...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE"

Transkript

1 .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho družstva, tak stárnou také okna, a to nejen okna v bytech, ale také ve společnýc h prostorech domů - na chodbách, na společných balkonech, Tato "naše společná okna" jsou dokonce v horším stavu než ta v bytech, Je to pochopitelné o ta "společná" se členové družstva často nestarají vůbec. Poslední byty stavělo družstvo v roce 1989 tzn, že nejnovější okna jsou v provozu již přes 15 let, nejstarši pocházejí z roku 1950, slouži tedy jíž 54 let. o Většinu oken je treba vyměnit. I ta okna, která jsou udržována, pravide lně natírána, mají ča s to problémy. Zejména pti dešti spojeném s vět rem může docházet k zatékáni vody mezi rámem a kfídlem okna. Všechna okna ale nejsou dobrá z hlediska izolace proti vnějš í m u hluku zejména byty podél rušných silnic. Nejslabší stránkou starých oken je však jejich ne do statečn á t e pe lně - i z ol a ční funkce. Drahé teplo uniká v z i mě z bytu ven nejen mezi rámem a k ř íd le m (zkffžení, těs ně ni,... ), ale zejména teplo uniká prímo p řes sklo. V lét ě je tomu naopak - teplo prostupuje zvenku do bytu. Problém je v izol a čn í m sklu. Na výměn u oke n vša k ve fon dech oprav našich jednotlivých do mů nenl dostatek fi nančn ích p rostřed ků. Nikdy jsme do t ěch to fondu pfi nlzkých nájm ech nedávali tolik, aby tam dnes bylo mimo jiné cca ,- Z obsahu čísla: Kč/b yt (pozn. a pritom byl a p ru bě ž n ě zajišťo v ána veškerá údržba, opravy, revi ze elektro, pl ynu, hromosvody, al e i rekonstrukce n apř. střec h, stoupače k,....). P ři opravách domu do budoucna jsou však i nadále dule ž i tějši než vý m ěny oken rekon strukce strech, s tou paček, musíme myslet též na novou elektroinstalaci a v posledni do bě byly zpr ls ně ny predpisy ohledně bez pečnosti provozu výta hů (informace čle nů m byla podána ve Zpravodaji č. 39/2003). Jaká je současná situace v oblasti oken: Ind ividuálně a na své náklady si vyměnili členové družstva okna v 199 bytech. Okna jsou již družstvem vyměněna v objektech: 36 bytu Slovenská bytu Slovenská bytu Javorová bytů Prltkovská Okna, okna, okna, Český stát a bydleni. Jak to může dopadnout? Mám strach, že ml vykradou byt. Soud: Trh s byty mizi za obzorem. Plastové okno nový prvek na údržbu. Úřad práce infonnuje. Poznámky k sanacim panelových domů, Jak je zajilltěna pohotovostní péče pro občany (zdravotni), Nemáte na nájem? ŘeÍleni se vždy najde. Upominat není povinnost hlídejte si proto své platby. Zaměstnanost a hospodá/ství v regionu, Agresivita v Mostě, Novela udělal z družstev piráty. Uživáni parku a parkových ploch? Současná ůroveň výtahů. Podáváni infonnaci telefonem. Chce oživit výstavbu družstevnich bytů, Program Domu kultury v Teplicich na měsíc IIjen bytů 27 bytů 18 byt ů 11 byt ů A. Staška Križkovského Križkovského Va nčurova 2770 V letošnlm roce budou dále okna vyměněna v rámci sanace celých objektů vč etně zateplení: 184 bytů A. Staška bytů Unč l nsk á bytů U nč i ns ká bytů Javorová Celkem tedy JSou vyměněna okna ve 585 bytech a letos bude dokončeno dalších 390 bytů s výměnou oken. Da lšr výměny jsou plánovány po dohod ě s delegáty objektů : 36 bytů 36 bytů 77 bytů 16 b ytů 22 bytů 68 bytů 69 bytů 96 bytů 42 bytů 22 bytů 44 bytů 18 bytů 48 bytů 48 bytů 48 bytů 46 bytů 92 bytů 36 bytů 12 bytů Križkovského Slovenská J. Koziny 1376 Dou bravická Habrová Rooseweltovo nám , 442 (pouze JZ strana) Habrová Komenského Havirská F. ~rám ka Palackého Palackého Arbesova Arbesova 158() Arbesova Javorová Pritkovská Slovenská Slovenská 2650 Pokud ve výše uvedeném p ředběž n ém pře h l ed u př i prav ovan ý ch akcí (v ětš i nou předjednaných s delegátem objektu) jste neobjevili Vaši adresu - a máte zájem dle energetického auditu d ům kompletně opravit a zhodnotit - ob raťte se na delegáta objektu - vašeho mluvč í h o, kterého jste si mezi sebou vybrali a zvolili. Ing. Vladimír Procházka, pfedseda představe nstv a

2 Ing. Tomáš Marek, člen České společnosti pro rozvoj bydlení 1. Bydlení jako sociální problém Když v roce 1991 jmenovala vláda CR zmocněnce pro bytovou politiku (obdobně tomu bylo na Slovensku), byla jeho snaha o týmovou formulaci hlavních zásad bytové politiky a jejich zasazení do legíslativního rámce bezesporu mamým snažením. Tým měl definovat základnl pojmy a záměry v době, kdy nebylo jemě jasné, jak bude vypadat ekonomícký a právnl vývoj společnosti jako celku. Tehdy bylo sice proklamováno, že bytová politika je součásti sociální politiky jako její specifická část zahrnujicí prakticky všechny vrstvy obyvatelstva, ale zapomnělo se na to, že se jemě nerozeběhla privatizace ani restituce majetku. Z celého úsilí vlastně. zůstalo jen několik tezi, které sice jsou v zásadě pravdivé, ale díky době svého vzniku jsou nakonec stejně do jisté míry naivní. Tehdy převládala představa, že společnost (resp. stát) má podporovat v prvé fadě tzv. vlastnické bydleni, to jest výstavbu domků a bytů do vlastnictvl osob, které v nich budou bydlet. Hodně se v té době uváděly různé statistiky ze západních zemí, dokládajlcí, jak vysoké procento osob tam bydlí ve svém a jak my jsme pozadu. Hovoril systémově o podpole nájemního bydlení (včetně družstevnlho) bylo v roce 1991 velmi obtlžné a tvůrci státní bytové politiky byli ochotni vzít na vědomí snad jen potřebu omezeného množstvl malo- a stfedometrážních bytů pro rodiny sociálně slabé. Problhaly vzrušené debaty na téma velikosti pllměleného bytu, nebo zrušení (tehdy platného) navýšení nájemného pro. nadměmé metry" atd. Bytová družstva se v té době osvobozovala od díktátu státu (stanovy apod.) a nakonec byla zalazena do Obchodnlho zákoníku a prakticky vyjmuta z dotačních systémů. Jablkem sváru byla míra ochrany nájemnlků (viz Občanský zákoník) a s 11m souvisejícl regulace nájemného. Ti, ktelí pii těchto debatách ukazovali právní i sociální nespravedlnost konzervace dosavadnich právnlch a ekonomických podmlnek nájmů bytů z pledchozlho režimu, byli zpravidla ukličeni. Bylo jim vyčltáno, že nechápou sociální dopad zrovnoprávnění smluvn[ch stran u nájmů bytů a umožnění ekonomizace nájemního vztahu. 2. Programová socíální diskriminace Výsledkem tehdejších i navazujlclch polovičatých kroků a neexistence seriozní bytové politíky je, že se ve jménu zohledňování socíálních aspektů bydleni nadále konzervuje rozsáhlá sociálnl kfívda, a to jak vůči nájemnlkům a majitelům bytů, tak í ostatním občanům. Uvažme, že v na!í republice žije více než 1/3lídíve vlastních domech či vlastnických bytech. Ani zdaleka to nejsou všichni boháči - viz venkov - a plesto si již léta financuji veškerý provoz svého bydleni sami. Ve značné mífe si financovali i jejich výstavbu. Přibližně dalšl1/3 lidí žije v družstevnlch bytech. Jejich osud byl podobný jako té lietiny ve vlastnlm. Stát jím částečně pomohl s výstavbou, ale provoz si financovali v plném rozsahu sami. Zbývá už méně než 1/3 těch, kteři žili zejména ve státních nájemnlch bytech. Tito lidé se samoz/ejmě níjak nepodíleli na jejich výstavbě a platili velmi nízké nájemné. To ani dnes po všech zdraženích nelze nazvat ekonomicky odůvodněným. Dnešnl nájemné sice zpravidla stačí na běžnou údržbu, ale na většl opravy nebo modernizace rozhodně nikoliv. Podlváme-Ii se na onu chráněnou tletinu bllže, zjistíme několík zajímavých věcí. V prvé ladě jde o to, že rozhodně více než polovína (odhadem) takto bydllcfch rozhodně nepatlí mezi rodiny sociálně slabě, takže se jím vlastně regulaci nájemného doslává pomoci zcela bezdůvodně. Dlky ochraně nájemníků a jejich pllbuzných dané Občanským zákonlkem je nutno počllat s tím, že komunita chráněných se níjak neztenčuje, nýbrž se úspěšně stále reprodukuje. Stačí jen ve vhodnou chvíli umístit některého pllbuzného včas do společné domácnosti s někým většinou starším, který pak buď zemle nebo se odstěhuje do domova důchodců, či na venkov. Popravdě se uvedená skupina plece jen Jak to může dopadnout? Před nedávnem vstoupila Česká republika do Evropské unie a slali jsme se součástí Evropy. Je však otázkou, jakou součástí. Sami bychom se rádi viděli jako střed Evropy, její srdce. Jen může nastat situace, že tomu tak nebude, že budeme spiše jakousi končetinou, neboli periferií. Na tuto myšlenku mě přivedl článek ze Zpravodaje BD Krušnohor Most. ze kterého budu i čerpat námět a pokusím se ho doplnit i dalšími možnostmi. Jde O úvahu možného směřování trhu s byty v naší oblasti. První možností je zvýšení poptávky po bytech a to ze strany německých obyvatel. A to možná hned ze dvou skupin obyvatel. Jedna skupina se může rekrutovat se strany v Německu pracujících Turků. Ty sice v Německu jsou respektováni za odváděnou práci, ale tím jejich obliba končí. Proč jim tedy nesehnat či nedoporučit bydleni v zemi za kopcem, která po dokončení dopravního propojení bude časově na dosah. Na rozdíl od článku, kterf toto spíše vidí negativně, lze najít i výhody. Co převáží záleží i na nás, co připustíme více. Pochopitelně hrozí, Že začnou být do našeho veřejného a možná i částečně soukromého života uváděny nám cizí zvyky a nám cizí životní styl. Je pravda, že tyto změny jdou částečně akceptovat, ale měly by se stanovit jasné mantinely chování a hlavně bychom neměly být okřikováni, že jsme rasisté či xenofobně nesnášenliví. Výhodou může být kupnl síla těchto nových spoluobyvatel, která za hranicemi je tleba průměrná, ale v našich podmínkách může být vzhledem k rozdílu ekonomik, vysoká. Druhá skupina může vzniknout z německých důchodců, pro které v českém pohraničí lze najít celkem ekonomické bydlení s ne tak špatnou infrastrukturou. Koneckonců domů to budou mít velmi blízko. U této skupiny se snad nelze obávat výstředností. Pokud by se však scénář naplníl je otázka která skupina převládne, protože částečně se vylučují. Důchodci se obtížněji adaptují a nebudou mít chuť spolubydlet v jiném kulturním prostředí, než na jaké jsou zvyklí po celý svůj život. Tyto dva případy by měli pravděpodobně za následek pomalu se zvedající ceny bytů. Prozatím se pohybují ve srovnání s jinými městy (Praha, Klatovy, Jablonec n.n., Zlín ale i Děčín, Litoměřice), na nízké úrovni. Nízká úroveň cen za byty má však zatlm za následek další příliv spoluobyvatel. Není tajemstvím, že podnikatelé, ať již podnikající v realitách, či jen spekulanti, získávají za odstupné drahé byty v ekonomicky silnějších lokalitách Čech a přestěhují jejich obyvatele do levnějších bytů v lokalitách, do kterfch patří i Teplicko. Při nepoměrech v cenách se to vyplatí. Ono totiž je jedno, kde tento přesídlenec bude čerpat sociální dávky, či podporu v nezaměstnanosti. Zdeněk Neudert, člen představenstva

3 poněkud zmenšuje, neboť bytové domy, které obce prodávají nájemnikům, již pak žádnou regulaci nemají. Je záhadou, proč tvrdým zastáncům regulace nevadi prodej bytů nájemníkům v domech s regulací nájemného. To, že jsou nájemníci více méně nuceni si byty (nebo domy) byť za sniženou cenu odkoupit a dále s nimi hospodalit plně na svůj účet a riziko, musi být pro ně plece výrazně větši zátěž než placeni normálního nájemného. Tletím faktem je to, že díky pledání značné částí bytového fondu obclm a poměrně rozsáhlé restituci rodinám původních majitelů, stát dosáhl toho, že sociálni službu za něj poskytuji soukromoprávni subjekty. Stát stanovených podmínek nárok na pomoc. Tato pomoc je zúčtována přímo s pronajfmatelem bytu a ten pak od nájemnlka - adresáta pomoci - inkasuje nižší platby nájemného. Je to poměrně jednoduché, využivá se počítačů a občané nejsou nuceni stát v ponižujlclch frontách na úladech. Ušetrl se i nějaký ten úledník. Naši odpůrci změny tvrdili, že finanční úlady nemají dobré údaje o plljmech rodin. Je-Ii tomu tak, měla by být v prvé ladě provedena změna v organizaci práce finančních úřadů. To, že stát reguluje nájemné na úkor majitelů domů, se projednávalo již v roce 1992 a od té tedy velkoryse zajišťuje sociálnislužbu při I CO OE Y LA'" doby se vlastně nic nevylešilo. Nejsem proto, aby se nahrávalo spekulantům a vydmuchům Ale prvotní nenormálnost opravdu není v majitelích domů. PIi všech plíležitostech (ač marně) zdůrazňuji, že nemovitost má svoji kapitálovou povahu a pokud je tato její stránka administrativně naru~ována, vede to nutně k dlouhodobým deformaclm. Těch je celá řada a jsou již notoricky známé. Je tleba respektovat určitou míru kapitálové výnosnosti i v bytových nemovitostech. Nemusí být nijak vysoká, ale existovat musí. To, že nemusí být vysoká neni naivnl plání. Investice do bytového domu neni a nikdy nebude investici KOYŽ současném omezováni práv vlastnlků a I'\_,_I _. ~ samozřejmě za jejich peníze. 3. Co je vlastně špatné v prvé radě si uvědomme, že sociální pomoc by měla být vždy směrována na osobu (resp. rodinu) a ne na byt. Byt opravdu nemá sociální problémy - ty mají lidé. Směrování sociální pomoci na byt má opodstatněni výhradně u bytů zvláštniho určení, jako jsou penzíony pro důchodce a tělesně postižené, byty určené výhradně pro ubytování mladých, nebo byty pro zcela nemajetné či sociálně nepřizpůsobivé. Ale i tam jsou adresáti jako skupina předem určeni a manipulace s takovými byty (plevody, výměny apod.) by samozlejmě měla být omezena na pťípady v rámci jednoho typu společenské skupiny. Poskytování plošné sociální pomoci na byty je podstatně jednodumi než se párat s tim, kdo konkrétně pomoc potrebuje a kdo ne. Avšak již před více než deseti lety jsem měl možnost vidět systém, který se opírá o údaje finančních úladů, kdy rodinám pii příjmech pod určitou hranici vzniká za plesně Máme novou vládu s novými sliby. Ale máme taky starý přísloví, který řfká, že sliby se slibují a blázni se radují... r""... mám strach, že mi vykradou byt Odpovídá: Helena Pikalová, mluvčí teplických policistů. Nejprve by měl každý začít u toho, co může sám ovlivnit - tedy nechlubít se svýmí majetkovými poměry, nepřechovávat v bytě větší množství peněz v hotovostí, šperky a jíné cennosti, do svého bytu dovolit vstup jen důvěryhodným osobám. Vybírat včas domovní schránku. Mít se na pozoru před lídmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé zboží nebo služby. Dalšim krokem při ochraně bytu jsou mechanické úpravy a zabezpečení nejrizikovějších míst - dveří a oken. K zabezpečení vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít bezpečnostní dveře. K ochraně osob, které jsou uvnítř bytu je dobré dveře opatřít řetízkem, který vymezí vůlí pootevřených dveří, a také opatřit dveře panoramatickým kukátkem. U zabezpečení oken lze kombinovat různé možnosti například: - nalepení bezpečnostní fólie, zasklení oken bezpečnostním sklem, zabezpečit okna různými typy okenních zábran. Další možností zabezpečení bytu před zloději je instalace elektronického zabezpečovacího systému. Více informací jak lépe zabezpečit svůj byt se mohou občané dozvědět v informačním centru Policie ČR v Mrštíkově ulici v Teplicích. Deník Směr Kreslí O. Krupička krátkodobou - spekulačnl. Jedná se o dlouhodobé uloženi peněz do podnikatelské komodity, která je velmi stabilizovaná a majitel, který službu bydlení poskytuje na dobré úrovni se nemusí bát o plíjmy. Nepropaguji.nárok na zisk". To, zda pro'najímatel dosáhne skutečně zisku či nikoliv je jen jeho starost. Nejvýše lze hovolit o.možnosti dosaženi zisku". Aby majitel domu mohl poskytovat službu bydlení řádně, musí být skutečným pánem svého majetku. Nenamltám proti ochraně nájemníků zajištěné tím, že výpověď z nájmu lze dát pouze z kvalifikovaného důvodu. Nesouhlasim však s ůpravou, která majitele fakticky zbavuje práva rozejlt se s nájemníkem, který neplatl nájemné, nebo notoricky narušuje klíd a pofádek v domě. Takový nájemník nepoškozuje jen majitele, ale tak čí onak obtěžuje I ostatni uživatele bytů. Je nemorálnl, aby takovému nájemníkoví musel pronajímatel obstarávat bytovou náhradu, resp. čekat í několil let na rozhodnuti soudu. Podpolil bych však úpravu, podle niž by majitel musel poskytnout bytovou náhradu a třeba i odstupné, pokud důvod výpovědi nebyl jednoznačně na straně nájemníka. Družstevn[ bydlení nemá problémy s nájemným, neboť tam odjakživa platí/o, že provoz sí musí družstevnicí platit sami. /Dokončeni na následující dvoustraně/

4 Český stát a bydlení /Dokončeni z pfedcházejícl strany/ stanovy družstev do jisté mlry umožňuji zbavrt se člena, který se chová nepfijatelně. Problematika rozvoje bytových družstev spočívá v potfebě dosažení co nejširšl dostupnosti bytu nově budovaných v družstevni formě. To nelze zajistit bez určité mlry pomoci státu (dotačnl, daňové apod.). Bydleni v druistevnlch bytech bude pro členy vidy alespoň o něco levněj!1 než ve vystavbě, která bude investována podnikatelem, byť s!irokou finančnl pomoci státu. Pflčina je prostá - družstvo nehospodafl s bytovými domy jako s kapitálem, ale jako se "spotfebnl věci". Nefešení vztahu u nájmu bytu patnáct let po revoluci se již nedá omlouvat tím, že se neví, jak bude naše společnost orientována. Stálé pfehllžení uvedených problému zpusobilo, že podnikatelská sféra nájemnl byty nestaví, puvodně založený program sociálnlho bydleni u obcl se zneuživé a stát složitě podporuje vlastnickou výstavbu i pro rodiny, které na to nemaji a pak se zcela nepfiměleně a dlouhodobě finančně zatěžuji. Nezapojeni soukromého kapitélu do rozvoje bydleni je pochop itelně na škodu věci. 4, Jak dál v nájemním bydlení Dalši plošné procentnl deregulace nájemného nemajl smysl. Je nejvymi čas plejít na nový systém, oplený o kapitálovou stránku bytových domu. Umožněni logického režimu tvorby néjemného však nestači. Současně je tleba vylem právni vztahy a "sociálni slt'". Rozhodně je tleba veškeré sociálnl pomoci adresovat výhradně na konkrétní osoby či rodiny. To platí i u výše uvedených "domu zvléštnlho určeni ', neboť tam je již pledem stanoveno, pro jaké konkrétní skupiny obyvatelstva je toto intervenované bydleni určeno. Při poskytováni peněinlch.:. Soud: Trh s byty mizi za obzorem Problém přetrvávající regulace nájemného už se dostal i k soudu. Majitelé domů a s nimi i celý trh s byty včera utržili dalši porážku, Soud odmitl uznat žalobu dvou majitelů nájemního domu v Praze, kteří chtěli po státu náhradu škody vzniklou regulací nájemného, a dal za pravdu ministerstvu financí. To je nyní na koni - může tvrdit, že majitelé domů v Česku nejsou nijak diskriminováni a že žádný zákon o nájemném, natožpak úplné uvolnění nájemného není potřeba. Majitelům domů asi opravdu nezbývá než se obrátit na evropské soudy, jak už včera oznámili. Může to být jen ku prospěchu nás všech. Přetrvávající regulace nájmů totiž vytváří černý trh, značně znesnadňuje stěhováni za prací a mladým lidem velice ztěžuje přístup k cenově dostupnému bydleni. Že o tom nechce slyšet vláda a parlament, jsme si už zvykli. Ale že jsou hluché a Slepé i soudy, to je smutná novinka. Zamrzlý zákon o nájemném pfedpis o výši nájemného chybf od listopadu 2002, kdy Ústavnf soud zrušil cenový výměr ministerstva financí vláda okamžitě vyhlásila cenové moratorium na nájemné, to však bylo soudem v bfeznu 2003 zrušeno od té doby je možno nájemné zvyšovat jen dohodou mezi majitelem a nájemnfkem, v prípadě sporu rozhoduje soud zákon byl mezitfm několikrát v parlamentu, avšak ke shodě nedošlo v únoru 2004 se koalice shodla na růstu nájemného tfikrát po deseti procentech, avšak ani tento návrh parlamentem neprošel problematika regulace nájemného má ve svých plánech i nová vláda, nově jmenovaný ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek pfipustil, že se dajf čekat jen drobné úpravy "ta/obci obvinili ministerstvo financí z nečinnosti. Podle mých informaci však nebylo nečinné, pfedložilo do parlamentu zákon o nájemném a nemůže za to, že byl zamítnut, " vysvětlila zamitavý posudek soudkyně Mária Sinevičová. Dodala, že majitelé domů maji navic možnost obrátit se na soud, pokud nejsou s to dohodnout se s nájemnikem na zvýšeni činže. "Pokud vyšší nájemné odůvodni zvýšenými náklady, například na nutné investice do domu, soud jejich žalobu pravděpodobně uzná," mini Sinevičová. ' Finančni nahrada, kterou žalobci po státu žádali, čini 3520 korun měsičně od 1. ledna Castka je rozdilem mezi regulovaným a rovnovážným neregulovaným nájmem. Regulované nájemné v hlavním městě dosahuje nejvýše 37 Kč za m' měsičně. Rovnovéžné nájemné je podle studie Akademie věd CR u daného bytu 67,60 Kč za m' měsičně. Podle realitnich kanceláfi čini cena za pronájem panelového bytu více než 100 Kč za m2 měsičně. Podle advokáta Jaroslava Procházky, který majitele zastupoval, je tuzemské právo ve ; prospěch nájemnlků. "Stát vytváři napě/i ve vztahu mezi majileli a nájemci a podporuje cemý trh s byty, uvedl Prochazka. Deník Směr t]4. pflspěvků na nájemné doporučuji způsob, v němž občan nedostane penlze do ruky, ale jsou jimi pňmo hrazeny náklady bydleni (např. část nájemného). Dosud i neplatiči mohou občas dostat pomoc. Zvažme vytvofenl programu podnikatelské výstavby nájemnlch bytu, u nichž by byla smluvně upravena regulace nájemného, a to buď dlouhodobě nebo s néběhem néjemného z věcně usměrněného na tržnl (na pl. během 10 let) s lim, že podnikatel by na základě takové smlouvy zlskal od stétu úměrnou pomoc na výstavbu. Takto stavěné domy by usnadňovaly obyčejným lidem dopracovat se postupně na úroveň plljmu povebnou pro určitou úroveň bydlen i, a to aniž by se zadlužovali. Současně by systém výrazně snižil rizika podnikatele, který by měl v prvních letech zvýhodněné postaveni na tmu bydleni. Podobné programy v zahranič l existuji a rozhodně majl svuj význam. 5. Bytová družstva Bydleni v družstevnich bytech je specifickou formou nájemního bydleni a byla mu v posledni době věnovéna jisté mediélnl pozornost, podobně jako problematice možnosti vzniku neziskových bytových společnosti. V rámci procesu prodeje zejména obecnich bytů se v poslednl době akcentuji prodeje domů dosavadním nájemnlkům Jako družstvu. Tento model je pro prodévajicl obec organizačně výhodný, ale na straně kupujlclch vede zpravidla k vytvolenl domovniho družstva, které je valnou většinou vice méně nahodilým seskupenlm amatérů, zatížených společnou povinností splatit za určenou dobu kupní cenu domu - i když relativně nizkou. Varuji pled nadšenlm diletantu, ktefi netu!í do čeho jdou. Pokud je jim pomoci (asociace vlastniku, svazy družstev apod.), bylo by velmi zéslužné, aby se tak stávalo. Pozdnf vystflzlivěni muže být velmi drahé. Družstva vlastnlků zabezpečují správu domů s vlastnickými byty a nejsou tedy bytovými družstvy v původnlm smyslu. Měla by být proto od bytových družstev, jež jsou sama vlastniky bytových domů, vždy odlišována. Tyto úvahy nemajl za cil deklasovat bytové družstevnictví. Naopak. V situaci, kdy neni pravděpodobné, že v dohledné době dojde k oživeni v oblasti standardniho nájemniho bydleni, hraje bytové družstevnlctvl nezastupitelnou roli a jako jedna z funkčních forem ře!;enl problému bydleni si plně zasloužl obnoveni systému pomoci při výstavbě družstevnlch bytů. Je pravdou, že v bytovém družstvu je hospodaření s byty neziskové. To by ale nestačilo. Podstatné je, že bytové družstvo s prostledky vloženými do pollzenl bytového domu hospodalí nevratným zpusobem. Zni to podivně, ale takto s vloženými prostfedky hospodalí téměl všichni vlastnici rodinných domu uživaných pro vlastni bydlení. Nenévratné hospodaleni v zésadě znamené, že stavebník nepovažuje prostledky vložené do stavby za obchodnl kapitál a nijak je nezúročuje a ani se nesnaží je postupně uvolňovat (získávat zpět). Avšak pii lédné údržbě a prováděn í cyklické modernizace (po 15 až 20 letech) se nemovitost zpravidla déle zhodnocuje a vložené prostledky svoji hodnotu ve značné

5 míře zachovávají. Základním problémem úspěšností bytového družstevnictví je systematické ošetřováni bytových domů. To stoji peníze. Proto také nájemné v družstevn/ch bytech nemůže být nijak nizké - i když bude znatelně nižší než v tržních nájemnlch vztazlch. Nen/ proto možné bytové družstevnictvi považovat za formu sociálniho bydleni. 6. Sociální bydlení Sociální bydlení, nebo lépe bydlení pro ty, kteří nejsou dlouhodobě schopni řešit svoji potřebu bydlení, nutně vyžaduje to, aby nájemník v nájemném: a) nehradil odpisy a kapitalizaci prostředků vložených do výstavby, b) spoluvytvárel fond oprav pouze ve výši běžné údržby, c) přisplval pouze na úsporně zajišťovanou správu domu. Nájemnlk v sociálním bydlení může být často (někdy přechodně) navíc ještě adresátem individuální peněžní sociální pomoci. Sociální bydlení může zajišťovat pouze stát (doplňkové charitativní společností), i když nemusí takové domy sám provozovat. Pro úspěšnost tohoto záchranného systému je důležité, aby bydlení v sociálních bytech bylo chápáno spíše jako ubytování - třeba mnohaleté (bez nároku na výměnu či přechod nájmu na další osoby). V sociálních bytech by měly bydlet jen rodiny prokazatelně nemajetné (žádné auto či chata apod.). Při dosažení vyšších než limitních příjmů (stanovených zákonem) by se měly takové rodiny vystěhovat. To se v zahraniči zpravidla řeší tak, že při překročení "sociálního limitu" příjmů se jim zvyšuje automaticky nájemné úměrně nárůstu příjmů a tím jsou nájemníci stimulování k tomu, aby byt uvolnili. PLASTOVÉ OKNO... Protože máme plastová okna v domech, je nejvyšší čas říct si pár slovo jejích běžné údržbě. Plastové okno je v podstatě bezúdržbová část domu, í když ne tak doslova. Myšlenaje tím skutečnost, že nevyžaduje žádnou zvláštní péči jako jsou ochranné nátěry či pravidelnou výměnu opotřebených dílů. Co tedy plastové okno vyžaduje? Nejprve je nutné zdůraznit, že samotný plast se nesmí mýt žádnými chemickými prostředky či používat agresivní odmašťovače nebo rozpouštědla. Není také vhodné použít jakékoliv brusné pasty, i když jejich výrobci slibují "šetrnost a ohleduplnost". Vždy se vyplatí více opakovaných "drhnutí" mýdlovou či jádrovou vodou a hadrem než jednorázové chemické či mechanické poškození povrchu plastu. K plastovému rámu je prostě nutné se chovat jako k jakémukoliv jinému lakovanému povrchu, jen tak zajistíte dlouhou barevnou stálost a odolnost proti slunečnímu záření. Logicky nejchoulostivější a nejnamáhánější částí okna je kování a závěsy. Dolní závěs bývá navíc nastavitelný výškově i směrově. Po montáží oken bývá obvyklé, že si rámy v okenním otvoru tzv. sednou, většinou tak po 2-3 měsícich. Po této době je vhodné nechat závěsy oken opět seřídit, slušná montážní firma má toto automaticky v ceně a počítá s tím. Vhodné je to také vždy po první zimě. Dále je důležité upozornit, že samotné kování oken je mechanická část, která se musí minimálně jednou ročně mazat! A to obvykle zase po zimě. Většina výrobců má dokonce pravidelné mazání kování jako podmínku držení záruky. Mazaci otvory jsou obvykle na kování označeny, používaný olej by měl vydržet obvyklé rozmezí teplot, netuhnout a netvořit s prachem brusnou pastu. Konkrétní typ mazadla budeme sdělovat podle vyjádření výrobců kování. Při dodržování těchto jednoduchých pravidel by neměl být problém zajistít životnost plastových oken a kování minimálně po dobu garantovanou výrobcem a montážní firmou. Zpravodaj OSBD Česká Lipa... no~ prvek na údržbu 7, Závěrem Vytváření funkčního systému rozvoje bydlení je proces dlouhodobý a tvorbu bytové politiky státu považuji dokonce za proces permanentni. To je v pořádku. V pořádku však dle mého názoru není to, že řešeni řady problémů se stále odkládá, respektive se příj/mají polovičatá řešen/o Nájemní bydleni je jednou z významných forem uspokojováni potřeby bydlení prakticky pro všechny sociální vrstvy obyvatelstva. Tímto nijak nechci preferovat nájemní formu bydleni. Mám snahu přispět k tomu, aby už konečně nebyla variabilita možností uspokojování potřeby bydlení nadále administrativně omezována a byla tak dávána rozumná příležitost řeš i t potřebu bydlení všem vrstvám obyvatelstva. Úřad práce informuje Úřední hodiny se od července mění Od 1. července t.r. došlo z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ke sjednocení úředních hodin na všech úřadech práce v České republice. V souladu s touto celostátní úpravou je Úřad práce v Teplicích od července pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 13 hodin. Tato úprava úředních hodin se týká také odbonu státní sociální podpory ve Vrchlického ulici v Teplicích. Kluci, to stádo přeci musíme sehnat dohromady Mirek Fojtík Pro žádosti se musí na sociálku Úřad práce v Teplicích oznamuje žadatelům o dávky státní sociální podpory, že žádosti o sociální příplatek a příspěvek na bydlení nejsou od 1. července rozesílány poštou. Klienti si tyto žádosti mohou vyzvednout na Úřadu práce v Teplicich, odbor státní sociální podpory ve Vrchlického ulici. Žádosti jsou k dispozici také na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věci </lhttp:! /www.cz>. oddíl "Formuláře SSP". ~ 5.

6 POZNÁMKY Hlavním posláním bytového družstva je hospodařit s byty a domovním fondem, starat se o jejích správu, údržbu a optimální využití v zájmu jeho členů. Jako obyvatel družstevního bytu BD Družba Ústí nad Labem, delegát samosprávy a jeden z členů autorského týmu, který zpracovává projektové dokumentace sanací a zateplování bytových domů a energetické audíty, se zúčastňuji celé řady jednání a schůzf jak se samosprávamí, tak i s vedenfm několika bytových družstev. Při těchto jednáních zjišťuji, že družstevníci, často však i někteří zaměstnanci bytových družstev, mají některé neůplné, nepřesné a zkreslené informace o stavu bytových domů, nutnosti a postupu oprava použfvaných technologíích. Domnívám se, že problematika údržby naší ch bytových domů zajímá velkou část družstevníků, a proto se pokusím co možná nejobjektivněji a nejstručněji odpovědět na nejčastějšf dotazy a uvést na pravou míru některé nepřesnosti. k sanacím panelových domů Nutnost provádění sanací Vlastník budovy je podle Stavebního zákona povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požáru a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnoceni nebo jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její životnost. Vlastníkem bytovych domů je bytové družstvo v čele s představenstvem volenym na~imi delegáty. Pfedstavenstvo je proto právně odpovědné za technický stav bytových domů a je jeho povinnosti zaji~ťovat opravy a rekonstrukce domů v souladu se Stavebnfm zákonem. Běžní družstevnici - obyvatelé družstevn(ch bytů nejsou ze zákona odpovědní za technický stav objektů a neměli by proto rozhodovat o velkých opravách domů. Musí být však přesvědčeni o tom, že vedeni družstva a jeho zaměstnanci dělají pro údržbu domů v~e potřebné, v odpovldajlcl kvalitě a za přiměřené ceny. V těchto věcech by mělo byt hospodařeni a rozhodování vedení družstva a jeho zaměstnanců velmi průhledné, vždyť všechny opravy v domech nakonec platrme my, družstevníci a nikoliv zaměstnanci, ktefí opravy připravuji pro rozhodnuti představenstva. Potřeba zateplení objektu Tepelně izolační vlastnosti obvodových konstrukci bytových objektů jsou od roku 1962 požadovány v CSN Tepelná ochrana budov. V této normě, která byla novelizována v letech 1964,1977,1994 a 2002, jsou uvedeny požadavky na tepelně techni.::ké vlastnosti obvodových stěn, střech, oken, vnitřních konstrukcí apod. Panelové domy byly realizovány podle norem z let 1964 a Od roku 1977 byly zpřlsněny požadavky na součinitel prostupu tepla (základní veličina pro posouzeni spotřeby tepla a vytápěni budovy) pro železobetonové obvodové stěny asi 2,3-krát, pro dřevěné obvodové stěny v lodžiích některých domů téměř 3-krát, pro ploché stlechy 2, 1 krát apod. Z uvedeného vyplývá, že žádný z bytových panelových domů v původním stavu. ani z poslednlho obdobi výstavby. nesplňuje současné normové podmfnky a bude nutné drive či později provést jeho komplexní zateplení lj. zateplení obvodových stěn, střech a vnitřnlch konstrukci, výměnu oken a balkonových dveří apod. Komplexnost sanací.optimální postup sanace a zatepleni obvodového plmtě bytového objektu spočlvá ve tl 6. statickém zajištění obvodových stěn a lodžií včetně případné výměny lodžiových zábradlí, zatepleni obvodových stěn a střechy a výměny oken. Komplexnl sanace obvodového pláště je nejoptimálnějsí z hlediska celkových nákladů, jakékoliv členění sanace celkové náklady navy~uje, prinejmenším v průběžném růstu cen, v detailech napojení jednotlivých fází sanace a několika projektových dokumentacích. Kvalitně a komplexně prováděná sanace obvodového plástě je finančně náročná ( tis. Kč na byt) přesto byla již i v Ústl nad Labem realizována. V prlpadě provádění částečné sanace je vhodné provést celkovou sanaci ucelené části objektu např. obvodových stěn včetně lodžii, strechy apod. V připadě, že bude provedeno napr. jen lodžiových zábradll je nutné ponechat dostatečný prostor pro dodatečné zateplení, v opačném prípadě bude nutné zábradll opět upravovat a vytváfet nové ukotveni. Podobných príkladů je možné najít celou fadu. Zateplení obvodových stěn nebo výměna oken Jak již bylo uvedeno, optimálnl je komplexnl sanace obvodového pláště včetně zateplení a výměny oken. V případě, že je nutné rozhodnout zda provést zateplení nebo výměnu oken, je nutné důkladně zvážit výhody, nevýhody a rizika obou re~enr. Výhodou zatepleni obvodových stěn je kromě úspory energie - teplotní a vlhkostnl stabilizace obvodového plá~tě, omezeni trhlin mezi obvodovým plá~těm a vnihnimi nosnými stěnami, zabránění zatéká ni do interiérů. Dokonalé zateplení je důležité i pro zabránění vzniku plísní v bytech. Nevýhodou je častá nemožnost dokonalého zatepleni ostěn l, nad praží a parapetů oken. Výhodou výměn oken je úspora energie a zlep~ení zvukově izolačních vlastností. Podstatnou, rozhodujfcf a mnoha investory ověfenou nevýhodou íe nebezpečf rozsáhlého výskytu pl/snl v mnoha bytech domu s vyměněnými okny. Plísně jsou způsobeny kondenzací vodní páry na chladných, nezateplených detailech obvodového plá~tě. Velká část obyvatel nenl totiž zvyklá dostatečně větrat, chce Setřit náklady na vytápění a nová těsná okna j pfes určité úpravy oken pro spárovou infiltraci nezajistí dostatečné větráni bytů. To, že je možné okna dodatečně vyměnit i v zatepleném objektu bylo ověreno u mnoha staveb. Pfi výměně oken lze provést rovněž dozateplení ostění, nadpražl a parapetů oken. Jak je zajištěna pohotovostní péče? v Teplicích nadále funguje pohotovostní péče - praktický lékař, došlo ke změně sídla - nyní je to v ulici U Nemocnice 3065, naproti lékárně Flora (tel dospělí; děti), a to pondělí-pátek hod. ; soboty, neděle a svátky hod., poledni přestávka hod. V případě vyhlášení epidemie je pohotovostnl péče zajištěna do 7.00 hod. následujlcího dne. V Duchcově je pohotovostní péče (praktický lékař, tel ; ůstř. ) zajištěna následovně: pondělí-pátek hod.;soboty, neděle a svátky - nepřetržitě. V Bílině (tel ) v pondělí-pátek hod.; soboty, neděle a svátky hod. Pohotovostní péče slouží k řešeni náhlých onemocněni či zhoršeni zdravotnlho stavu. Stomatologická oblastní pohotovostní péče je zajištěna v ordinaci Ústí n.l. (Masarykova nemocnice /stará nemocnice/, Pasteurova 9, tel ). Ordinačnf hodiny jsou o vfkendu a ve svátek od hod. zatepleni obvodových stěn bez opravy lodžiových stropních panelů a případné výměny lodžiových zábradlí, může dojít k poškozeni zateplovaciho systému padajlcími částmi betonu z lodžiových stropních panelů a jeho znečištění stékající rzi z korodujlcího zábradlf. Dodatečná výměna lodžiových zábradll v zatepleném domě obvykle neni možná bez po~kozenl zateplovaciho systému. pri samostatné výměně Rozdíly v tepelně izolačních systémech Pro velkou část družstevníků, ale bohužel i některých technických zaměstnanců BO Družba, jsou v~echny systémy vnějších kontaktních zateplovacích systému (tedy těch systémů. kterými se v poslednlch letech provádí zatepleni) v podstatě shodné a Ii~í se pouze cenou. Ve skutečnosti se v~ak velmi podstatně li~í svými mechanickými vlastnostmi, odolnosti, životností

7 a při různ ých tloušťkách tepelné izolace i dosažitelnou úsporou tepla. Pro mechanické a fyzikální vlastnosti a životnost tepelně izolačnlho obkladu jsou rozhodujlcl vlastnosti výztužné vrstvy a omítky, tj. vnějších vrstev nad tepelnou izolací. Velmi zjednodušeně lze ríci, čím více disperzních polymerů a dalších chemických látek je ve vnějšlch vrstvách, tím má tepelně izolační systém lepši mechanické vlastnosti, odolnost proti změnám teplot a proti mechanickému poškození (i úmyslnému), ale je také dražší. Systémy vice na bázi cementu s nižším množstvlm disperznlch pojiv mají vyml prostupnost pro vodní páry (vlastnost pro panelové domy s paronepropustným obvodovým pláštěm ze železobetonu a s tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu jen málo využitelná) ajsou levnější. Pro jejich nižší mechanickou odolnost a nižší pružnost jsou však vhodnějšf sprše pro zateplování rodinných domků. Při srovnatelných podmlnkách tj. tloušťce a rozsahu tepelné izolace, stejném řešení detailů a oplechováni, shodné ceně za realizaci a ceně lešení je rozdll mezi dražšími a nejlevnějšlmi zateplovacími systémy do 20% celkové ceny při třetinové až poloviční životnosti zateplovacího systému. Správa bytového fondu je nikdy nekončicí úsm. Po zatepleni obvodových stěn a sanaci lodžii je postupně nutné provést sanaci a zateplení střechy, rekonstrukci výtahů, výměnu oken, úpravy elektroinstalace a dalšlch vnitřních rozvodů atd. Z vlastnlch zkušenosti mohu zodpovědně prohlásit, že naše bytové družstvo Družba patrí nejen v Ústeckém kraji, ale i celé Ceské republice mezi nejaktivněj š í v rozsahu prováděných oprav a mezi neúspěšnější v získávání státních dotací na opravy bytových panelových domů. Vět~ina členů představenstva a nejvyššlho vedení BD se v tomto ohledu chová velmi zodpovědně a ve prospěch nás družstevn í ků. Totéž ovšem nemohu prohlásit o někte rých zaměstnanc l ch na nižšlch řídicíc h úrovních. Tito lidé jsou často pod ekonomickým tlakem samospráv, ovlivňováni neobjektivními informacemi určitých realizačních firem a výrobců a majl nedostatečné znalosti a zkušenosti s používanými technologiemi a výrobky. Z toho občas pramení, ve snaze pomoci samosprávám a jejich domům, některé nekvalitní a nekoncepčnl opravy domů. Stále však platí a platít bude, že nejsme tak bohatl, abychom si mohli kupovat levné věci. V~em, ktell tento člá nek plečetli celý až do konce, dě kuji. Ing. Petr Svítil Zpravodaj BD Družba Ústí n.l. blezen 2004 Člověk, který se ocitne v tisni a nemá na nájem nemusí být neplatič. Je to družstevnlk, který momentálně nemůže na určitou dobu pokrýt náklady spojené s bydlenim, nic vic. V okamžiku, kdy má družstevník problémy, může prijit na družstvo a situaci nahlásit. Platby se dajl upravit splátkovým kalendálem. Dluh sice vzniká, ale je také postupně, byt' po malých částkách, umorován. Družstevník platí nájem v omezené mlre. Do takové situace se může dostat rodina, kde se oba dospělí ocitnou bez práce. V tom okamžiku nastupuje stát, který v sociálních dávkách pamatuje také s príspěvkem na byt a tím bfemeno nezaměstnaného významnou měrou snižuje. Je ale potfeba, aby družstevník začal krizovou situaci re~it ihned. Chtít po státu sociálni dávky na byt již jako dlužník, když nezaplatl několik nájmů, se nevyplácí, protože jednou z podmínek sociál ni ho príspěvku na byt je potvrzení od správce bytového fondu, že žadatel nedlužl za nájem. Aní neplatič není bez šance Neplatičem se stává družstevnlk teprve v okamžiku, kdy odmítne pomoc ze strany družstva, protože splátkový kalendáf je významnou pomocí. Družstvo s dlužníkem po celou dobu aktivně jedná. Potom zpravidla dlužníka několikrát napomene, že nezaplatil pflslušné poplatky, dále, že mu hrozí nebezpečí, že bude vyloučen z družstva. Následuje vyloučení z družstva a žaloba k okresnímu soudu. Mezitím ještě zpravidla někdo z družstva neplatiče navštfvi doma, aby s nim osobně promluvil. Žalobu k soudu zpravidla družstvo podává po třech měsících, za které dlužl družstevník poplatky. Ale př itom ještě není všem dnům konec. Měli jsme prlpady, kdy dlužníci minutu po dvanácté zaplatili všechny dluhy, žaloba byla stažena a byli znovu přijati do družstva. Z toho je vidět, že když se lidé domluvi, tak jde vše. A šroub se utahuje Pokud se některý družstevník změní na notorického neplatíte, bytové družstvo přistupuje k odpojení napr. teplé vody. Tím dlužnfk ušetfl na nákladech za teplou vodu. Pomáhá zveřejnění jmen neplatičů? Záležr na povaze každého dlužníka. Někdo si teprve v okamžiku zveřejnění uvědomí, že si tim vlastně dělá ostudu, tzv. se probudí. Z toho hlediska je důležitým faktorem i tlak okotl, družstevníků, kteri s ním v domě bydlí. Některl konečně začnou naslouchat, hledají možnosti jak a uzavfou napr. splátkovy kalendář. Ale podepsáni splátkového kalendáře ještě neznamená nic víc než podpis. Známe dlužnfky, ktetí slavnostně podepsali splátkový kalendář několikrát, zaplatili jednou dvakrát, nebo vůbec ne a jejich život šel dál v kolejích zasloužilého neplatíče. Svým způsobem zveřejněnim jmen dostávaji dlužníci ještě šanci, protože to je doklad, že se o ně ještě staráme, že s nimi chceme vstoupit do dialogu. V okamžiku, kdy se ocitne dlužnik před soudcem a žádáme, aby byl vystěhován bez náhrady, nebo pouze do přístřeší, náš zájem přebírá a rozhoduje soud. A náhle má dlužnlk velmi nepříjemný pocit. Naše družstevníky jistě zajímá jak postupujeme proti největším neplatíčům, které dnes v družstvu máme. Tento dluh nese na svých bedrech bytové družstvo tyto peníze prostě v rozpočtu chybí. Takovéto případy lze řešit jedině exekučním vyklizením bytu. Zvláště, když družstevnik nemá O jakékoli řízení zájem, v bytě náhodně přespávají "pochybné existence" a případ musí bytové družstvo řešit žalobou u okresního soudu. Na adresu soudu je třeba ještě podotknout, že žaloby jsou řešeny v poměrně přijatelných časových termínech, na rozdíl od minulostí, kdy byla práce soudů o dost pomalejší. Ing. S. Hakrová, člen představenstva Upomínat není povinnost - hlídejte si proto své platby Upomínání na dlužné nájemné není povinností družstva. Každý nájemce by si tedy měl, ve vlastním zájmu, své platby sám hlídat a kontrolovat, aby se vyhnul nepříjemným nesrovnalostem, platbám poplatku z prodlení a pod. Pokud např. nájemce čeká, že jeho nedoplatky srovná vyúčtování topných sezon, bývá nemile překvapen, Za každý den z prodlení mu z dluhu nabíhá poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky. Konečný dluh tedy může být po patřičné době i několikanásobně vyšší než původní dlužná částka, Výše poplatku z prodlení je dána 2 Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ze dne a tento poplatek je nájemce povinen uhradit dle 697 Občanského zákoníku. Irena Pálková, ekonomický úsek ~ 7.

8 Zaměstnanost a hospodářství v regionu Teplice - Zlepšení hospodáfské a sociální situace v regionu i zaměstnanosti a lepši motivace kjejlmu sníženi bylo pfedmětem diskuse mezi ministrem financl Bohuslavem Sobotkou a politiky Ústeckého kraje v Hotelu Prince de Ligne v Tepliclch. Za masivnější podporu státu pro hospodáfskou prosperitu regionu se zasadil první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. "Upfednosťuji další rozvoj dopravní infrastruktury a tvorbu lidských zdrojů, která tkvi ve vzdělanosti, " pripustil Foldyna s konstatován lm, že v této oblasti má severočeský region nedostatky. Ministr financl se za pomoc od státu v rámci dopravní infrastruktury postavil s tím, že je třeba ji financovat z fondu dopravy. K oběma záležitostem se vyjádril i pfedseda Krajské hospodáfské komory Jan Horák, podle něhož je třeba dopravu na severu fešit a aktivnl podporu zaměstnanosti posouvat směrem nahoru standardn í výchovou a vzděláván lm. Deník Směr Pracovnice dostanou pepřové spreje Most - Agresivita některých klientů Stavebního bytového družstva Krušnohor roste. Úfednice jsou v ohrožení. V kancelárrch se proto majl do konce roku objevit nerozbitná skla, každá pracovnice bude tlačítkem napojena na centráln í alarm a do kapsy dostane pepfový sprej nebo elektrický paralyzer. "Agresivita lidí zcela neskute6ně narů stá," rrká František Ryba, ředitel družstva. Opatrenl se týká osmi nejnavštěvovanějš l ch kancelárí. Ryba priznává, že policii dosud nevolali. napadené úřednice zachraňovaly jejich kolegyně. Deník Směr Karneval vysokorychlostní' internet.. OPRAVDOVA RYCHLOST: SWŽBA PREMIUM TURBO TURBO LlGHT 'Cena pro zákazníky kabelové televize. RYCHLOST 2000/150 kbps 1 000/150 kbps 150/50 kbps CENA včetně DPH 1 790/1 590* Kč 1 290/1 090* Kč 690/590* Kč ~ 8.

9 Novela udělala z družstev piráty Kabelové televize osočují bytová družstva z televizního pirátství, pokud pomocí společné antény chytají a distribuují licencované televizní programy po domech. Podle novely autorského zákona skutečně piráty jsou. Kabelové televize vytáhly do boje proti malým bytovým družstvům, která si instalovala společné televizní antény. Na ně chytají satelitní programy a vnitřními rozvody je poskytují obyvatelům jednotlivých bytů. "z hlediska autorského zákona skutečné piráty jsou. Jako zprostfedkovatelé této služby obyvatelům domu jsou povinna platiti poplatky jednotlivým vysílate/ům, tedy majitelům televizních programů," vysvětluje Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie. Dodává, že to poškozuje vysílatele satelitních a placených programů. "Nejen, že za užiti programů neplati, ale odlákávajl zákazníky legálním kabelovým operátorům, ktetí tak odvádějl nižší poplatky Ve světé je to ojedinélé, za zprostfedkováni televiznlch programů se Mžně platl," vysvětluje Prchalová. František Lébl, právník Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, vysvětluje, že tato povinnost vznikla až schválením novely autorského zákona před čtyřmi roky. " Předtím byli vlastníci společných televizních antén z těchto poplatků vyjmuti, stejně jako domácnosti vybavené satelity. Usilujeme o to, aby nyní projednávaná novela autorskěho zákona družstva a společenství vlastníků opět zbavila povinnosti plateb," řlká Lébl. Dodává, že majitelé domů byli sice o nové povinnosti informováni dopisem, ale je možné, že řada z nich o tom ani neví. Podle odhadů kabelových firem má volně šířené programy ze satelitu téměř každá desátá domácnost, která bydli v družstevním bytě, a další dvě až tři Zmatky kolem kabelů bytová družstva provozující společné antény by měla podle novely autorského zákona platit vysílatelům poplatky družstevníci tvrdí, že dříve měli výjimku, která se omylem do novely nedostala usilují o změnu zákona, aby této povinnosti byli zbaveni procenta dokonce programy placené, jako je například filmový kanál HBO. Do rozporu se zákonem se tak dostává 12 až 13 procent členů družstev. "Pokud by družstva chtěla své počínání legalizovat, měla by se obrátit na firmu Užívání parku a parkových ploch? V návaznosti na článek o možných přištích spolubydlicich (na str. 2) chci uvést, že stanovení takzvaných mantinelů chováni, které jako občan vitám, je určení míst, kde lze a kde nelze užívat parkových a travnatých ploch k pikniku, které zakazuji chůzi po trávníku a volné poblhání psů. Zkušenosti ze stavem trávnlků v $anovském parku, u Císařských lázní a u Lázeňského domu Beethoven po loňském suchém létě a po pobytu lázeňských hostů na těchto trávnících, donutily Teplický magistrát k osazeni značek s při slušnými povolujícími č i zakazujicimi v í cejazyčnými pokyny a piktogramy. Dodržováni těchto pokynů kontroluji dvoučlenné hlidky strážníků Městské policie. Lze jen doufat, že uvedený počet strážn l ků a jejich vybaveni bude stačit k zajištěni takového prostoru. Zdeněk Neudert, člen představenstva Zone Vision, která zastupuje v Česku hlavní televizní satelitní programy," doporučuje Prchalová. Ta ovšem podle zástupkyně firmy Aleny Blahovcové uzavře smlouvu jen s družstvy, která obdrží souhlas Českého telekomunikačního úřadu. Navíc musí zaplatit minimálně tisíc korun měsíčně za příjem jednoho programu pro celý dům, pro jednu domácnost je to 5 až 20 korun měsíčně za jeden program plus další poplatky. Nejnižší nabídky kabelových televizí Karneval a UPC na 149 a 175 korun měsíčně začínají pro jednu domácnost. Karneval chce zakročit proti pirátům Kabelové televize se chystajl přejlt do útoku. Problémy s pirátstvlm totiž nabraly nový směr. Nové formy televiznlho pirátstvl se objevily v malých bytových družstvech. Ta přes takzvanou společnou anténu začala chytat nejen běžné české volné programy, ale i satelitni programy, předevšlm z Německa, včetně takových, které se v tuzemsku mohou šířít až po zaplaceni poplatků vysilateli., Společné televizní antény, takzvané STA, figurují paralelně zhruba na vice než dvou třetinách sítě Karneval. Považujeme je za běžnou konkurenci naší nejnižší programové nabídky. Pokud však na STA chytají i volné satelitní kanály, vytváři si tak bytová družstva soukromé kabelové rozvody," upozornil Dušan Jelínek, marketingový a obchodni ředitel kabelové televize Karneval Media. Boj s podobnými formami pirátstvl je velmi obtlžný. Velká družstva si podobné obcházeni zákona nedovoll. Ale menší družstva se domnivaji, že s malým sdruženim nikdo bojovat nebude. " Samozřejmě je situace jiná, pokud se přes STA napoji i na placené kanály. To se snadno odhall a rychle a jednoznačně postihne. Takových připadů naštěsti moc nen i, tak daleko problém obvykle nezacházi," shrnul Dušan Jelínek. Podle ředitelky České protipirátské unie Prchalové si provozovatelé STA často ani neuvědomuji, že jednaji protizákonně. Za porušení autorskoprávnlch podpisů jim přitom hrozi trest za přestupek či trestný čin. Kabelové televize jsou ve svém taženi proti pirátům čim dál úspěšnější. A to předevšim na severu Čech, kde padlo několik soudnich rozhodnutí ve prospěch poškozeného Karnevalu. Odsouzeni piráti museli nejen zaplatit Karneval Media způsobenou škodu, ale padly i podmínečné tresty ve výši od dvou měsiců až po několik let. Deník Směr 12. srpna 2004

10 Současná úroveň výtahů Dnešní úroveň výtahů v provozu výrazně ovlivnilo období minulých let, kdy v rámci komlexní bytové výstavby byly Instalovány pokud možno nejlevnější typy výtahů, jejichž konstrukční provedení již v době instalace vykazovalo minimálně desetiletou technickou zastaralost Politika státu k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika 'byla postavena na principech vycházejících z následujiclch názoru: 1. Bezpečnost technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika se může "vykontrolovat" opakovanými prohlidkami. revizemi a zkouškami, proto neni nutné brát zřetel na použité konstrukční řešení, a bezpečnost provozu zařízeni lze zajistit organizačními opatřeními, např. návody, zákazy a příkazy. 2. Pokud provozované technické zařízení odpovídá požadavkům předpisů platných v době uvedení do provozu, jedná se o zařízení bezpečné a stupeň technického poznání nehraje žádnou roli..-...r",,- "", '.' Tyto principy, zapracované do právni úpravy zajištění bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení v podobě dosud platných vyhlášek Č. 18, 19, 20 a 21/1979 Sb., vydaných Ceským úřadem bezpečnosti práce, poskytují možnost plněni požadavků k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení pouze formálním postupem a vedou tedy k zabedbávání preventivní údržby.. Přitom je zřejmé, že prevence údržby je svou podstatou založena na zvyšování bezpečnostní úrovně cestou odstraňování nebo omezování výskytu nebezpečných situací u technických zařízení obecně. tedy i u výtahů v provozu. V důsledku toho stávající výtahy, zvláště pak vyrobené před r. 1993, vykazují nízkou uroveň bezpečnosti a nezabraňuji vzniku rizikových situaci vyplývajicích z existujících nebezpečí. Tuto úroveň lze dokumentovat vyskytujícími se nedostatky i následně vznikajícími nehodovými událostmi. Mezi závady, které mohou vést k nebezpečným situacím, lze zařadit: - nadjižděni nebo podjíždění klece výtahu při zastavení ve stanici; - proklouzává ni lan na třecím kotouči ; - najetí klece na koncový vypínač zdvihu; - samovolné zastavování při průjezdu klece stanicemi ; ~ možná jízda zatížené klece při otevřených klecových dveřích; - neseřízená podlaha klece; - vůle v ozubení nebo uložení šneku převodovky; - optřebené vodící čelisti klece nebo vyvažovacího závaží ; - nespolehlivá funkce elektrických zařízeni. Jejich vznik může být zapříčiněn nejen konstrukčním provedením (konstrukční závady), ale také provoznim opotřebenim (provozní závady), zejména při zanedbání preventivní údržby. Pokud jsou konstrukční závady výtahu zdrojem nebezpečí a nebezpečných situaci a z nich pramenicích provozních rizik, potom jsou příčinou výskytu provozních poruch závady provozní, při kterých dochází ke snlženl spolehlivosti nebo i k dočasnému vyřazení výtahu z provozu. Velkou úlohu na vzniku provozních závad a jejich předcházení sehrává prevence, spočívající v cílené, pravidelně prováděné preventivní údržbě výtahu. Jedná se zejména o včasné seřízení mechanismů, vymezování vůlí, výměnu opotřebených dílů, odpovídající mazání apod. Těmito činnostmi se dá výskyt provozních závad snižit na minimum. Závady konstrukční bývají způsobeny nedodržením požadavků předpisů, předevšim technických. Z hlediska příčin jejich vzniku lze konstrukční závady kategorizovat do dvou skupin: první skupinu tvoří závady vzniklé při konstruování, výrobě nebo montáži nedodržením požadavků předpisů platných v době uvedení do provozu ; druhou skupínou jsou pak závady způsobené tím, že v průběhu provozu nebyly na zařízení výtahu provedeny úpravy k dosažení souladu s nově stanovenými požadavky předpisů, vyplývající zjejich změn, případně z vydání předpisů nových. Do první skupíny konstrukčních závad vzniklých nerespektovánim předpisů a technických norem při konstruování popř. jejich nedodržením při výrobě nebo montáži včetně stavebních prací, lze zařadit dále uvedené závady: - nedostatečná pevnost nosných prvků ; - nedostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými částmi výtahu ve strojovně ; - nerovnost vodítek klece a vyvažovaciho závaží ; - zajištění klecových dveři v zavřené poloze bezpečnostním spínačem, který nemá nucené vypínání. Příkladem závad druhé skupíny mohou být všechny nedostatky zjištěné porovnáním dříve instalovaných výtahů s požadavky současně platných předpisů a technických norem.typické závady pro danou skupinu jsou : - osobní výtahy bez klecových dveří ; - drátová, lanová, tyčová a trubková vodítka vyvažovaciho závaží ; - výplně šachetních dveří nebo ohrazeni šachty ze skla s drátěnou vložkou ; - perforované materiály na ohrazeni šachet, nedostatečná výška ohrazeni; - uzávěrka šachetních dveří bez kontroly zajištění v uzavřené poloze; - nezávislé stykače ; - ochrana bezpečnostního obvodu před náhodným spojením na kostru. Specifickými mohou být závady, které představují rizika nikoliv pro osoby přepravované v kleci výtahu, ale pro obslužný personál provádějící servis nebo pro inspekční pracovníky. Typickými představiteli takových závad je chybějicí revizní jízda na střeše klece výtahu nebo chybějici bezpečnostní zařízení v šachtě. Co vyžadují nové předpisy Současný trend pro instalaci nových výtahů a jejich návazného provozu je ovlivněn technickým pojetím, filozofií a politickým postojem Evropské unie k této oblasti. Přestože jsou výtahy spolu s pohyblivými schody považovány za nejbezpečnější typ dopravních

11 prostředků, nelze srovnávat bezpečnost výtahů s ostatnímí dopravnímí prostředky, např. s prostředky sílníční dopravy. Z jednoduchého důvodu. V klecí výtahu nemá užívatel žádný vlív na řízení použítého zařízení a nemá aní žádný kontakt s "vnějším světem". Musí mít proto absolutní důvěru v jeho bezpečnost. Bezpečnost a jistota uživatelů výtah ů může být zajištěna pouze tehdy, jestliže stávajíc! výtahy jsou řádně a pravidelně udržovány odborně způsobilými společnostmi a jestliže technická úroveň je průběžně zvyšována u dříve vyrobených konstrukcí výtahů na úroveň vyžadovanou obvyklými standardy bezpečnosti, vypracovanými na základě současného stupně technického poznání. Z toho vycházi správa věcí veřejných při provozu výtahů v technicky vyspělých státech. Ta se ztotožnila nejen s potřebou zvyšování kvality provádění servisu, ale také se zvyšováním technické úrovně stávajících konstrukci provozovaných výtahů. Proto byla v Evropské unii tato řídicí technická činnost jednotlivých států promítnuta do snahy o vytvoření jednotného prostoru, ve kterém vzniknou a budou shodné, nebo alespoň podobné, příznačné technické vlastnosti provozovaných výtahů. Proto bylo k uplatňování principu zvyšování bezpečnosti provozovaných výtahů vypracováno nejprve doporučení Evropské komise členským státům 95/216/ES, později byla schválena mezinárodni metodologie analýzy provozních rizik u výtahů Isorrs a na těchto základech byla vypracována evropská norma EN Úroveň nových výtahů uváděných na trh, resp. nově instalovaných, je na rozdíl od výše uvedeného doporučeni zcela založena na požadavcích evropské výtahové směrnice Č. 95/16/EC. Požadavky směrnice byly v CR zavedeny prostřednictvím Nařízeni vlády Č. 14/1999 Sb., ktelým se stanoví technické požadavky na výtahy. Jak nahlíží Rada evropského společenství na výtahy v provozu, to podchycuje desetibodové doporučeni ke zvýšeni bezpečnosti existujicích výtahů. Evropská komíse ve svém.. Doporučení Č. 95/216/EC" ze dne 8. června 1995, ke zlepšení bezpečnosti existujících výtahů doporučila členským státům: 1. Kde jsou existující zákony nedostatečné, podniknout veškerá nezbytná opatření pro splněni požadavků tohoto doporučeni : a) zajistit přiměřenou údržbu pro existující výtahy; b)zvýšit bezpečnost těchto výtahů podle zásad uvedených v příloze doporučeni. 2. Podniknout i dalši opatření, která nejsou uvedena v přiloze, jestliže je to v zájmu bezpečnosti. Co k jednotlivým bodům dodat? Snad jen, že požadavek na zvýšení bezpečnosti těchto výtahů podle zásad uvedených v příloze doporučeni je řešen dále uvedenými 10 body, se kterými, jak je patrné z poznámek, je žádoucí se vyrovnat i u výtahů provozovaných v CR. 1. Vybavit klec výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy klece. V dřívějšlch předpisech byla povinnost vybavení výtahu klecovými dveřmi stanovena pouze pro výtah o nosnosti vyšši než 500 kg (CSN část 5 čl. 27) nebo v případech, kdy čelnl stěna netvořila souvislou hladkou plochu (CSN ). U nového výtahu je vybaveni výtahových kleci klecovými dveřmi požadováno po zavedeni normy CSN EN 81-1, Kontrolovat zavěšení (lana) klece a případně tato nahradit. Kontrola nosných lan je předmětem odborných prohlídek a zkoušek prováděných pravidelně ve lhůtách stanoveých v CSN Upravit pohon výtahu za účelem dosažení vyšší přesnosti zastavování klece ve stanicích. Dřívější předpisy připouštěly nepřesnost zastaveni mm u lůžkového výtahu a mm u ostatnich výtahů. Současnými předpisy je tolerance stanovena na mm, k umožněni použiti výtahu i osobami se sniženou schopností pohybu či orientace, zejména pak na pojizdném vozíku (křesle). 4. Upravit ovládáni výtahu v kleci a ve stanicích k možnosti použití výtahu osobami se sníženou pohyblivostí. Jedná se o doporučení na výšku umistění ovladačů v dosahu osoby na pojízdném vozíku a jejich značení. Dřívějšími předpisy nebyla výška umistění stanovena, u nového výtahu vybavení upravuje vyhláška Č. 369/2001 Sb. 5. Samočinné dveře doplnit indikátorem přítomnosti osob a zvířat. Indikátor přítomnosti má zabránit sevření osob nebo zviřat samočinně (motoricky) zavíranými dveřmi. 6. Výtahy s rychlostí zdvihu nad 0,6 mls vybavít zachycovači, které při vybaveni zajistí přijatelné zpomalení. Toto dopcručení je realizováno obměnou klínových zachycovačů za zachycovače s tlumením nebo zachycovače klouzavé, jejichž funkce odstraňuje nepřiznivý ráz klece pří zachycení. 7. Signalizační zařízení pro případ nouzového vyproštění upravit způsobem umožňujícím stálé spojeni s vyprošťovací službou. Jedná se o požadavek na instalaci obousměrného dorozumívaciho zařizeni, který byl zaveden nařízením vlády č. 14/1999 Sb., resp. revidované CSN EN 81-1, Pokud existuje, odstranit použiti azbestu u brzdových systémů. U nově dodávaných strojů, jejich výměn, popř. výměn obložení je požadavek selvisními firmami respektován a používán materiál bez karcinogenních látek. 9. Na střeše klece instalovat revizní jízdu. Instalace zařlzení uváděného v normě jako "revizní jizda", je v zájmu bezpečnosti servisních a inspekčních pracovníků. 1 O. Pro případ výpadku el.proudu zajistit nouzové osvětleni klece do doby zásahu vyprošťovací služby. Sígnalizační zařízeni podle bodu 7 musí zůstat v činnosti. Jedná se o požadavek zavedený normou CSN EN 81-1, 2. Posypový materiál Váženi delegáti, blížl se nám zima a s ní sněhové radosti i starosti. Proto si nezapomeňte u panl Veseličové (tel. č.: ) domluvit způsob zajištění posypového materiálu do konce října 2004, který bude SBO Mír začátkem listopadu rozvážet. (Tento materiál je placen každoročně z fondu oprav). V Ceské republice byly tyto dokumenty zapracovány do CSN /2003 a jejich uplatnění plineslo skutečný obraz současného technického stavu provozovaných výtahů. Přijatý princip zvyšováni bezpečnosti provozovaných výtahů je ve výsledku vůči majitelům nebo provozovatelům výtahů značně nemilosrdný, protože ve svém požadavku konstatuje, že pouze výtahy instalované po 1. říjnu 1999, lj. od data účinnosti nařizení vlády Č. 14/1999 Sb., nevykazují provozní rizika vysoké a střední úrovně. Aplikace nových předpisů Aplikovat předpisy platné pro nové výtahy na provozované, dlíve vyrobené výtahy, je těžko proveditelné. Proto pro oblast zvyšováni bezpečnosti provozovaných výtahů jsou plijlmána opatření, mající za cíl nikoliv zcela dosáhnout stejné úrovně bezpečnosti jako u výtahů nových, ale dosaženi alespoň takové úrovně, která se k novým výtahům přibližuje. Tento pii stup je zakotven v evropské normě EN81-80, která uvádi pravidla pro zvýšeni bezpečnosti existujících výtahů jako cil k dosažení odpovidající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů již běžná. Podpůrným 'hlediskem ke zpracováni tohoto předpisu byla skutečnost, že existujicl výtahy se mohou považovat za bezpečné na přijatelné úrovni jen pro osoby, které zařízení doble znají a podle tl 11,

12 úrovně prováděné údržby. Nicméně při svobodném pohybu osob v rámci Evropské unie se znalost různých zařízení stévá více a více obtížna nejen pro uživatele, ale i pro pověřené osoby. Bezpečnostní úroveň existujících výtahů odpovídá době jejich instalace. Tato úroveň je zřetelně nižší než současný stav techniky. To nepochybně vede ke stavu, ve kterém je úroveň bezpečnosti výtahů jednotlivých zemí Evropy rozdilná. Uživatelé samozřejmě očekávaji jednu úroveň bezpečnosti, protože různé úrovně bezpečnosti byly a jsou příčinou úrazů. Pokrok ve výtahové technice vytváří příznivé podminky pro zvyšovaní bezpečnosti, o čemž svědčí např. možnost dvoustranné komunikace (klec-dispečink), nové systémy pohonu apod. V Evropské unii a zemích EFTA se používá 3 miliony výtahů a téměř 50 % z nich bylo instalováno před více než 20 roky. Na územi CR se odhaduje, že je provozováno tisíc výtahů, přičemž počet výtahů provozovaných více než 20 let, je nepoměrně vyšší. Tim je také naznačena nevyhovující bezpečnostní úroveň. Existuje stoupajici trend, kdy je zjevné, že lidé žijí déle a tento stav přináší určitá úskalí. Proto je zvlášť důležité dopravovat v budovách bezpečně jednak osoby starši, ale také osoby se sniženou schopností pohybu a orientace. Pro nezájem okolí bylo v minulosti mnoho vlivů ignorováno nebo nebyly zřejmé, a proto by měly být, při zvyšováni bezpečností existujících výtahů, vzaty v úvahu. Životnost výtahu je zcela určitě delší než životnost jiných dopravních prostředků a zařízeni budov. To znamená, že dlouhodobým provozem může konstrukce, výkonnost a bezpečnost výtahu poklesnout pod úroveň moderní techniky. Neni-Ii výtah upraven na současnou ú'roveň bezpečnosti, počet úrazů bude pravděpodobně růst. Zvláště ve veřejných budovách, kde je vysoká návštěvnost běžná. Průvodci (obsluha) v osobnich výtazich a v mnoha připadech i správci objektů (domovníci) již zmizeli a tak je důležité, aby se odpovidající bezpečnost integrovala do samotných výtahů a byla tak poskytnuta všem uživatelům na obecně žádané úrovni bezpečnosti. Technická řešení odstraňující nebo omezující provozní rizika K odstranění existujících provozních rizik vedou dvě cesty. První je v náhradě původního výtahu za nový, který odpovídá požadavkům současných předpisů v plném rozsahu a tou druhou cestou je kompletni úprava výtahu, případně postupně prováděné změny, při kterých jsou všechna existující rizika odstraněna. Nový výtah Nahradit původní výtah, technicky i morálně zastaralý, značně nespolehlivý nebo dokonce nebezpečný, výtahem novým, u něhož je záruka naplněni všech požadavků podle současných předpisů a technických norem, je řešením žádoucím a dá se říci ideálním. Nahrazení původního výtahu novým předpokládá jak dostatek flnančnich prostředků, tak trpělivost po dobu vyřazeni z provozu, ve kterém se záměna uskuteční. Takováto náhrada spočivá v úplné demontáži všech části výtahu stávajícího, ve stavebních úpravách šachty a strojovny včetně osazeni nových šachetních dveří a v následné montáži výtahu nového. Požadavky na bezpečnost, kterým musí nový výtah odpovídat, stanoví technické předpisy. Základním předpisem je nařízení vlády Č. 14/1999 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Toto naňzení vlády platí pro výtahy, kteréjsou určeny k dopravě osob nebo osob a nákladů, čili pro výtahy osobní, ajeho požadavky byly převzaty z Evropské směrnice pro výtahy Č. 95/16/EC. Na základě transparentnosti obou těchto předpisů lze prohlásit, že z hlediska bezpečnostnich požadavků neni rozdílu mezi výtahy instalovanými v členských státech Evropské unie a výtahy instalovanými v CR bez ohledu na dodavatele. Lze také prohlásit, že takovéto výtahy jsou na nejvyšší bezpečnostni úrovni a neexistují u nich provozní rizika, o nichž bylo pojednáno v předcházející kapitole. V důsledku toho, že nařizeni vlády Č. 14/1999 Sb. je technickým předpisem, který musí být bezezbytku naplněn, musí tl 12. být u nových výtahů splněny všechny základní požadavky v něm obsažené. Podstatné změny výtahu Druhou cestou, kterou sice nelze dosáhnout okamžitého efektu jako při dodáni nového výtahu, ale přesto není opominutelná, je odstraňování provozních rizik prováděnim nezbytných úprav formou tzv. podstatných změn na výtahu. K odstraněni provozních rizik, resp. nebezpečí a nebezpečných situací, z nichž provozní rizika vyplývají, je možné přistoupit dvěma způsoby. Jednak komplexně, kdy jsou odstraněna všechna existující rizika jednorázově v rámci jedné opravy, tedy v jednom uzavřeném zásahu do výtahu. Nebo postupnými kroky, kdy jsou provozní rizika odstraňována v časově oddělených etapách. Výlučná volba je na majiteli či provozovateli výtahu, který ze způsobů zvoli. Přitom je zřejmé, že volba by měla vycházet z posouzeni stavu, při kterém jsou vyhodnoceny jak provozní podmínky a rizika, tak i finančni možnosti. Výhodným řešenim je způsob prvý. Jednorázová kompletně provedená úprava, při které jsou odstraněna všechna rizika se jeví jako výhodnější nejen z časového pohledu na dobu vyřazeni výtahu z provozu, ale i z hlediska celkové výše vynaložených nákladů. Pravdou ale zůstává, že nejsou-ii k dispozici prostředky na odstranění všech rizik a zvolí se cesta postupného odstranění od těch nejzávažnějších k méně závažným, výtah dozná viditelné zvýšení bezpečnostni úrovně a výrazný posun z pohledu naplňování preventivních opatření. Pouze vynaložené náklady s tim spojené Podávání informací telefonem Opět se začíná objevovat nešvar, kterým jsou požadavky našich "bydlících" na podávání citlivých informací přes telefon. Chceme upozornit, že informace týkajicí se plateb nájemného a služeb, dluh ů na nájemném, převodů bytů a pronájmů nelze uskutečňovat přes telefon a to z toho důvodu, že se jedná o velmi citlivé informace, přičemž si naši zaměstnanci nemají možnost ověřit totožnost volajícího. Opatřením nepodávat telefonem žádné takto citlivé údaje se snažime ochránit hlavně vás a vaše byty. Proto vás prosíme, abyste se v záležitostech, týkajících se vašeho bytu, raději dostavili osobně na správu družstva, kde vám budou všechny vaše dotazy ochotně zodpovězeny. Děkujeme za pochopení představenstvo družstva včetně prodlužování času, při odstavení výtahu z provozu těmito opakovanými zásahy, narůstají. Zásady prováděni podstatných změn výtahů jsou zakotveny v CSN Tato norma byla vypracována za účelem stanoveni minimálních technických a bezpečnostnich požadavků, které mají být naplněny v rámci prováděných podstatných změn výtahu. Do jaké miry je norma zavazující pro majitele a vedle nich pro servisní firmy, resp. jakým způsobem se má přistupovat k naplňováni požadavků normy? Norma je založena na principu, že účelem provádění podstatných změn výtahu je odstraňování závažných nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik. Přitom se vychází z podstaty, že podstatné změny výtahu nejen nepřinesou zhoršení stavu proti původně schválenému, ale naopak zvýší jeho bezpečnostní úroveň. Podstatné změny jsou definovány jako změny na zařízení výtahu prováděné za účelem odstraňování provoznich rizik nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, připadně jeho technické úrovně. Ing. Vladimír Hulena, expert v oblasti výtahů

13 Nový náměstek ministra pro místní rozvoj JUDr. Ivan Přikryl je bývalý předseda Svazu bytových družstev, a tak není divu, že chce vzkřísit družstevní bytovou výstavbu. Opozice je však proti. Praha - Ministerstvo pro místni rozvoj chce oprášit (po letech) dotovanou výstavbu družstevních bytů. Tu má za pomoci nového zákona o družstevni výstavbě prosadit nový náměstek ministra Paroubka - Ivan Přikryl. Princip spočívá v tom, že nově vzniklé nebo stávajicí družstvo bude moci požádat stát o dotaci na postavení nových bytů. "Clen družstva by se zavázal k 20 procetní při mé účasti, takže při ceně bytu např. Opozice, ani pravicově orientované Občanské sdružení majitelů domů nejsou těmito představami ale vůbec nadšeny. "Státní podpora výstavby sociálních bytů je pro stát vůbec nejnákladněj í. Ostatně 13 z Co prqsazuje ministerstvo pro mistrl' rozvoj subvencovat budoucí voliče CSSD, a to i z peněz soukromých majitelů domů, ktetí musí dotovat regulovaným nájemníkům náklady na bydlení, " /íká například Tomislav $imeček, předseda Občanského sdružení majítelů domů. státem dotovanou družstevnf výstavbu Proti zákonu budou ve sněmovně určítě i dotovanou výstavbu nájemních bytů pro sociáfně slabě novomanželské půjčky Kč by složil 200 tisíc korun, dalších by mu poskytl nenávratně stát a by šlo jako půjčka z Fondu bydlení," popisuje nový náměstek na Ministerstvu pro místni rozvoj. Půjčky by byly asi na dvacet let a splátky maximálně do pěti tisíc korun měsíčně. Stát by na byt, který by nepřesáhl 80 metrů čtverečních, poskytl nenávrtnou dotaci 100 tisíc korun. Státní příspěvky by se podle Přikryla mohly měnit podle finanční situace státu. Ministerstvo chce také podpořit výstavbu bytů pro sociálně slabé občany, kteří nemají ani na počáteční vklad do bydlení. Kvůli nízkým příjmům si nemohou vzít hypotéku. Byty by stavěly obce s finanční pomocí státu. Pro mladé manžele by měl podle Přikryla existovat finančni stimul na pořizení bydlení a zařízeni bytu. Mohlo by jít nejen o novomanželské půjčky, ale i o subvence nebo daňové výhody. Na Fondu bydlení, přes který by peníze na výstavbu družstevních i sociálních bytů šly, jsou na financování připraveni. "Počítáme ale s tím, že by to nab/halo postupně. Chvíli potlvá, než by se družstva transformovala na nezisková, získala pozemky a stavební povolení, " říká šéf Fondu bydlení. Jan Wagner. O kolik peněz by šlo, nejde ještě teď odhadnout. vše by měl financovat Fond bydlení z příjmů Fondu národnfho majetku za prodeje státnfho majetku 15 starých zemí unie od tohoto způsobu podpory už upustilo a namísto toho poskytuje pottebným lidem pffspěvky na nájemné. Nový ministr chce pouze poslanci ODS. "Družstva nic nete í," říká poslanec za ODS Miroslav Beneš. Vláda by podle něj raději měla snižit daně a rodiny by pak měly na bydlení i bez podpory. Souhlasí pouze se snahou ministerstva pro místní rozvoj ponechat daň z přidané hodnoty na výstavbu a rekonstrukce bytů v nižší sazbě DPH. V současné době platí pětiprocetní sazba, od roku 2008 by se však DPH měla kvůli vstupu do Evropské uníe zvýšit až na 19 procent. Bytová výstavba na severu může být brzy v krizi Ústí nad Labem- Bez nové koncepce dotací problémy s výstavbou bytů nepominou a byty budou chybět. Rodiny zakládají silné ročnlky. Bez levnějších bytů se trh s byty nerozhýbe, varuje výkonný ředitel Svazu bytových družstev Miloš Hejda. Volných bytů prý je dost, ale nefunguje trh s byty. Vy tvrdlte opak. Proč? Byty jsou i chybl. Mnoho mladých rodin nemá dostatek peněz. V Libereckém a Ústeckém kraji žije nejméně 30 tisíc zájemců o nové byty. Jen malá část dosáhne na hypotéky. Co na to nový náměstek ministra pro místni rozvoj a velký bytový lobbista Ivan Přikryl, bývalý šéf českomoravských bytových družstev? Podporuje obecní i družstevní výstavbu jako zcela rovnocennou a pfedev~im velmi potřebnou. Záleží na ministerstvu, zda bude výstavba obecních a družstevnlch bytu zvýhodněná do té mlry, aby na byty dosáhly i mladé rodiny s minimálnlmi pfíjmy, když je žena s dětm i na matefské a pfíjmy manžela mnohdy prni~ nepreskoč l sociálnl minimum. Znáte vy nebo Pfikryl lék? Ukazuje ho západn! Evropa. Podporují vznik obecních bytů nebo společností, tedy družstev které spravují takzvané sociální byty. Kde je koncepce? Až mladá rodina získá vět~í finanční prostfedky, pronajme si nebo koupí, byt vyššl kategorie. Má možnost stát se nájemníkem, majitelem nebo členem družstva. Tyto tfi formy bydleni jsou v západnl Evropě zcela běžné a dosahují každá zhruba tfetinového zastoupení. Co konkrétně navrhujete? Mladá rodina by měla mlt ~anci zlskat byt a splatit ho do 20 až 30 let s úrokem 3% bez vstupního kapitálu s pomoci dotací, státně garantovaných půjček a stavebnlho sporení. Proč s tlíprocetnlm úrokem?pokrývá inflaci a stát tím na půjčce netratí. Prosadí to minísterstvo pro místní rozvoj? Nutnosttéto koncepce pociťují všichni investoři v bytové výstavbě. Doufáte v pomoc nového náměstka Přikryla? Nejen já či předseda Svazu by10vých družstev Vít Vaníček, ale i investoři. Silné ročníky mladých čekají. Vyd6vá: SSD Mfr Teplice, Redak!nl rada: j:lfedsedkyně - Ing. SVatava HalIrová, tel CIenové redakčnl rady: Ing. Vácfav Sláma. Zdeněk Neudert, Ing. Vladimrr Procházka, JUDr. Karel Humpllk, Adresa reclakc9: Gagarineva 1558,41501 Teplice. Náklad: 8100 výlisků. j Sazba a graflcki úprava: JiH Kloboučnrk, Potěminova b, Teplice, tel. 417 ~ 898, 1'Isk: sao Mlr TepIlce, Gagarinova 1558 'ď '. ~. tl 13.

14 DUM KULTURY TEPLICE Mlrove nam 2950, lel úlěrý ES hod. MORAVĚNKA Vystoupení decmvého souboru se zpěváky Jarkou Kachyňovou, Květou Navratilovou, Jožkou Šmukařem a Jitím Helánem. Vstupné: 100,' Kč. Sleva: Senior pas. středa - pátek kinosál 9.00 a hod. NIC HOLAS WINTON SíLA LIDSKOSTI Film režiséra Matě j e M in áče. Příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil pred jistou smrti 669 českých a slovenských děl i. Projekce bude doplněn a setkáním s dosud žijicim účast-. nikem Wintonova transportu. Vstupné: 40,' Kč. Rezervace vstupenek na progr. odd. středa SK hod. POZNEJ SÁM SEBE Kineziologie: ZEPTEJ SE SVÉHO TELA. Proč máme stresy, strach, deprese, alergie, fobie"zdravotnl a vztahové problémy, dislexie a jiné poruchy7plednáška Mgr. IVANY HVOZOOVÉ. Vslupné: 50,- Kč. sobota ES hod. GRAND PRIX TEPLICE 2004 Pohárová taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích. Od soutěže dětí a juniorů, od soutěže děti a mládeže a od hod. finále obou. kalegorii. Vslupné: 40,- Kč.,Od hod. módni přehlidka Salonu.Moravec, s prezentaci Lenky Taussigové MISS SYMPATIE ČR Vslupné: 80,- K~ úterý KS hod. DívčivÁLKA Divadlo Františka Ringo Čecha,/i"'ji: ER. Čech, J, Sypal, R. Kuba, M, David, M. Guly.áš,J, Rosák,J, Helekal, U, Kluková, I. Kubelková, V. Hulavá, K, Kornová, J, Zenáhliková. Vstupné: 200,- Kč. středa ES hod. OOUBRAVANKA K tanci a poslechu hraje dechový orchestr DOUBRAVANKA pod vedením Petra ~eméhq. Vstupné: 50,- Kč. Sleva: Seniorpas. úterý SK a hod. Miloš Nesvadba NAŠE ZAHRÁDKA Maňáskové divadlo Te~ice -Veselá pohádka plná plsniček. Pro děli od III let. Vstupné: 20,- Kč. úterý KS hod. TÝDENíK TELEVIZER aneb Právě vyšlo nové číslo Nový zábavný porad komika ZDEŇKA IZERA Vstupně : 120,- 150,- Kč. Ple<Jplalné sk. Z, Sleva: Klub VZP. čtvrtek KS hod. Abon.cyklus 8-1. koncert Severočeská filharmonie Teplice EVA BUBLOVÁ varhany JAROMíR KRYGEL dirigent Jan Bůžek - Svita, Sylvie Bodorová - Pontem video - koncert pro varhany, Johannes Brahms - Symfonie Č. 2 D dur, op. 73. Vslupně : 100,- Kč. Sleva: Sludent. pátek SK hod. NECHOĎTE DNES BRZY SPÁT aneb Eva Stieberová uvádi své hosty UISCE BEATHA- irská hudba a TŘI MUŽI VE FRANCII, O ČTVRTÉM NEMLUVĚ Vstupné: 50,- Kč. Zbyté vstupenky k prodeji od úterý SK hod. SKOTSKO Promitánl barevných diapozitivů. Obrazem, mluveným slovem i hudbou pfiblíži vše nezávislý cestc.vatel Martin Loew. Vslupné: 50,- Kč. úterý KS hod. DISKOTÉKA CRAZY LADIES Travesti show CRAZY LAOIES opět po roce v Teplicich - zanechte pfedsudky doma a pojďte se s námi pobavit. Vslupně : 150,- Kč. Zbylé vslupenky k prodeji od čtvrtek kinosál hod. HARRY POTTER a VĚZEŇ Z AZKABANU Tretl volné pokračován í příběhu kouzelnittého učně a jeho pi'átel. Následuje dobrodružný závod o ceny, Vslupné: 50,- Kč. pálek kinosál hod. KNOFLÍKOVÁ VÁLKA Slavný dětský snímek o dětech ze dvou zneprálelených vesniček. Následuje vědomostní soutěž o Tepllclch. Nejlepší soutěžici budou odměněni cenami. Vslupné: 45,- Kč. KRUŠNOHORSKE DIVADLO TEPLICE U Císařskych lázni 4, tel pondělí VS hod. Podzim 04 Johann Strauss ml, NETOPÝR Nejhranější rakouská opereta 19. století. Komedie plná přev!~ ků, záměn, zápletek a predevšim překvapení. Účinkuji sólisté, sbor, balet a orchestr Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. Vslupné: 60,-110,-150,- Kč. Pledpl. sk. 02, 52, H, B. Sleva: Student, Senior pas. úterý VS hod. BOHATÝRSKÁ POHÁDKA Divadlo Koráb Brno Po hádka na motivy ruských příběhů o bohatýru Olgoji, krásné Pell'e, ale i strašlivém nesmrtelném Kostěji. Pohádka pro děti z MS a nižšlch ročníků ZŠ. Vstupné: 30,- Kč. Rezervace vstupenek na progr. odd. pátek MS hod. NATHALlE RENAULT Koncert kanadské jazzové zpěvačky a pianislky. Talent Nathalle Renault je velmi obsáhlý a mnohostranný. Od jauu přes šansony, bossanovu, boogie nebo folk. Vstupné: 120,- Kč. Sleva: Student, Senior pas. pátek VS hod. Václav Klíment Klícpera HADRIÁN Z ŘíMSŮ Dlvadelni společnost Josefa Dvořáka Praha Kdyby náš český ~aslenecký básnik, prozaik a dramatik V.K. Klicpera napsal tuto svou nejúspěšnější hru v současné době, určitě by se jeho rytíř jmenoval Dvolák. V režii Františka Filipa hraji: J, Dvořák, J, Vei~ A. Říha, O. Schlehrová, H, Ulrychová, K. GuI!, R, Trhlík. Vslupné: 9O,-13O,-1 80,-Kč. PředpL sk. EI, Ol, Sl. neděle VS hod. Kristina Herzinová CESTA ZA BOHEM HOR Mladá scéna Ústí nad Labem Pohádka o chudém japonském chlapci jménem Toši, který se vydá za Bohem hor, požádat ho o radu. Vslupné: 40,- 60,- Kč. PledpL sk. RD. ponděli ES hod. HANA a PETR ULRYCHOVI ajavory Folkové vystoupeni sourozenců Hany a Petra Ulrychových se skupinou JAVORY. Vslupné: 100,- 150,- Kč. Ple<JpL su- JARO Sleva: Senior pas. neděle VS hod. Michael Fryan ZASCÉNOU_.. A BEZ ROUCHA Bílinské divadelní minimum Jste zvědaví na,veselé prlběhy herců z natáčení'? Právě ty jsou nosným pi1ífem komedie, divadla na divadle. Vstupné: 40,- Kč. pondělí VS hod. Antonín Procházka KLíČE NA NEDĚLI Divadelní společnost Háta Praha Komedie o dvou nespokojených manželských párech. Režie: A. Procházka. V allemacich hraji: M, Bočanová/A. Gondíková, L AndrloválO. Želenská, M. Dvorská/J. Sulcová, L Bene!ová/L Zedníčková, V. BendlA, Procházka a dajšl Vslupné: 90,- 130,-180,- Kč. Předp L sk. E2, 02, 52. Sleva: Senior pas. Zbylé vslupenky k prodeji od ~ : čtvrtek KS hod. Abon.cyklus A-1. koncert Severočeská filharmonie Teplice FRANTiŠEK NOVOTNÝ housle Malcolm Arnold - Tam O'Shanter, op. 51, predehra, Leonard Bemstein - Serenade after, Plato's Symposium, Ludwig van Beethoven - Symfonie Č. 3 Es dur,.eroica-, op. 55. Dirigent CHARLES OLIVIERI - MUNROE Vstupné: 100,- Kč. Sleva: Sludenl. tl 14. V ceně vstupného je obsaženo malé občerstvení streda kinosál hod. HLEDÁ SE NEMO Nejnovějšl animovaný film studia Walla Disneye. Následuje soutěž o nejlepší dětské vytvarnlky, Vstupné: 45,- Kč. ponděli VS hod. Jaroslav Foglar RYCHLÉ šípy SNĚHOVÁ MISE Divadlo Rokoko Praha Nové pf1běhy známých hochů v divadelním komiksu. Režie: Robert Bellan. Hraji: J, Hána, A, Novák, K. Hádek, U. Kluková, A, Janoušková a další. Vslupné: 80,-110,-150,- Kč. Pled~. sk. 03, 53, 8. Sleva: VZP. stleda VS hod. MONOGAMNÝ VZŤAH TOUR Richard Muller Na svém turné představ í RICHARD MULLER své nové album MONOGAMNÝvzfAH, ~eré natočil v létě 2003 za asistence renomovaných hudebníků. Vstupné: a 250,- Kč, vden konání 300, Kč. PledpL sk. Z.

15 KINO KVĚTEN Mlrove nam 2950 tel KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY -STEREO Kino hraje denně od a hod., v pondělí, středu, pátek, sobotu a v neděli také od hod. V sobotu a v neděli od hod. hrajeme představeni pro děti. KINO MÁ BEZBARIÉROVÝ PŘíSTUP , čtvrtek-neděle , stleda pouze v hod. HOREM PÁDEM Cerná komedie ze současnosti, v nfž se osudově potkají i minou lidé zcela rozdílného věku, vzděláni i přesvědčení. Hraji: Petr Forman, Jan Tříska, Jifí Macháček, Pavel Liška, Emilia Vašáryová, Jaroslav Du!ek ad. Režie: Jan Hřebejk. ČR -108 rr;n. Vstupné: 80,. Kč., P-15, premiéra. Sklva: Senior sleva. Predprodej od , sobota-neděle hod. KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVí Populiml dělský hrdina opěl předvádl své krtkovské kousky. ČR - 64 min. Vslupné: 40,- Kč., MP. P ředprodej od FILMOVÝ KLUB 6.10., slleda, hod. DEKAMERON Filmová verze Boccacciova Dekameronu z roku 1970 tvon součást tak zvané Trilogie života. Režisér Pier Paolo Pasolini se zaměň l na slavné soubory povídek. Ilálie titulky -111 min. Vslupné: 45,. Kč, P-15. Předprodej od , sobola-neděle, hod. DOBRODRUŽSTVí NA PASECE 2 00 domečku pod jalovcem pnlélá Poulnlče k, aby malým Broučkům a Beruškám vyprávěl pohádku o zvídavých skrltclch Skokoví a KukovLloutkám propůjčil svůj hlas Miroslav Donutil, ČR - 61 min. Vsupné: 40,. Kč., MP. Pledprodej od , ponděll-stleda , slleda pouze v hod. RIDDICK: KRONIKA TEMNÁ Vesmírem se jako nákaza šlri kruu SmrtMádd. Na jedné zapadlé ~anelě je ale čeká osud v podobě drsmka Riddicka Nin Diesel/. Režie: David Twohy. USA-tilulky 118 min. Vslupné: 70,. Kč., P-l1. Předprodej od FILMOVÝ KLUB , středa, hod. MUŽ, KTERÝ NEBYL príběh povahově uzavfeného a jednotvámě žijiciho h~iče, IBllly Bob Thomton/, ~erý to nedltěně dotáhne až na elek.trické kreslo. Režie: Joel Caen. USANelká Británie M titulky 116 min. Vslupné: 55,- Kč, P-11. Pledprodej od , čtvrtek-neděle, hod. HELLBOY V pekle ho nechtěli, lak plišel mezi nás! Pon Per1man jako celkem hodny poiočert, který pomáhá Úradu pro výzkum paranormálnfch jevů bojoval proti nadpfirozenému zlu, které nás všechny ohrožuje (napl. Grigorij Rasputin v podání Karla Rodena). Adaptaci slavného comicsu režíroval Guillermo del Toro. USA -lilulky 111 min. Vslupné: 65,. Kč, MP. Pledpnodej od , čtvrtek-neděle, hod. STEPFORDSKÉ PANiČKY Pfepracovaná, emancipovaná Jaann lnicole Kidmanl hledá klid pro sebe i svou rodinu v konzervativnlm, idylickém Stepfordu. Brzy v~k poznává, že zdejší prostredí má na žeoy doslova zhoubný vliv. USA -lilulky 94 min. Vslupné: 65,. Kč, P-l1. Predprodej od , sobola-neděle, hod. KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA Animované pásmo pohádek pro nejmenší. ČR 60 min. Vslupné: 40,. Kč, MP. Pledprodej od , ponděli-neděle, hod. CATWOMAN Legendárnl comicsová hrdinka obdafená kočičl mrštnosti, nevyčerpatelnou energii a neomylnými ostrými drápy znovu ožívá v akčnlm pf'íběhu režiséra Pilofa. Hlavni roli ztvárnila Halle Berry. USA - titulky 1.04 min. Vslupné: 65,. Kč, P l1. Pledpnodej od , ponděli neděle (kromě st/edy), hod. VESNICE Uprostřed l esů stojí vesnice odříznutá od svěla. Její obyvat~é ji neopouštějl a záhadné bytosti v lese,."ti o kterých se nemluví", lidem neubližuji. Jaké šokující odhaleni pro nás M. Níght Shyamalan prichystal ve svém nejnovějš ím thrilleru? USA -lilulky -108 min. Vslupné: 70,- K č, P-11. Pledprodej od , slleda, a hod. LEPší JE BÝT BOHATÝ A ZDRAvY Než CHUDÝ A NEMOCNÝ DEANA HORVÁTHOVÁ.JAKUBISKOVÁ & DAGMAR VEŠKRNOVÁ HAVLOVÁ jako Thelma & Louise po česko-slovensku v lehce erotické komedii z poněkud ztfeštěné doby. Režie: Juraj Jakubisko. Po skon(;ení pledstavenf od hod. následuje beseda se slovenským režisérem JURAJEM JAKUBISKEM. Film je uváděn v rámci M~slcE CESKO-SLOVENSKE KULTURNI vzajemnosti. ČR min. Vslupné: 60,- Kč. Sleva: Sludenl30,- Kč. Pledpnodej od , sobola-neděle, hod. BUDU LÍNEK Animované pásmo pohádek pro nejmenší. Kaštánek a Doubek, Budulínek a Mandelinka, Šveca čert, Jak Kocourkovšll potrstali vrabce ad. ČR - 60 min. Vslupné: 40,. Kč, MP. Pledprodej od , ponděl l slleda (slleda pouze v 17.30), a hod. PŘED SOUMRAKEM Film volně navazuje na snímek z roku 1995 P~ED ÚSVITEM. Hraji: Ethan Hawke, Julie Delpy. Režie: Richard Linklater. USA -lilulky - 80 min. Vslupné: 60,. Kč, P-11. Pledprodej od FILMOVÝ KLUB , stleda, hod. DíVKA S PERLOU Fiktivni spekulace o tom, jak možná vznikl slavný obraz Johannese Vermeera olvka S PERLOU. VB/Lucembursko" titulky" 95 min. Vstupné: 65,- Kč, P-11. Pledprodej6d , člvrtek nedě l e, hod. HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2 SVedošk~ačky posloupily na vysokou školu a majl problémy nejen s ubytováním, ale pochopitelně i s kluky. Německo" dabing" 88 min. Vstupné: 70," Kč, P 12. Předprodej od , čtvrtek-neděle, hod. VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI Surrealistická romantická komedie. Kate Winslet a Jim Carrey využiji služeb spo l ečnosti lacuna, která vám vymaže presně ty vzpomínky, o které nestojíte. USA -lilulky 105 min. Vslupné: 65,- Kč, P-15. Pledprodej od , sobola-neděle, hod. O HLOUPÉM HONZOVI Animované pásmo pro nejmenši diváky. ČR 64 min. Vslupné: 40,- Kč, MP. Pledprodej od V6teni dlvécl, n blzl me dm roziifen u programovou nabldku klna Kvě o NOČNí OSlAVENí, která b dou pr bíhat v pondělí, s~. ~k, sobotu a v neděli cly 0(22.00 hod. Těšíme se n Va!i návštěvu I , pálek neděle, hod. SPI DER - MAN 2 DVOJI existence " superhrdiny a vysokoškolského studenta. Hraji: Tobey Maguire, Kristen Dunst, Alfred Molina ad. Režie: Sam Raimi. USA dabing 110 min. Vslupné: 65,- Kč, MP , pondělí a streda, hod. TROJA Historický velkofilm režiséra Wolfganga Petersena. Hraji: Brad Pitt, Eric Bana, Or1ando Bloom, Diane Kruger ad. USA - mulky min. Vstupné: 70,. Kč, P , pálek-neděle, hod. LUPiČi PANí DOMÁcí Ethan a Joel Coenoví natočili zatraceně čemou komedii ze slunného jihu a nabldli Tomu Hanksovi velmi zápornou hlavni roli. USA Iilulky min. Vstupné: 60,- Kč, MP. Pledpnodejod a , ponděll a středa, hod. HŘíŠNÝ TANEC 2 Volný remake klasického hollywoodského hitu. Po Patriku Swayzem štafetu pfebral stejně neodolatelný Diego Luna. USA tilulky 86 min. Vslupné: 80,. Kč, P-12. Pledprodej od , palek-nedě le hod. KRÁL ARTUŠ Historický film" pfiběh muže, který se stal legendou. Režie: Anloine Fuqua. V hl. rouch: C. Owen, S. Dillane, K. Knightley. USA titulky -130 min. Vslupné: 80,. Kč, P-11. Pledprodej od a , ponděli a st/eda, hod. NON PLUS ULTRAS Hlavní hrdinové žiji mezi námi, jen už se své,oblíbené činnosti' "fotbalovému chuligánství "nevěnuji s takovou vervou. Hraji: V. Dlouhý, D. Novotný, M. Hádek, O. Kaiser. J. Hlaváčová ad. Režie: Jakub Sluka. ČR - 87 min. Vslupné: 65,- Kč, MP. Pledprodej od , palek neděle hod. PÁNSKÁ JíZDA M. Dejdar, O. Vetchý, J. Abrhám a V. Škultéty v bláznivé komedii o mužich, kten se museji obejít bezžen. Režie: Martin Kolik. ČR - 75 min. Vstupné: 65,- Kč, MP. Pledpnodej od a , pondělí a stfeda, hod. VAN HELSING DraaJla, Frankenstein, Mumie a dalši klasické příšery se vracejl v dobrodružné podívané režiséra Stephena Sommerse. "TItulní role pnpadla Hugu Jackmanovi. USA Iilulky -110 min. Vslupné: 65,. Kč, P l1. Pledprodej od , pálek-neděle hod. ÚSVIT MRTVÝCH Svět zachvátila nevysvětlitelná epidemie, ~era likvduje svělovou popu~d - avšak mrtvi neumlrajll Film je remakem zombie hororu ÚSVIT ŽIVÝCH MRTVÝCH. USA -lilulky -100 min. Vstupné: 65,- Kč, P 18. Pledprodej od tl 15.

16 -.. Systém SULKO okna do panelových domů na míru N CJ O.lil: ~SULKO specialista na plastová okna

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Protokol termografického měření

Protokol termografického měření Prokop Dolanský Chodovecké nám. 353/6, 141 00 Praha 4 www.termorevize.cz dolansky@termorevize.cz Tel.: 736 168 970 IČ: 87522161 Protokol termografického měření Zkrácená termografická zkouška dle ČSN EN

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 EUROREVIT TIMES DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 Programy Státního fondu rozvoje bydlení jsou nově ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí nikoliv pro stát zisk, ale možnost poskytování podpory dalším

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice

Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Regionální rozdíly v cenách nájmů a deregulace nájemného v České Republice Nájemné bydlení Radka Vašíčková Vývoj nájemného bydlení po roce 1989 se musel transformovat na podmínky tržní ekonomiky. Probíhala

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha. Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice I. Obecná ustanovení 1. Instalovaná zařízení : Distribuční bod - soubor

Více

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček Tisková konference Praha, 9.4. 2009 RNDr. Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice Témata 1. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘIJOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Novela občanského zákoníku uvolnila ruce nájemníkům u podnájmů zůstala pravidla přísná

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

5.6.16.7.4.2. Výtahy http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-zdvihacizarizeni/vytahy Technické požadavky na výtahy stanovuje

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s.

Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. Zkušenost s revitalizací bytových domů Ing. Jan Jedlička Ing. Jan Ficenec, Ph.D. a tým TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Úvod Renovace dříve provedených opatření: 1) střešní plášť- přivětrávací

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

PANELOVÝ DŮM Vltavská 212/13, Brno STATICKÉ POSOUZENÍ STAVU BALKÓNŮ A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚĚ

PANELOVÝ DŮM Vltavská 212/13, Brno STATICKÉ POSOUZENÍ STAVU BALKÓNŮ A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚĚ PANELOVÝ DŮM Vltavská 212/13, 625 00 Brno STATICKÉ POSOUZENÍ STAVU BALKÓNŮ A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚĚ Investor: Společenství vlastníků jednotek domu Vltavská 13, Vltavská 212/13, 625 00 Brno, IČO : 26 266

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ

Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA - nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O FINANCOVÁNÍ Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna

Sociální a dostupné bydlení obce Hrušovany u Brna Obec Hrušovany u Brna Určeno: Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna Důvodová zpráva č.: 19/1 Zpracoval: Rožnovský Č. jednání: 1/2017 Předkládá: Rada obce Dne: 13. 2. 2017 Útvar: starosta Název materiálu:

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více