Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování"

Transkript

1 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007

2 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení PRLK je rozděleno dle jednotlivých opatření PRLK. Vzhledem k obecnějšímu charakteru a definování jak jednotlivých aktivit tak cílů PRLK nelze přesně určit do jaké míry byla aktivita či cíl splněn. Slovní hodnocení aktivit proto obsahuje konkrétní akce a pokrok v jejich naplňování. Toto hodnocení je potom východiskem pro hodnocení naplňování cílů PRLK. Na je jich základě je cíl hodnocen jako: Nenaplňován k cíli se vztahuje alespoň jedna aktivita, ve které došlo v roce 2007 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění k cíli se nevztahuje ani jedna aktivita, ve které došlo v roce 2007 k nějaké akci či pokroku, vedoucí k jejímu naplnění V první části byly slovně ohodnoceny aktivity vedoucí k naplňování cílů Programu rozvoje Libereckého kraje. Toto hodnocení probíhalo ve spolupráci s jednotlivými odbory Krajského úřadu LK pomocí databázového programu MS Office Access. Dále byly naplňované aktivity doplněny o informace, získané z materiálů a usnesení z jednání Rady LK. Na základě hodnocení aktivit byly hodnoceny cíle PRLK. Souhrnně lze hodnocení cílů PRLK shrnout do následující tabulky: Strategický cíl Nenaplňován Nevyhodnoceno A B C D E Celkem Další součástí slovního hodnocení je výpis vydaných souladů s PRLK za jednotlivá opatření a aktivity. Počet těchto souladů nepřímo hovoří o oblastech, na které se zaměřuje finanční podpora nejen z Libereckého kraje ale i ze Strukturálních fondů EUa ze Státního rozpočtu ČR. Vydaný soulad však neznamená, že projekt na který byl vydán, byl realizován a automaticky nezakládá nárok na finanční podporu. Proto se zde objevují i projekty, které vůbec podpořeny nebyly. V roce 2007 vzhledem ke vzniku nového Programu rozvoje LK byly zaznamenávány pouze soulady s tímto programem. Poslední částí je hodnocení jednotlivých opatření pomocí soustavy indikátorů uvedených v Programu rozvoje LK a jejich porovnávání s předchozím rokem. Indikátory jsou rozděleny podle opatření a na závěr jsou znázorněny hlavní indikátory ve formě grafů časových řad. Na pozadí monitoringu tak vzniká rozsáhlá databáze statistických ukazatelů, popisující rozvoj Libereckého kraje. Součástí sledování indikátorů v roce 2007 bylo také vyhotovení karet s popisem jednotlivých indikátorů a metodikou jejich výpočtu, aby nedocházelo k jejich záměně v následujících letech a byla tak dodržena jejich vypovídací hodnota. Tyto karty vzhledem k velkému objemu dat nejsou součástí této zprávy. Oproti indikátorům uvedeným

3 v PRLK došlo k několika změnám, které jsou shrnuty na úplném závěru této části monitoringu PRLK 2007.

4 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.1 ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI EKONOMIKY A PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření vytvořit podmínky, které povedou ke zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení životní úrovně obyvatelstva realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jedna s prioritních os je zaměřena na vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména MSP posílit diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomiky a její odolnost vůči negativním vlivům globalizace realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jedním z hlavních cílových skupin jsou MSP, jejich podpora posiluje diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomiky fungování MSP posiuije diverzifika podpořit ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech realizace projektu Regionální inovační strategie LK, jednou z prioritních os RIS LK je "Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání" minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí, veřejného zdraví a kulturního dědictví hmotného i nehmotného na základě zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP je prováděno hodnoce EIA (Environmental Impact Assessment) pro jednotlivé projekty a SEA (Strategic Environmental Assessment) pro koncepce zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelských subjektů realizace projektu Regionální inovační strategie LK, kde MSP je jednou z hlavních cílových skupin restrukturalizovat, revitalizovat či sanovat nevyužívané průmyslové zóny a objekty ORREP KÚLK realizoval projekt Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území LK, jedním z výstupů je Mapový projekt brownfields, uskutečnil se seminář "Brownfields příležitost pro vaše investice" snížit regionální disparity realizace grantového programu č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje podpořit rozvoj lokálních ekonomik, místních výrob a řemesel Grantový program č. 18 pro podporu HSO rozšířit přeshraniční a mezinárodní spolupráci v ekonomické oblasti RIS LK prioritní osa 6 "Meziregionální a mezinárodní spolupráce" Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Diverzifikace podnikatelských subjektů 1.Usnesením č. 177/07/RK byl schválen záměr zpracovat Inovační strategii Libereckého kraje 2. V červnu 2007 byla Rada LK seznámena s projektovou přípravou RIS LK, byly ustaveny pracovní skupiny, které začaly připravovat znění dokumentu a návrhy pilotních projektů naplňujících navrhovaná opatření RIS LK (563/07/RK)

5 Podpora rozvoje malého a středního podnikání Problematika podpory MSP je jedním ze stěžejních témat RIS LK, Soutěž Výrobek roku 2007 Libereckého kraje, Podnikatel roku, Cena inovace 2007, Stavba roku; Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora rozvoje živnostenského podnikání Problematika podpory MSP (samozřejmě i živnostenského podnikání) je jedním ze stěžejních témat RIS LK Podpora transferu znalostí a technologií Příprava Regionální inovační strategie. V LK vzniká síť technologických center (Liberec, Česká Lípa, Turnov), která zahrnují centrum pro transfer technologií a podnikatelské inkubátory pro začínající podnikatele. Např. záměr resortu školství, mládeže a tělovýchovy Lk zřídit v Turnově podnikatelské, inovační a vzdělávací centrum (996/07/RK) Podpora rozvoje a propagace lokálních ekonomik, sociálního podnikání, místních výrob a řemesel Program č. 18 pro HSO Grantového fondu LK. Soutěž Výrobek roku 2007 Libereckého kraje, Podnikatel roku, Cena inovace 2007, Stavba roku; Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury (nemovitosti pro podnikání, rozvojové plochy) Pod záštitou hejtmana LK a za účasti představitelů LK, Bogytynie, Žitavy, zástupců firem a dalších institucí se uskutečnila konference věnovaná možnostem podnikání v nové trinacionální průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou, k dispozici je zde 27 ha průmyslových ploch, mělo by zde vzniknout pracovních míst. Nedořešeným problémem zůstává výstavba silnice R 35 Hrádek nad Nisou Žitava přes Polské území Podpora spolupráce podnikatelských subjektů, provázanosti podnikatelských aktivit, vytváření a fungování klastrů Příprava Regionální inovační strategie, Podpora vzniku Czech Glass klastru, podpora síťování Posílení komunikace a partnerství veřejného, soukromého i neziskového sektoru v ekonomické oblasti Každoročně se koná pod záštitou hejtmana LK soutěž Stavba roku Libereckého kraje (v roce 2007 je vyhlášena Stavba roku 2006) v kategoriích Stavba bytové a občanské výstavby vítězem se stal Atelier 4 s.r.o. Rekonstrukce jabloneckého výstaviště pavilon A, v kategorii Stavba účelová, průmyslová, včetně přestavby a rekonstrukce vítězem se stal Projektový atelier DAVID, s.r.o. Nový magistrát v Liberci, v kategorii Stavba inženýrská, dopravní nebo vodohospodářská vítězem se stal SaM silnicea mosta a Projektová kancelář VANER s.r.o. Rekonstrukce mostu event.č Dolní Libchava (Stružnice); Komunikace a partnerství veřrjného a podnikatelského sektoru podporováno v rámci RIS LK Posílení spolupráce škol a podnikatelského sektoru Probíhá v rámci přípravy rámcových vzdělávacích programů, v ledenu 2007 byla podepsána dohoda o spolupráci kraje se Sdružením automobilového průmyslu. Do projektu IQ auto je zapojeno 6 středních škol a 24 podniků z LK, studenti absolvují během studia praxi ve firmě, ve které po absolutoriu najdou uplatnění; Přeshraniční a mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti 1. LK se stal členem sítě IRE Innovation Regions of Europe, která poskytuje základní metodickou a konzultační podporu v rámci přípravy, zpracování a implementace inovační strategie regionu. Probíhá přes průmyslová zóna Trojzemí Příprava administrace OP Přeshraniční spolupráce; 2. Tématika mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti je jedním z řešených témat v RIS LK; 3. V červnu 2007 se na půdě LK uskutečnilo jednání v rámci tzv. trilaterární spolupráce, sešla se pracovní skupina "Podpora hospodářství a územní plánování" účastníky byli zástupci z LK, Svobodného státu Sasko, Dolnoslezského vojvodství a Ústeckého kraje byla řešena témata podpory inovací, metodika stanovení HSO, nástroje na podporu těchto oblastí apod.

6 Zvyšování atraktivity vzdělávání v technických a přírodovědných oborech LK oficiálně spustil kampaň TECHyes.info, zahrnuje celou škálu aktivit, např informační portál stejnojmenný měsíčník; kampaň má zaujmout žáky od 10 let, jejich rodiče, pedagogy; V květnu 2007 se uskutečnil na Autodromu v České Lípě ve spolupráci OŠMTS KÚLK, Autodromu ČL, a Škoda Auto 2. ročník celostátní soutěže Automobileum soutěž v disciplínách souvisejících s autmobilismem pro střední školy (maturitní i učební obory) Podpora technologií šetrných k životnímu prostředí a současně přinášejících vysokou přidanou hodnotu a vysoké zhodnocení energetických, surovinových a materiálových vstupů V rámci soutěže Cena inovace 2007 byly oceněny firmy SINGING ROCK s.r.o. z Poniké za výrobu sportovního a záchranářského lana vyráběného inovační technologií chráněnou zahraničními i domácími patenty a dále firma firma DTZ s.r.o. z Liberce za ústí hořáků do spalovacích energetických pecí, u něhož bylo použit nový keramický materiál umožňující vysoké energetické úspory a je chráněn patentem. Podpora zavádění inovačních technologií je prováděna též prostřednictvím agentury Czechinvest Podpora rozšíření certifikace jakosti řízení a environmentálně a sociálně orientovaných systémů řízení (EMAS, ISO 9000, ISO ) Konference Zcvyšování kvalitynebyla realizována. Dosud není vytvořen systém úplné databáze subjektů s EMAS a ISO, pouze databáze v gesci MŽP, založeno na dobrovolné bázi, není úplné, je vhodné řešit na státní úrovni, LK nemá dotační titul Zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím Děje se na komerční bázi, prostřednictvím dotačních titulů LK nebyla realizována, v rámci RIS LK jsou připravovány návrhy vhodných aktivit Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit Byla provedena aktualizace vymezení hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (571/07/RK), je součástí Programu rozvoje LK Příprava Regionální inovační strategie Program č. 18 pro HSO Grantového fondu LK Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch v území LK společně s agenturou na podporu podnikání Czechinvest provedl do zmapování a specifikaci lokalit typu "brownfields" zpracováním "Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území LK" výstupem by mělo být 10 projektů obsahujících návrh stavebnětechnického, urbanistického a architektonického řešení projektu a časový plán realizace projektu. Byla připravena Datbáze brownfields na webových stránkách LK, která umožňuje vyhledávat lokality brownfields podle škály zadávaných kritérií Vyhledávání investorů a investičních záměrů pro brownfields LK ve spolupráci s agenturou Czechinest uspořádal v dubnu 2007 odborný seminář "Brownfields příležitost pro vaše investice", účastníkům byly předvedeny nejen výsledky Vyhledávací studie pro lokalizace brownfields v LK a Databáze brownfields na webových stránkách LK, ale též vhodné dotační programy pro financování revitalizace Brownfields. Revitalizace ploch a objektů brownfields Je realizováno prostřednictvím programů, které administruje Czechinvest agentura na podporu podnikání Zvyšování kvality a rozsahu nabídky finančně dostupných informačních, poradenských a konzultačních služeb zejména pro MSP Příprava Regionální inovační strategie Využití marketingových nástrojů podpory podnikání Probíhá např. formou přímého pořádání soutěží Stavba roku, či záštitou samosprávy LK nad soutěžemi pořádanými jinými subjekty v této oblasti Cena Inovace V kategorii BEST INNOVATION získala 1. místo firma SINGING ROCK s.r.o. z Poniklé, 3. místo DTZ s.r.o. z Liberce, v kategorii BEST PARTNERSHIP 2. místo Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. v Liberce; v soutěži Podnikatel roku za rok 2006 vyhlášen ředitel společnosti BRANO GROUP z Jablonce, Pavel Juříček. Je pořádáno i setkání hejtmana LK s podnikateli kraje, hospodářské komory LK se podílení na tvorbě RIS LK

7 Zkvalitňování ochrany duševního vlastnictví Tématika ochrany duševního vlastnictví je jednou z témat řešených v rámci RIS LK Zvýšení využití nástrojů zabezpečujících přístup MSP ke kapitálu, zejména soukromému Tématika získávání a využití finančních zdrojů pro využití podnikatelským sektorem je jedním témat řešených v rámci RIS LK, podnikatelské subjekty v HSO mohou využívat Program č. 18 Grantového fondu LK Integrace plošně zaměřené podpory podnikatelských projektů s regionální podporou Koncepčně nebyla realizována. Podpora fungování profesních poradenských organizací pro podnikatele Hospodářské komory LK úzce spolupracují na projektech Libereckého kraje např. Partnerství pro LK, Regionální inovační strategie LK Podpora publicity problematiky podnikatelského prostředí, zejména ve vztahu k MSP, tradičním oborům zpracovatelského průmyslu, řemeslům Byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi LK a Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve věci inventarizace a mapování průmyslového dědictví na území LK, včetně hledání jejich nového využití především se zřetelenm na revitaliazci brownfields a hledání nových cílů pro cestovní ruch. Jedním z výsledků spolupráce je vydání průvodce po technických stavbách a průmyslové architektuře Liberce a LK, výsledky prezentovány na 4. bienále Industriální stopy 2007 v Praze. Na webových stránkách LK i v Měsíčníku LK jsou zveřejňovány informace o akcích jako např. Podnikatel roku, Stavba roku, Cena inovace, Produkt roku apod., na stránkách LK, odboru regionálního rozvoje a evropských projetků jsou informace i o dalších aktivitách v této oblasti NISAINVEST, Databáze brownfields, příprava RIS LK Počet vydaných souladů s PRLK K A.1.14 tomuto rozvojovému Zlepšení přístupu opatření malých nebyl a středních ve sledovaném podniků k informačním období vydán a komunikačním žádný soulad 1 technologiím A.1.16 Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch v území 1 A.1.18 A.1.2 A.1.20 A.1.3 Revitalizace ploch a objektů brownfields 1 Podpora rozvoje malého a středního podnikání 1 Využití marketingových nástrojů podpory podnikání 1 Podpora rozvoje živnostenského podnikání 2 Celkový počet vydaných souladů za rozvojové (pod) opatření 7 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Struktura zaměstnanosti podle sektorů primér 2,5 % 2,4 Struktura zaměstnanosti podle sektorů terciér 45,4 % 44,3 Index progresivity ekonomické struktury 2,43 index 2,42 Struktura zaměstnanosti podle sektorů sekundér 52 % 55,3 Počet podpořených projektů MSP v HSO z Grantového fondu LK (program č.18) 22 počet projektů 23

8 Počet nově vytvořených pracovních míst u podnikatelských subjektů v HSO podpořených z GF LK (pr. č.18) 6 počet míst 9 Počet fungujících klastrů 2 počet klastrů 2

9 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.2 PODPORA VĚDY, VÝZKUMU A ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření podpořit rozvoj regionálních kapacit vědy a výzkumu zahájení prací na Regionální inovační strategii LK podpořit kvalitu lidských zdrojů pro vědu, výzkum a inovace v rámci Regionální inovační strategie LK zvýšit podíl absolventů technických a přírodovědných oborů vzdělávání Zejména prostřednictvím kampaně Techyes Libereckého kraje zvýšit podporu vědy a výzkumu zejména v oblasti technických a přírodovědných oborů Podpora VaV řešena v RIS LK, není zaměřena pouze na technické a přírodovědné obory posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací a posílit povědomí o jejich prospěšnosti také pro zlepšení kvality života a zdraví Zahájení prací na Regionální inovační strategii LK zintenzivnit spolupráci institucí vzdělávání, vědy a výzkumu a podnikatelské sféry Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje pro inovace a transfer technologií Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK posílit přeshraniční a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK zefektivnit výkon státní správy ve vědě, výzkumu a inovacích Z pozice LK nejsou vyvíjeny aktivity ve vztahu výkonu státní správy ve vědě, výzkumu a inovacích zvýšit objem veřejných i soukromých investic do vědy a výzkumu Jedno z řešených témat v rámci RIS LK rozšířit nabídku inovační infrastruktury Na území LK jsou připravovány projekty na toto téma posílit proces transferu technologií a poznatků Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK zvýšit podporu zejména technologicky orientovaných firem v jejich raném stádiu vývoje (spinoff) Děje se v rámci RIS LK, jeden ze základních cílů RIS LK Nenaplňován

10 rozšířit možnosti přístupu inovačních firem k finančním zdrojům Děje se v rámci RIS LK rozšířit využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví Z pozice LK není řešeno Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Koncepční řešení podpory inovačních aktivit Usnesením č. 177/07/RK byl schválen záměr zpracovat Regionální inovační strategii Libereckého kraje Zlepšení prostředí pro inovace a zavádění inovací RIS LK nastavuje podmínky pro zlepšení prostředí pro inovace a zavádění inovací. Jedním z partnerů při zpracování RIS LK je také OHK v Liberci, která je v české části ERN nositelem a garantem projektu Cena inovace V kategorii BEST INNOVATION získala 1. místo firma SINGING ROCK s.r.o. z Poniklé, 3. místo DTZ s.r.o. z Liberce, v kategorii BEST PARTNERSHIP 2. místo Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. v Liberce Podpora rozšíření regionálních kapacit infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace Příprava Regionální inovační strategie Rozšíření nabídky i kapacit oborů technického a přírodovědného vzdělávání Nabídka i kapacita oborů technického vzdělávání je dostatečná, obory technického vzdělávání se spíše potýkají s nedostatečným zájmem studentů o tyto obory Podpora spolupráce institucí vzdělávání, zdravotnictví, vědy a výzkumu a podnikatelské sféry V rámci přípravy RIS LK vzniklo 6 pracovních skupiny, jejíž členové zastupují jednak veřejnou správu, jednak zástupce profesních svazů (hospodářské komory), poradenských společností, ale i zástupce vysokých škol (zejména TUL) i podnikatelů Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pod záštitou hejtmana LK se konala v listopadu 2007 v Praze konference Nano for the 3th millenium NANO FOR LIFE, kterou pořádá společnost Elmarco, která je celosvětovým leaderem v technologii průmyslové výroby nanovláken. Konference byla prvním takovýmto setkáním světových špiček v oboru Podpora procesu transferu technologií a poznatků LK podpořil konání 1. mezinárodní vědecké konference konference Výzkum Marsu ve vazbě na Českolipsko a 1. mezinárodní Hibschovy geologické konference částkou ,Kč (669/07/RK) Podpora netradičních forem financování (rizikový kapitál) Podpora komerčních netradičních forem financování (rizikového kapitálu) nebyla z krajské úrovně realizována Podpora rozšíření možností podpory zejména technologicky orientovaných firem v jejich raném stádiu vývoje V rámci RISL LK Podpora vzniku a fungování firem s růstovým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou Nebyla realizována.

11 Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Podíl nezaměstnaných absolventů technických a přírodovědných oborů na celkovém počtu nezaměstnaných 1,16 % 1,47 Výdaje na vědu a výzkum 1312,3 mil. Kč 1483 Podíl zaměstnaných ve VaV v Libereckém kraji na celkovém počtu zaměstnaných v VaV v ČR 2,9 % 3,9 Zaměstnaní ve VaV 1432 přepočtené osoby 1857

12 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.3 PODPORA FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření podpořit fungování konkurenceschopného a environmentálně šetrného zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, stabilizovat osídlení ve venkovském prostoru Dlouhodobý cíl, jehož plnění je závislé na makroekonomických podmínkách a vliv Libereckého kraje na plnění je malý. V oblasti zemědělství a vodního hospodářství pouze v rovině připomínkování legislativy a spoluvatváření podnikatelského prostředí. podpořit zemědělskou výrobu, lesnickou a vodohospodářskou činnost podílející se na údržbě krajiny a zajištění mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství V roce 2007 finanční podpora vlastníků lesa z rozpočtu kraje ve výši 7,5 mil. Kč diverzifikovat zdroje příjmů zemědělců a vlastníků lesa Dlouhodobé opatření, zejména v oblasti zemědělství mimo vliv kraje. podpořit modernizaci zemědělských a zpracovatelských podniků za účelem splnění hygienických a veterinárních standardů Dlouhodobé opatření, zejména v oblasti zemědělství mimo vliv kraje. zvýšit retenční schopnost krajiny Děje se zejména v rámci povodňových opatření snížit negativní antropogenní ovlivnění stavu koryt vodních toků Nenaplňován Nenaplňován Nenaplňován optimalizovat vodní režim v krajině, zvýšit povodňovou ochranu Je řešeno v rámci Povodňového plánu LK zvýšit biodiverzitu v krajině V rámci systému ochrany přírody zvýšit informovanost cílových skupin a jejich trvalé vzdělávání v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství V rámci spolupráce LK a Agrární komory LK zlepšení kvality povrchových vod pro přírodní koupaliště a vod v koupacích oblastech V rámci dotací zejména pro odstranění sinic snížit expozici obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody a půda látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími Sleduje zejména Hygienická stanice LK Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření

13 Zajištění produkčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství s vyloučením významných negativních vlivů na životní prostředí V roce 2007 byl založen Lesnický fond LK (140/07/ZK), je zaměřen na obnovu, zajištění a výchova lesních porostů; ekologické a k přírodě šetrné technologie apod. V roce 2007 vyplacena částka ve výči ,Kč pro 193 žadatelů (294/08/RK) Vodní hospodářství Program podpory vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 eo. Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Poskytnuta dotace ve výši ,Kč o.p.s. Máchovo jezero na likvidaci sinic (406/07/RK), ,Kč na studii a návrh systémových opatření k zamezení rozvoje sinic v Máchově jezeře ( 1215/07/RK) V roce 2007 realizovány akce ve veřejném zájmu hrazení bystřin "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK), HB Heřmanický potok přítoky částka ,Kč, HB Černostudniční potok částka ,Kč, HB Od Rozkoše, retenční nádrž částka ,Kč (1117/07/RK) Byly pořádány finančně podporovány lesnickoekologické vzdělávací a propagační akce (Dny v lese, Lesnický den v Ralsku, výstava Náš les) Obnova, stabilizace a údržba krajinných struktur a urbanizované krajiny Problematika urbanizace krajiny je řešena v rámci PÚR, ZÚR, ÚP jednotlivých obcí, V rámci Grantového fondu Programu č. 7 Podpora ochrany přírody a krajiny bylo v roce 2007 podpořeno 34 projektů v celkové výši Kč, Kč; V roce 2007 pokračovala realizace projektu "Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy" nositelem je LK, projekt je spolufinancován z programu Interreg IIIA Podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství LK dlouhodobě úzce spolupracuje s Regionální agrární radou Libereckého kraje. Spolupráce je oběmi stranami i širokou veřejností hodnocena jako nadstandardní. Bylo založeno Sdružení Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje (dále jen APIC LK), jehož členem je i Liberecký kraj. APIC LK má statut Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Libereckého kraje V roce 2007 byl založen Lesnický fond LK poskytující příspěvky na hospodaření v lesích. Vodní hospodářství Program podpory vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích do 2000 obyvatel. Každoročně probíhá soutěž Výrobek Libereckého kraje z oblasti zemědělství potravinářství v kategoriích maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, pekařské výrobky, nealkoholické nápoje, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, potraviny pro zvláštní výživu, biopotraviny, soukromé farmy, pivo, ovocná vína a medoviny. Nejvyšší ocenění za rok 2007 získala Moštovna Lažany, s.r.o. za výrobek Višeň ovocný nápoj Podpora místní produkce zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství Příspěvky na hospodaření v lesích v rámci Lesnického fondu LK podpora štěpkování těžebního odpadu v lesích. Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP každoročně vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Podpora vzdělávání, osvěty a poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství LK je nositelem dlouhodobého projektu Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje (APIC). Cílem projektu je poskytovat agrárnímu sektoru kvalitní a aktuální informace a nabízet mu takové služby, které usnadňují jeho náročnou různorodou činnost. Portál je kontinuálně doplňován o nové softwarové aplikace. V současné době jsou registrovaným účastníků k dispozici aplikace Tržnice, Elearning a Eadministrátor. Podpora ozdravění vod Máchova jezera financování studie. Pořádání a podpora lesnickoekologických vzdělávacích a propagačních akcí (Dny v lese, Lesnický den v Ralsku, výstava Náš les). Pořádání myslivecké konference Diverzifikace zemědělské výroby, podpora alternativních zdrojů příjmů, zvyšování nepotravinářské produkce LK nemá dotační titul zaněřený na diverzifikaci zemědělské výroby, nicméně úzce spoluprycuje s Regionální agrární radou LK např. v rámci realizace projektu Partnerství pro LK projekt zaměřený na zvýšení absorpční kapacity LK pro čerpání evropských finančních prostředků

14 Podpora revitalizace toků a vodních ploch např. v rámci pozemkových úprav, podpora optimálního využití vodních ploch s odpovídající kvalitou vody V roce 2007 příprava zpracování studie pro umožnění celoročního provozu silnice kolem VD Souš V roce 2007 realizovány akce ve veřejném zájmu hrazení bystřin "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK), HB Heřmanický potok přítoky částka ,Kč, HB Černostudniční potok částka ,Kč, HB Od Rozkoše, retenční nádrž částka ,Kč (1117/07/RK) Realizace aktivit zvyšujících retenční schopnost krajiny s vazbou na zemědělské, lesní a vodohospodářské činnosti Příspěvky na hospodaření v lesích podpora nápravy dřevinné skladby v lesích. Administrace podpory hrazení bystřin v lesích realizován projekt "Zahrazení Huntířovského potoka v ř.km 0,8501,385" dotováno ze státního rozpočtu částkou ,Kč (628/07/RK). Odborná a administrativní podpory přípravy suchých poldrů. Vítězem celoevropské soutěže "Living labs Award 2007", jejímž cílem je najít nejlepší internetové aplikace, které podporují praktická řešení pro IT rozvoj venkova a jsou zárověň dostupné a připravovány ve spolupráci více subjektů, vyhrál Povodňový plán Libereckého kraje, lze jej nalézt na adrese Podpora využití produkce ekologického zemědělství a lesnictví a obnovitelných energetických zdrojů Prostřednictví Lesnického fondu LK jsou poskytovány příspěvky příspěvky na hospodaření v lesích podpora přírodě šetrných technologií. Zvyšování nabídky a dosažitelnosti biologicky hodnotných, hygienicky a zdravotně nezávadných potravin Resort rozvoje venkova, zemědělství a ŽP vyhlašuje soutěž "Výrobek LK v odvětví zemědělství potravinářství" v roce 2007 oceněno 11 výrobků od 8 výrobců, výrobkem roku se stal Višeň ovocný nápoj Moštovny Lažany s.r.o. Počet vydaných souladů s PRLK K A.3.3 tomuto rozvojovému Obnova, stabilizace opatření a údržba nebyl krajinných ve sledovaném struktur období a urbanizované vydán žádný krajinysoulad 1 Celkový počet vydaných souladů za rozvojové (pod) opatření 1 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Délka revitalizovaných vodních toků 1 km 0 Podíl trvalých travních porostů z celkové rozlohy zemědělské půdy 45,4 % 44,9 Těžba dřeva m3 b.k Plocha revitalizovaných vodních ploch 1 ha 42,6 Podíl orné půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy 48,2 % 48,7 Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy hospodářské Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy ochranné Podíl rozlohy lesů v členění na jednotlivé kategorie na celkové rozloze lesů: lesy zvláštního určení 58 % 8 % 35 %

15 Podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy území 44,4 % 44,4 Podíl vodních ploch z celkové rozlohy území 1,5 % 1,5 Podíl lesní půdy z celkové rozlohy území 44,3 % 44,3

16 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.4 PODPORA A ROZVOJ PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření diverzifikovat průmyslovou výrobu pouze v rámci podpor HSO zvýšit podíl výrob vytvářejících vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím RIS LK podpořit větší spolupráci škol, subjektů působících ve výzkumu a vývoji a podnikatelských subjektů Zahájení prací na Regionální inovační strategii podpořit efektivní fungování klastrů v LK působí 2 klastry, ke vzniku Czech Glass Cluster Lk přispěl zvýšit atraktivitu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech Projekt KÚ TechYes zkvalitnit ochranu práv průmyslového vlastnictví Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Podpora diverzifikace průmyslové výroby Podpora MSP v rámci HSO Podpora průmyslových odvětví s růstovým potenciálem V rámci RIS LK Podpora průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou V rámci RIS LK Podpora spolupráce škol, průmyslových podniků a subjektů působících ve výzkumu a vývoji Příprava Regionální inovační strategie Podpora rozvoje malého a středního podnikání v průmyslu Příprava Regionální inovační strategie Monitoring kvalifikačních potřeb průmyslových podniků Provádí se průběžně.

17 Optimalizace nabídky studijních oborů na základě potřeb podniků Optimalizace sítě středních škol (doplnit OŠMTS) Podpora zvýšení atraktivity technického vzdělávání Projekt KÚ TechYes Podpora zvyšování inovačních aktivit v průmyslových odvětvích Příprava Regionální inovační strategie Podpora snižování energetické, surovinové a materiálové náročnosti průmyslových výrob Z pozice LK nebyla realizována. Zavádění technicky nejvyspělejších prostředků informačních a komunikačních technologií Z pozice LK nebyla realizována v oblasti průmyslové výroby Podpora zavádění certifikace ISO, EMAS v průmyslových odvětvích Konference o zavádění ISO, EMAS ovšem zaměřena zejména na veřejnou správu, nikoli průlmyslové podniky Tvorba kvalitního designu Na TUL, fakultě architektury, je jednou z kateder katedra environmentílního designu pod vedením prof. Ing. arch. Bořka Šípka; liberecká firma Elmarco obdržela v dubnu 2007 Cenu za vynikající design a za manžerský počin v oblasti designu za své zařízení Nanospider TM. Ceny jsou udělovány pod záštitou Rady ČR pro jakost. Podpora zkvalitnění ochrany práv průmyslového vlastnictví Nebyla realizována. Podpora zapojení průmyslových podniků do procesu internacionalizace V rámci RIS LK. Podpora malých a středních podnikatelů v průmyslu v hospodářsky slabých oblastech Program č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí Grantového fondu LK. Podpora zavádění a používání nejlepších dostupných technologií (BAT) v průmyslu Nebyla realizována. Podpora využívání recyklovaných materiálů v průmyslu Byl přijat Realizační plán nakládání s oddělitelnými složkami komunálního odpadu Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu Z pozice LK nebyla realizována, pouze v rámci osvěty a vzdělávání EVVO. Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad

18 Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Index strukturálního postižení v průmyslu 1 stupeň postižení 1

19 Strategický cíl: Rozvojové opatření: A DYNAMICKÁ A KONKURENCESCHOPNÁ EKONOMIKA A.5 ROZVOJ SEKTORU SLUŽEB Hodnocení naplňování jednotlivých cílů opatření rozšířit nabídku služeb Nenaplňován Pouze tématiky podpory rozvoje služeb pro malé a střední podnikání bude řešena v připravované Regionální inovační stragegii LK. zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Nenaplňován zvýšit zaměstnanost v sektoru služeb Nenaplňován podpořit rozvoj služeb s vyšší přidanou hodnotou V rámci RIS LK podpořit liberalizaci služeb zkvalitnit ochranu spotřebitele Nenaplňován Hodnocení aktivit vedoucích k naplňování cílů opatření Podpora rozvoje služeb pro malé a střední podnikání Tématika je řešena v rámci připravované Regionální inovační strategie LK Podpora rozvoje strategických služeb Nebyla realizována. Podpora logistických služeb Nebyla realizována Podpora marketingových služeb Nebyla realizována. Rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání a inovace Nebyla realizována. Optimalizace struktury tržních služeb Nebyla realizována.

20 Podpora liberalizace služeb V květnu 2007 se uskutečnilo pod záštitou hejtmana LK setkání europoslankyě Zuzany Roithové, místopředsedkyně pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele s představiteli kraje, účastníci byli informováni o důsledcích nové směrnice EU o službách, která vstoupí v platnost v roce 2010 a rozšíří možnosti českých podnikatelů v poskytování služeb přes hranice Podpora aktivit směřujících k ochraně spotřebitele Nebyla realizována. Zavedení a podpora služeb v ochraně veřejného zdraví Nebyla realizována. Počet vydaných souladů s PRLK K tomuto rozvojovému opatření nebyl ve sledovaném období vydán žádný soulad Indikátory měřitelnosti Název indikátoru 2007 Jednotka 2006 Počet ekonomických subjektů v oblasti tržních služeb (OKEČ G5052, H55, I6064, J6567, K7074, O9293, P95) počet subjektů 65543

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více