Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování"

Transkript

1 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007

2 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení PRLK je rozděleno dle jednotlivých opatření PRLK. Vzhledem k obecnějšímu charakteru a definování jak jednotlivých aktivit tak cílů PRLK nelze přesně určit do jaké míry byla aktivita či cíl splněn. Slovní hodnocení aktivit proto obsahuje konkrétní akce a pokrok v jejich naplňování. Toto hodnocení je potom východiskem pro hodnocení naplňování cílů PRLK. Na je jich základě je cíl hodnocen jako: Nenaplňován k cíli se vztahuje alespoň jedna aktivita, ve které došlo v roce 2007 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění k cíli se nevztahuje ani jedna aktivita, ve které došlo v roce 2007 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění V první části byly slovně ohodnoceny aktivity vedoucí k naplňování cílů Programu rozvoje Libereckého kraje. Toto hodnocení probíhalo ve spolupráci s jednotlivými odbory Krajského úřadu LK pomocí databázového programu MS Office Access. Dále byly naplňované aktivity doplněny o informace, získané z materiálů a usnesení z jednání Rady LK. Na základě hodnocení aktivit byly hodnoceny cíle PRLK. Souhrnně lze hodnocení cílů PRLK shrnout do následující tabulky: Strategický cíl Nenaplňován Nevyhodnoceno A B C D E Celkem Další součástí slovního hodnocení je výpis vydaných souladů s PRLK za jednotlivá opatření a aktivity. Počet těchto souladů nepřímo hovoří o oblastech, na které se zaměřuje finanční podpora nejen z Libereckého kraje ale i ze Strukturálních fondů EUa ze Státního rozpočtu ČR. Vydaný soulad však neznamená, že projekt na který byl vydán, byl realizován a automaticky nezakládá nárok na finanční podporu. Proto se zde objevují i projekty, které vůbec podpořeny nebyly. V roce 2007 vzhledem ke vzniku nového Programu rozvoje LK byly zaznamenávány pouze soulady s tímto programem. Poslední částí je hodnocení jednotlivých opatření pomocí soustavy indikátorů uvedených v Programu rozvoje LK a jejich porovnávání s předchozím rokem. Indikátory jsou rozděleny podle opatření a na závěr jsou znázorněny hlavní indikátory ve formě grafů časových řad. Na pozadí monitoringu tak vzniká rozsáhlá databáze statistických ukazatelů, popisující rozvoj Libereckého kraje. Součástí sledování indikátorů v roce 2007 bylo také vyhotovení karet s popisem jednotlivých indikátorů a metodikou jejich výpočtu, aby nedocházelo k jejich záměně v následujících letech a byla tak dodržena jejich vypovídací hodnota. Tyto karty vzhledem k velkému objemu dat nejsou součástí této zprávy. Oproti indikátorům uvedeným

3 v PRLK došlo k několika změnám, které jsou shrnuty na úplném závěru této části monitoringu PRLK 2007.

4 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.1 ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI EKONOMIKY A PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření vytvořit podmínky, které povedou ke zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení životní úrovně obyvatelstva realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jedna s prioritních os je zaměřena na vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména MSP posílit diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomiky a její odolnost vůči negativním vlivům globalizace realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jedním z hlavních cílových skupin jsou MSP, jejich podpora posiluje diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomiky fungování MSP posiuije diverzifika podpořit ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jednou z prioritních os RIS LK je "Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání" minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí, veřejného zdraví a kulturního dědictví hmotného i nehmotného na základě zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP je prováděno hodnoce EIA (Environmental Impact Assessment) pro jednotlivé projekty a SEA (Strategic Environmental Assessment) pro koncepce zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelských subjektů realizace projektu Regionální inovační strategie LK, kde MSP je jednou z hlavních cílových skupin restrukturalizovat, revitalizovat či sanovat nevyužívané průmyslové zóny a objekty ORREP KÚLK realizoval projekt Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území LK, jedním z výstupů je Mapový projekt brownfields, uskutečnil se seminář "Brownfields příležitost pro vaše investice" snížit regionální disparity realizace grantového programu č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje podpořit rozvoj lokálních ekonomik, místních výrob a řemesel Grantový program č. 18 pro podporu HSO rozšířit přeshraniční a mezinárodní spolupráci v ekonomické oblasti RIS LK prioritní osa 6 "Meziregionální a mezinárodní spolupráce" Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Diverzifikace podnikatelských subjektů 1.Usnesením č. 177/07/RK byl schválen záměr zpracovat Inovační strategii Libereckého kraje 2. V červnu 2007 byla Rada LK seznámena s projektovou přípravou RIS LK, byly ustaveny pracovní skupiny, které začaly připravovat znění dokumentu a návrhy pilotních projektů naplňujících navrhovaná opatření RIS LK (563/07/RK)

5 Podpora rozvoje malého a středního podnikání Problematika podpory MSP je jedním ze stěžejních témat RIS LK, Soutěž Výrobek roku 2007 Libereckého kraje, Podnikatel roku, Cena inovace 2007, Stavba roku; Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora rozvoje živnostenského podnikání Problematika podpory MSP (samozřejmě i živnostenského podnikání) je jedním ze stěžejních témat RIS LK Podpora transferu znalostí a technologií Příprava Regionální inovační strategie. V LK vzniká síť technologických center (Liberec, Česká Lípa, Turnov), která zahrnují centrum pro transfer technologií a podnikatelské inkubátory pro začínající podnikatele. Např. záměr resortu školství, mládeže a tělovýchovy Lk zřídit v Turnově podnikatelské, inovační a vzdělávací centrum (996/07/RK) Podpora rozvoje a propagace lokálních ekonomik, sociálního podnikání, místních výrob a řemesel Program č. 18 pro HSO Grantového fondu LK. Soutěž Výrobek roku 2007 Libereckého kraje, Podnikatel roku, Cena inovace 2007, Stavba roku; Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury (nemovitosti pro podnikání, rozvojové plochy) Pod záštitou hejtmana LK a za účasti představitelů LK, Bogytynie, Žitavy, zástupců firem a dalších institucí se uskutečnila konference věnovaná možnostem podnikání v nové trinacionální průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou, k dispozici je zde 27 ha průmyslových ploch, mělo by zde vzniknout pracovních míst. Nedořešeným problémem zůstává výstavba silnice R 35 Hrádek nad Nisou Žitava přes Polské území Podpora spolupráce podnikatelských subjektů, provázanosti podnikatelských aktivit, vytváření a fungování klastrů Příprava Regionální inovační strategie, Podpora vzniku Czech Glass klastru, podpora síťování Posílení komunikace a partnerství veřejného, soukromého i neziskového sektoru v ekonomické oblasti Každoročně se koná pod záštitou hejtmana LK soutěž Stavba roku Libereckého kraje (v roce 2007 je vyhlášena Stavba roku 2006) v kategoriích Stavba bytové a občanské výstavby vítězem se stal Atelier 4 s.r.o. Rekonstrukce jabloneckého výstaviště pavilon A, v kategorii Stavba účelová, průmyslová, včetně přestavby a rekonstrukce vítězem se stal Projektový atelier DAVID, s.r.o. Nový magistrát v Liberci, v kategorii Stavba inženýrská, dopravní nebo vodohospodářská vítězem se stal SaM silnicea mosta a Projektová kancelář VANER s.r.o. Rekonstrukce mostu event.č Dolní Libchava (Stružnice); Komunikace a partnerství veřrjného a podnikatelského sektoru podporováno v rámci RIS LK Posílení spolupráce škol a podnikatelského sektoru Probíhá v rámci přípravy rámcových vzdělávacích programů, v ledenu 2007 byla podepsána dohoda o spolupráci kraje se Sdružením automobilového průmyslu. Do projektu IQ auto je zapojeno 6 středních škol a 24 podniků z LK, studenti absolvují během studia praxi ve firmě, ve které po absolutoriu najdou uplatnění; Přeshraniční a mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti 1. LK se stal členem sítě IRE Innovation Regions of Europe, která poskytuje základní metodickou a konzultační podporu v rámci přípravy, zpracování a implementace inovační strategie regionu. Probíhá přes průmyslová zóna Trojzemí Příprava administrace OP Přeshraniční spolupráce; 2. Tématika mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti je jedním z řešených témat v RIS LK; 3. V červnu 2007 se na půdě LK uskutečnilo jednání v rámci tzv. trilaterární spolupráce, sešla se pracovní skupina "Podpora hospodářství a územní plánování" účastníky byli zástupci z LK, Svobodného státu Sasko, Dolnoslezského vojvodství a Ústeckého kraje byla řešena témata podpory inovací, metodika stanovení HSO, nástroje na podporu těchto oblastí apod.

6 Zvyšování atraktivity vzdělávání v technických a přírodovědných oborech LK oficiálně spustil kampaň TECHyes.info, zahrnuje celou škálu aktivit, např informační portál stejnojmenný měsíčník; kampaň má zaujmout žáky od 10 let, jejich rodiče, pedagogy; V květnu 2007 se uskutečnil na Autodromu v České Lípě ve spolupráci OŠMTS KÚLK, Autodromu ČL, a Škoda Auto 2. ročník celostátní soutěže Automobileum soutěž v disciplínách souvisejících s autmobilismem pro střední školy (maturitní i učební obory) Podpora technologií šetrných k životnímu prostředí a současně přinášejících vysokou přidanou hodnotu a vysoké zhodnocení energetických, surovinových a materiálových vstupů V rámci soutěže Cena inovace 2007 byly oceněny firmy SINGING ROCK s.r.o. z Poniké za výrobu sportovního a záchranářského lana vyráběného inovační technologií chráněnou zahraničními i domácími patenty a dále firma firma DTZ s.r.o. z Liberce za ústí hořáků do spalovacích energetických pecí, u něhož bylo použit nový keramický materiál umožňující vysoké energetické úspory a je chráněn patentem. Podpora zavádění inovačních technologií je prováděna též prostřednictvím agentury Czechinvest Podpora rozšíření certifikace jakosti řízení a environmentálně a sociálně orientovaných systémů řízení (EMAS, ISO 9000, ISO ) Konference Zcvyšování kvalitynebyla realizována. Dosud není vytvořen systém úplné databáze subjektů s EMAS a ISO, pouze databáze v gesci MŽP, založeno na dobrovolné bázi, není úplné, je vhodné řešit na státní úrovni, LK nemá dotační titul Zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím Děje se na komerční bázi, prostřednictvím dotačních titulů LK nebyla realizována, v rámci RIS LK jsou připravovány návrhy vhodných aktivit Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit Byla provedena aktualizace vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (571/07/RK), je součástí Programu rozvoje LK Příprava Regionální inovační strategie Program č. 18 pro HSO Grantového fondu LK Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch v území LK společně s agenturou na podporu podnikání Czechinvest provedl do zmapování a specifikaci lokalit typu "brownfields" zpracováním "Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území LK" výstupem by mělo být 10 projektů obsahujících návrh stavebnětechnického, urbanistického a architektonického řešení projektu a časový plán realizace projektu. Byla připravena Datbáze brownfields na webových stránkách LK, která umožňuje vyhledávat lokality brownfields podle škály zadávaných kritérií Vyhledávání investorů a investičních záměrů pro brownfields LK ve spolupráci s agenturou Czechinest uspořádal v dubnu 2007 odborný seminář "Brownfields příležitost pro vaše investice", účastníkům byly předvedeny nejen výsledky Vyhledávací studie pro lokalizace brownfields v LK a Databáze brownfields na webových stránkách LK, ale též vhodné dotační programy pro financování revitalizace Brownfields. Revitalizace ploch a objektů brownfields Je realizováno prostřednictvím programů, které administruje Czechinvest agentura na podporu podnikání Zvyšování kvality a rozsahu nabídky finančně dostupných informačních, poradenských a konzultačních služeb zejména pro MSP Příprava Regionální inovační strategie Využití marketingových nástrojů podpory podnikání Probíhá např. formou přímého pořádání soutěží Stavba roku, či záštitou samosprávy LK nad soutěžemi pořádanými jinými subjekty v této oblasti Cena Inovace V kategorii BEST INNOVATION získala 1. místo firma SINGING ROCK s.r.o. z Poniklé, 3. místo DTZ s.r.o. z Liberce, v kategorii BEST PARTNERSHIP 2. místo Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. v Liberce; v soutěži Podnikatel roku za rok 2006 vyhlášen ředitel společnosti BRANO GROUP z Jablonce, Pavel Juříček. Je pořádáno i setkání hejtmana LK s podnikateli kraje, hospodářské komory LK se podílení na tvorbě RIS LK

7 Zkvalitňování ochrany duševního vlastnictví Tématika ochrany duševního vlastnictví je jednou z témat řešených v rámci RIS LK Zvýšení využití nástrojů zabezpečujících přístup MSP ke kapitálu, zejména soukromému Tématika získávání a využití finančních zdrojů pro využití podnikatelským sektorem je jedním témat řešených v rámci RIS LK, podnikatelské subjekty v HSO mohou využívat Program č. 18 Grantového fondu LK Integrace plošně zaměřené podpory podnikatelských projektů s regionální podporou Koncepčně nebyla realizována. Podpora fungování profesních poradenských organizací pro podnikatele Hospodářské komory LK úzce spolupracují na projektech Libereckého kraje např. Partnerství pro LK, Regionální inovační strategie LK Podpora publicity problematiky podnikatelského prostředí, zejména ve vztahu k MSP, tradičním oborům zpracovatelského průmyslu, řemeslům Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi LK a Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve věci inventarizace a mapování průmyslového dědictví na území LK, včetně hledání jejich nového využití především se zřetelenm na revitaliazci brownfields a hledání nových cílů pro cestovní ruch. Jedním z výsledků spolupráce je vydání průvodce po technických stavbách a průmyslové architektuře Liberce a LK, výsledky prezentovány na 4. bienále Industriální stopy 2007 v Praze. Na webových stránkách LK i v Měsíčníku LK jsou zveřejňovány informace o akcích jako např. Podnikatel roku, Stavba roku, Cena inovace, Produkt roku apod., na stránkách LK, odboru regionálního rozvoje a evropských projetků jsou informace i o dalších aktivitách v této oblasti NISAINVEST, Databáze brownfields, příprava RIS LK Počet vydaných souladů s PRLK K A.1.14 tomuto rozvojovému Zlepšení přístupu opatření malých nebyl a středních ve sledovaném podniků k informačním období vydán a komunikačním žádný soulad 1 technologiím A.1.16 Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch v území 1 A.1.18 A.1.2 A.1.20 A.1.3 Revitalizace ploch a objektů brownfields 1 Podpora rozvoje malého a středního podnikání 1 Využití marketingových nástrojů podpory podnikání 1 Podpora rozvoje živnostenského podnikání 2 Celkový počet vydaných souladů za rozvojové (pod) opatření 7 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Struktura zaměstnanosti podle sektorů primér 2,5 % 2,4 Struktura zaměstnanosti podle sektorů terciér 45,4 % 44,3 Index progresivity ekonomické struktury 2,43 index 2,42 Struktura zaměstnanosti podle sektorů sekundér 52 % 55,3 Počet podpořených projektů MSP v HSO z Grantového fondu LK (program č.18) 22 počet projektů 23

8 Počet nově vytvořených pracovních míst u podnikatelských subjektů v HSO podpořených z GF LK (pr. č.18) 6 počet míst 9 Počet fungujících klastrů 2 počet klastrů 2

9 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.2 PODPORA VĚDY, VÝZKUMU A ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření podpořit rozvoj regionálních kapacit vědy a výzkumu zahájení prací na Regionální inovační strategii LK podpořit kvalitu lidských zdrojů pro vědu, výzkum a inovace v rámci Regionální inovační strategie LK zvýšit podíl absolventů technických a přírodovědných oborů vzdělávání Zejména prostřednictvím kampaně Techyes Libereckého kraje zvýšit podporu vědy a výzkumu zejména v oblasti technických a přírodovědných oborů Podpora VaV řešena v RIS LK, není zaměřena pouze na technické a přírodovědné obory posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací a posílit povědomí o jejich prospěšnosti také pro zlepšení kvality života a zdraví Zahájení prací na Regionální inovační strategii LK zintenzivnit spolupráci institucí vzdělávání, vědy a výzkumu a podnikatelské sféry Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje pro inovace a transfer technologií Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK posílit přeshraniční a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK zefektivnit výkon státní správy ve vědě, výzkumu a inovacích Z pozice LK nejsou vyvíjeny aktivity ve vztahu výkonu státní správy ve vědě, výzkumu a inovacích zvýšit objem veřejných i soukromých investic do vědy a výzkumu Jedno z řešených témat v rámci RIS LK rozšířit nabídku inovační infrastruktury Na území LK jsou připravovány projekty na toto téma posílit proces transferu technologií a poznatků Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK zvýšit podporu zejména technologicky orientovaných firem v jejich raném stádiu vývoje (spinoff) Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK Nenaplňován

10 rozšířit možnosti přístupu inovačních firem k finančním zdrojům Děje se v rámci RIS LK rozšířit využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví Z pozice LK není řešeno Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Koncepční řešení podpory inovačních aktivit Usnesením č. 177/07/RK byl schválen záměr zpracovat Regionální inovační strategii Libereckého kraje Zlepšení prostředí pro inovace a zavádění inovací RIS LK nastavuje podmínky pro zlepšení prostředí pro inovace a zavádění inovací. Jedním z partnerů při zpracování RIS LK je také OHK v Liberci, která je v české části ERN nositelem a garantem projektu Cena inovace V kategorii BEST INNOVATION získala 1. místo firma SINGING ROCK s.r.o. z Poniklé, 3. místo DTZ s.r.o. z Liberce, v kategorii BEST PARTNERSHIP 2. místo Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. v Liberce Podpora rozšíření regionálních kapacit infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace Příprava Regionální inovační strategie Rozšíření nabídky i kapacit oborů technického a přírodovědného vzdělávání Nabídka i kapacita oborů technického vzdělávání je dostatečná, obory technického vzdělávání se spíše potýkají s nedostatečným zájmem studentů o tyto obory Podpora spolupráce institucí vzdělávání, zdravotnictví, vědy a výzkumu a podnikatelské sféry V rámci přípravy RIS LK vzniklo 6 pracovních skupiny, jejíž členové zastupují jednak veřejnou správu, jednak zástupce profesních svazů (hospodářské komory), poradenských společností, ale i zástupce vysokých škol (zejména TUL) i podnikatelů Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pod záštitou hejtmana LK se konala v listopadu 2007 v Praze konference Nano for the 3th millenium NANO FOR LIFE, kterou pořádá společnost Elmarco, která je celosvětovým leaderem v technologii průmyslové výroby nanovláken. Konference byla prvním takovýmto setkáním světových špiček v oboru Podpora procesu transferu technologií a poznatků LK podpořil konání 1. mezinárodní vědecké konference konference Výzkum Marsu ve vazbě na Českolipsko a 1. mezinárodní Hibschovy geologické konference částkou ,Kč (669/07/RK) Podpora netradičních forem financování (rizikový kapitál) Podpora komerčních netradičních forem financování (rizikového kapitálu) nebyla z krajské úrovně realizována Podpora rozšíření možností podpory zejména technologicky orientovaných firem v jejich raném stádiu vývoje V rámci RISL LK Podpora vzniku a fungování firem s růstovým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou Nebyla realizována.

11 Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Podíl nezaměstnaných absolventů technických a přírodovědných oborů na celkovém počtu nezaměstnaných 1,16 % 1,47 Výdaje na vědu a výzkum 1312,3 mil. Kč 1483 Podíl zaměstnaných ve VaV v Libereckém kraji na celkovém počtu zaměstnaných v VaV v ČR 2,9 % 3,9 Zaměstnaní ve VaV 1432 přepočtené osoby 1857

12 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.3 PODPORA FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření podpořit fungování konkurenceschopného a environmentálně šetrného zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, stabilizovat osídlení ve venkovském prostoru Dlouhodobý cíl, jehož plnění je závislé na makroekonomických podmínkách a vliv Libereckého kraje na plnění je malý. V oblasti zemědělství a vodního hospodářství pouze v rovině připomínkování legislativy a spoluvatváření podnikatelského prostředí. podpořit zemědělskou výrobu, lesnickou a vodohospodářskou činnost podílející se na údržbě krajiny a zajištění mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství V roce 2007 finanční podpora vlastníků lesa z rozpočtu kraje ve výši 7,5 mil. Kč diverzifikovat zdroje příjmů zemědělců a vlastníků lesa Dlouhodobé opatření, zejména v oblasti zemědělství mimo vliv kraje. podpořit modernizaci zemědělských a zpracovatelských podniků za účelem splnění hygienických a veterinárních standardů Dlouhodobé opatření, zejména v oblasti zemědělství mimo vliv kraje. zvýšit retenční schopnost krajiny Děje se zejména v rámci povodňových opatření snížit negativní antropogenní ovlivnění stavu koryt vodních toků Nenaplňován Nenaplňován Nenaplňován optimalizovat vodní režim v krajině, zvýšit povodňovou ochranu Je řešeno v rámci Povodňového plánu LK zvýšit biodiverzitu v krajině V rámci systému ochrany přírody zvýšit informovanost cílových skupin a jejich trvalé vzdělávání v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství V rámci spolupráce LK a Agrární komory LK zlepšení kvality povrchových vod pro přírodní koupaliště a vod v koupacích oblastech V rámci dotací zejména pro odstranění sinic snížit expozici obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody a půda látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími Sleduje zejména Hygienická stanice LK Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření

13 Zajištění produkčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství s vyloučením významných negativních vlivů na životní prostředí V roce 2007 byl založen Lesnický fond LK (140/07/ZK), je zaměřen na obnovu, zajištění a výchova lesních porostů; ekologické a k přírodě šetrné technologie apod. V roce 2007 vyplacena částka ve výči ,Kč pro 193 žadatelů (294/08/RK) Vodní hospodářství Program podpory vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 eo. Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Poskytnuta dotace ve výši ,Kč o.p.s. Máchovo jezero na likvidaci sinic (406/07/RK), ,Kč na studii a návrh systémových opatření k zamezení rozvoje sinic v Máchově jezeře ( 1215/07/RK) V roce 2007 realizovány akce ve veřejném zájmu hrazení bystřin "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK), HB Heřmanický potok přítoky částka ,Kč, HB Černostudniční potok částka ,Kč, HB Od Rozkoše, retenční nádrž částka ,Kč (1117/07/RK) Byly pořádány finančně podporovány lesnickoekologické vzdělávací a propagační akce (Dny v lese, Lesnický den v Ralsku, výstava Náš les) Obnova, stabilizace a údržba krajinných struktur a urbanizované krajiny Problematika urbanizace krajiny je řešena v rámci PÚR, ZÚR, ÚP jednotlivých obcí, V rámci Grantového fondu Programu č. 7 Podpora ochrany přírody a krajiny bylo v roce 2007 podpořeno 34 projektů v celkové výši Kč, Kč; V roce 2007 pokračovala realizace projektu "Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy" nositelem je LK, projekt je spolufinancován z programu Interreg IIIA Podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství LK dlouhodobě úzce spolupracuje s Regionální agrární radou Libereckého kraje. Spolupráce je oběmi stranami i širokou veřejností hodnocena jako nadstandardní. Bylo založeno Sdružení Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje (dále jen APIC LK), jehož členem je i Liberecký kraj. APIC LK má statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje V roce 2007 byl založen Lesnický fond LK poskytující příspěvky na hospodaření v lesích. Vodní hospodářství Program podpory vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 obyvatel. Každoročně probíhá soutěž Výrobek Libereckého kraje z oblasti zemědělství potravinářství v kategoriích maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, pekařské výrobky, nealkoholické nápoje, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, potraviny pro zvláštní výživu, biopotraviny, soukromé farmy, pivo, ovocná vína a medoviny. Nejvyšší ocenění za rok 2007 získala Moštovna Lažany, s.r.o. za výrobek Višeň ovocný nápoj Podpora místní produkce zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství Příspěvky na hospodaření v lesích v rámci Lesnického fondu LK podpora štěpkování těžebního odpadu v lesích. Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP každoročně vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora vzdělávání, osvěty a poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství LK je nositelem dlouhodobého projektu Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje (APIC). Cílem projektu je poskytovat agrárnímu sektoru kvalitní a aktuální informace a nabízet mu takové služby, které usnadňují jeho náročnou různorodou činnost. Portál je kontinuálně doplňován o nové softwarové aplikace. V současné době jsou registrovaným účastníků k dispozici aplikace Tržnice, Elearning a Eadministrátor. Podpora ozdravění vod Máchova jezera financování studie. Pořádání a podpora lesnickoekologických vzdělávacích a propagačních akcí (Dny v lese, Lesnický den v Ralsku, výstava Náš les). Pořádání myslivecké konference Diverzifikace zemědělské výroby, podpora alternativních zdrojů příjmů, zvyšování nepotravinářské produkce LK nemá dotační titul zaněřený na diverzifikaci zemědělské výroby, nicméně úzce spoluprycuje s Regionální agrární radou LK např. v rámci realizace projektu Partnerství pro LK projekt zaměřený na zvýšení absorpční kapacity LK pro čerpání evropských finančních prostředků

14 Podpora revitalizace toků a vodních ploch např. v rámci pozemkových úprav, podpora optimálního využití vodních ploch s odpovídající kvalitou vody V roce 2007 příprava zpracování studie pro umožnění celoročního provozu silnice kolem VD Souš V roce 2007 realizovány akce ve veřejném zájmu hrazení bystřin "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK), HB Heřmanický potok přítoky částka ,Kč, HB Černostudniční potok částka ,Kč, HB Od Rozkoše, retenční nádrž částka ,Kč (1117/07/RK) Realizace aktivit zvyšujících retenční schopnost krajiny s vazbou na zemědělské, lesní a vodohospodářské činnosti Příspěvky na hospodaření v lesích podpora nápravy dřevinné skladby v lesích. Administrace podpory hrazení bystřin v lesích realizován projekt "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK). Odborná a administrativní podpory přípravy suchých poldrů. Vítězem celoevropské soutěže "Living labs Award 2007", jejímž cílem je najít nejlepší internetové aplikace, které podporují praktická řešení pro IT rozvoj venkova a jsou zárověň dostupné a připravovány ve spolupráci více subjektů, vyhrál Povodňový plán Libereckého kraje, lze jej nalézt na adrese Podpora využití produkce ekologického zemědělství a lesnictví a obnovitelných energetických zdrojů Prostřednictví Lesnického fondu LK jsou poskytovány příspěvky příspěvky na hospodaření v lesích podpora přírodě šetrných technologií. Zvyšování nabídky a dosažitelnosti biologicky hodnotných, hygienicky a zdravotně nezávadných potravin Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Počet vydaných souladů s PRLK K A.3.3 tomuto rozvojovému Obnova, stabilizace opatření a údržba nebyl krajinných ve sledovaném struktur období a urbanizované vydán žádný krajinysoulad 1 Celkový počet vydaných souladů za rozvojové (pod) opatření 1 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Délka revitalizovaných vodních toků 1 km 0 Podíl trvalých travních porostů z celkové rozlohy zemědělské půdy 45,4 % 44,9 Těžba dřeva m3 b.k Plocha revitalizovaných vodních ploch 1 ha 42,6 Podíl orné půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy 48,2 % 48,7 Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy hospodářské Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy ochranné Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy zvláštního určení 58 % 8 % 35 %

15 Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy území 44,4 % 44,4 Podíl vodních ploch z celkové rozlohy území 1,5 % 1,5 Podíl lesní půdy z celkové rozlohy území 44,3 % 44,3

16 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.4 PODPORA A ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření diverzifikovat průmyslovou výrobu pouze v rámci podpor HSO zvýšit podíl výrob vytvářejících vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím RIS LK podpořit větší spolupráci škol, subjektů působících ve výzkumu a vývoji a podnikatelských subjektů Zahájení prací na Regionální inovační strategii podpořit efektivní fungování klastrů v LK působí 2 klastry, ke vzniku Czech Glass Cluster Lk přispěl zvýšit atraktivitu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech Projekt KÚ TechYes zkvalitnit ochranu práv průmyslového vlastnictví Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Podpora diverzifikace průmyslové výroby Podpora MSP v rámci HSO Podpora průmyslových odvětví s růstovým potenciálem V rámci RIS LK Podpora průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou V rámci RIS LK Podpora spolupráce škol, průmyslových podniků a subjektů působících ve výzkumu a vývoji Příprava Regionální inovační strategie Podpora rozvoje malého a středního podnikání v průmyslu Příprava Regionální inovační strategie Monitoring kvalifikačních potřeb průmyslových podniků Provádí se průběžně.

17 Optimalizace nabídky studijních oborů na základě potřeb podniků Optimalizace sítě středních škol (doplnit OŠMTS) Podpora zvýšení atraktivity technického vzdělávání Projekt KÚ TechYes Podpora zvyšování inovačních aktivit v průmyslových odvětvích Příprava Regionální inovační strategie Podpora snižování energetické, surovinové a materiálové náročnosti průmyslových výrob Z pozice LK nebyla realizována. Zavádění technicky nejvyspělejších prostředků informačních a komunikačních technologií Z pozice LK nebyla realizována v oblasti průmyslové výroby Podpora zavádění certifikace ISO, EMAS v průmyslových odvětvích Konference o zavádění ISO, EMAS ovšem zaměřena zejména na veřejnou správu, nikoli průlmyslové podniky Tvorba kvalitního designu Na TUL, fakultě architektury, je jednou z kateder katedra environmentílního designu pod vedením prof. Ing. arch. Bořka Šípka; liberecká firma Elmarco obdržela v dubnu 2007 Cenu za vynikající design a za manžerský počin v oblasti designu za své zařízení Nanospider TM. Ceny jsou udělovány pod záštitou Rady ČR pro jakost. Podpora zkvalitnění ochrany práv průmyslového vlastnictví Nebyla realizována. Podpora zapojení průmyslových podniků do procesu internacionalizace V rámci RIS LK. Podpora malých a středních podnikatelů v průmyslu v hospodářsky slabých oblastech Program č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí Grantového fondu LK. Podpora zavádění a používání nejlepších dostupných technologií (BAT) v průmyslu Nebyla realizována. Podpora využívání recyklovaných materiálů v průmyslu Byl přijat Realizační plán nakládání s oddělitelnými složkami komunálního odpadu Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu Z pozice LK nebyla realizována, pouze v rámci osvěty a vzdělávání EVVO. Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad

18 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Index strukturálního postižení v průmyslu 1 stupeň postižení 1

19 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.5 ROZVOJ SEKTORU SLUŽEB Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření rozšířit nabídku služeb Nenaplňován Pouze tématiky podpory rozvoje služeb pro malé a střední podnikání bude řešena v připravované Regionální inovační stragegii LK. zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Nenaplňován zvýšit zaměstnanost v sektoru služeb Nenaplňován podpořit rozvoj služeb s vyšší přidanou hodnotou V rámci RIS LK podpořit liberalizaci služeb zkvalitnit ochranu spotřebitele Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Podpora rozvoje služeb pro malé a střední podnikání Tématika je řešena v rámci připravované Regionální inovační strategie LK Podpora rozvoje strategických služeb Nebyla realizována. Podpora logistických služeb Nebyla realizována Podpora marketingových služeb Nebyla realizována. Rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání a inovace Nebyla realizována. Optimalizace struktury tržních služeb Nebyla realizována.

20 Podpora liberalizace služeb V květnu 2007 se uskutečnilo pod záštitou hejtmana LK setkání europoslankyě Zuzany Roithové, místopředsedkyně pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele s představiteli kraje, účastníci byli informováni o důsledcích nové směrnice EU o službách, která vstoupí v platnost v roce 2010 a rozšíří možnosti českých podnikatelů v poskytování služeb přes hranice Podpora aktivit směřujících k ochraně spotřebitele Nebyla realizována. Zavedení a podpora služeb v ochraně veřejného zdraví Nebyla realizována. Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Počet ekonomických subjektů v oblasti tržních služeb (OKEČ G5052, H55, I6064, J6567, K7074, O9293, P95) počet subjektů 65543

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Slovní hodnocení naplňování strategických cílů Programu rozvoje LK

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Slovní hodnocení naplňování strategických cílů Programu rozvoje LK Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 2013 Slovní hodnocení naplňování strategických cílů Programu rozvoje LK Průběžný monitoring 2008 Slovní hodnocení naplňování strategických cílů Programu

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Program rozvoje Královéhradeckého kraje Aktuální stav prací

Program rozvoje Královéhradeckého kraje Aktuální stav prací Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 2020 Aktuální stav prací 7. 4. 2017 Struktura Strategie rozvoje KHK 2014 2020 a Programu rozvoje KHK 2017 2020 Strategie rozvoje kraje 2014 2020 Program rozvoje

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje čtvrtek 16. února 2012 Resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování Liberecký kraj již osm let prostřednictvím programu GF 16

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory aktualizace - září 2010 PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov I. - Obnova a rozvoj venkovského prostoru 1. Pořízení

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více