpora MSP v rámci HSO Podpora průmyslových odvětví s růstovým potenciálem V rámci RIS LK Podpora průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou V rámci RIS LK Podpora spolupráce škol, průmyslových podniků a subjektů působících ve výzkumu a vývoji Příprava Regionální inovační strategie Podpora rozvoje malého a středního podnikání v průmyslu Příprava Regionální inovační strategie Monitoring kvalifikačních potřeb průmyslových podniků Provádí se průběžně.

17 Optimalizace nabídky studijních oborů na základě potřeb podniků Optimalizace sítě středních škol (doplnit OŠMTS) Podpora zvýšení atraktivity technického vzdělávání Projekt KÚ TechYes Podpora zvyšování inovačních aktivit v průmyslových odvětvích Příprava Regionální inovační strategie Podpora snižování energetické, surovinové a materiálové náročnosti průmyslových výrob Z pozice LK nebyla realizována. Zavádění technicky nejvyspělejších prostředků informačních a komunikačních technologií Z pozice LK nebyla realizována v oblasti průmyslové výroby Podpora zavádění certifikace ISO, EMAS v průmyslových odvětvích Konference o zavádění ISO, EMAS ovšem zaměřena zejména na veřejnou správu, nikoli průlmyslové podniky Tvorba kvalitního designu Na TUL, fakultě architektury, je jednou z kateder katedra environmentílního designu pod vedením prof. Ing. arch. Bořka Šípka; liberecká firma Elmarco obdržela v dubnu 2007 Cenu za vynikající design a za manžerský počin v oblasti designu za své zařízení Nanospider TM. Ceny jsou udělovány pod záštitou Rady ČR pro jakost. Podpora zkvalitnění ochrany práv průmyslového vlastnictví Nebyla realizována. Podpora zapojení průmyslových podniků do procesu internacionalizace V rámci RIS LK. Podpora malých a středních podnikatelů v průmyslu v hospodářsky slabých oblastech Program č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí Grantového fondu LK. Podpora zavádění a používání nejlepších dostupných technologií (BAT) v průmyslu Nebyla realizována. Podpora využívání recyklovaných materiálů v průmyslu Byl přijat Realizační plán nakládání s oddělitelnými složkami komunálního odpadu Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu Z pozice LK nebyla realizována, pouze v rámci osvěty a vzdělávání EVVO. Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad

18 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Index strukturálního postižení v průmyslu 1 stupeň postižení 1

19 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.5 ROZVOJ SEKTORU SLUŽEB Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření rozšířit nabídku služeb Nenaplňován Pouze tématiky podpory rozvoje služeb pro malé a střední podnikání bude řešena v připravované Regionální inovační stragegii LK. zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Nenaplňován zvýšit zaměstnanost v sektoru služeb Nenaplňován podpořit rozvoj služeb s vyšší přidanou hodnotou V rámci RIS LK podpořit liberalizaci služeb zkvalitnit ochranu spotřebitele Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Podpora rozvoje služeb pro malé a střední podnikání Tématika je řešena v rámci připravované Regionální inovační strategie LK Podpora rozvoje strategických služeb Nebyla realizována. Podpora logistických služeb Nebyla realizována Podpora marketingových služeb Nebyla realizována. Rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání a inovace Nebyla realizována. Optimalizace struktury tržních služeb Nebyla realizována.

20 Podpora liberalizace služeb V květnu 2007 se uskutečnilo pod záštitou hejtmana LK setkání europoslankyě Zuzany Roithové, místopředsedkyně pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele s představiteli kraje, účastníci byli informováni o důsledcích nové směrnice EU o službách, která vstoupí v platnost v roce 2010 a rozšíří možnosti českých podnikatelů v poskytování služeb přes hranice Podpora aktivit směřujících k ochraně spotřebitele Nebyla realizována. Zavedení a podpora služeb v ochraně veřejného zdraví Nebyla realizována. Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Počet ekonomických subjektů v oblasti tržních služeb (OKEČ G5052, H55, I6064, J6567, K7074, O9293, P95) počet subjektů 65543